nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WENDY RIVA (730) Innehaver: EHPA VERLAG GmbH, Leinfelden- Echterdingen, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Parfymerivarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater til pleie av hud og skjønnhet; kosmetiske preparater til rengjøring, pleie, farging og forskjønning av hår; tannpussemidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: United Biscuits (UK) Ltd, West Drayton, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 30: Vafler, kjeks og kjeks dekket med sjokolade. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORION (730) Innehaver: SDGI Holdings, Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 508, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Plater, skiver, skruer, ringer og andre komponenter til bruk i/som kirurgiske implantater for ryggraden; kirurgiske verktøy og instrumenter nemlig håndverktøy samt klemmer, klammere, skrutvinger, bøyler, kramper og klamper for applikasjon av forannevnte varer. (300) Prioritet: US, , 74/373,526 (730) Innehaver: MICRO BILDELAR AB, S Anderstorp, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 7: Verktøy (maskindeler), presslufthamre, pressluftmaskiner, pressluftsmotorer, pressluftspistoler for sprøyting av mastix og andre tetningsmidler, pressluftspumper, tenningsanordninger for forbrenningsmotorer, tenningsmagneter, tenningsmagneter for motorer; holdere for maskinverktøy, meisler for maskiner; forurensingshindrende anordninger for motorer og eksospotter; finslipningsmaskiner, poleringsmaskiner; 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 vifter og vifteremmer for motorer; vaskeanlegg for kjøretøyer; mekaniske hamrer, elektriske håndbor; mekanisk drevne håndverktøy; hastighetsregulatorer for maskiner og motorer; stempler (maskin- eller motordeler); sylindre- og motorstempler; støtdemperstempler (maskindeler); stempelringer; kompressorer; maskinkasser, lager for drivakslinger; lagerbukker og lagerkonsoller for maskiner; lasteramper; elektriske limpistoler; lyddempere for motorer; lubrikatorer (maskindeler); lufteanordninger nemlig luftfiltre inngående i klassen; luftkondensatorer og luftkondensere; pakninger (motordeler); styreinnretninger for maskiner og motorer; startanordninger for motorer; elektriske sveisemaskiner; topplokk for motorer; tromler, valser, sylindre (maskindeler); tennstifter for forbrenningsmotorer; tetningsanordninger (motordeler); elektriske skjærebrennere. KL. 8: Hånddrevne håndverktøy; avbitere og avbitertenger; bor; håndbor, borfester (håndverktøy) og borkroner (deler av håndverktøy); donkrafter (håndredskap); ekspansjonsdon (håndverktøy); figursager; filer (verktøy); graveredskap (håndverktøy); gjengeverktøy (håndverktøy); hamre (håndverktøy); håndøkser; huljern (deler av håndverktøy); kniver; loddepistoler; løvsager; meisler; sakser, skiftenøkler; skrujern; spikeruttagere; sager (håndverktøy); økser. KL. 9: Høyttalerbokser, høyttalertrakter, antennemaster, radiomaster, videobånd (magnetiske), videobåndspillere, belysningsbatterier, elektriske batterier, batterikar, batteribokser, batteriplater; elektriske sveiseapparater; testapparater (ikke for medisinske formål); alarm; alkoholmålingsinstrumenter; amperemetere; batteriladere; brannslukningsapparater; hastighetskontrollapparater for kjøretøyer; hastighetsmålere; høyttalere; radioapparater for kjøretøyer; styringsmålere for batterier; kjøretøytermostater; varseltrekanter for kjøretøyer; turtellere. KL. 11: Belysningsapparater for kjøretøyer; antiblendingsutstyr for kjøretøyer (tilbehør til lamper); billyskastere; elektriske varmetepper (ikke for medisinske formål); belysningsinnretninger for kjøretøyer; kjøretøyslyskastere; glødelamper for retningsvisere for kjøretøyer; lampeglass; lamper for retningsvisere på biler; lommelykter; billykter; lyskastere og strålekastere for biler. KL. 28: Leketøy og spill, herunder hukommelsesspill vedrørende biler, trafikkskiltspill og spill relatert til trafikk, baller, leketøysbiler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lorenz SpA, Viale Jenner 73, Milano, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 14: Veggklokker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOLIDWORKS (730) Innehaver: SolidWorks Corp, Concord, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare. (300) Prioritet: SE, ,

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: R.P. Adam Ltd, Selkirk, Skottland TD7 5DU, GB (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Intevep, SA, Caracas, VE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemikalier til bruk i industrien og i industrielle prosesser, katalysatorer. KL. 4: Brensel/drivstoffer og smøreoljer, brensel/ drivstoffer og smøreoljer nemlig petroleumbaserte oljer, fett, smøreoljer. KL. 9: Elektriske og vitenskapelige apparater, apparater for kvantitets- og kvalitetsmåling av petroleumsprodukter og gassprodukter; databehandlingsutstyr i forbindelse med kvantitets- og kvalitetsanalysesystemer. KL. 19: Ikke-metalliske materialer; bitumen og asfaltprodukter. KL. 42: Ingeniørtjenester; tjenester i forbindelse med behandling, raffinering og brenning av petroleumsprodukter, naturlig fremstilt råolje og bitumen, resistensråolje og bitumen, raffinerte hydrokarbonprodukter. KL. 3: Vaskemidler (ikke for bruk i industriell eller fabrikasjonsbehandling eller for medisinsk bruk); midler for klesvask; midler til rengjøring, polering og flekkfjerning; fargefjerningspreparater, men ikke omfattende fargefjerningspreparater til bruk på kroppen; alle for kommersiell bruk i handelen eller i industrien. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IFS (730) Innehaver: Industrial and Financial Systems, IFS AB, Teknikringen 5, S Linköping, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på bånd, plater, disketter og andre maskin-lesbare media; databehandlingsapparater og -innretninger, datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner, skrivere, scannere. KL. 16: Dataprogrammer for datamaskiner på papirbånd; instruksjonsbøker, aviser og publikasjoner; utdannelsesog undervisningsmateriell (unntatt apparater). KL. 42: Datatjenester, nemlig vedlikehold og oppdatering av dataprogrammer, utforming av dataprogrammer og datamaskinvare; dataprogrammering og datasystemanalyse; konsulentvirksomhet innen datateknikk og telekommunikasjon, leasing av tilgangstid ved bruk av databaser. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VALUE BEYOND CHEMISTRY (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Balder Forlag, Jørn E. Vestad, Tallbergveien 2d, 1166 Oslo, NO KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelvarer, smykker, edle stener, bijouterivarer, klokker og ur; smykker, ekte og uekte, mansjettknapper, slipsnåler. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, plastemballasje, spillkort; papirkniver. Registreringen omfatter ikke papirbleier. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall, skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer, svamper, børster (ikke malerpensler); glassvarer, porselen og keramikk. (730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc, Basel, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kaustisk soda for industrielt bruk; konserveringsmidler for murstein, sement, betong og murverk (unntatt malinger og oljer); alkohol for industriell bruk; ubearbeidet syntetisk harpiks; syntetiske polymerer for industriell, farmasøytisk og medisinsk bruk; ubearbeidet plast; gjødsel for jord; garvemidler; ildslukningsmidler. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; syntetiske, organiske og uorganiske fargestoffer; beisemidler; appreturfargestoffer; fargeoppløsninger; beskyttelsesmidler for metaller; ubearbeidet naturlig harpiks; metallfolier og metallpulver for belegging av materialer. KL. 3: Kosmetikk, såper, parfymer, blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; eteriske oljer; ingredienser for produksjon av forannevnte varer. KL. 4: Brensel, bensin, petroleum (ubearbeidet eller raffinert), tilsetninger (ikke kjemisk) for drivstoffer; parafin; belysningsmidler; oljer og fett til industrielle formål; smøremidler. KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater og stoffer; dietetiske stoffer; næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering; preparater og stoffer for stell av kontaktlinser; hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr; fungicider, herbicider, insekticider, larvicider; ugress- og plantedrepende midler. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHRYSLER GRAND VOYAGER (730) Innehaver: Chrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; karosserier, motorer; hydrauliske turbiner, gasspedaler, pansere, støtfangere, sylinderblokker, bunnrammer, kløtsjpedaler, kløtsjer for fremdriftssystemer, hydrauliske koblinger, reservehjul og deksler for hjulringer, retningsvisere, drivkjeder for landkjøretøyer, fastmonterte tilførselsrør, bremseklosser, bremsebånd og bremser for kjøretøyer, girstenger, panserrammer, kalesjer, pæreformet signalhorn, elektriske signalhorn, kretser for hydrauliske eller pneumatiske systemer, kjeder for kamaksler, oljekoblingsanordninger, hydrauliske koblinger, hjulaksler, hjul, hjulnav, felger, gummidekk og forbindelser derfor, bagasjestativer og bagasjebærere, speil for kjøretøyer, skvettskjermer og -lapper, samt festeanordninger for slike, tannhjulsdrev for startanordninger, beskyttelsesdeksel for fjærer, grill for kjøretøyer; stigbrett; støtdempere, støtdemperputer av gummi til støtdempere for kjøretøyer, blylodd for avbalansering av hjul for kjøretøyer, støtter for reservehjul, fjærbøyler, snekkehus, ratt, drivkjettinger og -deksler, dekk og slanger og dekkpumper, frihjulkoblinger, torsjonsstenger, propellmekanismer for landkjøretøyer samt forbindelseskoblinger for slike, dekkventiler, ryggesignaler, frontruter, lokk for bensinog oljetanker, karosserier, gearkasser, gir, fjærer, propellmekanismer, plastlister, vindusviskere og deler dertil, gummilapper for reparasjon av luftslanger og dekk, reparasjonsbestikk for dekk; frontruter og formet ruteglass; nakkestøtter for seter, seter og sikkerhetsseter til barn, polstret varetrekk for seter, bagasjebærere; alle forannevnte varer til bruk i befordringsmidler på land, i luften eller i vannet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CRYSTALFLEX (730) Innehaver: Eclipse Surgical Technologies Inc, 1049 Kiel Court, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, nemlig et fiberoptisk leveringssystem for gjennomføring av medisinske og kirurgiske prosedyrer ved bruk av laser energi. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CRYSTALPOINT (730) Innehaver: Eclipse Surgical Technologies Inc, 1049 Kiel Court, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, nemlig et fiberoptisk leveringssystem for gjennomføring av medisinske og kirurgiske prosedyrer ved bruk av laser energi. (300) Prioritet: US, , 75/

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAFIRO (730) Innehaver: Nu Skin International Inc, Provo, UT, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Prolin Automation BV, Van Diemenstraat 200, Amsterdam 1013 CP, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer; programvarer (innregistrerte EDB programmer). KL. 3: Parfymevarer; kosmetikk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Yves Saint Laurent Couture SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, belter, hansker, fottøy og hodeplagg. (300) Prioritet: FR, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Prolin Automation BV, Van Diemenstraat 200, Amsterdam 1013 CP, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer; programvarer (innregistrerte EDB programmer). (300) Prioritet: BX, ,

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHECKER (730) Innehaver: Trelleborg Industri AB, Trelleborg, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Rengjøringsmiddel for gulv, behandlingsmiddel for gulv nemlig polish og voks. KL. 19: Gulv, ikke av metall, gulv av gummi, deler og komponenter til forannevnte varer. KL. 27: Gulvbelegg, gulvbelegg av gummi, deler og komponenter til forannevnte varer. (730) Innehaver: Esselte NV, B-9100 St. Niklaas, BE KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); brevkurver, tidsskriftsarkiver, seksjoner med skuffer for sortering, oppbevaring og arkivering av gjenstander, arkivenheter til bordplater og annet kontorrekvisita laget av støpt plast; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast (ikke opptatt i andre klasser); artikler laget av plast til kontorbruk. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); søppelkasser (ikke av edelt metall) til kontor og -husholdningsbruk. (300) Prioritet: BE, , BE

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORIGIN (730) Innehaver: Silicon Graphics Inc, 2011 North Shoreline Boulevard, Mountain View, CA , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskiner; databehandlingsapparater og - innretninger; computer periferiutstyr. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Société des Bourses Francaises, Paris, FR KL. 38: Informasjonsbyråer (nyheter) og pressebyråer, telegramekspedering og telegramforsendelse, radiokommunikasjon, telegrafisk og telefonisk kommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler, sending av fjernsyns- og radioprogrammer, radio- og fjernsynskringkasting, bud- og meldetjenester (post og telegraf), data-assistert overføring av beskjeder og bilder, elektronisk postoverføring. KL. 41: Organisering og ledelse av kollokvier, konferanser, kongresser og seminarer, selskapsplanlegging (underholdning), organisering av konkurranser (utdannelse eller underholdning), organisering av sportskonkurranser, organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål, underholdningsvirksomhet, radiounderholdning, fjernsynsunderholdning, utdannelse, opplæring, utleie av videobånd og av kinematografiske filmer, organisering av mottagelser. (300) Prioritet: FR, , 97/

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARKITEKTHETTA OMBUD FOR ESTETIKK (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til OMBUD FOR ESTETIKK. (730) Innehaver: Øyvind Mo, Tøyengt. 41, 0578 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 42: Arkitekter, planlegging vedrørende bygging, rådgiving vedrørende bygging, byplanlegging, faglige konsultasjoner (ikke om forretning), interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulent-virksomhet, landskapsarkitekter, plantegning i forbindelse med bygging, teknisk konsulentvirksomhet, teknisk tegning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PARODONTAX MED (730) Innehaver: Stafford-Miller (Ireland) Ltd, Dungarvan, IE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Tannpasta; tannpussemidler; munnvann; kosmetiske preparater; toalettpreparater og -produkter; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, hårvann; deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser; preparater og substanser mot smerte og ubehag i forbindelse med tannhypersensitivitet; preparater og substanser mot tannråte; preparater og substanser til behandling av sykdommer i og andre tilstander av gommer og munn, og mot smerte og ubehag i denne forbindelse; veterinære preparater, hygieniske preparater (andre enn for toalettbruk); dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 21: Tanntråd og tannbørster. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PARODENTAX MED (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stafford-Miller (Ireland) Ltd, Dungarvan, IE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Tannpasta; tannpussemidler; munnvann; kosmetiske preparater; toalettpreparater og -produkter; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, hårvann; deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser; preparater og substanser mot smerte og ubehag i forbindelse med tannhypersensitivitet; preparater og substanser mot tannråte; preparater og substanser til behandling av sykdommer i og andre tilstander av gommer og munn, og mot smerte og ubehag i denne forbindelse; veterinære preparater, hygieniske preparater (andre enn for toalettbruk); dietetiske stoffer til medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 21: Tanntråd og tannbørster. (730) Innehaver: Jiffy International AS, Markensgate 2 A, 4610 Kristiansand, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler; torv; torv i form av potter, potterader, briketter, pelletter, bånd og remser for dyrking og kultivering av planter og blomster, også slike varer med tilsetning av gjødningsmidler og andre nærende preparater for planter; pelletter fremstilt hovedsakelig av torv innhyllet eller svøpt inn i biologisk nedbrytbare nett; pelletter fremstilt hovedsakelig av torv innhyllet eller svøpt inn i biologisk nedbrytbare nett, heftet til perforert plastfolie eller til en matte av ikke-vevet materiale. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); blomsterpotter; plastbrett for husholdningsbruk; plastbrett med lokk eller overtrekk for husholdningsbruk for dyrking og kultivering av planter og blomster. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; torvstrø. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALFASCREEN (730) Innehaver: Alfa Laval Celleco AB, Tumba, SE KL. 7: Siler for anvendelse i papir- og celluloseindustrien. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NTB PLUSS (730) Innehaver: NTB Pluss AS, Postboks 6847 St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Lowzow & Co, Postboks 359 Sentrum, 0101 Oslo (730) Innehaver: Company Profile AS, Postboks 437 Økern, 0513 Oslo, NO KL. 18: Varer av lær og lærimitasjon; kofferter, reisevesker, lommebøker og reiseeffekter (også i nylon og polyestermateriale). KL. 24: Tekstiler, og tepper og duker av tekstil for husholdningsbruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; aviser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; bilder. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; informasjon. KL. 38: Informasjonsbyråer (nyheter); telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utleie av fjernsyns- og radioprogram; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; innspillingsstudioer; utleie av lydopptak; utgivelse av trykksaker; underholdningsinformasjon. KL. 42: Redaksjonsbyråer; fotografering; fotosettingstjenester; reportasjetjenester; trykkerivirksomhet; informasjonsvirksomhet; fotografireportasjer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NATURALIS. (730) Innehaver: Naturalis AS, Bruksvn. 17, 1390 Vollen, NO (740,750) Fullmektig: Sander, Truyen & Co v/elizabeth Ege, Postboks 1923 Vika, 0125 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hudkremer; shampo. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; håndklær. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DISCO INFERNO (730) Innehaver: Arne Tvedt, Strangebakken 9, 5011 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 41: Underholdningsvirksomhet, klubbvirksomhet (underholdning), diskotektjenester, nattklubber. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PAPI-I PAPI-N (730) Innehaver: PA International Consulting Services SA, Fribourg, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 16: Trykksaker; spørreskjemaer, håndbøker. KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bedriftsundersøkelser; personellrekruttering; konsulentvirksomhet vedrørende personalpørsmål; assistanse og støtte for rådgivningstjenester i forbindelse med ledelse- og karriereplanlegging, også i forbindelse med personellutvelgelse, personalledelse. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Faglige konsultasjoner [ikke om forretning]; utvikling av metoder for bruk ved kompetanseevaluering i personellrekruttering; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; evaluering av bedrifter; vurdering av personlighetsdata for bruk ved rekruttering og utvelgelse av personell. (730) Innehaver: PA International Consulting Services SA, Fribourg, CH (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 16: Trykksaker; spørreskjemaer, håndbøker. KL. 35: Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; bedriftsundersøkelser; personellrekruttering; konsulentvirksomhet vedrørende personalpørsmål; assistanse og støtte for rådgivningstjenester i forbindelse med ledelse- og karriereplanlegging, også i forbindelse med personellutvelgelse, personalledelse. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. KL. 42: Faglige konsultasjoner [ikke om forretning]; utvikling av metoder for bruk ved kompetanseevaluering i personellrekruttering; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; evaluering av bedrifter; vurdering av personlighetsdata for bruk ved rekruttering og utvelgelse av personell. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Oslo Energi Enøk AS, Postboks 2481 Solli, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Informasjonsbyrået AS, Karoline Kristiansens vei 6, 0661 Oslo KL. 16: Blader/magasiner, tidsskrifter, foldere, trykksaker, materialer til bokbinding, papirvarer, instruksjons- og undervisnings, materiell, emballasje, klisjéer, materialer til bokbinding. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEXTRON (730) Innehaver: Textron Inc, Providence, RI 02903, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: PeaceQuest International, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 41: Undervisning, utdannelse, instruksjon, organisering av seminarer, kurs, konferanser og kampanjer; leirvirksomhet, kultur- og idrettsaktiviteter. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARVASC (730) Innehaver: A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Holger Danskes Vej 89, DK-2000 København F, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer. KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; kjemiske produkter; kjemiske belegg til metaller. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; metallvarer; festeanordninger og komponenter, synergiske sammenstillinger som kombinerer festeanordninger; festeanordninger og komponenter i stanset og støpt plast; muttere; bolter; blindnagler til festesystemer; grått jern og duktilt støpejern; komponenter og monteringssystemer til motorkjøretøyer; høyytelseskompositter til bruk i frilufts-, industriell og romfartsindustrien. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; maskiner; blindnaglefestesystemer; utstyr til klipping/fjerning og vedlikehold av plener/gress; maskinverktøy; komponenter og monteringssystemer for motorkjøretøy; vindusviskere og vindusvaskesystemer; drivstoffpumper og systemer for levering av drivstoff; gir-/tannhjulmotorer og gir-/tannhjulsett; utstyr, til installasjon og vedlikehold av ledninger, vaiere og kabler; flymotorer og reservedeler dertil; komponenter til turbinmotorer; komponenter til drivstoffsystemer for fly; komponenter til drivstoffsystemer for turbinmotorer; komponenter til elektriske motorer; gir-/tannhjulspumper og gir-/tannhjulspumpesystemer; drivtannhjul til tog; setekomfortsystemer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver; -høvler og -maskiner; håndverktøy; feste- og monteringssystemer; blindnaglesystemer; håndverktøy. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske og vitenskapelige produkter; utstyr til bevegelseskontroll og komponenter dertil; våpenkontroll- og leveringssystemer. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; kjøretøy; kamakslinger; leveringssystemer for drivstoff for motorkjøretøyer; instrumentpaneler til motorkjøretøyer; støtfangere til motorkjøretøyer; komponenter til motorkjøretøyseter; hovedlys til motorkjøretøy og komponenter til vindusviskere; interiør- og eksteriørpynt til motorkjøretøyer; dørpaneler til motorkjøretøyer; armlener til motorkjøretøyseter; bildører med kollisjonsputer; takkledning til motorkjøretøyer; lyskomponenter til motorkjøretøyer; midtkonsoller til motorkjøretøyer; motorkjøretøysetekomfortsystemer; konstruksjonsdeler til motorkjøretøyer; interiør- og eksteriørkomponenter til motorkjøretøyer; drivtannhjul til tog og helikoptre og deler dertil; vipperotorluftfartøy og deler dertil; jetmotorer og deler dertil; turbopropluftfartøy og deler dertil; enmotors stempelmotorfly og deler dertil; fly og deler dertil; luftputeamfibiekjøretøylandingsfartøy og deler dertil; overflateeffektskip og deler dertil; luftputefartøy og deler dertil; båter og deler dertil; armerte krigskjøretøyer og stridsvogner og tårn dertil; avanserte opphengssystemer til det forannevnte og deler dertil, golfbiler; flerbruks nyttekjøretøyer; kjøretøyer i form av maskiner til klipping/fjerning og vedlikehold av plener/gress. KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker; skytevåpen; bomber, raketter, stridshoder, artillerigranater, miner og eksplosiver. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); gummi, plast; synergiske sammenstillinger som kombinerer festeanordninger; stanset og støpt plast; muttere; bolter; blindnagler; plast i ekstrudert form til bruk i den generelle industri; plastdeler, nemlig drivstofftanker, slanger, lokk, drivstoffleveringssystemer, innredning/interiør- og eksteriørpynt til biler; flasker og beholdere til konsumentprodukter; beholdere til industriell bruk og flasker og beholdere til lagring til bruk i laboratorier. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; møbler; feste- og monteringssystemer; blindnaglefestesystemer; sittekomfortsystemer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; forskning og utvikling; teknisk-, opplærings- og logistikkstøttetjenester innenfor luftfartsområdet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forskningsvirksomhet, finansiell virksomhet; finansiering og forsikring for forretningsdrivende og private. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelse og underholdning; opplærings- / undervisningsvirksomhet og logistikkstøttetjenester innen luftfartsområdet. 16 KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; tjenester som ikke inngår i andre klasser; forskning- og utviklingstjenester innenfor luftfartsområdet; integrerte ingeniørvirksomheter, produktutvikling; logistikktjenester og fremskaffelse av informasjon for kunder innenfor området festeanordninger for industriell og automotiv bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Martini & Rossi SpA, Torino, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg.

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACCENT (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Metric AB, Box 1494, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Billett- og salgsautomater; parkeringsmålere; elektromekaniske mekanismer; myntregnings- og sorteringsmaskiner; kassaapparater. KL. 37: Installasjons-, vedlikeholds-, service- og reparasjonsvirksomhet for elektriske, mekaniske og datastyrte apparater og instrumenter. (300) Prioritet: SE, , (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til emballasjens form. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OSLOVE THE MEDIA EDGE (730) Innehaver: Steinar Fjeld, Nadderudveien 21 C, 1340 Bekkestua, NO (740,750) Fullmektig: Knut Arne Holthe, Drammensveien 4, 0255 Oslo KL. 25: T-shirts, jakker, gensere, luer, capser, bukser, tørklær, slips, joggesko, tøysko. KL. 35: Management av artister; utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver). KL. 41: Formidling av artister, promotering av artister, promotering av innspilling av fonogrammer og videogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Young & Rubicam Inc, New York, NY, US KL. 35: Reklame- og annonsebyråtjenester, nemlig tjenester i forbindelse med kjøp av TV-reklame og annonsetid og av trykte reklametekster og annonser på vegne av bedrifter som ønsker reklame for sine produkter, samt styring av og plassering av reklame og annonser i media; markedsundersøkelser; planlegging vedrørende markedsføring; reklame- og annonsebytåtjenester vedrørende kjøp og kartlegginger av direktesvarannonsering for andre; styring av annonse og reklameprogram i samarbeide mellom produsenter og detaljhandlere i reklame- og annonseringstjenester for andre i forbindelse med salgsfremstøt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sigurd Wongraven, Osvegen, 2100 Skarnes, NO KL. 41: Utgivelse av musikk. (730) Innehaver: Los Amigos Holding AS, Oslo, NO KL. 42: Restaurantvirksomhet. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMFORT VITALITY (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: ABC Inkasso AS, Postboks 297, 1301 Sandvika, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; konsulenttjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Biomatrix Inc, Ridgefield, NJ, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater nemlig injiserbare biokjemiske preparater nemlig hylan geléer. KL. 10: Medisinske apparater nemlig komplette sprøyter for tilføring av ferdigpakkede injiserbart hylan for bruk innen kirurgien. KL. 3: Rensemidler; preparater og stoffer for klesvask; tøykondisjoneringspreparater; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; deodoranter; håndvaskemidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRO:SYS (730) Innehaver: Gtech Corp, West Greenwich, RI, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (Registreringen omfatter ikke røntgenapparater.) (300) Prioritet: US, , 75/330,867 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INSTANT PRO:SYS (730) Innehaver: Gtech Corp, West Greenwich, RI, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, dataprogrammer, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (Registreringen omfatter ikke røntgenapparater.) (300) Prioritet: US, , 75/330,445 (730) Innehaver: Louis J. Pearlman, 7380 Sand Lake Road, Suite 350, Orlando, FL 32819, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Forhåndsinnspilte grammofonplater, CD-er, lydbånd og audio-visuelle kassetter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; artikler til bruk for kunstnere; pensler; adressebøker; albumer; annonseringskort; avtalebøker; poser for emballasje (av papir); binders; ringpermer; bokomslag; bokmerker; innbundne bøker, bøker; notebøker og -hefter; klebestifter, klistremerker; papirblokker for bordkalendre; underlag for bordkalendre; kalendere; fargeleggings- og tegnebøker; overføringsbilder; underlag, skrivebordsunderlag; tegneblyanter; markeringspenner; noteark og -blader; lommealmanakker, notisbøker; dagbøker; papirblokker; underlag; pennaler; bokser; esker, holdere og etuier for penner, kulepenner og blyanter; blyantspissere; blyanter, penner, kulepenner; spillkort; postkort; plakater; prislapper, prisbilletter; diplomer og emblemer; skrivesaker og papirvarer; klebestifter (papirhandel); skriveunderlag. KL. 25: Klær; bandanas (tørklær), hode- og håndleddsbånd, svettebånd, badebukser, boxershorts, truser, undertøy, ørevarmere, øremuffere, hansker, vanter, gymshorts, hatter, hodeplagg, jakker, frakker, kåper, votter, nattkjoler og skjorter, pyjamas, bukser, skjerf, skjorter, bluser, kortbukser, treningsbukser, -gensere, - skjorter, og shorts, treningsdrakter, gensere, T-skjorter, solliv, ermeløse topper og trøyer, undertøy. KL. 41: Underholdningstjenester, herunder livekonsertfremførelser av musikkgrupper og band og forhåndsinnspilte beskjeder på telefon inneholdende biografisk informasjon samt informasjon vedrørende fremtidige konserter og turnéer. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JALOSKIN (730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons Inc, Princeton, NJ, US KL. 5: Medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer; biomaterialer for behandling av hudsår. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Adam og Eva Frisør AS, Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelses- og opplæringsvirksomhet innen frisørfaget. KL. 42: Frisørsalonger, skjønnhetssalonger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OMOS (730) Innehaver: Odim Holding AS, 6065 Ulsteinvik, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til LYDTEAMET. (730) Innehaver: Lydteamet AS, Postboks 2352, 9002 TROMSØ, NO (740,750) Fullmektig: Jurikon Teknologi AS v/alf- Petter Rudi, Storgata 102, 9008 Tromsø KL. 7: Handteringsutstyr for handtering av slange ombord i båt. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KL. 42: Ingeniørvirksomhet, prosjektering av totalløsning for lyd-, lys- og bilde produksjon, formidling og lagring. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLINK (730) Innehaver: Hitec ASA, Postboks 178, 4033 Forus, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Dataoperativsystem; operative dataprogrammer og systemdataprogrammer for multifunksjonelle operatørstasjoner, interaktive operatørstasjoner og fjernstyringsapparater og til fjernstyring av signaler, industrioperasjoner, boreoperasjoner, marine operasjoner og undervannsoperasjoner. KL. 16: Trykksaker; håndbøker; undervisningsmateriell. KL. 41: Opplæringsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner; kvalitetskontroll; kontroll av oljebrønner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DET GODE LIV (730) Innehaver: Pro Art Tore S. Hansen Trading, Valkyriegt. 9, oppg. 2, 0366 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: Nobia Nordisk Bygginteriör AB, Gøteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Bygningsmateriale og bygningspaneler (ikke av metall); bygningsskrog og -rammeverk (ikke av metall); vinduer inklusive vindusluker, -rammer og -buer (ikke av metall); dører inklusive dørrammer og -paneler (ikke av metall); gulv og gulvplater (ikke av metall); trevarer (halvfabrikata); finér, finértre, gardinbrett og gesimser (ikke av metall); listverk, komfyr- og kamin- og peishyller; bygningsmateriale i form av fast kjøkkeninnredning (ikke av metall). KL. 20: Møbler, møbeldeler; dørbeslag (ikke av metall); vindusbeslag (ikke av metall); bygningsmateriale i form av kjøkkenutstyr, nemlig skap, skamler, krakker og benker, hyller, arbeidsbord; finsnekkerarbeider, skjermbrett og -vegger (deler), rammer, speil, stiger (ikke av metall), trelister, -lekter, -sperrer og -bjelker, serveringsvogner (møbler). 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Optidisc International Ltd, P.O.box 2075 GT, West Wind Building, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies, KY (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Omslag, dekke og beskyttelsesskjermer og -plater for datamediabærere; omslag, dekke og beskyttelsesskjermer og plater for kompaktdisker (audiovideo) og kompaktdisker (optiske); linser; korreksjonsglass; filtre; projeksjonsapparater og skjermer; lysbildeapparater; fremvisere; strek-kodelesere; dobbeltkikkerter; kikkerter; fotografiapparater; skannere (databehandlingsutstyr); databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere), tegnleserapparater; rengjøringsanordninger for datamediabærere; computer periferiutstyr; fotokopieringsapparater og -maskiner (fotografiske, elektrostatiske og termiske); forstørrelsesapparater (fotografering); lydopptaksbærere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; fjernsynsapparater; apparater og instrumenter for astronomi; datamediabærere; kompaktdisker (audiovideo); optiske kompaktdisker (CD-ROM); deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker; skrivesaker; salgsfremmende materiale og reklamemateriale; instruksjonslitteratur og - materiell (ikke apparater); plakater; tillegg og bilag innlagt i etuier for kompaktdisker; limstifter (papirhandel); beholdere, kasser, bokser og etuier laget av kartong og/eller papp og/eller papir; poser for emballasje (av papir eller plast); penner; skriveredskaper; kort, herunder lykkeønskningskort; kontorrekvisita, unntatt møbler; papirpresser; etuier for penner; penneklemmer; hefteklemmer for kontor; blyantspissere; spillkort; viskelær; linjaler; brikker; stativer for penner og blyanter; overføringsbilder (dekalkomanibilder); transparenter (papirvarer); skrivepapirvarer. (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Ecomed Helseprodukter AS, Kirkeveien 71 A, 1344 Haslum, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup ANS v/ Thor Ask Terkelsen, Postboks 1829 Vika, 0123 Oslo KL. 10: Medisinske artikler; engangs forbrukerartikler og flergangsinstrumenter herunder kirurgiske instrumenter og medisinsk teknisk utstyr. (300) Prioritet: GB, ,

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IN2WIN (730) Innehaver: ServiceSimulator AS, Nedre Slottsgate 23, 0157 Oslo, NO KL. 35: Bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter, konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, konsultasjoner om bedriftsledelse, innsamling av informasjon for bruk i databaser, systematisering av informasjon for bruk i databaser, konsultasjoner i personalspørsmål, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, rasjonaliseringsekspertise, rådgivningstjeneste for forretningsledelse, salgsfremmende tjenester (for tredjemann). KL. 42: Tegning (industridesign), utleie av dataprogrammer, utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, vedlikehold av dataprogrammer og software, yrkesveiledning, industridesign, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, programmering for datamaskiner, analysering av datasystemer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, industrielt design. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ushio Europe BV, Breguetlaan 16-18, 1438 BC Oude Meer, NL KL. 9: Måleinstrumenter, måleapparater, elektriske apparater til kommutering; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 11: Industrilamper, halogenlamper, elektriske utladningsrør til belysning; deler og tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Alcon Pharmaceuticals Ltd, Sinserstrasse 47, CH-6330 Cham, CH KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk i ophthalmisk kirurgi. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TANO ASCHEHOUG (730) Innehaver: Tano Aschehoug AS, Kristian Augusts gt. 7B, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Forvaltning av forfatterrettigheter og trykkerivirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Learnways AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske apparater for innmating, bearbeiding, overføring, lagring og utmating av data; databehandlingsutstyr og datamaskiner, inkludert styrings- og kontrollenheter for datamaskinperiferiutstyr, ytre enheter for datamaskiner, protokollgrensesnittomdannere, grensesnitt og tilpasnings-enheter, trykte kretskort, alt for bruk sammen med datamaskiner og skrivere; les- og skrivbare CD-plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare medier for lagring, media, nemlig bånd og plater; optiske datamedia; datamaskinminne; apparater og instrumenter for behandling og overføring av data, lyd og bilder; elektroniske apparater for bruk i kombinasjon med datamaskiner eller som integrerte deler i datamaskiner eller i nettverk; apparater og instrumenter for informasjonsbehandling; datakommunikasjonssystemer; interaktive datasystem med mottagende og sendende datamaskiner integrerte i kommunikasjonsnettverk; software (innregistrert); dataprogrammer innregistrert på databærere; programvarer for datamaskiner lagret på kort, bånd, plater eller optisk media. KL. 16: Trykksaker, brosjyrer, plakater; trykte publikasjoner og tidsskrifter; trykt informasjons- og undervisningsmateriale, håndbøker for installasjon og vedlikehold vedrørende dataprogrammer; papirstrimler og kort for opptak av dataprogram, programbeskrivelser og utdanningsprogram; dataprogram registrert på papir; brukermateriell og instruksjonsbøker (ikke apparater); fotografier. KL. 35: Reklame, annonsering, promotion og markedsføring vedrørende innregistrerte dataprogram samt bånd og plater med forhåndsinnspilte registrerte dataprogram; innmating, bearbeiding, kontroll, lagring og/eller kontroll av datorisert informasjon; lagring og/ eller opphenting av datorisert informasjon; datorisert databasebehandling; datorisert filbehandling; datorisert registerbehandling; datorisert lagring og opphenting av forretningsinformasjon. KL. 38: Tele- og radiokommunikasjon; datamaskinstøttet sending og mottagelse (overføring) av beskjeder, bilder og informasjon; datamaskinkommunikasjon, elektroniske overføringer via tele- og datasystem; dataassistert overføring av beskjeder, bilder og lyd, kommunikasjon via internasjonalt datanettverk med tanke på fjernutdanning; overføring og/eller sending av databaseinformasjon via telenettet. KL. 41: Undervisning, informasjons- og utdanningstjenester, veilednings- og instruksjonstjenester via intranet, et globalt datanettverk, og/eller ekstranet eller annet internasjonalt datanettverk. KL. 42: Profesjonell konsulentvirksomhet for fremstilling, utvikling og vedlikehold (oppdatering) av dataprogram; tekniske konsulenttjenester; konstruksjon av datanettverk for fjernutdanning og undervisning; fremstilling og bearbeiding av layouter til systematiske arbeids-, vare- og informasjonsveiledninger i datorisert form; dataprogrammering; datatjenester, nemlig leasing av tilgangstid til databaser, utleie eller overdragelse av brukerrett til databaser, utleie eller overdragelse av adgang til databaser; utforming av datamaskinvare og dataprogramvare for bruk innen fjernundervisning og - utdanning; installasjon og vedlikehold av software, oppdatering av software; konsulenttjenester vedrørende datamaskinvare, software og dataprogram; teknisk ekspertise; ingeniørtekniske utredninger og undersøkelser samt ingeniørvirksomhet i allmennhet, databehandling; ingeniørteknisk utvikling og forskning; utvikling, fremstilling, forbedring og oppdatering av program for tekst- og databehandling (software) og for prosesstyring; beredskap og assistanse av teknisk knowhow og informasjonsvirksomhet; vitenskapelige undersøkelser. (300) Prioritet: SE, ,

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nordic Restaurant Group asa, Malmskriverveien 35C, 1300 Sandvika, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering; kaféer, kafeteriaer; restauranter; selvbetjeningsrestauranter, snack-barer; juridiske tjenester. (730) Innehaver: Navion AS, Postboks 8035, Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Borerigger og offshore installasjoner, (flytende eller permanente), deres deler og tilbehør. KL. 12: Skip, båter, befordringsmidler på vann. KL. 39: Befraktning, båttransport, sjøtransport; skipsmeglervirksomhet. KL. 42: Oljeleting, -overvåking, -testing og -utvinning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRIPPEL INNOVASJON FOR ET PERFEKT VASKERESULTAT (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lilleborg AS, Oslo, NO KL. 3: Vaskemidler; preparater og stoffer til bruk ved klesvask; skyllemiddelpreparater; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; deodoranter; håndvaskemidler. KL. 21: Ikke-elektriske instrumenter/apparater og materialer for rengjøringsformål; kluter til rengjøring, støvtørring og polering; impregnerte kluter til rengjøring, støvtørring og polering; dispenserinnretninger/ anordninger, børster; puter til flekkfjerning eller til rengjøring, svamper og naler/skraper. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Navion AS, Postboks 8035, 4003 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Borerigger og offshore installasjoner, (flytende eller permanente), deres deler og tilbehør. KL. 12: Skip, båter, befordringsmidler på vann. KL. 39: Befraktning, båttransport, sjøtransport; skipsmeglervirksomhet. KL. 42: Oljeleting, -overvåking, -testing og -utvinning. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GOLDEN HEARTS (730) Innehaver: AS Leiepakking, Myrfaret 6, 1930 Aurskog, NO KL. 30: Næringsmidler av korn - snacks, kjeks. (730) Innehaver: Sastas Tekstil Ticaret, Ve sanayi Anonim Sirketi, B-Blok Kat:1/7 Gungoren-Istanbul, TR (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Alle slags ute- og inneklær, hodeplagg og fottøy; skjorter, gensere, vester, jakker, bukser, ytterfrakker, regnfrakker, vindjakker, kåper, hettejakker, poplinsfrakker, treningsgensere, jumpere, bluser, skjørt, anorakker, kostymer, kjoler, t-skjorter, shorts, jeans, selskapskjoler, dresser, hoppdresser, uniformer, fritidstøy, treningstøy, bade- og strandtøy, slips, sløyfer, herreskjerf, hatter, caps, alpeluer, skjerf, hansker, sjal, armstrikk, belter, treningsdresser, sokker, undertrøyer, bodyer, truser, singletter, brystholdere, korsetter, underliv, strømpebånd, nattkjoler, morgenkjoler, alle slags sko; sko, høye støvler, tøfler, treningssko og deres nagler, skosåler, hæler, skaft, overlær. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WESTSTAFF (730) Innehaver: Western Staff Services (USA), Inc, Walnut Creek, CA, US KL. 35: Fremskaffelse av midlertidig hjelp, arbeids- og ansettelsesformidlingstjenester for midlertidig og fast ansettelse av personell. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ENDEVOR (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, Islandia, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare (innregistrerte dataprogrammer) og EDB maskinvare. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RESERNA (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BEBE (730) Innehaver: Bente Berstad, N. Ullern Terasse 4, 0280 Oslo, NO KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Sjeviot, Postboks 44, 6631 Batnfjordsøra, NO (740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS v/espen Sundgot, Apotekerg. 9, 6004 Ålesund KL. 8: Jaktredskaper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BLOUNT & POOL (730) Innehaver: Jørgen Hem Agenturer, Veløyveien 51, 3234 Sandefjord, NO KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OXYMUNDIN (730) Innehaver: Mundipharma AG, Basel, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Farmer Bros. Co, Torrance, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE KL. 3: Midler til kropps- og skjønnhetspleie; medisinske hudrengjøringsmidler. KL. 5: Farmasøytiske preparater, medisinske hudpleiemidler, medisinske trykkforbindinger, plaster og forbindingsstoffer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, spillkort. KL. 25: Klær, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy. KL. 9: Elektriske fordelingsautomater for malt kaffe; elektriske fordelingsautomater for varm sjokolade og iste; elektriske drikkeautomater. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELIA TELEBONUS GULLGRUVE (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 9: Databehandlingsutstyr; programvarer på databærere, nemlig magnetiske bærere, kassetter, plater samt elektriske bærere og minneorganer; informasjonsbehandlingsutstyr. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; data- og informasjonsvirksomhet via telekommunikasjon; abonnenttilgjengelige databasekommunikasjonsvirksomheter og databaseinformasjoner via teleforbindelse og svarapparatfunksjoner; fjernavlytting av elektronisk post og avlesninger av databaseinformasjoner via telenettet; konsulentvirksomhet innen telekommunikasjon, nemlig informasjonstjenester vedrørende forskjellige typer teletjenester; telefonsvartjenester for tilgjengelige abonnenter. KL. 42: Konsulentvirksomhet innen telekommunikasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RICE KRISPIES SQUARES (730) Innehaver: Janco Multicom AS, Postboks 2842 Tøyen, 0608 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PLUMBO (730) Innehaver: Christian Krefting, Husebybakken 39, 0379 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; ski, skibindinger, skikanter, skistaver, overtrekk for ski, skivoks, vannski; juletrepynt. (730) Innehaver: Kellogg Co, One Kellogg Square, Battle Creek, MI , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Chocolats et Confiseries de luxe SA, Paris, FR KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; sjokolade, sukkertøy, karameller (søtsaker). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hultafors AB, Hultaforsvägen 21, S Hultafors, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 8: Håndverktøy og manuelt drevne redskaper, vinkeljern, hammere, slegger, brekkjern, spett og økser; knivsmedvarer. KL. 9: Vitenskapelige, geodetiske, elektriske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktning, veiing, signalering, måling, kontroll og overvåkning, herunder tommestokker, metermål, vinkelhaker og vatere. KL. 16: Papir, papp, kartong og varer fremstilt av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skriveredskaper, herunder snekkerpenner og blyanter, kritt og krittsnører; klebemidler og lim for papirvarer og husholdningsformål; malerpensler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Esso Norge AS v/reklameavdelingen, Postboks 350 Skøyen, 0212 Oslo, NO KL. 16: Reklamebrosjyrer og plakater i forbindelse med Skoleveiens Bilvettregler. KL. 35: Reklamevirksomhet i forbindelse med Skoleveiens Bilvettregler. (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VICE VERSA (730) Innehaver: Yves Saint Laurent Parfums, Neuilly, FR (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 3: Parfymer, eau de parfum, cologne, toalettvann, parfymert kroppsmelk, kremer, lotions og pudder, toalettsåper, bade- og dusjgel, deodoranter for personlig bruk, kosmetikk, sminkeprodukter, eteriske oljer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FLEXSIZE (730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i papirfremstillingsindustrien. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STOR MOA (730) Innehaver: Moa Butikksenter, Postboks 7504 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet, herunder markedsføring av kjøpesenter; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kundeinformasjon angående salg av løsøre i kjøpesenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jubileum 2000 v/prosjektleder c/o Norges Kristne Råd, Postboks 5816 Maj, 0308 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Artistopptredener; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; underholdningsvirksomhet; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål; organisering og ledelse av konferanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: IT-Senteret AS, Svoldergt. 9, 0271 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Teknisk bistand, dataprogrammeringstjenester. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Nye Bråten Tekstil AS, Postboks 162 Kjelsås, 0411 Oslo, NO KL. 25: Klær (barneklær). 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Asten Inc, P.O. Box , Charleston, SC , US (730) Innehaver: Norsk Gitarimport AS, Søndre Tori, 3160 Stokke, NO KL. 15: Gitarer og andre strengeinstrumenter, mekaniske pianoer, elektroniske musikkinstrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SYNMESH (730) Innehaver: Asten Inc, P.O. Box , Charleston, SC , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 24: Tørkefilt i stykker. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 24: Filt for papirmaskiner, filt for tekstilbehandlingsmaskiner, presseputer av tekstil anvendt som støtdempere eller -puter i digelpresser, tekstilforklær til bruk ved vaske-, tørke- og strykemaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KEMWATER (730) Innehaver: Kemira Chemicals AS, Boks 1177, 1631 Gamle Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Vannrensemidler; kjemikaler for vannrensing. 34

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AFFIRMA (730) Innehaver: Cadence Design Systems Inc, 555 River Oaks Parkway, San Jose, CA 95134, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: F. Divella SpA, Rutigliano, IT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, spiselige oljer og fett. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, herunder spaghetti og alle typer pasta; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; sauser, tomatsauser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: POSTEN AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 39: Distribusjon av brev og pakker (posttjenester); transporttjenester; emballering og lagring av gods. KL. 9: Computer programmer for design, testing, fremstilling og installasjon av integrerte kretser, computer programmer. (300) Prioritet: US, , 75/455,715 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TM-SIDHI (730) Innehaver: MIKI Norge v/ Styrets leder, Postboks 64, 2610 Mesnalia, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Undervisningsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KEMWATER PIX (730) Innehaver: Kemira Chemicals AS, Boks 1177, 1631 Gamle Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Vannrensemidler; kjemikaler for vannrensing. 35

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALS SABOTAGE (730) Innehaver: Kemira Chemicals AS, Boks 1177, 1631 Gamle Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Vannrensemidler; kjemikaler for vannrensing. (730) Innehaver: Øglænd DBS AS, Postboks 385, 4301 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Sykler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JKL COLORMAX (730) Innehaver: Kemira Chemicals AS, Boks 1177, 1631 Gamle Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Vannrensemidler; kjemikaler for vannrensing. (730) Innehaver: Elkem AS, Nydalsvn. 28, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Magne Vindenes, Elkem ASA, Postboks 40 Vågsbygd, 4602 Kristiansand S. KL. 2: Pigmenter (fargestoff) for bruk i maling, betong og keramiske materialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KEMWATER PAX (730) Innehaver: Kemira Chemicals AS, Boks 1177, 1631 Gamle Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Vannrensemidler; kjemikaler for vannrensing. 36

37 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DOUBLE LOK (730) Innehaver: Alcoa Deutschland GmbH Verpackungswerke, Mainzer Strasse 185, D-6520 Worms, DE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 6: Hele klassen, unntatt låsesmedarbeider, sikkerhetsskap og -skrin. KL. 20: Hele klassen. (300) Prioritet: DE, , A /6 Wz 37

38 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også mht Madridprotokollen. Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml 53 og Artikkel 3 (4). Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra denne dato. Rettsvern 10 år fra denne dato. Ytterligere utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning). Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter int.reg. dato. Artikkel 3ter (2). Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Alfred Sternjakob GmbH & Co KG, 47-55, Frankenstrasse, D Frankenthal, DE KL. 9: Glasses, sunglasses, compact disks, audio sound carriers, protective helmets, pocket computers, data carriers, specifically audio and video cassettes with and without audio and/or video recordings, safety apparatus, namely blinking lights and reflective lights. KL. 14: Watches, specifically wall-clocks, wrist-watches, jewelry. KL. 16: Diaries, book coatings, card holders, file wrappers, exercise books, writing books, stationery, writing materials, namely erasers, pencil pointers, blotting pads, writing pads, drawing rulers, paper weights, writing means, namely pencils, fountain pens, ball-point pens, coloured pencils, felt-tip pens, text markers, exercise books, drawing pad satchels, pen cases. KL. 18: Bathing bags, brief cases, money bags, holiday bags, luggage, cosmetic bags, sport bags, purses, travel bags, rucksacks, satchels, sport bags, tennis bags, toilet bags, game bags, umbrellas. KL. 25: Blouses, underwear, bicycle dresses, stockings, belts, gloves, shirts, trousers, jackets, jeans, headgear, specifically caps, ties, coats, rain covers, rain coats, socks, sportswear, sweatshirts, T-shirts, training overalls, underwear, clothing bags. Gazette nr.: 03/97 38

39 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: TONA (730) Innehaver: TONA Tonwerke Schmitz GmbH, Fabrikstrasse, D Mechernich-Antweiler, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Schuler Pressen GmbH & Co, Bahnhofstr. 41, D Göppingen, DE KL. 7: Machines and installations, especially metalworking machines or installations. KL. 35: Execution of technical, commercial and administrative works on computer installations. KL. 37: Installation, mounting, repair and maintenance of machine tools and machine tools installations, rental of machine tools and tools for use in machine tools. KL. 40: Making of moulded-, embossed- and stampedparts made of metal. KL. 42: Planning of tools for use in machine tools, machine tools and machine tools installations as well as complete factories and turn-key works installations, boarding services for others. Gazette nr.: 05/97 (300) Prioritet: DE, , KL. 6: Metal building materials; metal chimneys, parts thereof and accessories for metal chimneys, namely; internal tubes for chimneys, especially made of metal and in combination with ceramics, glass and plastics; chimney blowers, cleanout doors; condensation tanks, condensation run-off elements with or without shut-off devices or siphons; range spacers of metal; expansion joint plates, chimney pots, caps and cowls made of metal and in combination with plastics, ceramics, concrete and/ or other materials; reinforcement rods of metal for connecting chimney elements. KL. 11: Convectors for flue gas tubes, convectors for furnaces. KL. 17: Isolation material, especially made of mineral wool and/or as heaped isolation material; sealing materials for seams, especially made of acid putty (cement) and, or silicon materials. KL. 19: Building materials not of metal; shaped bricks, tubes and shafts (not of metal) for building purposes, especially shell bricks and ceramic bricks for chimneys; non metal chimneys, parts thereof and accessories for non metal chimneys, namely; chimney shell bricks, internal tubes for chimneys, especially made of ceramics, glass, plastics and in combination with metal; chimney blowers, not of metal; cleanout doors, not of metal; condensation tanks, condensation runoff elements with or without shutoff devices or siphons, not of metal; expansion joint plates, chimney pots, caps and cowls made of plastics, ceramics, concrete and in combination with other materials including metal. KL. 37: Construction; repair and renovation of chimneys and gas and air ducts. Gazette nr.: 08/97 (300) Prioritet: DE, ,

40 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: The text SWISSCARGO is excluded from the legal protection. (730) Innehaver: SAirGroup, 84, Hirschengraben, CH Zurich, CH (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 35: Advertizing; commercial business management; business administration; office functions. KL. 39: Transport; packaging and storage of goods; travel arrangements. KL. 42: Provision of food and drink; temporary accommodation; medical, health and beauty care; legal services; scientific and industrial research; consultancy in the field of computer hardware; computer programming; updating of computer software; computer software design; software installation and upkeep. Gazette nr.: 5/98 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: GLOBALCERT (730) Innehaver: Mario Torres-Peraza, 11, Im Engendorn, D Wehingen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Computer programs relating to the various fields listed in class 42. KL. 16: Press products relating to the various services listed in class 42. KL. 41: Teaching and qualification activities relating to the services listed in class 42. KL. 42: Providing know-how, control and certification of companies, persons, goods and services, including quality management systems and environment management systems according to given standards, principles and national and international legal rules; consultations relating to know-how, control and certification of companies, persons, management systems and environment management systems, according to given standards, principles and national and international legal rules; consultations relating to know-how, control and certification of companies, persons, goods and services. Gazette nr.: 12/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ECOSTAR (730) Innehaver: Hörmann KG Brockhagen, Horststrasse 17, D Steinhagen/Brockhagen, DE KL. 6: Doors, gates, windows, shutters, barrage grilles, lamellar curtains, fire shutters, predominantly made of metallic materials. KL. 7: Door and gate driving apparatus. KL. 9: Electromotive door and gate driving apparatus and their electrical components, control and remote control devices for these driving apparatus. KL. 19: Doors, gates, windows, shutters, lamellar curtains, fire shutters, predominantly made of nonmetallic materials. Gazette nr.: 14/97 (300) Prioritet: DE, ,

41 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PROTECTOR 3D CINECODEC (730) Innehaver: Wilkinson Sword GmbH, Schützenstrasse 110, D Solingen, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 8: Shaving systems, namely razors and razor blades. Gazette nr.: 16/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: NTEC MEDIA GmbH, 26-53, August- Bebel-Strasse, D Potsdam-Babelsberg, DE KL. 9: Data processing and computer equipment ; computer programs. KL. 42: Software design in the field of data processing. Gazette nr.: 19/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: ERGO Optik GmbH, 11, Kühbachstrasse, D München, DE KL. 9: Spectacles, spectacle lenses, blanks (one side finished spectacle lenses), spectacle frames. Gazette nr.: 17/97 (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Cita Tabacos de Canarias SA, Juan Ravina Méndez s/n, Barrio Chamberí, Fábrica Cita, Santa Cruz de Tenerife, ES KL. 34: Tobacco; cigars; cigarettes; cigarillos; cigar and cigarette holders; pipes for smoking; cigar cutters; storage cases for cigars, cigar cases and cigar boxes not of precious metal; tobacco humidifiers; cigarette lighters not of precious metal; matches. Gazette nr.: 22/97 (300) Prioritet: ES, ,

42 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LIGHTSPEED SIEGLING (730) Innehaver: Karr Dental, 56, Zugerstrasse, Postfach, CH-8820 Horgen, CH KL. 10: Surgical medical, and dental apparatus and instruments for root treatment. KL. 16: Brochures and publications. KL. 41: Educational services. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau, CH KL. 7: Machines and parts thereof, especially machine tools and transport installations, conveyor belts and band conveyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical bands and transmission ribbons for machines and motors; machines for processing and converting plastic materials. KL. 8: Hand tools, particularly for mounting and repairing belts. KL. 37: Construction and repair; mounting of transmission belts and conveyor belts. KL. 42: Technical consultation and surveying. Gazette nr.: 7/98 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Anecoop. S. Coop, Monforte 1, Valencia, ES KL. 31: Agricultural, horticultural and forestry products and grains, not included in other classes; live animals; fresh fruit and vegetables; seeds; live plants and natural flowers; food substances for animals, malt. Gazette nr.: 22/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FONOBAT (730) Innehaver: Celaya Emparanza y Galdos SA, (Cegasa) Artapadura 11, Vitoria (Alava), ES EXTREMULTUS (730) Innehaver: Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau, CH KL. 7: Machines and parts thereof, especially machine tools and transport installations, conveyor belts and band conveyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical bands and transmission ribbons for machines and motors; machines for processing and converting plastic materials. KL. 8: Hand tools, particularly for mounting and repairing belts. Gazette nr.: 20/98 (300) Prioritet: CH, , KL. 9: Cells; batteries; telephone apparatus. Gazette nr.: 22/97 42

43 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: TRANSILON (730) Innehaver: Forbo International SA, 20, Bauelenzelgstrasse, CH-8193 Eglisau, CH KL. 7: Machines and parts thereof, especially machine tools and transport installations, conveyor belts and band conveyors for transporting all kinds of freight; belts, mechanical bands and transmission ribbons for machines and motors; machines for processing and converting plastic materials. KL. 8: Hand tools, especially for mounting and repairing belts. Gazette nr.: 7/98 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Spies Hecker GmbH, Fritz- Hecker-Strasse, D Köln, DE KL. 2: Paints, varnishes, lacquers, fillers, primers, thinners, hardeners (included in this class). Gazette nr.: 22/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SPRAYCAST (730) Innehaver: Plibrico GmbH, Bismarckstrasse, D Düsseldorf, DE KL. 19: Building materials (non-metallic), namely refractory materials for use in industrial plants with operating temperatures above 500 C. Gazette nr.: 22/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Sektkellerei Schloss Wachenheim AG, Niederkircher Strasse 27, D Trier, DE KL. 32: Non alcoholic fruit juices. Gazette nr.: 25/97 (300) Prioritet: DE, , CRANE (730) Innehaver: Crane Ltd, Nacton Road, Ipswich, Suffolk, IP3 9QH, GB KL. 6: Valves, pipe fittings, and parts and fittings for valves and for pipe fittings, all included in this class. KL. 37: Repair, maintenance, modification and reconditioning of valves, pumps and heat exchangers; spiral welding, screw and die refurbishment; all relating to fluid handling systems. Gazette nr.: 2/98 43

44 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: TEMBEA (730) Innehaver: Ferdinand Stern, 1, Paulinenstrasse, D Wiesbaden, DE KL. 16: Printed matter of a news agency. KL. 35: Services of a news agency, namely consultancy in the field of public relations and conducting of public relations for companies and institutions, consultancy in organizing and performing product creations relating to the company s corporate image (what is known as corporate identity), planning, organizing and conducting fairs, exhibitions and shows, developing, outlining, composing, drafting and producing management reports, performing and evaluating opinion polls as well as contributing to the shaping of opinions through the mass media, collecting, preparing and dispatching product samples, compiling statistics, research in business matters, marketing, market survey and market analysis, business consultancy, including business management consultancy, distribution of products and information for advertising purposes, planning and carrying out reminder campaigns using the mass media and also by phone, generation and use of a list of news recipients; services of a new agency, namely development and use of archives made up of texts and photographies; development, outline, composition, drafting and production of information booklets, leaflets, brochures and catalogs, as services provided by a promotion agency. KL. 38: Services of a news agency, namely monitoring of press releases collection and communication of information, collection of information documents and press releases, communication of exclusive reports, interviews and statements. KL. 39: Dispatch of information documents and press releases. KL. 41: Services of a news agency, namely planning, organizing and conducting press conferences and meetings, congresses, meetings and events, presentation of slides, training films and videos. KL. 42: Services of a news agency, namely preparation of information and specialized texts, outlining and drafting press releases, development, outlining, composition, drafting and production of magazines, newspapers, books, overhead transparencies, television and radio reports, production of special editorial themes for newspapers and magazines, composition of information documents and press releases, development, outlining, composition, drafting and production of company descriptions and overhead transparencies, development, outline, composition, drafting and production of information booklets, leaflets, brochures and catalogs, as services provided by an industrial design agency. Gazette nr.: 22/97 (730) Innehaver: Lista Office Holding AG, 8, Kähstrasse, CH-9113 Degersheim, CH KL. 6: Metallic articles, especially iron fittings for construction and iron fittings for furniture casters and partitions. KL. 20: Furniture, including parts and accessories thereof included in this class, metal furniture parts. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FEMIBION (730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D Darmstadt, DE KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, baby food; plasters, materials for dressings; disinfectants. Gazette nr.: 22/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: COBURN (730) Innehaver: Badische Tabakmanufaktur Roth- Händle GmbH, 6, Industriehof, D Lahr/ Schwarzwald, DE KL. 34: Tobacco products, smokers articles namely ashtrays, (not of precious metals, their alloys or coated therewith), cigarette paper, cigarette tubes with and without filter, cigarette filters, lighters, apparatus for rolling and stuffing cigarettes; matches. Gazette nr.: 22/97 (300) Prioritet: DE, ,

45 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PIORUN (730) Innehaver: BASF AG, 38, Carl-Bosch-Strasse, Ludwigshafen am Rhein, DE KL. 5: Fungicides, herbicides, pesticides, insecticides. Gazette nr.: 22/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: TROCADE (730) Innehaver: F Hoffmann-La Roche AG, 124, Grenzacherstrasse, CH-4002 Basel, CH KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use. Gazette nr.: 22/97 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ISLENOS (730) Innehaver: Luis Zamorano Tais y Compania SA, Las Mimosas Chalet B Finca Luis Zamorano, Santa Cruz de Tenerife, ES KL. 34: Tobacco, cigars, cigarettes, cigarillos; cigar and cigarette holders, pipes for smoking, cigar cutters, tobacco cases and tobacco jars not of precious metal, tobacco humidifiers, lighters not of precious metal. Gazette nr.: 22/97 (300) Prioritet: ES, , (730) Innehaver: Degussa AG, 9, Weissfrauenstrasse, D Frankfurt am Main, DE KL. 1: Chemicals for industrial and scientific applications, namely silica precipitates and silicates; catalyst and catalysts carriers, absorption agents and drying agents, fillers, filter compounds, carriers for liquid and pasty products, flow agents and anti-adhesive agents for powders, carriers for active substances, liquid thickening agents for technical applications, anti-foaming compounds, additives, fillers and coatings for paper, kraft paper and cardboard manufacture, for introduction in dentifrices and cosmetics and pharmaceuticals; all aforementioned articles included in this class. KL. 2: White pigments for paper, kraft paper and cardboard manufacture. Gazette nr.: 22/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Tex-Color GmbH & Co KG, 4, Heckerstieg, D Erfurt, DE KL. 1: Chemicals used in industry, science and photography, as well as in agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; manures; fire-extinguishing compositions; tempering and soldering preparations; chemical substances for preserv- 45

46 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 ing foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry; materials and chemicals for the protective coating of buildings; means for sealing and making waterproof mineral foundations as concrete, plaster, sandstone and cement, contained in this class; materials and chemicals for covering, smoothing and sealing of walls, floors, ceilings, balconies and roofs, contained in this class; chemical filling materials and fillers; foaming plastics; wallpaper glue; elements and constituents of the aforementioned goods, contained in this class; adhesives for construction purposes. KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; preservatives against rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw natural resins; metals in foil and powder form for painters, decorators, printers and artists; painting and coating means for mineral foundations; primers; wood mordants, diluents; protective coatings against algae, mould and fungi; parts and elements of the aforementioned goods, contained in this class. KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; cleaning preparations of facades, walls, ceilings, floors, window and door frames, especially for the removal of algae, mould and fungi, grease, rust or dirt; cleaning preparations for tools for bricklayers, plasterers, stucco workers and painters; means for destaining; grinding paper; parts and elements of the aforementioned goods contained in this class. KL. 8: Hand tools and implements (hand-operated), contained in this class, especially hand tools and implements for construction purposes; cutlery; drills; parts and elements of the aforementioned goods included in this class. KL. 16: Paper, cardboard and goods made from these materials, contained in this class; paintbrushes, especially paintbrushes for painters; plastic materials for packaging (included in this class); covering paper, covering foils, covering strips, adhesive stripes, rolls for painters; parts and elements of the aforementioned goods included in this class. KL. 17: Materials for sealing joints, strips for sealing joints, insulating boards. KL. 19: Building materials (non-metallic); non-metallic pipes for buildings; asphalt, pitch and bitumen; nontransportable buildings; means for the coating of facades, especially plasters, fillers, mortar; tissues for the reinforcement of cracks; glass fibre tissues, asbestos cement boards, foam boards, mineral fibre mattresses and boards; profile rods and rails (non-metallic); parts and elements of the aforementioned goods contained in this class. KL. 20: Dowels and pegs, not of metal. KL. 24: Textiles and textile goods, contained in this class, especially tapestries; parts and elements of the aforementioned goods included in this class. KL. 27: Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other materials for covering existing floors; wall hangings (non-textile); layers and covers made of plastics (non-textile) for floor and walls. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CARBO KICK (730) Innehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittelkontor GmbH, 1, Holsteinischer Kamp, D Hamburg, DE KL. 3: Perfumes, essential oils, cosmetics. KL. 5: Vitamin preparations as food supplements; readyto-use food concentrates or mixes thereof consisting mainly of milk powder and/or vegetable proteins and/or animal proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins, mineral salts and sugar, or mainly comprising animal or vegetable proteins and/or carbohydrates, dried fruits, also with added vegetable fibres, cereals and sugar, in solid or liquid form, all these goods being dietetic products and low calorie products adapted for medical use. KL. 29: Ready-to-use food concentrates or mixes thereof, consisting mainly of milk powder and/or vegetable proteins and/or animal proteins and/or carbohydrates, of vegetable fibres, also with added vitamins, of mineral salts and of sugar, or mainly comprising animal or vegetable proteins and/or carbohydrates, dried fruits, also with added vegetable fibres, cereals and sugar, in solid or liquid form, all these goods also as dietetic products and low calorie products for non-medical use. KL. 30: Ready-to-use food concentrates or mixes thereof, consisting mainly of cereals and of sugar, also with added animal or vegetable proteins, in solid or liquid form, all these products also as dietetic products and low calorie products for non-medical use. KL. 32: Non-alcoholic beverages, as energy-giving drinks, consisting of fruits, vitamins, mineral salts and sugar; powders made of fruits, vitamins, mineral salts and sugar for use in making the aforementioned beverages; all these goods also as dietetic products and low calorie products for non-medical use. Gazette nr.: 22/97 Gazette nr.: 22/97 (300) Prioritet: DE, ,

47 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BIOLYS EUROCOS (730) Innehaver: Degussa AG, D Frankfurt am Main, DE KL. 31: Animal feed, pre-mixed animal feed and nonmedical additives for use in animal feed. Gazette nr.: 22/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MAFILON (730) Innehaver: Mannesmann AG, Mannesmannufer 3, D Düsseldorf, DE KL. 1: Frost hampering and/or strength increasing additives and fillers for road surfaces. KL. 19: Road construction materials, additives and fillers for road construction materials. Gazette nr.: 22/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 229, Fürstenbergerstrasse, D Frankfurt am Main, DE KL. 3: Washing and bleaching preparations, cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, preparations for body and beauty care, hair lotions; dentifrices. KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations as well as preparations for the care of health; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, bandaging material; materials for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. KL. 35: Franchising and licensing of perfumery and cosmetic shops and schools by mediation of organizational know-how; consultation of such franchisees and licensees on design, layout and operation of the business, in particular with respect to marketing, advertising and personnel training and management. KL. 41: Training and education of cosmetics and perfumes specialists; lectures and seminars on beauty care; training of such franchisees and licensees on design, layout and operation of the business, in particular with respect to marketing, advertising and personnel training and management. KL. 42: Health care and beauty care; beauty consultation; nutritional consultation; organization of fashion shows and presentation of cosmetics; cosmetic treatments; services of beauty shops, beauty farms and cosmetic research institutes; development of cosmetic preparations and perfumes; franchising and licensing of perfumery and cosmetic shops and schools by mediation of technical and craft know-how. Gazette nr.: 23/97 (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: MTC Bild und Tonträger GmbH, Annastrasse, D Essen, DE KL. 14: Clocks and watches. KL. 18: Umbrellas and parasols. KL. 41: Film and video production. Gazette nr.: 22/97 47

48 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Guilin Tianhe Pharmaceutical Factory, No. 1, Fuhexiang, Guilin City, Guangxi Province, CN (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: WOLF-Garten GmbH & Co KG, Industriestrasse, D Betzdorf, DE KL. 7: Electric lawn mowers and their parts, in particular drive units consisting of motor, battery system and control unit. Gazette nr.: 23/97 KL. 5: Chemico-pharmaceutical preparations; medical preparations; chemical preparations for medical purposes; ointments for pharmaceutical purposes; biological preparations for pharmaceutical purposes; all kinds of plasters used for relieving muscle pain; ointments for surgical purposes; adhesive bands for medical purposes; surgical dressings; diagnostic preparations for medical purposes; disinfectants for hygiene purposes; lotions for medical purposes; sterilising preparations; corn remedies; sticking plasters for medical purposes; compresses for medical purposes; bandages for dressings; absorbent cotton dressings; gauze; mask covering nose and mouth; sterilising cotton; collodion for pharmaceutical purposes; surgical dressings; vulnerary sponges; rubber cloth for medical purposes; tissues impregnated with pharmaceutical lotions. Gazette nr.: 23/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Klaus Steilmann GmbH & Co KG, Feldstrasse 4, D Bochum, DE KL. 25: Clothing, sportswear; non-orthopedic corsetry articles; headgear; shoes, including sports shoes. Gazette nr.: 23/97 48

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16 14.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 14.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 14.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende Patentstyret mot nytt årtusen - vi tar i bruk nye saksbehandlingsverktøy til fordel for kunder, brukere og medarbeidere. I den forbindelse

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer