nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GALAXY APPLICATION ENVIRONMENT (730) Innehaver: Visix Software Inc, Commerce Park Drive, No. 600, Reston, VA 22091, US (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til FOR THE BEST THINGS IN LIFE. (730) Innehaver: Hachette/EMAP Magazines Ltd, Endeavour House, 189 Shaftsbury Avenue London WC2H 8JG, GB KL. 9: Publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra fasiliteter fremskaffet på et globalt computer nettverk (inkludert hjemmesider); computer software; computerprogrammer; data opptatt i elektronisk, optisk eller magnetisk form; databærere; audio- og visuelle opptak; CD-ROM; CDI-plater, elektroniske publikasjoner; CD-ROM, disker, kassetter og andre databærere inneholdende informasjon opptatt i magasinform. KL. 16: Trykksaker, trykkede publikasjoner, magasiner, blader; tidsskriftspublikasjoner, aviser; bøker; flygeblad; reisehåndbøker/kataloger. KL. 41: Interaktiv informasjon i forbindelse med underholdning, utdannelse og rekreasjon fremskaffet online fra databaser eller et globalt computer nettverk; informasjon relatert til utdanning, underholdning og rekreasjon fremskaffet on-line fra databaser eller et globalt datanettverk; tilby underholdning og undervisning ved bruk av kommunikasjon og datanettverk. (300) Prioritet: GB, , (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Innregistrerte programmer for datamaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LANGUAGE SOLUTIONS (730) Innehaver: Stream International Inc, 77 West Wacker Drive, Chicago, IL 60601, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 42: Oversettelsesvirksomhet; utarbeidelse av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer i form av elektroniske ordbøker; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (300) Prioritet: US, , 74/414,086 3

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAXON (730) Innehaver: Maxon Electronics Corporation of America Inc, Kansas City, MO, US KL. 9: Elektrisk og elektronisk sende og mottakerutstyr og tilbehør for industriell bruk og for bruk av forbrukere, nemlig mobile toveis radioer for bruk på land, toveis radioer for bruk for publikum, bryterbetjente og stemmebetjente 49 MHZ sender mottakere, radiosignaleringsenheter, mikrofoner, kraftforsyningsenheter, batteriladere, telefoner, høyttalende telefoner, trådløse telefoner, mobiltelefoner, intercomapparater, radarmottakere, personsøkere, sendere for personsøkere, datatelemetriske instrumenter, radioer og modemer, klangfargepaneler, batteripakker, høyttalere, høretelefoner, antenner, programmeringssoftware og hardware, værradioer, video intercomapparater, databehandlings og datakommunikasjonsutstyr og komponenter dertil, nemlig datamaskiner, dataprosessorer, modemer og dataprogrammer (3 på databærere), personlig kommunikasjonsserviceutstyr på 800 MHZ, 900 MHZ, 1.8/1.9 MHZ, 2.4 GHZ og 5.7 GHZ, dog ikke spesifikt begrenset til de forannevnte operative frekvensene, trådløst lokalt sløyfeabonnent og samtalekonsentrasjonsutstyr knyttet til fast utstyr og infrastruktur, satellittkommunikasjonsmobilabonnentutstyr, faste, mobile og bærbare rene satellittelevisionsmottakere for forbrukermarkedet og flerpunkts distribusjonspunktmottakerutstyr, sikkerhetssystemer og komponenter (delfabrikata) derav, såvel trådløst som ikke trådløst, mobile dataterminaler og tilknyttet utstyr, automatisk kjøretøysidentifikasjons og lokaliseringsutstyr, GPS mottakere og psuedollite sendere for feilkorreksjoner i lokalområder, identifikasjonsutstyr av anropende linje for såvel trådløse som ikke trådløse telefoniformål, PABX utstyr og tilknyttet utstyr, punkt til punkt mikrobølgekommunikasjonsutstyr, testutstyr og annet punkt til punktkommunikasjonsutstyr, testutstyr og apparater og andre forbruker audio og videoprodukter såvel som delfabrikata eller komponenter for alle de ovennevnte produktkategoriene. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Baby Togs Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 25: Klær og fottøy (ikke opptatt i andre klasser) for barn og spedbarn. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KAMPANJE (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av blader og tidsskrifter. 4

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CELLACARE (730) Innehaver: Lohmann GmbH & Co KG, Irlicher Strasse 55, D Neuwied, DE (730) Innehaver: Societe des Produits Nestlé SA, Vevey, CH KL. 30: Spiseis. (300) Prioritet: DK, , VA (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VALDRESEKSPRESSEN (730) Innehaver: NOR-WAY Bussekspress AS, Karl Johansgt. 2, 0154 Oslo, NO KL. 39: Transportvirksomhet. KL. 5: Farmasøytiske preparater samt hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); bind og bandasjer for medisinske formål; forbindingsstoffer av alle slag; plaster; polstringsmateriale for medisinske formål; produkter for operasjonssalbehov; hurtigbandasjer for sår; førstehjelpsutstyr; inkontinensprodukter; vatt for medisinske formål. KL. 10: Ortopediske støttebandasjer og tilbehør; gipsbandasjer og -longuetter; syntetiske stive bandasjer og skinner; orteser og proteser; støtte- og kompresjonsstrømper; munn- og nesemasker; operasjonshansker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JUNIOR GENI (730) Innehaver: Litor AS, Tordenskioldsgt. 6 B, 0055 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektroniske spilleapparater og -innretninger og tilbehør hertil, dataprogrammer (innregistrerte). 5

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOW CALL CARETECH (730) Innehaver: Talkline GmbH, Elmshorn, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Telefonkabler, stikk-kontakter, elektriske støpsler, kontakter, forbindelser og koblinger, elektriske koblingsbokser, koblings- og avgreningsvekslere, transmitter (telekommunikasjon), audio- og videomottakerappararer, mikrofoner, høyttalere og - kasser, antenner, bager, etuier, futteraler, kasser og esker spesielt tilpasset de ovenfor nevnte, mobile stifinner- og veisøkerapparater, -instrumenter og -innretninger, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; stasjonære og mobile apparater, instrumenter og innretninger for mottak, ervervelse og overføring av data, modemer, optiske, magnetiske og elektroniske databærere forsynt med data og informasjon, dataprogrammer (innregistrert på databærere). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; ervervelse, avlesning og avregning av brukertakster, -utgifter og - omkostninger, kalkulering av telefonkostnader, -utgifter og -omkostninger. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; drift, installasjon, service og reparasjon av telefon- og radiofrekvensnettverk, mekling og formidling av ordrer for installasjon, vedlikehold, service og reparasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data-, lyd- og videooverføring via radiofrekvenstjenester; instruksjon, opplæring, kunngjøring, fremvisning og utstillingstjenester for radiofrekvensnettverk, telefon og navigasjon. KL. 42: Utleie, vedlikehold, service og reparasjon av elektroniske apparater, instrumenter, innretninger og kommunikasjonssystemer, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner; tekniske konsultasjoner, rådgivning og planlegging med hensyn til kommunikasjonsapparater, -instrumenter og - innretninger. (730) Innehaver: Caretech BV, P.O. Box 6240, 4000 He Tiel, NL (740,750) Fullmektig: Sverre Andersen, Skogvollveien 19 B, 0580 Oslo KL. 10: Løfte- og forflyttningsapparater for eldre og funksjonshemmede, dekontaminatorer og hygienehjelpemidler for sykehus/sykehjem. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SEIDEL (730) Innehaver: NorgesGruppen AS, Postboks 2775 Solli, 0204 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Bugge, Arentz- Hansen & Rasmussen, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 6

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HAGELAND (730) Innehaver: Hageland AS, Nils Hansensvei 2, 0667 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk og hagebruk; gjødningsmidler (naturlige og kunstige), jord til dyrking av såvarer, sjeldne jordarter, kjemiske produkter til forbedring av jord; torv som gjødsel; potter laget av torv for dyrking av frø; kalk for jorden (gjødning). KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 8: Landbruks- og hagebrukdsredskaper (små), gartnerkniver, hagekniver, spader, hakker, river, (verktøy), grev (verktøy), verktøy til hagedyrking, hagesakser. KL. 31: Landbruks- og hagebruksprodukter (ikke opptatt i andre klasser), såvarer, blomsterløk, friske frukter og grønnsaker; levende planter og naturlige blomster; næringsmidler til dyr. KL. 35: Konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter; regnskapsførsel; reklamevirksomhet. (730) Innehaver: Crezy Bull Café SrL, Roma, IT KL. 9: Briller, lorgnetter, beskyttelsesbriller, solbriller og deres etuier, innfatninger, snorer og kjeder. KL. 16: Klebebånd og klebebåndsfordelere; album, papir- og plastikkposer, for emballasje, tavler, hefter, bokmerker, emballasje for flasker av kartong eller papir, pennaler, kasser av kartong, kalendere, kort, spillekort, kataloger, hefteklemmer for kontor, kaffefiltre av papir, innpaknings- og omslagspapir, samlemapper (papirhandel), tegneblokker, konvolutter, falseinnretninger (kontorartikler), fyllepenner, søppelposer (av papir og plastikk), gratulasjonskort, papirlommetørklær, papirkniver, brevkurver, magasiner, ølbrikker, notatblokker og notisbøker, emballasjepapir, skriveblokker, papirpresser, penner, blyanter, blyantspissere, fotografiholdere, tallerkenbrikker av papir, plakater av papir eller kartong, plakater, trykksaker, duker av papir, bordbrikker av papir, servietter av papir, avrivningskalendere, papirhåndklær. KL. 25: Klesartikler, nemlig badekåper, badedrakter, strandklær, kåper, øreklaffer, kjoler, trikotklær, jakker, jerseyklær, skjortebluser, tikotasje, halvhansker, slips, anorakker, bluser, overfrakker, parkas, pullovere, pysjamaser, hode- og halstørklær av silke, skjerf, sjal, skjorter, undertrøyer, skjørt, kitler, sokker, trikotjakker, dresser, gensere, bukser, bukseseler, undertøy, uniformer, vester, regnjakker; fottøy og hodeplagg. KL. 32: Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 42: Hotell- og restauranttjenester, kaféer, restauranter, puber, ølstuer; tjenester som bistand, rådgivning, planlegging, utvelgelse, anbefaling når det gjelder administrasjon av de ovennevnte aktiviteter. 7

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MCA BABY STAR (730) Innehaver: Richard Hirschmann GmbH & Co, Neckartenzlingen, DE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektriske innretninger og komponenter for transportable signalsender- og signalmottagingsenheter; elektriske innretninger og komponenter for transportable signalsender- og signalmottagingsenheter i form av antenner, sendere, mottagere, forsterkere, innretninger for multippelmottaging, strømforsyningsenheter, teleskopantenner med tilhørende drivanordninger, antenneunderstell, dipleksere, balanseringsenheter, hus, fester, adaptere, kabler, kabelbøssinger, kabelkoblinger og kabelplugger, deksler. KL. 42: Teknisk rådgivning vedrørende transportable signalsender- og signalmottagningsenheter; teknisk rådgivning vedrørende transportable signalsender- og signalmottagingsenheter med hensyn til applikasjonstester og målinger av elektromagnetisk kompatibilitet. (730) Innehaver: Cycleeurope Micmo Gitane SA (SA), Rue Marcel Brunelière, F Machecoul, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Sykler, tilbehør og løse deler for sykler, nemlig rammer, seter, sadelrør, sykkelstyrer, håndtak, bremsekabler, tilbehør til bremser, deler til sykkelgaffelen, luftventiler, hjulnav, sykkeldekk, sykkelslanger, hjuleiker, hjulfelger, skvettskjermer, girskifter, girkabler, girstenger, tannhjul, pedalkranker, pedaler, pedalbøyler, sykkelreimer, sykkelbrett, sykkelgir, sykkelkjeder, kjedeskjermer, pakkebærere, barneseter, sykkelpumper, støttehjul, sykkelbjeller. KL. 18: Bager for bæring av barn. KL. 25: Klær, sko (med unntakelse av ortopediske sko); trikotasje. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BARMASTER (730) Innehaver: Partyman AS, Boks 203, 8651 Mosjøen, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; essenser for tilberedelse av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige essenser. 8

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SHARPY (730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NL KL. 7: Elektriske knivslipeinstrumenter. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Generale Biscuit SA, F Athis- Mons, FR KL. 29: Kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt, delikatesser i form av kjøttstykker spesielt til bruk som appetittvekkere; konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker, hermetiske frukter, syltetøyer, geléer, supper; hermetisert mat, laget helt eller delvis av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt eller delikatesser i form av kjøttstykker spesielt til bruk som appetittvekkere; konserverte, tørkede, kokte, hermetiserte eller frossen ferdigmat, laget helt eller delvis av kjøtt, fisk, skinke, fjærkre, vilt eller delikatesser i form av kjøttstykker spesielt til bruk som appetittvekkere; melk; melkeprodukter nemlig: desserter av melk, youghurter, kremer i form av melkeprodukter, oster, cottage cheese; drikker laget hovedsakelig av melk eller meieriprodukter; frosne melkeprodukter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sjokolade, sukker, ris, tapioka, mel, terter og paier (søte eller saltede), pizzaer; pasta (naturell eller krydret/smakstilsatt og/eller fylt); ferdiglagede matretter laget helt eller delvis av konditorvarer eller bakverk; brød, kavringer; kjeks (søte eller saltede), kaker, konditorvarer og bakverk, alle disse produktene er naturelle og/eller overtrukkede og/eller smakstilsatte; saltede eller søte appetittvekkere komponert av kjeks, konditorvarer eller bakverk, butterdeig eller tynn deig; konfektyrer; spiseis, frosne kremer i form av dessertis og iskrem (spiseis); honning; salt; sennep; eddik; sauser; kryddersauser; krydderier. (300) Prioritet: FR, , 96/653,763 9

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: K2 TRIO (730) Innehaver: K-2 Corp, th Avenue S.W., Vashon Island, WA 98070, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Solbriller, beskyttelsesbriller for skibruk, beskyttelseshjelmer, sportshjelmer. KL. 12: Sykler og deler dertil. KL. 22: Telt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Vina Concha y Toro SA, Fernando Lazcano no. 1220, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co v/ Ingvild Hanssen-Bauer, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 33: Vin og musserende vin. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BEKAFIL (730) Innehaver: Bekafil Kabinenfilter Dieter Becker, Essen, DE (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Extra Film AB, Storemyrsvägen 2, S Tanumshede, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 4: Støvabsorberings-, støvbefuktnings- og støvbindemidler. KL. 11: Varme-, kjøle-, tørke- og lufteapparater; klimaog luftkondisjoneringsapparater også for kjøretøyer; varmepumper, filtre for luft, vann og støv. KL. 24: Filterduk av tekstilfibre, herunder fibre av glass eller syntetiske fibre for utskilling av støv og/eller lakktåker o.l. samt som bæremateriale for diffusjon av lys, også til bruk i overflatelakkerings- og tørketeknikk og filterdukmateriale. KL. 37: Installasjon, montering og vedlikehold av varme-, lufte-, klima- og avstøvingsanlegg. KL. 42: Overføring av fotografier via internet, hjem til kundenes adresse. 10

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: CB Richard Ellis, Inc, 533 South Fremont Ave., Los Angeles, CA , US KL. 35: Takserings-, vurderings- og forretningsrådgivningsvirksomhet; faglige konsultasjoner om forretninger; taksering og kalkulering i forbindelse med kontraktsarbeider; verdiansettelse av foretak; forretningsvurderinger. KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom, mekling og taksering av fast eiendom; utleie og leasingfinansiering av fast eiendom; verdiansettelse i forbindelse med skattespørsmål og konsulentbistand i skattespørsmål; rådgivning i forbindelse med fast eiendom; fondsinvestering; rådgivning i forbindelse med investeringer; finansieringstjenester; mellomledd (mekler) i finansieringsspørsmål; administrasjon av investeringsfonds; megling i forbindelse med økonomiog forsikringsspørsmål; rådgivning i finans- og skattespørsmål; virksomhet relatert til fast eiendom. KL. 42: Juridisk og teknisk rådgivning; planlegging, prosjektering og rådgivning vedrørende bygging, byggevirksomhet, bygningskonstruksjon og for ingeniørvirksomhet; faglige og tekniske konsultasjoner; teknisk tegning; arkitektvirksomhet; landmåling og oppmåling; bygningsinspeksjon, voldgift i forbindelse med økonomi- og forsikringsspørsmål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse i ubearbeidet form eller som halvfabrikata; skrapjern; stål; støpejern; rustfritt stål; belagt stål; sandwich plater; flersjikts metalliske produkter; metalliske konstruksjonsmaterialer; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); alle industrielle produkter laget av jern og stål herunder vippestenger, bladmetall, plater, stålremser, sylindere, spiraler, remser, profiler, skinner, stenger, bjelker, kuler, plater; ekstratunge oksygenskåret deler og metallfolier; spundpæler; armeringer; metallrør; belagte metalliske plater for bygninger; metalliske gulv; metalliske delevegger; metalliske rammer, valset og smeltet; metalliske materialer; sveiseledning; trådrør; smidde, støpte, smeltet, preget, siselert, sveiset eller bearbeidet metalliske deler og med profiler brukt for termisk-, kjemisk-, petroleum- og kjernefysisk industri eller andre industrier som produserer energi, for motorkjøretøy-, fly-, marin-, hurtigtog-, sement-, konstruksjons- og våpenindustrien; beholdere, kasser, tanker og pakninger laget av uedelt metall; støpeformer for metallstøperier, metallporter og -rister; metallgjerder; metallrammer; metallpaller, låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallfjærer; metallringer. KL. 7: Valseverk; sylindere til valseverk; gjennomgående metallstøpemaskiner; maskiner til skjæring og forming, oksygenskjæring, bearbeiding, sveising, endesveising og siselering av metall; konvertere til stålverker. KL. 9: Programvare; instrumenter og innretninger for måling, kontroll, analyse og inspeksjon av kvaliteter i materialer særlig i jern- og stålprodukter og stål. KL. 12: Metallakslinger for kjøretøyer og hjulfelger av metall; metalldeler til motorkjøretøyer, nemlig bilkarosserideler og deler til motorkjøretøyer og opphengningsfjærer til motorkjøretøyer. KL. 40: Bearbeiding av materialer, særlig metaller; metallisering; alle bearbeiding av metaller og alle mekaniske, termomekaniske eller kjemiske endring av metallers egenskaper; herding av metall; polering av metallflater; lodding; forkromming; fornikling; fortinning; galvanisering; rulling; armering; skjæring; pussing; magnetisering; kapsling; trekking; beising; lodding av metaller, arbeid relatert til smiing, stansing, klipping, bearbeiding, rulling og forming av metaller; resirkulasjon av brukt metall; behandling under vakuum, nitreringsprosesser. (300) Prioritet: FR, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Usinor, Immeuble (La Pacific) - La Défense 7-11/13 Cours Valmy, F Puteaux, FR 11

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Stiftelsen Max Havelaar Norge v/hans Jürgen Schorre, Postboks 5913 Majorstua, 0308 Oslo, NO KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SMARTWELL (730) Innehaver: Halliburton Energy Services Inc, 2500 Halliburton Center, 5151 San Felipe, Houston, TX 77056, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Anordninger for bruk i olje- og gass-brønner, i form av sandsikter, dorer, rør, rørledninger og nipler. KL. 7: Verktøy og utstyr for bruk i olje- og gass-brønner, i form av ventiler, glidemuffer, glattvaierverktøy, rørkveilverktøy, borkrone-kraftgeneratorer, gjennomstrømningsverktøy, borkroneenergikilder og - generatorer, pumper, utstyr for kunstig heving, strømningsstyringer, strupeventiler, regulatorer, kjemikalieinjeksjonsutstyr, sementeringsutstyr, stimuleringsannordninger, multilaterale klargjøringsutstyr, vannkontrollutstyr; olje- og gassbrønn-overflateutstyr, i form av undervanns brønnhodeutstyr, ventiler, strupeventiler, pumper, strømningskontrollutstyr, produksjonsplattformer, landbasert brønnhodeutstyr, kjemikaliesystemer. KL. 9: Elektrisk og vitenskapelig utstyr for bruk i oljeog gass-brønner, i form av elektrisk og elektromekanisk opererte strømningskontrollutstyr, telemetriutstyr, glattvaierutstyr, rørkveil-utstyr, brønnhull-videoutstyr, turbingeneratorer, batterier, følere og sonder, utstyr for komprimering og dekomprimering av data, utstyr for gjenkjenning av data, sikkerhetssystemer, nevralnettverk og automatiseringsutstyr samt dataprogramvare for prosjektadministrasjon, for produksjonsadministrasjon, for produksjonsoptimalisering, for komponentutvelgelse og -integrering, for telemetri og for drift og kontroll av utstyr, utstyr for analyse, behandling, gjenkjenning, komprimering og dekomprimering av data. KL. 17: Pakninger og sluseforinger. KL. 37: Konstruksjon, utførelse, reparasjon og vedlikehold av olje- og gass-brønner og tilhørende overflateutstyr. KL. 42: Olje- og gass-brønn-tjenester, i form av strømningsovervåking, produksjonsoptimalisering, produksjonsstyring, glattvaier- og rørkveil-innføring, telemetri, komponentutvelgelse og brønnhullvideoovervåking; analyse, behandling, gjenkjenning, komprimering og dekomprimering av data, følerutsetting, informasjonsstyring, miljøanalyse og -vern. (300) Prioritet: US, , 75/297,325 US, , 75/297,726 US, , 75/297,327 US, , 75/297,324 US, , 75/297,725 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SALOMON SMITH BARNEY (730) Innehaver: Salomon Smith Barney Inc, New York, NY, US KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 12

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: METRIC TRAFFIC (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Metric Gruppen AB, Box 1494, S Solna, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektromekaniske mekanismer; elektriske ledere; elektriske armaturer; dataprogram innregistrert på databærere; registrerte operativprogram; magnetiske datamedia og magnetiske kodere (for datalagring); modemer; optiske tegnlesere og strekkodelesere; mekanismer for mynt og kortstyrte apparater; billett- og salgsautomater; parkeringsmålere; myntregnings- og sorteringsmaskiner; datamedia- og myntstyrte apparater for kontroll av innpassering til parkeringsplasser; kassaapparater; regnemaskiner. KL. 37: Installasjons-, vedlikeholds-, service- og reparasjonsvirksomhet for apparater til veiing, måling, signalering og kontroll, liksom for elektriske, mekaniske og datastyrte apparater og instrumenter, samt for parkeringsmålere, parkeringsautomater, salgsautomater og mekanismer for mynt- og kortstyrte apparater. (730) Innehaver: Laboratoires de Biologie Vegetale Yves Rocher, La Croix des Archers, F La Gacilly, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HELMUT LANG (730) Innehaver: Helmut Lang, Esslinggasse 5/5/14, P.O. Box 133, A-1013 Vienna, AT KL. 3: Parfyme, sepe, parfymerte oljer, produkter for skjønnhetspleie. KL. 9: Optiske glass, solbriller og kontaktlinser. KL. 18: Lærvarer og lærimitasjoner, skinn og pelsvarer, reisebager, paraply, parasoller, spaserstokk, svepe, seletøy og salmakervarer. Kl. 25: Klær, fottøy og hodeplagg (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Logo Design AS, Postboks 1076, 4602 Kristiansand S, NO KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; vindus og skiltprofilering. 13

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: ACN Technology Norway, Postboks 315, 7080 Heimdal, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av dataprogrammer og EDB-programmering, rådgivning og konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer, utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, utleie av tilgangstid til computer databaser. (730) Innehaver: BV Micres, Eindhoven, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; sigarettpapir; sigarettpapirblokker; sigarettfiltere; rå og ubehandlet tobakk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Link Forsikringsmegling AS, Steinanveien 80 D, 7049 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 14

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Recticel SA-NV, Avenue des Pléiades 15, 1200 Brussel, BE KL. 12: Innvendig utstyr (polstringer og trekk) for seter, herunder hodestøtter, rygger, armlener og benker for befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 17: Polstringsmaterialer av gummi eller plast for tilvirkning og stopping av madrasser, puter, underlag, springfjærmadrasser, senger, sofaer, divaner, seter, lenestoler, hodeputer, hodestøtter, rygger og armlener for seter. KL. 20: Møbler, senger, sofaer, divaner, seter, lenestoler og benker, madrasser, puter, underlag, hodeputer (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: L. K. HJELLE (730) Innehaver: L. K. Hjelle Møbelfabrikk AS, 6230 Sykkylven, NO KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: L. K. Hjelle Møbelfabrikk AS, 6230 Sykkylven, NO KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 29: Spiselige oljer og fett; imitert fløte og krem; dessertprodukter. KL. 30: Sauser; mandelkonfektyrer, spiselig kakedekorasjoner, sjokolade, vaniljesaus, iskrem, smeltesjokolade (konfekt), frossen yoghurt, melassesirup, honning, marsipan, semulje og sorbet; mousse. 15

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMPOSANT (730) Innehaver: Composant AB, Box 49, S Saltsjö-Boo, SE (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Bugge, Arentz- Hansen & Rasmussen, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo KL. 7: Vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, klesruller (elektriske og ikke-elektriske), støvsugere. KL. 11: Kjøle- og fryseskap, frysebokser, tørkeskap, tørketromler, tørkemaskiner, kjøkkenvifte. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ICE DREAM (730) Innehaver: City Icecream AS, Støperiveien 5, 2010 Strømmen, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke (kafévirksomhet). (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Bonnier Publications A/S, København, DK KL. 9: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lydog billed-kompaktdisker, innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker, bøker, samleblader, blader og tidsskrifter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Bonnier Publications A/S, København, DK KL. 9: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lydog billed-kompaktdisker, innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker, bøker, samleblader, blader og tidsskrifter. 16

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORPRO (730) Innehaver: Norpro Inc, 2215 Merrill Creek Parkway, Everett, WA , US (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper, samt husholdnings- og kjøkkenbeholdere, dørslag, ikke av edelt metall. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POUDRE SOLEIL TERRA (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Hamburg, DE KL. 3: Midler til kropps- og skjønnhetspleie. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AB Ridderheims Delikatesser, S. Långebergsgatan 12, S Västra Frölunda, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydderier; is. KL. 31: Levende blomster, blomsterløker, friske bær og bønner, sitrusfrukter, levende fisk og skalldyr, frisk frukt, fuglemat, dyrefôr, agurker, humle, nøtter, kakaobønner (rå), kli, kokosnøtter, friske kjøkkenplanter, ferske (ikke tørkede, konserverte eller frosne) krydder, friske linser, frisk løk, muslinger (levende), nesler, østers (levende), friske poteter, purreløk, rabarbra, rotfrukter, squash, fersk sopp, korn, friske trøfler, friske erter. 17

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAXAIR (730) Innehaver: Verdens Gang AS, Postboks 1185 Sentrum, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; juridiske tjenester; EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; fotografering; fotografireportasjer; fotosettingstjenester (trykk); grafisk formgiving; horoskopstillelse; informasjonstjenester; nyhetsreportasjetjenester; offsettrykking; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; trykkerivirksomhet. (730) Innehaver: Parke Davis & Co Ltd, Lambert Court, Chestnut Avenue, Eastleigh, Hampshire, S053 3ZQ, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Konfektyrer. 18

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MARS FAVOURITES (730) Innehaver: Master Foods AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (300) Prioritet: EM, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 19

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Joh. Johannson, Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LEGACY (730) Innehaver: Zimmer Inc, 727 North Detroit Street, Warsaw, IN 46580, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 10: Ortopediske protese implantat og tilhørende instrument bestikk og instrumenter dertil. (730) Innehaver: Thor Morten Hem, Teksleåsen 52 B, 3231 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer; prefabrikerte hus. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. KL. 42: Arkitekter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BRENDERUP (730) Innehaver: Brenderup Trailers A/S, Fabriksvei 4, DK-5580 Nørre Aaby, DK KL. 12: Trailere; rammeverk for presenninger for landkjøretøyer; deler og komponenter til ovennevnte varer; trailerkoblinger. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet

Et verktøy for sunnere valg. Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Et verktøy for sunnere valg Anniken Owren Aarum Helsedirektoratet Nøkkelhullet enklere å velge sunt Disposisjon Bakgrunn Utkast til forskrift om frivillig merking av matvarer med Nøkkelhullet Status i

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND

TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND TABELL II TIL PROTOKOLL A ISLAND Islandsk tolltariff ex 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser

Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Retningslinjer for mat og drikke til allogen stamcelletransplanterte pasienter i tre faser Eksempel på pasient behov/problem, tiltak og mål i fase 1 (dag -7 til +5) Eksempel på pasient behov/problem 1.

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV

KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV KAPITTEL 18 KAKAO OG VARER DERAV 18 Alminnelige bestemmelser Dette kapitlet omfatter kakao (herunder kakaobønner) i alle former, kakaosmør, -fett og -olje og næringsmidler som inneholder kakao (uansett

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov

Mengdene som er angitt i kostrådene tar utgangspunkt i matinntaket til en normalt, fysisk aktiv voksen. Rådene må derfor tilpasses den enkeltes behov Helsedirektoratets kostråd bygger på rapporten «Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer» fra Nasjonalt råd for ernæring, 2011. Kostrådene er ment som veiledning og inspirasjon

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

Påbudt merking av matvarer

Påbudt merking av matvarer Påbudt merking av matvarer Alle ferdigpakkede matvarer skal være merket. Det gjelder også noen produkter som ikke er ferdigpakket. Merkingen skal inneholde visse opplysninger som er nærmere angitt i «Merkeforskriften».

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet

Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. februar 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer