nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PLAY-TECH (730) Innehaver: Playtech, Ltd, Kwai Chung, HK (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sjaastad AS, 6750 Stadlandet, NO (740,750) Fullmektig: Jan E. Holvik, Postboks 425, 6701 Måløy KL. 7: Egnemaskin, agnmaskin med tilhørende utstyr (krokrensere, linepresse, splitter). KL. 17: Rørprodukter av plast. KL. 28: Fiskeredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HIAC (730) Innehaver: Aarbakke AS, Postboks 108, 4349 Bryne, NO KL. 7: Maskiner og verktøy maskiner, koplinger og anordninger for overføring av drivkraft. KL. 9: Kikkerter, kalkulatorer, kassettopptagere og/eller - spillere, radiosender- og/eller mottakerenheter samt apparater og instrumenter for vitenskapelige eksperimenter. (450) Kunngjort reg. dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FILING CABINET (730) Innehaver: CompuServe Inc, 5000 Arlington Centre Boulevard, Columbus, OH 43220, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: EDB-tjenester, nemlig lagring og gjenfinning av computerinformasjon. US, , 74/685,884 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SECA FOCUS CARE (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 7: Motorer og motordeler. KL. 12: Motorkjøretøyer og deler til slike. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk i den oftalmiske sektor; produkter for pleie av kontaktlinser, nemlig rense-, skylle-, desinfiserings- og oppbevaringsoppløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til DRUG INFORMATION ASSOCIATION (730) Innehaver: Drug Information Association, Ambler, PA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: British American Tobacco (Brands) Inc, 401 South Fourth Avenue Suite 1800, Louisville, KY 40202, US KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet nemlig organisering og ledelse av klasser, seminarer, konferanser og arbeidsseminarer (workshops) innen området farmasøytiske preparater samt distribusjon av kursmateriell i forbindelse med ovennevnte virksomhet; organisering og ledelse av utdannende konferanser innen området farmasøytiske preparater. US, , 75/196,648 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: QUALICON (730) Innehaver: Qualicon, LLC, Wilmington, DE 19898, US KL. 1: Kjemiske reagenser for bruk i deteksjon, analyse og identifikasjon av genetisk materiale eller kjemiske forbindelser, nemlig biologiske preparater, enzymatiske preparater for bruk i lysering, nedbrytning og amplifikasjon av biologiske prøver, nukleiske prober og primerer, sterilt vann, elektroforetiske geléer for bruk i elektroforetiske separeringer, kjemiluminiserende immunoanalysereagenser for bruk til hjelp for deteksjon av biologiske materialer og kjemiske forbindelser, buffere og fargestoffpreparater. KL. 9: Automatiserte instrumenter for deteksjon, analyse og identifikasjon av genetisk materiale eller kjemiske forbindelser, nemlig instrumenter for karakterisering av mikrober, termiske sykleringsapparater, mikrobiske screeningsinstrumenter, koloniplatelesere, varmebehandlingsenheter, fluorometere og tilknyttet laboratorieutstyr, nemlig prøveholdere, prøverør, kontrollrør, plater og DNA-transportmembraner, datamaskinprogramvare for bruk i diagnostikk, dataanalyse, datastyring og instrumentkontroll. KL. 42: Genetisk og kjemisk testings- og konsultasjonstjenester, nemlig deteksjon, analysekvantifisering og identifikasjon av genetisk materiale eller kjemiske forbindelser i biologiske, miljøeller industriprøver. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 1: Ekstrakter og aktive stoffer fra medisinalplanter for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien. IT, , MI97C

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELIA PICCOLO ACTIVE DESKTOP (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, utleie av annonseplass, arrangement av utstillinger for kommersielle- og reklameformål, konsultasjon/ rådgivning og bistand ved drift av forretningsvirksomhet. KL. 38: Tele- og telekommunikasjonsvirksomhet; overføringer, presentasjoner og lagringer av signaler mellom data- og telesystemer og apparater som inngår deri for frembringelse av møte- og markedsplasser i dataog telesystemet; signalsendinger for elektronisk handel via tele- og datasystemet; multimediale meldingstjenester, også interaktive tjenester innbefattet databaserte teletjenester vedrørende overføring av tele- og datamaskinstøttede data fra databaser til brukerapparater. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, lagring, overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare (innregistrerte dataprogrammer); programvare (innregistrerte dataprogrammer) i form av operativsystemer og hjelpeprogrammer; dataprogrammer for bruk ved utvikling av dataprogrammer og komponenter dertil; brukergrensesnittprogrammer (dataprogrammer); dataprogrammer for generering av skjermvisning av programmer; dataprogrammer for bruk i forbindelse med datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk. US, , 75/250,878 (730) Innehaver: Norgesmøllene DA, Postboks 13, 5725 Vaksdal, NO KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Virgin Enterprises Ltd, 120 Campden Hill Road, London W8 7AR, England, GB KL. 3: Såper, sjampo, parfymer, eau-de-cologne, toalettvann, eteriske oljer, barberpreparater, etterbarberingslotioner, barberskum, ikke-medisinerte toalettpreparater, ikke-medisinerte badesalt og badeoljer; anti-perspiranter, deodoranter til personlig bruk, hårfjerningsmidler, tannpussemidler, munnvann; kosmetiske preparater, solbrunende og solskjermende preparater; preparater til håret, hårlotioner, hårspray; hårfarger; ikke-medisinerte preparater for pleie av huden, hendene, hodebunn og kroppen; hudrensepreparater; kremer og lotioner for huden; talkumpudder; neglelakk og neglelakkfjerner, neglepreparater, kunstige negler og klebemidler dertil, preparater for reparering av kunstige negler, kunstige øyevipper og klebemidler dertil; ikke omfattende jomfruoljer. (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Preparater for behandling av negler, neglelakk, fikseringsneglelakk (top coat), baseneglelakk (base coat) og tørke spray. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NIPPON (730) Innehaver: Vitax Ltd, Coalville, Leicester, GB KL. 5: Insekticider. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Teletrack Europe AB, Positionen 11, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Per Bjørnsen, Rådmann Halmrasts vei 7, 1337 Sandvika KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROSPIRIL EXPO (730) Innehaver: Schering Corp, 2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, NJ , US KL. 5: Farmasøytiske preparater i form av astmapreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REBA (730) Innehaver: The Smith Trust, 40 Music square West, Nashville, TN 37203, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Kosmetikk, toalettpreparater og produkter, parfymevarer. KL. 9: Lyd- og billedopptak, nemlig kassettbånd, visuelle kompaktdisker, grammofonplater, audio og videobånd. KL. 14: Juvelérvarer, klokker, armbåndsur; beltespenner av edelmetall. KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 18: Kofferter, reisevesker og -bager. KL. 25: Klær. KL. 41: Vokal og instrumental underholdningsvirksomhet. (730) Innehaver: Berkel Scanvekt AS, Postboks 303 Økern, 0511 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Dataprogrammer innregistrerte på databærere. KL. 42: Edb-programmering; utarbeidelse av data programmer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: A - ADVOKATHJELPEN (730) Innehaver: Jon-Terje Hagenlund, Kr. Augustsgt. 3, 0164 Oslo, NO KL. 42: Juridiske tjenester. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fast Search & Transfer AS, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: David Saddler v/david Hasan, Via del Corso 103, I Roma, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Herrebukser, -jakker, -skjorter, -gensere, -vester, -sokker, -slips, -boxershorts og -bukseseler, damebukser, -jakker, -bluser, -gensere, -vester, -hatter, -skjerf, -skjørt; belter, ytterjakker, boblevester og sko. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske og optiske databærere, CD-ROM, CD-plater (audio-video); salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr for datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer, software. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder, bilder og lyd; kommunikasjon ved optisk fibernettverk. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering, utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer og software; teknisk rådgivning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KVE (730) Innehaver: Kvartselektronik AB, S Spånga, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Svein Torgersen, Nabbertorpvn. 22, 1632 Gamle Fredrikstad, NO KL. 17: Sekker, puter og tuber med fett- og oljeabsorberende plantefiber; tuber med fett- og oljeabsorberende plantefiber, for bruk i båter. KL. 9: Kvartskrystaller (elektrisk ledende); oscillatorer; krystallfilter for frekvensselektering; filter for radiosendere og radiomottagere: filter for frekvensselektering; filter for fjerning av elektrisk støy; kondensatorer; resistorer (motstand); spenningsregulatorer; induktorer (el); transformatorer (el); sensorer; kretskort; integrerte kretser; dioder; piezoelektriske keramer for sensorer og elektronikkapplikasjoner; ferriter (elektrisk ledende) for sensorer og elektronikkapplikasjoner; transistorer; hybridkretser; optiske linser; sikringer; høyttalere; mikrofoner; kortlesere; D/A omformere; måle- og testinstrumenter (ikke for medisinske formål); resonatorer; strekkodelesere; printere; summere; optokoblere; lysdiodedisplayer; flytende krystalldisplayer; elektroluminiserende film. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OIL EATER (730) Innehaver: Svein Torgersen, Nabbertorpvn. 22, 1632 Gamle Fredrikstad, NO KL. 17: Sekker, puter og tuber med fett- og oljeabsorberende plantefiber; tuber med fett- og oljeabsorberende plantefiber, for bruk i båter. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHEKKER (730) Innehaver: Tricobiotos di Bucaioni Marco & C. s.a.s., Vaiano (PO), IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, sjampo; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, blekemidler for kosmetisk bruk, hydrogenperoksid for kosmetisk bruk, kosmetiske preparater for bruning av huden, hårvann, fargestoffer for håret, hårspray, preparater for hårkrølling, nøytraliseringsmidler for permanent; tannpussemidler. (730) Innehaver: Hoechst Schering AgrEvo GmbH, D Berlin, DE KL. 5: Ugressdrepende midler og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; pesticider, insekticides, herbicider, fungicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: FDR (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MORGAN (730) Innehaver: Morgan, 8/10 rue d Alexanderie, Paris, FR (730) Innehaver: Packet Engines (WA) Inc, P.O. Box 14497, Spokane, WA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Datanettverksenheter, nemlig gigabit eternettforsterkere til bruk i høyhastighets datanettverk. KL. 14: Smykker, bijouterivarer, klokker, ur. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHELL BOLIGGASS ECOCARE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BOLIGGASS (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 4: Brensel, gass til bruk for oppvarming av bolig, produksjon av strøm, belysning og drift av elektrisk utstyr, herunder, men ikke begrenset til gasskomfyrer, gasspeis og andre elektriske eller mekaniske apparater som kan drives av gass, samt gass til belysning; propangass og butangass. KL. 6: Bygningsmaterialer av metall, herunder metallrør og metalltanker. KL. 7: Husholdningsmaskiner til rengjøring og for kjøkkenet, rengjøringsmaskiner, elektriske apparater. KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming generelt, oppvarming av lokaler eller til oppvarming av væsker, for koking, steking, kjøling, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, herunder varmtvannsbereder. KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, innstallasjonsvirksomhet, herunder bygging av hus, rørleggerarbeide, varmeinstallasjonsarbeide, elektrisk installasjonsarbeide samt vedlikeholdstjenester. KL. 39: Transport av gass i rør og rørledninger. KL. 40: Omdannelse og omforming av butangass og propangass til elektrisk strøm og oppvarming. (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE KL. 3: Såper, midler til klesvask og bleking, preparater til rensing/vasking av tøy, oppvaskmidler; midler til rengjøring og polering, flekkfjerning; kjemiske produkter for rengjøring av tre, sten, glass, metall, syntetiske materialer, kork, gummi og tekstiler. KL. 9: Apparater og beholdere for mekanisk dosering til distribusjon av væsker, gels, kremer og pulver. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MILESTONE (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KOLMISET (730) Innehaver: Babcock-BSH GmbH, August- Gottlieb-Strasse 5, D Bad Hersfeld, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; maskiner for behandling og bearbeidelse av tre, plast, høyresistent skum og lignende stoffer, også for tavler, plater, bord, brett, planker, papp, kartong, eskekartong, fiberpapp, mineralfiberplater, for kommersiell og industriell bruk, herunder også maskiner for formgivning og overflatebehandling, høvlemaskiner, også med tilleggsutstyr, kløyve-, sage-, fase-, kante-, frese-, false-, notfrese- og profileringsmaskiner samt automatiseringsutstyr, koblingsskap og støydempningskabiner. KL. 42: Kundetjenester i form av teknisk rådgivning og konsulentvirksomhet for behandlings- og bearbeidelsesmaskiner samt automatiseringsmaskiner og -utstyr. DE, , (730) Innehaver: Mölnlycke Health Care AB, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Plaster, kirurgiske, medisinske og hygieniske forbindinger og bandasjemateriell og forbindingsstoffer, kompresser, fikseringsmiddel for forbindinger; fuktgivende geléer for sårpleie. KL. 10: Sterile eller ikke-sterile engangsprodukter fremstilt av papir, vevde materialer, gasbind eller cellulose, i form av laken og putevar for sykehussenger, operasjonslaken, beskyttelsestrekk og beskyttelsesbekledning for pasienter; beskyttelsesfrakker, beskyttelseshatter og -luer og beskyttelse for sko for operasjonspersonale, munnbeskyttelse, operasjonsduker og klinikkduker. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VTEC (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, 1-1, Minami Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i/på vannet; motorer for biler; deler til de forannevnte varer. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Xinox Trading A/S, Østre Teglværksvej 8, DK-3450 Allerød, DK KL. 28: Leketøy, jo-joer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Bakehuset Norge AS, Sandstuveien 60 a, 1184 Oslo, NO KL. 29: Melk og melkeprodukter, potetgull. KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, baker- og konditorvarer, pizza, pizzabaguetter, quiche, pasta, pizzabunn, innbakte produkter nemlig hamburgere med deig rundt, pizza med deig rundt, påsmurte baguetter og rundstykker, dounuts og andre smultprodukter, terteskjell, lomper, lefser og vafler. (730) Innehaver: 24/7 Media Norge AS, Sagveien 21 A, 0459 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; formidling av annonser på internett, annonsebærende virksomhet på internett; utsendelse, oppdatering, publisering av reklame og annonsering; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; rådgivning ved forhandling av kontrakter og markedsføring; markedsundersøkelser, salgsfremmende tjenester for tredjemann, public relation. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, ajourføring, drift av software og dataprogram; konsulentbistand, kontaktformidling, utleie av software og dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UCOM (730) Innehaver: Incom Norge AS, Postboks 3644, 3007 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Datamaskiner. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til emballasjens form (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Le Croissant i Göteborg AB, Kärleksgatan 2a, S Malmö, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 42: Restauranter, barer, kaféer, kafeteriaer, catering. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE VOICE SMART CITY BIKE (730) Innehaver: Radio 1 Norge AS, Gjerdrumsvei 12, 0409 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Infotronics AS, Rogaland Kunnskapspark, Postboks 8034, 4068 Stavanger, NO KL. 12: Sykkel med et låsesystem for bruk i byer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Note-it AS, Postboks 8096, 4675 Kristiansand S, NO KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); klisjéer. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Russel Promotions Inc, Riverside Drive, Stuart, FL, US KL. 28: Leketøy, inkludert jojoer. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Russel Promotions Inc, Riverside Drive, Stuart, FL, US KL. 28: Leketøy, inkludert jojoer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Autozentrum AS, Gladengvn. 9, 0661 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Kjøretøyer, samt dertilhørende deler og tilbehør. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEÑA (730) Innehaver: Viña Caliterra SA, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Viner. (730) Innehaver: Doffen AS, Elgesetergt. 16, 7030 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Eivind Mossige, Huitfeldtsgt 12, 0253 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 36: Forretninger med fast eiendom. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STEVSHARK (730) Innehaver: Vrijhof Ankers Beheer BV, Meerkoetstraat 83 A, NL-2922 Krimpen a/d Ijssel, NL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BYGGMESTER HUS (730) Innehaver: Byggmester Hus AS, 4525 Konsmo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Prefabrikkerte hus og bygninger. KL. 37: Byggevirksomhet. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Ankere samt deler dertil, herunder forbindelses-, tilkoblings- eller skjøteelementer, -ledd eller konstruksjonsdeler for ankerkjettinger, kabelkjettinger, ankeropptrekk, strekkere og strammere for ankerliner, ankerbøyer; anker pick-ups, nemlig hjelpemidler i forbindelse med håndtering av ankere, herunder hjelpemidler til bruk ved opptrekk og innhenting av ankere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STEVIN WINDFJORD (730) Innehaver: Vrijhof Ankers Beheer BV, Meerkoetstraat 83 A, NL-2922 Krimpen a/d Ijssel, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Ankere samt deler dertil, herunder forbindelses-, tilkoblings- eller skjøteelementer, -ledd eller konstruksjonsdeler for ankerkjettinger, kabelkjettinger, ankeropptrekk, strekkere og strammere for ankerliner, ankerbøyer; anker pick-ups, nemlig hjelpemidler i forbindelse med håndtering av ankere, herunder hjelpemidler til bruk ved opptrekk og innhenting av ankere. (730) Innehaver: Vinde AS, Terneveien 3, 4950 Risør, NO KL. 25: Ullgensere, luer, pannebånd. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STEVPRIS STEVMANTA (730) Innehaver: Vrijhof Ankers Beheer BV, Meerkoetstraat 83 A, NL-2922 Krimpen a/d Ijssel, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Ankere samt deler dertil, herunder forbindelses-, tilkoblings- eller skjøteelementer, -ledd eller konstruksjonsdeler for ankerkjettinger, kabelkjettinger, ankeropptrekk, strekkere og strammere for ankerliner, ankerbøyer; anker pick-ups, nemlig hjelpemidler i forbindelse med håndtering av ankere, herunder hjelpemidler til bruk ved opptrekk og innhenting av ankere. (730) Innehaver: Vrijhof Ankers Beheer BV, Meerkoetstraat 83 A, NL-2922 Krimpen a/d Ijssel, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 6: Ankere samt deler dertil, herunder forbindelses-, tilkoblings- eller skjøteelementer, -ledd eller konstruksjonsdeler for ankerkjettinger, kabelkjettinger, ankeropptrekk, strekkere og strammere for ankerliner, ankerbøyer; anker pick-ups, nemlig hjelpemidler i forbindelse med håndtering av ankere, herunder hjelpemidler til bruk ved opptrekk og innhenting av ankere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VEL SPRING SENSATIONS (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Solum Norge AS, Reddalsvn. 219, 4886 Grimstad, NO KL. 35: Import av vekstjord, gjødsel og jordforbedringsmidler. KL. 37: Vedlikehold av grøntanlegg og idrettsanlegg; utleie av maskiner og redskap for grøntanlegg og idrettsanlegg. KL. 40: Produksjon av kompost, jordblandinger og jordforbedringsmidler. KL. 42: Utvikling av gjødsel- og jordforbedringsprodukter, produkter basert på avløpsslam, kompost av husholdningsavfall, hage-, parkavfall og andre avfallsprodukter; konsulentvirksomhet overfor produsenter av kompost, jord, jordforbedringsmidler og gjødselprodukter; rådgivningsvirksomhet overfor brukere av gjødsel- og jordforbedringsmidler. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Oppvaskmiddel, midler til rengjøring for husholdningsbruk; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CENTURION (730) Innehaver: American Express Co, American Express Tower, World Financial Center, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 36: Kredittkort- og kjøpekorttjenester. KL. 39: Virksomhet relatert til reiser, nemlig billettbestilling og organisering av reiser, transport av passasjerer, virksomhet i forbindelse med bestilling av turer og sightseeing, organisering av bilutleie. KL. 42: Reservering av plass på hotell og motell, hotellresepsjon og hotellsikkerhetstjenester. (730) Innehaver: Stroede Data AB, Varla Industriområde, Kungsbacka, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Sammenstilling, innmating og systematisering av informasjon i databaser, innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, direktereklame, utsendelse av reklamemateriell, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og foretak, profesjonelle foretakskonsultasjoner, faglige konsultasjoner om forretninger, konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, konsultasjoner om bedrifts- og forretningsledelse, markedsstudier, reklame- og annonsevirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet via postordre, undersøkelser vedrørende foretaks- eller forretningsvirksomhet, forretningsundersøkelser, markedsføring per telefon (telemarketing). KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, datakonsultasjonstjenester, analysering av datasystemer, datasystemanalyser, dataprogrammering, programmering for datamaskiner, utarbeidelse, design og utforming av programvarer, software, dataprogrammer og websider (websiter), installasjon av software, dataprogrammer og dataprogramvarer, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvarer og dataprogrammer, leasing og utleie av tilgangstid til datamaskiner og databaser, konsultasjonstjenester vedrørende datamaskiner, datamaskinvarer og dataprogramvarer, stille til rådighet og gjøre tilgjengelig bruksrett, tilgang og erverv til databaser, utleie av datamaskinvarer, software, dataprogramvarer og dataprogrammer, periferiutstyr og annet utstyr til datamaskiner, tilbakehenting, innhenting og innsamling av datainformasjon. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stroede Data, Varla Industriområde, Kungsbacka, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Sammenstilling, innmating og systematisering av informasjon i databaser, innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, direktereklame, utsendelse av reklamemateriell, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og foretak, profesjonelle foretakskonsultasjoner, faglige konsultasjoner om forretninger, konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, konsultasjoner om bedrifts- og forretningsledelse, markedsstudier, reklame- og annonsevirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet via postordre, undersøkelser vedrørende foretaks- eller forretningsvirksomhet, forretningsundersøkelser, markedsføring per telefon (telemarketing). KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, datakonsultasjonstjenester, analysering av datasystemer, datasystemanalyser, dataprogrammering, programmering for datamaskiner, utarbeidelse, design og utforming av programvarer, software, dataprogrammer og websider (websiter), installasjon av software, dataprogrammer og dataprogramvarer, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvarer og dataprogrammer, leasing og utleie av tilgangstid til datamaskiner og databaser, konsultasjonstjenester vedrørende datamaskiner, datamaskinvarer og dataprogramvarer, stille til rådighet og gjøre tilgjengelig bruksrett, tilgang og erverv til databaser, utleie av datamaskinvarer, software, dataprogramvarer og dataprogrammer, periferiutstyr og annet utstyr til datamaskiner, tilbakehenting, innhenting og innsamling av datainformasjon. (730) Innehaver: Stroede Data, Varla Industriområde, Kungsbacka, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Sammenstilling, innmating og systematisering av informasjon i databaser, innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser, direktereklame, utsendelse av reklamemateriell, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og foretak, profesjonelle foretakskonsultasjoner, faglige konsultasjoner om forretninger, konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse, konsultasjoner om bedrifts- og forretningsledelse, markedsstudier, reklame- og annonsevirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet via postordre, undersøkelser vedrørende foretaks- eller forretningsvirksomhet, forretningsundersøkelser, markedsføring per telefon (telemarketing). KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, datakonsultasjonstjenester, analysering av datasystemer, datasystemanalyser, dataprogrammering, programmering for datamaskiner, utarbeidelse, design og utforming av programvarer, software, dataprogrammer og websider (websiter), installasjon av software, dataprogrammer og dataprogramvarer, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvarer og dataprogrammer, leasing og utleie av tilgangstid til datamaskiner og databaser, konsultasjonstjenester vedrørende datamaskiner, datamaskinvarer og dataprogramvarer, stille til rådighet og gjøre tilgjengelig bruksrett, tilgang og erverv til databaser, utleie av datamaskinvarer, software, dataprogramvarer og dataprogrammer, periferiutstyr og annet utstyr til datamaskiner, tilbakehenting, innhenting og innsamling av datainformasjon. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: B2BUSINESS (730) Innehaver: Telenor Bedrift AS, Postboks 6517 Etterstad, 0606 Oslo, NO KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte dataprogrammer på databærere; innregistrerte programmer for datamaskiner; apparater, instrumenter og utstyr for telekommunikasjon; deler for alle forannevnte varer. KL. 37: Installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner, datamaskinutstyr og av telekommunikasjonsapparater og -utstyr. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet og datakommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler; informasjon om tele- og datakommunikasjon; utleie av telekommunikasjonsutstyr. KL. 42: EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; tekniske og faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); konsulentvirksomhet vedrørende datamaskiner; utstedelse av sertifikater, herunder sikkerhetssertifikater innen området elektronisk samhandel. (730) Innehaver: Norsk Gjenvinning ASA, Postboks 153, Økern, 0509 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 4: Brenselsbriketter framstilt av avfall. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse og reklamevirksomhet. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; containerutleie; lagring; utleie av kjøretøyer; utleie av lagerplass. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 42: Sortering av avfall og resirkulerbart materiale; konsulenttjenester i tilknytning til avfallshåndtering og avfallsgjenvinning; miljørådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ICON (730) Innehaver: Flex-Foot, Inc, Aliso Viejo, CA 92656, US KL. 10: Vertikale støtdempningssystemer/ støtdempersystemer for kunstige legger og føtter/kunstige ben/lemmer. US, , 75/597,508 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Locomotiv AS, Kirkegt. 5, 0153 Oslo, NO (730) Innehaver: Zebra Co Ltd, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 16: Papir; skrivesaker og papirvarer blyanter, penneog blyantspissbeskyttelseshetter, penner, fiberpenner, trykk- og skrublyanter, grifler, stålpenner, gummiviskelær, skrivekritt, filtpenner, pennesplitter, penneskaft, kulepenner, fyllepenner, skriftpensler, blyantminer for trykk- og skrublyanter, blekkpatroner for kulepenner, blekkpatroner for fiberpenner, blekkpatroner for fyllepenner, skriveunderlag; korreksjonsvæsker og - tape for kontorbruk; pennaler; lim og klebemidler for kontor- og husholdningsbruk. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (730) Innehaver: S-Bygg AS, Stamveien 8, 1481 Hagan, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom; utleie av kontorer (fast eiendom) og leiligheter. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Planlegging og rådgivning vedrørende bygging. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NOBLE I.D.E.A.S. (730) Innehaver: Priscilla Larsen International Ltd, 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, HK KL. 28: Spill og leketøy; leker, byggeklosser, dukker, dukkeklær, dukkehus, marionetter, kosedyr og -leker, rangler (leketøy), teddybjørner, lekematter, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (730) Innehaver: Noble Drilling Corp, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 37: Tjenester relatert til oljebrønnboring og gassbrønnboring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAFETEX (730) Innehaver: Granberg AS, Postboks 40, 5584 Bjoa, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VI MENN (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelser av blader og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORSK UKEBLAD (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Blader og tidsskrifter. KL. 41: Utgivelser av blader og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rolf Barman, Marsveien 9, 5098 Bergen, NO (730) Innehaver: Den Norske Bank ASA, Postboks 7100, 5020 Bergen, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TINE MELK MINI (730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Postboks 9051 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geler, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Tannpussemidler. KL. 21: Tannbørster, elektriske tannbørster, tannstikkere, tanntråd. (450) Kunngjort reg. dato:

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OBAGI SKIN HEALTH RESTORATION (730) Innehaver: Obagi Medical Products Inc, Long Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 42: Dermatologikliniske tjenester for hudbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RUSH (730) Innehaver: AS P. Ltz. Aass, Drammen, NO KL. 32: Alkoholfrie energidrikker med kullsyre; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPINOVA (730) Innehaver: Øglænd DBS AS, Postboks 385, 4303 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 12: Befordringsmidler til bruk på land; deler til slike befordringsmidler. (730) Innehaver: Follestad, Spiralen 4, 1170 Oslo, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EDB TEAMCO (730) Innehaver: Telenor DataService AS, Postboks 399 Økern, 0580 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: PolarGruppen AS, Hovsveien 8, 1831 Askim, NO KL. 16: Komposterbar pose av maisstivelse, planteolje og komposterbare polymerer for matavfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; programvare (innregistrerte EDB-programmer); innregistrerte programmer for datamaskiner. KL. 35: Regnskapstjenester; konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer for tredjemann; programmering for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PICTURE PLAYGROUND (730) Innehaver: Telenor Programvare AS, Postboks 6701 St. Olavs plass, 0165 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Eastman Kodak Co, 343 State Street, Rochester, NY 14650, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 40: Bildebehandling og -kopiering; skanning og manipulering av digitale bilder; konvertering av digitale bilder til fotografier; kopiering av bilder på lysfølsomt papir; montering av kopier; alle disse tjenester ytet online fra en database eller via Internet. KL. 42: Datamaskintjenester, nemlig fremskaffelse av tilgang til databaser og utleie av tilgangstid til databaser, samt fremskaffelse av websider som inneholder elektroniske bilder. KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; programvare (innregistrerte EDB-programmer); innregistrerte programmer for datamaskiner. KL. 35: Regnskapstjenester; konsultasjoner for bedriftsog forretningsledelse. KL. 42: Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer for tredjemann; programmering for datamaskiner. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PIC S MALLOWS (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Avenue Nestlé 55, CH-1800 Vevey, CH KL. 30: Iskrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Etablissements Fallot SarL, 31 Faubourg Bretonnière, F Beaune, FR KL. 29: Konserverte frukter og grønnsaker, frukter og grønnsaker konservert i eddik. KL. 30: Sennep; eddik, sauser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COSMOS KULER (730) Innehaver: Brynildsens Fabrikker AS, Mossevn. 1, 1600 Fredrikstad, NO KL. 30: Pastiller. OPERA (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, England, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, behandling og transport av pasienter; heiser; heise- og løfteapparater for invalide; hjelpemidler for å stå og gå; fatler, engangsfatler; deler og tilbehør til forannevnte varer. GB, , (730) Innehaver: Sovestudio AS, Kvartal 19, 3211 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Møbler, senger og madrasser. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ASVL AMB (730) Innehaver: Arbeidssamvirkenes Landsforening v/ daglig leder, Postboks 8836 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet. (730) Innehaver: Arbeidsmarkedsbedriftenes Landsforening v/daglig leder, Postboks 8836 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arbeidssamvirkenes Landsforening v/ daglig leder, Postboks 8836 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet. (730) Innehaver: Arbeidsmarkedsbedriftenes Landsforening v/daglig leder, Postboks 8836 Youngstorget, 0028 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FERRYCAT (730) Innehaver: Kværner Fjellstrand AS, 5632 Omastrand, NO KL. 12: Motordrevne båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLGATE FRESH ENERGY (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Tannkrem og munnvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: VIDEX EC (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater mot virus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOPECO (730) Innehaver: Topeco AB, Box 183, S Ulricehamn, SE (730) Innehaver: Biesse SpA, Pesaro, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; maskiner for bearbeiding av tre og trederivativer; maskiner for bearbeiding av jern og ferromaterialer; bygningsmaskiner; maskiner for bearbeiding av glass; maskiner for bearbeiding av metall; maskiner for bearbeiding av plastmaterialer. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter. 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLOOMIN ONION (730) Innehaver: Outback Steakhouse of Florida Inc, 550 North Reo Street, Suite 204, Tampa, FL, US KL. 29: Tilberedte løker som skal nytes på eller utenfor stedet. (730) Innehaver: Festival Shipping & Tourist Enterprises Ltd, Limassol, CY KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; skipsfart; transport og lagring; transport av passasjerer; organisering, drift og tilveiebringelse av cruisefart, turer og feriereiser; turismevirksomhet; reisebyråer; cruisefartvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdning; nattklubber, diskoteker og kasinovirksomhet. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; innlosjeringsvirksomhet; restaurant-, bar-, kafé-, hotell- og cateringvirksomhet; reservasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av lokaler for utstillinger og konferanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Madame Claude Moussalli épouse Abdo Hanna, Rua Caconde 49, Appartement 84, Jardim Paulista, CEP 01425, Sao Paulo-S.P., BR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Parfyme- og skjønnhetsprodukter, eteriske oljer, kosmetikk, sminkeprodukter, shampoo, hårprodukter, toalettsåpe; tannpussemidler. KL. 5: Hygienepreparater. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nasjonalbiblioteket, Postboks 2674 Solli, 0203 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Ferrero SpA, Piazzale Pietro Ferrero 1, Alba (Cuneo), IT KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; pepper, eddik, sauser; krydderier; is; kakao, kakaoprodukter nemlig kakaopasta for drikker, sjokoladepasta; trekk nemlig sjokoladetrekk, sjokolade, sjokoladeegg, praliner, juletredekorasjoner laget av sjokolade, varer laget av spiselig sjokolade med alkoholfyll, sukkerartikler, konfektyrer med bløtt og hardt bakverk; tyggegummi, sukkerfri tyggegummi, sukkerfrie sukkertøy. KL. 16: Papir, papp og varer som er laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVANDIA (730) Innehaver: SB Pharmco Puerto Rico Inc, State Road 172, KM 9.1/Bo, Certenejas, Cidra, PR 00639, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling samt skjønnhetspleie, informasjon vedrørende medisinsk og hygienisk behandling samt skjønnhetspleie formidlet online; helsetjenester, informasjon vedrørende helse, helsepleie og helsetjenester formidlet on-line. 33

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 30 2000.07.24 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 30 2000.07.24 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 30 2000.07.24 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER VIKTIG INFO OM BEHANDLING AV VAREMERKESØKNADER For å gi et klarere innblikk ved noen sider av den praksis Patentstyret følger,

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende Patentstyret mot nytt årtusen - vi tar i bruk nye saksbehandlingsverktøy til fordel for kunder, brukere og medarbeidere. I den forbindelse

Detaljer

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer