nr 41/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 41/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede fornyede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BORN AGAIN BORN AGAIN Medical Pharma AS, Postboks 2054, 3103 TØNSBERG, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DEFINE Colour Lock-in (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RE BORN PET RE BORN PET Medical Pharma AS, Postboks 2054, 3103 TØNSBERG, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Hårpleiemidler, herunder hårshampo, hårbalsam, hårkurer og hårstylingprodukter; hårvann, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk; tannpussemidler; kosmetiske hudpleieprodukter. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TWITTER TWITTER Twitter Inc, 539 Bryant St, Suite 402, CA94107 SAN FRANCISCO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig fremskaffelse av online- og telekommunikasjonsfasiliteter for real-time interaksjon mellom og blant brukere av datamaskiner, mobile datamaskiner og håndholdte datamaskiner, og trådbundne og trådløse kommunikasjonsinnretninger; gjøre individer i stand til å sende og motta meldinger via e-post, instant messaging eller en nettside på internett innenfor området alminnelige interesser; fremskaffelse av online chatterom og elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom brukere innen området allmenne interesser; fremskaffelse av et online samfunnsforum hvor registrerte brukere kan dele informasjon, fotografier, lyd- og videoinnhold omhandlende dem selv, fortelle om sine sympatier og antipatier og sine daglige aktiviteter, få tilbakemeldinger fra sine kamerater og likemenn, opprette virtuelle samfunn, og engasjere seg i sosial nettverksbygging; telekommunikasjon; elektroniske posttjenester; instant messagingtjenester, nettmeldingstjenester, og tekstmeldingstjenester; elektroniske kommunikasjonstjenester; kringkastingstjenester; nettkringkastingstjenester (webcasting); overføring av meldinger, data og innhold via et globalt datanettverk og andre data- og kommunikasjonsnettverk; overføring av oppdaterte meldinger, kommentarer, informasjon og multimediainnhold via elektronisk post, instant messaging, tekstmeldinger, og via et globalt datanettverk og andre data- og kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av online forum, chatterom, journaler, blogger og e-postlister for overføring av meldinger, kommentarer, informasjon og multimediainnhold mellom brukere; gjøre brukere i stand til å overføre meldinger, kommentarer, multimediainnhold, videoer, filmer, filmsnutter, bilder, lydinnhold, animasjoner, fotografier, tekst, informasjon og annet brukergenerert innhold via et globalt datanettverk og andre data- og kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av online samfunnsforum hvor brukerne kan poste, søke, se på, dele, kritisere, vurdere og kommentere beskjeder, kommentarer, multimediainnhold, videoer, filmer, filmsnutter, bilder, lydinnhold, animasjoner, fotografier, tekst, informasjon og annet brukergenerert innhold; kringkastingstjenester via et globalt datanettverk og andre data- og kommunikasjonsnettverk, nemlig opp- og nedlasting, posting, visning, fremvisning, tagging, deling og elektronisk overføring av meldinger, kommentarer, multimediainnhold, videoer, filmer, filmsnutter, bilder, lydinnhold, animasjoner, fotografier, tekst, informasjon og annet brukergenerert innhold; fremskaffelse av en videodelingsportal. Klasse:41 Underholdningstjenester; utdannelsesvirksomhet; fremskaffelse av online-journaler; fremskaffelse av onlinejournaler, nemlig blogger som består av brukerdefinert innhold innenfor området sosial nettverksbygging; tilbydelse av treningstjenester; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Fremskaffelse av en nettside på internett for sosial nettverksbygging; danne et onlinesamfunn hvor registrerte brukere kan dele informasjon, bilder, lyd- og videoinnhold omhandlende dem selv, fortelle om sine sympatier og antipatier og sine daglige aktiviteter, få tilbakemeldinger fra sine kamerater og likemenn, opprette virtuelle samfunn, og engasjere seg i sosial nettverksbygging, Klasse:45 Personlige og sosiale tjenester ytt av andre for å imøtekomme behovene til enkeltpersoner; sosiale nettverksbyggingstjenester tilbudt online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WATERSTAGE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Fujitsu General Ltd, 1116, Suenaga, Takatsu-ku KAWASAKI-SHI, KANAGAWA-KEN, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:11 Anlegg, anordninger, apparater og installasjoner for luftkondisjonering; installasjoner for oppvarming av vann; solenergidrevne vannvarmere og varmtvannsberedere; varmevekslere; varmeapparater; ovner; dampkjeler; vannvarmepumper. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bamboo Bamboo Granberg AS, Innbjoa, 5584 BJOA, Klasse:9 Hansker for beskyttelse mot ulykker eller skader. Klasse:21 Hansker for husholdningsbruk og for hagebruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen texprocess texprocess Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Ludwig-Erhard- Anlage 1, FRANKFURT AM MAIN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse og reklamevirksomhet; markedsføring; telefonsalgsvirksomhet, rådgivning vedrørende personalledelse, arbeidsformidling; organisering og ledelse av messer, utstillinger, spesialutstillinger og salgsarrangementer med kommersielle og reklamemessige formål; forretningsledelse, især innen områdene organisering og ledelse av messer, utstillinger, spesialutstillinger og salgsarrangementer, presentasjon av virksomheter og deres produkter og tjenester, også på internett for reklameformål, salgsfremstøt for andre; markedsføring, fremvisning av varer, formidling av handels- og forretningskontakter også på internett, utleie av reklameplass og reklamemateriale, utleie av standarealer og messestands for utstillinger og varemesser; forretningsrådgivning, særlig innen organisering og ledelse av messer, utstillinger, spesialutstillinger og salgsarrangementer, kompilering og ajourføring av data i computerdatabaser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, konsultasjonstjenester vedrørende utdannelse og opplæring; yrkesveiledning; organisering og ledelse av utstillinger og spesialutstillinger for kulturelle-, utdannelses- eller undervisningsformål; organisering og ledelse av undervisningsutstillinger, kongresser, seminarer, konferanser, symposier og arbeidsgrupper; arrangering og ledelse av kollokvier, produksjon av show, organisering og ledelse av ball, organisering og ledelse av konkurranser (utdannelse og underholdning); presentasjon av live forestillinger, musikalske forestillinger (orkestre); festplanlegging (underholdning); plassreservasjon i forbindelse med show 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TICKET RIVER TICKET RIVER Elk River Systems Inc, 920 Technology Boulevard, Suite H, MT59718 BOZEMAN, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Dataprogrammer, apparater for automatisert billettutskrifter og automatisert trykking, apparater for regnskap og setereservering; salgsautomater til utskrifter, trykking, billetter, kvitteringer og bekreftelser; apparat for å skrive ut billetter; regnskapsapparat, apparat for setereservering; datamaskiner; datamaskiner for reservering av billetter; datamaskiner og dataprogrammer for reservering av billetter til konserter, filmer, show, sportsarrangementer og andre former for underholdning, til utsendelse av billetter og betaling. Trykksaker; billetter til konserter, filmer, show, sportsarrangementer og andre former for underholdning og bekreftelser for hotell, motell og lignende innlosjering; underholdningsprogrammer og guider; underholdningsprogrammer; brosjyrer; flyveblad og plakater, gavevoucher, billettholdere. Annonse- og reklamevirksomhet; promoteringog markedsføringstjenester; regnskap og kontortjenester i forbindelse med reservering, utsendelse og salg av billetter; annonse- og promoteringstjenester av sportsarrangementer, musikkonserter og andre underholdningsarrangementer. Trykking; digital trykking; trykking av mønstre; offset trykking; litografisk trykking; gravering; behandling av papir, innbinding; silketrykk. Organisering av kulturelle arrangementer og organisering av sportsarrangementer og aktiviteter og organisering av andre former for underholdning, billettkontortjenester for sportsarrangementer, musikkonserter og andre underholdningsarrangementer tilbudt online eller gjennom telefonbestillinger og andre billettutsalg; billettinformasjons tjenester; tilveiebringelse av billetter; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. Billettdesign; utarbeide og designe internettsider; webhotell for internettsider for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cojaq Cojaq Hans Christian Alnæs Coaching og Kajakk, Arnebråtveien 78, 0771 OSLO, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Snowcrystal Snowcrystal Snowcrystal AB, Box 11137, STOCKHOLM, SE Isabel G B Dale, Kirkedalsveien 43, 1344 HASLUM, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, eteriske oljer, kosmetikk; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAS NEMSYS KAS NEMSYS Norsk Kontantservice AS, Bankplassen 2, 0151 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:36 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:45 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; penger (maskiner for telling og sortering av penger); fordelingsautomater. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Telekommunikasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; verditransport. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GLAVA EXTREM GLAVA EXTREM Glava AS, Sandakerveien 24C D11, 0473 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:17 Klasse:19 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen høy på pæra Skolefrukt.no (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker, Økern Torgvie 1 Transitthallen, 0580 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; skolematservering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Y.T. Y.T. Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:18 Bager; treningsbager; bager, sekker og vesker for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, fottøy og hodeplagg for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; syltetøy, melk og melkeprodukter, meieriprodukter; yoghurt; drikker hovedsakelig basert på yoghurt og/eller melk. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier, næringsmidler hovedsakelig basert på korn, herunder kornbaserte stenger og bars; spiseis, iskrem og frossen yoghurt samt drikker basert på samme. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer; naturlige planter og blomster; malt. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sports- og energidrikker. Klasse:35 Salg og markedsføring av alle ovennevnte varer i klasse 18, 25, 28, 29, 30, 31 og 32. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; nettbasert informasjonsog klubbvirksomhet rettet mot kundegrupper innen sportsernæring, herunder relatert til trening og kosthold (utdannelse og underholdning). Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DYNAVOX XPRESS DYNAVOX XPRESS DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton Street, Suite 400, PA15203 PITTSBURGH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computerbaserte innretninger med foranderlig berøringsskjermvisning omfattende mange ikoner som kan velges av en talehemmet bruker for å generere utgående stemme som assistanse til kommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DYNAVOX VFIT DYNAVOX VFIT DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton Street, Suite 400, PA15203 PITTSBURGH, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computerbaserte innretninger med foranderlig berøringsskjermvisning omfattende mange ikoner som kan velges av en talehemmet bruker for å generere utgående stemme som assistanse til kommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EMBRIQ EMBRIQ Hi Tech Security AS, Drammensveien 144, 0247 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for måling, signalering og kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogrammer og databehandlingsutstyr; programvare for bruk ved elektronisk måleravlesning, programvare for bruk ved fjernavlesning av målere; apparater og instrumenter for innhenting av måleverdier. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen embriq (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Hi Tech Security AS, Drammensveien 144, 0247 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for måling, signalering og kontroll; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; dataprogrammer og databehandlingsutstyr; programvare for bruk ved elektronisk måleravlesning, programvare for bruk ved fjernavlesning av målere; apparater og instrumenter for innhenting av maleverdier. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Volumat Agilia Volumat Agilia Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6, FRANKFURT, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:10 Programmerbar volumetrisk infusjonspumpe og administreringssett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DERMABOND DERMABOND Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Tropiske hudadhesjonsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COOL CITRUS LISTERINE COOL CITRUS LISTERINE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:3 Ikke-medisinsk munnskyllevann; midler mot dårlig ånde. Klasse:5 Medisinsk munnskyllevann. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIZZA HUT PIZZA HUT Pizza Hut International LLC, North Dallas Parkway, TX75254 DALLAS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DET RSKE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Hoyalux id InStyle Hoyalux id InStyle Hoya Corp, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome Shinjuku-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Brilleglass; blanke brilleglass; briller; brilleinnfatninger, brilleetuier, solbriller; kontaktlinser; esker for kontaktlinser; skibriller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Det Norske Oljeselskap ASA, Nedre Bakklandet 58C, 7014 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; oljeleting; ekspoatering av olje og gass; utnyttelse av oljefelt (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Det Norske Oljeselskap ASA, Nedre Bakklandet 58C, 7014 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; oljeleting; eksploatering av olje og gass; utnyttelse av oljefelt. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RTEKNET (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Det Norske Oljeselskap ASA, Nedre Bakklandet 58C, 7014 TRONDHEIM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; oljeleting; eksploatering av olje og gass; utnyttelse av oljefelt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UNICAM UNICAM Corning Cable Systems Brands Inc, 103 Foulk Road, Suite 278-B, DE19803 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Fiberoptiske koblingsstykker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja STS Gruppen AS, Postboks 6085 Postterminalen, 5892 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; tjenester vedrørende tilkomstteknikk; industriell klatring, nemlig utførelse av byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet og installasjonsvirksomhet i områder som krever at utøveren klatrer; utleie av utstyr for industriell klatring; utleie av sikkerhetsutstyr til bruk ved stillasarbeider og ved industriell klatring. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk rådgivning; ingeniørtjenester; inspeksjon, planlegging og prosjektering relatert til industriell klatring. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CamVision Digital Video Overvågning (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei CamVision A/S, Baldersbuen 15, 2640 HEDEHUSENE, DK Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GIBCO GIBCO Life Technologies Corp, 5791 Van Allen Way, CA92008 CARLSBAD, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; mikrobiologiske næringsmedia, animalske blodsera, pattedyr- og insektceller, pattedyrog insektscelle næringsmedia og cellekultur reagenser, alle for vitenskapelig eller medisinsk forskningsbruk. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; mikrobiologiske næringsmedia, animalske blodsera, pattedyrog insektceller, pattedyr- og innsekts-celle næringsmedia og cellekultur reagenser, alle for medisinsk diagnostisk laboratoriebruk. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vitenskapelig forskning, nemlig utvikling av kundespesifikke mikrobiologiske, pattedyr- og insekts næringsmedia, media formuleringer, og cellekultur reagenser, og evaluering av næringsmedia for andre. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IN-TRAC IN-TRAC Wellbore Solutions AS, Kanalveien 8, 4052 RØYNEBERG, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:7 Elektromekanisk nedihullsverktøy for transport av brønnrør, måleinstrumenter, brønnverktøy og annet utstyr i olje- og gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NIFU STEP Kandidatundersøkelsen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TUMULT TUMULT The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Nifu Step, Wergelandsveien 7, 0167 OSLO, Klasse:42 Forskning i form av forskningsoppdrag for kartlegging av sysselsetting, arbeidsledighet og annen mistilpasning på arbeidsmarkedet. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Greve Gilbert HAMILTONS Blandning sedan 1924 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen matlyst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:34 Tobakk; artikler for røykere; fyrstikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Safarigruppen AS, Postboks 3, 5854 BERGEN, Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, Postboks 209 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, malt. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen matlyst (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DON JULIO DON JULIO Tequila Don Julio SA de CV, Porfirio Diaz 17, Col. Chichimeco, Atotonilco el Alto, JALISCO, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker, nemlig tequila. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Safarigruppen AS, Postboks 3, 5854 BERGEN, Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, Postboks 209 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, malt. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESSO Esso Fuel System energy (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SERMO CONSULTING (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:35 Detaljhandel med motordrivstoffer for kjøretøyer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet og service, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer, smøring og oljing av motorkjøretøyer; rengjøring og polering av motorkjøretøyer; vask av motorkjøretøyer; antirustbehandling av motorkjøretøyer; maling av motorkjøretøyer; dekktilpasning og punkteringsreparasjoner; stasjonsservicetjenester for kjøretøyer, inkludert oppfyllingstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sermo Consulting AS, Postboks 7145 St. Olavs plass, 0130 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:16 Papir- og pappvarer; trykksaker, annonse- og reklamemateriale; instruksjons- og undervisningsmateriale; årsrapporter; pressemeldinger. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand og ledelse ved administrasjon av bedrifter, reklamebyråvirksomhet, rådgivningsvirksomhet innen forretningsstrategi, rådgivningsvirksomhet innen forretningsstrategi med særlig henblikk mot digitale medier, konsultasjoner vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisasjon; public relation virksomhet, virksomhet i relasjon til oppbygging og utarbeidelse av firma image (corporate imaging), utsendelse av pressemeldinger, kommunikasjonsrådgivning, medieovervåkning markedsundersøkelser, markedsstudier og markedsovervåkning, mediaplanlegging, mediehåndtering, markedsføring; eventmarkedsføring; organisering av forretningsshow i forbindelse med handel og forretninger; database markedsføring; tjenester for salgspåvirkning, salgsfremmende tiltak; forberedelse, klargjøring, tilberedning, i standgjøring og plassering av annonser, reklame; pressemeldinger; informasjon, rådgivning og konsulent tjenester i relasjon til alt det forannevnte. Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjeneste); fremskaffelse av pratesteder på internett; fremskaffelse av tilgang til databaser; fremskaffelse av weblogg (blogg); tilveiebringelse og drift av elektroniske konferanser, diskusjonsgrupper og snakkerom ("chat rooms"); tilveiebringelse av on-line fora; tilveiebringelse av tilgang til weblogg (blogg), snakkerom, oppslagstavle eller diskusjonstjenester; tilveiebringelse til et internett diskusjonsnettsted; tilveiebringe internettbrukere med rom for personifisert informasjon så som hjemmesider, blogg og dagbøker. Klasse:41 Foredragsvirksomhet, kunnskapsformidling, medietrening, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, organisering 17

18 registrerte varemerker /09 og ledelse av messer, konferanser og seminarer; selskapsplanlegging; selskapsarrangement; organisering av forretningsshow i forbindelse med underholdning; organisering og ledelse av arrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RYTMORM RYTMORM Gerd Petrik, 1538 North Casey Key Road, FL34229 OSPREY, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:5 Legemidler (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DUSTIN DUSTIN Dustin Group AB, Box 27304, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:3 Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. Klasse:21 Gjenstander til rengjøringsformål. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandelstjenester, fortrinnsvis levert via internett, av ovennevnte varer i klasse 3, 21 og 25. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JAPO SUSHI (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Henry Nguyen, Frognerveien 1B, 0275 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; Skalldyr, herunder blåskjell, hummer, krabbe, kreps, reker; kaviar; østers; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Fruktog grønnsakssalater; fruktbasert snacks; supper; potetchips. Ferdigretter laget av de forannevnte varer. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Kornbasert snacks og risbasert snacks; soyabønnepasta; sushi; urter; vårruller. Ferdigretter laget av de forannevnte varer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Import- og eksportagenturer. Faglig konsultasjoner om forretninger. Bistand ved etablering og drift av restaurant- og cateringvirksomhet. Fremvisning og salg av de forannevnte varer i kl. 29 og 30. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; catering; bartjenester; kafeer; kafeteriaer; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; snack-barer; utleie av stoler, bord, bordduker; glass. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KEMBLE KEMBLE Yamaha Corp, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku HAMAMATSU-SHI, SHIZUOKA, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:15 Musikkinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRECEPT PLUS PRECEPT PLUS Kodo Inc, 1500 Whitehall Ln, CA94574 ST.HELENA, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:31 Næringsmidler for kjeledyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GARNIER SKIN NATURALS YOUTHFUL RADIANCE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Birdie 1 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Laboratoire Garnier & Cie, 281, rue Saint-Honoré, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Chr Brynildsen & Co AS, Grini Næringspark 3, 1361 ØSTERÅS, Klasse:12 Golfvogner. Klasse:28 Baller for spill. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Effter Effter Rostastrand Förvaltnings AB, Box 130, KNIVSTA, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, fett og oljer for kosmetisk bruk, kosmetiske preparater for hudpleie, kosmetiske kremer, kosmetisk lotion, skjønnhetsmasker, sminker, solbeskyttende midler, vaselin for kosmetisk bruk, sminkeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spicy Vanilla (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Spicy Vanilla med englevinger i logoen (591) Merket er i farger: Nei Mettes Design ANS, Holtveien 3B, 1177 OSLO, Klasse:14 smykker Klasse:18 Vesker(strand-), vesker(reise-) Klasse:25 Klær, undertøy, belter, sjal Klasse:26 Hårbøyle, Hårbånd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Electroworld Electroworld Norwegian Promotion Group AS, Tromsøgt. 5B, 0565 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Consumer Electronic World Consumer Electronic World Norwegian Promotion Group AS, Tromsøgt. 5B, 0565 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYNSAM SYNSAM Synsam Service AB, Box 30153, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Kontaktlinsevæsker, rengjøringspreparater for kontaktlinser. Klasse:9 Briller, brilleinnfatninger, brillelinser, solbriller, kontaktlinser, brilleetuier, -snorer og -kjeder; optiske apparater og instrumenter. Klasse:16 Trykksaker, manualer og instruksjonsbøker, undervisningsmateriell. Klasse:35 Forhandler- og detaljhandelstjenester vedrørende øyehelseprodukter, synspleieprodukter og solbriller inkludert salg via internett; konsultasjoner vedrørende bedriftsledelse og -organisasjon. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og utvikling; design av briller og solbriller. Klasse:44 Optikertjenester, oftalmologiske undersøkelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRUE RELIGION TRUE RELIGION Guru Denim Inc, 2263 East Vernon Avenue, CA90058 VERN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:9 Klasse:18 Klasse:25 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, cologne, badeoljer, pudder, etterbarberingslotion, deodoranter; hårvann; tannpussemidler; eau de toilette, parfyme, lotion og kremer for ansikt og kropp, preparater for kropps- og skjønnhetspleie, ikke-medisinske hudpleiepreparater. Optiske og synsprodukter og -utstyr; brilleinnfatninger, linser for briller, brilleetuier, briller; okularer; lesebrilleetuier; lesebrilleinnfatninger; lesebrilleglass; lesebriller; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; solbriller; støvbriller, snøbriller, dykkerbriller, beskyttelsesbriller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, opptaksplater, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; lommebøker, dokumentmapper og stresskofferter; paraplyer, parasoller og spaserstokker; håndvesker, bager, vesker og ryggsekker, seddelbøker og pengepunger. Aksessorier, nemlig belter, hansker, slips, skjerf, svettebånd, pulsvarmere, mansjetter; bekledning, nemlig bluser, nederdeler, kjeledresser, kjoler, dongeribukser, jeans, gensere, jumpere, treningsdresser, overaller, bukser, skjorter, snekkerbukser, snekkershortser, shorts, skjørt, skorts (kombinert skjørt og shorts), slacks, sweatere, joggebukser, joggejakker og -gensere, t- skjorter, singleter, tubetopper, topper, benklær, vester; hodeplagg, nemlig capser, luer, pannebånd, skyggeluer, lueskygger; fottøy, nemlig boots, støvler, sandaler, tøfler, sneakers; klær og undertøy, nemlig badekåper, morgenkåper, bodyer, undertrøyer, strømper, dameundertøy, kosedresser, pyjamaser, nattøy, sokker, undertøy; badetøy, nemlig badedrakter, badebukser, badeshorts, strandtøy, bikinier, tunikaer, surfeklær; klær, nemlig blasere, cardigans, kåper, frakker, jakker, kapper og ytterfrakker, regntøy, sjal, fritidssjakker. 21

22 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KlP Banken (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KOALA COLA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kommunal Landspensjonskasse Gjensidige Forsikringsselskap, Postboks 1733 Vika, 0121 OSLO, Klasse:36 Bankvirksomhet og banktjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Michael Behr, Sophie-Cahn-Strasse 3, MAINZ, DE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, Klasse:32 Leskedrikker; drikkevarer; saft. 22

23 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Q-line Q-line Star Media Entertainment, Morteveien 6, 1481 HAGAN, Jørn Landbakk, Brochmanns gate 8D, 0470 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 DVD-er/Bluray disc. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av DVD-er og bluray disc. Klasse:41 Produksjon av DVD og bluray disc. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei HELT Magne Haugland Hatteland, Taubaneveien 50, 4825 ARENDAL, Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRESSON BRESSON Bresson As, O.H.Bangsvei 51-53, 1363 HØVIK, Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, Klasse:9 Fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskinprogrammer Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MANGO MANGO ISNA plc, Mercaders 9-11, Pol. Ind. Riera de Caldes, Palau de Plegamans, ES Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Briller og solbriller; innfatninger og etuier for briller og solbriller. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, håndvesker, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 23

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 50/05-2005.12.12 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 50/05-2005.12.12 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 48/11-2011.11.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 26/05-2005.06.27 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 26/05-2005.06.27 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 28/13-2013.07.08 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 05/13-2013.01.28 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer