nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GROHEDAL (730) Innehaver: Friedrich Grohe AG & Co KG, Hauptstrasse 137, D Hemer, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektrotekniske, elektroniske, optoelektroniske og akustiske instrumenter, apparater og installasjoner av samme for overvåking, styring, kontroll og regulering av vanntilførsel og vannutløp, behandling, tilgjengeliggjøring, fordeling, fjerning og oppvarming av drikkevann og kommersielt vann, instrumenter og apparater for overvåking, måling og styring, kontroll og regulering av trykk, temperatur og gjennomstrømning av vann i vannledningsinstallasjoner, -beholdere og sanitærinstallasjoner; termostater, termostatkomponenter og -enheter for blandeventiler for varmt/kaldt vann, tilpasningsenheter, overganger og sanitære batterier; enkeltdeler og erstatningselementer for ovennevnte varer. KL. 10: Instrumenter og apparater for fjerning og nøytralisering av pantogene bakterier, mikrober og kimer i vannledninger og sanitærinstallasjoner; instrumenter, apparater og installasjoner for samme, for å fremstille væsker for å ødelegge pantogene mikrober, bakterier og kimer og/eller dosert tilførsel og innføring av slike væsker i drikkevann og kommersielt vann; vannfiltre for medisinske formål; instrumenter og apparater for vasking av kroppshulrom, vannapparater for rensing/spyling av tenner og gummer/tannkjøtt, massasjedusjer og sanitærutrustning for medisinske og fysioterapeutiske formål; enkelte deler og erstatningselementer for alle ovennevnte varer. KL. 11: Vannforsyningsapparater og -elementer samt sanitærinstallasjoner; apparater, elementer og installasjoner for samme, for vanntilførsel og -fjerning, behandling, tilgjengeliggjøring, fordeling, fjerning og oppvarming av drikkevann og kommersielt vann; tilpasningselementer og ventiler for vanntilførsel og vannfjerning for kjøkken og baderom; tilpasningselementer for dusjer, vasker, sluk, bideer og WC-installasjoner; vaskekonsoller og slukenhetstilpasningselementer; tilpasningselementer for kollektivt bruk av kaldt og varmt vann; tilpasningsenheter for enspaksblandebatterier, tilpasningselementer for tohåndsblandere; termostattilpasningselementer; tilpasningselementer for energisparing og vannkonservering samt ventiler for tilkopling til vannledningsinstallasjoner og for sanitærinstallasjoner, tilpasningselementer for selvlukkende vannforsyninger; filtre for å hindre urenheter i vann; kombinasjonssett for termostater og berøringsfri styring; selvlukkende ventiler for styring/ kontroll, regulering, blanding, stenging for vannledningsinstallasjoner og sanitærinstallasjoner; dusjer, tilpasningselementer for dusjer, sprededyser, spredehoder, dusjer, dusjpaneler, dusjseter, dusjsøyler, vaskebassenger, dusjkabinetter, klosettspylebeholdere; separate deler og erstatningsdeler for alle ovennevnte varer. KL. 20: Tilbehør for vaskerom og baderom nemlig håndkleholdere, håndtak for badekar, såpeholdere, såpekopper, såpedispensere, tannbørstebegere, toalettpapirholdere, toalettsetekledning, vaske- og toalettbørster, børsteholdere, børstestativer, møbler av metall, plast eller glass for møblering av kjøkken, baderom og vaskerom; speil for innvendig utrustning, toalett- og barberspeil; separate deler og erstatningsdeler for alle varer i klassen. KL. 21: Mindre husholdningsapparater og bærbare beholdere for husholdningsformål, av metall, plast og tre (ikke av edelmetall eller belagt med edelmetall); glassvarer, porselen og steingods innbefattet i klasse 21; separate deler og erstatningsdeler for alle varer i denne klassen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MEDLEY (730) Innehaver: Alaris Medical Systems Inc, San Diego, CA 92121, US (730) Innehaver: Tønsberg Blad AS, Bjellandv. 24, 3103 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Aviser, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, informasjonsbyråer, pressebyråer, dataassistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, utgivelse av tekster. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Medisinske dataprogrammer for kontroll av medisinske anordninger og utstyr for infusjon av medisinske væsker i pasienter, nemlig volumetriske infusjonspumper, sprøytepumper, volumetriske kontrollanordninger og kontrollutstyr samt pasientkontrollerte anordninger og utstyr for forsyning av analgetikum; medisinske dataprogrammer for kontroll av pasientovervåkningsanordninger og -utstyr, nemlig pulsoksimetriutstyr, blodtrykksovervåkningsutstyr, termometriutstyr, invasive trykkmonitorer, EKG-monitorer; medisinske dataprogrammer for kontroll av medikasjonsstyringssystemer, nemlig strekkodeskanning, skannere samt terapisystemer for punktbehandling og for åpne og lukkede sløyfer. KL. 10: Medisinske apparater for infusjon av medisinske væsker i pasienter, nemlig infusjonspumper, sprøytepumper og pasientkontrollerte anordninger og utstyr for forsyning av analgetikum samt deres integrerte kontrollprogrammer, medisinske strømningsregulerende innretninger, medisinske ventiler, medisinske nåleløse ventiler, medisinske ventilinnganger, medisinske injeksjonsseter, medisinske kontrollventiler, medisinske infusjonskoblinger og - koblingsstykker, medisinske infusjonsadaptere, medisinske slanger, medisinske klemmer, medisinske sprøyteholdere, medisinske filtre, medisinske byretter, medisinske byrettesett, medisinske væskeadministreringssett og -utstyr; medikasjonsstyringssystemer, nemlig strekkodeskanning samt terapisystemer for punktbehandling og for åpne og lukkede sløyfer; medisinske apparater for overvåking og kontroll av pasienter, nemlig invasive trykkmonitorer, EKGmonitorer, pulsoksimetriutstyr, blodtrykksovervåkningsutstyr og termometriutstyr. US, , 75/808,629 US, , 75/808,630 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RONACOAT IFÖ SCALA (730) Innehaver: Shipley Company LLC, 455 Forest Street, Marlborough, MA 01752, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske preparater for industriell bruk, nemlig kjemiske sammensetninger og preparater for lodding og lodderesistente preparater for bruk ved fremstilling av kretskort og andre elektroniske anordninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COVISINT (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI , US KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler, tilbehør og instrumenter tilhørende kjøretøyer. (730) Innehaver: Ifö Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Apparater for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, herunder håndvasker, vaskeservanter og badekar. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IFÖ PREMONT (730) Innehaver: Ifö Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Apparater for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. SE, ,

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IFÖ KVADRAT IFÖ SENSOR (730) Innehaver: Ifö Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Apparater for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, herunder håndvasker, vaskeservanter og badekar. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IFÖ BOOMERANG (730) Innehaver: Ifö Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Apparater for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, herunder håndvasker, vaskeservanter og badekar. SE, , (730) Innehaver: Ifö Sanitär AB, Box 140, S Bromölla, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Apparater for oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, herunder spyleanordninger. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GREEN LINE (730) Innehaver: Codan Medizinische Geräte GmbH & Co KG, Grüne Strasse 11, D Lensahn, DE KL. 10: Administrasjonsinnretninger og -tilbehør for gravitasjons- og pumpeassistert tilførsel av oppløsninger, medikamenter, blod og blodkomponenter. DE, , /10 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAVANE (730) Innehaver: Savane International Corp, Tampa, FL, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, herunder bukser, jeans, shorts, skjorter, skjørt, sokker, strikkede topper, strikkede underdeler, antrekk, kjoler, jakker, vester, belter, hatter og luer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: for administrasjon av vedlikehold innen luftfartsvirksomhet; informasjonssystemer for fly; computerprogrammer for bruk i luftfartsindustrien; innspillingsutstyr for opptak av data ved flyulykker; testutstyr for data innen luftfartsindustrien; opptaksutstyr for innspilling av data fra fly; apparater for å teste luftfartøyers høyde og hastighet; deteksjonssystemer for is og snø på luftfartøyer; skjermenheter for flycockpiter; file-servere; pilot/kabin tilgangsterminaler; utstyr og instrumenter for måling og overvåking av luftkvalitet; optiske måleenheter for måling av røyk og utslipp; apparater og instrumenter for måling/kalibrerings-, godkjennings- og standardiseringsutstyr til bruk innenfor farmasi, bioteknologi, medisin og matvareindustri; sensorer, varmesensorer; trykksensorer, gassensorer, temperatursensorer; luftfuktere; luftfuktere med innebygde mikroprosessorer; frekvenskontrollutstyr, potensiometere, oscillatorer; varemeutvekslere; halvledere; hybridkretser for kraft; kretskort, utstyr til dataprosessorer, hovedsakelig feltbusser/field buses; testutstyr for terminaler; elektroniske prosesskontrollmoduler; reléer; termistorer; transformatorer, kontakter; aktuatorer; integrerte kretser; måle- og kontrollutstyr for posisjonering, signalstyrkeutstyr for innspillingsstudio, lys og kringkastingsbruk; utstyr for måling og kontroll av inkubatortemperatur; måleutstyr for temperatur; alarmapparater; plugger, sokler, termiske printere for utforming av strekkodemerker; ruting og organiseringsapparater for distribusjon av fiberoptikk og kopperkabler med tilhørende programvare; programvare for merking av kabler og ledninger; elektriske kabelisolatorer; optiske laserdisker. GB, , (730) Innehaver: Spirent plc, Spirent House, Craweley Business Quarter, Fleming Way, Craweley W. Sussex RH10 2QL, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Elektroniske apparater og instrumenter for bruk i telekommunikasjon, luftfart og transport; computerprogrammer; instrumenter og utstyr til måling, signalering og kontroll (overvåkning); telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; telekommunikasjonstestutstyr; apparater og instrumenter til testing av trådløs kommunikasjon; simuleringssystemer for satellittnavigasjon; kraftregulatorer for rullestoler og scootere for bevegelseshemmede; elektriske styringssystemer for kjøretøy; koblingsutstyr; konverterings- og kontrollapparater og -instrumenter; apparater for å teste kvaliteten av kraftforsyninger; kraftmåling, overvåking og beskyttelsesapparater og -instrumenter og tilhørende programvare; anordninger for beskyttelse av spenningsvariasjoner; feilsøkingsutstyr for kraftlinjer; utstyr og systemer for hindring av brann i kommersielle luftfartøyer; computer hardvare; computerprogrammer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SAFEMED (730) Innehaver: Stend Metall AS, Fanahammeren 24, 5244 Fana, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 6: Sprøyteautomater i metall. KL. 9: Salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; automater for salg av engangssprøyter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Web-IT AS, Rypeveien 2G, 3743 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Reklame- og annonsevirksomhet, herunder på et globalt datanettverk; kundeinformasjon og markedsføring ved salg av varer og tjenester gjennom et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester innen elektronisk handel. KL. 42: Globale datanettverkstjenester; datakonsulentvirksomhet; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utvikling og design av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; EDB-programmering. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Web-IT AS, Rypeveien 2G, 3743 Skien, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Reklame- og annonsevirksomhet, herunder på et globalt datanettverk; kundeinformasjon og markedsføring ved salg av varer og tjenester gjennom et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester innen elektronisk handel. KL. 42: Globale datanettverkstjenester; datakonsulentvirksomhet; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utvikling og design av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; EDB-programmering. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PAUSTIAN (730) Innehaver: Paustian A/S, Kalkbrænderiløpskaj 2, DK-2100 København Ø, DK (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, spanskrør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, fiskeben, skilpadde, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 24: Tekstiler, vevede stoff og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INFOSPACE beskjedtavler for posting av informasjon på alle områder; datavirksomhet nemlig formgivning og implementering av websider for andre; datavirksomhet nemlig utvikling av elektroniske handelswebsteder for andre; datavirksomhet nemlig fremskaffelse av on-line anordninger for sanntids interaksjon med andre databrukere; datavirksomhet nemlig fremskaffelse av on-line anordninger for gjennomgang av transkripter for tidligere innspilte on-line-konferanser; datavirksomhet nemlig fremskaffelse av on-line anordninger for oppsamling, lagring, utspørring og rapportering av data; datavirksomhet nemlig fremskaffelse av elektroniske handelstjenester via kablete og trådløse kommunikasjoner og datanettverk; datavirksomhet nemlig fremskaffelse av personlig informasjonsstyring, kalenderstyring, adressestyring, fellesinformasjonsstyring, gruppestyring og kommunikasjonsutstyrsstyring på kablete og trådløse kommunikasjoner og datanettverk; kundestøttevirksomhet nemlig besvarelse av kundeforespørsler, fremskaffelse av informasjon til kunder vedrørende fortrolighetspolitikken for elektroniske handelssteder og fremskaffelse av informasjon til kunder vedrørende fortrolighet og bruk av deres personlige og finansielle informasjoner; datarådgivningsvirksomhet; utprøving, analyser og evaluering av elektroniske handelswebsteder for andre for sertifisering; registrering av domenenavn for identifikasjon av brukere. US, , 76/061,648 (730) Innehaver: Infospace, Inc, th Avenue N.E., suite 1200, Bellevue, WA 98004, US KL. 36: Finansielle rådgivningstjenester. KL. 42: EDB-programmering; computervirksomhet nemlig fremskaffelse av tilgang til informasjon innen områdene forretninger, adressebøker, innkjøp, finans, forsikring, reiser, sport, underholdning, nyheter, vær, byhåndbøker, klassifisert, gradert og personlig informasjon via kablete og trådløse kommunikasjoner og datanettverk; computervirksomhet nemlig fremskaffelse av søkerverktøy for å skaffe seg data på kablete og trådløse kommunikasjoner og datanettverk; computervirksomhet nemlig fremskaffelse av databaser som inneholder informasjon innen områdene forretninger, adressebøker, innkjøp, finans, forsikring, reiser, sport, underholdning, nyheter, vær, byhåndbøker, klassifisert, gradert og personlig informasjon; rådgivningstjenester, formgivningstjenester og dataprogramutviklingstjenester innen områdene datalagring, databaser og web/databaseintegrasjon; datavirksomhet nemlig fremskaffelse av on-line 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Planetactive GmbH, Emanual-Leutze- Str. 20, D Düsseldorf, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere; brannslukningsapparater; data software levert fra et globalt datanettverk; data software og telekommunikasjonsapparater (inkludert modemer) for å muliggjøre forbindelse med databaser og et globalt datanettverk; data software for å muliggjøre søk på data. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonse- og reklametjenester samt informasjonstjenester relatert til dette; bedriftsinformasjonstjenester; de forannevnte tjenester tilbudt/tilveiebragt on-line fra en database eller fra et globalt datanettverk; kompilering av reklame og annonser til bruk som websider på et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider), dataprogrammer og alle andre typer data; elektroniske posttjenester; tilveiebringelse av telekommunikasjons forbindelse til et globalt datanettverk eller databaser; grensenode/ nettporttjenester i forbindelse med telekommunikasjon. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; informasjon relatert til underholdning eller utdannelse, tilbudt/tilveiebragt on-line fra en database eller fra et globalt datanettverk; elektroniske spill tjenester tilbudt/tilveiebragt ved hjelp av et globalt datanettverk; tilveiebringelse on-line av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); publikasjon av elektroniske bøker og journaler on-line. KL. 42: Byråer for utvikling av globale datanettverkstjenester; design og utvikling av on-line underholdningsplattformer; design og utvikling av elektroniske handelsplattformer; gjenoppretting av data; utleie og leasing av tilgangstid ved bruk av databaser; konsultasjonstjenester vedrørende data hardware og data software; programmering for datamaskiner; utleie av software (edb); vedlikehold av dataprogrammer og software; ajourføring, oppdatering og vedlikehold av data software; utarbeidelse av data software; analysering av datasystemer; utleie og leasing av tilgangstid til databaser for datahåndtering; lisensiering av data software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); utleie og leasing av datamaskiner; design, tegning og kommisjonert skriving, disse tjenester for kompilering av websider på et globalt datanettverk; informasjon tilbudt/tilveiebragt on-line fra en database eller fra et globalt datanettverk; design, opprettelse og vedlikehold av web-steder; tjenesteytelser i forbindelse med service og vedlikehold av web-steder på vegne av betalende tredjeparter; installasjon og vedlikehold av dataprogrammer; leasing av tilgangstid til en database (tjenester fremskaffet fra andre enn internettprogramleverandører); fremskaffelse on-line av elektroniske publikasjoner (nedlastbare) fra et globalt datanettverk; tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk (tjenesteleverandører). 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONFIRMA ELEARNING.EDVANTAGE (730) Innehaver: Confirma Inc, 821 Kirkland Avenue, Kirkland, WA , US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); EDB hardware og software til bruk i forbindelse med analyse og vurdering av vev og stoffer i vev innen området medisinsk billedbehandling; elektroniske databaser registrert på databærer for bruk i forbindelse med analyse og vurdering av vev og stoffer i vev innen området medisinsk billedbehandling. (730) Innehaver: Edvantage group AS, Parkveien 12, 0350 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EDVANTAGE TRACKING SYSTEM (730) Innehaver: Edvantage group AS, Parkveien 12, 0350 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLEARNING (730) Innehaver: Edvantage group AS, Parkveien 12, 0350 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ODYSSEY (730) Innehaver: Harman International Industries Inc, 8500 Balbao Blvd., Northridge, CA 91329, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Audio, video, kinematografiske, geodetiske, vitenskapelige, og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for signalering, måling; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; databehandlingsutstyr; lære- og instruksjonsutstyr; datamaskiner; dataprogramvare; datamaskinvare; datamaskinens perifere enheter; digital kommunikasjonsmaskinvare og -programvare; apparater og instrumenter for opptak, produsering, overføring, redigering eller bearbeidelse av audio og/eller videosignaler; audio prosessingsapparater, hi-fi lyd- og videoutstyr, lydinnretninger og -apparater for datamaskiner; høyttalerinnretninger; høyttalere, omformere, høyttalere og høyttalerinnretninger, alle for bruk sammen med datamaskiner, TV, spillinnretninger og elektroniske apparater knyttet til globalt nettverk, tverrforbindelsesnettverk (crossover networks); radioer, navigasjonsinnretninger og telematikk (elektroniske ledd mellom motorkjøretøyer og satellitter); bilaudioapparater og instrumenter signalbehandlingsutstyr; digitalt signalbehandlingsutstyr; digitale stemmesignalprosessorer; lydprosessorer, forsterkere, for-forsterkere, kraftforsterkere, mottakere, audiovideomottakere; tunere, hjemmekinoprosessorer, DVD-spillere, CD-spillere, CD- og DVD-transportører, optiske CD-spillere og transportere; båndopptakere, fjernkontroller, underbasshøyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, integrerte lydinnretninger, videomonitorer, hjemmeteaterinnretninger; audiomikskonsoller; audiokompressorer og prosessorer; utjevningsinnretninger; telefoner; kraftforsynere; kabler; tilbehør, deler og utstyr til alle forannevnte varer. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EDIMATRIX (730) Innehaver: Syncron Supply International AB, Kornhamnstorg 57, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogram. KL. 35: Forretningskonsultasjoner; konsulentvirksomhet vedrørende elektronisk handel. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisning og opplæring vedrørende elektronisk handel; organisering av seminarer og utstillinger for kommersielle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Rasterex (International) AS, Gjerdrumsvei 10 A, 0486 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Programvarer (innregistrert på EDBprogrammer), optiske- og magnetiske databærere, databehandlingsapparater og -innretninger, datamaskiner, computer periferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALBUTROPIN (730) Innehaver: Principia Pharmaceutical Corp, 2650 Eisenhower Avenue, Norristown, PA 19403, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Nittedal Torvindustri AS, Gaustadgt. 12, 1482 Nittedal, NO KL. 1: Jord og torvprodukter for dyrking av planter, innblandet i annen masse eller som gjødsel. KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig fusjonsprotein til behandling av veksthormonfeil. US, , 76/081,975 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VITALLINK (730) Innehaver: Telemedic Systems Inc, th Place N.E., Unit 4, Redmond, WA 98052, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); multimedieapparater. KL. 10: Elektroniske medisinske enheter for diagnostikk for bruk i telemedisin; elektroniske medisinske enheter for diagnostikk, herunder slike enheter bestående av minst to av de tre følgende monitorene: pasientpulsmonitor, åndedrettsmonitor og temperaturmonitor, og med stemme- og datakommunikasjon for bruk i telemedisin for å tillate medisinske konsultasjoner og rådgivning mellom lege eller medisinsk rådgiver og deres pasient sittende fjernt fra hverandre. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: EC Plastic AS, Postboks 36, 3661 Rjukan, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Transportpaller, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: EC Plastic AS, Postboks 36, 3661 Rjukan, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Transportpaller, ikke av metall. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUBECQ (730) Innehaver: PT Maspion, Kembang, Jepun, Surabaya 60162, JP (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Elektriske motorer (unntatt for landkjøretøyer); elektriske foodprosessorer til husbruk; elektriske blandemaskiner for matvarer; elektriske oppvaskmaskiner; oppvasktørkemaskiner; vaskemaskiner; elektriske saftpresser. KL. 8: Bokseåpnere (ikke elektriske); krølljern; hårfjerningsapparater (elektriske og ikke-elektriske); elektriske barberredskaper; strykejern (ikke elektriske); knivsmedvarer; kuvertbestikk; spisebestikk; gafler; skjeer; kniver; knivblad; slipestål; støpeskjeer; østerskniver; palettkniver; spatler; pinsetter; strykeapparater (håndholdte) for tøy. KL. 9: Dispensere (salgsapparater); dispensere (salgsapparater) for vann; dispensere (salgsapparater) for drikke; elektriske strykejern; dampstrykejern; apparater (elektronisk oppvarmede) for hårkrølling. KL. 11: Luftkondisjoneringsapparater; ventilatorer for luftklimatisering; vannvarmere; kjøleskap; kombinasjoner av kjøleskap og fryseboks; frysebokser; isdispensere; elektriske kjeler; hårtørrere; elektriske apparater for varming av mat; elektriske stekeovner, mikrobølgeovner, elektriske brødristere, elektriske apparater til koking; elektriske stekeapparater; elektriske gryter; riskokere; elektriske griller. KL. 21: Kopper; skåler; flasker, tallerkener; krukker; mugger, ikke av edelmetall; plastbeholdere til mat; søppelkurver; brett for husbruk, ikke av edelmetall; karafler; drikkeglass uten stett; skåler; fat; krukker; mugger; brett; krus og vaser laget av glass og porselen eller av steintøy; woker; spatler; panner av uedelt metall; steintøy; glass eller porselen; beholdere til baking, av uedelt metall, steintøy, glass eller porselen; fat til baking, av uedelt metall, steintøy, glass eller porselen; bakebrett; bakeutstyr; gryter; kjeler; stekepanner; varmeisolerte beholdere til mat; termosflasker; varmefat; eltemaskiner for husholdningsformål; ikke elektriske; små jerngryter; fruktpresser, ikke elektriske, for husholdningsformål; beholdere for husholdning eller kjøkken, ikke av edelmetall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WHAT THE WEB CAN BE (730) Innehaver: Macromedia Inc, 600 Townsend Street, Suite 310, San Francisco, CA 94103, US KL. 9: Datasoftware; datasoftware til bruk for å kreere levende presentasjoner (inkludert musikk) for utdannelses-, reklame- og opplæringsformål; interaktiv datasoftware; datasoftware for kreering, skaping, utvikling, levering, administrasjon, ledelse, montering, utstilling og/eller forhandling av forretnings-, utdannelses-, opplærings- og multimediaprogrammer og presentasjoner, og for å administrere læringsinnhold og oppfølging av læringsfremdrift og -resultater; datasoftware for kreering, visning, utgivelse, produksjon, kringkasting og avspilling av animasjon, video, lyd, grafikk, presentasjoner, avbildninger, modelleringer, filmer og illustrasjoner; datasoftware for å forøke mulighetene til nettleserprogramvare og/eller brukt som et redskap for automatisering, personifisering, utarbeidelse av design til og oppdatering av webområder, webmaler, webområdegrafikk, tekst og animasjon for et globalt datanettverk, interne og eksterne datanettverk, og/eller lokale og/eller regionnettverk; datasoftware for fremskaffelse av tilgang til, fremskaffelse av informasjon til, og ervervelse av informasjon fra datanettverk; datasoftware for bruk i kreering og utvikling av interne og eksterne webområder på datanettverk; datasoftware for hypertekst, forfatterspråk, konfigurasjon og tilkoblingsbarhet, og for bruk i et globalt kommunikasjonsnettverk; datasoftware for gjenvinning, aksessering, analysering og ledelse av forbrukeropplysninger og -preferanser; datasoftware for gjenvinning, aksessering, analysering, ledelse og fremskaffelse av informasjon for bruk i forbindelse med promotering av varer og tjenester; datasoftwareutviklingsverktøy; webprogramutviklingssoftware; datasoftware for bruk i utvikling av webprogramutvikling i et integrert utviklingsmiljø; datasoftwareprogramutviklingsverktøy som tillater brukere å koble webområder til databaser; og instruksjonsmanualer dertil. KL. 38: Elektronisk overføring av meldinger, dokumenter og data; fremskaffelse av online samtalerom og oppslagstavler for overføring av meldinger blant datamaskinbrukere angående et mangfoldig utvalg emner. KL. 42: Datatjenester; fremskaffelse av informasjon via et globalt datanettverk angående et mangfoldig utvalg emner, inkludert webdesign, interaktiv grafikk og animasjon, grafisk formgivning, multimedia 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 innholdsdesign og -utvikling, softwaredesign og - utvikling, og gjenfinning, ledelse og manipulasjon av interaktivt innhold; datasoftwaredesigns-, individuell tilpasnings-, integrasjons-, analyse- og konsultasjonstjenester; datasoftwarevedlikeholds-, - installasjons- og -oppdateringstjenester; datanettverksog datasystemutformings-, individuell tilpasnings-, integrasjons-, analyse- og konsultasjonstjenester; konsultasjonstjenester vedrørende informasjonsteknologi og elektronisk handel; utforming, individuell tilpasning, implementering og vedlikehold av nettverkswebsider og webområder for andre; fremskaffelse av søkemotorer for å oppnå informasjon via globale datanettverk; fremskaffelse av online databaser. US, , 76/094,912 US, , 76/095,509 US, , 76/095,514 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US KL. 9: Apparater og instrumenter for opptak av lyd og lydavspillingsutstyr, herunder integrerte kretser og brikker, analog-til-digital-omkodere, digtal-til-analogomkodere, CD-spillere og digitale lydbåndspillere og - opptakere, forhåndsinnspilte CD er og digitale lydbånd med musikk; filmer, forhåndsinnspilte CD er med digital informasjon for visning av filmede produkter (DVD), forhåndsinnspilte videobånd og videoplater, forhåndsinnspilte minidisker, CD-rom, optiske plateopptakere og -spillere, videobånd og videoplateopptakere. og -spillere; minidiskspillere og - opptakere, CD-opptakere, digitale fjernsynsmottakere; EDB maskinvare, nemlig CD-rom og DVD-rom-drivere; programvare for overføring, modifisering og utnyttelse av data, grafikk, video og lyd via globale datamaskinnettverk; annet film-, lydopptak- og avspillingsutstyr; programvare for overføring, modifisering og utnyttelse av data, grafikk, video og lyd via globale datamaskinnettverk, annet film-, lydopptakog avspillingsutstyr, herunder personlige datamaskiner, nettverksterminalenheter, personlige digitale assistenter (små PC er), lomme-pc er og andre bærbare enheter. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: TV Norge AS, Biskop Gunnerusgt 6, 0155 Oslo, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Hans-Jacob Fromreide, Elisenbergveien 5, 0265 Oslo, NO og Tom Slater, Morellsvei 1 C, 0487 Oslo, NO KL. 11: Luftrensemaskin. (740,750) Fullmektig: Arntzen de Besche AS v/edvard A. Tveten, Tordenskioldsgt 4, 0115 Oslo KL. 38: Sending av radio- og fjernsynsprogram. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; produksjon av radio- og fjernsynsprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Energi 1 Follo/Røyken AS, Kveldrovn 3, 1407 Vinterbro, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Markedsføring av elektrisk kraft og andre energiformer. KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft og andre energiformer. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INNOVA (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS, c/o Hans Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen (730) Innehaver: Pan Nordic Logistics AB, Box 14123, S Bromma, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Apparater for innspilling, opptak, sending, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; software for elektronisk post og digitale nyhetsbrev. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse; bistand ved administrasjon; kontortjenester; sortering av post for andre. KL. 38: Telekommunikasjon, kommunikasjon via datanettverk, elektronisk post, sending av telefaksbeskjeder. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; henting, levering og lagring av pakker, varer og dokumenter. KL. 41: Undervisnings-/utdannelsesvirksomhet; organisering av undervisning/instruksjon; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, kulturelle aktiviteter; forlagsvirksomhet. KL. 42: Dataprogrammering; utleie av programvare og datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser. KL. 6: Bygningsmaterialer (av metall) unntatt beholdere av metall og trosser og vaier av metall. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall) unntatt glassruter for bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TERRACOTTA (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS, c/o Hans Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen KL. 6: Bygningsmaterialer (av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall) unntatt terracotta, leire og murstein. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OBAN (730) Innehaver: United Distillers & Vintners (ER) Ltd, Edinburgh EH12 9DT, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Scribona Norge AS, Postboks 51 Kaldbakken, 0901 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Selmer, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geometriske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signaler, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdingsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IVARIT (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS, c/o Hans Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen KL. 6: Bygningsmaterialer (av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IVARNIT (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Ivarsson & Co AS, c/o Hans Jørgen Kulberg, Gløttevollen 1, 3031 Drammen KL. 6: Bygningsmaterialer (av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLARSIL (730) Innehaver: Metallkraft AS, Postboks 5595 Voiebyen, 4677 Kristiansand S, NO KL. 1: Silisiummateriale til bruk i industriell produksjon. KL. 6: Silisiummateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INCLINE (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker, nemlig et antibiotikum. (730) Innehaver: Imarkedet AS, Strandveien 50e, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Lindh Stabell Horten DA v/cecilie Haavik, Postboks 1364 Vika, 0114 Oslo KL. 16: Aviser, bilder, fotografier, grafiske reproduksjoner, magasiner, overføringsbilder, tidsskrifter, trykksaker. KL. 35: Spredning av reklameannonser, bedriftsopplysninger, administrasjon av dataarkiver, gallupundersøkelser, public relation, reklamevirksomhet, utleie av reklameplass, salgsfremmende tjenester. KL. 36: Børsmeglervirksomhet, børsnoteringer, debetkort-tjenester, eiendomsmegler for fast eiendom, finansanalyser, finansiell virksomhet, finansinformasjon, finansrådgivning, forsikringsinformasjon, forsikringsrådgivning, konsulentbistand i skattespørsmål. KL. 42: Internettjenester. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Finn.no AS, Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Finn.no AS, Postboks 1178 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ANSON S (730) Innehaver: Anson s Herrenhaus KG, 2, Berliner Allee, D Düsseldorf, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SARASAR WASPX (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; preparater for behandling av kreft. (730) Innehaver: waspx AS, Gina Krogsv. 5a, 1153 Oslo, NO KL. 9: Computerprogrammer, apparat for opptak og reproduksjon av data, computerprogrammer for tilleggstjenester for telekommunikasjonsnettverk, personlige computere, håndholdte computere, håndholdte innretninger for telekommunikasjon, computertilbehør, informasjonsbehandlingsanlegg og - apparater, computere, computerterminaler, tekstbehandlingsapparater, internettbaserte innretninger for informasjonsbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: F&C (730) Innehaver: Foreign and Colonial Management Ltd, London, EC2A 2HS, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Forretningsevaluering, bedriftsledelse, bedriftsundersøkelser. KL. 36: Finans- og forsikringstjenester; forvaltning av formuer, finansiell virksomhet, bankforretninger, pensjonstjenester, utlån (finansiering), kapitalinvesteringer, fondsopprettelse, aksjefond, investeringsfond og finansielle evalueringstjenester, børsnoteringstjenester. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 50 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Edw. H. Thomee AB, Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Kabler og ledninger, kabelclips, skjøteledninger, apparatledninger, grenuttak, forgreningskontakter, jordfeilbrytere, overspenningsvern og -filtre, strømbrytere, strømvendere, tidsbrytere, støpsler, kontakter, strømuttak, koblingsdeler, el-koblingsbokser, sikringer og sikringsholdere, el-tape (for elinstallasjonsarbeide), kabelsko, buntebånd (for elektriske ledninger), bevegelsesdetektorer, sensorer, reléer, apparater for spenningsmåling, elektriske testeinstrumenter, brannvarslere, elektriske batterier, batteriladere, apparater for signalering, transformatorer, telefonkabler, -kontakter, -støpsler og -plugger; antennekontakter og -kabler. KL. 11: Apparater for belysning samt deres deler og tilbehør; lommelykter, håndlamper, glødelamper, lyspærer, lysrør, glimttennere, hallogenlamper, lampesokler samt deres deler og tilbehør, lampeopphengsanordninger, belysningsarmaturer; apparater for ventilasjon og oppvarming; radiatorer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Martin Marketing Consult, Gamle Riksvei 91, 3057 Solbergelva, NO KL. 37: Installasjon og vedlikehold av brannsikringsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LIO (730) Innehaver: Lio Yag San. Ve. Tic. AS, Økern Torgvei 3, 0580 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Spiselige oljer; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker. 23

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no 4 nr 4 2002.01.21 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 45 2000.11.06 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2002.04.02 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16 2002.04.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.04.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.04.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 26 2000.06.26 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 29 2002.07.15 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37 2000.09.11 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2000.09.11 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2000.09.11 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 40 2000.10.02 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 42 2000.10.16 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer