nr 44/ NO årgang 97 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/07-2007.10.29 NO årgang 97 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 97 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /07 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...41 Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Beskyttelse i henhold til Pariskonvensjonen art. 6 ter INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /07 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/070,094 NEXTUBIN Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ONSAGE Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer og lidelser i sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TALZENNA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer og lidelser i sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VESTEME Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer og lidelser i sentralnervesystemet. 3

4 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MINSETA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater for behandling av sykdommer og lidelser i sentralnervesystemet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BILLERUD Billerud AB, Box 703, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 1 Masse, papirmasse, fluffmasse, masse for fremstilling av produkter av mykt papir, fint papir, innpakningspapir og kartongpapir, tidsskrift- og journalpapir. 9 Datamaskiner og elektroniske databærere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PERFECTOUCH Dixie Consumer Products LLC, 133 Peachtree Street NE, GA30303 ATLANTA, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 21 Engangskopper. 16 Papir og kartong, avispapir, tidsskriftpapir, trykkpapir, skrivepapir, kraftpapir, korrugert papir og kartong, laminert papir, papir for poser og sekker, emballasjepapir, bølgepapp, bølgepapir, innpakningspapir, innpakningskartong, papp og kartong, containerkartong, innpakningskartong for væsker, medisinsk innpakningspapir og -kartong, papirog kartongesker og -poser og/eller i kombinasjon med plast eller folie, kartonghylser og hylser (i papirrull), papirlommetørkle, produkter av mykt papir, fint papir inklusive skrive- og tegnepapir, kopieringspapir, offsetpapir, papirvarer (skrive- og kontormateriell) i rull, etikettpapir, kuvertpapir, papir for anvendelse i grafisk industri, papir for anvendelse i fremstilling av bølgepapp; audio- og videoinnpakningspapir, innpakningspapir og omslag for CD-plater; CR-R og DVD; innpakningspapir og -kartong, innpakningsesker, papir og kartongesker kombinert med polyetylen, nemlig fryse- og barnematesker, sammenbrettbar kartong, innpakningsposer av papir og kartong, korrugerte papirbeholdere; sammenbrettbare esker av papir: limt og laminert kartong, dobbelsidig fargelagt kartong og ikke fargelagt kartong for indikatorer, korrugert kartong kombinert med en indre beskyttelsesforpakning av plast i form av folie og/eller bobleinnpakning og/eller porøst formede biter for innpakning; poser for transport, sammenbrettbare beholdere, sammenbrettbare esker av papir, korrugert kartong og/eller i kombinasjon derav og/eller i kombinasjon med plastmateriale. 35 Annonsevirksomhet og reklamevirksomhet, grossistvirksomhet, online annonsering og markedsføring, online kundeinformasjon, databasesøk for kunder, datamaskinbasert behandling av databaser. 42 Ingeniørteknisk ekspertise og rådgivning vedrørende papirmasse, papir og kartongproduksjon, utvikling og forskning på nye produkter, programmering, vedlikehold og oppdatering av databaser og programvare, design av innpakning, vitenskapelig og industriell forskning, stille til rådighet adkomst til databaser, utleie av adkomst til databaser. 4

5 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke P Meidell AS, Postboks 181 Kalbakken, 0903 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 7 Maskiner og dertilhørende deler og utstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FOUR SEASONS Gustav Berning GmbH & Co KG, Alte Heerstrasse 1, GEORGMARIENHÜTTE, DE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 30 Bakverk og konditorvarer, søtsaker, sjokoladeprodukter, alle forannevnte varer også som plater (bars) med sjokoladeglasur eller matfettglasur; spiseis. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road, PA15205 PITTSBURG, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Medisinske diagnostiske reagensmidler for analyse av kroppsvæsker. 10 Medisinske diagnostiske instrumenter for analyse av kroppsvæsker; medisinsk utstyr for å ta blodprøver; kassetter som inneholder reagensmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVLON COLORSILK ROOT PERFECT Revlon (Suisse) SA, Badenerstrasse 116, 8952 SCHLIEREN, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 3 Hårfargepreparater. 5

6 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/057,678 REVLON COLORSILK TOUCH & GO Revlon (Suisse) SA, Badenerstrasse 116, 8952 SCHLIEREN, CH Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 3 Hårfargepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brann Bataljonen Bergen, Postboks 3759, 5845 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 20 Suvenir- og fotballsupporterartikler (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Suvenir- og fotballsupporterartikler nemlig husholdningsredskaper samt beholdere, glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Microsoft Corp, One Microsoft Way, WA REDMOND, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datasoftware for levering av video og fjernsynsprogrammer i kringkastingskvalitet via bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk; datasoftware for tilveiebringelse av videobestillingstjenester (video-on-demand); nedlastbare filmer og fjernsynsprogrammer tilveiebrakt via videobestilling (video-on-demand); datasoftware for overføring av private bilder, video og musikk via bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk; datasoftware for digital videoinnspilling; og datasoftware for tilveiebringelse av en programguide som viser tilgjengelige video- og fjernsynssendinger og -nedlastinger. 38 Kringkastingstjenester, tilveiebringelse av video og fjernsynsprogrammer via bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk; og videobestillingstjenester (video-on-demand) via bredbåndsnettverk. 41 Underholdningstjenester; tilveiebringelse av informasjon vedrørende fjernsyns- og videoprogrammer; tilveiebringelse av online brukerguider som inneholder informasjon vedrørende fjernsyns- og videoprogrammer tilgjengelige via bredbånd, kabel, satellitt og trådløse nettverk og tilgjengelige via videobestillingstjenester (video-ondemand) ; tilveiebringelse av ikke-nedlastbare filmer og fjernsynsprogrammer via en videobestillingstjeneste (video-on-demand); og distribusjon av fjernsynsunderholdningsprogrammer, filmer og videoer for andre. 6

7 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elektrikertjenesten AS, Ekerbergvn 312, 1166 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; elektroentreprenør; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ZYAMTIN Amsterdam Molecular Therapeutics BV, Meibergdreef 61, 1105BA AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske produkter; biologiske preparater for bruk innen medisinsk og klinisk genterapi og celleterapi; klinisk medisinske reagenser for bruk innen genterapi, gendiagnostikk og gentesting, farmasøytiske preparater, nemlig vaksiner for bruk innen geneterapi; genterapiprodukter og profylakseprodukter, nemlig genavlevering, genoverføring, genregulering og genmodulasjon for behandling av metabolske forstyrrelser og sykdommer, okulare forstyrrelser og sykdommer, sykdommer i nervesystemet, forstyrrelser og sykdommer i blodet, kreft, betennelse og autoimmune sykdommer, vaskulære fostyrrelser og sykdommer, og enkelt-genforstyrrelser og -sykdommer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stil Invest AS, Industriveien 9, 1400 SKI, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 35 Salg av klær, av arbeidsklær, salg av toalettpapir, av håndklepapir samt salg av plastovertrekk til dispensere for toilettseter. 36 Monetær virksomhet, finansiell virksomhet, finanstransaksjoner, finansrådgivning, aksjeinvesteringer, fondsinvesteringer, kapitalinvesteringer, investeringer i fast eiendom, forvaltning av formuer, forretninger med fast eiendom, bestyrelse av fast eiendom, forvltning av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom, taksering av fast eiendom, utleie av fast eiendom, kontorer, landbrukseiendommer og leiligheter, eiendomsomsetning, eiendomsomsetning. 37 Vaskeri- og renserivirksomhet; vask av klær, arbeidstøy, matter og mopper, samt reparasjon og vedlikehold av såpedispensere, Iuktforfriskningsdispensere, samt av dispensere for plasovertrekk til toalettseter, toalettrulldispensere og papirhåndkledispensere; utleie av matter og mopper. 44 Utleie av såpedispensere og luftforfriskningsdispensere, utleie av dispensere for plastovertrekk til toalettseter samt utleie av toilettrulldispensere og papirhåndkledispensere. 45 Utleie av klær og arbeidstøy. 7

8 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stil Invest AS, Industriveien 9, 1400 SKI, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 35 Salg av klær, av arbeidsklær, salg av toalettpapir, av håndklepapir samt salg av plastovertrekk til dispensere for toilettseter. 36 Monetær virksomhet, finansiell virksomhet, finanstransaksjoner, finansrådgivning, aksjeinvesteringer, fonds investeringer, kapitalinvesteringer, investeringer i fast eiendom, forvaltning av formuer, forretninger med fast eiendom, bestyrelse av fast eiendom, forvaltning av fast eiendom, forpaktning av fast eiendom, taksering av fast eiendom, utleie av fast eiendom, kontorer, landbrukseiendommer og leiligheter, eiendomsomsetning, eiendomsomsetning. 37 Vaskeri- og renserivirksomhet; vask av klær, arbeidstøy, matter og mopper, samt reparasjon og vedlikehold av såpedispensere, luktforfriskningsdispensere, samt av dispensere for plasovertrekk til toalettseter, toalettrulldispensere og papirhåndkledispensere; utleie av matter og mopper. 44 Utleie av såpedispensere og luftforfriskningsdispensere, utleie av dispensere for plastovertrekk til toalettseter samt utleie av toalettrulldispensere og papirhåndkledispensere. 45 Utleie av klær og arbeidstøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARTYCASINO Partygaming IA Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Computer software; computer software nedlastbar fra eller distribuert via internett; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og/eller bilder; elektroniske apparater og instrumenter for bruk i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; elektroniske publikasjoner og informasjon tilveiebrakt online fra databaser eller internett (nedlastbare); elektroniske publikasjoner tilveiebrakt ved elektronisk post; kommunikasjonshardware og -software; interaktive computersystemer; interaktive elektroniske apparater; samtlige i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; kredittkort; forhåndsbetalte kort, magnetiske, betalings-, diskonto-, rabatt- og kodede kort; lojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med oppgraderingssystemer. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til internett og databaser; overføring av informasjon over et globalt computernettverk så som internett; tjenester vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester vedrørende internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider); tilveiebringelse av telekommunikasjonslinker til computerdatabaser og websider på internett; telekommunikasjonsinformasjon; teksttvtjenester, teleteksttjenester; telekommunikasjonstjenester dedikert til handel med varer og tilveiebringelse av tjenester gjennom interaktive kommunikasjoner med kunder; tilveiebringelse av interaktive spill, interaktive underholdning og/eller interaktive konkurranser; overføring av lyd og/eller bilder; computerassistert overføring av beskjeder og bilder; utleie, leie og/eller leasing av kommunikasjonsapparater; interaktive internettjenester for spill-, hasardspill-, fornøyelses- og underholdningsformål; overføring av kommunikasjonstjenester; sanntidsmeldingsformidling; beskjedsendingstjenester; kringkasting og overføring av interaktiv fjernsyn, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning, interaktive spill, spørrekonkurranser og/eller konkurranser; tilveiebringe tilgang til en database inneholdende informasjon vedrørende et mangfold av varer og tjenester; muliggjøre tilgang til internett; tilveiebringe en forbindelse mellom websider og fjernsynsseere via en interaktiv fjernsynsportal; internettportaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende alle forannevnte tjenester; tilveiebringe tilgangstid til en informasjonsdatabase; alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt via internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende alle de forannevnte tjenester. 41 Underholdningstjenester; ledelse, organisering, tilveiebringelse av spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; ledelse, organisering, utførelse og gjennomføring av underholdningstjenester i form av online konkurranser, 8

9 registrerte varemerker /07 spill og hasardspill; organisering av konkurranser; tilveiebringelse av forannevnte tjenester i elektronisk eller datastyrt form; tilveiebringe online computerspill, lotteritjenester og interaktive spill og spilltjenester, via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende spilltjenester gjort tilgjengelig via et globalt computernettverk; tilveiebringelse av informasjon online fra en computerdatabase eller fra internett vedrørende spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARTYGAMING Partygaming IA Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Computer software; computer software nedlastbar fra eller distribuert via internett; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og/eller bilder; elektroniske apparater og instrumenter for bruk i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; elektroniske publikasjoner og informasjon tilveiebrakt online fra databaser eller internett (nedlastbare); elektroniske publikasjoner tilveiebrakt ved elektronisk post; kommunikasjonshardware og -software; interaktive computersystemer; interaktive elektroniske apparater; samtlige i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjeneste; kredittkort; forhåndsbetalte kort; magnetiske, betalings-, diskonto-, rabatt- og kodede kort; lojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med oppgraderingssystemer. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til internett og databaser; overføring av informasjon over et globalt computernettverk så som internett; tjenester vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester vedrørende internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider); tilveiebringelse av telekommunikasjonslinker til computerdatabaser og websider på internett; telekommunikasjonsinformasjon; teksttvtjenester, teleteksttjenester; telekommunikasjonstjenester dedikert til handel med varer og tilveiebringelse av tjenester gjennom interaktive kommunikasjoner med kunder; tilveiebringelse av interaktive spill, interaktive underholdning og/eller interaktive konkurranser; overføring av lyd og/eller bilder; computerassistert overføring av beskjeder og bilder; utleie, leie og/eller leasing av kommunikasjonsapparater; interaktive internettjenester for spill-, hasardspill-, fornøyelses- og underholdningsformål; overføring av kommunikasjonstjenester; sanntidsmeldingsformidling; beskjedsendingstjenester; kringkasting og overføring av interaktiv fjernsyn, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning, interaktive spill, spørrekonkurranser og/eller konkurranser; tilveiebringe tilgang til en database inneholdende informasjon vedrørende et mangfold av varer og tjenester; muliggjøre tilgang til internett; tilveiebringe en forbindelse mellom websider og fjernsynsseere via en interaktiv fjernsynsportal; internettportaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende alle forannevnte tjenester; tilveiebringe tilgangstid til en informasjonsdatabase; alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt via internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende alle de forannevnte tjenester. 41 Underholdningstjenester; ledelse, organisering, tilveiebringelse av spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; ledelse, organisering, utførelse og gjennomføring av underholdningstjenester i form av online konkurranser, 9

10 registrerte varemerker /07 spill og hasardspill; organisering av konkurranser; tilveiebringelse av forannevnte tjenester i elektronisk eller datastyrt form; tilveiebringe online computerspill, lotteritjenester og interaktive spill og spilltjenester, via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende spilltjenester gjort tilgjengelig via et globalt computernettverk; tilveiebringelse av informasjon online fra en computerdatabase eller fra internett vedrørende spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLYCOVISC Biophausia AB, Blasieholmsgatan 2, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLACK CURTAIN SCREENING MySpace Inc, 407 N. Maple Drive, CA90210 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; promotering av underholdningsarrangementer og - begivenheter for andre. 41 Underholdningstjenester; tilveiebringelse av informasjon om underholdning; tilveiebringelse av online informasjon innen feltet filmunderholdning, via internett; tilveiebringelse av en online computerdatabase som inneholder og omhandler filmunderholdning; planlegging av arrangementer for viste kinofilmer og filmvisninger; informasjonstjenester vedrørende tidspunkter og steder for filmvisninger. 10 Kirurgiske medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SECRET SHOWS MySpace Inc, 407 N. Maple Drive, CA90210 BEVERLY HILLS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; promotering av forskjellige underholdningsarrangementer og begivenheter for andre. 41 Underholdningstjenester; underholdning i form av visuelle fremføringer og audiofremføringer, samt forestillinger og show innen musikk, varieté og komedie; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon innen feltet visuelle fremføringer samt forestillinger og show innen musikk, varieté og komedie, via Iernett; presentasjon av visuelle fremføringer og audiofremføringer, samt forestillinger og show innen musikk, varieté og komedie. 10

11 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARTYGAMMON Partygaming IA Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Computer software; computer software nedlastbar fra eller distribuert via internett; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og/eller bilder; elektroniske apparater og instrumenter for bruk i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; elektroniske publikasjoner og informasjon tilveiebrakt online fra databaser eller internett (nedlastbare); elektroniske publikasjoner tilveiebrakt ved elektronisk post; kommunikasjonshardware og -software; interaktive computersystemer; interaktive elektroniske apparater; samtlige i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; kredittkort; forhåndsbetalte kort, magnetiske, betalings-, diskonto-, rabatt- og kodede kort; lojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med oppgraderingssystemer. spill og hasardspill; organisering av konkurranser; tilveiebringelse av forannevnte tjenester i elektronisk eller datastyrt form; tilveiebringe online computerspill, lotteritjenester og interaktive spill og spilltjenester, via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende spilltjenester gjort tilgjengelig via et globalt computernettverk; tilveiebringelse av informasjon online fra en computerdatabase eller fra internett vedrørende spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til internett og databaser; overføring av informasjon over et globalt computernettverk så som internett; tjenester vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester vedrørende internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider); tilveiebringelse av telekommunikasjonslinker til computerdatabaser og websider på internett; telekommunikasjonsinformasjon; teksttvtjenester, teleteksttjenester; telekommunikasjonstjenester dedikert til handel med varer og tilveiebringelse av tjenester gjennom interaktive kommunikasjoner med kunder; tilveiebringelse av interaktive spill, interaktive underholdning og/eller interaktive konkurranser; overføring av lyd og/eller bilder; computerassistert overføring av beskjeder og bilder; utleie, leie og/eller leasing av kommunikasjonsapparater; interaktive internettjenester for spill-, hasardspill-, fornøyelses- og underholdningsformål; overføring av kommunikasjonstjenester; sanntidsmeldingsformidling; beskjedsendingstjenester; kringkasting og overføring av interaktiv fjernsyn, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning, interaktive spill, spørrekonkurranser og/eller konkurranser; tilveiebringe tilgang til en database inneholdende informasjon vedrørende et mangfold av varer og tjenester; muliggjøre tilgang til internett; tilveiebringe en forbindelse mellom websider og fjernsynsseere via en interaktiv fjernsynsportal; internettportaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende alle forannevnte tjenester; tilveiebringe tilgangstid til en informasjonsdatabase; alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt via internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende alle de forannevnte tjenester. 41 Underholdningstjenester; ledelse, organisering, tilveiebringelse av spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; ledelse, organisering, utførelse og gjennomføring av underholdningstjenester i form av online konkurranser, 11

12 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARTYPOKER Partygaming IA Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Computer software; computer software nedlastbar fra eller distribuert via internett; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og/eller bilder; elektroniske apparater og instrumenter for bruk i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; elektroniske publikasjoner og informasjon tilveiebrakt online fra databaser eller internett (nedlastbare); elektroniske publikasjoner tilveiebrakt ved elektronisk post; kommunikasjonshardware og -software; interaktive computersystemer; interaktive elektroniske apparater; samtlige i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; kredittkort; forhåndsbetalte kort, magnetiske, betalings-, diskonto-, rabatt- og kodede kort; lojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med oppgraderingssystemer. spill og hasardspill; organisering av konkurranser; tilveiebringelse av forannevnte tjenester i elektronisk eller datastyrt form; tilveiebringe online computerspill, lotteritjenester og interaktive spill og spilltjenester, via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende spilltjenester gjort tilgjengelig via et globalt computernettverk; tilveiebringelse av informasjon online fra en computerdatabase eller fra internett vedrørende spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til internett og databaser; overføring av informasjon over et globalt computernettverk så som internett; tjenester vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester vedrørende internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider); tilveiebringelse av telekommunikasjonslinker til computerdatabaser og websider på internett; telekommunikasjonsinformasjon; teksttvtjenester, teleteksttjenester; telekommunikasjonstjenester dedikert til handel med varer og tilveiebringelse av tjenester gjennom interaktive kommunikasjoner med kunder; tilveiebringelse av interaktive spill, interaktive underholdning og/eller interaktive konkurranser; overføring av lyd og/eller bilder; computerassistert overføring av beskjeder og bilder; utleie, leie og/eller leasing av kommunikasjonsapparater; interaktive internettjenester for spill-, hasardspill-, fornøyelses- og underholdningsformål; overføring av kommunikasjonstjenester; sanntidsmeldingsformidling; beskjedsendingstjenester; kringkasting og overføring av interaktiv fjernsyn, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning, interaktive spill, spørrekonkurranser og/eller konkurranser; tilveiebringe tilgang til en database inneholdende informasjon vedrørende et mangfold av varer og tjenester; muliggjøre tilgang til internett; tilveiebringe en forbindelse mellom websider og fjernsynsseere via en interaktiv fjernsynsportal; internettportaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende alle forannevnte tjenester; tilveiebringe tilgangstid til en informasjonsdatabase; alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt via internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende alle de forannevnte tjenester. 41 Underholdningstjenester; ledelse, organisering, tilveiebringelse av spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; ledelse, organisering, utførelse og gjennomføring av underholdningstjenester i form av online konkurranser, 12

13 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARTYBETS Partygaming IA Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Computer software; computer software nedlastbar fra eller distribuert via internett; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og/eller bilder; elektroniske apparater og instrumenter for bruk i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; elektroniske publikasjoner og informasjon tilveiebrakt online fra databaser eller internett (nedlastbare); elektroniske publikasjoner tilveiebrakt ved elektronisk post; kommunikasjonshardware og -software; interaktive computersystemer; interaktive elektroniske apparater; samtlige i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; kredittkort; forhåndsbetalte kort, magnetiske, betalings-, diskonto-, rabatt- og kodede kort; lojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med oppgraderingssystemer. spill og hasardspill; organisering av konkurranser; tilveiebringelse av forannevnte tjenester i elektronisk eller datastyrt form; tilveiebringe online computerspill, lotteritjenester og interaktive spill og spilltjenester, via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende spilltjenester gjort tilgjengelig via et globalt computernettverk; tilveiebringelse av informasjon online fra en computerdatabase eller fra internett vedrørende spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til internett og databaser; overføring av informasjon over et globalt computernettverk så som internett; tjenester vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester vedrørende internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider); tilveiebringelse av telekommunikasjonslinker til computerdatabaser og websider på internett; telekommunikasjonsinformasjon; teksttvtjenester, teleteksttjenester; telekommunikasjonstjenester dedikert til handel med varer og tilveiebringelse av tjenester gjennom interaktive kommunikasjoner med kunder; tilveiebringelse av interaktive spill, interaktive underholdning og/eller interaktive konkurranser; overføring av lyd og/eller bilder; computerassistert overføring av beskjeder og bilder; utleie, leie og/eller leasing av kommunikasjonsapparater; interaktive internettjenester for spill-, -hasardspill-, fornøyelses- og underholdningsformål; overføring av kommunikasjonstjenester; sanntidsmeldingsformidling; beskjedsendingstjenester; kringkasting og overføring av interaktiv fjernsyn, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning, interaktive spil spørrekonkurranser og/eller konkurranser; tilveiebringe tilgang til en database inneholdende informasjon vedrørende et mangfold av varer og tjenester; muliggjøre tilgang til internett; tilveiebringe en forbindelse mellom websider og fjernsynsseere via en interaktiv fjernsynsportal; internettportaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende alle forannevnte tjenester; tilveiebringe tilgangstid til en informasjonsdatabase; alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt via interneti tilveiebringelse av informasjon vedrørende alle de forannevnte tjenester. Klasse: Underholdningstjenester; ledelse, organisering, tilveiebringelse av spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; ledelse, organisering, utførelse og gjennomføring av underholdningstjenester i form av online konkurranser, 13

14 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PARTYBINGO Partygaming IA Ltd, Clarendon House, 2 Church Street, HM11 HAMILTON, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Computer software; computer software nedlastbar fra eller distribuert via internett; apparater og instrumenter for opptak, overføring eller reproduksjon av lyd, data og/eller bilder; elektroniske apparater og instrumenter for bruk i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; elektroniske publikasjoner og informasjon tilveiebrakt online fra databaser eller internett (nedlastbare); elektroniske publikasjoner tilveiebrakt ved elektronisk post; kommunikasjonshardware og -software; interaktive computersystemer; interaktive elektroniske apparater; samtlige i forbindelse med spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; kredittkort; forhåndsbetalte kort, magnetiske, betalings-, diskonto-, rabatt- og kodede kort; Iojalitetsprogramkort; kort for bruk i forbindelse med oppgraderingssystemer. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til internett og databaser; overføring av informasjon over et globalt computernettverk så som internett; tjenester vedrørende elektronisk post; telekommunikasjonstjenester vedrørende internett; telekommunikasjon av informasjon (inkludert websider); tilveiebringelse av telekommunikasjonslinker til computerdatabaser og websider på internett; telekommunikasjonsinformasjon; teksttvtjenester, teleteksttjenester; telekommunikasjonstjenester dedikert til handel med varer og tilveiebringelse av tjenester gjennom interaktive kommunikasjoner med kunder; tilveiebringelse av interaktive spill, interaktive underholdning og/eller interaktive konkurranser; overføring av lyd og/eller bilder; computerassistert overføring av beskjeder og bilder; utleie, leie og/eller leasing av kommunikasjonsapparater; interaktive internettjenester for spill-, hasardspill-, fornøyelses- og underholdningsformål; overføring av kommunikasjonstjenester; sanntidsmeldingsformidling; beskjedsendingstjenester; kringkasting og overføring av interaktiv fjernsyn, interaktive nyheter, interaktiv sport, interaktiv underholdning, interaktive spill, spørrekonkurranser og/eller konkurranser; tilveiebringe tilgang til en database inneholdende informasjon vedrørende et mangfold av varer og tjenester; muliggjøre tilgang til internett; tilveiebringe en forbindelse mellom websider og fjernsynsseere via en interaktiv fjernsynsportal; internettportaltjenester; webportaltjenester; tilveiebringelse av bredbåndstjenester; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende alle forannevnte tjenester; tilveiebringe tilgangstid til en informasjonsdatabase; alle de forannevnte tjenester tilveiebrakt via internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende alle de forannevnte tjenester. 41 Underholdningstjenester; ledelse, organisering, tilveiebringelse av spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester; ledelse, organisering, utførelse og gjennomføring av underholdningstjenester i form av online konkurranser, spill og hasardspill; organisering av konkurranser; tilveiebringelse av forannevnte tjenester i elektronisk eller datastyrt form; tilveiebringe online computerspill, lotteritjenester og interaktive spill og spilltjenester, via et globalt kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av forannevnte tjenester online fra en computerdatabase eller internett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende spilltjenester gjort tilgjengelig via et globalt computernettverk; tilveiebringelse av informasjon online fra en computerdatabase eller fra internett vedrørende spill, hasardspill, fornøyelses- og underholdningstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dermyn Naturkost S Rui AS, Postboks 3063, 1506 MOSS, NO 3 Kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 30 Kaffedrikker, kakaodrikker og te. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker( unntatt øl). 14

15 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIRETRAP World Design & Trade Co Ltd, 1 Western Avenue Business Park, Mansfield Road, W30BZ LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Optiske anordninger; briller, solbriller; futteraler; lenker for briller; innfatninger; linser; antirefleksbriller; beskyttelsesbriller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne dermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle steiner; ur og kronometriske instrumenter; bijouteri; klokker (ur); urremmer og urkapsler. 18 Varer laget helt eller delvis av lær eller lærimitasjoner, nemlig reisekofferter og reisebager, ryggsekker og meiser, sportsbager, kofferter, håndkofferter, nøkkelpunger (lærvarer), lommebøker, portemonéer, dokumentmapper, bandolærremmer av lær, garderobeposer og andre bære-og oppbevaringsinnretninger for dresser og kjoler, attachékofferter, kredittkortholdere, paraplyer, parasoller, tasker, deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLI Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, desinfeksjonsmidler; farmasøytiske preparater og stoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB MY ALLY Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, UB60NN GREENFORD, MIDDLESEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, desinfeksjonsmidler, farmasøytiske preparater og stoffer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Petroleum Technology Company AS, Slettestrandveien 13, 4032 STAVANGER, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 7 Ventiler og maskiner for oljeindustrien. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 40 Bearbeiding av metaller, kompositt og tetningsmaterialer. 42 Utvikling av ventiler, pakninger og maskiner til industrien. 15

16 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjørn Arne Moe, Liavegen 78, 2420 Trysil, NO 8 Knivslirer av lær. 18 Lær. 20 Tre og glass. 21 Porselen og keramikk. 25 Tekstiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRULEVA Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Veterinære prepatater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Resort Home Ltd, Bedford Row, WC1R4JS LONDON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 36 Tjenester i forbindelse med bestyrelse av fast eiendom; eiendomsomsetningstjenester; utleie og leasing av fast eiendom; finansielle tjenester; forsikringstjenester; tjenester i forbindelse med pantsetting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CONSIS Consis Norge AS, Grenseveien 107, 0663 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 35 Regnskapsførsel; økonomisk planlegging; rådgivningstjeneste for forretningsledelse. 42 Teknologiske tjenester vedrørende datatjenester; utvikling og ajourføring av dataprogrammer. 16

17 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KLS Klippen Lydsystemer AS, Somaveien 160, 4312 SANDNES, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr. 41 Kulturelle aktiviteter; utleie av lydutstyr og belysning for sceneopptredener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TESUNO Taiho Pharmaceutical Co Ltd, 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Preparater til bekjempelse av kreft; midler til bekjempelse av kreft; kjemiske reagenser for medisinske formål på området onkologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OXYGLIDE Jonas Min Knarvik, Gurinestubben 9, 0584 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Briller, sportsbriller, brilleetueier, brilleglass, kikkerter; refleksbrikker; sikkerhetsseler. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Glideinnretning for bruk på snø og vann som leketøy og sportsutstyr; skivoks, skiskraper, skismørejern, skibørster, skistropper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/050,075 GOYIN GoYin LLC, 772 E Utha Valley Drive, Suite 388, UT84003 AMERIKAN FORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Mineral, nærings eller kosttilskudd i fast eller flytende form. 17

18 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM GLYBERA Amsterdam Molecular Therapeutics BV, Meibergdreef 61, 1105BA AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske produkter; biologiske preparater for bruk innen medisinsk og klinisk genterapi og celleterapi; klinisk medisinske reagenser for bruk innen genterapi, gendiagnostikk og gentesting; farmasøytiske preparater, nemlig vaksiner for bruk innen geneterapi, genterapiprodukter og profylakseprodukter, nemlig genavlevering, genoverføring, genregulering og genmodulasjon for behandling av metabolske forstyrrelser og sykdommer, okulare forstyrrelser og sykdommer, sykdommer i nervesystemet, forstyrrelser og sykdommer i blodet, kreft, betennelse og autoimmune sykdommer, vaskulære fostyrrelser og sykdommer, og enkelt-genforstyrrelser og -sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SLEEPCUBE Sunrise Medical Ltd, Sunrise Business Park, High Street, DY94PS WOLLASTON, WEST MIDLANDS, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 Medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater, åndedrettsterapi apparater. 16 Instruksjoner for distribusjon av åndedrettsterapriapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE Energiboxen. Fortum Power and Head AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere og opptaksdisker; databehandlingsutstyr og datamaskiner; måleapparater, automatiske måleapparater, måleapparater for elektrisitet; kontrollpaneler for elektrisitet; elektrisitets koblingsstykke; fler-polet elektrisitets koblingsstykke; elektrisitetskanaler; fordelingstavler; elektrisitets indikatorer; elektronisk utstyr og datamaskin-utstyr for trådløs kommunikasjon; fjernkontrollenheter, fjernkontroller; utstyr for kontroll og fjernkontroll av spenningslast, fjernkontroll for oppvarming, ventilasjon og belysning; alarmpaneler, alarmer, brannalarmer, innbruddsalarmer, bevegelsesdetektorer, røykdetektorer; elektrisitets- og oppvarmings-systemer bestående av konroller, termostater og elektriske varmekabler; modemer. 37 Installasjonstjenester, vedlikehold og reparasjonstjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, bredbåndskommunikasjonstjenester, trådløse kommunikasjonstjenester; oversendelse av beskjeder ved elektronisk overføring; elektronisk, elektrisk og digital oveføring av data, signaler og beskjeder. 39 Distribusjon av energi og elektrisitet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; automatisk kontroll og inspeksjon av målere og elektrisitetsmålere; fjernovervåking av oppvarming, luftkondisjonering og ventilasjonsapparater og online-rapportering; fjernovervåking av spenningslast; feilsøking og feilretting ved hjelp av datanettverk; forvarsling av skader. 18

19 registrerte varemerker /07 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: One Page ISA Kelly Ånerud, Grefsenkollvn. 4C, 0490 OSLO, NO Advokatfirma Brækhus Dege ANS, Postboks 1369 Vika, 0114 Oslo, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon ved revisjonskontorer. 41 Opplæringsvirksomhet av revisorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM VECTIPRO Amsterdam Molecular Therapeutics BV, Meibergdreef 61, 1105BA AMSTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske produkter; biologiske preparater for bruk innen medisinsk og klinisk genterapi og celleterapi; klinisk medisinske reagenser for bruk innen genterapi, gendiagnostikk og gentesting, farmasøytiske preparater, nemlig vaksiner for bruk innen geneterapi; genterapiprodukter og profylakseprodukter, nemlig genavlevering, genoverføring, genregulering og genmodulasjon for behandling av metabolske forstyrrelser og sykdommer, okulare forstyrrelser og sykdommer, sykdommer i nervesystemet, forstyrrelser og sykdommer i blodet, kreft, betennelse og autoimmune sykdommer, vaskulære fostyrrelser og sykdommer, og enkelt-genforstyrrelser og -sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TALK2ME Talk2me, Drammensveien 130, 0277 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 9 Vitenskaplige og elektriske, apparater og instrumenter, samt apparater til undervisning; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer, elektroniske dagbøker, elektroniske oppslagstavler, elektroniske publikasjoner, lysrørsskilt for reklame, lysskilt, modemer, elektriske omformere, magnetiske omkodere, radiomaster, mekaniske skilt. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; instruksjons-og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer;. 35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder direkte markedsføring og relasjonsmarkedsføring(crm); drift av kundebehandlingssenter over tele- og datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; drift av datasystemer; drift av kundebehandlingsprogrammer; kontortjenester; logistikk (økonomisk planlegging); rådgivning innen direkte markedsføring (CRM); utarbeidelse og distribusjon av reklameblad og adressert reklame, direkte, ved post eller elektronisk, distribusjon av prøver; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser, gallupundersøkelse, innsamling av informasjon og statistisk informasjon til bruk i databaser, administrasjon av databaser; organisering av messer for salg og markedsføring; utleie av kontormaskinapparater 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bud - og telegrafitjenester for post og telegraf; overføring av meldinger og bilder (e-post) ved datamaskiner; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring; utleie av faksimileapparater og modemer. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser, postombæring 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av trykksaker (andre enn av reklametekster); utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet knyttet til datamaskiner, dataprogrammer og databaser; filmproduksjoner, herunder på videobånd; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online; spilltjenester tilbudt online; teksting; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner. 42 Vitenskaplige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; installasjon av dataprogrammer; konvertering av data eller 19

20 registrerte varemerker /07 dokumenter fra fysisk til elektronisk media, konvertering av dataprogrammer og data (ikke fysisk konvertering); kopiering av dataprogram, kvalitetskontroll; meklingstjenester; opprettelse og vedlikehold av webtjenester for andre; programmering av datamaskiner; faglig og teknisk rådgivning og konsultasjon i forbindelse med datamaskiner og dataprogrammer; drift av datasystemer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DR. STRAND Norway Naturals AS, Postboks 4814 Nydalen, 0422 OSLO, NO 3 Parfymeartikler 5 Kosttilskudd og farmasøytiske produkter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/169,399 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AS Stentransport, Jahren, 3294 STAVERN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 39 Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: StopNOx Eco Energy Holding AS, Postboks 6134 PT, 5892 BERGEN, NO 7 Blandemaskiner, kjeler (tilførselsapparater for maskin-). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hewlett-Packard Development Co LP, State Highway 249, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datamaskiner, PCer, stasjonære datamaskiner, bærbare datamaskiner, reisecomputere, computer hardware, håndholdte datamaskiner, PDAer (computere), computer-arbeidsstasjoner, computerperiferiutstyr, computer software, dataservere, datamonitorer, flatskjermer, tv-apparater, tv-monitorer, fjernsynsmottakere, digitale mediaspillere, DVDspillere, DVD-opptakere, DVD-skrivere, CD-spillere, CD-opptakere, videospillkonsoller, software for elektroniske spill, videokameraer, digitale projektorer, optiske diskstasjoner, fjernkontroller, høyttalere, hodetelefoner, computer-joystick, datamus, telefoner. 20

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)

Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.11 11:44:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Søknadsnummer 201412294 Inngitt 2014.10.27 Prioritet

Detaljer

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 17/10-2010.08.23 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 01/10-2010.01.11 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 09/10-2010.03.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 09/10-2010.03.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/10-2010.02.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 08/10-2010.02.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 08/10-2010.02.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer