nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VARMESENTERET ENØK (730) Innehaver: Enøk-Senteret Akershus AS, Postboks 10, 1927 Rånåsfoss, NO (740,750) Fullmektig: Rune Vikan, Postboks 1600 Vika, 0119 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester, Edbprogrammering; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. KL. 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FARMEN (730) Innehaver: Hans Kristian Farmen, Mosseveien 191, 1169 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS MNA, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONSIGNIA (730) Innehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London EC1V 9HQ, England, GB (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; emballasje, etiketter, merkelapper, polstrete poser, innpakningspapir, gavepapir, gavelapper, gavebånd; gratulasjonskort, postkort, trykte kort, billetter; trykksaker og publikasjoner; manualer; bøker, hefter; brosjyrer, rundskriv, magasiner, tegneserier og tidsskrift; skrivesaker og brevpapir; konvolutter og skrivepapir; skriveutstyr; fargestifter, tusjer; artikler til bruk for kunstnere; adresseregistre; brevkurver, brosjyreholdere; filatelistprodukter, frimerker; konvolutter og emballasje med forhåndsbetalt porto; frimerkebokomslag; kart; fotografier; foto- og frimerkealbum; annonse- og reklamemateriell, plakater, reklametrykksaker; brosjyrer, billetter; bannere av papir eller papp; klistremerker og klistremerkealbum; dagbøker, kalendere og notisbøker; postanvisninger (blanketter); bevis (blanketter), kvitteringer; instruksjons- og undervisningsmateriell; kontorrekvisita (ikke møbler). KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektroniske posttjenester, elektroniske beskjedtjenester; dataoverføring og datanettverkstjenester; datanettverk kommunikasjonstjenester, overføring og mottak av data og informasjon; utleie eller leasing av beskjedsendeapparater; tjenester for samling, lagring, overføring, levering og tilgang av kommunikasjoner, elektronisk post, beskjeder, telegram, informasjon og data; elektroniske beskjedtjenester som involverer manuell innsamling og levering av beskjeder og/eller transformering av beskjeder eller data fra elektronisk til fysisk form eller vice versa; sikre elektroniske beskjedtjenester inkludert identifikasjon og pålitelighetskontroll av sendere og mottakere av beskjeder og av selve beskjedene; kryptering og dekryptering av elektroniske dokument; informasjon vedrørende forannevnte, inkludert anskaffelse av slike tjenester online fra en database eller via Internet eller andre nett. KL. 39: Samling, lagring, transport, arrangering av transport og levering av pakker, kasser, esker, brev, beskjeder, aviser, periodiske tidsskrifter, frakt av gods; alt via vei, jernbane, luft eller til sjøs; framsending- og omadresseringstjenester; couriertjenester; utleie av postbokser; lossing av last; fraktframsending; bevoktet transport av verdigjenstander; lagring; utleie av lagerhus; poste restante tjenester; busstransport; underretning og bevis for levering tjenester; rådgivningstjenester for lokalisering av artikler under transit; utleie av kjøretøy; flyttebyråer; informasjon vedrørende forannevnte inkludert anskaffelse av slike tjenester online fra en database eller via Internet eller andre nett. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sandrew Metronome Video Norge AS, Postboks 753 Sentrum, 0106 Oslo, NO KL. 9: VHS-kassetter, DVD-plater. KL. 16: Plakater, brosjyrer, VHS/DVD-cover, trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOGTUBE (730) Innehaver: Torgrim Log, Langestrand 76, 4879 Grimstad, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 6: Metallrør; varer av uedelt metall; armeringsmaterialer av metall; metallbeholdere; byggematerialer av metall; fordelings- og forgreningsrør av metall; armatur for rør; rørledninger; vannrør; vinkelrør; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 9: Brannslukningsapparater; brannpumper, -sprøyter og -varslere; sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; alarminstrumenter; detektorer; måleinstrumenter og - redskaper; varmekontrollapparater; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 19: Byggematerialer (ikke av metall); chamotte; forgreningsrør; ildfaste materialer; vannrør, ikke av metall; rørledninger, ikke av metall; signalanordninger, ikke av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KEENSPEAKER (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Data og dataprogrammer innregistrert på alle typer maskinlesbare databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater og innretninger for trådbundet eller trådløs overføring av bilder, lyd og data; antenner for utsending og mottak av elektromagnetiske signaler. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; drift av sende-, relé- og mottakeranlegg til radiokommunikasjon. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av databehandlingsprogrammer. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Keen, Inc, 62 1st Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: On-line tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KEEN CALL (730) Innehaver: Keen, Inc, 62 1st Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: On-line tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. (730) Innehaver: Brødr. Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS, Apotekergt. 9B, 6004 Ålesund KL. 17: Halvfabrikata plast, nemlig ekspanderbar polystyren (EPS). 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: METALLURG ALUMINUM (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. METALLURG ALUMINIUM (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EURODOMESTIC (730) Innehaver: Société Nationale des Chemins de fer Belges - SNCB, 85 Rue de France, B-1070 Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transporttjenester på rask måte eller ikke; transporttjenester på veier, med jernbane, i luften, til sjøs og via elvetransport, av alle slags varer, i alle typer beholdere, innpakninger og i ytterligere media, lagringstjenester, magasinering og lagring av varer, administrasjon av lagerbeholdning og av flytting av lagerbeholdning; emballering, innpakning og pakking av varer, befraktningstjenester; ombinding av gods, levering og distribusjon av post, forsendelser, pakker, varer og generelle gods av alle slag; transitt-tjenester; transportmeglingstjenester; fraktmeglingstjenester, utleie av lagringscontainere, utleie av lagringsplass; speditørvirksomhet; spesifikk analyse i form av en nedbryting på eksakt posisjon av varer under transport og informasjon vedrørende (godkjennelse av kostnader og løsninger, personifisert eller ikke); transport, lagring, lagerbeholdning, emballering, innpakning og pakking av varer; kontroll og rapportering på skritt for skritt/ sanntidsbasis vedrørende transport, lagring, lagerbeholdning, emballering, innpakning og pakking av varer. (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Assistanse ved og organisasjon av kulturelle og sportslige aktiviteter og konkurranser; utdannelses- og underholdningstjenester; produksjon og distribusjon av underholdnings- og utdannelsesprogrammering levert via globale datanettverk, computere, fjernsyn, film, radio, video og satellittkringkasting. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EURODOMESTIC (730) Innehaver: Société Nationale des Chemins de fer Belges - SNCB, 85 Rue de France, B-1070 Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Trykte produkter, trykksaker, aviser, tidsskrifter, magasiner, bøker, publikasjoner av alle slag og i alle formater; hefter, brosjyrer, kataloger, prospekter, salgsfremmende materialer laget av papir og papp, posters, oppslagsmeldinger, album, atlas, dagbøker, kalendere, materialer til bokbinding; fotografier, artikler til papirvarer og kontorrekvisita (ikke møbler); etiketter av alle slag, instruksjons- eller undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivemaskiner, klisjéer; papir, papp, billetter, papir og pappoppslag, merker (papirmerker), skilt laget av papir eller papp, etiketter ikke laget av tekstiler, vimpler (laget av papir), bokser laget av papir, beholdere til papirvarer, kart, stensiler; materialer laget av papp, av plastmaterialer eller av lignende materialer til mikrobrikkekort og magnetkort, trykktyper, artikler til bruk for kunstnere, pensler, klebemidler for papirvarer, plastmaterialer for emballasje (ikke opptatt i andre klasser), bager, poser og emballasjefilmer og ark laget av plastmaterialer; spillkort. KL. 35: Import- og eksportagenturer; forretningsinformasjon, rådgivning vedrørende forretninger; PR-virksomhet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet særlig innen området transport, lagring, magasinering og oppbevaring av varer, innen området administrasjon av lagerbeholdning og av flytting av lagerbeholdning, av emballasje, av innpakning og av pakking av varer, av transitt-tjenester, av utleie av lagringscontainere, av utleie av lagringsplasser, forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet knyttet til tollekspeditørtjenester. KL. 38: Kommunikasjonstjenester og spesielt nyhets- og informasjonsbyråer; radiokringkasting, kommunikasjon ved telefon, kommunikasjon ved telegram og datakommunikasjon, videotekst og spesielt på datamaskinterminaler, periferisk eller elektronisk og/eller digitalt utstyr og spesielt videotelefon og videokonferanser; sending av telegrammer og beskjeder; fjernsyn og mere generelt multimediakringkasting, radio og fjernsynskringkasting og mere generelt audio/visuelle og multimediaprogrammer; telextjenester; overføring av telegrammer, telekommunikasjon i form av fjernskriving, dataoverføringsinformasjonstjenester på et nettverk av datamaskiner; datamaskinoverføringer for å oppnå informasjon inneholdende i databanker; alle kommunikasjons- og telekommunikasjonstjenester for offentlig informasjon; kommunikasjonstjenester via datamaskiner, dataoverføringer og Internett generelt; kommunikasjonstjenester i audiovisuelle-, video- og multimediaområdet; overføringer av informasjon inneholdende i databanker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: By the Way AS, Postboks 48, 1363 Høvik, NO KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom; forpaktning av fast eiendom. KL. 40: Konservering av næringsmidler og drikker. KL. 43: Catering; hoteller; hotellservering; kaféer; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; utleie av værelser. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STREET LIGHT VISION LOS (730) Innehaver: VA Tech Elin EBG GmbH, Krausstrasse 1-7, A-4020 Linz, AT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske innretninger/ instrumenter og apparater; optiske informasjonsinnretninger til fremstilling av løpende informasjon, belyste henvisningsskilt, prosjektører, bildeskjermer, displayer, styringsinnretninger og koplingskretser for belysning og for informasjon; høyttalere; dataprogramvare for styring av informasjonsinnretninger. KL. 11: Belysningsinnretninger, lamper, lampeskjermer, gatebelysning, utladningsrør. KL. 35: Annonsering for tredjemann, utleie av reklameplass; drift av belysningsinnretninger og optiske informasjonsinnretninger til fremstilling av løpende informasjon til tredjemann; innsamling og bearbeiding av data, tekst, tale og bilder. KL. 37: Oppføring, montering, igangsetting, vedlikehold og reparasjon av belysningsinnretninger og optiske informasjonsinnretninger. KL. 38: Oversendelse av data, tekst, tale og bilder, telekommunikasjon, utsendelse av fjernsyns- og radioprogrammer via datanettverk, overføring av elektroniske nyheter og informasjon. AT, , AM7773/00 (730) Innehaver: Brand House AS, 0262 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet unntatt losvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet unntatt utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet i forbindelse med psykiske lidelser og depresjoner, herunder utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet for korrekt behandling og medikamentbruk; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BODYCODE (730) Innehaver: IST International Security Technology OY, Melkonkatu 16 A, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computerprogrammer og software for overvåkning/kontroll og analysering av menneskelige vitale funksjoner og helse; computerprogrammer og software for overvåkning/bevoktning og analysering av menneskelige bevegelser eller sportslige aktiviteter; computerprogrammer og software for overvåkning, kontroll og analysering av personlige fysiologiske tilstander; apparater og instrumenter for overføring av trygghets- og sikkerhetsbeskjeder; apparater og instrumenter for overvåkning/ kontroll av menneskelige vitale funksjoner og helse; apparater og instrumenter for overvåking/ bevoktning av menneskelige bevegelser eller sportslige aktiviteter; personlige apparater og instrumenter for overvåkning og kontroll av fysiologisk tilstand. KL. 10: Apparater og instrumenter for analysering av menneskelige vitale funksjoner og helse; apparater og instrumenter for analysering av menneskelige bevegelser eller sportslige aktiviteter; personlige apparater og instrumenter for analysering av fysiologisk tilstand. KL. 42: Overvåkningstjenester for overføring av trygghets- og sikkerhetsbeskjeder; overvåkningstjenester for analysering og overvåkning av personlig fysiologisk tilstand, aktivitet og helse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 1: Kjemiske produkter for industrielt bruk, nemlig etylalkohol; knuste maiskolber for bruk i videreproduksjon av gjødningsprodukter og fermenteringsprodukter; gjødsel med kontrollert utslipp; bindemidler av korn for støperipraksis. KL. 4: Industrielle oljer for bruk i kjemikalier og malinger fremstilt av bomullsfrø, solsikkefrø, soyabønner, linfrø, maisspirer og fisk; soyabønnemel for generelt industrielt bruk, nemlig soyaproteiner utvunnet av soyabønnemel for bruk i fermenteringsindustrien og i industrielle produkter som spesialpapir og -papp, skriveblekk og bindemidler; umettede hydrokarboner og derivater for bruk som tilsetninger i brenselsolje og smøreoljeblandinger og brennbare væsker brukt i støpekunsten; harpiks- og oljebindemiddelløsninger for maling, lakk, sealer, grunningsmaling og vinylplastbelegg. KL. 5: Vitaminer og kosttilskudd for menneskelig forbruk; dyrefôr; dyrefôrtilsetninger for bruk som næringstilskudd. KL. 12: Lektere, varebiler og jernbanevogner. KL. 16: Bedriftsaviser (husorganer). KL. 29: Behandlede næringsmidler, nemlig tilberedte forretter, nemlig strukturerte vegetabilske proteiner brukt som erstatninger for kjøtt, ost, fisk og fjærkre; matoljer fremstilt av bomullsfrø; spiselige solsikkefrø; behandlede soyabønner; spiselige fiskeoljer; spiselige linfrø; halvfabrikkerte oljer til bruk for andre produsenter; fettoljer; bindemiddelløsninger av fiskeolje og marin olje; polymeriserte oljer; soyabønnelecitiner og hydrerte oljer. KL. 30: Næringsmiddelråstoffer, nemlig bearbeidet mais, maisspirer, maissirup, mel, maisstivelse, maismel, gryn, spaghetti, sukker, nudler og makaronimel, usiktet mel og gryn; semule og avfall (offals); havre og bygg for frø. KL. 31: Naturlige landbruksprodukter, nemlig rå peanøtter, ubearbeidet malt, hunde- og kattemat, fôr for kveg og fjærkre, ubearbeidet havre, ubearbeidet bygg, ubearbeidet mais, ubearbeidet hvete, ubearbeidede soyabønner, ubearbeidede linfrø og ubearbeidede solsikkefrø; grønnsaksproteiner. KL. 33: Gin og kornbrennevin. KL. 35: Postutsendelse av reklamemateriell. KL. 39: Transport av landbruksprodukter med lastebil, lekter og jernbane og lagring av landbruksprodukter. KL. 42: Sponset forskning innen området kjemi som anvendes i næringsmiddelteknologien; datatrykk og trykking for andre. US, , 76/ (730) Innehaver: Archer-Daniels-Midland Co, 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAPE2CAPE (730) Innehaver: Cecilie Smith-Christensen, Bjørnerabben 8, 0383 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; konsultasjonstjenester i forbindelse med utvikling av turistdestinasjoner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; preservering av kulturmiljøer. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. KL. 44: Jordbruks- og landbrukstjenester; preservering av naturmiljøer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PULSE (730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Deerfield, IL , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Proffzone, Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester basert på et globalt datanettverk, nemlig tilveiebringelse av elektronisk tilgang for byggvare- og trelastindustrien og for byggmestere og entreprenører til tjenester som støtter byggmesterens arbeidsflyt fra den initielle kundekontakten, gjennom bl.a. søknadsprosesser, kalkulering, prosjektplanlegging, elektronisk handel av varer, prosjektoppfølging, ressursregistre, faglige nyheter og linker, værmeldingstjenester, arbeidstorg, utskriftstjenester, kompetansesentre, kommunikasjonssentre, søknadsfunksjoner og markedsplasser, samt fordelsprogrammer i forbindelse med leverandører innenfor data- og teletjenester, elektro, VVS, bedriftslege, juridiske tjenester, forsikringstjenester, økonomi- og finansrådgivning, strømforsyninger og andre driftsmidler for byggevare- og trelastindustrien. KL. 42: Faglige (ikke om forretninger) og tekniske konsultasjoner; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; service- og vedlikeholdstjenester i forbindelse med web-steder på vegne av betalende tredjeparter. KL. 5: Dietetiske næringsmidler; nemlig næringsberikende vannbaserte næringsdrikker for å fremme helsen til den eldre befolkning. US, , 76/286,179 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFFZONE (730) Innehaver: Proffzone, Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester basert på et globalt datanettverk, nemlig tilveiebringelse av elektronisk tilgang for byggvare- og trelastindustrien og for byggmestere og entreprenører til tjenester som støtter byggmesterens arbeidsflyt fra den initielle kundekontakten, gjennom bl.a. søknadsprosesser, kalkulering, prosjektplanlegging, elektronisk handel av varer, prosjektoppfølging, ressursregistre, faglige nyheter og linker, værmeldingstjenester, arbeidstorg, utskriftstjenester, kompetansesentre, kommunikasjonssentre, søknadsfunksjoner og markedsplasser, samt fordelsprogrammer i forbindelse med leverandører innenfor data- og teletjenester, elektro, VVS, bedriftslege, juridiske tjenester, forsikringstjenester, økonomi- og finansrådgivning, strømforsyninger og andre driftsmidler for byggevare- og trelastindustrien. KL. 42: Faglige (ikke om forretninger) og tekniske konsultasjoner; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; service- og vedlikeholdstjenester i forbindelse med web-steder på vegne av betalende tredjeparter. (730) Innehaver: Art for the Heart v/ana Maria Evjenth, Ytrebygdv. 193b, 5257 Kokstad, NO KL. 16: Malerier (kunst). KL. 41: Undervisningsvirksomhet. KL. 44: Naturterapeutisk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORIM (730) Innehaver: Stiftelsen Lovdata v/aud Manger, Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo, NO KL. 42: Utleie av tilgangstid til rettslige databaser, via et globalt datanettverk. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IPD (730) Innehaver: Investment Property Databank Ltd, 7-8 Greenland Place, London NW1 0AP, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Nike International Ltd, One Bowerman Drive, Beaverton, OR , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 9: Databånd og disketter; alle de forannevnte varer relatert til det kommersielle eiendomsmarkedet. KL. 16: Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); alle de forannevnte varer relatert til det kommersielle eiendomsmarkedet. KL. 35: Innsamling og tilveiebringelse av forretningsinformasjon; forretningsundersøkelser, økonomisk planlegging, økonomiske beregninger og analyser for forretningsformål; faglige konsultasjoner om forretninger; informasjons- og rådgivningstjenester, relatert til de forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenester relatert til det kommersielle eiendomsmarkedet. KL. 36: Investeringsrådgivning; tilveiebringelse og spredning av finansiell informasjon og indisier; finansielle vurderinger, takseringer, undersøkelser og evalueringer; forberedelse av finansielle rapporter og analyser; rådgivnings- og konsulenttjenester for de forannevnte tjenester; alle de forannevnte tjenester relatert til det kommersielle eiendomsmarkedet. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av forelesninger, konferanser, seminarer og utdannelseskurs; organisering av begivenheter på skolefronten; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster) og trykksaker; alle de forannevnte tjenester relatert til det kommersielle eiendomsmarkedet. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FREESTYLE (730) Innehaver: Therasense Inc, 1360 South Loop Road, Alameda, CA 94502, US (730) Innehaver: Zarlink Semiconductor Inc, 400 March Road, Ottawa, ON K2K 3H4, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Halvledere, optoelektroniske komponenter, emittere, detektorer og dupleksere, dataprogrammer for bruk ved testing, analyse og opperasjon av halvledere og optoelektroniske komponenter samt deler til de ovenfor nevnte varene, alt det foran nevnte vedrørende halvledere og optoelektroniske komponenter. KL. 16: Trykksaker, nemlig installasjons-, vedlikeholds-, og brukermanualer, produktdatablad, revisjonsbøker, databøker, tekniske opptegnelser, opplæringsveiledninger, nyhetsbrev, trykte dataprogrammer, alt det foran nevnte vedrørende halvledere og optoelektroniske komponenter. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Medisinske reagenser for overvåkning av diabetes; medisinske testeremser for overvåkning av diabetes. KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter for overvåkning av diabetes; glykosemonitorer, glykosesensorer og apparater for tapping eller prøvetaking av blod. CA, , 1,108,755 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LUIGI S MANSION (730) Innehaver: Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 8: Barberkniver, -høvler og -maskiner; barbermaskiner og barberblader, dispensere, kassetter, holdere og patroner, alle inneholdende blader; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 9: Videospillapparater for personlig bruk; nedlastbar programvare for videospillapparater for personlig bruk, andre deler og innretninger for videospillapparater for personlig bruk; fysiske eller kjemiske apparater og instrumenter; pedometere, andre målingsapparater og instrumenter; elektriske distribusjons- og kontrollmaskiner og instrumenter; batterier; elektriske eller magnetiske målingsmaskiner og instrumenter; elektriske ledninger og kabler; fotografiapparater og instrumenter; kinematografiske apparater og instrumenter; optiske apparater og instrumenter; briller; livredningsapparater og instrumenter; elektriske kommunikasjonsapparater og instrumenter; grammofonplater; taktmålere; datamaskiner, sentrale prosessenheter; elektroniske kretser, magnetiske disker og magnetiske bånd lagret på dataprogrammer og andre av datamaskinens ytre enheter; nedlastbar dataprogramvare, andre elektroniske maskiner og instrumenter og deres deler og utstyr; maskiner og instrumenter for bruk til fornøyelsesparker og folkeparker; spilleautomater; sportstreningssimulatorer; treningssimulatorer for kjøretøyer; elektriske sirener; tyverialarmapparater; sigartennere for biler; motstandstråder; kinematografiske filmer; lysbilder, lysbilderammer; innspilte videodisker og -kassetter; salgsautomater; kassaapparater; mynttelle- og sorteringsmaskiner; tegne- og skissemaskiner; elektriske regnemaskiner; kalkuleringsskalaer; oppblåsbare flater; sparkebrett til bruk i vann. KL. 16: Papir, pappesker; matpapir; hygienepapir; papirhåndklær; papirlommetørklær; mønster til klær; papirduker; persienner av papir; papirbannere; papirflagg; papirbleier og papirservietter for spedbarn; bagasjeetiketter; trykksaker; kalligrafi- og tegneutstyr; fotografier, fotografistativ; spillkort; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; tegneinstrumenter og tegnemateriell; skrivemaskiner; innendørs akvarium og deres utstyr. KL. 28: Spillemaskiner; spilleutstyr for «go»-spill (japansk bordspill); spilleutstyr for «shogi»-spill (japansk sjakkspill); terninger; «sugoroku»-spill (japansk brettspill); terningkopper; diamantspill; sjakkspill; damspill; trylleapparater; dominospill; spillutstyr for mahjongspill (kinesisk selskapsspill); biljardutstyr; leker, dukker; leker for kjæledyr; sports- og gymnastikkutstyr; fiskeutstyr. JP, ,

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ONEVA WIRELESS VILLAGE (730) Innehaver: Me Licensing Corp, 650 Naamans Road, Claymont, DE 19703, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare, nemlig et sett av produkter som styrer alle komponentene i en institusjonell investors arbeidsflyt, slik som beslutningsstøtte, handelseffektuering, porteføljebokføring, bedrifts- og prestasjonsanalyse og klientrapportering. KL. 35: Assistanse til profesjonelle investorer i beslutningsstøtte, handelseffektuering, porteføljebokføring, bedrifts- og prestasjonsanalyse og klientrapportering. (730) Innehaver: IEEE Industry Standards and Technology Organization Inc doing business as Wireless Village Initiative, 445 Hoes Lane, Piscataway, NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskin hardware og software for bruk i apparater for opptak, behandling, sending, overføring, lagring eller gjengivelse av lyd, data eller bilder ved mobiltelefoner, datamaskiner og personlige digitale assistenter; datamaskin software for bruk i databasebehandling; telefoner, snorløse, trådløse eller satellittelefoner, dedikerte nettverk datamaskinterminaler for telekommunikasjon, telefaks og kommunikatorer; elektroniske systemer og apparater, nemlig omkastere, omkodere og dekodere for omkastere, omkodere og dekodere av lyd, data, bilder og videooverføringer; hovedstasjoner, overføringsutstyr for bruk ved kommunikasjon, servere, ruter og modem. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; elektriske og digitale leveranser av lyd, data, bilder, fotografier, signaler og video via globalt og lokalt informasjons- og kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av tilgang til et globalt og lokalt informasjons- og kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av telekommunikasjonskoblinger til et globalt og lokalt informasjons- og kommunikasjonsnettverk; mobiltelefonkommunikasjoner; fremskaffelse av on-line elektronisk oppslagstavler for overføring av beskjeder mellom datamaskiner og mobiltelefonbrukere vedrørende telekommunikasjoner; fremskaffelse av on-line forum for overføringer av beskjeder mellom datamaskinbrukere vedrørende telekommunikasjon; fremskaffelse av en online datamaskindatabase i området av telekommunikasjon; fremskaffelse av informasjon i området av telekommunikasjon og trådløs teknologi. FI, , T

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GARSXCHANGE (730) Innehaver: International Business Machines Corp, New Orchard Road, Armonk, NY 10504, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computere; adaptere for computere; komponenter og ytre enheter for computere; computerminne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; skrivere; integrerte kretser; trykte kretser; magnetiske plater; diskdrev; kompaktdisker; magnetiske bånd; båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; telefaksapparater; videospill; videoskjermer; video-opptakere; videobånd; computerprogrammer; dokumentasjon og instruksjonsmanualer innregistrert på maskinlesbare media og relatert til computere eller computerprogrammer; computer software og computer hardware. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjoner ved hjelp av computerterminaler; elektronisk post; nyhets- og informasjonsbyråer; sending/ overføring av data ved hjelp av computere. KL. 41: Videoopptakstjenester; reportasjetjenester. KL. 42: Programmering for computere; utforming, oppdatering og vedlikehold av software for computere; utleie av tilgangstid til databaseservere for computere; tekniske prosjektstudier innen området hardware og software for computere; konsultasjoner innen området computer hardware; computersystemanalyser; rådgivning og konsultasjoner relatert til bruk av globale datanettverk; utleie av computere og software for computere; tilveiebringelse av brukertilgang til computere for bedriftsledelse; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; tilveiebringelse av fasiliteter for organisering av utstillinger; computertjenester; computertjenester, nemlig fremskaffelse av et globalt computernettverk vedrørende portale web-områder, som fremskaffer tilgang til forskjellige områder relatert til online auksjoner av computerprodukter. US, , 76/ (730) Innehaver: Hachette Filipacchi Presse, 149, rue Anatole France, F Levallois Perret, FR (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, kartong og varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; blader, tidsskrifter, trykte publikasjoner; aviser; prospektkort; albumer, almanakker; bøker; bokstøtter; kataloger; tegnemateriell; tegneinstrumenter; bokbinderimateriell; fotografier; skrivesaker; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; malerkoster, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger; mikrobølgefjernsyn; radiokringkasting; multimediakringkasting; informasjon om telekommunikasjonsvirksomhet; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; pressebyråer; elektronisk post; elektronisk oppslagstavle; meldetjenester; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjeder og bilder ved telekommunikasjon; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; datafjernsynsapparater; radio-, telefonisk og telematisk kommunikasjon ved fjernkontroll assistert databehandling; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved dataterminaler, nemlig distribusjon av multimediaprogram; overføring av informasjon fra databaser; elektronisk oppbevaring av data; elektronisk lagring og sending av beskjeder; telematiske tjenester; sending av beskjeder gjennom elektronisk overføring. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter; arrangering og organisering av kollokvier, kongresser, seminarer og konferanser; utgivelse av bøker, utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster, utgivelse av blader og tidsskrifter; utleie av kinematografiske apparater og tilbehør; korrespondansekurs; informasjon vedrørende utdannelse; utdannelsestjenester; modelltjenester for kunstnere; organisering av utstillinger for kulturelle eller utdannelsesformål; filmproduksjon; videofilmproduksjon; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; innspillingsstudiotjenester; filmstudioer; utleie av kinematografiske filmer; utleie av kinematografiske apparater og tilbehør; utleie av radioer og 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 fjernsynsapparater; utleie av videospillere; utleie av kinematografiske filmer; utleie av videobånd; utleie av sceneutstyr; utleie av multimediaprogrammer; opplæringstjenester for datautdannelse; utdannelse, opplæring og rekreasjon gjennom alle digitale eller analoge elektroniske medier; redigering og utgivelse av interaktive kompaktdisketter; redigering og utgivelse av CD-ROM; redigering og utgivelse av elektroniske, magnetisk numeriske og analoge datasystemer. Registreringen omfatter ikke organisering av premiereforestillinger og -oppføringer. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie av datamaskiner; oppdatering av datamaskinvare; datamaskinvaredesign; rettstjenester; rådgivning for immateriell eiendomsrett; faglige konsultasjoner, ikke om forretninger; opphavsrettsadministrasjon; teknisk tegning; redigering av tekster; prøvefasiliteter for utstillinger; nyhetsreportasjetjenester; offsettrykking; fotografireportasjer; fotografering; innspilling av videoer; kreering, produksjon og utnyttelse av databaser; fremskaffelse av et «on-line» blad og av informasjon via datamaskinnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JANE (730) Innehaver: Sassaby Inc, 2163 Newcastle Avenue, Ste. 100, Cardiff by the sea, CA 92007, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Parfyme; kroppssåpe; kremer, lotions og oljer for ansikt, hender og kropp; solkremer og solbeskyttelsesprodukter; kosmetikk, nemlig underlagskremer, pudder, rouge, mascara, leppestift, lipgloss, konturblyant for lepper, øyeskygger; hårbalsam, hårskyllemiddel og shampo; neglelakk og neglelakkfjernere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HAPPY BIRTHDAY (730) Innehaver: Cartier International BV, Herengracht 436, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Lærvarer, ryggsekker, håndvesker, reisevesker, kofferter og håndkofferter. BX, , (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bongrain SA, 42 rue Rieussec, F Viroflay, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Oster. FR, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Designor AB, Box 903, S Lidköping, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Jose Cuervo SA de CV, Zedec Santa Fe, Delegacion A, Obregon, Mexico 01210, MX (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker. KL. 8: Spisebestikk (kniver, gafler og skjeer), bestikk, bordgafler, bordkniver, bordsølv (kniver, gafler og skjeer), matbestikk, gafler, skjeer; grønnsakkniver, grønnsakhakkere, grønnsakskjærere, grønnsakstrimlere; hakkekniver, kniver, håndredskap; jaktkniver, knivsmedvarer; boksåpnere, ikke-elektriske; kjøkkenkniver, kjøttøkser, pennekniver; nøtteknekkere, østersåpnere, sakser, sukkertenger, vinøser; disse varer for så vidt de ikke er av edelmetall. KL. 14: Bordserviser av edelmetall; bordsølv (serviser), brikker, brett, fat, bordoppsatser, husholdningsbeholdere; bordsett for olje og eddik; beger; kjøkkenbeholdere; husgeråd av edelmetall, kandelabre, krus, nøtteknekkere; pokaler, salt- og pepperkar, saltbøsser, seidler, siler; sukkerskåler, suppeskåler; tefat, tekanner, tekuler, teserviser, tesiler; vaser; eggeglass, bordstell, tallerkener, kaffekanner, kaffeserviser, samtlige forannevnte varer av edelmetall. KL. 21: Redskap og beholdere for husholdningsformål samt kjøkkengeråd; koke- og stekekar, grytelokk, lokk for lokkefat, frityrgryter, stekespidd, grillspidd, steknåler, stekepanner, pannekakejern; serviettholdere og serviettringer; ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass); glassbokser, glasskar, glassboller, glasslokk, glasskåler, malte glassvarer, glassvaser, pyntegjenstander av glass; krystall; bordserviser, ikke av edelmetall; serviser, porselensserviser, bordskyfler, bordsett for olje og eddik, krydderstell, pepperbøsser, pepperkar, pokaler, rivjern, salatskåler, skåler, bordoppsatser, suppeskåler; brødkurver for husholdningsformål, drikkekar, fat, flasker, former, kaffeserviser; kaffekanner, kaffekokere, kaffefilter, kaffebrennere; tekanner; trykkokere; hånddrevne kverner for husholdningsformål; fruktpresser; ikke-elektriske vaffeljern; husholdningsredskap, kjøkkenbeholdere, 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 46 2001.11.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 46 2000.11.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 23 2000.06.05 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 6 2001.02.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 35 2001.08.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2001.02.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2002.12.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer