nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33 2002.08.12 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VARMESENTERET ENØK (730) Innehaver: Enøk-Senteret Akershus AS, Postboks 10, 1927 Rånåsfoss, NO (740,750) Fullmektig: Rune Vikan, Postboks 1600 Vika, 0119 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester, Edbprogrammering; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. KL. 44: Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruks-, hagebruks- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FARMEN (730) Innehaver: Hans Kristian Farmen, Mosseveien 191, 1169 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS MNA, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONSIGNIA (730) Innehaver: Consignia plc, 148 Old Street, London EC1V 9HQ, England, GB (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; emballasje, etiketter, merkelapper, polstrete poser, innpakningspapir, gavepapir, gavelapper, gavebånd; gratulasjonskort, postkort, trykte kort, billetter; trykksaker og publikasjoner; manualer; bøker, hefter; brosjyrer, rundskriv, magasiner, tegneserier og tidsskrift; skrivesaker og brevpapir; konvolutter og skrivepapir; skriveutstyr; fargestifter, tusjer; artikler til bruk for kunstnere; adresseregistre; brevkurver, brosjyreholdere; filatelistprodukter, frimerker; konvolutter og emballasje med forhåndsbetalt porto; frimerkebokomslag; kart; fotografier; foto- og frimerkealbum; annonse- og reklamemateriell, plakater, reklametrykksaker; brosjyrer, billetter; bannere av papir eller papp; klistremerker og klistremerkealbum; dagbøker, kalendere og notisbøker; postanvisninger (blanketter); bevis (blanketter), kvitteringer; instruksjons- og undervisningsmateriell; kontorrekvisita (ikke møbler). KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; elektroniske posttjenester, elektroniske beskjedtjenester; dataoverføring og datanettverkstjenester; datanettverk kommunikasjonstjenester, overføring og mottak av data og informasjon; utleie eller leasing av beskjedsendeapparater; tjenester for samling, lagring, overføring, levering og tilgang av kommunikasjoner, elektronisk post, beskjeder, telegram, informasjon og data; elektroniske beskjedtjenester som involverer manuell innsamling og levering av beskjeder og/eller transformering av beskjeder eller data fra elektronisk til fysisk form eller vice versa; sikre elektroniske beskjedtjenester inkludert identifikasjon og pålitelighetskontroll av sendere og mottakere av beskjeder og av selve beskjedene; kryptering og dekryptering av elektroniske dokument; informasjon vedrørende forannevnte, inkludert anskaffelse av slike tjenester online fra en database eller via Internet eller andre nett. KL. 39: Samling, lagring, transport, arrangering av transport og levering av pakker, kasser, esker, brev, beskjeder, aviser, periodiske tidsskrifter, frakt av gods; alt via vei, jernbane, luft eller til sjøs; framsending- og omadresseringstjenester; couriertjenester; utleie av postbokser; lossing av last; fraktframsending; bevoktet transport av verdigjenstander; lagring; utleie av lagerhus; poste restante tjenester; busstransport; underretning og bevis for levering tjenester; rådgivningstjenester for lokalisering av artikler under transit; utleie av kjøretøy; flyttebyråer; informasjon vedrørende forannevnte inkludert anskaffelse av slike tjenester online fra en database eller via Internet eller andre nett. EM, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sandrew Metronome Video Norge AS, Postboks 753 Sentrum, 0106 Oslo, NO KL. 9: VHS-kassetter, DVD-plater. KL. 16: Plakater, brosjyrer, VHS/DVD-cover, trykksaker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOGTUBE (730) Innehaver: Torgrim Log, Langestrand 76, 4879 Grimstad, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 6: Metallrør; varer av uedelt metall; armeringsmaterialer av metall; metallbeholdere; byggematerialer av metall; fordelings- og forgreningsrør av metall; armatur for rør; rørledninger; vannrør; vinkelrør; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 9: Brannslukningsapparater; brannpumper, -sprøyter og -varslere; sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; alarminstrumenter; detektorer; måleinstrumenter og - redskaper; varmekontrollapparater; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 19: Byggematerialer (ikke av metall); chamotte; forgreningsrør; ildfaste materialer; vannrør, ikke av metall; rørledninger, ikke av metall; signalanordninger, ikke av metall; deler og tilbehør til forannevnte varer. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KEENSPEAKER (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Data og dataprogrammer innregistrert på alle typer maskinlesbare databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater og innretninger for trådbundet eller trådløs overføring av bilder, lyd og data; antenner for utsending og mottak av elektromagnetiske signaler. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; drift av sende-, relé- og mottakeranlegg til radiokommunikasjon. KL. 42: Utarbeidelse og vedlikehold av databehandlingsprogrammer. DE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Keen, Inc, 62 1st Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: On-line tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KEEN CALL (730) Innehaver: Keen, Inc, 62 1st Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: On-line tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. (730) Innehaver: Brødr. Sunde AS, Postboks 8115 Spjelkavik, 6022 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: I&M Reklamebyrå AS, Apotekergt. 9B, 6004 Ålesund KL. 17: Halvfabrikata plast, nemlig ekspanderbar polystyren (EPS). 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: METALLURG ALUMINUM (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. METALLURG ALUMINIUM (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. (730) Innehaver: London & Scandinavian Metallurgical Co Ltd, Fullerton Road, Rotherham Yorkshire S60 1DL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg og salgsfremmende tjenester av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. KL. 39: Distribusjon av høykvalitetsmetallegeringer og spesialmetallprodukter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EURODOMESTIC (730) Innehaver: Société Nationale des Chemins de fer Belges - SNCB, 85 Rue de France, B-1070 Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transporttjenester på rask måte eller ikke; transporttjenester på veier, med jernbane, i luften, til sjøs og via elvetransport, av alle slags varer, i alle typer beholdere, innpakninger og i ytterligere media, lagringstjenester, magasinering og lagring av varer, administrasjon av lagerbeholdning og av flytting av lagerbeholdning; emballering, innpakning og pakking av varer, befraktningstjenester; ombinding av gods, levering og distribusjon av post, forsendelser, pakker, varer og generelle gods av alle slag; transitt-tjenester; transportmeglingstjenester; fraktmeglingstjenester, utleie av lagringscontainere, utleie av lagringsplass; speditørvirksomhet; spesifikk analyse i form av en nedbryting på eksakt posisjon av varer under transport og informasjon vedrørende (godkjennelse av kostnader og løsninger, personifisert eller ikke); transport, lagring, lagerbeholdning, emballering, innpakning og pakking av varer; kontroll og rapportering på skritt for skritt/ sanntidsbasis vedrørende transport, lagring, lagerbeholdning, emballering, innpakning og pakking av varer. (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Assistanse ved og organisasjon av kulturelle og sportslige aktiviteter og konkurranser; utdannelses- og underholdningstjenester; produksjon og distribusjon av underholdnings- og utdannelsesprogrammering levert via globale datanettverk, computere, fjernsyn, film, radio, video og satellittkringkasting. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EURODOMESTIC (730) Innehaver: Société Nationale des Chemins de fer Belges - SNCB, 85 Rue de France, B-1070 Brussel, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 16: Trykte produkter, trykksaker, aviser, tidsskrifter, magasiner, bøker, publikasjoner av alle slag og i alle formater; hefter, brosjyrer, kataloger, prospekter, salgsfremmende materialer laget av papir og papp, posters, oppslagsmeldinger, album, atlas, dagbøker, kalendere, materialer til bokbinding; fotografier, artikler til papirvarer og kontorrekvisita (ikke møbler); etiketter av alle slag, instruksjons- eller undervisningsmateriell (ikke apparater); skrivemaskiner, klisjéer; papir, papp, billetter, papir og pappoppslag, merker (papirmerker), skilt laget av papir eller papp, etiketter ikke laget av tekstiler, vimpler (laget av papir), bokser laget av papir, beholdere til papirvarer, kart, stensiler; materialer laget av papp, av plastmaterialer eller av lignende materialer til mikrobrikkekort og magnetkort, trykktyper, artikler til bruk for kunstnere, pensler, klebemidler for papirvarer, plastmaterialer for emballasje (ikke opptatt i andre klasser), bager, poser og emballasjefilmer og ark laget av plastmaterialer; spillkort. KL. 35: Import- og eksportagenturer; forretningsinformasjon, rådgivning vedrørende forretninger; PR-virksomhet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet særlig innen området transport, lagring, magasinering og oppbevaring av varer, innen området administrasjon av lagerbeholdning og av flytting av lagerbeholdning, av emballasje, av innpakning og av pakking av varer, av transitt-tjenester, av utleie av lagringscontainere, av utleie av lagringsplasser, forsikrings- og gjenforsikringsvirksomhet knyttet til tollekspeditørtjenester. KL. 38: Kommunikasjonstjenester og spesielt nyhets- og informasjonsbyråer; radiokringkasting, kommunikasjon ved telefon, kommunikasjon ved telegram og datakommunikasjon, videotekst og spesielt på datamaskinterminaler, periferisk eller elektronisk og/eller digitalt utstyr og spesielt videotelefon og videokonferanser; sending av telegrammer og beskjeder; fjernsyn og mere generelt multimediakringkasting, radio og fjernsynskringkasting og mere generelt audio/visuelle og multimediaprogrammer; telextjenester; overføring av telegrammer, telekommunikasjon i form av fjernskriving, dataoverføringsinformasjonstjenester på et nettverk av datamaskiner; datamaskinoverføringer for å oppnå informasjon inneholdende i databanker; alle kommunikasjons- og telekommunikasjonstjenester for offentlig informasjon; kommunikasjonstjenester via datamaskiner, dataoverføringer og Internett generelt; kommunikasjonstjenester i audiovisuelle-, video- og multimediaområdet; overføringer av informasjon inneholdende i databanker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: By the Way AS, Postboks 48, 1363 Høvik, NO KL. 36: Bestyrelse av fast eiendom; forpaktning av fast eiendom. KL. 40: Konservering av næringsmidler og drikker. KL. 43: Catering; hoteller; hotellservering; kaféer; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; selvbetjeningsrestauranter; utleie av værelser. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STREET LIGHT VISION LOS (730) Innehaver: VA Tech Elin EBG GmbH, Krausstrasse 1-7, A-4020 Linz, AT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske og elektroniske innretninger/ instrumenter og apparater; optiske informasjonsinnretninger til fremstilling av løpende informasjon, belyste henvisningsskilt, prosjektører, bildeskjermer, displayer, styringsinnretninger og koplingskretser for belysning og for informasjon; høyttalere; dataprogramvare for styring av informasjonsinnretninger. KL. 11: Belysningsinnretninger, lamper, lampeskjermer, gatebelysning, utladningsrør. KL. 35: Annonsering for tredjemann, utleie av reklameplass; drift av belysningsinnretninger og optiske informasjonsinnretninger til fremstilling av løpende informasjon til tredjemann; innsamling og bearbeiding av data, tekst, tale og bilder. KL. 37: Oppføring, montering, igangsetting, vedlikehold og reparasjon av belysningsinnretninger og optiske informasjonsinnretninger. KL. 38: Oversendelse av data, tekst, tale og bilder, telekommunikasjon, utsendelse av fjernsyns- og radioprogrammer via datanettverk, overføring av elektroniske nyheter og informasjon. AT, , AM7773/00 (730) Innehaver: Brand House AS, 0262 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet unntatt losvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet unntatt utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet i forbindelse med psykiske lidelser og depresjoner, herunder utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet for korrekt behandling og medikamentbruk; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BODYCODE (730) Innehaver: IST International Security Technology OY, Melkonkatu 16 A, SF Helsingfors, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Computerprogrammer og software for overvåkning/kontroll og analysering av menneskelige vitale funksjoner og helse; computerprogrammer og software for overvåkning/bevoktning og analysering av menneskelige bevegelser eller sportslige aktiviteter; computerprogrammer og software for overvåkning, kontroll og analysering av personlige fysiologiske tilstander; apparater og instrumenter for overføring av trygghets- og sikkerhetsbeskjeder; apparater og instrumenter for overvåkning/ kontroll av menneskelige vitale funksjoner og helse; apparater og instrumenter for overvåking/ bevoktning av menneskelige bevegelser eller sportslige aktiviteter; personlige apparater og instrumenter for overvåkning og kontroll av fysiologisk tilstand. KL. 10: Apparater og instrumenter for analysering av menneskelige vitale funksjoner og helse; apparater og instrumenter for analysering av menneskelige bevegelser eller sportslige aktiviteter; personlige apparater og instrumenter for analysering av fysiologisk tilstand. KL. 42: Overvåkningstjenester for overføring av trygghets- og sikkerhetsbeskjeder; overvåkningstjenester for analysering og overvåkning av personlig fysiologisk tilstand, aktivitet og helse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 1: Kjemiske produkter for industrielt bruk, nemlig etylalkohol; knuste maiskolber for bruk i videreproduksjon av gjødningsprodukter og fermenteringsprodukter; gjødsel med kontrollert utslipp; bindemidler av korn for støperipraksis. KL. 4: Industrielle oljer for bruk i kjemikalier og malinger fremstilt av bomullsfrø, solsikkefrø, soyabønner, linfrø, maisspirer og fisk; soyabønnemel for generelt industrielt bruk, nemlig soyaproteiner utvunnet av soyabønnemel for bruk i fermenteringsindustrien og i industrielle produkter som spesialpapir og -papp, skriveblekk og bindemidler; umettede hydrokarboner og derivater for bruk som tilsetninger i brenselsolje og smøreoljeblandinger og brennbare væsker brukt i støpekunsten; harpiks- og oljebindemiddelløsninger for maling, lakk, sealer, grunningsmaling og vinylplastbelegg. KL. 5: Vitaminer og kosttilskudd for menneskelig forbruk; dyrefôr; dyrefôrtilsetninger for bruk som næringstilskudd. KL. 12: Lektere, varebiler og jernbanevogner. KL. 16: Bedriftsaviser (husorganer). KL. 29: Behandlede næringsmidler, nemlig tilberedte forretter, nemlig strukturerte vegetabilske proteiner brukt som erstatninger for kjøtt, ost, fisk og fjærkre; matoljer fremstilt av bomullsfrø; spiselige solsikkefrø; behandlede soyabønner; spiselige fiskeoljer; spiselige linfrø; halvfabrikkerte oljer til bruk for andre produsenter; fettoljer; bindemiddelløsninger av fiskeolje og marin olje; polymeriserte oljer; soyabønnelecitiner og hydrerte oljer. KL. 30: Næringsmiddelråstoffer, nemlig bearbeidet mais, maisspirer, maissirup, mel, maisstivelse, maismel, gryn, spaghetti, sukker, nudler og makaronimel, usiktet mel og gryn; semule og avfall (offals); havre og bygg for frø. KL. 31: Naturlige landbruksprodukter, nemlig rå peanøtter, ubearbeidet malt, hunde- og kattemat, fôr for kveg og fjærkre, ubearbeidet havre, ubearbeidet bygg, ubearbeidet mais, ubearbeidet hvete, ubearbeidede soyabønner, ubearbeidede linfrø og ubearbeidede solsikkefrø; grønnsaksproteiner. KL. 33: Gin og kornbrennevin. KL. 35: Postutsendelse av reklamemateriell. KL. 39: Transport av landbruksprodukter med lastebil, lekter og jernbane og lagring av landbruksprodukter. KL. 42: Sponset forskning innen området kjemi som anvendes i næringsmiddelteknologien; datatrykk og trykking for andre. US, , 76/ (730) Innehaver: Archer-Daniels-Midland Co, 4666 Faries Parkway, Decatur, IL 62526, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAPE2CAPE (730) Innehaver: Cecilie Smith-Christensen, Bjørnerabben 8, 0383 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; konsultasjonstjenester i forbindelse med utvikling av turistdestinasjoner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; preservering av kulturmiljøer. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. KL. 44: Jordbruks- og landbrukstjenester; preservering av naturmiljøer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PULSE (730) Innehaver: Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Deerfield, IL , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Proffzone, Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester basert på et globalt datanettverk, nemlig tilveiebringelse av elektronisk tilgang for byggvare- og trelastindustrien og for byggmestere og entreprenører til tjenester som støtter byggmesterens arbeidsflyt fra den initielle kundekontakten, gjennom bl.a. søknadsprosesser, kalkulering, prosjektplanlegging, elektronisk handel av varer, prosjektoppfølging, ressursregistre, faglige nyheter og linker, værmeldingstjenester, arbeidstorg, utskriftstjenester, kompetansesentre, kommunikasjonssentre, søknadsfunksjoner og markedsplasser, samt fordelsprogrammer i forbindelse med leverandører innenfor data- og teletjenester, elektro, VVS, bedriftslege, juridiske tjenester, forsikringstjenester, økonomi- og finansrådgivning, strømforsyninger og andre driftsmidler for byggevare- og trelastindustrien. KL. 42: Faglige (ikke om forretninger) og tekniske konsultasjoner; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; service- og vedlikeholdstjenester i forbindelse med web-steder på vegne av betalende tredjeparter. KL. 5: Dietetiske næringsmidler; nemlig næringsberikende vannbaserte næringsdrikker for å fremme helsen til den eldre befolkning. US, , 76/286,179 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 33 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROFFZONE (730) Innehaver: Proffzone, Postboks 40 Haugenstua, 0915 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tjenester basert på et globalt datanettverk, nemlig tilveiebringelse av elektronisk tilgang for byggvare- og trelastindustrien og for byggmestere og entreprenører til tjenester som støtter byggmesterens arbeidsflyt fra den initielle kundekontakten, gjennom bl.a. søknadsprosesser, kalkulering, prosjektplanlegging, elektronisk handel av varer, prosjektoppfølging, ressursregistre, faglige nyheter og linker, værmeldingstjenester, arbeidstorg, utskriftstjenester, kompetansesentre, kommunikasjonssentre, søknadsfunksjoner og markedsplasser, samt fordelsprogrammer i forbindelse med leverandører innenfor data- og teletjenester, elektro, VVS, bedriftslege, juridiske tjenester, forsikringstjenester, økonomi- og finansrådgivning, strømforsyninger og andre driftsmidler for byggevare- og trelastindustrien. KL. 42: Faglige (ikke om forretninger) og tekniske konsultasjoner; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; service- og vedlikeholdstjenester i forbindelse med web-steder på vegne av betalende tredjeparter. (730) Innehaver: Art for the Heart v/ana Maria Evjenth, Ytrebygdv. 193b, 5257 Kokstad, NO KL. 16: Malerier (kunst). KL. 41: Undervisningsvirksomhet. KL. 44: Naturterapeutisk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORIM (730) Innehaver: Stiftelsen Lovdata v/aud Manger, Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo, NO KL. 42: Utleie av tilgangstid til rettslige databaser, via et globalt datanettverk. 13

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no

nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no nr 52 2002.12.23 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 8) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 38 2001.09.17 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 13 29.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 29 2001.07.16 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 43 2001.10.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være

Detaljer

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 50 2000.12.11. NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 33 2001.08.13 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2001.01.08 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 50/08-2008.12.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 17/08-2008.04.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 17/08-2008.04.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer