nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Cartoon Network LP LLLP, One CNN Center, Atlanta, GA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Wellstream Inc, 1700 C Avenue, Port of Panama City, Panama City, FL 32401, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Bøyelige metallrør, kabler, forsterkningsmidler for rørledninger i form av metallisk stål og metallrørledningsprodukter bestående av metallflenser og forbindelser, hylser, metallrørkoblinger og -skjøter til bruk ved overføring av gasser og væsker i olje- og gassindustri. KL. 17: Bøyelige ikke-metalliske rør, forsterkningsmidler for rørledninger i form av polymere og ikke-metalliske plater og rørledningsprodukter (ikke av metall) i form av rørkoblinger og -skjøter (ikke av metall) til bruk ved overføring av gasser og væsker i oljeog gassindustri. KL. 22: Kabler. US, , 76/214,672 KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; direktekoblede datamaskintjenester. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: National Geographic Society, th Street, NW, Washington, DC 20036, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Innspilte videobånd og videodisker; innspilte compaktdisker og kassettbånd; computerprogrammer; samtlige forannevnte varer er relatert til området for miljøvern og bevaring av miljø. KL. 16: Bøker og blader; bøker og magasiner innen området for miljøvern og bevaring av miljø; adressebøker, autografbøker, gjestebøker, dagbøker, avtalebøker; fotoalbum; utklippsbøker, protokoller; notatbøker og skisseblokker; notatblokker og notatkort; bokstøtter, bokbind, bokmerker, papirunderlag; konvolutter og brevpapir, mapper for brevpapir; adresseetiketter, boketiketter og bokplater; plakater, innrammede trykk, trykk i passe-partout; gratulasjonskort, gavekort; spillkort og kortetuier; penner og blyanter; pennaler, penneetuier; esker og bokser; penneholdere; brevholdere og brevåpnere; kalendere; gummistempler og stempelsett; klistremerker, klistremerker for støtfangere samt overføringsbilder. KL. 41: Fjernsynsprogramserier innen området for miljøvern og bevaring av miljø. KL. 42: Informasjonstjenester via et on-line globalt datanettverk, nemlig tilveiebringelse av informasjon vedrørende miljøvern og bevaring av miljøer. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOMOCO (730) Innehaver: Ford Motor Co, The American Road, Dearborn, MI 48121, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Klebemidler; midler til reparasjon av overflater; avisningsmidler; frosthindrende midler; kjemiske produkter til bruk ved bruk og/eller drift, reparasjon, service og vedlikehold av landkjøretøyer. KL. 2: Belegningsmidler, konserveringsmidler og rustbeskyttelsesmidler, alt i form av maling. KL. 3: Midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler og hydrauliske oljer. KL. 6: Hengsler; ikke-elektriske låser, slåer og klinker; skilt; festeanordninger; rør og rørledninger (ikke kjelrør eller deler av maskiner) og deres koblinger og forbindelsesanordninger; tanker for væsker; alt av uedelt metall; buksertau av metall; beholdere; hengsler; skilt; nøkler; nøkkelemner; nøkkelkjeder; nøkkellenker; nøkkelringer; skilt for kjøretøyer; registreringsskilt; deler og tilbehør til landkjøretøyer. KL. 7: Vekselstrømsgeneratorer; luftrensere (luftfiltere) for motorer; kompressorer (maskiner); forgassere; vifter og vifteremmer, alle for motorkjøleradiatorer (andre enn for landkjøretøyer); clutcher; motorer (ikke for landkjøretøyer); eksosanlegg; kjøleradiatorer for motorer; girkasser, ikke for landkjøretøyer; drivstofftilførselsapparater for motorer; drivstoffinnsprøytingsanordninger for forbrenningsmotorer; elektriske generatorer; hydraulisk løfteutstyr; pumper (andre enn bensinpumper for bensinsalg, kirurgiske pumper eller luftpumper som kjøretøytilbehør); ventiler; kraftoverføringsuttaksenheter for motorer; deler til de forannevnte varer; børster og lagere; maskinkoplinger; drivremmer; drivkjeder; bremser; lokk for kjøleradiatorer; mekaniske styreapparater for motorer; bremser, clutcher, pådragsregulatorer eller for transmisjonsanordninger; hydrauliske sylindere; hydrauliske motorer; hydrauliske rør og rørledninger for maskiner; elektriske motorer; transmisjonsveksler og transmisjonsaksler; konstanthastighetsforbindelser; motordeler; veivstenger, koblingsstenger; styrekabler; tenningsanlegg og - mekanismer, strømfordelere, alle for forbrenningsmotorer; filtere; ventilløftere; tenningsglødeplugger; tennplugger; stempler; stempelringer; vippearmer; manifolder; kamaksler; universalforbindelser; turbooverladere for motorer; skiver for maskiner; bilstøvsugere; deler og tilbehør for landkjøretøyer og for motorer. KL. 8: Jekker; håndverktøy og -redskaper; håndverktøysett; deler til de forannevnte varer. KL. 9: Elektriske akkumulatorer; antenner; tyverialarmer; elektriske batterier og monteringsanordninger; elektriske vifter og blåseapparater; elektriske lightere; elektriske selvutløsende brytere; kommutatorer, fordelere; elektriske kondensatorer; elektriske forbindelsesanordninger og koblinger; elektriske kabler; elektriske sikringer; elektriske sikringsbokser; elektriske styreapparater og - instrumenter for motorkjøretøyer og motorer; elektriske sensorer; brannslukningsapparater; måleinstrumenter; instrumentpaneler og instrumenthus; lykteglass; høyttalere; odometere; trykte elektriske kretser; elektriske reléer; elektriske kontakter og brytere; fartsmålere; takometere; temperatursensorer; spenningsregulatorer, voltmetere; elektrisk ledningsutstyr; amperemetere; radioapparater; apparater og innretninger for lydgjengivelse, telekommunikasjonsutstyr; båndspillere; CD-spillere; testeapparater; computer software; CD er; magnetiske bånd; datalagringsmedia; biltelefoninstallasjoner; lande- og hovedveisnødsituasjonsvarslingsutstyr; deler og tilbehør til landkjøretøyer. KL. 11: Installasjoner og apparater for luftkondisjonering, ventilering og/eller oppvarming av motorlandkjøretøyer; apparater og innretninger for belysning; lampemontasjer; lysaggregater; deler til de forannevnte varer; antiblendeutstyr; lyspærer; lys- og lampetilbehør; reflektorer; oljekjøleapparater (for maskiner); radiatorer og radiatorlokk, herunder radiatorer og radiatorlokk for kjøretøyer; deler og tilbehør til landkjøretøyer. KL. 12: Landkjøretøyer og deres deler og tilbehør; kjøretøysakselmontasjer; kjøretøyskarosserier; bremsesadler; bremseanlegg; trekkstenger; støtfangerskinner; clutcher; differensialtannhjul; drivtannhjul; drivaksler; kraftmaskiner; motorer; vifter; girvelgere; transmisjoner; transmisjonsaksler; eksosanlegg; eksoshetter og -deksler, hydrauliske sylindere og motorer; koplinger; lagere; vifteremmer; motorkjøretøychassiser; manuellstyrings- og servostyringsapparater og -anordninger; personlig sikkerhetsinnspenningsseter; setetrekk; soltak; kjøretøyrattstammer; kjøretøyhjulnav; kjøretøyhjul; deler til alle de forannevnte varer; pynteringer for hjulfelger; blinklys; dører; luker; polstring; dørhåndtak; horn; sladrespeil; skvettlapper; takgrinder; skistativer; støtdempere; fjærer; krengningsstabilisatorstag; selvstartere; raft; styreforbindelser; oppheng; opphengssenkningsutstyr; torsjonsstenger; slepestenger; vinduer; vindusheiser og -mekanismer; vindusviskere; armstøtter; hjulavbalanseringsvekter; bremseklosser og bremsebånd for kjøretøyer; førerhus; lokk for drivstofftanker for kjøretøyer; mekaniske styringsanordninger; motorfundamenter og -oppheng; tanker; motorstøyskjermingsdeler og -utstyr; beskyttelsesdeksler og -bekledning; radiatorgriller; fluidbeholdere; bagasjebokser; bagasjerom; hjulholdere; førerhusvippemekanismer; takvippemekanismer for cabrioletutgaver av biler; justeringspaneler; spoilere; sideskjørt; tyverialarmutstyr; vindustildekningsanordninger for kjøretøyer; bagasjerom 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 for kjøretøyer; bagasjestrikker, -nett og - fastspenningsinnretninger; kjettinger; beskyttelsesskjermer for kjæledyr; steinskjermer; sikkerhetsseter for barn; kollisjonsputer; solskjermer; mobiltelefonmonteringsutstyr; skilt og skiltrammer/- innfatninger for kjøretøyer. KL. 16: Emballasje av papir, papp eller plastmateriale; emballasje for kjøretøydeler; trykksaker; bøker, tidsskrifter; magasiner; aviser; instruksjons- og undervisningsmateriell; reservedelslister; vedlikeholdshåndbøker og -hefter, reklamemateriale; trykte skrifter relatert til kjøretøyer og motorer. KL. 17: Festeanordninger og koblinger laget av plastmaterialer, for rør og kabler; fleksible deksler laget av gummi eller plastmaterialer for beskyttelse av mekaniske deler; lagre og monteringsanordninger laget av gummi eller av plastmaterialer, for maskiner, motorer, transmisjonsmontasjer og for eksosanlegg; plastmaterialer i form av ark, blad, film eller folie til bruk i produksjon av takbekledning for kjøretøyer; clutchbelegg; pakninger, tetningsringer og -lister (unntatt av fiberpakninger for skip); skiver og pakninger (andre enn for vannkraner) laget av gummi, plastmaterialer eller av vulkaniserte fibre; stropper og maljer laget av gummi eller av plastmaterialer; forseglings-, tettings- og kalfatringssammensetninger (i form av sammenføyningsmidler, tetningsmidler eller pakninger); isolasjonsmaterialer; ikke-metalliske slanger og strømper; oljepakninger; bånd og remser laget av gummi eller av plastmaterialer for fugeforsegling. KL. 21: Rengjøringsredskaper (håndredskaper) for motorkjøretøyer. KL. 27: Gulvbelegg, kjøretøygulvtepper og -matter; dørmatter. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WET (730) Innehaver: Fidia Farmaceutici SpA, Via Ponte della Fabbrica, 3/A, I Abano Terme (PD), IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater inkludert neseprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZODIAQ (730) Innehaver: E I du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 19: Veggkledninger. KL. 20: Disk- og bordplater. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: A-MOTION (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Sykler, små motorsykler, mopeder, motoriserte sykler, knallerter, barnesykler. DE, ,

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ALKALOID SKOPJE (730) Innehaver: Prodisc Technology Inc, Shinchuan Taipei County, TW (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Disketter, optiske disketter, rensedisketter, Memory RAM (direkteminne), magnetiske identifikasjonskort, kredittkort, telefonkort, ATM-kort (minibankkort), finanskort (kodede eller magnetiske kort for bruk som kredittkort), monitorer, LED (lysemitterende diode), DVD (digitale videodisker), CD (kompaktdisker), CD for computerprogrammer, nettmøtekonferansesystemer, nemlig digitale fotokameraer, bildefangstkort, mikrofoner og hodetelefoner. (730) Innehaver: Alkaloid A D, Blvd. Aleksandar Makedonski No.12, 1000 Skopje, MK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemikalier brukt i industri; gjødsel. KL. 2: Maling, lakk, ferniss, preservativer mot rust og forringelse av tre. KL. 3: Kosmetiske produkter; rengjøringspreparater. KL. 5: Farmasøytiske preparater; desinfeksjonsmidler. KL. 31: Skogbruksprodukter; såkorn, frø; naturlige planter. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: DataPlay Inc, Boulder, CO, US (730) Innehaver: Comercio Mas SA de CV, Mier y Presado 210, Colonia del Valle, MX (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-tjenester; EDB-programmering. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Optiske lagringsenheter, herunder diskstasjoner og uttagbare optiske lagringsmedier. US, , 76/056,116 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWIFTLOCK (730) Innehaver: Armstrong World Industries Inc, 2500 Colombia Avenue, Lancaster, PA 17603, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 19: Gulvmateriale; gulvmaterialer av tre; laminerte gulvmaterialer; laminerte tregulvmaterialer; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 27: Gulvbelegg. KL. 37: Gulvlegging; informasjon, konsultasjoner og rådgivningstjenester relatert til gulv og gulvlegging. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til KOMPETANSEKORTET (730) Innehaver: Roald A. Flo, Rundhaugveien 6, 0495 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, kulturelle virksomheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: WorldWide Retail Exchange LLC, 625 North Washington Street, Alexandria, VA 22314, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Tjenester tilveiebragt via globale datanettverk for forretning-til-forretning elektronisk handel, nemlig gjennomføring av transaksjoner mellom detaljister og leverandører online, samt ledelse og styring av leveranseprosessen. US, , 76/084,233 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Norsafe AS, Postboks 115, 4818 Færvik, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Redningsutstyr; livbåter. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften og i vannet. WWRE (730) Innehaver: WorldWide Retail Exchange LLC, 625 North Washington Street, Alexandria, VA 22314, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Tjenester tilveiebragt via globale datanettverk for forretning-til-forretning elektronisk handel, nemlig gjennomføring av transaksjoner mellom detaljister og leverandører online, samt ledelse og styring av leveranseprosessen. US, , 76/084,234 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RUP (730) Innehaver: Rational Software Corp, Homestead Road, Cupertino, CA 95014, US (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim (730) Innehaver: WorldWide Retail Exchange LLC, 625 North Washington Street, Alexandria, VA 22314, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Tjenester tilveiebragt via globale datanettverk for forretning-til-forretning elektronisk handel, nemlig gjennomføring av transaksjoner mellom detaljister og leverandører online, samt ledelse og styring av leveranseprosessen. US, , 76/084,232 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARTISAN (730) Innehaver: Artisan Partners LP, 1000 North Water Street, Suite 1770, Milwaukee, WI 53202, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Investeringsrådgivningstjenester, verdipapirmeglertjenester og investeringsselskapsmeglertjenester, tilbud og salg av aksjer og andeler i forbindelse med investeringsselskaper, investeringstjenester. KL. 9: Computer programvare for utvikling, design, forbedring av utførelse og software engineering, herunder også manualer og instruksjonsbøker som medfølger i enheten sammen med dataprogramvaren; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PDGOLD (730) Innehaver: Mentor Corp, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, CA 93111, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Innkapslede radioisotope brakyterapikilder for bruk ved behandling av prostata-, hjerne- og brystkreft. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IOGOLD (730) Innehaver: Mentor Corp, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, CA 93111, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Innkapslede radioisotope brakyterapikilder for bruk ved behandling av prostata-, hjerne- og brystkreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Spirent plc, Spirent House, Crawley Business Quarter, Fleming Way, Crawley W. Sussex RH10 2QL, England, GB (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av telekommunikasjonsutstyr. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; overvåkning av telekommunikasjonsnettverk; testing av telekommunikasjonsnettverk; feilsøking i telekommunikasjonsnettverk. (730) Innehaver: Rose Art Industries Inc, 6 Regent Street, Livingston, NJ 07039, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ELLE MELLE (730) Innehaver: Elle Melle AS, Kirkegata 10, 6004 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hoop Design & Production, Box 136, S Åre, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. BÅTGUIDEN (730) Innehaver: Norsk Maritimt Forlag AS, Postboks 473, 1373 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Elektroniske bøker, tidsskrifter og publikasjoner. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONCERTA ROPOWER (730) Innehaver: Alza Corp, Mountain View, CA , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av sykdom og forstyrrelser i sentralnervesystemet. (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Polymerer og harpikser brukt til fremstilling av klebemidler, bestrykningsmidler og grunnmaling; klebemidler til industrielle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OMNIMAR (730) Innehaver: Bjørn Tore Dragnes, Postboks 632, 9257 Tromsø, NO KL. 42: Undervannsundersøkelser i form av dykkeroppdrag på båtskrog, havbruksinstallasjoner og tilhørende bunnområder; innsamling av marint materiale; vitenskapelig og industriell forskning på marint materiale. KL. 44: Oppdrett av marint materiale herunder skjell, reker, fisk og andre sjødyr. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHITECH STADIUM (730) Innehaver: Medicarb AB, Annedalsvägen 37, S Bromma, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater; biologiske preparater for medisinske og farmasøytiske formål, deri innbefattet bioaktive kullhydrater slik som polysakkarid; kjemiske preparater for medisinske og farmasøytiske formål; dietetiske substanser for medisinsk bruk. KL. 42: Biologisk og medisinsk forskning og utvikling. (730) Innehaver: Stadium AB, Box 773, S Norrköping, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av sykler, lær- og lærimitasjonsvarer, vesker, ryggsekker, soveposer, redskap og beholdere til husholdning, kjøkkenredskaper, telt, tau, campingutstyr, klær, sko, hodeplagg, spill og leker, gymnastikk og sportsartikler. KL. 41: Sport- og idrettsaktiviteter, drift av sportsinstallasjoner, tjenester til idrettsleire; leie av sportsutstyr (ikke kjøretøy); praktisk opplæring (instruksjon). 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stadium AB, Box 773, S Norrköping, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Kundeinformasjon ved salg av sykler, lær- og lærimitasjonsvarer, vesker, ryggsekker, soveposer, redskap og beholdere til husholdning, kjøkkenredskaper, telt, tau, campingutstyr, klær, sko, hodeplagg, spill og leker, gymnastikk og sportsartikler. KL. 41: Sport- og idrettsaktiviteter, drift av sportsinstallasjoner, tjenester til idrettsleire; leie av sportsutstyr (ikke kjøretøy); praktisk opplæring (instruksjon). (730) Innehaver: Ford Kverneland AS, Lagårdsveien 46, 4010 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 36: Finansieringsvirksomhet; forsikringsvirksomhet; leasingfinansiering; pantelån. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Idekompaniet AS, Kipervikgt 34, 6003 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder organisering av sportskonkurranser; utleie av sportsutstyr og idrettsbaner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norbygata Dagligvare AS, Tøyengt. 3-9, 0190 Oslo, NO ACCANTIA KL. 30: Ris. (730) Innehaver: Accantia Ltd, Alum Rock Road, Birmingham B8 3DZ, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CALLY ORSAY (730) Innehaver: A Grings & Cia Ltda, Rue Ernesto Dornelles 577/595, Cep , Igrejinha, Rio Grande do Sul, BR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PICCADILLY (730) Innehaver: A Grings & Cia Ltda, Rue Ernesto Dornelles 577/595, Cep , Igrejinha, Rio Grande do Sul, BR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Sko. (730) Innehaver: Joladol Mode Exploitatiemaatschappij BV, Industrieweg 7, NL 2102 LG Heemstede, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; briller; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOLCO (730) Innehaver: Sensor Highway Ltd, Roman House, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire SP10 5AT, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Metallrør og rørfabrikasjoner av metall; tvinger, bøyler og holdere for metallrør; artikler av metall for bruk i olje- og gassbrønner. KL. 9: Optiske fibre og kabler av optiske fibre; rør, slanger og hylster for optiske kabler; instrumenter for bruk i olje- og gassbrønner; endebokser for optiske fibre; koplingsanordninger for optiske fibre; opto-elektroniske temperatur- og trykktransduktorer; fotodetektorer; laser; lysemitteringsdioder; datamaskinvare og programvare for bruk i olje- og gassbrønninstrumentering og dataregistrering og -behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Stewart S. Laursen, c/o Inter Comp Norway AS, Karl Johansgt. 6, 0154 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; organisering av messer for salg og markedsføring. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIA (730) Innehaver: Mintra AS, Postboks 2768 Solli, 0204 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRAVITON FULLPRESS (730) Innehaver: Graviton Inc, La Jolla, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Objektorienterte distribuerte målingssystemer omfattende trådløse sensorer for deteksjon av forskjellige fysiske, kjemiske og optiske parametere og for bruk ved fjernovervåking ved hjelp av et globalt datanettverk; datamaskinvare og dataprogramvare for oppkobling av fjernsensorer ved hjelp av et globalt datanettverk. KL. 42: Utforming og gjennomføring av trådløse nettverk på oppdrag fra andre; tilveiebringelse av fjernovervåkings- og fjerntilgangstjenester via sensorer som detekterer og måler et stort spekter av fysiske, kjemiske og optiske parametere ved hjelp av et globalt datanettverk; datatjenester i form av datastyring ved hjelp av et globalt datanettverk; tilveiebringelse av produktadministrasjonstjenester herunder produktservice og produktvedlikehold. US, , (730) Innehaver: Xinet Inc, 2560 Ninth Street, Suite 312, Berkeley, CA 94710, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare, dataprogramvare for nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for overføring og lagring av bilder; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WEBNATIVE (730) Innehaver: Xinet Inc, 2560 Ninth Street, Suite 312, Berkeley, CA 94710, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare, dataprogramvare for nettverkskommunikasjon; dataprogramvare for overføring og lagring av bilder; brannslukningsapparater. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JACK THE SAW SPECIALIST (730) Innehaver: American Tool Companies A/S, Industriholmen 15 A, DK-2650 Hvidovre, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 8: Sager (redskaper); håndsager, nemlig kappsager, bakksager, ryggsager, sinkesager, finersager, gulvbordsager, hullsager, universalsager, aggressive tannsager, grensager og buesager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VSL#3 (730) Innehaver: VSL Pharmaceuticals Inc, 800 South Frederick Avenue, Gaithersburg, MD 20877, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; kost- og næringsmiddelsupplementer for medisinsk bruk, næringsmidler for barn; ernæringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONTINUSTOR (730) Innehaver: LSI Logic Corp, 1551 McCarthy Boulevard, Milpitas, CA 95035, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datahardware; datasoftware til bruk ved arkivering, reproduksjon og gjenfinning av data, og brukermanualer og dokumentasjon solgt sammen med det forannevnte. US, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWAT (730) Innehaver: PII Ltd, Atley Way, North Nelson Industrial Estate, Cramlington NE 23 1WW, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Rørledningsinspeksjonsredskap for måling og vurdering av avleiring og voks, nemlig rørledningspigger for måling og vurdering av art, beskaffenhet og lokalisering av forekomster av produksjonsavfall i rørledninger. KL. 42: Rørledningsinspeksjonstjenester, herunder måling og vurdering av avleiring og voks. US, , 76/233,006 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kashwére LLC, 2709 Lawndale, Evanston, IL 60201, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 24: Tøy, stoffer, tekstiler og tekstilvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HUSH PUPPIES (730) Innehaver: Wolverine World Wide Inc, 9341 Courtland Dr., N.E, Rockford, MI 49351, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Telenor Media AS, 0277 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger; elektroniske og magnetiske databærere; CD-ROM; innregistrerte programmer for datamaskiner; telefonapparater. KL. 16: Trykksaker og kartonger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverktjenester; datanettbasert kundeinformasjonsvirksomhet. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; fylte og tilstoppete leker og leketøy. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Telenor Media AS, 0277 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger; elektroniske og magnetiske databærer; CD-ROM; innregistrerte programmer for datamaskiner; telefonapparater. KL. 16: Trykksaker og kartonger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PETRAD (730) Innehaver: Petrad v/adm. direktør, c/o Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs og seminarer. (730) Innehaver: Petrad v/adm. direktør, c/o Oljedirektoratet, Postboks 600, 4003 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kurs og seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EUPARA (730) Innehaver: Amgen Inc, One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOFENZ MEYER SOUND (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Otorhinolaryngologiske farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Meyer Sound Laboratories Inc, 2832 San Pablo Avenue, Berkeley, CA 94702, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Lydgjengivelsesapparater, høyttalere; signalprosessorer for lydhøyttalere, equalizere og lydanalysatorer. KL. 42: Konsultasjoner innen området lydsystemutarbeidelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AESP (730) Innehaver: Advanced Electronic Support Products Inc, 1810 NE 144th Street NW, Miami, FL , US (730) Innehaver: John-Are Lund Nilsen, 0175 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler) unntatt reproduksjonsapparater og skrivemaskiner; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning. (740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma DA v/herman Valen, Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo KL. 9: Kabler og dataprogrammer som skal benyttes til å koble datamaskiner sammen i nettverk, strømkabler, skriverkabler, overganger, lyd og bildekabler; kabler. KL. 16: Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer til bruk i forretningsøyemed, undervisning og reklame. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SIGNAMAX (730) Innehaver: Advanced Electronic Support Products Inc, 1810 NE 144th Street NW, Miami, FL , US (740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma DA v/herman Valen, Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo (730) Innehaver: Advanced Electronic Support Products Inc, 1810 NE 144th Street NW, Miami, FL , US (740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma DA v/herman Valen, Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo KL. 9: Kabler og dataprogrammer som skal benyttes til å koble datamaskiner sammen i nettverk, strømkabler, skriverkabler, overganger, lyd og bildekabler; kabler. KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer til bruk i forretningsøyemed, undervisning og reklame. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 9: Data og telekabler og dataprogrammer som skal benyttes til å koble datamaskiner sammen i nettverk, og for sammenkabling av servere, skrivere og andre maskiner som skal være tilgjengelig for flere i nettverk; tilkoblingshardware (patchepaneler), vegguttaksbokser og kontaktsmateriell i form av innsatsen rundt en kontakt; reklamemateriell i digital form. KL. 16: Reklamemateriell i trykt form; trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer til bruk i forretningsøyemed, undervisning og reklame. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RUE D HOMME (730) Innehaver: Advanced Electronic Support Products Inc, 1810 NE 144th Street NW, Miami, FL , US (740,750) Fullmektig: Simonsen Føyen Advokatfirma DA v/herman Valen, Postboks 6641 St. Olavs plass, 0129 Oslo KL. 9: Data og telekabler og dataprogrammer som skal benyttes til å koble datamaskiner sammen i nettverk, og for sammenkabling av servere, skrivere og andre maskiner som skal være tilgjengelig for flere i nettverk; tilkoblingshardware (patchepaneler), vegguttaksbokser og kontaktsmateriell i form av innsatsen rundt en kontakt; reklamemateriell i digital form. KL. 16: Reklamemateriell i trykt form; trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer til bruk i forretningsøyemed, undervisning og reklame. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. (730) Innehaver: Blues ApS, Brunbjergvej 5, DK-8240 Risskov, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kundeveiledning ved detaljhandel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINDEMOTION (730) Innehaver: MindEmotion v/nina Østhus, Nedre Stokkavei 74B, 4023 Stavanger, NO KL. 41: Kurs og rådgivning innen kroppsspråk, kommunikasjon og endringsprosesser. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 22 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOEING (730) Innehaver: Boeing Management Co, Seal Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; bøker, håndbøker, guider, formularer, blanketter, illustrasjoner og teknisk datainformasjons- og instruksjonsmateriell blant annet relatert til flygning, luftfartøyer, romfartøyer og deres deler og støtteutstyr; aviser og nyhetsbulletiner innen området avionikk; dokumentasjon printet ut fra dataprogrammer; kalendere, notatbøker, dagbøker, bøker, penner, blyanter, penne- og blyantsett, adressebøker, pekere, fotoalbum, klistremerker, plakater, fotografier, kort- og merkeholdere, globuser, pass- og sjekkhefteholdere og - omslag; alle de forannevnte varer forsåvidt de ikke er produkter tilbudt fotballinteresserte barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STARBUCKS (730) Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co, 2401 Utah Avenue South, Seattle, WA 98134, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer; kobling og anordninger for overføring av drivkraft; landbruksredskaper; rugemaskiner; elektriske kaffekverner for husholdnings- eller kommersiell bruk. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; cd-plater, innspilte cd-plater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske innretninger, nemlig espressotraktere og kaffetraktere for husholdnings- og/eller kommersiell bruk. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; klokker, alarmklokker, ur og armbåndsur, kjøkkenur, stoppeklokker. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer; publikasjoner, nyhetsbrev, magasiner og tidsskrifter, postere, papirfilter for kaffetraktere, spillkort, tegnesaker, penner og blyanter, bokmerker, pennaler, bokser for kontorrekvisita, penneholdere. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; lommebøker, seddelholdere, vesker, bokvesker, mapper. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk; håndopererte kaffekverner, isolerte kaffeog drikkebegre, kaffefiltre for gjenbruk, sammenleggbare begerbærere, brikker, isolerte vakuumflasker, kaffekopper, tekopper og -mugger, ikke-elektriske kaffetraktere, ikke-elektriske tekjeler, tefiltre, tekanner, lysestaker, lysveker, lysestaker, porselens- og keramikkfigurer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, aromaekstrakter og flytende og drikkevaremikser i flytende og pulverform brukt for å lage melkebaserte drikkevarer, soyabaserte drikkevarer brukt som et melkesubstitutt, oster og ostemasser, konserveringsmidler. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; demonstrasjon av varer; organisering av utstillinger for kommersielle og markedsføringsmessige formål; bistand i forbindelse med ledelse av detaljhandel. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering, promotering og gjennomføring av musikalske fremstillinger og livekonserter. 26

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2001.05.14 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 50 1999.12.13 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer