nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helgeog høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DRILLO BOOSTER (730) Innehaver: Egil Olsen, Storknebbv. 15, 0860 OSLO, NO KL. 30: Hele klassen. (730) Innehaver: Jean Patou SA, 7, rue Saint-Florentin, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, parfymerte såper, hårpleiemidler, toalettpreparater og produkter i form av velluktende toalettvann, etterbarberingsvann, barberskum, dusjgelé, sjampo, badeoljer, badesalter, badekremer, kroppskremer, lotioner for kosmetisk bruk, toalettprodukter mot transpirasjon, deodoranter for personlig bruk. 2605

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SUMMIT (730) Innehaver: Autosales, Inc, Tallmadge, OH 44278, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Drivstoffpumper, drivstoffregulatorer, forgassere, kompressorer, luftfiltre, innsugingsmanifoldere, filtre for smøremidler, girvæske og -filtre, stempler, tenningssystemer, tannhjulsdrev, innsugingsmanifolder, topplokk, motorblokker, rådere (stempelstenger), lagre, ventildeksler. KL. 9: Tidsinnstillingsmekanismer, tenningskabler, drivstoffledningsmålere. KL. 12: Drivstoffledninger, clutcher og deler dertil, motorer med elektronisk drivstoffinnsprøyting, fordelere, vakuumtanker for bremsesystemer, girvekslingsmekanismer og deler dertil, valsestenger, deler og tilbehør for forannevnte varer, alle forannevnte varer til bruk i landkjøretøyer og motorer for landkjøretøyer. Registreringen omfatter ikke snekjøretøyer og snescootere samt deler for samme (ikke opptatt i andre klasser). KL. 39: Utbringelse av varer ved postordre; tjenester i forbindelse med bestillingsnotering og transport pr. post vedrørende bildeler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; næringsmidler og tørrmelk ment for storhusholdningsmarkedet. KL. 30: Kaffe, te, kakao, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sukkertøy, sukker, lakris, karameller, pastiller, tyggegummi, baker- og konditorvarer, frokostblandinger, næringsmidler av korn og brød, ment for storhusholdningsmarkedet. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter, næringsmidler til dyr, malt; næringsmidler for dyr og ikke-medisinske tilsetninger for dyrefôr ment for storhusholdningsmarkedet. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. DEPLOYNET (730) Innehaver: Olivetti Solutions SpA, Via Jervis, 77, I Ivra, IT KL. 37: Innstallasjonstjenester av nettverk og kabler samt byggeplassforberedelser for disse. KL. 42: Ingeniørtjenester; konsultasjoner vedrørende informasjonsteknologi og elektronikk; tjenester vedrørende konfigurasjon av informasjon og telekommunikasjon; kontroll eller sertifisering av informasjonsnettverkskomponenter; prosjektering av nettverk og utvikling av informasjonsprogrammer. 2606

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tiedemanns - Joh. H. Andresen ANS, Postboks 6086 Etterstad, 0601 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 29: Ferdigretter (hovedsakelig laget av varer i klasse 29); konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, egg, melk og melkeprodukter. KL. 30: Ferdigretter (hovedsakelig laget av varer i klasse 30); kjeks, kaker, brød; snacksprodukter fremstilt av mel, korn eller mais; sauser, krydder, sennep. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Giorgio Beverly Hills Inc, 2400 Broadway, Santa Monica, CA 90904, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Toalett preparater og såper for menn og kvinner nemlig parfyme, cologne, eteriske oljer for bruk som personlige parfymer, kosmetiske etterbarberings lotions og balsamer, kosmetiske fuktighets og kroppskremer, parfymerte såper og kosmetiske geléer for kroppspleie, talkum for toalettbruk og pudder for kosmetisk bruk. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RECORD (730) Innehaver: JC Holding AB, Borås, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 2607

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BLAH BLAH BLAH (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS, Postboks 301, 9601 Hammerfest, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; plakater, kalendere, artikler til bruk for kunstnere; skriveredskaper, blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder (dekalkomanibilder), fotografier; statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater), kontormaskiner og skrivemaskiner. 2608

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TINY AND CREW (730) Innehaver: Starstream Ltd, London WC2H 8DR, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Videospill, dataspill, datastyrte underholdningsapparater; dataspilldisketter, dataspillkassetter, dataspillbånd, dataspillprogrammer, CD-Rom-spill. KL. 16: Papir, papp, produkter laget av papir og papp; trykksaker; bokmerker, klistremerker, gavebonger, etiketter, brevpapir, notisbøker, flagg av papir, postkort, merkelapper, billetter, plansjer, innpakningspapir og skrivepapir; tidsskrifter, bøker og aviser; skrivesaker, kalendere, plakater, lykkønskningskort, fotografier, statuetter av pappmaché eller papp; albumer, meddelelseskort, papirbleier; ringpermer; samlemapper og dokumentomslag; brosjyrer; pennaler; bordbrikker av papir eller papp; overføringsbilder; tegneinstrumenter; tegnemateriell, tegneblokker og tegneblyanter; penneesker; penneholdere; blyantspissere; blyanter og penner; innpakningspapir; skrivesett; skrivemateriell; skrive- eller tegnebøker; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell; instruksjonsmateriell for datastyrte videospill og videospillemaskiner; bruksanvisninger for dataspillkassetter, for dataspillprogrammer og for dataspillbånd; materiell for kunstnere; skriveredskaper, pensler, skriveunderlag, innpakningsmateriell av papir. KL. 25: Barneklær, yttertøy, bleier av tekstiler; badehetter, badebukser, badedrakter; støvler, sko, sandaler; skyggelue, luer, hatter; frakker, jakker; morgenkåper, slåbroker; hansker; gensere; jerseygensere og treningsgensere; strikkevarer; nattøy; pyjamaser; skjorter; dresser, kjoler og skjørt; tøfler, sokker; undertøy, bukser, dongeri, badetøy, sportstøy, fritidsklær, klær til daglig bruk, bluser, T-skjorter, hodebekledning, vester. KL. 28: Spill, leker og leketøy; dukker; spilleautomater, andre enn med myntinnkast eller som bare kan brukes sammen med TV-apparater; elektroniske spill og spilleapparater, andre enn for bruk sammen med TVapparater; morosaker; baller; brettspill; leketøysmasker og teatermasker; leketøysartikler i form av små pyntegjenstander; selskapsspill; juletrepynt. KL. 38: Fjernsynssendinger, sending av kabelfjernsyn og av radioprogrammer. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, utgivelse av bøker, ukeblad og tidsskrifter; utdannelsesvirksomhet, undervisning, filmproduksjon, utleie av film; fjernsynsunderholdning; produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer; sceneoppførelser, showoppsetninger. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Esso Norge AS, Oslo, NO KL. 9: Dataprogram for smøring og vedlikehold som er innregistrert på databærere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bankierhuset Normand AS, Postboks 3094 Elisenberg, 0207 Oslo, NO KL. 36: Bankforretninger, bankvirksomhet. 2609

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BAG SAVER (730) Innehaver: AB Electrolux, Luxbacken 1, S Stockholm, SE (730) Innehaver: Sea AS, Postboks 3094 Elisenberg, 0207 Oslo, NO KL. 35: Forretningsevaluering, forretningsreklame. KL. 36: Forretningsmeglervirksomhet, finansanalyser. KL. 39: Transportvirksomhet, distribusjon av elektrisk kraft. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Støvsugere og støvsugerslanger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ernst & Young U.S. LLP, New York, NY, US KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonsering og salgsfremmende tjenester; personelltjenester; bedrifts- og ledelses-rådgivning, - konsultasjoner, -informasjon og -undersøkelser; regnskapsførsel, bokføring og regnskapskontroll, utarbeiding og skatteberegninger; konsultasjoner om bedriftsledelse innenfor informasjonsteknologiområdet; tilveiebringelse av bedriftsinformasjon; on-line bedriftskonsultasjoner. KL. 36: Rådgivning i skattespørsmål. (300) Prioritet: US, , 75/

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ECSOFT (730) Innehaver: ECsoft Group plc, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1EG, England, GB (730) Innehaver: ECsoft Group plc, Berkhamsted, Hertfordshire HP4 1EG, England, GB KL. 9: Computere; computerprogrammer registrert på bærere computerprogramvarer registrert på bærere; CD Rom; computerprogramvarer og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra midler fremskaffet på et globalt datanettverk; computerprogramvarer og telekommunikasjonsapparater og modemer til å kople inn forbindelser til databaser og på et globalt datanettverk; elektroniske apparater og instrumenter; kort, disker, bånd og kabler, mikrobrikker og elektroniske kretser, alle for bæring eller for opptak av data; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker; aviser, tidsskrifter og journaler; manualer og bøker; trykte brosjyre- og annonsemateriell; alle relatert til informasjonsteknologi, computer hardware, computerprogramvarer eller computerrådgivningstjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet og instruksjonstjenester relatert til datorisering. KL. 42: Computerprogrammeringstjenester; computersystemanalyser; computerstøttede designtjenester; rådgivningstjenester for valg av computer hardware eller computer software; forskningstjenester, designtjenester og forberedelser av rapporter relatert til datorisering; fremskaffelse av tilgangstid til og utleietid til computer databaser; tjenester i forbindelse med design, tegning og innleiet skriving, alle for kompilasjon på nettsider på et globalt datanettverk; fremskaffelse av informasjon relatert til computere og informasjonsteknologi on-line fra en computer database eller fremskaffet fra midler på et globalt datanettverk. KL. 9: Computere; computerprogrammer registrert på bærere computerprogramvarer registrert på bærere; CD Rom; computerprogramvarer og publikasjoner i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra midler fremskaffet på et globalt datanettverk; computerprogramvarer og telekommunikasjonsapparater og modemer til å kople inn forbindelser til databaser og på et globalt datanettverk; elektroniske apparater og instrumenter; kort, disker, bånd og kabler, mikrobrikker og elektroniske kretser, alle for bæring eller for opptak av data; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 16: Trykksaker; aviser, tidsskrifter og journaler; manualer og bøker; trykte brosjyre- og annonsemateriell; alle relatert til informasjonsteknologi, computer hardware, computerprogramvarer eller computerrådgivningstjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet og instruksjonstjenester relatert til datorisering. KL. 42: Computerprogrammeringstjenester; computersystemanalyser; computerstøttede designtjenester; rådgivningstjenester for valg av computer hardware eller computer software; forskningstjenester, designtjenester og forberedelser av rapporter relatert til datorisering; fremskaffelse av tilgangstid til og utleietid til computer databaser; tjenester i forbindelse med design, tegning og innleiet skriving, alle for kompilasjon på nettsider på et globalt datanettverk; fremskaffelse av informasjon relatert til computere og informasjonsteknologi on-line fra en computer database eller fremskaffet fra midler på et globalt datanettverk. 2611

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: CG Holding AS, Postboks 50 Bryn, 0611 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, elektroniske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon-, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig losjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; aldershjem, analysering av datasystemer, analysetjenester utnyttelse av oljeforekomster, anretningstjenester, anstandspersoner (ledsagere), arkitekter, avfallssortering, offentlige bad for hygieniske formål, bakteriologi, barnehager og -hjem, barnepass, bartjenester, begravelser, begravelsesbyråer, beskyttelse av sivilpersoner, biologisk forskning, blodbanktjenester, blodgivertjenester, blomsterarrangering, body-guardtjenester, boligformidling (hoteller, pensjonater), brannslukning, byråer for kontaktformidling, drift av campingplasser, catering, detektivbyråer, dyrepensjonater, dyrestell (klipping, strigling), dyrlegebehandling, døvetolking, eksploatering av patenter, ekteskapsbyråer, emballasjedesign, etterforskning og ettersøking av forsvunne personer, faglige konsultasjoner (ikke om forretning), feriehus, ferieleirtjenester (innlosjering), filminnregistrering på videobånd, forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann), forvaltning av forfatterrettigheter, fotografering, fotografireportasjer, fotosettingstjenester (trykk), frisørsalonger, fysikervirksomhet, fysikkforskning, fysioterapitjenester, gartnervirksomhet, geologisk forskning og leting, geologiske grunnundersøkelser, gjenoppretting av data, grafisk formgivning, hagearkitekter, hagedyrking, helsetjenester, herberger, horoskopstillelse, hospitaler, hospitser, hoteller, hotellreservering, hushovmestertjenester, hvilehjem, hårimplantasjon, industridesign, industriell formgivning, ingeniørvirksomhet (ekspertise), interiørarkitekter, interiørkonsulentvirksomhet, jordmortjenester, juridisk forskning, kafeer, kafeteriaer, kalibreringstjenester, kantiner, kiropraktor, kjemiforskning, kjemiske analyser og undersøkelser, klinikker, konsulentbistand ved oljeleting, konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål, konsultasjoner i farmasøytiske spørsmål, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, kontaktbyråer, kontroll av oljebrønner, tjenester ved utveksling av korrespondanse, kosmetologisk forskning, kransebinding, kremasjon, ekthetspåvisning av kunstarbeider, kvalitetskontroll, landmåling, landskapsarkitekter, legebehandling, lisensiering av eiendomsrett lisensiering av immateriell eiendomsrett, litografisk trykking, loftsrydding, luft- og overflatespredning av kunstgjødsel og andre kjemikalier for jordbruk, manikyrtjenester, massasje, materialtesting, mekanisk forskning, meklingstjenester, meteorologisk informasjonstjeneste, mikrofilming, miljøvernrådgivning, motedesignertjenester, moteinformasjon, moteller, motetegningsvirksomhet, nattevaktselskaper, nyhetsreportasjetjenester, nøkkelservice, offsettrykking, oljeleting, oppdrett av dyr, oppmåling av jord, optikervirksomhet, organisering av religiøse møter, oversettelsesvirksomhet, pass av barn, pensjonater, pensjonatreservering, personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter, plantegning i forbindelse med bygging, planteskoletjenester, plastisk kirurgi, plenvedlikehold, poliklinikker, prosjektstudier (tekniske), psykologtjenester, redaksjonsbyråer, redigering av tekster, reisefølgevirksomhet, rekonvalesenshjem, reportasjetjenester, reservering av innkvartering, restauranter, rådgivning for immateriell eiendomsrett, rådgivning vedrørende bygging, sanatorier, selvbetjeningsrestauranter, serigrafisk trykking, silketrykking, skadedyrsbekjempelse for landbruk, slektsgranskning, snack-barer, sortering av avfall og resirkulerbart materiale, stell av kjæledyr, sykehus, sykepleiertjenester, tannlegebehandling, tegning (industridesign), teknisk konsulentvirksomhet, teknisk tegning, tekstiltesting, tilveiebringelse av lokaler for utstilling, trebeskjæring, trykkerivirksomhet, turisthytter, 2612

11 tyrkiske bad, ugressbekjempelse, undervannsforskning og -undersøkelser; utleie av datamaskiner, dataprogrammer, dresser, klær, landbruksmateriell, møterom, salgsautomater, sanitæranlegg, software (EDB), stoler, bord, borduker, glass, strikkemaskiner, telt, tilgangstid til databaser for datahåndtering, tilgangstid ved bruk av databaser, uniformer og værelser; vedlikehold av dataprogrammer og software, vergemål (juridisk assistanse), yrkesveiledning og åpning av låser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PHOTOSMART (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, Palo Alto, CA 94304, US KL. 9: Computer periferenheter, printere og scannere; computer software til bruk med computer periferenheter; digitale kameraer. KL. 16: Papir og transparenter til bruk med computer periferenheter; blekkpatroner; brukermanualer. (300) Prioritet: US, , 75/141,653 (730) Innehaver: AB Hanson & Möhring, Halmstad, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Næringsmidler for dyr. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Samsung Corp, 250, 2-ka, Taepyungro, Chung-ku, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål; kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende); ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker (ikke elektrisk isolerende); rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 2613

12 KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for hygieniske formål, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast av halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett (ikke opptatt i andre klasser), telt, presenninger, seil (rigging), sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; restaurant-franchisevirksomhet. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IGLOO TRADER (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CODMAN MICROSENSOR (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinsk instrument i form av en transduktor for måling av intrakranielt trykk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LYSOL (730) Innehaver: Reckitt & Colman Sagrotan GmbH & Co KG, D Hamburg, DE KL. 3: Preparater til rengjøring og polering; såper; vaskemidler; velluktende luftforfriskningspreparater; desinfiserende preparater. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater; deodoranter; luftforfriskningspreparater; luftrensende preparater; desinfeksjonsmidler; bakteriedrepende preparater; preparater til utryddelse av ugress og skadedyr og insekter; antiseptika; antibakterielle preparater. (730) Innehaver: Grethe Salvesen, 1370 Asker, NO og Sven J. Jacobsen, 3401 Lier, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 11: Apparater og innretninger for kjøling, kjøleinstallasjoner, kjølebeholdere, kjøleskap, kjølerom. 2614

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIEWSONIC AMIGO (730) Innehaver: ViewSonic Europe Ltd, Crawley, West Sussex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner; apparater og innretninger for bruk med datamaskiner; elektroniske databehandlingsapparater og -innretninger; monitorer; tastaturer for datamaskiner; modemer; adaptere; skrivere (EDB); programvarer (innregistrerte EDB programmer), dataprogrammer (innregistrerte på databærere); bånd, kort, disketter, disker og integrerte kretser, alle bærende eller inkorporert dataprogrammer; adapterkort for videografikk; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, informasjonsvirksomhet vedrørende telekommunikasjonstjenester. KL. 42: Utarbeidelse og leveranse av dataprogrammer, utvikling av datakommunikasjon samt dataprogrammering; konsulentvirksomhet i form av teknisk ekspertise innen alarm, tele- og datakommunikasjonsområdet; teknisk og faglig konsulentbistand vedrørende administrativ utvikling, derunder bistand og tilretteleggelse ved automatisering av kontortjenester; profesjonell konsulentvirksomhet for fremstilling, utvikling og vedlikehold (oppdatering) av dataprogrammer samt tekniske konsulenttjenester med tilknytning til datamaskiner; teknisk konsulentvirksomhet vedrørende ord eller bilder gjennom telekommunikasjonsnettet eller andre media og fjernbearbeidelse derav, informasjonshåndtering i forbindelse med datalagrede opplysninger og overføring av opplysningene til opplysningsgivende og -indikerende enheter; profesjonell konsulentvirksomhet i sikkerhetsspørsmål; konsulentvirksomhet innen telekommunikasjon; dataprogrammering, frembringelse og utforming av dataprogramvare, design for databaser vedrørende telematikk, oppdatering av dataprogrammer; profesjonelle konsultasjoner innen alarm-, tele- og datakommunikasjonsområdet; konsulentvirksomhet og rådgivning vedrørende teknisk databehandling, tekniske beregninger samt dataprogrammering; datastøttede konstruksjons- og ingeniørtjenester; teknisk databehandling og -lagring; datasystemanalyser for konstruksjon, vedlikehold og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og - programvare; leasing av adkomsttid til databaser; leasing av dataprogramvare; profesjonelle konsultasjoner (ikke forretninger) for fremstilling, utvikling, vedlikehold (oppdatering) av dataprogrammer samt tekniske konsulenttjenester med tilknytning til datamaskiner; service og dataprogramvare. 2615

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ST. JOHNSELECT CATCHER (730) Innehaver: Indena SpA, Viale Ortles, 12, I Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringmiddelindustrien; ekstrakter av vegetabilske aktive stoffer for bruk i farmasi-, kosmetikk- og næringsmiddelindustrien, nemlig Hypericum ekstrakter. (300) Prioritet: IT, , MI97C (730) Innehaver: STIANS SPORT AS, Granfoss Næringspark, Vollsveien 13 Bygg D, 1324 LYSAKER, NO (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 12: Sykler, utstyr for sykler, deler for sykler. KL. 18: Sykkelbager, sykkelsekker, sykkelvesker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TCMS (730) Innehaver: Victoria Oilfield Development (UK) Ltd, Aberdeen, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 6: Fortøynings- og forankringsutstyr for marine fartøy; fortøyningsankere med tilhørende ankerkjettinger fremstilt av metall; ståltau og sjakler av metall; rørledninger, rørledningsutstyr og -deler for fremføring og håndtering av flytende olje til marine fartøy og til offshore-installasjoner, -plattformer samt rørledningsdeler herfor i form av stålrør, metallrør, slangekoblinger, metallventiler og koblinger for hurtig til- og frakobling, alle varer fremstilt hovedsakelig av stål og/eller metall. KL. 42: Ingeniørdesign og konsulentvirksomhet relatert til fortøynings- og forankringsfartøy og til håndteringsutstyr for drivstoff til marint bruk. 2616

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AEG Norge AS, Postboks 128 Kalbakken, 0902 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; unntatt maskiner for fremstilling av snø; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og drivremmer (unntatt for landkjøretøyer) unntatt anlegg for fremstilling av snø; landbruksredskaper; rugemaskiner, unntatt deler, utstyr og tilbehør til terrenggående kjøretøy, skiheiser og anlegg til fremstilling av snø.. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, unntatt apparater og innretninger for fremstilling av snø. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, unntatt terrenggående kjøretøy og skiheiser, samt deres deler, utstyr og tilbehør. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Ferrari SpA, I Modena, IT KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; spesielt sportsklær til enhver sport, kjøredresser, badetøy, overaller, hansker og vanter, skjorter, bluser og blussonger; sko; boots/støvler; caps; slips; skjerf; hodetørklær; skjørt, bukser; bermudashortser; vester; jakker; belter; bukseseler; trøyer, skjorter, gensere; treningsgensere, sweatshirts; pologensere; T-shirts; gensere med rullekrave/høy hals; badekåper; sokker og strømper; silkeskjerf og halsskjerf; pyjamaser; tøfler og lette sko; kapper, kåper; jeans og olabukser; klesartikler til/for barn, undertøy, blazere og jakker; regnjakker; vindtette jakker; vanntette jakker; frakker og jakker; pullovere/gensere/jumpere; treningsgensere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VIERO (730) Innehaver: Adonis AS, Virikveien 9c, 3212 SANDEFJORD, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, forannevnte varer ikke til beskyttelse mot ulykker og skader. 2617

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ferrari SpA, I Modena, IT KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; spesielt sportsklær til enhver sport, kjøredresser, badetøy, overaller, hansker og vanter, skjorter, bluser og blussonger; sko; boots/støvler; caps; slips; skjerf; hodetørklær; skjørt, bukser; bermudashortser; vester; jakker; belter; bukseseler; trøyer, skjorter, gensere; treningsgensere, sweatshirts; pologensere; T-shirts; gensere med rullekrave/høy hals; badekåper; sokker og strømper; silkeskjerf og halsskjerf; pyjamaser; tøfler og lette sko; kapper, kåper; jeans og olabukser; klesartikler til/for barn, undertøy, blazere og jakker; regnjakker; vindtette jakker; vanntette jakker; frakker og jakker; pullovere/gensere/jumpere; treningsgensere. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SALG. (730) Innehaver: Balder Dialog AS, Postboks 70 Bogerud, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Datamaskiner og datamaskinprogramvare. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av databaser; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. 2618

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROSPECT (730) Innehaver: ICO Inc, Houston, TX, US KL. 9: Inspeksjonsenheter for påvisning av defekter i oljefeltrør. (300) Prioritet: US, , 75/249,649 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Balder Dialog AS, Postboks 70 Bogerud, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Datamaskiner og datamaskinprogramvare. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse, oppdatering og vedlikehold av databaser; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CITROSEPT (730) Innehaver: Vedic Distribution v/ole Petter Høie, Eugeniesgt. 23G, 0168 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 3: Kosmetikk. KL. 5: Farmasøytiske preparater; kosttilskudd. 2619

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MANGO (730) Innehaver: Den norske stats oljeselskap AS, Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Bensin, motordrivstoffer. KL. 29: Ferdigmat basert på kjøtt, fisk, fjærkre og/eller grønnsaker; hamburgere, pølser. KL. 30: Brød, bakverk og konditorvarer. KL. 35: Bedriftsledelse og -administrasjon; samle et utvalg varer til fordel for forbrukerne, for at forbrukerne mer bekvemmelig kan se og handle disse varer; demonstrasjon av varer. KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av biler; bilvask, rengjøring, vaskeritjenester. KL. 39: Bilutleie; biltransport; garasjeutleie; utleie av kjøretøyer, vogner, tilhengere og containere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Aida Engineering Ltd, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 7: Presser [maskiner for industriell bruk]; maskiner for bearbeidelse av metaller; tilbehør til maskiner for bearbeidelse av metaller, mekaniske presser, hydrauliske presser, klippemaskiner, smiemaskiner, bøyemaskiner og tilbehør herfor; kutteverktøy [maskindeler]; holdeinnretninger for maskinverktøy, pressformer, smiformer, former for forming av plastprodukter; støpemaskiner og tilbehør herfor, maskiner for forming av plastprodukter og tilbehør herfor; roboter [maskiner] og tilbehør herfor, industrielle roboter [maskiner] og tilbehør herfor. CORPUS (730) Innehaver: Levende ord bibelsenter, Postboks 69, 5042 Fjøsanger, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 16: Publikasjoner, trykksaker, aviser, tidsskrifter, brosjyrer og bøker. 2620

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LA HABANERA (730) Innehaver: Les Caves De Landiras SA, Landiras, FR KL. 33: Viner, nemlig viner produsert i Spania. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Claus Krohn AS, Krohnsvingen 6, 6400 Molde, NO KL. 30: Kaffe. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NUTRIANCE (730) Innehaver: Varied Trading Company Ltd, Hong Kong, HK KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske såper, hudrensende kremer og hudkremer, lotioner og kremer til hendene og kroppen, fuktighetskremer, hudvann, ansiktsmasker, shampoer og balsam til håret, hudrensende emulsjoner, ansiktsskrubber i form av kosmetiske kremer, oljer og geler til øyne og hals, oljer og lotioner for solbruning, deodoranter, luktfjerningsmidler for personlig bruk. 2621

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BLOOMBERG NEWS CONSULT (730) Innehaver: Bloomberg LP, New York, NY, 10022, US KL. 16: Publikasjoner, nemlig rapporter, bruksanvisninger, kataloger, brosjyrer, flygeblader, hefter, trykksaker, postkort, løpesedler, tidsskriftsupplementer til aviser, magasiner og handelsog fagbøker innen områdene nyheter, forretningsliv, finans, løpende begivenheter, underholdning, sport, beretninger av interesse for mennesker, verdipapirer, verdipapirmarkedet og innen energi- og asfaltindustrien. KL. 36: Informasjonstjenester vedrørende finans og nyheter, inkludert tilveiebringelse av analyser av verdipapirmarkedet og modeller som objektivt vurderer verdipapirer. KL. 38: Radio- og fjernsynssendinger. KL. 41: Underholdningstjenester i form av produksjon og distribusjon av programmer distribuert over kringkasting, fjernsyn, radio, kabel og direkte satellitt innen området for nyheter, forretningsliv, finans, løpende begivenheter, underholdning, sport, beretninger av interesse for mennesker, verdipapirer, verdipapirmarkedet og innen energi- og asfaltindustrien. KL. 42: Nyhetsrapporteringstjenester, nemlig innsamling og spredning av nyheter via datamaskiner, tilveiebringelse av interaktive elektroniske og audio- og visuelle kommunikasjons- og informasjonstjenester som tilveiebringer informasjon, intervjuer og kommentarer vedrørende nyheter, forretningsliv, finans, løpende begivenheter, underholdning, sport, beretninger av interesse for mennesker, verdipapirmarkedet og vedrørende energi- og asfaltindustrien; datamaskintjenester, nemlig tilveiebringelse av on-line publikasjoner i form av rapporter, bruksanvisninger, kataloger, referansemateriale, magasiner og handel- og fagbøker relatert til nyheter, forretningsliv, finans, løpende begivenheter, underholdning, sport, beretninger av interesse for mennesker, verdipapirer, verdipapirmarkedet og til energi- og asfaltindustrien. (730) Innehaver: Virbac SA, 1ère avenue 2065m, L.I.D., F-O6516 Carros, FR (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 31: Næringsmidler for dyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAFIRO (730) Innehaver: Movado Watch Company SA, Grenchen, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur, armbåndslenke-ur, skrin og etuier for ur, urkasser, urskiver, urspenner, urverk, kroner for innstilling og opptrekking av ur, klokkeremmer, urvisere; klokker. 2622

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Sacnas SA, F Paris, FR KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; distribusjon av prospekter, (vare-)prøver, tilby tjenester som en del av avtaler om assistanse, nemlig råd eller informasjon innen forretninger, forretningsledelse, forretningsadministrasjon, ledelse/styring av datafiler, filbehandling ved hjelp av datamaskin. KL. 36: Finansielle tjenester som en del av avtaler om assistanse, nemlig refusjon/tilbakebetaling av utgifter til medisiner og lege, refusjon/tilbakebetaling av utgifter til abonnenter i forbindelse med utenlandsreiser, assistansetjenester knyttet til kredittoperasjoner, komplementære tjenester i forbindelse med finansiell virksomhet, nemlig forsikringstjenester, finansielle saker, tjenester i forbindelse med sparing. KL. 37: Tilby tjenester som en del av avtaler om assistanse/bistand, nemlig reparasjon av kjøretøyer, bygninger og hus etter skader; vedlikehold av kjøretøyer, ivaretagelse/vedlikehold av yrkeseiendommer/ forretningsgårder, bygninger, eiendommer; reparasjon av fjernsynsapparater og kjøkkenutstyr. KL. 38: Utføring av tjenester som en del av avtaler om assistanse/bistand, nemlig telekommunikasjon, telefonkommunikasjon, elektronisk post, tjenester innen telematikk, kommunikasjoner ved hjelp av dataterminaler, tjenester innen telefonpresentasjon. KL. 39: Tjenester som en del av avtaler om assistanse, nemlig assistanse for bilister og andre reisende, hjemsendelse og transport av bilister og andre reisende ved ulykker og sykdom, hjemsendelse av kjøretøyer, ekspedering/forsendelse av reservedeler til kjøretøyer, leie av kjøretøyer, turistbyråer og reisebyråer, reiseinformasjon, utlevering av medisiner i hjemmet, reservasjon av reiser, ambulansetjenester, drosjetjenester, assistanse ved flytting. KL. 41: Utføring av tjenester som en del av avtaler om assistanse, nemlig utleie av radioer og fjernsynsapparater, videomaskiner, undervisningsvirksomhet/ utdannelsesvirksomhet innen software, plassreservering av biletter og underholdningsforestillinger; private lærertjenester. KL. 42: Tjenester som er en del av avtaler om assistanse, nemlig assistansetjenester/pass av syke barn i hjemmet, sykepleietjenester, hjemmehjelpstjenester for gamle mennesker, forvaring av kjæledyr, assistanse innen administrative prosedyrer, nemlig erverve og fornye administrative dokumenter, følging av barn til daghjem, barnehager eller skoler, tjenester innen daglig husholdning, familiearbeider; budtjenester, reservasjon av sykehussenger; råd og informasjon særlig juridisk og administrativt (ikke for forretningsformål), råd og veiledning innen software (ikke for forretningsformål), råd innen området for profesjonell flytting og lokalisering (ikke for forretningsformål), hotell, tilby midlertidige bosteder, pensjonater og restaurantbekvemmeligheter/ innretninger; utleie av tilgangstid til databaser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ebalonsale AB, S Falun, SE KL. 18: Vesker og sportsvesker. KL. 25: Svettebånd, trøyer, klær for målvakter. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler for innebandy for klubber, baller, hansker (tilbehør til spill), golfbager med og uten hjul, beskyttelsespolstringer (deler til idrettsklær), benbeskyttere, albuebeskyttere. 2623

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Audun Groven, 2300 Hamar, NO, Bjørn Solheim, 6523 Frei, NO, Einar Johnsen, 7057 Johnsvatnet, NO KL. 6: Balkonger av metall, samt deres deler; uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. (730) Innehaver: Median AS, Bygdøy Allé 14, 0260 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bull & Co Advokatfirma ANS v/ Gudleik H. Leir, Postboks 552 Sentrum, 0105 OSLO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling og signalisering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater og salgsautomater og maskiner for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB programmering. 2624

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLINITEK (730) Innehaver: Bayer Corp, Elkhart, IN, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Diagnostiske reagenser for analyse av kroppsvæsker. KL. 10: Medisinsk-diagnostiske instrumenter for analyse av kroppsvæsker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: SK Innovation Corporation AS, Grenseveien 32, 0571 Oslo, NO KL. 7: Potetmosmaskin. KL. 29: Ertesuppe, brune bønner. KL. 30: Potetmospulver, risengrynsgrøt. (730) Innehaver: Kvalitetssystemer AS, Lodin Leppsgt. 2B, 5003 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer; utvikling, oppdatering og vedlikehold av databaser, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; kvalitetssikring og internkontroll; rådgivning og konsulenttjenester vedrørende kvalitetssikring og internkontroll. 2625

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kvalitetssystemer AS, Lodin Leppsgt. 2B, 5003 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering; utvikling, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer; utvikling, oppdatering og vedlikehold av databaser, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; kvalitetssikring og internkontroll; rådgivning og konsulenttjenester vedrørende kvalitetssikring og internkontroll. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til RACING FORMULA. (730) Innehaver: Biochem WWC AS, 5610 Øystese, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål.. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. 2626

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASMABUD (730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til POWER CLEAN. (730) Innehaver: Biochem WWC AS, 5610 Øystese, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål.. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; farmasøytiske preparater og substanser for bruk i behandling av bronkieastma; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader; inhalatorer, målte doseinhalatorer, tørrpulverinhalatorer, farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer, alle fylt med farmasøytiske preparater og stoffer for bruk i behandling av bronkieastma og for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader. KL. 10: Inhalatorer; målte doseinhalatorer; tørrpulverinhalatorer; farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASMAFORM (730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; farmasøytiske preparater og substanser for bruk i behandling av bronkieastma; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader; inhalatorer, målte doseinhalatorer, tørrpulverinhalatorer, farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer, alle fylt med farmasøytiske preparater og stoffer for bruk i behandling av bronkieastma og for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader. KL. 10: Inhalatorer; målte doseinhalatorer; tørrpulverinhalatorer; farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer. 2627

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASMATROP ASMABUDE (730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; farmasøytiske preparater og substanser for bruk i behandling av bronkieastma; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader; inhalatorer, målte doseinhalatorer, tørrpulverinhalatorer, farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer, alle fylt med farmasøytiske preparater og stoffer for bruk i behandling av bronkieastma og for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader. KL. 10: Inhalatorer; målte doseinhalatorer; tørrpulverinhalatorer; farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer. (730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; farmasøytiske preparater og substanser for bruk i behandling av bronkieastma; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader; inhalatorer, målte doseinhalatorer, tørrpulverinhalatorer, farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer, alle fylt med farmasøytiske preparater og stoffer for bruk i behandling av bronkieastma og for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader. KL. 10: Inhalatorer; målte doseinhalatorer; tørrpulverinhalatorer; farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASMAFEN (730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; farmasøytiske preparater og substanser for bruk i behandling av bronkieastma; farmasøytiske preparater og substanser for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader; inhalatorer, målte doseinhalatorer, tørrpulverinhalatorer, farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer, alle fylt med farmasøytiske preparater og stoffer for bruk i behandling av bronkieastma og for behandling av åndedrettssykdommer og åndedrettsskader. KL. 10: Inhalatorer; målte doseinhalatorer; tørrpulverinhalatorer; farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer. (730) Innehaver: Haram Elektro AS, 6264 Tennfjord, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektriske installasjoner og elektriske apparater. KL. 42: Konsulenttjenester i forbindelse med installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektriske installasjoner og elektriske apparater. 2628

27 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROOPT (730) Innehaver: TT Tieto OY, Espoo, FI (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 42: Planlegging og oppdatering av dataprogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POWERMAINT (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: TT Tieto OY, Espoo, FI (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 42: Planlegging og oppdatering av dataprogrammer. (730) Innehaver: Twelve Islands Shipping Company Ltd, Henrietta place, London W1M 9AG, GB KL. 33: Vin, brennevin og likører. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Fred Koch, Blåbærsvingen 10 A, 4621 Kristiansand, NO KL. 28: Sportsartikler. 2629

28 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: The International Save the Children Alliance, 59 Chemin Moise Duboule, CH-1209 Genève, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Trykksaker, papirhandelvarer, konvolutter, gratulasjonskort, kalendere, plastposer, skrivebøker og notisbøker. KL. 36: Tjenesteytelser i forbindelse med kredittkort og kontokort, finansiell virksomhet, veldedighetsinnsamling. KL. 41: Utgivelsesvirksomhet. KL. 42: Humanitær hjelpevirksomhet i form av legehjelp, sykepleie og sunnhetspleie. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Les Caves De Landiras, F Landiras, FR KL. 33: Viner, nemlig viner produsert i Spania. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AIRMASTER (730) Innehaver: Stæhr & Jensen A/S, Præstegaardsvej 5, DK-9600 Aars, DK (740,750) Fullmektig: TS Varmeteknikk AS, Bjørnstjerne Bjørnsgt. 55, 3044 Drammen KL. 11: Apparater for luftkondisjonering. 2630

29 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JERNHESTEN RECS (730) Innehaver: Olav Antonsen, Postboks 32, 3173 Vear, NO KL. 7: Landbruksredskaper; beltemaskin for skog og jordbruk. KL. 12: Kjøretøy. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet. KL. 39: Transportvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARDIOSAN (730) Innehaver: Naturomedica AS, Løkketangen 12A, 1300 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 5: Mineralske kosttilskudd. (730) Innehaver: Jay Joffe, Calabasas, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; kjoler, morgenkåper; aftenkjoler, blazere, bluser, svettebånd (bekledning), halslinning, ermelinning, badehetter, badedrakter, badebukser, badekåper, dekkeplagg for å bytte tøy på stranden, strandklær, belter, bikinier, kroppsformende plagg; bodier (bekledning), luer, bager til skistøvler, sløyfer (sløyfeslips), boksershorts, toe boxes, bysteholdere, behåer, truser, underkjoler, kåper, kapper (pels, lær, regntøy, sport, dress, yttertøy), dresser, kjeledresser, mansjetter, skulderskjerf, mavebelter, sjal, skitøy, frakker, gabardiner, gamasjer, skihansker, golfskjorter, hatter, hodebånd, solskjermer (bekledning), sokkeholdere, sjal, forklær, skjerf, strikkevarer (trikotasje), jakker, jeans, joggedresser, gensere, kimonoer, knestrømper, knickers, strikkede skjorter, leggings, bukser, gymdrakter, votter, strømper, underbukser, bukser, topper, tennisklær, tights, slør, strømpebukser, sokker, varmeplagg, parkas, lekedresser, poloskjorter, pullovere, gensere, kapper, vester, vindtette plagg, regnkapper, treningssokker, fottøy til sport, treningssko, golfsko, tresko, sandaler, tøfler, mokasiner, sportsdrakter, botforer. (300) Prioritet: US, , 75/330,

30 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MINIS & MAXIS GRIPEN (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av glaucoma. (730) Innehaver: AB R. Barlach, S Stockholm, SE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til : tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Registreringen omfatter ikke bleier for inkontinente. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. Registrering omfatter ikke bleier av papir, passere for tegning og spillkort. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 2632

31 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TO-FI (730) Innehaver: Hegel AS, 0179 Oslo, NO KL. 9: Musikkanlegg i form av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, forsterkere, høyttalere samt deler og utstyr dertil. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KLØVERHUS (730) Innehaver: Nord-Bygg AS, Salthaugvn. 65, 4500 Mandal, NO (730) Innehaver: Nord-Bygg AS, Salthaugvn. 65, 4500 Mandal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Byggematerialer (ikke av metall), reisverk for bygninger (ikke av metall); prefabrikerte hytter og hus. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 19: Byggematerialer (ikke av metall), reisverk for bygninger (ikke av metall); prefabrikerte hytter og hus. (730) Innehaver: Gresvig ASA, Sagveien 25, 1800 Askim, NO KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 2633

32 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRÉ-TEST (730) Innehaver: AB-Consult Handels- und Betriebsberatungsgesellschaft mbh, A-1120 Wien, AT KL. 5: Preparater for diagnostisering av svangerskap. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Hungarovin Borgazdasági Kombinát Rt, Budapest, HU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl) samt viner og champagne. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LYSHOLMER HVITT GULL (730) Innehaver: Ringes AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; avalkoholiserte drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FERM (730) Innehaver: Ferm BV, Puttenstraat 15, NL-8281 BP Genemuiden, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 7: Maskiner (ikke opptatt i andre klasser) og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); kløtsjanordninger og motorremmer for motorer (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedsvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, radiotelegrafiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser); apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater. 2634

33 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ANDREW GARRETT (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mildara Blass Ltd, 170 Bridport Street, Albert Park, VIC 3206, AU (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Vin. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOREM IPSUM (730) Innehaver: Lorem Ipsum AS v/ivar Bergland, 0362 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 42: Utarbeidelser; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); industriell formgivning; grafisk formgivning; redigering av tekster; utleie av dataprogrammer og annen software. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Cevher Makina Sanayii AS, Kemalpasa Caddesi No 40, Pinarbasi, Izmir, TR (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 12: Befordringsmidler for bruk på land; biler, busser, minibusser, pickup-biler, lastebiler, terrengkjøretøyer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORSHIELD (730) Innehaver: Lufitek AS, 2550 Os i Østerdalen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Konstruksjoner av metall til skjerming mot elektromagnetisk stråling. 2635

34 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHASE SYNCROFLOAT (730) Innehaver: The Chase Manhattan Corp, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 36: Bankvirksomhet og finansielle tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Håg ASA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 20: Møbler, herunder stoler med eller uten fotskamler; madrasser; speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Chase Manhattan Corp, 270 Park Avenue, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 16: Trykksaker og publikasjoner. KL. 36: Bankvirksomhet og finansielle tjenester. (730) Innehaver: Cselt - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni SpA, Via Guglielmo Reiss Romoli, 274, I Torino, IT KL. 9: Videokommunikasjonssystemer og programmer for nevnte systemer. KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet. (300) Prioritet: IT, , T097C

35 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPEECHPEARL SWIFFER (730) Innehaver: Koninklijke Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NL KL. 9: Elektriske, elektroniske og elektroakustiske apparater for mottak, opptak, gjengivelse, overføring og behandling av lydsignaler og stemmer, dikteringsapparater, talegjenkjenningsapparater, talebehandlingsapparater, taledialogapparater, stemmekontrollert utvelgelse, nummeroppringing og søkesystemer, talesvareapparater; computer software for bruk i talegjenkjenningsapparater, talebehandlingsapparater, taledialogapparater, stemmekontrollert utvelgelse, nummeroppringing og søkesystemer og talesvareapparater. (300) Prioritet: BX, , (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer.. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredekaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (300) Prioritet: FR, , 97/

36 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Vicinay SA, Plaza Sagrado Corazon, 4 - Planta A, Bilbao (Vizcaya), ES (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 6: Ankere og kjettinger for båter og flytende plattformer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GIGATRON (730) Innehaver: Elkjøp ASA, 1470 Lørenskog, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring, gjengivelse av lyd eller bilder; båndopptakere; CD-spillere; fjernsynsapparater; forsterkere; platespillere; bilradioer; videospillere og -opptakere, videokameraer; høyttalere; mikrofoner; datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner; magnetiske og optiske databærere; ytre enheter computere; computer periferiutstyr; scannere [databehandlingsutstyr]; CD-brennere; skrivere [EDB]; monitor til datamaskiner; CD-ROM spillere; mus [databehandlingsutstyr], tastatur for datamaskiner, diskettstasjoner; modemer; telefaksapparater; telefoner; spilleapparater for bruk med TV eller datamaskin; elektrisitets- og signaloverførende ledninger; fotografiapparater; deler til alle forannevnte varer. KL. 11: Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, frysing, tørking og ventilasjon. (730) Innehaver: Frede Farsund, 5033 Fyllingsdalen, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; garasjeutleie; utleie av parkeringsplasser; parkeringsplasstjenester; sjåførtjenester; utleie av bagasjebærere for kjøretøyer; utleie av kjøretøyer. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; dyreparker, dressur av dyr; fornøyelsesparker; drift av fritidsanlegg. KL. 42: Veterinære tjenester; barnehager og barnepass; drift av campingplasser; utarbeidelse, ajourføring, vedlikehold og utleie av dataprogrammer, utleie av datamaskiner, programmering for datamaskiner; oppdrett av dyr, dyrepensjonater, dyrlegebehandling; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); hagearkitekter; skadedyrbekjempelse for landbruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HANDICAP KILLERS (730) Innehaver: Invator AS, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 28: Golfkøller, golfhansker, golfbager med og uten hjul; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 2638

37 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RAVEMA (730) Innehaver: Ravema AB, Värnamo, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall; malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktigelse, veiing, måling, signalering, kontroll, overvåkning, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (300) Prioritet: SE, , (730) Innehaver: Ravema AB, Värnamo, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall; malmer. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for landmåling, besiktigelse, veiing, måling, signalering, kontroll, overvåkning, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 2639

38 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HARDINGØL (730) Innehaver: Arne O Fykse, Klyvevegen 82, 5610 Øystese, NO KL. 32: Øl. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Petroline Wellsystems Ltd, Offshore Technology Park, Claymore Drive, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GD, Skottland, GB KL. 7: Apparater, utstyr og innretninger til bruk i oljeog gassindustrien; deler og fittings til alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Petroline Wellsystems Ltd, Offshore Technology Park, Claymore Drive, Bridge of Don, Aberdeen AB23 8GD, Skottland, GB KL. 7: Apparater, utstyr og innretninger til bruk i oljeog gassindustrien; deler og fittings til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Ford Motor Co, Dearborn, MI, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Datamaskiner, dataprogrammer og software, software for databearbeiding og databehandling; deler og tilbehør til de forannevnte varer. 2640

39 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GRIESHABER ULTRAVIT (730) Innehaver: Grieshaber & Co AG Schaffhausen, CH-8203 Schaffhausen, CH (730) Innehaver: DGB (Proprietary) Ltd, 256 Kent Avenue, Randburg, Gauteng, ZA (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FRESHULES (730) Innehaver: Quest International BV, Huizerstraatweg 28, NL-1411 GP Naarden, NL KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål; silisiumdioksydgranuler. KL. 10: Kirurgiske instrumenter og apparater. (300) Prioritet: CH, , 00642/1998 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GRIESHABER SYSTEM EVOLUTION (730) Innehaver: Grieshaber & Co AG Schaffhausen, CH-8203 Schaffhausen, CH KL. 10: Kirurgiske instrumenter og apparater. (300) Prioritet: CH, , 00680/1998 (300) Prioritet: BX, ,

40 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THINERGY (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfymer, toalettvann (velluktende), bade- og dusj-gels og -salt, ikke for medisinske formål; toalettsåper, deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gels og pudder for ansiktet, kroppen og hendene, solbeskyttende midler og solpleiepreparater, sminkepreparater, eteriske oljer, tannpussemidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Citrix Systems Inc, Fort Lauderdale, FL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB programvare (innregistrerte dataprogrammer). KL. 41: Opplærings- og utdannelsesvirksomhet; seminarer. (300) Prioritet: US, , 75/348,038 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ODIN (730) Innehaver: Gerd Vikingstad, Kong Haraldsgt 57, 4041 Hafrsfjord, NO KL. 14: Smykker, ekte og uekte, mansjettknapper, slipsnåler. KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (730) Innehaver: M Peterson & Søn AS, Moss, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Papirmasse. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer. 2642

41 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STATE STREET E-MARKET FOCUS (730) Innehaver: State Street Corp, Boston, MA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Veiledning vedrørende valuta for potensielle finansielle markeder, distribuert på trykk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STATE STREET GLOBAL LINK (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LENTREK (730) Innehaver: Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, US KL. 2: Treimpregneringsmidler til utryddelse av sopp og tredestruerende insekter. KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: State Street Corp, Boston, MA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 36: Fremskaffelse av informasjon for institusjonelle investorer vedrørende investeringer, investeringsstrategier, valutaadministrering og investeringsutførelse; analysering og rapportering av investeringsutførelser; utførelse og rapportering av finansielle transaksjoner; alle forannevnte tjenester utført ved hjelp av et globalt datanettverk. (730) Innehaver: Power AS, Porsgrunn, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler; sykkelpedaler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 2643

42 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FENDER FORSIKRING (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fender Forsikring ASA, Postboks 4093, 5023 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ELSEP (730) Innehaver: Goodtech Betex AS, Postboks 147, 5353 Straume, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 7: Filtreringsmaskiner; filtere (deler av maskin eller motor), separatorer, innretninger for filtrering av lensevann om bord i skip og andre sjøgående fartøyer. (730) Innehaver: GTFM, Inc, 350 5th Avenue, Suite 4280, New York, NY 10118, US KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; gensere, treningsgensere og -trøyer, trøyer, jeans, jakker, kåper og kapper, treningsbukser, langbukser, dresser, hatter, pannebånd, skyggeluer og lueskygger, luer, kjoler, sko, tennissko, treningssko, joggesko, støvler, ankelbånd, sokker, t-skjorter, belter, undertøy, halstørklær og slips, dresskjorter, tennisskjorter og skjorter med krave, rugbyskjorter, strikkede skjorter, shortser og sandaler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TWINAGRO (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE 511) Vare- / tjenesteklasser: KL. 5: Dyr- og planteutryddelsesmidler, insekticider, herbicider, fungicider. 2644

43 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PINASTER (730) Innehaver: Novamed OY, Postboks 763, SF Helsinki, FI KL. 5: Dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; helsevernpreparater for mennesker. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, kryddersauser; krydderier; is. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: La Chemise Lacoste SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler; kunstige blomster. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kværner Oilfield Products AS, Enebakkveien 71 B, 0196 Oslo, NO KL. 17: Fleksible ikke-metallisk stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs. KL. 19: Stive ikke-metallisk stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs. FUSION (730) Innehaver: Ford Motor Co, Dearborn, MI, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer for bruk på land samt deler og tilbehør til disse. (300) Prioritet: GB, ,

44 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KOMPLOTTET TOSO (730) Innehaver: TV 3 Broadcasting Group Ltd, West Drayton, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; fjernsynsreklame; radioreklame; utleie av reklameplass; publisering av reklametekster. KL. 38: Fjernsynssendinger; radiosendinger; kabelfjernsynssendinger; satellittoverføring. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning; radiounderholdning; produksjon av fjernsynsprogram og radioprogram. (730) Innehaver: Bodegas y Viñedos Pascual Toso SA, Alberdi 808, San José, Mendoza, AR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Vin. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PIANO (730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, salatdressinger; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: SAS Royal Hotel AS Tromsø, Postboks 928, 9001 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter, bartjenester. 2646

45 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IMA (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Motorkjøretøy og deler og utstyr til disse. (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JIMNY (730) Innehaver: Suzuki Motor Corp, Shizuoka-ken, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Biler, og deler og tilbehør for disse. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MARNEY S (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: Hansa Borg Bryggerier ASA, Postboks 24, 5061 Krokstad, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 2647

46 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ANTON S TIMBER SHOW (730) Innehaver: Anton s Training v/ Olav Antonsen, Postboks 32, 3173 Vear, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SNAUSAGES (730) Innehaver: Star-Kist Foods Inc, One Riverfront Place, Newport, KY 41071, US KL. 31: Næringsmidler til dyr og mat til husdyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HEATEL (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SIDECLIP (730) Innehaver: Leatherman Tool Group Inc, N.E. Ainsworth Circle, Portland, OR 97220, US KL. 8: Håndverktøy med flere anvendelsesområder. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POWERED BY AMIGA (730) Innehaver: Amiga Development LLC, 600 North Derby Lane, North Sioux City, SD 57049, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner, periferutstyr til datamaskiner og operativsystemer til datamaskiner. (730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co, Wilmington, DE, US KL. 2: Trykksverte. 2648

47 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GOLDEN BÅLLS (730) Innehaver: Stein Eriksson, Thorvald Lammersgt 11, 2000 Lillestrøm, NO (730) Innehaver: Jon Bekken AS v/wenaas ASA, 6386 Måndalen, NO KL. 25: Klær. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LUM BODY DREAM TEAM (730) Innehaver: Importservice AS, Postboks 208, 7601 Levanger, NO KL. 13: Fyrverkeri/pyroteknisk vare. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie SA, F Paris, FR KL. 3: Kosmetikk og sminkepreparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GRIP EMS (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen (730) Innehaver: Braathens South-American & Far East Airtransport ASA S.A.F.E., Postboks 55, 1330 Oslo Lufthavn, NO KL. 21: Børster, herunder tannbørster. KL. 39: Transportvirksomhet. 2649

48 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WEAR-DATED JACOBS (730) Innehaver: Solutia Inc, Olive Boulevard, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 27: Tepper, ryer og matter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BELZON AND COMPANY (730) Innehaver: Indkøbssammenslutningen SKOringen, Grenåvej 637, DK-8541 Skødstrup, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (730) Innehaver: Norges Kooperative Landsforening, Postboks 1173 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer; beisemidler; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning, samt til sliping. KL. 16: Klebemidler for husholdningsbruk; malerkoster, -pensler og -ruller, artikler til bruk for malere, dekoratører og kunstnere (ikke opptatt i andre klasser). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere ( ikke av edelt metall eller plettert dermed); svamper, børster (ikke malerpensler); gjenstander til rengjøringsformål; stålull; glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Kl. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TERSKEL (730) Innehaver: Alkymisten AS, 3. Strøm Terrasse 3, 3046 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; konsultasjoner i personalspørsmål; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, seminarer og symposium. 2650

49 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hval Sjokoladefabrikk ASA, Postboks 2083, 3203 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hvit Snipp AS, Liakollv. 1a, 1259 Oslo, NO KL. 25: Klær og hodeplagg. KL. 37: Renseri/vaskeritjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DESIGNSPACE (730) Innehaver: SAS IP Inc, 123 East 17th Street, Cheyenne, WY 82001, US (730) Innehaver: Chrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, MI 48326, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 36: Forsikring og finansielle tjenester vedrørende motorkjøretøyer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer for analyse av teknisk design og produktsimulering. 2651

50 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PHYSIQUE POLYTHROID (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater for rensing, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FRESHBUSTER (730) Innehaver: Lotus Biochemical Corp, 7335 Lee Highway, Radford, VA , US KL. 5: Farmasøytiske midler for behandling av sykdommer i skjoldbruskkjertelen. (300) Prioritet: US, , 75/357,475 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for dyr (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: Sirap-Gema SpA, Verolanuova, Brescia, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av eller plettert med edelt metall); kammer og svamper; børster (unntatt malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikat av glass (unntatt glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk, ikke opptatt i andre klasser. 2652

51 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROMANCE COASTLINE (730) Innehaver: The Polo/Lauren Company LP, 650 Madison Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Parfyme, eau de cologne, eau de toilette, dufter, etterbarberingsvann og -balsam, antitranspirasjonsmidler, deodoranter (til personlig bruk), talkum pudder, velluktende toalettvann, kroppspudder, kosmetikk og skjønnhetspleiemidler, nemlig kremer og lotions til ansikt og kropp, solbruningskremer og -lotions og kremer og lotions for beskyttelse mot solen, hårpleiemidler, nemlig sjampo, balsam, hårkremer og -lotions, håroljer og preparater som stimulerer hodebunnen, bad- og dusjprodukter, nemlig toalettsåper, kroppssjampo, kroppsskrubbekrem, kroppslotion, badesalt, bad- og dusjgelé, bad og dusjoljer, eteriske oljer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: K.W.V. (Eiendoms) Beperk, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, ZA (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SEVENTH HEAVEN (730) Innehaver: K.W.V. (Eiendoms) Beperk, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, ZA (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen SILVER LINING KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. (730) Innehaver: K.W.V. (Eiendoms) Beperk, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, ZA (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); vin. 2653

52 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WTP (730) Innehaver: TELESAFE AS, ASKER, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Norsildmel A/L, Postboks 3523, 5033 Fyllingsdalen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Dietetiske stoffer for medisinsk bruk. KL. 29: Spiselige oljer og fett, fiskemel som menneskeføde. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 9: Kabler for tele- og datakommunikasjon, kontakter til kabler for tele- og datakommunikasjon, koblingspaneler bestykket med kontakter til kabler for tele- og datakommunikasjon, vegguttak bestykket med kontakter til kabler for tele- og datakommunikasjon, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CMG (730) Innehaver: TELESAFE AS, ASKER, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Kontakter til kabler for tele- og datakommunikasjon. (730) Innehaver: Gizeta Calze SrL, Castel Goffredo, Mantova, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Sokker for kvinner, menn og barn, sportssokker, klær. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LA FRONTERA (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 2654

53 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Glo SpA, Poggio Rusco (Mantova), IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Forbindelsesstykker, kardanske opphengninger (gimbals), universale forbindelsesstykker for konstant strømningshastighet, transmisjonsinnretninger, drivaksler, akselledninger, aksler, kjøretøyer samt deres deler og tilbehør. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TURBO V (730) Innehaver: Ashland Inc, 1000 Ashland Drive, Russell, KY 41169, US KL. 4: Motoroljer, smøremidler og fett. (730) Innehaver: Store Norske Fiskekompani AS, Postboks 125, 9001 Tromsø, NO KL. 35: Eksport av fisk/sjømat. KL. 42: Restaurantdrift. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kvalheim AS, Årøhagen, 6400 Molde, NO KL. 36: Eiendomsvirksomhet. 2655

54 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRC-GRID (730) Innehaver: Akzo Nobel Fibers BV, Arnhem, NL (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norgesplanter AS, c/o Baldishol Planteskole AS, 2350 Nes, Hedmark, NO KL. 31: Prydbusker, hekk- og masseplanter, slyng- og klatreplanter, løvtrær/allétrær, koniferer (vintergrønne planter), frukttrær, bærplanter/busker, roser og stauder. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALLORA KL. 19: Syntetiske ikke-vevede bygningsmaterialer for stabilisering av jord. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tenuta Casalbaio SrL, Via Appia N. 123, I Potenza, IT KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl), viner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BSQ (730) Innehaver: Globosat Programadora Ltda, Rio de Janeiro, , BR (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Fjernsynssendinger; kabelfjernsynsoverføringer; fjernsynsoverføringer. KL. 41: Fjernsynsproduksjon; produksjon av fjernsynsprogrammer; produksjon av fjernsynsshow. (730) Innehaver: Berri Sport A/S, Bryggervej 32, DK Risskov, DK KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 2656

55 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COPTHORNE FLUXX (730) Innehaver: CDL Hotels International Ltd, Wanchai, Hong Kong, CN (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, herunder rådgivning vedrørende ledelse av cateringvirksomhet og hoteller; kontortjenester; rådgivningstjenester relatert til franchising. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; hotelldrift; husholdningstjenester; reservasjonstjenester for hoteller; utleie av rom; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; bankettjenester; bar-, kafé- og restauranttjenester; cocktailbartjenester; kaffebartjenester; matlagningstjenester; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; profesjonell rådgivning vedrørende franchising. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAMMA LEONE (730) Innehaver: Annie Ma AS, Torggt. 6, 0181 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter. (730) Innehaver: Advanced Minerals Corp, Santa Barbara, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Tørt naturlig og syntetisk mineral-basert media for bruk som et filter for fjerning av faste og halvfaste stoffer fra væsker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARATECH (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Kjemiske mellomprodukter for bruk i fremstilling av polyuretan-skum, polyoler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SNORP (730) Innehaver: Mission Pharmacal Co, San Antonio, TX, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. 2657

56 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POPCORN RADIO (730) Innehaver: Radio 1 Norge AS, Gjerdrumsvei 12, 0409 Oslo, NO (730) Innehaver: Sihl, Allmendstrasse 125, CH-8021 Zürich, CH KL. 16: Aviser. KL. 17: Folier av syntetiske materialer. KL. 24: Tekstilstoffer og ikke vevede tekstilstoffer. (300) Prioritet: CH, , 09853/1997 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THINK PINK (730) Innehaver: Owens Corning, Toledo, OH, US KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet: underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FUELCOM (730) Innehaver: 4tech ASA, Postboks 39, 3482 Tofte, NO KL. 9: Elektriske apparater for overvåkning av tanker. KL. 17: Isolasjonsmaterialer. 2658

57 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PODRACER (730) Innehaver: Lucas Licensing Ltd, Nicasio, CA, US (730) Innehaver: Tequila Kola International Inc, Chai Wan, HK KL. 20: Møbler, puter, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; esker, bokser, skrin, kasser (ikke laget av edelmetaller); paraplyholdere, kurver. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring av gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner; databehandlingsutstyr; dataprogrammer og programvare; programvare i form av interaktive underholdningsprogrammer; programvare i form av dataspill; apparater for data- og videospill; elektroniske spill; telefoner; radiotelefoner; radioer; forhåndsinnspilte audio- og videobånd; laserdisker; DVD-plater; videodisker; kompaktdisker; CD-ROM-plater; elektroniske kalkulatorer; batterier; solbriller; bæreetuier og bæreanordninger for bærbare elektroniske innretninger; hodetelefoner; audiokassettspillere og - opptakere; CD-spillere; DVD-spillere; magneter; modemer; musematter; fjernstyringsinnretninger; uinnspilte videobånd; fotografiske lysbilder og diapositiver; håndholdte enheter for spill av dataspill og elektroniske spill; konsoller for spill av dataspill og elektroniske spill. 2659

58 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BIB MOUSSE (730) Innehaver: CuraMed AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, pastiller for farmasøytiske formål, kosttilskudd for medisinske formål i form av tabletter, kapsler og pulver. (730) Innehaver: Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12 Cours Sablon, F Clermont-Ferrand Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Cellegummiringer for pneumatiske gummidekk for kjøretøyhjul. (300) Prioritet: FR, , 97/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DYNAXER VIAXER (730) Innehaver: Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12 Cours Sablon, F Clermont-Ferrand Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Pneumatiske dekk og slanger for kjøretøyhjul; slitebaner for regummiering av dekk. (300) Prioritet: FR, , 97/ (730) Innehaver: Compagnie Générale des Etablissements MICHELIN - MICHELIN & CIE, 12 Cours Sablon, F Clermont-Ferrand Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Pneumatiske dekk og slanger for kjøretøyhjul; slitebaner for regummiering av dekk. (300) Prioritet: FR, , 97/

59 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov 21 (dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før ) Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TROPHY (730) Innehaver: Triumph International AG, D München, DE (730) Innehaver: Blå Kors i Norge, Postboks 4793 Sofienberg, 0506 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Stabell DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO KL. 42: Barnehager, barnehjem, daghjem for barn, feriehus, ferieleirtjenester, helsetjeneste, herberger, rekonvalesenthjem, hospitser, hoteller, hvilehjem, kafeer, kafeteriaer, klinikker, legebehandliing, poliklinikker, restauranter, salgsautomeater, sykehus, sykepleiertjenester. Ovennevnte tjenester knyttet til rusog alkoholomsorg. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Snørelivsvarer, hofteholdere, hofteformere, korsetter, korseletter, snøreliv, strømpeholdere, snørelivstruser, bodies, bysteholdere, strømpevarer, strømper, strømpebukser, T-skjorter og undertrøyer, treningsgensere, jakker, vester, joggebukser, gamasjer, badebukser, badedrakter, badekåper, pyjamaser. 2661

60 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også mht Madridprotokollen. Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml 53 og Artikkel 3 (4). Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra denne dato. Rettsvern 10 år fra denne dato. Ytterligere utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning). Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter int.reg. dato. Artikkel 3ter (2). Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. ((111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: TOPFITZ (730) Innehaver: Hermes Fabrik Pharmazeutischer Präparate Franz Gradinger GmbH & Co, 5-8, Georg- Kalb-Strasse, D Grosshesselohe, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Dietetic products, in particular, vitamin-enriched dietetic products for medical purposes, namely, meat extracts, prepared meals consisting essentially of meat, fish, game, poultry, prepared vegetables, rice, sauces and/ or spices, soups, milk and milk products, namely, cream, yoghurt, soft white cheese, powder milk for alimentary purposes, desserts based on milk, yoghurt, soft white cheese and cream, cream puddings, coffee, cocoa, sugar, artificial coffee, flour and preparations made from cereals for alimentary purposes, biscuits, cakes, pastry and confectionery, honey, treacle, and coffee, cocoa and chocolate-based beverages. KL. 29: Vitamin-enriched food products, namely, meat extracts, prepared meals based on meat, fish, game, poultry and vegetables and also containing rice, sauce and/or spices, soups; milk and milk products, namely, cream, yoghurt, soft white cheese, powder milk for alimentary purposes, desserts based on milk, yoghurt, soft white cheese and cream. KL. 30: Vitamin-enriched food products, namely, ricebased prepared meals also containing sauce and/or spices as well as meat, fish, game, poultry and vegetables; cream puddings, coffee, cocoa, sugar, artificial coffee, flour and preparations made from cereals for alimentary purposes, biscuits, cakes, pastry and confectionery, honey, treacle, coffee, cocoa and chocolate-based beverages, grape sugar, in particular with added vitamins. KL. 32: Beer, ale, porter s ale; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; syrups and other non-alcoholic preparations for making beverages (not included in other classes); said products being optionally vitamin-enriched. Gazette nr.: 13/

61 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ECOTRON DRYSKIN (730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Electric drives (included in this class). KL. 9: Electrotechnical and electronic devices as well as electronic components and assemblies (included in this class); electrical, signalling, measuring, counting, recording, indicating, monitoring, testing, checking, open and closed-loop control and switching devices and instruments; devices for recording, emission, transmission, reception, reproduction, conditioning, processing and production of sounds, signals and/or images; electrical devices for recording, processing, sending, transmission, switching, storage and output of messages and data; systems consisting of a combination of the goods mentioned above; data processing programs. Gazette nr.: 05/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA (526) Unntaksanmerkning: The word VETMEDICA is excluded from the legal protection. (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 148, Binger Strasse, D Ingelheim, DE (730) Innehaver: Haglöfs Skandinavia AB, Industrigatan 18, S Avesta, SE (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 20: Sleeping bags. KL. 24: Fabrics and textiles. Gazette nr.: 08/97 (300) Prioritet: SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: BIRKI (730) Innehaver: Birki Schuh GmbH, 2-4, Rheinstrasse, D Bad Honnef, DE KL. 5: Plasters, dressing kits. KL. 10: Orthopaedic arch supports and orthopaedic shoe soles; orthopaedic shoes and sandals and their components. KL. 25: Shoe wear, namely shoes, oriental slippers, mules, sandals and sandals with inner soles made of cork or plastics and, in particular, designed as arch supports; arch supports, outer and inner soles, as well as heels; inner soles for sports shoes, especially for ski boots, running, tennis and walking shoes, as well as for mountain shoes. Gazette nr.: 10/98 (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Veterinary preparations. KL. 31: Foodstuffs and non-medical food additives for animals. Gazette nr.: 08/

62 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 30: Cocoa and cocoa-based preparations, chocolates and chocolate products, sugar confectionery; bakery goods; pastry articles; edible ices, products for making edible ices; frozen confectionery. Gazette nr.: 14/97 (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Taurus-Film GmbH & Co, 1, Betastrasse, D Unterföhring, DE KL. 3: Perfumes, ethereal oils, body and beauty care products, products to cleanse, condition and improve hair, dental care products, deodorants for personal use, soaps, wash lotions, sun protection products (all these products included in this class), cosmetics and make-up articles. KL. 9: Electrical and electronic apparatus, devices and instruments, included in this class; apparatus and instruments for scientific, tuning, measuring, signalling, counting, registration, surveillance, testing, switching and regulation and apparatus and instruments of this type; apparatus, instruments and devices for telecommunications; 3-dimensional, graphic display monitors; devices for recording, receiving, noting, transferring, processing, converting, distributing and reproducing data, speech, texts, signals, sounds and pictures, including multimedia devices; consumer entertainment electronic products, such as radio and television receivers, sound and/or picture recording and reproduction devices, also portable and for digital picture and sound signals; instruments for interactive television; devices for reception and conversion of coded transmission signals (decoders); devices for connection and controlling, also multimedia, of audio, video and telecommunications devices including computers and printers, also with electronic program management including control devices for interactive television and/or Pay-TV; electronic program guides; business software and other software for the abovementioned apparatus, instruments and devices; data processing units and computers, scratch pad memories, computer chips, disks, cables, disk drives, terminals, printers, keyboards, display units and other accessories for computers; computer games equipment consisting of saving disks, manual controllers and devices for television games; video, computer and other electronic games which connect to television sets; vending machines, games and entertainment machines, including video and computer games (also token or coin-operated); accessories for computers, video and computer games as well as similar electronic and electric apparatus, such as joysticks, manual controllers, steering devices, adapters, modules for expanding functions including expanding the memory capacity, voice synthesizers, light pens, electronic 3-D glasses, programmed and unprogrammed program cassettes, disks, cartridges and modules; storage boxes for cassettes and cartridges, program recorders, numeral keyboards, disk stations essentially consisting of disk drives, microprocessors and control electronics; electronic data processing units including display units, input and conversion units, printers, terminals and storage units; computer programs on disks, tapes, cassettes, cartridges as well as modules, records, compact discs, plastic sheets, punched cards, punched tapes and semiconductor memories; electronic data carriers; video games (computer games) in the form of computer programs saved on data carriers; computer and video game cassettes, disks, cartridges, records and tapes as well as other programs and data banks which are recorded on machine readable data carriers included in this class; pre-recorded and blank sound carriers, especially records, compact discs, tapes and cassettes (compact cassettes) pre-recorded and blank picture carriers (included in this class), including video discs (picture discs), compact discs (CD video, CD ROM and CDi), plastic sheets, cassettes and tapes; exposed films; photo-cds; photographic, film, optical and training apparatus and instruments; pre-recorded magnetic, magnetic-optical, visual carriers for sound and/or pictures; coded telephone cards; parts of all the above mentioned products included in this class; spectacles, spectacle frames and parts of spectacles made of or alloyed with precious metals; video games (computer games); electronic games apparatus with video screens and computer games. KL. 14: Products alloyed or plated with precious metals, such as art objects, ornamental objects, tableware (except cutlery), table centrepieces, key rings, ashtrays, jewels, jewellery, precious stones; fashion jewellery, cuff links, tie pins, tie clips; buckles, clasps, badges, bracelets, arm and ankle rings and chains, neck jewellery, broaches, earrings; clocks, especially wrist watches, wall, table and grandfather clocks; timekeeping instruments; parts of all of the above-mentioned products included in this class; adapted cases and containers for the above-mentioned products. 2664

63 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 KL. 16: Paper, cardboard, products made of paper and cardboard, such as paper towels, paper serviettes, filter papers, paper handkerchieves, paper decoration, writing paper, packaging containers, packaging bags, wrapping paper, products from printing works, such as newspapers, magazines, comics, brochures, leaflets, pamphlets, programmes, press files, books, book jackets, posters, banners, non magnetic telephone cards, entrance tickets, participation tickets, invitation cards, identification cards; stationery including writing and drawing implements; office articles, such as rubber stamps, ink pads, stamping inks, letter openers, paper knives, letter baskets, paper baskets, ring binders, desk pads, hole punchers, staplers, paper clips, drawing pins, labels, also self-adhesive ones; teaching and training products (except apparatus) in the form of materials from printing works, games, globes, blackboards and whiteboards and drawing and writing products; packaging made of plastic, such as covers, bags, plastic sheets also self-adhesive and for decoration purposes; playing cards; photographs, pictures (prints and paintings); calendars, transfers (also those made of vinyl and those applied by ironing on), paper and vinyl labels, stickers, badges, cut- out. KL. 18: Goods made of leather and imitation leather (included in this class), shopping bags, travelling bags, leisure bags, swimming bags, beach bags, draw-string bags, shoulder bags, carrier bags, handbags, school bags, school satchels children s bags, briefcases, attaché-cases, travel luggage, hand luggage, clothes bags, rucksacks, draw-string bags for shoes, shoe bags, string bags, shopping baskets, toiletries bags, feminine hygiene bags, make-up bags and other containers not mentioned above which are made of knitted or woven natural fibres or man-made fibres, leather or imitation leather or contain plastics; small leather goods, such as purses, wallets, key purses and holders, shoulder straps; skins and furs; saddlery goods (included in this class); umbrellas, parasols and walking sticks; cases for school pupils (except those made of leather), bags, draw-string bags, rucksacks, saddle bags, vanity bags, cases, purses, wallets and key purses made of textile. KL. 20: Furniture, including furniture made of metal, plastic, glass and/or acrylic glass as well as leather furniture and parts of furniture; office, studio, garden, camping and children s furniture; mirrors, frames; bedding, such as frames, mattresses and pillows as well as upholstered beds; goods made of wood or imitation wood, such as panels, picture frames, decorations, decorative objects, dowels, coat hangers, barrels, taps, crates, boxes, carved or turned art objects, decorative objects, profile and moulded strips, handles, sticks, curtain rails; goods made of plastic, such as picture frames, decorations, decorative articles, containers (except those for household and kitchen), bottle tops and stoppers, coat hangers, hooks for hanging things up, barrels, curtain poles, curtain rails, curtain gliders, studs, rivets, chests, furniture and door fittings, profile strips, moulded strips, screws, pegs, tanks, packaging containers; goods made of cork, basketwork, rushwork, wickerwork, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl and sepiolite (meerschaum) (included in this class); shutters and venetian blinds for furniture; ladders; letter boxes (not made of metal); air beds; cushions; photo and picture frames alloyed or plated with precious metals, painted art objects made of wood. KL. 25: Clothing including sports and leisure clothing; jogging suits, gym shorts and leotards, football shorts and shirts, tennis shirts and shorts, bathing and beach clothing, swimming shorts and swim suits also two-piece bathing suits; corsetry, underwear, children s clothes, initial clothing for babies; play suits; shoes, footwear and boots including sports and leisure shoes and boots; belts; socks, tights, stockings; ties; gloves; headgear including headbands and sweatbands. KL. 28: Games and toys (also electronic); puzzles; masks for fancy dress purposes, hobby and model construction boxes with creative articles for playing purposes, pieces of toys or games made of plastic, wood, rubber, porcelain and other materials; toy cars and lorries; toy hats; games and toys (also electronic), included in this class; electronic games apparatus without video screens; electronic pocket games; inflatable swim rings and water toys, slides, sand pits for playing purposes, skateboards, surfboards, roller skates, ice skates; soft dolls and fabric dolls and animals as well as figures made of woven material, fur and other materials; dolls and dolls clothes; balloons; gym and sports apparatus and articles (included this in class); keep-fit equipment, skiing, tennis and fishing equipment, skis, ski bindings, ski sticks, ski edges, ski furs; balls including sports and play balls; dumb-bells, shot-puts, discus, javelins; tennis rackets and parts thereof especially handles, strings, grip tapes and weighted tapes for tennis rackets; table tennis bats, badminton rackets, squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks, tennis balls and shuttlecocks; table tennis tables; gymnastics clubs, sports hoops, nets for sports purposes, goal and ball nets; sports gloves, especially goalkeeper gloves, gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin protectors for sports purposes, bags for sports equipment which are suitable for specific objects, bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis bats, badminton and squash rackets, cricket bats and hockey sticks; start and finish banners, signs for sports events, sight screens for tennis courts, umpires chairs for tennis matches, the above-mentioned goods made of plastic or textile; Christmas tree decorations; card games; bags for sport equipments. KL. 29: Meat, fish, poultry and sausage goods, meat and fish extracts, preserved, dried and boiled fruit and vegetables, meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, prepared meat, fish, poultry, vegetable and fruit salads, gelatine for nutritional purposes, gelling agents for the preparation of preserves and jams, marmalades, eggs, milk, including sour milk, concentrated sour milk, buttermilk and condensed milk, milk products, such as butter, cheese, cream, yoghurt, curds, kefir, cream cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curds and/or cream, milk mixture drinks with a predominant milk content (also with added fruit content), milk drinks, also with added fruit; dried milk for nutritional purposes, cooking oil and cooking fat, meat, fish, fruit, vegetable and soup preservatives, also deep-frozen; ready prepared meals which are preserved and are deep-frozen, mainly consisting of meat and/or fish and/or vegetables and/or prepared fruit and/or pastry and/or potatoes and/or rice, pickled preserved fruit and vegetables, stock, soups, vegetarian ready-prepared meals made of plants, vegetables and/or prepared fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and preparations which are used as an 2665

64 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 addition to foodstuffs or used to prepare meals; vegetable proteins used to produce foodstuffs, except drinks, especially produced from soya beans; tofu; spreads for bread and creams and pastes essentially made of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, plant pollen and/or spices, vegetarian burgers produced mainly from cereals or prepared vegetable mixtures; sausage and schnitzel substitutes mainly made of soya, fruit and vegetable purées, fruit and vegetable pastes including nut purées, fruit slices made of dried fruit; milk mixture drinks with cocoa or coffee substitutes. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, glucose for nutritional purposes, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee and tea extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa and chocolate drinks (including instant drinks); coffee or cocoa preparations for the manufacture of alcoholic or non-alcoholic drinks; flour; cereals for human use, especially oats and other cereal flakes, also sweetened, seasoned or aroma enhanced; nutritional preparations made of the above cereal products, especially breakfast foods and snacks, also mixed with dried fruit and nuts, potato flour, semolina, pastry, ready-prepared pasta meals and preserves; bread, biscuits, cakes and other breads, cakes and pastries, especially salted, pretzel and sweetened breads, cakes and pastries as snacks; long-life breads, cakes and pastries, including crisp breads and biscuits; chocolate; pastries and cakes, especially chocolate goods and pralines, also with a filling made of fruit, coffee, non-alcoholic drinks, wine and/or spirits as well as milk or milk products, especially yoghurt; ice cream and ice cream powder; sugar goods, especially sweets and chewing gum; honey, inverted sugar cream, fruit syrups, molasses; spreadable cocoa mass, spreads for bread containing sugar, cocoa, nougat, milk and fats; yeast, baking powder, essences for baking purposes (except ethereal oils); table salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad sauces), ketchup, spices and spice mixtures, mousses desserts; aroma for nutritional purposes, mayonnaise, remoulade. KL. 35: Advertising and marketing, information and advice services in the areas of marketing and advertising, statistical evaluation of market data, market research, market analysis, distribution of catalogues, mailings and goods for advertising purposes, radio, television and cinema advertising, public relations, sales promotion, negotiating and concluding business for others, negotiating contracts to acquire and dispose of goods, all of the above-mentioned services also in connection with communications networks; data administration using computers; negotiation and allocation of access entitlement for users of different communications networks; recording, saving, processing and reproduction of information such as data and data for fees; databank services, such as collection, processing, archiving, analysing, updating and supplying of data. KL. 38: Organization and distribution of radio and television programmes/channels via wireless or cabled networks; broadcasting of film, television, radio and teletext and videotext programmes and channels; telecommunications; collection, supply and transmission of news, press reports and market research data (also using electronic methods and/or using computers); sending sound and pictures via satellites; on-line interactive, electronic research regarding technological information products and services; operation of subscription TV services (Pay-TV) including video-on-demand, also for third parties on a digital basis; transmission of information contained in data banks by means of telecommunication; imparting information to third parties, distributing information via wireless or cabled networks; on-line services and programmes, such as transmission of information and news including ; operation of teleshopping channels; operation of networks for the transmission of news, pictures, text, speech and data; transmission of information such as sound, picture and data; transmission of data for fees. KL. 41: Production, reproduction, presentation and rental of film, video and other television programs; production and reproduction of speech, text, sound and picture recordings on video and/or audio cassettes, tapes and records (including CD-ROM and CFi) as well as video games (computer games); presentation and rental of video and/or audio cassettes, tapes and records (including CD- ROM and CDi) as well as video games (computer games); rental of television receiver devices and decoders; training, education; entertainment; sports and cultural activities; organization and running of shows, quizzes and music events as well as competitions in the area of entertainment and sport, also for recording or as live programs on radio or television; production of television and radio advertising programs including relevant prize winning programs; organization of competitions in the areas of education, teaching, entertainment and sport; organization of correspondence courses; publishing and issuing of books, magazines and other printed material as well as relevant electronic media (including CD-ROM and CDi); presentation of concerts, theatrical and entertainment events as well as sports competitions; production of film, television, radio and BTX and videotext programs or channels, radio and television entertainment; production of films and videos as well as other picture and sound programs in the pictorial, instruction and entertainment style, including for children and young people; recording, saving, processing and reproduction of information such as sound and picture. KL. 42: Allocation, negotiation, rental, as well as other usage of rights of film, television and video productions as well as other picture and sound programs; administration and usage of copyrights and trade protection rights of others; exploitation of film and television additional rights in the area of merchandising; development of software, especially in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV; technical advice in the area of multimedia, interactive television and Pay-TV (included in this class); creation of programs for data processing including video and computer games. Gazette nr.: 14/97 (300) Prioritet: DE, ,

65 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: COCOLINO (730) Innehaver: Marti Oskar, Restaurant Moospinte, CH-3052 Münchenbuchsee, CH og Weiss Oskar, 3, Gurtenstrasse, CH-3074 Muri B, CH (730) Innehaver: Alfred Güdel AG, 28, Gaswerkstrasse, CH-4900 Langenthal, CH KL. 7: Machine parts, namely spur gears, measuring and positioning toothed racks, bevel toothed wheels, sets of helical gears, trapezoid shafts, roller chains, conveying chains, couplings, differential gears, linear systems. Gazette nr.: 14/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: KL. 16: Paper, printed matter, instructional and teaching material. KL. 21: Household or kitchen utensils and containers (neither of precious metals, nor coated therewith). KL. 25: Clothing, headwear. KL. 28: Games, toys. KL. 29: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made from cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces, salad dressings, spices; ice for refreshment. KL. 32: Mineral and aerated waters and other nonalcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices, syrups and other preparations for making beverages. KL. 41: Entertainment and education. Gazette nr.: 14/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: UBS (730) Innehaver: Carlo Gavazzi AG, 25, Grabenstrasse, CH-6340 Baar, CH KL. 9: Electronic and electromechanical components, such as industrial sensors, relays, electronic counters. Gazette nr.: 14/97 (730) Innehaver: Schweizerische Bankgesellschaft, 45, Bahnhofstrasse, Postfach, CH-8021 Zürich, CH KL. 14: Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith not included in other classes. KL. 16: Printed matter. KL. 35: Advertizing; commercial business management; business administration; office functions; foundation and management of companies; accounting; services and consultancy in connection with tax preparation; business management assistance services. KL. 36: Insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate operations; services and consultancy in fiduciary affairs; services and consultancy in fiscal assessment and know-how. KL. 41: Sporting and cultural activities. KL. 42: Legal services. Gazette nr.: 14/

66 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: EUROVAL (730) Innehaver: Quelle Schickedanz AG & Co, Nürnberger Strasse, D Fürth, DE (730) Innehaver: Monika Gruhn-Lukaschewski, 2, Rte du Tirage, CH-1806 St. Legier-La Chiesaz, CH og MGL Creative Consulting AG, 8, Wieslergasse, CH-8049 Zurich, CH KL. 9: Computer software, magnetic cards. KL. 16: Printed matter. KL. 17: Goods made of (semi-processed) plastics. KL. 35: Advertizing. KL. 36: Financial affairs, especially delivery of credit cards and cards for bank product users, credit transaction processing in connection with credit cards, brokerage transactions in connection with insurance contracts relating to the delivery of credit cards. Gazette nr.: 7/98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 6: Objects made of nickel. KL. 14: Precious metals; gold and silver objects; jewelry and fashion jewelry; clock and watchmaking articles (clocks, wall clocks, watches). (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BELETTE (730) Innehaver: Raision Tehtaat OY AB, P.O. Box 101, SF Raisio, FI KL. 29: Margarines; cheeses; spreads made of vegetable fats. TORVAL (300) Prioritet: FI, , TI (730) Innehaver: Torras Valenti SA, Ctra. N-141 Manresa-Vic km. 8,4, Colonia Galobart, Navarcles (Barcelona), ES KL. 5: Absorbent cotton, dressings, dressed cambric for dressings, adhesive plaster, aseptic gauze, bandages. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: WORLD MANAGER (730) Innehaver: Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd, 2 Kensington Square, London, W8 5RB, GB og Caffeine Software Ltd, Unit S11 Kirklees Media Centre, 7 North Umberland Street, Huddersfield HD1 1RL, GB KL. 9: Computer software, computer programs. (300) Prioritet: GB, ,

67 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SOFTIS EYES & HANDS (730) Innehaver: SCA Hygiene Paper GmbH, Sandhofer Strasse 176, D Mannheim, DE KL. 3: Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular tissues impregnated with cosmetic lotions, all aforementioned goods also made of tissue or fleece and fluff materials or in combination with tissue or fleece and fluff materials. KL. 5: Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular sanitary napkins, tampons, sanitary towels; diapers for incontinents, all aforementioned goods also made of tissue or fleece and fluff materials or in combination with tissue or fleece and fluff materials. KL. 16: Paper products for household and hygienic purposes (included in this class), in particular toilet paper, impregnated toilet paper, towels, kitchen towels, handkerchiefs, napkins and cosmetic wipes; diapers for babies, all aforementioned goods also made of tissue or fleece and fluff materials or in combination with tissue or fleece and fluff materials. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: READSOFT (730) Innehaver: Readsoft AB, Garnisonsvägen 25A, S Helsingborg, SE KL. 9: Computer programs on tapes, discs, diskettes and other machine-readable media; data processing equipment, computers, computer memories, viewing screens, keyboards, printers, scanners; chips (integrated circuits) and processors; parts and fittings for all the above goods included in this class. KL. 16: Listed computer programs, manuals and instruction books; education and teaching material. KL. 41: Education and teaching. KL. 42: Computer services namely maintenance and updating of computer software, designing (working out) of computer software and computer hardware; computer programming and computer system analysis. (730) Innehaver: Readsoft AB, Garnisonsvägen 25A, S Helsingborg, SE KL. 9: Computer programs on tapes, discs, diskettes and other machine readable media; data processing equipment, computers, computer memories, viewing screens, keyboards, printers, scanners; chips (integrated circuits) and processors; parts and fittings for all the above goods included in this class. KL. 16: Listed computer programs, manuals and instruction books; education and teaching material. KL. 41: Education and teaching. KL. 42: Computer services namely maintenance and updating of computer software, designing (working out) of computer software and computer hardware; computer programming and computer system analysis. (300) Prioritet: SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: RADIO CAFE (730) Innehaver: My Kinda Enterprises Ltd, King s Road, London SW3 5ED, GB KL. 42: Restaurant services; self-service restaurant services; cafeteria services; catering services; food and drink preparation; wine bar services; snack bar services; canteen services; all included in this class. (300) Prioritet: SE, ,

68 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DEPRESIN (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Jemo-Pharm Holding APS, Hasselvej 1, DK-4780 Stege, DK KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely preparations for the treatment of undulant mood and melancholy, including natural (herbal) medicines and preparations for healthcare; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings. (300) Prioritet: DK, , VA (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Eins Ahh AG, 14, Grundstrasse, CH Rotkreuz, CH KL. 9: Computers and software. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Siegfried Ebert, 18, Radefelder Strasse, D Freiroda, DE ORATRIM KL. 7: Tension and buffer elements for winding drives, particularly for feed chain and toothed belt drivers rotating between sections. (730) Innehaver: Siegfried Lanitz, 40 Markelstrasse, D Berlin, DE KL. 16: Letters and symbols in the form of synthetic sheets, including self-adhesive plastic sheets for decorative surfaces. KL. 17: Plastic sheets for surface finishing; plastic sheets, iron-on sheets and colored adhesive sheets; plastic sheets, iron-on sheets and adhesive sheets for letters and symbols; said goods not for packaging. 2670

69 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: JUMP (730) Innehaver: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH, 2, Weikardshof, D Ebersburg, DE KL. 32: Mineral water, lemonade, fruit juice drinks, fruit pulp drinks with additives, fruit juice, beer. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Artimplant Development ArtDev AB, Sjöporten 4, S Göteborg, SE KL. 5: Biologically degradable carriers of pharmaceuticals. KL. 10: Artificial implant for humans and animals made of polymeric and/or metallic materials, including prosthesis, screws, rods, anchors, ligaments and tissue; suture materials. (300) Prioritet: SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Lenser Kunststoff-Presswerk GmbH + Co KG, Breslauer Strasse 8, D Senden, DE KL. 7: Filter elements as parts of machines for solidliquid separation, namely filter plates and frames, chamber and membrane filter plates, vacuum filters, compression tank filters, disk filters, thickener plates, screens, filter suction apparatus, as well as customized filters for special uses; accessories for filter elements, namely carrying handles, discharge cocks, filter cloth holding cogs, filter cloth bolting, clamping rings, distributor rings, spacers, plate-guiding parts, containers for liquid starter cells and large electromotors made of synthetic material, also with metal reinforcement; propellers for industrial mixers, particularly made of steel with heavy synthetic material sheathing; goods made of synthetic material (semi-products), namely, press plates, stamping plates, and supports for cutting. KL. 9: Connection plates and connection tubes; parts for electrolysis, electrolysis cells, electrode frames, cathode frames. KL. 35: Procurement of contracts for the purchase and sale of technical installations and parts thereof. KL. 37: Construction, namely construction of technical installations and parts thereof; reconstruction of filter presses; service in the field of filtration, namely commencement of operation of filter installations. KL. 42: Services of engineers, technicians or chemists in the field of environmental protection or industrial reintegration of remaining material; engineering in the field of filtration, namely projection, planning of operation of filter installations, control and surveillance of filter installations for filtration parameters and filtration results. (300) Prioritet: DE, ,

70 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BYGGINFOBAS AGOMER (730) Innehaver: AB Svensk Byggtjänst, St. Eriksgatan 17, S Stockholm, SE KL. 16: Catalogues and books; printed matter; instructional and teaching material (except apparatus) also in computerized form. KL. 35: Advertising; business management; business administration. KL. 37: Building construction; repair; installation services in the field of building construction. KL. 41: Education; providing of training. KL. 42: Professional consultancy, non-business; drawing up and editing manuals in the form of working instructions and material descriptions in the field of building construction and providing of structure and basic contents of such descriptions, also in computerized form. (300) Prioritet: SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Exportaciones Aranda SL, Carretera Nazaret-Olivia s/n, Piles (Valencia), ES (730) Innehaver: Agomer GmbH, 4, Rodenbacher Chaussee, D Hanau, DE KL. 1: Plastic materials and synthetic resins used as raw materials based on acrylic and/or methacrylic acid esters in liquid, syrup, paste, bead and granule form; plastic materials in liquid form based on acrylic and/or methacrylic acid esters used as saturants for the treatment of porous materials, particularly stone, concrete, asbestoscement sheets as well as wood and metal; plastic materials in liquid form, but also in powder and paste form based on acrylic and/or methacrylic acid esters used as finishing and coating products for the surface treatment of materials, particularly stone, concrete, metal, wood, glass, ceramics and plastics; plastic materials in liquid form, but also in powder, bead or granule form based on acrylic and/or methacrylic acid esters used as binders or glue for manufacturing compounds, cast parts; crude plastic materials in the form of thermohardening materials and moulding compounds; plastic materials in liquid form but also in powder form based on acrylic and/or methacrylic acid esters for use in coats of varnish and paint, particularly for insulating varnishes and paints for silkscreen printing, printing, imitation leather, road marking, heat-sealing varnishes, film-coloring lacquers, thinners for glues, marine paints. KL. 17: Semi-finished products made of polycarbonates but also acrylic and/or methacrylic acid esters, including acrylic glass used particularly for sections, flexible tubes, slabs, films, plates, double-sided boards for the building industry, covers for lighting equipment, signal lights, dashboard parts for the electrical equipment industry. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: DE, , KL. 31: Fruit, vegetable plants and fresh vegetables; agricultural, horticultural and forestry products and grains not included in other classes; oranges, lemons, olives and fresh grapes, lettuce (plants). KL. 35: Import, export, representation, promotion and exclusivity services for all kind of fruit, vegetables and fresh vegetable plants; organization of exhibitions for commercial or advertizing purposes. KL. 39: Warehousing, distribution and transport services for all kind of fruit, vegetables and fresh vegetable plants; storage of goods; rental of warehouses; packaging of goods. 2672

71 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Puma AG Rudolf Dassler Sport, 13, Würzburger Strasse, D Herzogenaurach, DE KL. 18: Leather and imitations of leather and goods made of leather or of leather imitations, included in this class; bags and other cases not adapted to the product they are intended to contain as well as small articles of leather; purses, pocket wallets, key cases; carrying bags for permanent use, travelling bags, sports bags, poches made of leather or of leather imitations, duffel bags, bags for climbers, including day packs, school bags, shoulder bags, toilet bags; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks. KL. 25: Clothing, footwear, headgear. KL. 28: Games and playthings; gymnastic apparatus; gymnastic and sporting articles (included in this class); balls for games; shin guards, knee, elbow and ankle pads for sports purposes; sporting gloves; tennis racquets, cricket bats, golf clubs, hockey sticks, table tennis, badminton and squash bats; bags for sporting articles adapted to the product they are intended to contain; bags and coverings for tennis racquets, table tennis, badminton, squash and cricket bats, golf clubs and hockey sticks; roller-skates, ice skates; table and nets for table tennis. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DBL (730) Innehaver: Deutsche Berufskleider- und Textil- Leasing GmbH, 10, Rumannstrasse, D Hannover, DE (730) Innehaver: Gerhard Küntscher Kreis Verein zur Förderung von Verfahren zur Knochenbruchbehandlung ev, 5, Marienstrasse, D Kiel, DE KL. 39: Distribution of journals and scientific publications. KL. 41: Issuing of journals and scientific publications, organization of congresses and exhibitions, performances for further education. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Kludi-Armaturen Paul Scheffer KG, 2, Landstrasse, D Fröndenberg, DE KL. 11: Taps and regulating accessories for water and gas apparatus and pipes for sanitary installations, fittings for douches, siphons as parts of sanitary installations, constant temperature control apparatus, hand showers, wall holders for hand showers, holders to fix hand showers, tubes for hand showers and shower heads, connection tubes with holder for hand showers, bath inlets, fittings for constant temperature controls, stands for douches, lengthening pieces for shafts. KL. 25: Clothing. KL. 36: Leasing of clothing, especially of working clothing. KL. 37: Cleaning, washing, repair and maintenance of clothing, especially working clothing. KL. 42: Rental and design of clothing, especially working clothing. Gazette nr.: 10/

72 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MR. SANDMAN (730) Innehaver: Volker Rieger, 83, Baersdonkstrasse, D Geldern, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringfoto GmbH & Co ALFO Marketing KG, 182, Sigmundstrasse, D Nürnberg, DE KL. 1: Photographic paper, chemical products for photographic purposes, photographic chemicals. KL. 9: Photographic cameras, equipment and devices for digital recording, transmission and reproduction of pictures and sound, in particular digital cameras and digital video cameras; electronic equipment and devices for processing and reproducing digital pictures and sound recording, particularly computers and peripheral device for computers, monitors, printers, scanners; electronic equipment and devices for scanning text and picture copies and conversion of data contained thereon in digital form; software for the aforementioned equipment and devices, included in this class; recording and storage media for digital recording, processing and reproduction of picture and sound; exposed and unexposed photographic and cinematographic films, paper, plates and foils, photographic and cinematographic film material. KL. 16: Paper, cardboard and goods made of said materials, included in this class, in particular photographies, albums, labels; office supplies, included in this class; frames, supports and racks for photographies and pictures. KL. 40: Digital picture and film processing. KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; cosmetic bath additives, especially bath salts and bubble bath; dentifrices. KL. 10: Condoms; mattresses for medical purposes; electric blankets for medical purposes. KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; goods (included in this class) of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum, or of plastic; cushions, pillows; bedding; fittings and mountings of beds not of metal; sleeping bags for camping purposes; beds; water beds; beds for pets; mattresses not for medical purposes; slatted frames not of metal. KL. 24: Textiles and textile goods (included in this class); bed and table covers; bed linen; cases made of cambric and calico; cushion covers and pillow cases; sleeping bags (linen sewed to cases or covers); fabrics; cloth; textile serviettes; blankets and quilts. KL. 42: Non business professional consultancy (not management consulting); providing of food and drink for guests; temporary accommodation; services of a designer; printing services; development and research services with respect to new products (for third parties); services of a graphic artist, illustrator or graphic designer; planning of technical projects. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CELLRELIN (730) Innehaver: Pharma Dynamics Gesellschaft für Konzept und Vertrieb mbh, 36, Olendeelskoppel, D Hamburg, DE KL. 5: Pharmaceutical products, finished products immunological agents, immune therapeutic agents, cytostatic medicine. (300) Prioritet: DE, ,

73 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: WERU-CLASSICO MEGES-CELL (730) Innehaver: Weru AG, Zumhoferstrasse 25, D Rudersberg, DE KL. 19: Building materials (non metallic). (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Pharma Dynamics Gesellschaft für Konzept und Vertrieb mbh, 36, Olendeelskoppel, D Hamburg, DE KL. 5: Pharmaceutical products, immunologic agents, immune therapeutic agents, cytostatic medicines. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: EPI-CELL (730) Innehaver: Pharma Dynamics Gesellschaft für Konzept und Vertriebs mbh, 23, Feodor-Lynen-Strasse, D-30625, DE (730) Innehaver: Lemförder Metallwaren International GmbH, Borgwardstrasse 16, D Bremen, DE KL. 4: Technical oils and greases, lubricants, especially grease for articulations, grease for homocinetic joints and bearing oil. KL. 7: Engine and vehicle parts, bearings, antifriction bearings, roll and ball bearings, slidings, bearings, pedestal bearings, case bearings and flange bearings, bushings, articulation heads, cogwheels, belt drive wheels, bearers for vehicle engines mostly consisting of metal, rubber and/or plastics, bolts, split pins, snap rings, shaft rings; engine bearings, engine bearers. KL. 12: Parts for vehicles, particularly for motor vehicles, engines, clutches, gears, steering systems, parts of steering systems, steering tie rods, steering tie rod extremities, wheels, steering wheels, gear wheels, crank shaft wheels, camshaft wheels, joints, wheel joints, suspension arms, axle brackets, axcle and steering collars, wheel rims, universal joints, transmission shafts, driving shafts, crank shafts, camshafts, steering shafts, cardan shafts, gear bearings, shaft bearings, valve lifters and motor levers, brakes, parts for brakes, brake disks, shock absorbers, pneumatic springs as well as parts of the above-mentioned goods. KL. 5: Pharmaceutical products, immunologic agents, immune therapeutic agents, cytostatic medicines. (300) Prioritet: DE, , (300) Prioritet: DE, ,

74 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Pfeifer & Langen, 48, Linnicher Strasse, D Köln, DE KL. 1: Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use. KL. 5: Dietetic sweetening substances, especially sugar alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures with synthetic sweeteners. KL. 29: Proteins for nutritional purposes. KL. 30: Sugar and sweetening saccaharide mixtures including fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar, glucose, syrups, maltodextrins (starch saccharification products), natural sweeteners (sweetening substances) all above-mentioned goods also as mixtures with artificial sweeteners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery; starch, gluten and baking aids for nutritional purposes. KL. 31: Foodstuffs for animals, additives to foodstuffs for animals not for medical purposes. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Pfeifer & Langen, 48, Linnicher Strasse, D Köln, DE KL. 1: Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use. KL. 5: Dietetic sweetening substances, especially sugar alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures with synthetic sweeteners. KL. 29: Proteins for nutritional purposes. KL. 30: Sugar and sweetening saccaharide mixtures including fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar, glucose, syrups, maltodextrins (starch saccharification products), natural sweeteners (sweetening substances) all above-mentioned goods also as mixtures with artificial sweeteners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery; starch, gluten and baking aids for nutritional purposes. KL. 31: Foodstuffs for animals, additives to foodstuffs for animals not for medical purposes. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: WÜSTENROT (730) Innehaver: Wüstenrot Holding GmbH, Hohenzollenstrasse 46, D Ludwigsburg, DE KL. 36: Insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs. KL. 37: Building construction. 2676

75 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ORFEUS (730) Innehaver: BFI Entsorgungstechnologie GmbH, 57, Eggerscheidter Strasse, D Ratingen, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Capel Vinos, SA, Calle Molino Alfatago s/n, E Espinardo (Murcia), ES KL. 33: Wine. (300) Prioritet: ES, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Wüstenrot Holding GmbH, Hohenzollenstrasse 46, D Ludwigsburg, DE KL. 36: Insurance, financial affairs, monetary affairs, real estate affairs. KL. 37: Building construction. KL. 7: Machines and/or mechanical apparatus and combined installations made of machines and/or mechanical apparatus for procurement, decontamination and environmental protection, especially for electricity and water supply, for waste oil recycling, for sewage treatment, for combustion, for gasification and for pyrolysis. KL. 9: Electrotechnical, electronic and optical apparatus and instruments included in this class, such as quantity feelers; electrical and electronic sub-units and components; devices for measuring, controlling, regulating, mounting, monitoring, supervising, measuring and recording, signalling as well as for information inputting and outputting; electrical and electronic apparatus, devices and instruments for process and machine control as well as for controlling, supervising and adjusting installations in the fields of gasification, pyrolysis and combustion, as well as working and recycling operations; picture and sound recording, transmitting, processing and reproducing devices; machine-readable data media of all kinds equipped with programmes; apparatus for measured value processing and computers; machines and/or mechanical apparatus and combined installations made of machines and/or mechanical apparatus for product identification, usable-material classification and for quality control in the fields of procurement, decontamination and environmental protection as well as in the recycling sector in general; parts of the aforementioned products, included in this class. KL. 37: Setting-up of installations, devices and processes for use in supplying, decontaminating, combustion, gasification, pyrolysis and environmental protection; mounting of electronic and optical apparatus and device prototypes. KL. 40: Services for the heat treatment of waste and used goods as well as decontamination and recycling; assembly of printed circuit boards. KL. 42: Development, design and planification of installations, devices and processes for use in procurement, decontamination, combustion, gasification, pyrolysis and environmental protection as well as advisory services, i.e. algorithm designing for the monitoring, tuning and automatic control of combustion, gasification and pyrolysis installations; development of intelligent assessment methods based on information processing for use in the fields of procurement, decontamination, combustion, gasification, pyrolysis and environmental protection; engineering services for industrial and electrotechnical processes; development, setting-up and application of concepts for electronic site projects and process technology, tuning and detectors; development of electronic and optical apparatus and device prototypes as well as of printed circuit boards; setting-up of data processing programmes. 2677

76 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: AUTAL (730) Innehaver: Electro-Arco SA, Rua Vice-Almirante Azevedo Coutinho, 4, Venda Nova, Amadora, PT KL. 1: Autogenous welding chemicals, industrial chemicals and welding preparations. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Borja, Esther, Abraham Viedma Moreno, P.I. Torrehierro Parc , E Talavera de la Reina (Toledo), ES KL. 25: Clothing, footwear (except for orthopedic footwear), head gear. (730) Innehaver: Basilia Moreno Gomez, Agustina Saragossa 3 bjs., E Barcelona, ES (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 17: Insulating products. KL. 27: Insulating floor coverings. KL. 37: Installation and maintenance services. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Hans Oetiker AG Maschinen- und Apparatefabrik, Oberdorfstrasse 21, CH-8812 Horgen, CH KL. 6: Pipe clamps, tightening straps, liquid and compressed air pipe connections (small and large models). KL. 7: Machines and apparatus for fastening pipe clamps. KL. 8: Apparatus (hand-held devices) for fastening pipe clamps. (730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D Düsseldorf, DE og Hans Schwarzkopf GmbH, 127 Hohenzollernring, D Hamburg, DE KL. 1: Chemicals used in industry, including chemical bases. KL. 3: Soap; perfumery, essential oils, body and beauty care preparations, deodorants for personal use, chemicals for hair care and treatment; medicinal and non-medicinal dentifrices and dental rinses, cosmetic bath and shower foaming preparations. KL. 5: Disinfectants; chemical preparations for sanitary purposes. KL. 6: Works of art of common metal. KL. 14: Jewels; watches. KL. 21: Works of art of painted porcelain included in this class; shaving brushes, powder puffs, eyebrow brushes, eyelash shapers, electrical water-pulsed devices for cleaning teeth and electrical toothbrushes. (300) Prioritet: DE, ,

77 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: STEPPERS BY FLAWA (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattenfabriken AG, 43, Badstrasse, CH-9230 Flawil, CH KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; plasters, material for dressing; disinfectants; fungicides, herbicides. KL. 25: Deodorant sanitary soles for shoes. (300) Prioritet: CH, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CREMESSE (730) Innehaver: Zott KG, 4, Dr. Steichele Strasse, D Mertingen, DE KL. 29: Milk, milk products, namely fluid milk, curdled milk, buttermilk, yoghurt, fruit yoghurt, chocolate or cocoa yoghurt, mixed milk drinks without alcohol, kefir, cream, soft white cheese, soft white cheese with fruit and fines herbes, desserts consisting essentially of milk and spices with gelatin and/or starch as binder, butter, clarified butter, cheeses and preparations made from cheese, milk and whey powder as foodstuffs, dietetic yoghurt for non-medical use. KL. 30: Puddings. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich- Ebert-Allee 140, D Bonn, DE KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanism for coin operated apparatus; data processing equipment and computers. KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); stationery (except furniture). KL. 35: Collection and provision of data. KL. 38: Telecommunication services, especially data, image and linguistic services, namely phoning, telephone connection services; multimedia services; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection of news and information. KL. 41: Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter. KL. 42: Computer programming services; data base services, especially rental of access time to and operation of a data base, rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. 2679

78 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Kikkoman Trading Europe GmbH, Heerdter Lohweg, D Düsseldorf, DE KL. 8: Knives, cutlery, forks, spoons, chopsticks, manually operated apparatus for household, kitchen and gastronomy. KL. 11: Cooling apparatus, cooking apparatus, rice cooking apparatus. KL. 21: Apparatus and containers for household and kitchen, glassware, porcelain, stoneware, included in this class. KL. 29: Meat, fish, poultry, game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils and fats. KL. 30: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery; ices; honey, treacle; yeast, baking powder, salt, mustard; vinegar, sauces, especially soya sauces, spices; ice. KL. 32: Beers; non-alcoholic drinks; fruit juices, fruit drinks, syrups, and other preparations for making beverages. KL. 33: Wine, rice wine, alcoholic beverages. (300) Prioritet: DE, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Pfeifer & Langen, 48, Linnicher Strasse, D Köln, DE KL. 1: Artificial sweeteners, also as mixtures with sugar and sugar substitutes; starch and gluten for industrial use. KL. 5: Dietetic sweetening substances, especially sugar alcohols such as sorbitol, xylitol, mannitol, also as mixtures with synthetic sweeteners. KL. 29: Proteins for nutritional purposes. KL. 30: Sugar and sweetening saccharide mixtures including fructose, glucose, maltose, liquid sugars, gelling sugar, glucose syrups, maltodextrins (starch saccharification products), natural sweeteners (sweetening substances) all above-mentioned goods also as mixtures with artificial sweeteners; candy sugar, caramelised sugar, molasses; confectionery; starch, gluten and baking aids for nutritional purposes. KL. 31: Foodstuffs for animals, additives to foodstuffs for animals not for medical purposes. (300) Prioritet: DE, ,

79 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SANTEC (730) Innehaver: Sonyo Video Vertrieb GmbH und Co, An der Strusbek 31, D Ahrensburg, DE KL. 9: Electrotechnical and/or electronic apparatus for processing, storing, outputting and transmission of data, in particular electric calculating machines, computers, data recording equipment, monitors and parts thereof, modems, cassette drives, disc drives, acoustic couplers, printers, keyboards and other peripherals for computers (included in this class), unrecorded computer readable data carriers of all kinds, namely magnetic discs and tapes, floppy discs, video discs, semiconductor storage modules, video cassette recorders and video cameras and parts thereof, protective housings and mounting supports for video cameras, fittings for video cameras, namely reversers and image dividers, printers for video pictures. KL. 16: Unrecorded computer-readable data carriers of all kinds, namely punch cards. (730) Innehaver: Tubacex SA, Tres Cruces, 8, LLODIO (Alava), ES KL. 6: Base metals and their alloys; metal construction materials; material transportable constructions; metal materials for railway tracks; non-electrical metallic cables and wires; ironmongery and small items of metal hardware; metal pipes; safes; metal products not included in other classes; ores; stainless steel pipes. KL. 7: Machines and machine tools; engines (excluding engines for land vehicles); couplings and transmission components (excluding those for land vehicles); agricultural implements; incubators for eggs. KL. 11: Lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating apparatus, water supply and sanitary equipment. KL. 40: Materials processing services. (300) Prioritet: ES, , ES, , ES, , ES, ,

80 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Dirk Domning GmbH Keramische Rüttelböden, 5, Gustav-Merbitz-Strasse, D Dresden, DE (730) Innehaver: Industria de Diseño Textil SA (Inditex SA), Poligono Industrial de Sabón, Parcela 79-B, E Arteixo la Coruña, ES KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, degreasing and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. KL. 18: Leather and imitation leather; goods made of these materials and not included in other classes; animal skins; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and saddlery. KL. 25: Ready-made clothing for men, women and children, footwear (except orthopedic footwear) and head gear. KL. 19: Paving slabs and paving (non metallic). KL. 37: Installation of vibration-type ceramic floors for automobile hangars, garages for servicing buses, production centers, food markets, repair workshops, covered markets and shops; laying of vibration-type ceramic floors in automobile hangars, garages for servicing buses, production centers, food markets, repair workshops, covered markets and shops; laying of slabs and paving. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: DE, , (300) Prioritet: ES, , ES, , ES, ,

81 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: EFONTS (730) Innehaver: E Fonts LLC, East Road, London N1 6AH, GB (730) Innehaver: Dirk Domning GmbH Keramische Rüttelböden, 5, Gustav-Merbitz-Strasse, D Dresden, DE KL. 19: Paving slabs and paving (non metallic). KL. 37: Installation of vibrating floors made of ceramic material for automobile hangars, bus garages, production centers, food markets, repair shops, covered storage sheds and shops; laying of vibrating floors made of ceramic material in automobile hangars, in bus garages, in production centers, in foodstuff markets, in repair shops, in covered storage sheds and in shops; laying of slabs and paving. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 9: Computer programs; computer software and hardware; magnetic data media; optical data media; recorded or encoded digital information. KL. 16: Type; books; periodicals; printed publications; pamphlets; manuals; and all other printed material. Gazette nr.: 18/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PREVAQUIN (730) Innehaver: Hoechst Roussel Vet GmbH, D Wiesbaden, DE KL. 5: Veterinary preparations. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ARAVA (730) Innehaver: Hoechst AG, D Frankfurt am Main, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Michael Spahn, Mühlenstr. 15. Forsthaus Ichterloh, D Ascheberg, DE KL. 25: Ladies wear, particularly knitwear, namely pullovers, waistcoats and cardigans. KL. 5: Pharmaceutical and veterinary preparations. (300) Prioritet: DE, , (300) Prioritet: DE, ,

82 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: VEBENT (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 148, Binger Strasse, D Ingelheim, DE KL. 5: Veterinary preparations. (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KENHILL (730) Innehaver: Augusta Bike GmbH, 153, Derchinger Strasse, D Augsburg, DE KL. 12: Bicycles, frames for bicycles and parts of bicycles. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ELSAM (730) Innehaver: Shenzhen Konnoc Battery Co Ltd, Rm.403, No.22, Fuminxincun, Shenzhen City, Guangdong, CN KL. 9: Electric batteries. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MELT-O-CLEAN (730) Innehaver: Henkel KGaA, 67, Henkelstrasse, D Düsseldorf, DE KL. 1: Solvents for adhesives. KL. 3: Degreasing preparations and grease removers, cleaning products for removing traces of adhesive, bleaching preparations and other substances for laundry use, cleaning and polishing preparations, chemicals for cleaning purposes. Gazette nr.: 18/97 (730) Innehaver: Elsam I/S Det jysk-fynske elsamarbejde, Fjordvejen 1-11, DK-7000 Fredericia, DK KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compositions; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles; wicks. KL. 37: Building construction; repair, installation services. KL. 42: Providing of food and drink; temporary accommodation; medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; services that cannot be placed in other classes. 2684

83 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: RED KICK (730) Innehaver: Haleko Hanseatisches Lebensmittelkontor GmbH, 1, Holsteinischer Kamp, D Hamburg, DE KL. 5: Vitamin preparations in the form of dietary supplements. KL. 29: Dietary concentrates in the form of ready food products or food mixes, essentially consisting of milk powder and/or animal and/or vegetable proteins and/or carbohydrates, also with added vitamins, minerals and sugar, in solid as well as liquid form. KL. 30: Dietary concentrates in the form of ready food products or food mixes, essentially consisting of animal or vegetable proteins and/or carbohydrates, vegetable fibers, cereals, dry fruit and sugar, in solid as well as liquid form. KL. 32: Stimulant thirst-quenching soft drinks made from food extracts, vitamins, mineral substances and sugar; powder composed of fruit extracts, vitamins, minerals and sugar for making said drinks; said food products optionally being in the form of healthfood or low-calorie food for non-medical purposes. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: MERITENE (730) Innehaver: Novartis Nutrition AG, Monbijoustrasse 118, CH-3007 Bern, CH KL. 5: Dietetic foods and foods for special diets for medical use. KL. 29: Dietetic foods and foods for special diets for non-medical use such as nutritional supplements, like milk products. KL. 30: Dietetic foods and foods for special diets for non-medical use such as nutritional supplements, like coffee. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: DEUTER (730) Innehaver: Deuter Sport und Leder GmbH, 2-6 Feldstrasse, D Augsburg, DE KL. 18: Rucksacks; luggage and case; sports and leisure bags; pocket wallets, purses, bags, bags worn around the hips, cases not adapted to the objects to be contained therein; key cases (all the aforesaid goods made of textile or synthetic fibers, leather, rubberized fabric, metal and/ or plastic materials). KL. 20: Sleeping bags (for camping). KL. 22: Tents. KL. 24: Sleeping bags (sewn covers as sheet substitutes); bath towels and sheets. KL. 25: Clothing, especially sportswear and leisurewear, caps, hats, gloves and headbands. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: BIOVEDA (730) Innehaver: U. Walter GmbH, 31, Maschstrasse, D Diepholz, DE KL. 5: Dietetic foods for medicinal applications mainly consisting of plant-based products; herbal teas, medicinal herbs. KL. 30: Dietetic foods not for medicinal use mainly consisting of plant-based products; coffee, tea, chocolate, sugar, rice, artificial coffee, flour, cereal-based preparations (except foodstuffs for animals), cereals prepared for a human diet, bread, pastry goods, honey, golden syrup, yeast, table salt, mustard, vinegar, sauces (except salad dressings), condiments. KL. 31: Fresh fruit and vegetables, whole or chopped non-prepared walnuts, grains, live plants and natural flowers. 2685

84 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FRESHMATE (730) Innehaver: Carl Freudenberg, Höhnerweg 2-4, D Weinheim, DE KL. 6: Aluminium foil for household purposes; closure fasteners of metal; freezer boxes of aluminium foil. KL. 8: Table cutlery of plastics. KL. 9: Apparatus for welding plastic film. KL. 16: Films, envelopes of plastics, film and bags for preserving food, sandwich bags and paper, freezer bags, freezer/cooking bags, ice cube bags, cooking envelopes and bags, pastry paper, labels; felt pens for plastics; closure fasteners of paper. KL. 20: Closure fasteners of plastics, freezer boxes of plastics. KL. 21: Tableware and cups of plastics; freezer containers made of aluminium foil or plastics; griddle pans, pastry pans and roasting pans made of aluminium foil. Gazette nr.: 16/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Albert Kerbl GmbH, 9, Felizenzell, D Buchbach, DE KL. 9: Electrical fencing units to put power to fences and fence line tester for mounted fences. Gazette nr.: 16/97 (730) Innehaver: Falck A/S, Falck-Huset, Polititorvet, DK-1780 København V, DK KL. 5: Pharmaceutical preparations and therapeutic preparations for health care; plasters for medical purposes and materials for dressings; disinfectants, preparations for destroying vermin, first-aid boxes (filled). KL. 6: Fire extinguishing materials of metal namely barrels, bottles, boxes, pipes, couplings for pipes and hoses, collars for fastening pipes, valves; safety gratings and safes made of metal; signes made of metal; keys. KL. 9: Apparatus and instruments for measuring, signalling, alarming, watching, controlling, life-saving, rescuing; life-saving equipment and saving equipment, including ladders, lines and ropes, life-saving rafts, lifejackets, lifebelts, safety restraints (other than for vehicle seats and sports equipment), lightning arresters equipment, protection devices for personal use against accidents, smoke detectors, divers and smoke divers equipment, fire extinguishers, emergency call devices, anti theft warning and fire alarms; apparatus and cards (including magnetic cards) for entrance control; recorded computer programs. KL. 10: Surgical, medical, odontological and veterinary apparatus, stretchers, resuscitation apparatus, vacuum mattresses for medical purposes, cases fitted for use by doctors and paramedicals for births in case of emergency. KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water and parts and accessories thereto, (not included in other classes). KL. 16: Printed matters, instruction and teaching materials (except apparatus). KL. 36: Insurance. KL. 37: Repair, maintenance and installation services; technical services relating to life saving and security apparatus and equipment; maintenance of life saving and security apparatus and equipment; assistance to boats/ ships (repair); assistance to vehicles (repair, starting help, door opening, changing of wheels). KL. 38: Telecommunication. KL. 39: Transport including ambulance transport, conveyance of patients and emergency medical transport, packaging and storage of goods, arranging of travels, assistance to boats/ships (towing), assistance to vehicles (towing); searching and salvaging; rescue operations (transport); delivery of food and drinks; storage of keys; road traffic reporting. 2686

85 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 KL. 42: Medical and psychological help and assistance in situations of distress, emergency and crisis, watch and guard services, relief planning, psychological emergency relief, fire extinguishing, medical and veterinary assistance, healthcare, nursing, rental of equipments for nursing and healthcare, consultancy in the field of computer hardware and software, computer programming; arranging of alarm calls, evaluation and consultancy concerning risk and security questions and risk management. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 16/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Vilsa-Brunnen O. Rodekohr GmbH & Co, 1, Alte Drift, D Bruchhausen-Vilsen, DE KL. 32: Fruit juice beverages with natural mineral water and blackcurrant juice. Gazette nr.: 16/97 (300) Prioritet: DE, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Vilsa-Brunnen O. Rodekohr GmbH & Co, 1, Alte Drift, D Bruchhausen-Vilsen, DE (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 32: Natural mineral water and non-alcoholic beverages made therefrom. Gazette nr.: 16/97 (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Vilsa-Brunnen O. Rodekohr GmbH & Co, 1, Alte Drift, D Bruchhausen-Vilsen, DE KL. 32: Fruit juice beverages with an increased content of vitamins. Gazette nr.: 16/97 (300) Prioritet: DE, ,

86 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co KG, 17, Melittastrasse, D Minden, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Vilsa-Brunnen O. Rodekohr GmbH & Co, 1, Alte Drift, D Bruchhausen-Vilsen, DE KL. 32: Fruit beverages from natural mineral water and apple juice. Gazette nr.: 16/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PRIMETTA (730) Innehaver: Primetta GmbH Sunglasses-Marketing- Services, 55-61, Otto-Hahn-Strasse, D Bad Salzuflen, DE KL. 9: Sunglasses, optical devices. Gazette nr.: 16/9 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KLIMODIEN (730) Innehaver: Jenapharm GmbH & Co KG, Otto- Schott-Str. 15, D Jena, DE KL. 5: Medicines namely preparations containing steroid hormones. Gazette nr.: 16/97 KL. 6: Aluminium foil; aluminium foil containers; aluminium foil to be placed in skillets and cooking dishes; packaging material made of metal sheets; clips and fastenings made of metal; sheets to be placed in skillets and pastry dishes made of metal; metal clips and closure fasteners. KL. 16: Paper, filter paper, absorbing paper, cardboard, plastic materials and products or mixtures made of these materials, namely conical bags, sacks, bags for infusions, paper sheets, disks, air- and liquid-filtering paper rolls, saucers and mats made of absorbing paper, place mats, drip collectors, tablecloths, napkins, towels; disposable tableware; garbage and litter bags, labels; packaging material made of these materials, paper, cardboard, plastic material in the form of sheets, plastic foils, envelopes, bags, boxes and containers, baking paper (for wrapping bread slices); paper for pastries, grilling and cooking, films for cooking in microwave ovens, special felt-tip pens for writing on plastic foils, paper or plastic bags and sacks for putting away clothes, sheets to be placed in skillets and pastry dishes made of paper. KL. 17: Rubber, guttapercha, gum, asbestos, mica and goods made from these materials, not included in other classes; plastic goods (semi-processed); packing, stopping and insulating materials; hose pipes (non metallic). KL. 20: Clips and closure fasteners made of plastic materials and paper. KL. 21: Receptacles for household and kitchen use (not of precious metals or coated therewith), products and objects for household and kitchen purposes made of glass, porcelain, earthenware, plastic materials and metal, particularly coffee makers, teapots and coffee and tea sets, tableware, drinking vessels, vacuum bottles and vacuum containers, trays; boxes and freezer containers; grilling dishes, pastry dishes, roasting dishes, protective covers against splashing, boxes for keeping food fresh, covers for cooking, foils to be placed in skillets and pastry dishes made of plastic; pastry dishes made of paper; ice-cube bags. Gazette nr.: 16/97 (300) Prioritet: DE, ,

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 27.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 27.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 27.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER VIKTIG INFO OM BEHANDLING AV VAREMERKESØKNADER For å gi et klarere innblikk ved noen sider av den praksis Patentstyret følger,

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 11 2001.03.12 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 39 2000.09.25 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer