nr 36/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 36/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Oppreisning Avgjørelser ved krav om administrativ overprøving Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /11 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Norsk Patentbyrå AS, etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer , ordmerket CONSENTRA, Consentra AS, 7440 Trondheim, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Atle Idland, Rossalandstunet 13B, 4313 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner. Klasse:35 Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; salg av apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr, datamaskiner, dataprogrammer, operative programmer, innregistrerte for datamaskiner. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design av computersystemer; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; kvalitetskontroll. Mekonomen AB, Box 6077, KUNGENS KURVA, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; engros- og detaljhandelstjenester innenfor biltilbehør og dekk, produkter til bilpleie, brensel, maskiner, apparater og maskinverktøy, inkludert maskiner og verktøy for tilvirkning, reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer, maskiner for vask av kjøretøyer og tørking av kjøretøyer, motorer, inklusive motordeler; kjøretøysmotorer og deler derav, kontroll- og overvåkningsinstrumenter for kjøretøysmotorer, maskinkoplings- og transmisjonsdeler, handdrevne verktøy og handdrevne håndredskaper, knivsmedvarer, bestikk, blanke våpen, barberhøvler og - apparater, elektriske batterier, herunder slike til kjøretøyer, elektriske sveiseapparater, apparater for innspilling, opptak, sending og gjengivelse av lyd og bilder, herunder radioapparater, båndspillere og CD-spillere for kjøretøyer, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og computere, kjøretøyer og fartøyer samt deler derav, herunder slike for transport samt reservedeler for kjøretøyer, papir, papp samt varer derav, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, lamper for kjøretøyer og 4

5 registrerte varemerker /11 tilbehør dertil, luftkondisjoneringsanlegg for kjøretøyer, varmeanlegg til kjøretøyer, apparater til avriming av kjøretøyer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet og vedlikehold av kjøretøyer; rådgivningstjenester vedrørende reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer; montering og installasjon av tilbehør og deler til kjøretøyer; vask av kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRULS KRISTIAN BRATAAS, Singsakerbakken 12, 7030 TRONDHEIM, Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVA Ava Eiendom AS, c/o AVA Eiendom Hagaløkkveien 7, 1383 ASKER, Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Klasse:43 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; presentasjon og sammenstilling av varer for detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, i handelskataloger eller via telekommunikasjon. Forretninger med fast eiendom; forvaltning, utvikling og drift av fast eiendom; investering i fast eiendom; rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom; utleie av kontorer og forretningslokaler; finansiell virksomhet. Bevertning og tilbringing av mat; catering; drift av kantiner, kafeer, kafeteriaer og snack-barer. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ava Eiendom AS, c/o AVA Eiendom Hagaløkkveien 7, 1383 ASKER, Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; presentasjon og sammenstilling av varer for detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, i handelskataloger eller via telekommunikasjon. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning, utvikling og drift av fast eiendom; investering i fast eiendom; rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom; utleie av kontorer og forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat; catering; drift av kantiner, kafeer, kafeteriaer og snack-barer. Berja Eiendom AS, c/o Salto Eiendom AS, Hagaløkkveien 7, 1383 ASKER, Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St Olavs plass, 0130 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, stormarkeder, kjøpesentre og varehus; forvaltning, utvikling og drift av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; presentasjon og sammenstilling av varer for detaljsalg i detaljistforretninger, i engrosutsalg, i handelskataloger eller via telekommunikasjon. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning, utvikling og drift av fast eiendom; investering i fast eiendom; rådgivningstjenester vedrørende fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom; utleie av kontorer og forretningslokaler; finansiell virksomhet. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester; catering; drift av kantiner, kafeer, kafeteriaer, restauranter og snack-barer. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COMPELLENT Dell Inc, One Dell Way, TX78682 ROUND ROCK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Datahardware og -software for datalagring. Profesjonelle tjenester, nemlig identifisering/kjennetegning av samt foreslå tekniske løsninger og tekniske støttetjenester, og datakonsultasjonstjenester innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer i stand til nettverkskommunikasjon omfattende prosessorer, minne og lagerenheter, operativsoftware, datalagringsenheter og software for administrasjon og kontroll av data: overvåknings- og diagnostiseringstjenester for lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer; tilveiebringe informasjon via lokale og globale datanettverk innen området lagringsnettverk og intelligente lagringssystemer; og oppdaterings- og vedlikeholdstjenester for operativsoftware og software for administrasjon og kontroll av data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BTR Industries Limited, 3rd Floor, 40 Grosvenor Place, SW1X 7AM LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Kassettspillere for personlig bruk, portable radioer for personlig bruk, CD-spillere for personlig bruk, kikkerter og tilbehør for de foran nevnte varer herunder remmer/bærestropper og etuier/esker men ikke omfattende batterier og batteriladere; korrigerende briller, solbriller, optiske innfatninger og tilbehør; sykkelhjelmer; sikkerhets fottøy; våt-drakter og dykkerutstyr; softwareprogrammer relatert til sportsaktiviteter, herunder software for elektroniske håndholdte spill; batterier for golf-kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tema Industri Landbruk AS, Grimelandshaug, 6800 FØRDE, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Salg av klær, fottøy, hodeplagg; markedsføringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PLURAL Osborne Selección SA, Finca El Jaral, MALPICA DE TAJO, TOLEDO, ES Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Microcap ARCTIC HEALTH PRODUCTS AS, Postboks 154, 4262 AVALDSNES, Klasse:5 Helsekost Klasse:31 Næringsmiddel 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ventelo Ventelo AS, Rolfsbuktveien 4, 1364 FORNEBU, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Maskinvare og programvare knyttet til alle former for telekommunikasjon Papir, papp, kartong samt varer laget av disse produkter; trykksaker og trykte publikasjoner; brosjyrer, alle forannevnte varer rettet mot data- og telekommunikasjonsbrukere Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand ved drift av forretningsvirksomhet; databasert kontordrift; annonse- og reklamevirksomhet; digital produksjon og publisering av annonsemateriell Monetær virksomhet; finansiell forvaltning relatert til telekommunikasjon og datakommunikasjon Byggevirksomhet; montering, installasjon, vedlikehold, service og reparasjoner av anlegg og utstyr innen området data og telekommunikasjon og kommunikasjonsnettverk Telekommunikasjonstjenester, datakommunikasjonstjenester og radiokommunikasjonstjenester; informasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til telekommunikasjon, datakommunikasjon og radiokommunikasjon; multimediemeldingstjenester; datastøttet sending, overføring og mottagelse av tale, tekst, lyd, bilde og data; sending av meldinger over elektroniske media; tjenester relatert til elektronisk post; sending, overføring og mottagelse av databaseinformasjon via telenettverk; utleie av tele-, data- og radiokommunikasjonssystemer og utstyr; onlinekommunikasjon og kommunikasjon over Internett; tjenester relatert til tilgang til datanettverk; data- og telekommunikasjonstjenester via fiberoptiske nettverk; drift av datapakketransmisjonsnett; satellittoverføringstjenester Konsulentvirksomhet innen informasjonsteknologi (IT); datasystemanalyser for konstruksjon, drift og testing av programvare og programmer; forskning vedrørende utvikling av telekommunikasjonsapparater, datamaskinvare og programvare; teknologiske tjenester relatert til telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av dataprogramvare; teknisk forskning; forsknings- og utviklingstjenester i forbindelse med nye produkter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CELLTEC Bruks Holding AB, Box 46, ARBRÅ, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:7 Flismaskiner; fresmaskiner; huggmaskiner; kniver (maskindeler); knusemaskiner; kvernmaskiner; skjærblad (maskindeler); skjæremaskiner; makkuleringsmaskiner for industriellt bruk; trebearbeidingsmaskiner; transportører (maskiner); sikter (maskiner eller maskindeler); innmatere(maskindeler); finfordelere (maskiner). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nor-Frost AS, Postboks 192, Alnabru, 0614 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, vilt, fisk, fiskeprodukter, skalldyr. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACTIGUM Cargill Inc, McGinty Road West, MN WAYZATA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Naturlig gummi, oppløselig i vann for dannelse av viskose oppløsninger og gels til bruk i tekstil-, papirproduksjons- og matindustien; polysakkarider, særlig naturlig gummi oppnådd ved fermentering, derivater derav og sammensetninger inneholdende slike produkter; naturlig gummi, oppløselig i vann for dannelse av viskose oppløsninger til bruk i industrien; produkter brukt som fortykkende eller gelatinerende midler i ernærende sammensetninger, boreslam, industrielle rengjøringsmidler og pesticider; skleroglukan gummi; skleroglukan brukt i olje, bygge- og anleggs- samt asfaltindustrien; skleroglukan brukt i kosmetikk og hjemmepleieindustrien; skleroglukan brukt for produksjon av sjampo, dusjgel, smikebasis, melk, lotion, krem og gel; skleroglukan brukt for å øke viskositet i asfaltemulsjoner; skleroglukan brukt i boreslam, i forflytnings- og separeringsvæsker, i asfaltemulsjoner, i avskalling og desinfisering av produkter med hard overflate. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Oponentus PLAYACUP AS, Skytten 18, 1348 RYKKINN, Klasse:9 Klasse:25 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Datamaskinprogrammer uansett lagringsmedium eller overføringsmetode (inkludert websider); fysisk programvare eller nedlastbar tilleggsprogramvare. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; salg av annonseplass og reklameplass; markedsføring av et nettsted for organisering og deltakelse i idrett; salg av klær Telekommunikasjonsvirksomhet; e-posttjenester; sms-tjenester; mms-tjenester. Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige aktiviteter; organisering av idrett; video/tv/foto av idrett for underholdning og opplæring. Tilveiebringelse av et nettsted for organisering og deltakelse i idrett; design og utvikling av programvare/nettsider. Klasse:43 Cafétjenester; restauranttjenester. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VORTAIR Vortair AS, Postboks 1725 Vika, 0121 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:7 Klasse:11 Klasse:40 Klasse:42 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Bodø Kunstforening, Postboks 561, 8001 BODØ, Klasse:41 Kunstutstillinger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Calmar Medical AB, Box 9157, GÖTEBORG, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SON MAI WETTERHUS IMPORT, Jordbærveien 22, 3032 DRAMMEN, Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFIND Finance Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dilla Holding AS, Kirkeveien 64B, 0364 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter. ATLANTIC SAPPHIRE AS, Villa, 6392 VIKEBUKT, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFind Finance Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFind Executive Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFIND Executive Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFIND Engineering Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFind Engineering Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFind Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DFIND Proffice AB (publ), Box 70368, STOCKHOLM, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon. Undervisning/utdanning; opplæringsvirksomhet/instruksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HEALTHAHEAD General Electric Co, 1 River Road, NY12345 SCHENECTADY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:41 Klasse:42 Undervisningstjenester, nemlig, fremskaffelse av opplæring, kurs/seminar, konferanser og informasjon om programmer for områdene fysisk helse og velvære for ansatte. Gjennomføring av undersøkelser på arbeidsplasser for å kartlegge oppfyllelse av helsemessige krav og standarder for de ansatte. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEKVASJON International Research Institute of Stavanger AS, Postboks 8046, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:35 Klasse:42 Klasse:45 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; bistand vedrørende design og utvikling av nye produkter (for tredjemann); bistand vedrørende tekniske prosjektstudier; ingeniørtjenester; kvalitetskontroll. Juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter; rådgiving om immateriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIMBRIGHT BIM KEMI AKTIEBOLAG, Box 3102, STENKULLEN, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:1 Klasse:2 Klasse:3 Kjemiske preparater til bruk i papir-, celluloseog pappindustri. Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks. Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219 C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CANVAS Canvas Dyrøy, Skogfaret 14B, 1344 HASLUM, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse:42 Utvikling av møbler og interiørartikler; arkitekturtjenester; interiørkonsulentvirksomhet; møbel- og interiørdesign; rådgivning innen møbel- og interiørartikler. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TECHVATION International Research Institute of Stavanger AS, Postboks 8046, 4068 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:35 Klasse:42 Klasse:45 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; bistand vedrørende design og utvikling av nye produkter (for tredjemann); bistand vedrørende tekniske prosjektstudier; ingeniørtjenester; kvalitetskontroll. Juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter; rådgiving om immateriell eiendomsrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/128,357 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JAMBOX AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, CA94103 SAN FRANCISCO, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Høyttalere, lydforsterkere, og lydmottakere for bruk med telefoner, mobiltelefoner, mobiltelefoner, MP3-spillere, bærbare og håndholdte digitale elektroniske enheter, og datamaskiner i klasse 9 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: wellsafe Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:42 Bygningsmaterialer av metall; uedle metaller og legeringer av disse; fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, herunder petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft; armeringsmaterialer av metall for rør; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør, deler til metallrør, rørsystemer, metalltetninger, undervannskoplinger. Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter; pumper, herunder trykkforsterkere; verktøy; motordrevne verktøy og redskaper; anordninger for transport, fordeling, styring og kontroll av fluider; ventilinstallasjoner; ventilblokker. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs; tetnings-paknings-og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, herunder stive ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; undervannsbygging og - reparasjon; vedlikehold av datamaskiner. Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk 15

16 registrerte varemerker /11 ekspertise); design og utvikling, samt ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: deepspeed Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:37 Bygningsmaterialer av metall; uedle metaller og legeringer av disse; fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, herunder petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft; metallvarer til bruk ved boring og komplettering av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass fra brønner, herunder brønnhoder, ventiltrær (christmas trees), ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, koplinger for rørledninger, seksjoner til reparasjon av rørledninger, koplinger for sammenkopling av rørledninger eller slanger, klem konnektor, høytrykkstetninger, geotermiske brønnhoder, brønnrør, brønnrammer av metall, brønnhodekoplinger, manifoldstrukturer; armeringsmaterialer av metall for rør; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør, deler til metallrør, rørsystemer, metalltetninger, undervannskoplinger Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter; pumper, herunder trykkforsterkere; borerigger; boremaskiner; boretårn; borkroner; boreutstyr (ikke opptatt i andre klasser); verktøy; motordrevne verktøy og redskaper; anordninger for transport, fordeling, styring og kontroll av fluider; ventilinstallasjoner; ventilblokker; innretninger for installasjon av brønnboringsutstyr. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater og instrumenter for kontroll, testing og overvåking av brønnboringsutstyr, brønnhullsfunksjoner, trykk, fluider, gass; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, samt kommunikasjon mellom installasjoner for brønnboring; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs; tetnings-paknings-og isolasjonsmateriale. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, herunder stive ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; 16

17 registrerte varemerker /11 installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; undervannsbygging og - reparasjon; vedlikehold av datamaskiner. Klasse:40 Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design og utvikling, samt ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket FIRST PRICE NorgesGruppen ASA, Postboks 300 Skøyen, 0213 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:16 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, produkter til personlig pleie og hygiene. Næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler. Batterier. Lyspærer. Klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RX Assa AB, Box 371, ESKILSTUNA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Elektrisk og elektronisk utstyr for passasjesystemer; elektriske låser, kodelåser og kortlåser, kortlesere og andre lesere, samt kodede kort til dette; transformatorer og elektriske reléer; deler og komponenter til ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BUSKERUD EL INSTALLASJON AS, Nedre Storgate 45, 3015 DRAMMEN, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALHAUG Alhaug AS, Elgefaret 76, 1362 HOSLE, Klasse:6 Klasse:19 Klasse:35 Varer av uedelt metall, rister av metall. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål. Salg av uedeltmetall, rister av metall, salg av bygningsmaterialer (ikke av metall). Red Lemon Inc, Unit 02, 16/F, Kodak House II, 39 Healthy Street East QUARRY BAY, RTH POINT, HONG KONG, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:28 Apparater til bruk for bodybuilding; treningsapparater; strømstimuleringsapparater, ikke til medisinsk formål, muskelstimuleringsapparater inkludert i klasse

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Seawell Ltd, Pavillion 5, Howemoss Drive, Kirkhill Business Park, AB210GL DYCE, ABERDEEN, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); blåsemaskiner; boremaskiner; borerigger, halvt nedsenkbare rigger, boreskip, oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare hjelperigger, hjelpe- og støtterigger; boretårn; borkroner; drivanordninger; industriroboter; kraner; apparater for lasting og lossing; oljeraffineringsmaskiner; hydrauliske og pneumatiske styringsanordninger for maskiner og motorer. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner; computer periferiutstyr; dataprogrammer, herunder dataprogrammer for visualisering av data i forbindelse med oljeleting og olje- og gassproduksjon; fjernstyringsapparater; fordelingspulter, fordelingstavler; meteorologiske instrumenter; elektriske apparater for kontroll og overvåking; projeksjonsapparater, projeksjonsskjermer; sonar; trykkmåleinstrumenter. Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring for utvinning av olje og gass. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; ingeniørvirksomhet; konsulentbistand ved oljeleting; oljeleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PAS CARD Pas Card AB, Årstaängvägen 1 A, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Apparater, instrumenter og software samt system for kontroll (overvåkning) og identifisering av personer og objekter samt deler og tilbehør derav; apparater for radiofrekvensindikasjon (transponder); radiofrekvensidentifikasjonsbrikke (RFIDbrikke); lesere for radiofrekvensidentifikasjon; magnetkortlesere; smartkortlesere; magnetiske kodere; dataprogramvare relatert til produksjon og bruk av smartkort; programmerbar elektronisk lås og sikkerhetssystem samt dertil relaterte deler og tilbehør; kodede elektroniske låser; radiofrekvensidentifikasjon nøkkelbrikker; tilbehør for mikrobrikkebaserte, magnetiske og optiske kort, herunder kortholdere og uttrekkbare kortholdere. Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet Design, vedlikehold, utvikling og oppdatering av dataprogramvare ved bruk av radiofrekvens identifikasjon, identifisering av personer og ved lokalisering av objekter; vitenskaplige og teknologiske tjenester relatert til radiofrekvensidentifikasjon samt ved identifisering av individer og objekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GEVITY EI du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, DE19898 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:11 Klasse:19 Solcellepaneler for produksjon av elektrisitet; solceller og solcellemoduler for integrering i eller for tilføring på bygninger. Solvarmeoppsamlende paneler. Ikke-metalliske konstruksjoner for festing av fotovoltaiske takpaneler; takmaterialer og takpaneler. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SCANDINASIA ERIK THOMAS GANER, Hoffsveien 8B, 0275 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZINARA Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Klasse:5 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JAN-ERIC SHARMAN, GROFLATA 29, 3420 LIERSKOGEN, Klasse:35 Salg og formidling av profileringsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: rawfat Tore Ramberg, Røahagan 16, 0754 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater. Klasse:25 Klær. KWV Intellectual Properties (Pty) Ltd, La Concorde, 57 Main Street, 7624 PAARL, ZA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), vin. 20

21 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HEALIX KTLESS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:10 Suturankere (suture anchors), kirurgiske implantater for fiksering av mykdeler (mykvev) til ben, kirurgiske instrumenter for implantasjon av suturankere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MESPORT ADRENALINCONSULT AS, v/ Magnus Bogen, Storamyra 9c, 5355 KNARREVIK, Klasse:25 Klær,sko,sportsklær (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sønner av Norge Merkur Film AS, Sofies gate 60, 0168 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Spillefilmer inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon, og spillefilmer for kringkasting på TV inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon; forhåndsinnspilte audio-videobånd, audiovideokassetter, audio-videoplater; CD-ROMspill; kortfilmkassetter inneholdende komedie, drama, action, spenning, eventyr og/eller animasjon for bruk med håndholdte fremvisere og projektorer; elektroniske dagbøker; musematter; audio-videobånd, audiovideokassetter, audio-videoplater; dataprogrammer, nemlig software som linker digitalisert video- og audiomedia til et globalt informasjonsnettverk; spillutstyr solgt som en enhet for spill av dataspill av selskapslektypen; video- og dataspillprogrammer; videospillinnsatser og -kassetter; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); interaktive datasoftware; arkadespill tilpasset for bruk med tv-mottakere alene; CD-ROM-spill; videoog dataspillprogrammer; interaktive dataspillprogrammer; dataspillsoftware for bruk på mobile og cellulære telefoner; dataspillprogrammer nedlastbare via internett; nedlastbare dataspillprogrammer; videospillplater, -innsatser og -kassetter; elektroniske spillkonsoller; konsoller for bruk med datamaskiner; dekorative magneter; mobiltelefondeksler; mobiltelefonetuier; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Spill og leketøy; leker og sportsartikler, inkludert spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør derfor; plysjleker; utstyr solgt som enheter for spill av kortspill; lekekjøretøyer; dukker; sendeplater; elektroniske håndholdte spillenheter; spillutstyr solgt som enheter for spill av et brettspill, et kortspill, et manipulativt spill, en selskapslek, et dataspill av selskapslektypen, og et actionpreget skytespill; frittstående videooutput-spillmaskiner; puslespill og manipulative puslespill; rullebrett. Underholdningstjenester, nemlig tjenester i form av live-action komedie, drama og/eller animasjon som spillefilm; underholdningstjenester i form av live-action komedie, drama og/eller animasjon som tvprogrammer; produksjon av live-action komedie, drama og/eller animasjon som spillefilm; produksjon av live-action komedie, drama og/eller animasjon som tv-programmer; produksjon av teateroppføringer omfattende både animasjon og live-action; underholdningstjenester tilveiebrakt via et globalt datanettverk; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbare interaktive spill; elektroniske spill tilveiebrakt via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av on-line publikasjoner; online publikasjon eller utgivelse av elektroniske bøker, aviser og tidsskrifter; informasjon tilveiebrakt av et globalt datanettverk innen området for underholdning relatert til musikk, film og tv-serier. 21

22 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOR Tor Reklamebyrå AS, Trondheimsveien 2, bygning N, 0560 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedrifts- og forretningsledelse (konsultasjon for -); forretningsundersøkelser, forretningsevaluering; layouttjenester for reklameformål; oppdatering av reklamedokumentasjon; presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg; public relation [PR-virksomhet]; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; skriving av reklametekster; studier (markeds-). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SH'BAM Les Mills International Ltd, 22 Centre Street AUCKLAND, NZ Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:41 Lydopptak, videoopptak og audiovidsuelle opptak inklusiv CD-er, CDROM-er og DVD-er; digital musikk (nedlastbar fra internet); digitale audiovisuelle opptak (nedlastbar fra internet); informasjon, data, opptak og publikasjoner i elektronisk format online fra databaser, fra internet (inklusiv hjemmesider), fra intranett og ekstranett; dataprogrammer relatert til fysisk trening og sportsaktiviteter; dataspill. Trykksaker (ikke opptatt i andre klasser), inklusiv brukermanualer, reklamematerialer og opplæringsinformasjon. Klær, fottøy, hodeplagg. Rekreasjons- og treningsvirksomhet; sportsaktiviteter; utdanningsvirksomhet; produksjon og gjennomføring av klasser og programmer med trening til musikk; gymnasiumsvirksomhet; helseklubbvirksomhet; sportsklubbvirksomhet; treningsklubbvirksomhet; rådgivnings- og opplæringsvirksomhet; sportsopplæring, coaching og instruksjon; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet relatert til noen eller alle forannevnte tjenester; publikasjon av trykksaker og elektroniske media, inklusiv publikasjon av musikk og video og audiovisuelle resursser relatert til kondisjon og helseklubb-relaterte programmer og treningsmaterialer i digital format; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner og digital musikk (ikke nedlastbar) fra internet. 22

23 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Golden Heart LINE MARI KRISTIANSEN, POSTBOKS 186, 9365 BARDU, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Karl Henrik Børseth, Einarsvei 30, 0575 OSLO, Klasse:16 Fotografier Klasse:40 Kopiering av fotografier Klasse:41 Fotografering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HeadQuarter Headquarter AS, Vakåsveien 9A, 1395 HVALSTAD, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:44 Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr. Takeda Pharmaceutical Company Limited, 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku OSAKA, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer. 23

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer