nr 44/ NO årgang 94 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 nr 44/ NO årgang 94 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /04 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerker...32 Internasjonale varemerkeregistreringer...33 Avgjørelser etter innsigelser Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /04 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIREMASTER FIREMASTER PABU Services Inc, 300 Delaware Avenue, Suite 1269, Wilmington, DE 19801, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Kjemikalier med flammeforsinkende egenskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PINGWINNER PINGWINNER Toms Gruppen A/S, Ringvej B4, 2750 BALLERUP, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 30 Sukkervarer, konfektyrer, herunder drops, vingummi, sukkerovertrukket konfektyr, lakris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KULING KULING Austevoll Kraftlag BA, 5397 Bekkjarvik, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; boligalarmer; brannalarmer; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av brannalarmer og boligalarmer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bredbåndstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler (telekommunikasjonstjenester); fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; mobiltelefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilby tele- og fiberoptisk kommunikasjonstilgang til et globalt datanettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr. 42 Design, utvikling og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; EDB programmering; datalagringstjenester; ASP-tjenester; brukerstøttetjenester vedrørende dataprogramvare og maskinvare; webhotell (tilby vertsserver for andres hjemmesider). 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 3

4 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ETS ETS Protan AS, Postboks 420, 3002 Drammen, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Elektriske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til måling, signalering og kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse lyd, bilder og elektroniske signaler (alle forannevnte varer til bruk i forbindelse med kontroll og overvåking av personer og kjøretøyer under konstruksjon og drift av underjordiske anlegg, herunder tunnelanlegg); antenner for radiosamband, tale, data og adgangskontroll; laserfølere for passerings- og adgangskontroll; databehandlingsapparater og -innretninger samt programvare for datamaskiner, disse produkter til bruk i forbindelse med kontroll og overvåking av personer og kjøretøyer under konstruksjon og drift av underjordiske anlegg, herunder tunnelanlegg; elektroniske adgangsbrikker; innretninger og apparater for lyssignalering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 75/ INDIGOPOOL.COM INDIGOPOOL.COM Schlumberger Technology Corp, P O Box 1472, TX77001 HOUSTON, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 35 Tjenester for olje- og gassektoren,nemlig Online annonse- og reklamevirksomhet, salg, markedsføring, handel og auksjonssalg, og online meglertjenester vedrørende salg, markedsføring, handel og auksjonssalg av olje- og gasseiendommer, oljefelts-utstyr og seismiske data, og online forssynings-og anskaffelsestjenester av varer og tjenester til olje og gass industrien. 36 Finansiell virksomhet, finansiell virksomhet nemlig online finansielle tjenester i forbindelse med finansiering av olje- og gass eiendommer, oljefelts-utstyr og seismiske data. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet, telekommunikasjonsvirksomhet nemlig online tjenester for informasjon vedrørende olje- og gasseiendommer, inkludert lisensiering- og reguleringsinformasjon, online informasjonstjeneste for nyheter om aktuelle begivenheter og annen informasjon av interesse for olje- og gassbransjen. 42 Softwaretjenester, online lisensiering og leasing av software brukt til utforsking eller produksjon av hydrokarboner og programvare til forskjellige økonomiske modeller brukt til utforsking eller produksjon av hydrokarboner; online evalueringstjenester for olje- og gassreserver; online tidsplanlegging for oljeboringrigger og fartøy. 4

5 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ciber Ciber Inc, Grenwood Village CO 80111, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 35 Konsulent- og prosjektledelse for forretningsvirksomhet, nemlig analyserings-, vurderings-, planleggings- og utviklingsstrategier, informasjon, utvikling og organisering av forretningsvirksomhet for forsterkning av effektiviteten av virksomheten; funksjonsinnleietjenester (outsourcing), nemlig fremskaffelse av medarbeidere for betjening av hjelpebord/resepsjoner, kundebehandlingssentre, software vedlikehold og nettverkstøtte funksjoner samt produksjonsverter og støttefasiliteter. 41 Opplæringstjenester, nemlig fremskaffelse av opplæring for andre innenfor feltene computere, databaser og prosjektledelse. tusenting Svenn Roger Odden Nille Gran AS, Postboks 112, Granstunet Kjøpesenter, 2711 Gran, NO 35 Salg av gaveartikler, leker, husholdningsartikler, kosmetikk, lys/servietter, verktøy og småelektriske varer. 42 Rådgivningstjenester, nemlig analyse, vurdering, planlegging og utvikling av informasjonsbaserte og e- handelbaserte systemer for forretningsvirksomhet, inkludert software for systemimplementering og systemintegrasjon av bestillinger og emballasje. 5

6 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ORKAN ORKAN Austevoll Kraftlag BA, 5397 Bekkjarvik, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; boligalanner; brannalarmer; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av brannalanner og boligalarmer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bredbåndstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [Telekontmunikasjonstjeneste];fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; mobiltelefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilby tele- og fiberoptisk kommunikasjonstilgang til et globall datanettverk; ulleie av telekommunikasjonsutstyr. 42 Design, utvikling og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; EDB programmering; datalagringstjenester; ASP-tjenester; brukerstøttetjenester vedrørende dataprogramvare og maskinvare; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider] 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LITEN KULING LITEN KULING Austevoll Kraftlag BA, 5397 Bekkjarvik, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; boligalanner; brannalarmer; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av brannalanner og boligalarmer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bredbåndstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [Telekontmunikasjonstjeneste];fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; mobiltelefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilby tele- og fiberoptisk kommunikasjonstilgang til et globall datanettverk; ulleie av telekommunikasjonsutstyr. 42 Design, utvikling og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; EDB programmering; datalagringstjenester; ASP-tjenester; brukerstøttetjenester vedrørende dataprogramvare og maskinvare; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider] 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 6

7 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STIV KULING STIV KULING Austevoll Kraftlag BA, 5397 Bekkjarvik, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; boligalanner; brannalarmer; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av brannalanner og boligalarmer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bredbåndstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [Telekontmunikasjonstjeneste];fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; mobiltelefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilby tele- og fiberoptisk kommunikasjonstilgang til et globall datanettverk; ulleie av telekommunikasjonsutstyr. 42 Design, utvikling og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; EDB programmering; datalagringstjenester; ASP-tjenester; brukerstøttetjenester vedrørende dataprogramvare og maskinvare; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider] 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STERK KULING STERK KULING Austevoll Kraftlag BA, 5397 Bekkjarvik, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; boligalanner; brannalarmer; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av brannalanner og boligalarmer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bredbåndstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [Telekontmunikasjonstjeneste];fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; mobiltelefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilby tele- og fiberoptisk kommunikasjonstilgang til et globall datanettverk; ulleie av telekommunikasjonsutstyr. 42 Design, utvikling og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; EDB programmering; datalagringstjenester; ASP-tjenester; brukerstøttetjenester vedrørende dataprogramvare og maskinvare; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider] 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 7

8 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Design, utvikling og vedlikehold av datamaskiner og dataprogrammer; BDB programmering; datalagringstjenester; ASP-tjenester; brukerstøttetjenester vedrørende dataprogramvare og maskinvare; webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider] 45 Personlige og sosiale tjenester utfert av andre for e dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Austevoll Kraftlag BA, 5397 Bekkjarvik, NO Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; boligalarmer; brannalarmer; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, installasjon og reparasjon av brarmalarmer og boligalarmer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; bredbåndstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon via dataterminaler; kommunikasjon via fiberoptiske nettverk; mobiltelefontjenester; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilby tele-og fiberoptisk kommunikasjonstilgang til et globalt datanettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr. 39 Distribusjon av elektrisk kraft; telekommunikasjonsvirksomhet. 40 Produksjon av elektrisk kratt; bearbeiding av materialer. RIST LØS AS Norske Ord & Bilder Int, Postboks 2875, Tøyen, 0608 Oslo, NO 41 Fysiske trening. 8

9 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BODY ARMOR BODY ARMOR Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, IL60025 GLENVIEW, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Solbeskyttelseskrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PF PF Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, IL60025 GLENVIEW, US AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Oppløsende rensemidler og fettløsende midler (ikke til bruk i produksjonsprosesser) til bruk i kraftkrevende industri; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SATIN GLOSS SATIN GLOSS Blistex Inc, 1800 Swift Drive, IL60523 OAK BROOK, US Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 3 Ikke-medisinske pleieprodukter for lepper, pleieprodukter for huden, og topiske preparater for personlig pleie; topiske preparater til bruk på mennesker mot tørrhet, forkjølelsessår, forbrenninger, kløe, til leppeog hudpleie, til rensing av leppene og huden, til forhindring av eller lindring av symptomer fra kviser og andre hudlidelser; topiske preparater, ikke-medisinske topiske solbeskyttelsespreparater til bruk på leppene og huden, samt applikatorer eller puter solgt som bestanddeler av ovennevnte varer. 5 Medisinske pleieprodukter for lepper, pleieprodukter for huden, og topiske preparater for personlig pleie; medisinske topiske preparater til bruk på mennesker mot tørrhet, forkjølelsessår, forbrenninger, kløe, til leppe- og hudpleie, til rensing av leppene og huden, til forhindring av eller lindring av symptomer fra kviser og andre hudlidelser; topiske smertestillende preparater, topiske antibiotiske preparater, medisinske topiske solbeskyttelsespreparater til bruk på leppene og huden, samt applikatorer eller puter solgt som bestanddeler av ovennevnte varer. 9

10 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fu`s Vivat Holdings Ltd, 17 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UL, England, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 25 Klær; skjorter, gensere, skjørt, bluser, frakker, jakker, vindtette jakker, treningsdrakter, bukser (slacks), bukser, shorts, overaller, dongeribukser, treningsgensere, T-trøyer, treningstrøyer/gensere, blousons, jeans, belter og band, slips, skjerf og hansker, hatter, luer, alpeluer, hodebånd, hetter; fottøy; sko, støvler, sandaler, tøfler, treningssko, sportssko, trikotasje/strømper, strømpebukser, sokker og strømper. Grand`Italia Star Stabilimento Alimentare SpA, Via Matteotti, 142, I Agrate Brianza, IT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, simp; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 10

11 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US MAGNILIN BEACON Ulf Odderbø, 3517 Hønefoss, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo, NO 11 Kokeapparater og -installasjoner; kokeplater; gassbrennere; oppvarmingsapparater for fast og flytende brensel eller gass; stekeapparater og -installasjoner. 18 Ryggsekker; bager og vesker. 20 Soveposer for camping. 21 Stativer for stekerister; stekeformer; stekepanner; stekeredskaper (ikke elektriske); stekerister og stekespyd; termosflasker; kokekjeler; kaffekjeler; turbestikk og - serviser herunder turkopper og-tallerkener. 22 Telt. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Truger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US MAGNEPT MAGNEPT FeRx Inc, 9171 Towne Centre Drive Suite 575, CA SAN DIEGO, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 5 Magnetiske avleveringsvehikler for in vivo transport og dispensering av diagnostiske og terapeutiske midler. MAGNILIN FeRx Inc, 9171 Towne Centre Drive Suite 575, CA SAN DIEGO, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 5 Magnetiske avleveringsvehikler for in vivo transport og dispensering av diagnostiske og terapeutiske midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US MTC MTC FeRx Inc, 9171 Towne Centre Drive Suite 575, CA SAN DIEGO, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 5 Magnetiske avleveringsvehikler for in vivo transport og dispensering av diagnostiske og terapeutiske midler. 10 Medisinske apparater for bruk i veilledning av magnetiske avleveringsvehikler for in vivo transport og dispensering av diagnostiske og terapeutiske midler. 11

12 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US FERSILIN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FERSILIN FeRx Inc, 9171 Towne Centre Drive Suite 575, CA SAN DIEGO, US Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo, NO 5 Magnetiske avleveringsvehikler for in vivo transport og dispensering av diagnostiske og terapeutiske midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ET EURO TENTS Free-Team AS, Postboks 14, 1482 Nittedal, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 22 Telt herunder fortelt til campingvogner og campingbiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GEFRO Gefro AS, Postboks 125, 4098 Tananger, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 Oslo, NO 7 Maskiner og deritilhørende deler og tilbehør; koblinger og anordninger fro overføring av drivkraft; verktøy herunder hydraulisk verktøy. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, Installasjonsvirksomhet. 42 Faglige og tekniske konsultasjoner, tekniske prosjektstudier. ingenørvirksomhet. SIFO Statens institutt for forbruksforskning, Postboks 4682 Nydalen, 0405 Oslo, NO 35 Prosjektstudier om forretninger; faglige konsultasjoner om forretninger. 42 Analyseoppdrag; prosjektstudier og faglige konsultasjoner, ikke om forretninger. 12

13 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AERO TAPER Shimano Inc, Osaka, JP J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo, NO 28 Fiskeredskaper; fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr; hoftebeskytter, spesielt utformet for fiske; tilbehør for fiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUBORGH (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger N TV Norge AS, Biskop Gunnerusgt 6, 0115 Oslo, NO Edvard Tveten - Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo, NO 35 Fjernsynsreklame; on-line annonsering på datanettverk; radioreklame; reklamevirksomhet; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia 38 Sending av fjernsynsprogrammer; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon; radiokringkasting; sending av radioprogram; radiosendinger; satellittoverføring 41 Produksjon av fjernsyns- og radioprogram; fjernsynsunderholdning; nyhetsreportasjetjenester; radiounderholdning DUBORGH Peter Thr Duborgh AS, Postboks 5048 Majorstua, 0301 Oslo, NO 36 Forsikring. 13

14 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: N TVNORGE TV Norge AS, Biskop Gunnerusgt 6, 0115 Oslo, NO Edvard Tveten - Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo, NO 35 Fjernsynsreklame; on-line annonsering på datanettverk; radioreklame; reklamevirksomhet; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia 38 Sending av fjernsynsprogrammer; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon; radiokringkasting; sending av radioprogram; radiosendinger; satellittoverføring 41 Produksjon av fjernsyns- og radioprogram; fjernsynsunderholdning; nyhetsreportasjetjenester; radiounderholdning (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Merket er i Farger N TVNORGE TV Norge AS, Biskop Gunnerusgt 6, 0115 Oslo, NO Edvard Tveten - Arntzen de Besche Advokatfirma AS, Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo, NO 35 Fjernsynsreklame; on-line annonsering på datanettverk; radioreklame; reklamevirksomhet; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia 38 Sending av fjernsynsprogrammer; fjernsynssendinger; kabelfjernsynssendinger; mobiltelefontjenester; radiokommunikasjon; radiokringkasting; sending av radioprogram; radiosendinger; satellittoverføring 41 Produksjon av fjernsyns- og radioprogram; Fjernsynsunderholdning; Nyhetsreportasjetjenester; Radiounderholdning; 14

15 registrerte varemerker /04 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE FAIRLY ODDPARENTS THE FAIRLY ODDPARENTS Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 MP3-spillere; digitalkameraer; mobiltelefoner og alle typer trådløst mobiltelefonutstyr og -tilbehør, inkludert mobiltelefondeksler, og mobiltelefonfrontdeksler; ringetoner i form av nedlastbare ringetoner, musikk, MP3-filer og - formater, grafikk, spill og videobilder for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; innretninger for trådløs overføring og mobilkommunikasjon som muliggjør stemmegivning og mottak av stemme- og tekstbeskjeder med/fra andre trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; apparater for lagring, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; videobånd, videoplater og -disker, videokassetter, laserplater og -disker, DVD (digital versatile discs), CD-rom og andre mediaformater som inneholder spillefilmer, nyheter, sport og fjernsynsserier, dokumentarer, underholdningskonkurranser, varieteforestillinger, revyer, realitybaserte fjernsynsshow og serier, animasjon, konserter og andre fremstillinger, fremvisninger og oppvisninger; forhåndsinnspilte magnetbånd med lyd og/eller bilder; lydopptak; grammofonplater og CD-plater; underholdningsapparater for bruk med fjernsynsmottakere; datamaskiner; datamaskinprogrammer; interaktive datamaskinsystemer; magnetiske og fiberoptiske databærere; dataspill og elektroniske/databaserte underholdningsprogrammer. 25 Klær, fottøy, tilbehør; hodeplagg; sportstøy, herunder fottøy og hodeplagg; badetøy, herunder fottøy og hodeplagg; fritidstøy, herunder fottøy og hodeplagg, trikotasje og strikkevarer, herunder fottøy og hodeplagg; nattøy, herunder fottøy og hodeplagg; skjorter, trøyer, T- skjorter, gensere, dongeribukser, bukser; hatter, luer, caps, skyggeluer, støvler, sko, sandaler, slippers, tøfler; belter; skjerf, sjal, halstørklær; hansker; sokker; slips. 28 Spill og leketøy, underholdningsspillmaskiner, videospill av spillehall-typen, frittstående videospillmaskiner med (eller som gjør bruk av) CD-ROM, frittstående videospillmaskiner, frittstående lydutgang-spillmaskiner og audioeffektspillmaskiner; brettspill; sportsartikler. 35 Stemmegivning og avspørring/spørreundersøkelser via en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning; tilby online stemmeavgivningssystem (voteringssystem) via internett eller en trådløs kommunikasjonsinnretning. 38 Kringkastings- og telekommunikasjonstjenester; kabel- og satellittoverføringstjenester: trådløse mobiltelefontjenester; tilby nedlastbare ringetoner, musikk, MP3-filer og -formater, grafikk, spill, videobilder og informasjon for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; tilby trådløs overføring av opplastbar(e) og nedlastbar(e) ringetoner, stemme, tale, musikk, MP3-filer og -formater, grafikk, spill, videobilder, informasjon og nyheter via et globalt datanettverk til en trådløs 15 mobilkommunikasjonsinnretning; sending og mottak av tale- og tekstmeldinger trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; internettjenester, inkludert kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamede (kontinuerlig fremsending av data) lydopptak og audiovisuelle opptak via internett; tilby informasjon innen feltet underholdning. 41 Utdannings-, undervisnings-, opplærings- og underholdningstjenester, samt sportslige og kulturelle tjenester, inkludert produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og liveunderholdningsinnslag, -reportasjer og programmer; produksjon av animerte spillefilmer, fjernsynsinnslag, fjernsynsreportasjer og fjernsynsprogrammer; tjenester relatert til kino-, film- og fjernsynsstudioer; tjenester relatert til spillefilmunderholdning, fjernsynsunderholdning og liveunderholdningsopptredener, -forestillinger og -show, tjenester relatert til publisering av bøker, magasiner og tidsskrifter; tilby informasjon vedrørende søkers fjernsynsprogram-/ fjernsynsprogrammeringstjenester til flere (potensielt samtidige) brukere via verdensveven eller internett eller andre online-databaser, inkludert online stemmeavgivningssystem; produksjon av danseshow, - oppvisninger og -forestillinger, musikkshow, -oppvisninger og -forestillinger, og prisutdelingsshow (video award shows); komedieshow, -oppvisninger og -forestillinger, underholdningskonkurranser og sportsbegivenheter foran live-publikum, som kringkastes live eller tas opp for senere kringkasting; live-musikkonserter; nyhetsshow for fjernsyn; organisering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynsprisutdelingsbegivenheter; organisering og presentasjon av underholdningsoppvisninger og - fremvisninger relatert til trend og mote; tilby informasjon innen feltet underholdning ved hjelp et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EEL JERKY EEL JERKY Arne Rekkedal, Vågen, 5590 Etne, NO 29 Fiskeprodukter. 40 Røyking av matvarer. Preservering, tørking og frysetørking av ål. Marinering av ål. 44 Oppdrett av fisk, ål.