nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14 2001.04.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 Melding Elektronikk er billigere enn papir! Ønsker du å være med på å bestemme hvor mye billigere? Ønsker du å være med på den elektroniske utviklingen? Da er vår kundeundersøkelse noe for deg. Vi beveger oss stadig mer over i den elektroniske verden. Dette åpner nye muligheter for våre forvaltningstjenester, deriblant publikasjonene. Norsk Tidende har en stund vært elektronisk tilgjengelig, men er i dag lagt ut på nett med fire ukers forsinkelse i påvente av en beslutning om pris på tjenesten. Norske Patentskrifter publiseres i dag kun på papir, og det er aktuelt og også gjøre disse elektronisk tilgjengelig. En utvikling over mot elektronisk publisering gjør det nødvendig å ta en rekke beslutninger om prisstruktur, og om vi skal gjøre publikasjonene kun elektronisk tilgjengelig, slik som f. eks Patent og Registreringsverket i Sverige har valgt å gjøre. Gjennom vår kundeundersøkelse gir deg nå mulighet til å påvirke disse beslutningene. Undersøkelsen finner du på vår hjemmeside: Svarfrist er 18.april. I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENCORE MAXVUE (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, behandling og transport av pasienter; heiser; heise- og løfteapparater for invalide; hjelpemidler for å stå og gå; fatler, engangsfatler; deler og tilbehør til forannevnte varer. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: CAE Electronics Ltd, Montreal, QC, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Samtids interaktivt visuelt utstyr; videofremvisnings- og projeksjonsutstyr; datamaskiner og dataprogrammer innregistrert på databærere for å generere synlige bilder; datamaskiner og dataprogrammer innregistrert på databærere for å generere databaser. CA, , (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LANDLIV (730) Innehaver: Wenche Svendsen, Lofthus terrasse 3, 0588 Oslo, NO KL. 20: Tremøbler i form av bord, stoler, senger, skap, kjøkkenskap, kjøkkenbenker, skatoll, hyller. KL. 26: Broderier. KL. 35: Publisering av reklametekster, brosjyre/ infoblad om antikviteter/innredning. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PES (730) Innehaver: Petroleum Engineering Services Ltd, Aberdeen, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: MMC AS, Vetrlidsalm. 5, 5014 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 42: Juridiske tjenester. KL. 7: Apparater og utstyr for bruk i produksjon av olje og gass, alle hydraulisk og/eller mekanisk styrte; apparater og utstyr for bruk ved fullføring og intervensjon ved olje- og gassboring, alle mekanisk eller hydraulisk styrte; apparater og utstyr for bruk i styring, gjenvinning og håndtering (betjening) av flytende væsker, alle mekanisk eller hydraulisk styrte; kabelnedsenkbare apparater (lineapparater); gripe- eller opphentingsverktøy, -redskap, -utstyr; mekaniske og hydrauliske styringssystemer for olje- og gassproduksjonsutstyr. KL. 37: Utleie av utstyr og apparater for bruk i produksjon av olje og gass; utleie av utstyr og apparater for bruk i styring, gjenvinning og håndtering av flytende væsker. KL. 40: Utforming og bygging av utstyr og apparater for bruk i styring, gjenvinning og håndtering av flytende væsker; utforming og bygging av utstyr og apparater for bruk i produksjon av olje og gass. KL. 42: Ingeniørtjenester; petroleumsingeniørtjenester; olje- og gassborings-ingeniørtjenester; tjenester i forbindelse med fullføring og intervensjon av olje- og gassboring. GB, ,

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Mecklermedia Corp, Westport, CT, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistrasse 33, A-6130 Schwaz, AT (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 3: Slipemiddel på underlag, særlig på folier, papir, filt og stoffer som underlagsmateriale; slipemidler i form av slipebelter; slipemidler i form av elastisk bundne slipe- og poleringslegemer. AT, , AM 3535/98 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker; publikasjoner; tidsskrifter; magasiner; nyhetsbrev; rundskriv; bøker; trykte fortegnelser; datamaskinprogrammer innregistrert på papirbånd eller pappkort; brosjyrer; grafiske reproduksjoner og representasjoner; grafiske trykk; bager av papir eller papp; poser; kalendre; skrivesaker; postere; bilder; penner; blyanter; gratulasjonskort; papirvarer; spillkort; notatbøker; annonseplakater; bokser. KL. 35: Annonsering; arrangering og ledelse av varemesser, messer og utstillinger i forbindelse med forretningsvirksomhet; arrangering og ledelse av varemesser og utstillinger i forbindelse med annonsevirksomhet; arrangering og ledelse av varemesser og utstillinger i forbindelse med forretningsog annonsevirksomhet for informasjonsteknologier, datamaskiner og for kommunikasjon; informasjonstjenester i forbindelse med forretnings- og annonsevirksomhet for informasjonsteknologier, datamaskiner og kommunikasjon. KL. 38: Messer og konferanser i forbindelse med kommunikasjon; informasjonstjenester i forbindelse med kommunikasjon. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; datamaskinopplæring; arrangering og ledelse av seminarer, utstillinger, konferanser og fagmesser; arrangering og ledelse av fagmesser, seminarer, og konferanser i forbindelse med informasjonsteknologi; informasjonstjenester i forbindelse med informasjonsteknologi. KL. 42: Skaffe til veie tilgang til on-line informasjon og kommunikasjonstjenester; konsultasjon vedrørende informasjonsteknologi, datamaskiner og kommunikasjoner; datamaskinprogramvare design, programmering, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold; messer og konferanser i forbindelse med datamaskiner; informasjonstjenester i forbindelse med datamaskiner. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: informasjonstjenester i forbindelse med informasjonsteknologi. KL. 42: Skaffe til veie tilgang til on-line informasjon og kommunikasjonstjenester; konsultasjon vedrørende informasjonsteknologi, datamaskiner og kommunikasjoner; datamaskinprogramvare design, programmering, utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold; messer og konferanser i forbindelse med datamaskiner; informasjonstjenester i forbindelse med datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AGENTWARE (730) Innehaver: Autonomy Corporation plc, Cambridge, England, GB (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Mecklermedia Corp, Westport, CT, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker; publikasjoner; tidsskrifter; magasiner; nyhetsbrev; rundskriv; bøker; trykte fortegnelser; datamaskinprogrammer innregistrert på papirbånd eller pappkort; brosjyrer; grafiske reproduksjoner og representasjoner; grafiske trykk; bager av papir eller papp; poser; kalendre; skrivesaker; postere; bilder; penner; blyanter; gratulasjonskort; papirvarer; spillkort; notatbøker; annonseplakater; bokser. KL. 35: Annonsering; arrangering og ledelse av varemesser og utstillinger i forbindelse med forretningsvirksomhet; arrangering og ledelse av varemesser og utstillinger i forbindelse med annonsevirksomhet; arrangering og ledelse av varemesser og utstillinger i forbindelse med forretningsog annonsevirksomhet for informasjonsteknologier, datamaskiner og for kommunikasjon; informasjonstjenester i forbindelse med forretnings- og annonsevirksomhet for informasjonsteknologier, datamaskiner og kommunikasjon. KL. 38: Messer og konferanser i forbindelse med kommunikasjon; informasjonstjenester i forbindelse med kommunikasjon. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; datamaskinopplæring; arrangering og ledelse av seminarer, utstillinger, konferanser og fagmesser; arrangering og ledelse av fagmesser, seminarer, og konferanser i forbindelse med informasjonsteknologi; KL. 9: Computer software og computerprogrammer; computeranlegg, -terminaler og -periferiutstyr; databehandlingsapparater; CD Roms; computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg, computer nettverk; computer software og computerprogrammer for tilveiebringelse av on-linetilgang til Internet og for å utføre web-sted-søk off-line eller for konseptmatching, agentopprettelser, agentbegrensninger og for å utføre standard tekstsøk; computerprogrammer for søking, gjenfinning, sortering, utvelgelse og/eller lagring av informasjon tilgjengelig via Internet eller andre computernettverk og -anlegg; computerprogrammer med evne til å tilpasse sin atferd i samsvar med en brukers instruksjoner eller respons. KL. 42: Konsultasjons-, utarbeidelses-, analyse-, utviklings- og implementeringstjenester relatert til computer software og programmer; utleie av tilgangstid til computer databaser; vedlikehold og oppdatering av computer software, computer software-pakker og computerprogrammer; utleie av computer software og programmer; computertjenester relatert til tilveiebringelse av on-line-tilgang til Internet og for å utføre web-sted-søk off-line; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for bruk av andre; gjenfinning av informasjon via computernettverk; leasing eller tilveiebringelse av tilgang til computer software for søking etter og gjenfinning av informasjon via computeranlegg og computernettverk. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ABC (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Styre- og reguleringssystemer for chassis i motorkjøretøyer; deler, komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. KL. 12: Chassis for motorkjøretøyer; deler, komponenter, reservedeler, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. DE, , /12 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GOTTA CATCH EM ALL (730) Innehaver: Nintendo of America Inc, th Avenue NE, Redmond, WA 98052, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; programvare for elektroniske spill, programvare for videospill, programvare for dataspill, videospill-patroner, videospillkassetter, kassettspillere, briller, brilleetuier, briller, solbriller, fjernsynsspillemaskiner og -innretninger, programlagringspatroner for fjernsyns-spillemaskiner, styrestikker/-spaker for fjernsynsspillemaskiner, elektroniske spilleapparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere eller med videodisplayenheter, programlagringskassetter for elektroniske spilleapparater for bruk sammen med fjernsynsmottakere eller med videodisplayenheter, videospillemaskiner, programlagringspatroner for videospillemaskiner, videospillemaskiner for bruk sammen med display, programlagringspatroner for videospillemaskiner for bruk sammen med display, elektroniske spilleapparater for bruk sammen med display, programlagringspatroner elektroniske spilleapparater for bruk sammen med display, bærbare videospilleapparater, programlagringspatroner for bærbare videospilleapparater, joysticks for ovennevnte varer, styrestikker/-spaker for videospillemaskiner, computerprogrammer (innregistrert for databærere), disketter, halvlederlager, magnetiske plate-, opptaks- og gjengivelsesapparater, optiske plate-, opptaks- og gjengivelsesapparater, datamaskiner, lagringspatroner med lagrete dataprogram, batterier, batteritilpassere, platedrivenheter, programmerings- og displayapparater for bruk sammen med datamaskiner, myntstyrte spilleapparater og flipperspill, programmer for ovennevnte spilleapparater og -innretninger, spill, maskiner og for apparater, alle registrert på lagringspatroner, magnetiske bånd, plater, magnetiske plater og optiske plater, IC-kort (integrerte kretskort), mikrochips, elektroniske kretser og kassetter til bruk herfor, joysticks for ovennevnte varer; deler og utstyr til alle forannevnte varer, tastaturer, faksimileoverføringsapparater, fjernsynsmottakerapparater, telefrekvente overføringsapparater, lyd- og videoopptaksapparater, lyd- og videoopptaks- og gjengivelsesapparater og - instrumenter. KL. 28: Handlings- (action) og ferdighetsspill; artikulerte og ikke-artikulerte dukker, automatiske myntstyrte spill, badeleker, tavlespill, bopvesker (bager), kortspill, bæreetuier for leker, lekekosmetikk for barn, juletrepynt, mynt- og merkeopererte videospillemaskiner, kostymemasker, kubepuslespill, dekorative vindposer, dukker, elektronisk spilleutstyr for å spille videospill, elektronisk spilleutstyr med kontrollfunksjon, elektroniske leker med klokke eller tidtakeranordning, flytende rekreasjonssalongstoler, madrasser og puter/underlag, spillekort, spillemaskiner med og uten videospilldisplay, spill, golfballer, bærbare videospillesystemer, bærbare flipperspill, bærbar enhet for å spille elektroniske spill, bærbare enheter med visuelt display for å spille elektroniske spill som simulerer et kjæledyr, oppblåsbare leker, in-line skøyter, puslespill med små uregelmessige biter, hoppetau, drager, manipulative spill, manipulative puslespill, mekaniske leker, musikkboksleker, ikke-elektriske bærbare ferdighetsspill, papirdukker, selskapsleker/- spill, plastfigurer, plussdukker (plus dolls), marionetter, leker til å ride på, rollespillspill, rulleskøyter, gummiballer, rullebrett, snøbrett, ski, sportsballer, sportsutstyr; lagringsutstyr, holdere, bæreetuier for videospillmaskinvare og -programvare; stoppete, plussleker og tøyleker (plus and cloth toys), tøylekefigurer; leker og spill, lekebake- og lekestekegods, lekeballonger, lekeballer, lekebank (toy banks), lekebinokulærer, lekebyggesett, lekepistoler, lekefigurer som kan omformes til forskjellige former/ figurer, lekenøkkelkjeder med og uten lyd, lekeuroer, lekemodelleringskomponenter (compounds), lekemusikkbokser, lekepuslespill, leketeserviser, lekekjøretøy, lekefløyter, leker, videospilltilbehør, vannspruteleker, opptrekksleker, jojoer. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUA SHELL (730) Innehaver: AES Properties Corp, P.O. Box 5787, Burlington, VT , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer til bruk ved fremstilling av klær, herunder vannmotstandig bekledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELENOR MOBILHANDEL (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MOBILHANDEL (730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, elektronisk postoverføring. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nobel Clinic Norge AS, Postboks 70 Bogerud, 0621 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Medisinsk behandling; helsetjeneste; plastisk kirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ECOFLEX (730) Innehaver: Adam Opel AG, D Rüsselsheim, DE KL. 12: Motorkjøretøyer; drivmekanismer for motorkjøretøyer; deler av motorkjøretøyer og drivmekanismer, unntatt bremsefôringer for kjøretøyer og slitebanebånd for dekk. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AS Selvaagbygg, Postboks 100 Vinderen, 0319 Oslo, NO (730) Innehaver: Toto Ltd, Nakashima 2-chome, Kokura-Kita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: OPTIFLOOR (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Elsys AS, Myreneveien 35, 4801 Arendal, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 16: Trykksaker. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Nyhetsreportasjetjenester; utvikling, oppdatering og vedlikehold av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk; tilveiebringelse av informasjon via et globalt computernettverk. (730) Innehaver: Optiroc Group AB, Sollentuna, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Bindemiddel for industrielle formål; sementtetningsmiddel (ikke farger) i sementkonserveringsmiddel (ikke farger og oljer). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); tegl; kalk; kalkholdig stein; mørtel, pussemiddel; tørrbetong; kalkbindemiddel; gips; utjevningsmasse for gulvavjevning; sementbaserte gulv og gulvprodukter; sementbelegninger, sementplater; gulv, gulvplater, ikke av metall. KL. 37: Oppføring av bygninger; reparasjon/ vedlikehold og installasjonstjenester vedrørende bygninger; gulvbelegnings- og installasjonstjenester; utleie av maskiner for blanding av mørtel, pussemiddel, sement, tørrbetong, sparkel og utjevningsmasse for gulvavjevning. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONTROL YOUR WORLD (730) Innehaver: ACE Controls Inc, Industrial Park Drive, Farmington, MI , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Støtdemper (maskindel) for hastighetsregulerende og bevegelseshemmende anvending i industrimaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NET$BATE (730) Innehaver: John Bowser d.b.a. Digital Media Services, 4300 Campus Drive, Suite 130, Newport Beach, CA 92660, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Tilveiebringe kuponger og rabattjenester for forbrukervarer for andre via elektroniske kommunikasjonsnettverk. US, , 75/755,644 (730) Innehaver: Sterling Software Inc, 300 Crescent Court, Suite 1200, Dallas, TX 75201, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; manualer (brukerhåndbøker) innregistrert på databærere og solgt med dataprogrammer som en enhet; deler og tilbehør til forannevnte varer. US, , 75/767,692 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOBMATE (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Adv. Firma DA, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk; EDB-programmering. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOBMANIA (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Adv. Firma DA, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk; EDB-programmering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HEMSEDAL RESORT FJELL-LANDSBY (730) Innehaver: Thorleif Solvang, Krags vei 7, 0783 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Jan Tennøe, Bogstadveien 27B, 0355 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (730) Innehaver: KK Zenrin (also trading as Zenrin Co Ltd), , Shimoitozu, Kokurakita-ku, Kitakyushushi, Fukuoka-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 38: Tilveiebringelse av informasjon vedrørende telefonnummer, adresser og/eller navn v/globalt nett. KL. 39: Tilveiebringelse av informasjon vedrørende rute, toll, kjørelengde og trafikkforsinkelse; tilveiebringelse av informasjon vedrørende vei. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon vedrørende kart; utvikling av database; utvikling av hjemmeside på globalt nett; tilveiebringelse av informasjon vedrørende database; utleie- og/eller leasing av innlært dataprogram, redigering av tekster. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KITCHENAID (730) Innehaver: Whirlpool Properties Inc, Benton Harbor, MI, US KL. 7: Apparater og innretninger, inkludert vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, matavfallskjøkkenkverner, matavfalls- og avfallskompaktorer; matblandemaskiner og deler og tilbehør dertil; elektriske maskiner for tillaging av varme drikker; blendere for husholdningsbruk; motorer inkludert elektriske motorer (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer for kjøling/avkjøling og luftkondisjonering; elektrisk drevne pumper; elektriske kjøkkenmaskiner; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); nemlig knivsmedvarer, bestikk (kniver, gafler, skjeer), ikke-elektriske boksåpnere, kniver, nøtteknekkere, østersåpnere, sliperedskaper, sakser, spatler, grønnsakhakker, råkostjern og osthøvler. KL. 11: Innretninger og apparater for oppvarming, matlaging, kjøling/avkjøling, frysing, tørking, luftkondisjonering, luftrensing, ventilering, vannforsyning, brødristere og smørbrødgriller, kaffetraktere, varmeplater og kokeplater; tørkemaskiner og -tromler, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. KL. 21: Kjøkkenredskaper og -beholdere inkludert ikke-elektriske (metall og ikke-metall) kokekar slik som panner; gryter; sauteringspanner, grunne sauteringspanner med skrånende kant, stekepanner, kraftpanner, sausepanner; kasseroller; kakejern og takker; grillpanner; woker, stekegryter, kjøkkenpanner og innsatser, ikke-elektriske kaffetraktere og ikkeelektriske kaffeperkulatorer og ikke-elektriske kaffekverner, ikke-elektriske kokeredskaper og -utstyr, skjærebrett for kjøkken. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COLGATE GERMDEFENSE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til GERMDEFENSE (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Tannkrem og munnvann. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Studentsamskipnaden i Hedmark, Postboks 540, 2304 Hamar, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; tjenester av foretak som vesentlig beskjeftiger seg med å skaffe næringsmidler eller drikker til konsumering, så som restauranter, selvbetjeningsrestauranter, betalingsautomater for mat og drikke, kaféer. (730) Innehaver: Identrus LLC, 2 Grand Central Tower 140 East 45th Street, 16th Floor, New York, NY 10017, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere; dataprogrammer; digitale sertifikater og smartkort (med integrerte kretser). KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering; datatjenester vedrørende utstedelse og validering av digitale sertifikater som bekrefter autentisiteten av en digital kommunikasjonskilde; autentifisering av identitet og/ eller av en digital signatur i en elektronisk transaksjon eller kommunikasjon; autentifisering av identitet og av globale datanettverk; registrerings- og autorisasjonstjenester på et globalt datanettverk; utvikling og vedlikehold av dataprogrammer for utstedelse og validering av digitale sertifikater; rådgivende tjenester og teknisk støtte for all ovennevnt virksomhet. US, , 75/805,931 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Consitex SA, Via Laveggio 16, CH Mendrisio, CH (730) Innehaver: Telenor Media AS, Oslo, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonmøtetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, i form av skjorter, T- skjorter, pologensere, bukser, undertrøyer, vester, regnfrakker, anorakker, vinterjakker, bermudashorts, skjørt, skjerf, slips, sløyfer, hatter og luer, sokker, jakker, pysjamas, dresser, frakker, sweaters, cardigans, pullovere, vester, hansker, votter, badekostymer, bade/ morgenkåper, belter, skaut, overaller, blazere, sko, tøfler, støvler, undertøy, trikotasje, bluser, underbukser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIPRO (730) Innehaver: Lloyd Norge AS, Postboks 126 Leirdal, 1009 Oslo, NO KL. 9: Ultralyd apparater mot skadedyr. (730) Innehaver: Tipro Nova Norsk Vannradiator AS, Østmarkvn. 6, 7040 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Giæver, Hegle & Co DA, Postboks 2250, 7001 Trondheim KL. 11: Radiatorer. KL. 35: Kundeveiledning ved salg og produksjon av radiatorer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALTERA SWIRL (730) Innehaver: Altera Corp, 101 Innovation Drive, San Jose, CA 95134, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; halvlederanordninger, integrerte kretser og programmerbare logiske innretninger; dataprogramvare, herunder for bruk ved design og applikasjon av halvlederanordninger. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salgsfremmende tjenester for tredjemann; tilby online oppstilling, fremstilling og fremvisning av datamaskinvare, programvare (innregistrerte edbprogrammer), halvlederanordninger, programmerbare logiske innretninger, integrerte kretser og relaterte produkter for andre; innsamling av informasjon vedrørende datamaskinvare, programvare (innregistrerte edb-programmer), halvlederanordninger, programmerbare logiske innretninger, integrerte kretser og relaterte produkter for bruk i online databaser i forbindelse med salgsfremmende tjenester for andre. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; dataopplæringsvirksomhet, herunder avholdelse av leksjoner, workshops og seminarer vedrørende bruk av dataprogramvare, integrerte kretser, programmerbare logiske innretninger og halvlederanordninger. KL. 42: Teknisk konsultasjon og forskning, herunder innen området for halvlederanordninger, konfigurerbare logiske integrerte kretser, programmerbare logiske integrerte kretser og assosiert datastøttet teknisk logikkutviklingsverktøy; dataprogrammeringstjenester for online fremvisning av varer og tjenester for andre. (730) Innehaver: Sega of America Inc, 650 Townsend Street, Suite 650, San Francisco, CA 94103, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Magnetiske databærere; dataprogrammer; dataprogrammer for dataspill og for videospill. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; fremskaffelse av et dataspill som kan være tilgjengelig på globale nettverk for nettverksbrukere. US, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, 1539 Moss, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. US, , 75/826,505 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PRODUCTION OFFICE ACTAWORKS (730) Innehaver: Schlumberger Holdings Ltd, Houston, TX, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for bruk i lokalisering av underjordiske og -sjøiske forekomster av hydrokarbon, herunder for lessing, styring, tolking og kartlegging av produksjonsdata. US, , 75/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIMAZON (730) Innehaver: Intervet International BV, An Boxmeer, NL KL. 5: Farmasøytiske produkter for veterinært bruk. (730) Innehaver: ACTA Technology Inc, 1667 Plymouth Street, Mountain View, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare (innregistrerte edb-programmer) for design, utførelse og administrasjon av bedriftsdatalager, og for prosessering og behandling av bedriftsdata på interne datamaskinnettverk, eksterne datamaskinnettverk og globale datamaskinnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTA (730) Innehaver: ACTA Technology Inc, 1667 Plymouth Street, Mountain View, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare (innregistrerte edb-programmer) for design, utførelse og administrasjon av bedriftsdatalager og prosessering og behandling av bedriftsdata på interne datamaskinnettverk, eksterne datamaskinnettverk og globale datamaskinnettverk. KL. 42: Design og utarbeidelse av dataprogramvare for andre samt programutvikling og konsultasjonstjenester for andre innen området for design, utførelse og administrasjon av bedriftsdatalager og prosessering og behandling av bedriftsdata på interne datamaskinnettverk, eksterne datamaskinnettverk og globale datamaskinnettverk. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ASHES TO ASHES (730) Innehaver: Per Stenberg, Aslakveien 5, 0753 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Grahl-Madsen, Ingebrigtsen & Co v/christian D. Abel, Postboks 333 Sentrum, 5804 Bergen KL. 9: Grammofonplater, cd-plater, lydkassetter, videoer og andre opptaksmedia som inneholder musikk. KL. 41: Bandvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: lagringsmedia, magnetiske lagringsmedia og digitale lagringsmedia inneholdende musikk-, tale-, audiovisuelle, multimedia- og/eller digitale datastrømmer sammen med innlemmet informasjon; interaktive computerspill og online-spill og - underholdning fremskaffet sammen med informasjon innlemmet i audio-, video-, audiovisuelle og/eller multimedia-deler derav. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; interaktive elektroniske leker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av publikumsmålinger, seermålinger, lyttermålinger og informasjon om prøver på ytelse relatert til kringkastingsinnhold; tilveiebringelse av informasjon vedrørende lokalisering av multimediainnhold på elektroniske nettverk. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; konsultasjonstjenester på områdene computer software, elektronisk kommunikasjon og sikkerhet av elektronisk kommunikasjon og innhold. VERANCE US, , 75/883,394 (730) Innehaver: Verance Corp, 6256 Greenwich Drive, Suite 500, San Diego, CA 92122, US KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computerprogrammer for innlemming og oppsporing av informasjon i elektroniske signaler inkludert audio-, video-, audiovisuelle, multimedia- og/eller andre datastrømmer; kodere og dekodere for innlemming, transport og gjenfinning av hjelpedata og -informasjonsstrømmer i audio-, video-, audiovisuelle, multimedia- og/eller andre signaler; computerprogrammer for bruk i verifisering av autentisitet og integritet av elektroniske kommunikasjoner, kommunikatorer og innhold; integrerte krets-brikker for elektroniske kommunikasjoner; computerprogrammer og algoritmer for mobiltelefonering og trådløse kommunikasjoner; bokser for plassering på fjernsynsapparater for mottak av fjernsyns- og/eller audio-programmering; CDer, DVDer, hurtigminne, computerdisker, bånd, optiske (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MODPEX (730) Innehaver: Norsk Regnesentral, Gaustadalléen 23, 0373 Oslo, NO KL. 9: Programvare, maskinvare, mobiltelefoner; deler av og utstyr til de forannevnte varer. KL. 38: Elektroniske tjenester, elektronisk kommunikasjon. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUNNIES (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Avtørkingsservietter og -kluter impregnert med solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden), solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden). KL. 16: Avtørkingsservietter og -kluter, ansiktsservietter, lommetørklær av papir, toalettpapir, myke papirprodukter. CH, , 4606/2000 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Djuice AS, Pilestredet 33, 0166 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; datanettverksportal for globale datanettverk, også mobile; globale datanettverkstjenester, globale data- og telekommunikasjonsnettverk, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, lyd, data, bilder og tale, også via satellitt; datanettbaserte kundeinformasjonstjenester. KL. 42: Teknisk planlegging og utvikling av lokale og globale nettverk og for videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Igan AS, Kr. Agustsgate 14, 0164 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Restauranter, caféer, barer, diskoteker, nattklubber. REVILLON (730) Innehaver: Chocolaterie du Coteau, 5, Place de Pincourt, F Le Coteau, FR KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BAREN (730) Innehaver: Strix Television AB, Stockholm, SE (730) Innehaver: Textiles Well, Usine De L Elze, F Le Vigan, FR KL. 25: Klær, underklær, strømper, strømpebukser, sokker, undertøy og trikotasjevarer, småsokker. KL. 9: Magnetiske og optiske datamedia, registrerte dataprogrammer, kompaktplater (ROM og audio-video), videospillkassetter; videokassetter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; papirvarer (skrivesaker og kontormateriell); artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsynssendinger og kabelfjernsynssendinger; dataassistert overføring av beskjeder og bilder, kommunikasjon via dataterminaler. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning, arrangering av konkurranser (utdannelse og underholdning); produksjon av fjernsynsprogrammer, produksjon av videofilm; informasjon om fornøyelser og underholdning. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PARDISPERSION (730) Innehaver: Bim Kemi AB, Box 3102, S Stenkullen, SE KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i papir-, celluloseog pappindustrien. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EBEON (730) Innehaver: Ebeon Ltd, Bracken Road, Sandyford, Dublin 18, IE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US KL. 16: Skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; blekk og blekkrefills og patroner for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; refills og patroner for kulepenner, porøse spiss- og rullekulepenner; blyantstifter; blyantstiftrefills; futteraler, holdere og beholdere for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter, for blekk og blekkrefills og patroner, blyantstifter og blyantstiftrefills; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler); spisser og tupper for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; viskelær; skrivebordssett; korreksjonsvæsker, -film og -bånd for korrigering av trykte, maskinskrevne og skrevne feil; tynnere for bruk sammen med ovennevnte korreksjonsvæsker. KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer; produkter for å lette og forenkle telekommunikasjon og elektronisk handel; elektroniske publikasjoner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Datatjenester; internett tjenester; datasystemanalyser; design og utvikling av dataprogrammer; websideprogrammering; utførelse av gjennomførbarhetsstudier relatert til websideprogrammering; lisensiering av dataprogrammer; vedlikeholds- og støttetjenester for elektroniske løsninger; leasing av databaser; oppdatering av dataprogramvare; on-line tjenester for søk, gjenopprettelse, katalogisering og organisering av data i elektroniske kommunikasjonsnettverk og for å forsterke yteevne og funksjonen i slike nettverk; dataprogrammering; leasing av tilgangstid til en database; websidedesign og -vertsskap; konsultasjoner, rådgivning og informasjon relatert til elektronisk handel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLOW (730) Innehaver: Goodwell International Ltd, Tortola, VG KL. 18: Universale sportsbager samt bager beregnet for å bære artikler eller utstyr for bruk til snowboardkjøring. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg samt snowboardklær og snowboardstøvler. KL. 28: Sportsutstyr samt sportsbager og snøsportsutstyr, spesielt bindinger for snowboards. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Metalock Industrier AS, Postboks 591, 3412 Lierstranda, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. (730) Innehaver: X-Link AS, Postboks 2536 Solli, 0202 Oslo, NO KL. 9: Databehandlingsutstyr, innregistrerte dataprogrammer. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 42: Edb-programmering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LOCKFLOOR (730) Innehaver: Skandinavisk Timport Vagn Levring ApS, Korshøjvej 2, DK-8600 Silkeborg, DK KL. 19: Gulvplanker; gulv (ikke av metall), gulvfliser og gulvplater (ikke av metall); parkettgulv og parkettstaver. KL. 27: Gulvbelegg, herunder isolerende gulvbelegg og vinylgulvbelegg. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Keen.com Inc, 62 1st Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: On-line tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. US, , 76/ (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Keen.com Inc, 62 1st Street, 4th Floor, San Francisco, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 35: On-line tjenester utført via et globalt datanettverk, nemlig å tilveiebringe muligheter for brukere til å gi informasjon på forespørsel fra andre brukere. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRUE CALM (730) Innehaver: L Oreal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Sjampoer; gels, sprayer, skum og balsam for hårfrisering og hårpleie; hårlakker; hårfargings- og håravfargingspreparater; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUPERTRAFFIC (730) Innehaver: E.I. du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, US KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler; grunningsmidler; alle for bruk i forbindelse med bilindustrien. (730) Innehaver: Strix Television AB, Stockholm, SE KL. 9: Magnetiske og optiske datamedia, registrerte dataprogrammer, kompaktplater (ROM og audio-video), videospillkassetter; videokassetter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; papirvarer (skrivesaker og kontormateriell); artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; fjernsynssendinger og kabelfjernsynssendinger; dataassistert overføring av beskjeder og bilder, kommunikasjon via dataterminaler. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; fjernsynsunderholdning, arrangering av konkurranser (utdannelse og underholdning); produksjon av fjernsynsprogrammer, produksjon av videofilm; informasjon om fornøyelser og underholdning. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MULTIPRIME (730) Innehaver: Compaq Information Technologies Group L.P, State Highway 249, Houston, TX 77070, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Data hardware og software; software for kryptografisk beskyttelsesdata, innregistrering av bruker eller enheter for systemtilgang og autentifisering av brukerens identitet eller enhet. US, , 75/896,662 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: United Artists Corp, Santa Monica, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter, herunder klokker, ur og esker til samme; bokser, esker og etuier av edelt metall; klokkeremmer; klokkekjeder; sigarettennere av edelt metall; visittkortesker av edelt metall eller dekket hermed; nøkkelringer, nøkkelkjeder og emaljerte nøkkelkjeder, emaljerte pins, deler og tilbehør for alle forannevnte varer; anheng; ringer, halskjeder; armbånd; brosjer; øreringer; knapphullsnåler; slipsnåler; mansjettknapper, mansjettkjeder; bijouteri; seddelklyper av edelt metall; beltespenner og små figurer av edelt metall. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, samt varer av disse materialer; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; lommebøker, portemonéer, pengepunger, lommebøker, seddelklemmer, skulderbager og håndvesker; handlebager; ransler; bager; klatresekker; campingbager og -sekker; toalettvesker; skolesekker; dokumentmapper; skipssekker; ryggsekker; rompetasker, mavetasker; stresskofferter; nøkkelskrin, visittkortmapper og passmapper; sportsbager og mapper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær for menn, kvinner og barn, nemlig T-skjorter; singleter; vester; skjorter; treningsdrakter; treningsgenser; treningsbukser; mosjonsklær; joggedresser; gensere; skjørt; kjoler; bluser; bukser; dresser; olabukser; shorts; lekedrakter; kosedresser; «bodier» (klær); badetøy; undertøy; kortbukser; boxershorts; undertrøyer; nattøy; nattkjoler; morgenkåper; pyjamas; dresser; nattskjorter, sko; støvler; kalosjer; turnsko; tøfler; uformelle sko; sandaler, skolisser; hodeplagg, caps (hodeplagg); hatter; visirer; hodebånd; svettebånd (klær); jakker; frakker; hansker; slips, halstørklær; skjerf; tørklær; belter; hofteholdere; bukseseler; sokker; regntøy; kostymer og utkledningsklær; forklær. KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; hårtilbehør, nemlig hårbånd, hårbøyler; hårspenner, hårornamenter; hårnåler; hårbånd; hårklemmer; hårstrikker; hestehalebånd; hårnett; leke-hårspenner; jakkemerker (buttons); bånd til gaveinnpakning; sløyfer til gaveinnpakning; beltehekter. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; leketøyfigurer og tilbehør dertil; aktivitetsspill; brettspill; kortspill; elektronisk spilleutstyr bestående av minneenheter, nemlig håndholdte enheter med en betraktingsfunksjon, håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill og videospill, videospillmaskiner; sportsballer; lekeballer; skumballer, lekebasketballer, ringspill; basketballmålbrett; skateboards; leketøysfigurer; figurer og tilbehør dertil, nemlig leketøysfigurer med magnetiske trekk samt snakkende leketøy; hobbyhåndverksett for fremstilling av dukker og figurer; lekebanker; badeleker; fleraktivitetsleker for barn; vannspruteleker; oppblåsbare leker og figurer; puslespill og håndgrepspuslespill; batteridrevne leker; dukker og marionetter og deler og tilbehør dertil; drager; papir- og plastselskapsleker i form av små leker og støyinstrumenter; stoppede og flossede leker; latex klemmeleker; musikkleker; juletredekorasjoner; leketøysgeværer; lekemusikkinstrumenter; lekebiler, leketrucker og andre lekekjøretøyer; oppblåsbare bade-, svømme- og rideleker. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAO CHEW VCAB (730) Innehaver: Haribo Lakrids A/S, Præstøvej 55, DK-4640 Fakse, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Lakrisvarer (ikke farmasøytiske), vingummivarer, dragévarer samt skumvarer (på sukkerbasis). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VSTENT (730) Innehaver: Percardia Inc, 10 Al Paul Lane, Suite 202, Merrimack, NH 03054, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter og utstyr; medisinske instrumenter for kardiovaskulær og/eller toraksrelatert anvendelse. US, , 75/899,712 (730) Innehaver: Percardia Inc, 10 Al Paul Lane, Suite 202, Merrimack, NH 03054, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter og utstyr; medisinske instrumenter for kardiovaskulær og/eller toraksrelatert anvendelse. US, , 75/899,708 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VCONDUIT (730) Innehaver: Percardia Inc, 10 Al Paul Lane, Suite 202, Merrimack, NH 03054, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter og utstyr; medisinske instrumenter for kardiovaskulær og/eller toraksrelatert anvendelse. US, , 75/899,707 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VSHUNT VPLASTY (730) Innehaver: Percardia Inc, 10 Al Paul Lane, Suite 202, Merrimack, NH 03054, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter og utstyr; medisinske instrumenter for kardiovaskulær og/eller toraksrelatert anvendelse. US, , 75/899,706 (730) Innehaver: Percardia Inc, 10 Al Paul Lane, Suite 202, Merrimack, NH 03054, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter og utstyr; medisinske instrumenter for kardiovaskulær og/eller toraksrelatert anvendelse. US, , 75/899,704 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VPASS NFUSE (730) Innehaver: Percardia Inc, 10 Al Paul Lane, Suite 202, Merrimack, NH 03054, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 10: Medisinske instrumenter og utstyr; medisinske instrumenter for kardiovaskulær og/eller toraksrelatert anvendelse. US, , 75/899,705 (730) Innehaver: Citrix Systems Inc, 6400 NW 6th Way, Fort Lauderdale, FL 33309, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Innregistrerte dataprogrammer; dataprogrammer residerende i servere tilknyttet et globalt datamaskinnettverk for administrasjon, anvendelse og styring av applikasjoner; dataprogrammer for tilpasning av applikasjoner for individuelle brukere. US, , 75/899,901 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BEEP SCIENCE (730) Innehaver: Beep Science AS, Postboks 2536 Solli, 0202 Oslo, NO (730) Innehaver: Beep Science AS, Postboks 2536 Solli, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering, herunder bruk av multimediabaserte meldinger, i form av bilde, lyd, data, tekst og video til mobile terminaler i forbindelse med kommunikasjon til offentligheten, erklæringer eller annonsering gjennom alle typer medier og angående alle slags varer og tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester i form av multimediabaserte meldingstjenester på mobile terminaler ved bruk av WAP, GPRS, 3G (UMTS) og internett. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter i form av multimediabaserte meldingstjenester ved bruk av WAP, GPRS, 3G (UMTS) og internett. KL. 42: Tilretteleggelse av tilgang til multimediabaserte meldingstjenester for overføring og spredning av elektronisk informasjon over dagens og fremtidens mobile nettverk; fremskaffelse av direkte koblede innretninger for sanntid gjensidig påvirkning med andre brukere av mobilterminaler innenfor emner av generell interesse og lekespill; tilretteleggelse for linker til andres websider; programmeringstjenester for datamaskiner og mobile terminaler. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; annonsering, herunder bruk av multimediabaserte meldinger, i form av bilde, lyd, data, tekst og video til mobile terminaler i forbindelse med kommunikasjon til offentligheten, erklæringer eller annonsering gjennom alle typer medier og angående alle slags varer og tjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester i form av multimediabaserte meldingstjenester på mobile terminaler ved bruk av WAP, GPRS, 3G (UMTS) og internett. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter i form av multimediabaserte meldingstjenester ved bruk av WAP, GPRS, 3G (UMTS) og internett. KL. 42: Tilretteleggelse av tilgang til multimediabaserte meldingstjenester for overføring og spredning av elektronisk informasjon over dagens og fremtidens mobile nettverk; fremskaffelse av direkte koblede innretninger for sanntid gjensidig påvirkning med andre brukere av mobilterminaler innenfor emner av generell interesse og lekespill; tilretteleggelse for linker til andres websider; programmeringstjenester for datamaskiner og mobile terminaler. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NOLINE EBAY (730) Innehaver: Roar Hensvold, Kildeveien 37B, 0590 Oslo, NO KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; regnskapsførsel, regnskapskontroll, revisjonsvirksomhet. KL. 36: Finansiell virksomhet, rådgivning i finansielle spørsmål, forretninger med fast eiendom. KL. 38: Overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester, utleie av overføringsapparater for beskjeder; elektronisk postoverføring. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester, EDB-programmering, vedlikehold av dataprogrammer og software; analysering av datasystemer; utleie av tilgangstid til databaser; utleie av datamaskiner; rådgivning for og lisensiering av immateriell eiendomsrett; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner. (730) Innehaver: Ebay Inc, 2005 Hamilton Avenue, Suite 350, San Jose, CA 95125, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, elektronisk transmisjon av data og informasjon. KL. 42: Tilveiebringe en on-line brukertjeneste for postering, markedsføring, salg og videresalg av varer og tjenester via globale computernettverk, samt for innsamling og spredning av statistiske, kvantitative og kvalitative informasjoner om salg og videresalg av varer og tjenester via globale computernettverk; tilveiebringe analyser og anskaffelse av statistikk, kvantitativ og kvalitativ informasjon vedrørende salg og videresalg av varer og tjenester via globale computernettverk, computerprogrammering; vedlikeholdstjenester for computer mykvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; tilgangstjenester til globale computernettverk og andre nettverksystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Krone Hanssen Scandinavia AS, Alf Kristoffersens vei 3, 1396 Billingstad, NO KL. 20: Møbler laget av (teak) tre. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ebay Inc, 2005 Hamilton Avenue, Suite 350, San Jose, CA 95125, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, elektronisk transmisjon av data og informasjon. KL. 42: Tilveiebringe en on-line brukertjeneste for postering, markedsføring, salg og videresalg av varer og tjenester via globale computernettverk, samt for innsamling og spredning av statistiske, kvantitative og kvalitative informasjoner om salg og videresalg av varer og tjenester via globale computernettverk; tilveiebringe analyser og anskaffelse av statistikk, kvantitativ og kvalitativ informasjon vedrørende salg og videresalg av varer og tjenester via globale computernettverk, computerprogrammering; vedlikeholdstjenester for computer mykvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; tilgangstjenester til globale computernettverk og andre nettverksystemer. (730) Innehaver: Bae Systems plc, P.O. Box 87, Farnborough, Hampshire GU14 6YU, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Halvledergyroskoper, singel- eller multiaksehastighetsfølerenheter eller -systemer og akselerasjonsfølerenheter eller -systemer, vinkelhastighetsfølere, treaksede gyroskopiske følerenheter, automatisk skalerende vinkelhastighetsfølere. GB, ,

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bae Systems plc, P.O. Box 87, Farnborough, Hampshire GU14 6YU, England, GB (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vinkelfølere. GB, , (730) Innehaver: Loudcloud Inc, 615 Tasman Drive, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare for datamaskiner; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; datamaskintjenester av typen online, annonseog reklamevirksomhet; kontortjenester. KL. 42: Rådgivningstjenester vedrørende elektronisk handel; rådgivnings- og utviklingstjenester vedrørende programvare; rådgivnings- og utviklingstjenester vedrørende datamaskinutstyr og datamaskiner; rådgivningstjenester vedrørende informasjonsteknologi og datamaskin-nettverkvirksomhet; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering. US, , 75/908,956 US, , 75/908,960 US, , 75/908,962 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DURAPLUS OXYVIT (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske emulsjoner og emulsjonspolymerer brukt i fremstilling av maling, bestrykningsmidler, gips, fernisser, lakk, fargemidler, beisemidler, pussemidler (til mur). KL. 2: Maling, bestrykningsmidler, gips, fernisser, lakk, fargemidler, beisemidler og pussemidler (til mur). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GOAL UP (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Insektsdrepende midler, fungicider, herbicider og pesticider til bruk i landbruk, hagebruk, skogsbruk, torv og ornamental, buskas, busk- og blomstapplikasjoner, og til bruk i husholdning og i industrien (ikke til bruk for mennesker). (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Insektsdrepende midler, fungicider, herbicider og pesticider til bruk i landbruk, hagebruk, skogsbruk, torv og ornamental, buskas, busk- og blomstapplikasjoner, og til bruk i husholdning og i industrien (ikke til bruk for mennesker). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOR-FLOCK (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Klebemidler til bruk i industrien, nemlig i automotivindustrien. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIXSEL KANDOO (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New Horizons Court, Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater for human bruk. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIRCOGEN (730) Innehaver: Virco Central Virological Laboratory (Ireland) Ltd, Blanchardstown, Dublin 15, IE KL. 16: Trykksaker inneholdende resultater oppnådd gjennom genetisk sekvensfastsettelse, resultater oppnådd direkte, indirekte og/eller gjennom bruk av computeralgoritmer ved screening og testing av farmasøytiske medikamenter; trykksaker inneholdende biologiske, kliniske og medisinske resultater; trykksaker i form av pasientrapporter; trykksaker i form av vitenskapelige undersøkelsesrapporter; trykksaker i form av diagnostiske rapporter og laboratorierapporter. KL. 42: Medisinsk pleie; biologisk forskning, klinisk forskning og medisinsk forskning; lede og gjennomføre behandling av pasienter som gjennomgår kjemoterapi; medikamentscreening og medikamentutprøvingsprogrammer; diagnostiske og laboratorietjenester; alle basert på avgjørelser av og behandling av genotypedata innhentet fra biologisk vev. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Seper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater; hårvann; tannpussemidler; forhåndsimpregnerte servietter med kosmetisk lotion og/eller kosmetiske preparater. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; forhåndsimpregnerte servietter med medisinsk lotion. KL. 16: Papirprodukter for husholdnings- og hygienisk bruk, herunder kjøkken- og badehåndklær, tørkeruller for kjøkken, bordservietter av papir, lommetørklær av papir, ansikts- og renseservietter av papir, toalettpapir, servietter av papir; engangsbleier av papir og/eller cellulose. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. CH, , 942/

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SK-11 (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Preparater for rengjøring og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår; kosmetiske preparater for pleie av hud, hodebunn og hår; antiperspiranter og deodoranter for personlig bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Nordisk Film Biografer A/S, DK København, DK (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Wm. Wrigley jr. Co, 410 North Michigan Avenue, Chicago, IL 60611, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Bøker, tidsskrifter, reklamemateriale (ikke opptatt i andre klasser). KL. 28: Leketøy. KL. 30: Konfektyrvarer, herunder spiseis og popcorn. KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Detaljhandel med konfektyrvarer. KL. 41: Underholdningsvirksomhet. KL. 42: Restaurant og kafévirksomhet, samt annen servering av mat og drikke. KL. 30: Konfekt, tyggegummi. 34

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende nr 12 2000.03.20 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2013.05.14 Deres ref.: 310154-501 Svarfrist: 2013.08.16 1 Saksnr.: 201207491 Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer