nr NO årgang 92 ISSN varemerke norsk tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 92 ISSN norsk varemerke tidende

2 Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTERAXYS (730) Innehaver: Convergys CMG Utah Inc, South Sterling View Drive, South Jordan, UT 84095, US (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Brimiprosjektet v/torunn Kjøk, Postboks 25, 2688 Lom, NO KL. 5: Urter. KL. 29: Næringsmidler. KL. 30: Næringsmidler. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker samt øl. KL. 35: Reklamevirksomhet og markedsføring av mat og drikkevarer. KL. 39: Organisering av reiser. KL. 42: Kvalitetskontroll av mat og drikkevarer. KL. 43: Servering av mat og drikkevarer. KL. 44: Landbrukstjenester. (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; faktureringstjenester for et globalt trådløst produkt. US, , 76/060,663 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: Q-CONNECT BEDTIME BATH (730) Innehaver: Interaction-Connect SA, c/o Fernand Faber SA, P.O. Box 814, LU-2018 Luxemburg, LU (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Preparater til rengjøring, polering og flekkfjerning; slipemidler; såper; de forannevnte varer for datamaskiner og tilbehør til datamaskiner. KL. 21: Svamper, rengjøringssvamper, rengjøringssvamper impregnert med rengjøringsmidler; rengjøringskluter, rengjøringskluter impregnert med rengjøringsmidler; redskaper til rengjøringsformål; de forannevnte varer for datamaskiner og tilbehør til datamaskiner. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Kosmetikk, toalettpreparater og produkter, midler til rengjøring; såper, parfymevarer og eteriske oljer; badetilsetninger for vask og stell av spedbarn; hudlotioner. KL. 5: Farmasøytiske preparater; dekongesterende preparater; hoste- og forkjølelsespreparater; medikamenter til inhalasjon i væske og lotion form. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BEDTIME LOTION (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Kosmetikk, toalettpreparater og produkter, midler til rengjøring; såper, parfymevarer og eteriske oljer; badetilsetninger for vask og stell av spedbarn; hudlotioner. KL. 5: Farmasøytiske preparater; dekongesterende preparater; hoste- og forkjølelsespreparater; medikamenter til inhalasjon i væske og lotion form. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Fujitsu Siemens Computers GmbH, D München, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; lesbare databaser for computere. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; overføring av beskjeder og bilder i forbindelse med smalbånd online medier (spesielt tv), utførelse av telefontjenester, telekommunikasjonstjenester, tekst-tv-tjenester, kommunikasjon via computerterminaler, overføring av data, tekst, lyd og bilder; computerstøttet overføring av beskjeder og bilder. KL. 42: Etablering av elektroniske nettverk i forbindelse med smalbånd (herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder i forbindelse med televisjon), online tjenester for design, etablering og drift av computernettverk; fremskaffe virtuelle butikker via smalbånd online medier (herunder for datamaskiner med modem) eller bredbånd online medier (herunder tv) for salg av varer av ethvert slag og tjenester for en tredje part; utleie av tilgangstid for bruk av computer nettverk; design av computer programvare; skape databaser; utleie av databehandlingssystemer; utvikling, utarbeidelse og drift av stemme- og datanettverk for bedrifter (felles nettverk) og for forbrukere; utleie av programmer for databehandling samt programmer for de forskjellige datafunksjoner; fremskaffelse av tjenester i forbindelse med smalbånd (herunder for datamaskiner med modem) og bredbånd (herunder for televisjon), on-line tjenester for fremskaffelse av programmer for databehandling. (730) Innehaver: På G... v/geir Kvamsdal, Hauge, 1684 Vesterøy, NO KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 42: Pub- og restaurantdrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EGNEDESIGN (730) Innehaver: Egne Produksjoner DA, Ullevålsveien 102A, 0451 Oslo, NO KL. 42: Industrielt design, grafisk design og web-design. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EGNELYDER (730) Innehaver: Egne Produksjoner DA, Ullevålsveien 102A, 0451 Oslo, NO KL. 41: Musikkproduksjon; innspillingsstudioer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NKI AS v/steffen Bang, Postboks 111, 1319 Bekkestua, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering; drift av datasystem, yrkesveiledning og faglige konsultasjoner, ikke om forretninger. (730) Innehaver: NKI AS v/steffen Bang, Postboks 111, 1319 Bekkestua, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering; drift av datasystem, yrkesveiledning og faglige konsultasjoner, ikke om forretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STAGEDIGITAL (730) Innehaver: Per Anders Øvretveit, Tollbodalmenningen 35, 5005 Bergen, NO KL. 9: Innregistrerte dataprogram. KL. 42: Rådgivning og veiledning om dataprogrammer, opprettelse av websider for andre. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: NKT Cables Group A/S, NKT Allé 1, DK-2605 Brøndby, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Computerprogrammer, innregistrerte, computersoftware, innregistrerte, compakt-disker (leselager), floppydisker og DVD for data, kontrollkort med elektronisk lagret informasjon for adgangsstyring til software. KL. 16: Computerprogramkode trykket på papir, hullband og kort av papir for opptak av computerprogrammer, manualer (håndbøker). (730) Innehaver: Inventum AS, Jerikovn 20, 1067 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 Oslo KL. 9: Regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brevvekter, bærbare datamaskiner, datamaskiner, diskettstasjoner [for datamaskiner], lommekalkulatorer, mus [databehandlingsutstyr], printere, skanner [databehandlingsutstyr], skrivere [EDB], telefaksapparater, telefonapparater. KL. 16: Skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); adressemaskiner, almanakker, arkivmapper, -permer, -bokser, binders, blyanter, spissemaskiner for blyanter, blyantholdere, blyantspissere, blyantstifter, brevkurver, datostempler, dokumentklyper, dokumentomslag, fargebånd, fargebånd for printere, fargebånd for skrivere [EDB], fingerhetter [kontorartikler], forseglingsmasse [papirhandel], frankeringsmaskiner, fuktere (kontorgjenstander), heftemaskiner [papirhandel], hulleapparater [kontorartikler], kalendere, kontorrekvisita, unntatt møbler, konvolutter [papirvarer], kontormaskiner for å klistre konvolutter, kopieringspapir, korreksjonsvæsker [kontorartikler], kulepenner, gummiert lerret [papirhandelvarer], limstifter [papirhandel], papirkniver [kontorrekvisita], papirskjærere [kontorrekvisita], penner [kontorrekvisita], ringpermer, elektriske og ikkeelektriske skrivemaskiner, tastatur for skrivemaskiner, valser for skrivemaskiner, skrivepapirvarer, skrivepenner, skriveredskaper, skrivesaker, skrivesett, skriveunderlag, skriveutstyr, skrublyanter, stiftemaskiner [papirhandel], transparenter [papirvarer], trekkpapir, viskelær. KL. 20: Møbler, arkivskap, hyller for arkivskap, kontormøbler, skolemøbler, skrivebord, skrivemaskinbord. KL. 35: Konsulentvirksomhet rundt dokumentbehandling, konsulentbistand i forretningssaker. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARKTIS (730) Innehaver: Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Morten Buer, Romsvn. 6, 1815 Askim, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FINGER MARIE EQUALISER (730) Innehaver: Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, NO (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Générale Biscuit, 4-6, rue Edouard Vaillant, F Athis-Mons, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, kaker, tebrød, kjeks, vafler, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, herunder vineddik, sauser (krydrede), krydderier, is. DK, , VA

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KRAFT (730) Innehaver: Den Selveiende Stiftelse Yogaskolen i Oslo, Ruseløkkveien 50, 0251 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Poul Halvor Poulsson, Postboks 2469 Solli, 0202 Oslo KL. 41: Undervisningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, preparater til vask, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DRS (730) Innehaver: W.R. Grace & Co-conn., 7500 Grace Drive, Columbia, MD, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Seafood Service AS, Postboks 5260, 9285 Tromsø, NO KL. 29: Fisk. KL. 39: Konsulenttjenester vedrørende havneagentvirksomhet. KL. 42: Kjemisk konsultasjon og forskning samt konsultasjoner og forskning vedrørende kjemisk analyse, petroleum og raffinering; forskning ved laboratorie- og forsøksanlegg innen områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og petroleum raffinering; vitenskapelig forskning, nemlig utførelsen av eksperimenter, studier og feilsøking innen områdene kjemikalier, kjemiske katalysatorer og petroleum raffinering; forskning vedrørende kjemiske katalyse produkter og konsultasjoner vedrørende produktutvikling; kjemiske analyser og testing for kjemikalier, kjemiske katalysatorer og petroleum raffinering. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTEGRAL (730) Innehaver: Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, NO (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager; bæremeis for bæring av barn; ryggsekker; ransler; sekker for fjellklatrere; håndvesker; kartmapper; paraplyer; sveper, seletøy og salmakervarer. (730) Innehaver: Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, NO (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; bager; bæremeis for bæring av barn; ryggsekker; ransler; sekker for fjellklatrere; håndvesker; kartmapper; paraplyer; sveper; seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Felleskjøpet Trondheim, 7005 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Gjødningsmidler. KL. 31: Kraftfôr, plantekulturprodukter så som ensileringsmidler og såvarer. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ADACOLUMN JIMRO (730) Innehaver: Japan Immunoresearch Laboratories Co Ltd, 351-1, Nishiyokote-cho, Takasaki-City, Gunma , JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter. (730) Innehaver: Japan Immunoresearch Laboratories Co Ltd, 351-1, Nishiyokote-cho, Takasaki-City, Gunma , JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MSM (730) Innehaver: Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, San Diego, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Integrerte kretser og software for signalbehandling i apparater for trådløs kommunikasjon, og tekniske manualer og/eller instruksjonsmanualer tilveiebrakt sammen med det forannevnte. US, , 78/069,772 (730) Innehaver: Lundia OY, Maantie 1, SF Riihimäki, FI (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLOCKBUSTER SIMPLEXX (730) Innehaver: Boland Design, Torstvedtvn.78, 3800 Bø I Telemark, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom, ikke meklingstjenester. (730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK Bagsværd, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Veksthormoner for mennesker med unntak av bruk for ortopediske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VAPOR (730) Innehaver: Norrøna Sport AS, Nye Vakås vei 20, 1395 Hvalstad, NO (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Dragsbæk Margarinefabrik A/S, Simons Bakke 46, DK-7700 Thisted, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Margarin, minarin, smør, blandingsprodukter av smør og vegetabilsk olje. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BARE BLÅBÆR (730) Innehaver: Bare Blåbær v/cato Ohlsén, Postboks 2182 Grünerløkka, 0505 Oslo, NO KL. 42: Support på IT- og telefoniprodukter; rådgivning om IT- og telefoniprodukter. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MESTERGARASJEN (730) Innehaver: Mestergruppen AS, Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 16: Trykksaker, herunder kataloger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av forhandlerkjeder. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet; arkitekttjenester, planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MESTERHYTTA (730) Innehaver: Mestergruppen AS, Postboks 6197 Etterstad, 0602 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen KL. 16: Trykksaker, herunder kataloger. KL. 35: Annonse - og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; administrasjon av forhandlerkjeder. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Teknisk konsulentvirksomhet; arkitekttjenester; planlegging og rådgivning vedrørende bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Unitron Industries Ltd, Kitchener, ON, CA (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Hørselshjelpemidler og deler og tilbehør dertil. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHEEK TO CHEEK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Tannpasta og munnvann for dyr; pustoppfriskningsmidler for dyr. KL. 5: Veterinære preparater og stoffer; medisinske tilsetninger til næringsmidler for dyr, fugler og fisker; desinfeksjonsmidler, pesticider; fungicider; pulvere, sprøytemidler og halsbånd, alle til utryddelse av lopper og for bruk på dyr; vaske- og rensemidler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr; munnvann og tannpasta med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr; pustoppfriskningsmidler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler og -tilberedninger for dyr, fugler og fisker; malt; blekksprutben, spiselige pinner og ben for kjæledyr; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; ikke-medisinske preparater for bruk som tilsetning til de forannevnte næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROMIXIN (730) Innehaver: PT Pharma Ltd, Town Quay House, 7 Town Quay, Southampton SO14 2PT, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Antibiotiske preparater og stoffer. (730) Innehaver: Tessenderlo Chemie SA/NV, Tessenderlo, BE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål, og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IPADAM (730) Innehaver: Arctic Info-Trade DA, 8270 Drag, NO (740,750) Fullmektig: Willy K Åmo, 8270 Drag KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELIA SITESHOW (730) Innehaver: Telia AB, Vitsandsgatan 9, Hus D, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer. KL. 35: Kontortjenester, tekstbehandlingstjenester; sammenstilling, innmating og systematisering av informasjon i databaser. KL. 38: Tele- og datakommunikasjoner; tjenester vedrørende adkomst til datanettverk/internet; mobile internet- og e-handelsløsninger innen telekommunikasjonsområdet. KL. 42: Dataprogrammering; vedlikehold av dataprogramvare; oppdatering av dataprogramvare; utforming av dataprogramvare. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Jan Evensen Service, Sølve Solfengsvei 46, 0956 Oslo, NO KL. 16: Tidsskrift. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRAFAWAY (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 2: Bestrykningsmidler i pulverform for dekorasjonsog beskyttelsesformål. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CUSTOMERCONNECT (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Byggmo AS, Serviceboks 418, 4604 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; salg av malingsprodukter, malerverktøy, varmeprodukter, jernvarer, gardiner og stoffer, fliser, kjøkkenutstyr, gaveartikler, gulvbelegg, tepper, parkett og belysningsprodukter; import og eksport agenturer; analyse av kostnadspriser; bedriftsundersøkelser; administrasjon av dataarkiver; systematisering av informasjon for bruk i databaser; dekorasjon av butikkvinduer; demonstrasjon av varer; oppdatering av reklamedokumentasjon; forretningsevaluering; faglige konsultasjoner om forretninger; markedsstudier; organisering av messer for salg og markedsføring; regnskapsanalyser; økonomiske beregninger; utsendelse og utleie av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver); salgsfremmende tjenester (for tredjemann). KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datamaskintjenester for fremskaffelse av programvareprodukter som muliggjør å utføre forretninger på en 24/7-basis til sluttbrukere i et sikkerhetsmiljø. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUPPORTCONNECT (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; datamaskintjenester for å fremskaffe svar på tekniske spørsmål ved epost eller online for sluttbruker. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fjällräven AB, Box 209, S Örnsköldsvik, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Ryggsekker. KL. 22: Telt. KL. 25: Klær og skotøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TRI-FLOW (730) Innehaver: The Sherwin-Williams Co, 101 Prospect Avenue, Cleveland, OH , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 6160 Postterminalen, 5892 Bergen (730) Innehaver: Skandinavisk Kraftmegling AS, Postboks 2739, Solli, 0204 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Megling og omsetning av elektrisk kraft. KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft. KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner; rådgivning vedrørende elektrisk kraft og andre energikilder. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLOFAREX (730) Innehaver: Ilex Oncology Inc, 4545 Horizon Hill Boulevard, San Antonio, TX 78229, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 5: Farmasøytiske preparater i forbindelse med svulster (onkologi). US, , 76/296,054 (730) Innehaver: Sohk Sportswear Inc, Northern Boulevard, Corona, NY 11368, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kværner Eureka AS, Postboks 38, 3401 Lier, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; undervannskompressorer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Arne Paulsen, Nyrtrøveien 8 B, 7550 Hommelvik, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; gatekjøkken; kaféer; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kværner Eureka AS, Postboks 38, 3401 Lier, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; sentrifugalpumper. (730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Postboks 9051 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; meieriprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier; is; ferdigretter. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHAG (730) Innehaver: Artec Systems Group Inc, 99 Seaview Boulevard, Port Washington, NY , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Agricolsemi SA, Galazzano/ Serravalle, SM (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konservert fisk. KL. 3: Hårpleieprodukter, nemlig sjampo, sjampo med ikke-permanente hårfarger, hårbalsam, hårbalsam med ikke- permanente hårfarger, pomader, hårglansforsterkende produkter, nemlig hårgels, hårlotion, hårserum, hårlysnere og blekepreparater, hårspray, skum, gels, hårfriseringslotion, permanent hårfargingsprodukter, nemlig hårtonere og pigmenter, hårpermanent, hårhvilepreparater (hair relaxers), kosmetiske preparater, nemlig leppestifter, leppeglans, leppekonturstifter, leppebalsam, leppeblyanter, mascara, rouge, øyeskygge, øyeblyanter, underlagskremer, eyeliner, dekkstifter, kosmetiske blyanter og ansiktspudder, bade- og dusjsåper, fuktighetsbevarende kremer til huden, lotion for kroppen, astringerende preparater, rensemidler for huden, ansiktsmasker, skrubbekrem for ansikt og kroppen, og velluktende produkter, nemlig parfymevarer, cologner, eau de toilette og oljer for personlig bruk. KL. 21: Hårfargingsbørster, hårbørster og kammer. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEPSODENT CONTACT MASSAGE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lilleborg AS, Postboks 4236 Torshov, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Tannpussemidler, ikke-medisinsk munnvann, tannpoleringsmidler, tannpulver. KL. 21: Tannbørster, redskaper og artikler for rengjøring og pleie av tenner, tunger og gommer; tannpirkere, tannbørste- og tannpirkerholdere, ikke av edelt metall, tanntråd, toalettredskaper. KL. 30: Tyggegummi og pustoppfriskningskonfektyrer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, Northfield, IL , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Norsk Protein AS, Postboks 40, 4064 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 31: Dyrefôr og proteiner som dyrefôr. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EXOJET GODZILLA (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger for bruk i artroskopisk kirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gaumont Television SA, Neuilly-Sur- Seine, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 28: Spill og leketøy. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; fjernsynsserier. US, , 74/ (730) Innehaver: Toho Co Ltd, 13-15, 7-chome, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; kinematografiske og andre innspilte filmer; innspilte audio- og videokassetter; disker og kassetter med underholdning; video-, elektroniske- og dataspillprogrammer; videospill, elektroniske spill og dataspill; video- og dataspill programvare; video- og dataspill kassetter og disker; videospillmaskiner; video- og data spillemaskiner for utmating; grammofoninnspilling av musikk og lyd; uinnspilte audio- og videobånd, kassetter og disker; dataprogrammer innspilt på disk, kassetter og bånd; AM/ FM radioer og klokkeradioer, radio til å feste i beltet; AM/FM radiokassettspiller/opptaker, hodetelefoner, mikrofoner og stemmesynthesizer; beskyttelsesbriller; briller, solbriller og etuier til dette; CD-rom; elektroniske-, multimedia- og telekommunikasjonsapparater og - instrumenter; datamaskinvare; EDB-operativsystem programvare; EDB-programvare registrert på disk, kassetter og bånd; interaktiv multimedia programvare for forretningsvirksomhet, utdannelse og underholdning; audio- og videoutstyr; kamerautstyr; telefoner; TVapparater og fløyter; dataprogram for videospill, dataspill; videospill og dataspill; dataspillemaskiner for utmating. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper, klisjéer; adressebøker; foto- og frimerkealbum; sekker; papirbannere; tegneserier, fargebøker og pedagogiske bildebøker for barn; bokmerker; kalendere; samlekort; gratulasjonskort, notatkort og blanke kort; spillkort; tegneserier; penne- og blyantetuier; kritt; bokomslag; farvestifter; overføringsbilder; skrivebordssett og -ordnere; baderomsog ansiktsservietter; papirservietter; papirlommetørklær; papirunderlag og bordbrikker av papir; penne- og blyantholdere; gummistempler; penner og blyanter; viskelær; markeringspenner; notatblokker; malingssett for kunst- og håndverk; festhatter av papir; kontorartikler; postkort; bilder og postere; innpakningspapir; notatbøker; 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 skrive- og notatblokker; temabøker, mapper, binders, studiesett bestående hovedsakelig av plastpunger, blyanter, linjaler og viskelær, leksebøker, skrivetavler, millimeterpapir, ABC-tavler, memoblokker, skribleblokker, kunstblokker, innskrivningsark; stempelog valsesett; notattavler; kakedekorasjoner av papir; skriveblokker og papir og konvolutter; bøker; magasiner; fotografier; opphøyete vinylklistremerker solgt med eller uten klistremerkealbum dertil; hobby håndverkssett for maling etter nummer; modelleringsmateriale og - blandinger til bruk for barn; fargesett for plakatkunst; trykte papirklistremerker og samlealbum for trykte papirklistremerker; bøker med selskapsleker; kritt-tavler, magnetiske tavler; blyanthetter; papirduker; invitasjoner; navnelapper; dør- og gårdsplass skilt av papir; konfetti; fangstposer, gaveposer, oppblåsbare poser av papir og cellofan; gavepapir; papirutklipninger; festmatboks og mellomleggspapir av papir; plastfolie og trykket krepp; papir- og avtakbare tatoveringer; lunchposer av papir. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker; ransler; kofferter og klesvesker og -bager; bærbare vesker; skuldervesker; håndvesker; selskapsvesker; tøyvesker; skolevesker og - sekker; bokvesker; lommebøker; damevesker; rumpetasker; beltevesker; strandvesker; sportsbager for alle formål; treningsbager; skipssekker; gymposer; handlenett, handlevesker av lær og/eller tekstil; portemonéer, strandparasoller; nøkkelringer. KL. 21: Papirkopper, papirtallerkener. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig treningstøy; trikoter; tights; leggings; hatter; oppvarmingsdresser; leggvarmere; våtdrakter; joggedrakter; sportsklær; treningsbukser; treningsdresser; treningsgenser og -skjorte; treningsshorts; gymshorts; sportsjakker og gensere; karnevalsdrakter og Halloweendrakter; fritidstøy; lange- og kortermede T-skjorter; strikkede gensere; vester; morgenkåper; pyjamaser; nattskjorter; nattkjoler; forklær; stroppløse topper; kjeledresser; bodier; nattøy; regnfrakker; regntøy; fottøy; tøfler; sportssko; tøysko; støvler og sandaler; hodeplagg, skyggeluer, inkludert baseball-, malings- og sykkelcapser; halstøy; halstørklær; slips; svømmedrakter; badebukser; badedrakter; svettebånd for hode og håndledd; trikotasje og sokker; bukser og slacks (lange bukser); shorts; skjorter; topper; poloskjorter, vevede skjorter, krageløse skjorter med knapper, golfskjorter; lekedresser; smekker og solskjermer; jakker; frakker; parkas; vindtette jakker; gensere; truser; underbukser; boxershorts; undertrøyer og karatedrakter. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; elektronisk spill; plastikk- og vinylleker, nemlig plastikk- og vinyllekefigurer, egg, kjøretøy, byer og landskap, og frittflytende lekegelé og dispenser; leketøyfigurer med magnetiske egenskaper; friksjonsdrevne action leketøy; inaktive plastikkfigurer; plastikklekefigurer, vinyllekefigurer og myke modellerte leketøyfigurer; press-støpte miniatyrkjøretøy; oppblåsbare leketøyfigurer; oppblåsbare bop poser (oppblåsbare poser av vinyl eller plastikk formet som skikkelser og som har en vekt i bunnen og som brukes som punchball av barn); bevegelige leketøy som går på batteri; manuelle robotarmlignende leketøy; malte leketøyfigurer; egg av plastikk som inneholder bevegelige leketøyfigurer; opptrekkbare leketøy med batteridrevet motor; voksende monster (leketøy); monsterlekesikkel (leketøy), atomisk gjørmesikkeldispenser (leketøy), lommespillarena som benytter gjørmesikkelvesker (leketøy); sett til sandkunst; lydkontrollert monster truck; hackey sacks (små lærbekledde bager brukt i fotspillet «hackey-sac»); hobbysett for å lage leketøysfigurer som også omfatter lufttørrekomponenter; golfbager; snakkende modellert hode eller skikkelse med batteridrevet høyttaler som lager brølende lyder; lekehjelm av plast med en intern mikrofon og en separat stemmesynthesizer i form av en beltespenne; bynedrivningslekesett av papir; festhatter av papir. KL. 29: Sukkerglasert frukt, sukkerglasert fruktsnacks; sukkerglaserte nøtter. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, iskrem og kjeks for iskrem, iskremerstatning, ismelk, iskremshake, iskremdrikker, is, sorbet; boble- og tyggegummi; sukkertøy; lakris; mintsukkertøy; småkaker; honningkake; iskjeks; sjokolade; sjokoladeflak, nøtter med sjokoladetrekk, sjokoladesirup, sjokoladetopping og sjokoladetrøfler; maischips, mel-baserte chips, korn-baserte chips og taco og tortillachips; kornblandinger, kornbaserte snacksprodukter; spiselige kakedekorasjoner laget av karamell, sukkertøy, glasur, melis og melismikstur; kaker, ostekake og paier; popkorn, popkorn overtrukket med sukkerglasur, glaserte popkorn og popkorn (poppede); karameller; puffede maissnacks med ostesmak, maisruller og puffede maisruller; granola og granolabasert snacks (snacks av korn som eventuelt er tilsmakt med honning eller sirup); drikkevarer som ikke er melkebasert eller grønnsakbasert, kakao, varm sjokolade, kaffe, te, tebaserte drikkevarer med fruktsmak og matdrikker; kjeks, kjeks- og ostekombinasjoner; tapioka; frossent kakefyll, frossen yoghurt; konditorvarer, smultringer og vannbakkels; smakstilsetningssirup; food bars (næringsmidler i form av blokker og stenger); pastiller (ikke-medikamenter); marshmallowtopping og marshmallow; havremel; kombinasjonspakker sammensatt hovedsakelig av brød, kjeks og/eller kaker; pannekaker og pannekakemiks; sirup, pannekakesirup, siruptopping og lønnesirup; vafler; peanøttsmør og smaksprodukter av peanøttsmør; agurkmix; maispølser; pizza, pizzafyll, -deig og -saus; saltstenger; saltkringler; puddinger; ravioli, spaghetti og spaghetti og kjøttboller; salatdressinger; sauser; risbasert snacks; snackmix hovedsakelig inneholdende kjeks, saltstenger. KL. 35: Salg, annonsering og reklamevirksomhet i forbindelse med direkte innspilte TV-serier, animerte TVserier, teatralske kinofilmer, innspilte videokassetter, bånd og disker. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester, nemlig serier av kinofilm; og produksjon av direkteinnspilte TV-serier, animerte TV-serier, teatralske kinofilmer, innspilte videokassetter, bånd og disker. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: K & H Eppensteiner GmbH & Co KG, Ketsch, DE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 11: Installasjoner og innretninger for separering av væsker med varierende tetthet; vakuumdestillasjonsutstyr for separering av vann fra olje. DE, , /11 (730) Innehaver: Esprit International, 584 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Kosmetikk og parfymevarer; såper og toalettpreparater. Registreringen omfatter ikke fargingsog selvbruningspreparater. KL. 9: Brilleinnfatninger, briller, solbriller, brilleetuier, øyenskjermer/solskjermer, beskyttelsesbriller og briller til sportsbruk. KL. 14: Smykker, inkludert smykker laget av edle metaller og uedle metaller; klokker, ur og tidsregistreringsinstrumenter. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bærevesker, bager, reisevesker, kofferter, paraplyer, håndvesker, punger og portemonéer, nøkkelpunger, garderobeposer for reise, strandvesker og lommebøker. KL. 24: Bordduker, servietter og dekkeservietter, sengetepper, sengetøy inkludert laken og putetrekk, håndklær og tekstilvarer (stykkvarer) og tekstilartikler til huset, ikke opptatt i andre klasser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, belter (bekledning). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tjenester i forbindelse med detaljhandelbutikker. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 38 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SEQUENOM (730) Innehaver: Sequenom Inc, Sorrento Valley Road, San Diego, CA 92121, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; vitenskaplige måleapparater og instrumenter, silisiumbrikker brukt til måling av biopolymer, nukleinsyrer, proteiner, peptider, karbohydrater og lipider; gensekvenseringsprodukter, sånn som datadrevne robotinnretninger som kan tilføre kjemikalier sånn som nukleinsyresonder til substrater, og substrater for bruk i genundersøkelser, datadrevne robotsonder og databasefremkalling og programvare for diagnostiske tester for bruk til vitenskap og forskning; laboratorieutstyr, apparater for screeningprøver, påvisning av tilstedeværelse av analytter i prøver, prøvetyper, sammen med målemønster og utstyr for å lage molekylære oppstillinger og deler derfor; dataprogramvare for bruk i databaseledelse; data lesbare nukleotidsekvensrapporter registrert på magnetiske og optiske media, disketter, magnetiske bånd, harddisker, ROM-chips, optiske disketter og CD-ROM disketter; bioteknologirelatert programvare, programvare for nukleinsyreanalyser og laboratorieutstyr, nukleinsyreinstrumenter for nukleinsyreanalyser inneholdende oppstillinger av nukleinsyrer på faste bærere og for overvåking, testing og godkjenning av kvalitet og spesifisering av det samme; instrumenter og apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 35: Salg, lisensiering og markedsføring av tilgang til kataloger av menneskelige gener og beslektede analytiske data levert via datanettverk eller optiske media; salg av farmasøytiske og helseomsorgsprodukter. KL. 39: Distribusjon av farmasøytiske og helseomsorgsprodukter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning, forsknings- og utviklingstjenester for andre innenfor feltene diagnostiske kjemikalier, reagenser, rettskjemi, forbindelser og utstyr, nukleotidsekvensering og måleapparater til bruk til produktforskning og utvikling, separasjons- og renseprosesser, miljøtestprosesser og industrielle kvalitetskontrollprosesser; kjemiske screeninganalyser og diagnostikk, rettskjemi; forskning og utviklingstjenester for andre innen kjemikalier og reagenser til bruk som diagnostiske, terapeutiske, ugressdrepende og cellegiftmidler, og andre hjelperedskaper, og kjemisk screening og diagnostiske tjenester for andre; forskning, utvikling, design, fremstilling, distribusjon og gensekvenseringstjenester hvor det benyttes testsonder inneholdende biokjemiske markører og analytisk programvare; databaseutviklingstjenester; bioteknologirelaterte reagenser, tjenester, programvare og instrumenter innen oppstillingsbaserte genetiske analyser og overvåking, testing og godkjenning av kvaliteten og spesifiseringen av det samme; Edb-programmering. KL. 44: Medisinsk behandling; genetisk medisinske testtjenester for andre; veterinære tjenester; jordbruks- og landbrukstjenester. US, , 76/ US, , 76/ US, , 76/ US, , 76/

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 13-2003.03.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer