nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALTAVISTA (730) Innehaver: Digital Equipment Corp, Maynard, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: CCF Car Care Franchising AB, Täby, SE KL. 37: Rengjøring, vedlikehold og reparasjon av biler; ut- og innvendig beskyttelsesbehandling av kjøretøyer; rustbeskyttelsesbehandling og polering av kjøretøyer. KL. 9: Datamaskiner, dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker; trykksaker nemlig bøker, håndbøker (manualer) magasiner, tegninger, brosjyrer og foldere vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, dataperiferiutstyr, dataindustrien og relaterende virksomheter; brukerhåndbøker, trykte formularer, arbeidsbøker og datalister for bruk med dataprogrammer, datamaskiner og anvendelsen av disse. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; varemessevirksomhet; administrasjon av dataarkiver. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet i forbindelse med datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester innen elektronisk handel; informasjon om telekommunikasjon; data-assistert overføring av beskjeder og bilder. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet innen dataområdet og innen databehandlingsområdet, organisering, ledelse av møter, konferanser, foredrag, workshops, seminarer og symposier som dreier seg og datautdannelse og -opplæring innen design, utvikling, installasjon, bruk, vedlikehold og reparasjon av dataprogrammer, data- og ordbehandlingsutstyr samt av datamaskiner. KL. 42: EDB-programmering; datatjenester i form av et søkeverktøy i internasjonale datanettverk; datavirksomhet, nemlig anskaffelse av demografisk informasjon; konsultasjonsvirksomhet, utviklingstjenester innen dataområdet, programmeringstjenester og distribusjonstjenester innen dataområdet, datoriserte databehandlingstjenester; utleie av datamaskiner, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. 1659

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MEDOSAN (730) Innehaver: HHS Handels AG (HHS Trading Ltd), Ringstrasse 2, CH-8603 Schwerzenbach, CH (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: NRT Nordpool AB, Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Aviser, tidsskrifter, kataloger, trykksaker, trykte publikasjoner. KL. 39: Organisering av reiser; reservering av reiser og transport; transport av reisende; flytransport; sightseeing (turistbesøk); organisering av rundreiser og -turer (turoperatører). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THE BEER AND SUPPORTER GLOVE (730) Innehaver: Cinclus AS, Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 32: Øl, mineralvann, alkoholfrie drikker. KL. 41: Underholdningsvirksomhet og sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussmidler. KL. 29: Kjøtt, ikke-levende fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, spiselige; syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; konserverte næringsmidler; dietetiske produkter (ikke for medisinske formål). KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt til husholdningsbruk, sennep, eddik, sauser; krydderier; is (naturlig eller kunstig); dietetiske produkter (ikke for medisinske formål). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FROSTOP (730) Innehaver: Raychem Corp, Menlo Park, CA, US KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter, ledninger og kabler, alle for oppvarming; elektriske varmeelementer; termostater; materiell som er spesialbehandlet for å lede elektrisitet; skjøter og skjøtebokser, hylser, omhyllinger og kanaler, forbindelsesanordninger, festeinnretninger alle for elektriske formål; koblinger, plugger, terminaler og støpsler; deler og tilbehør til alle ovennevnte varer. KL. 11: Apparater og installasjoner for oppvarming; varmeelementer; deler og tilbehør til ovennevnte. KL. 17: Bånd, tape, omslag og isolasjonsmaterialer for isolasjonformål, alle elektrisk oppvarmet. 1660

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DELORO STELLITE (730) Innehaver: Stoody Deloro Stellite Inc, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 6: Metallegeringer, metallpinner og -staver for sveising, sveisetråd av metall, metall i pulverform for sveising, termisk sprøyting og støpegods. KL. 9: Sveiseelektroder. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: General Biscuits Belgie NV, 2200 Herentals, BE KL. 29: Konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; syltetøy- og gelésupper, fruktkompotter; saltede eller søte snacks, hovedsakelig fremstilt av poteter, krydret eller naturell, snacksprodukter basert på kjøttvarer. KL. 30: Ris, puffet ris, tapioka, mel, paier (søte eller saltede), pizza, terter (søte eller saltede); pasta (enkel eller krydret og/eller fylt); ferdigretter delvis eller helt fremstilt av bakverk; brød; kjeks (søte eller saltede), vafler, kaker, bakverk; alle disse produkter enkle og/eller fylte og/eller krydrete; konditorvarer; salt (naturell eller krydret); sennep; eddik; sauser; krydderier. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Webco Industries, Inc, Sand Springs, OK 74063, US KL. 11: Vannvarmere og varmtvannsberedere, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 1661

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: QUIKWATER FLUMOLDAN (730) Innehaver: Webco Industries, Inc, Sand Springs, OK 74063, US KL. 11: Vannvarmere og varmtvannsberedere, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (730) Innehaver: Chinoin Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Rt, Budapest, HU KL. 5: Farmasøytiske preparater for menneskelig og veterinært bruk, desinfeksjonsmidler, ugressdrepende midler og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Skaga AB, Box 1025, S Jönköping, SE (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 9: Brilleinnfatninger, brillestenger, brilleglass, briller, solbriller, beskyttelsesbriller mot blending, vernebriller, brilleetui. (300) Prioritet: SE, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Samordna opptak, Postboks 1133 Blindern, 0317 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker, materialer til bokbinding; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 1662

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PAR-EX CAMPOFRIO (730) Innehaver: IMC AgriBusiness Inc, P.O. Box 1986, Collinsville, IL , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Gjødningsmidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Campofrio Alimentacion SA, Parque Empresarial la Moraleja, Avenida de Europa, 24, Alcobendas (Madrid), ES (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; konserver laget av kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; frosne næringsmidler laget av kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Selected Brands Shoes in Gothenburg AB, Box 11448, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, skotøy, hodeplagg. NOVONET (730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK Bagsværd, DK KL. 16: Trykksaker vedrørende kliniske resultater, analyser og rådgivning fra medisinske klinikker i forbindelse med diabetespleiebehandling og helsepleiebehandling. KL. 42: Datamaskin datatjenester og diagnostiske tjenester vedrørende kliniske resultater, analyser og rådgivning fra medisinske klinikker i forbindelse med diabetespleiebehandling og helsepleiebehandling. (300) Prioritet: DK, ,

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NOVOTRAIN GOLD PC (730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK Bagsværd, DK KL. 9: Datamaskinprogrammer for undervisning og opplæring av fagfolk, studenter og pasienter i forbindelse med diabetespleiebehandling og helsepleiebehandling. KL. 41: Undervisning og opplæring ved hjelp av dataprogrammer av fagfolk, studenter og pasienter i forbindelse med diabetespleiebehandling og helsepleiebehandling. (300) Prioritet: DK, , (730) Innehaver: Federal Home Loan Mortgage Corp, McLean, VA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet, bankvirksomhet, finansiell virksomhet i forbindelse med pantelån og utlån med pantesikkerhet eller panterelatert sikkerhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Bagel & Juice Café AS, Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo, NO (730) Innehaver: Federal Home Loan Mortgage Corp, McLean, VA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (740,750) Fullmektig: Amund Fougner, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo KL. 42: Kafédrift. KL. 36: Finansiell virksomhet, bankvirksomhet, finansiell virksomhet i forbindelse med pantelån og utlån med pantesikkerhet eller panterelatert sikkerhet. 1664

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ISOBAR (730) Innehaver: Hydroscand AB, Bandhagen, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 17: Bøyelige stål- eller tekstilarmerte slanger av gummi og/eller plast. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACE (730) Innehaver: OY Karl Fazer AB, Vantaa, Helsingfors, FI KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, søtsaker, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (ikke dressinger); is. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Norske Felleskjøp, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær; bakepulver; salt, sennep, eddik, sauser, salatdressinger; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til flaskens form. (730) Innehaver: Bacardi & Company Ltd, Aeulestrasse 772, Vaduz, LI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 1665

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARFOX CLK 320 (730) Innehaver: Profi Reifen- und Autoservice GmbH, Wien, AT KL. 9: Batterier for kjøretøyer. KL. 12: Kjøretøyer og deres komponenter; kjøretøyer og deres komponenter i form av dekkutstyr, bremser, støtdempere, eksosanlegg. KL. 37: Reparasjons- og vedlikeholdstjenester for kjøretøyer. (300) Prioritet: AT, , AM 547/97 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLK 38 (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: N.V. Sumatra Tobacco Trading, Prematang Siantar, Sumatera Utara, ID KL. 34: Sigaretter, kreteksigaretter, sigarer, tobakk, artikler for røkere, askebegre, ikke av edelmetall, sigarettpapir, filtere, fyrstikker, lightere. 1666

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLK 430 CLK 200 (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SLK 430 CLK 230 (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, ,

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CLK 280 SLK 280 (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SLK 320 TOMAHS (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer og deler, komponenter, reservedeler og tilbehør til slike. (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Aktro AS, 6450 Hjelset, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 7: Kraner; heisekraner; vareheiser; vognheiser; vinsjer; vognstativer; truckheiser; mekaniske tromler for fleksible rør; lastebommer; lasteramper; apparater for lasting og lossing; heiseanordninger for lasting; heiseremmer; løfteapparater; løftekraner; løpekran; heveapparater; maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); maskiner for båter; pumper. 1668

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FINNFLOW (730) Innehaver: Finncarriers OY AB, Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Paller, containere og transport containere/ beholdere av metall. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (300) Prioritet: FI, , T (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre 1669

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PANTHEON (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Advanta BV, Dijkwelsestraat 70, 4420 AA Kapelle, NL (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. (300) Prioritet: BX, ,

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WAGNER (730) Innehaver: Moog Automotive Inc, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 11: Apparater, innretninger og instrumenter for belysning, apparater, innretninger og instrumenter for belysning for kjøretøyer, lamper. (300) Prioritet: EU, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: John Lobb SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Gilde Norge ANS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. SMUGGLER (730) Innehaver: Martin Solaas, 3812 Akkerhaugen, NO KL. 12: Fritidsbåter. 1671

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACCENTS (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GARNET POINT (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SYCAMORE CANYON (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Universal SpA, Settimo Torinese, Turin, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Penner, kulepenner, fyllepenner, fiber(filt)penner, blyanter og automatiske blyanter, tekstmarkører, tusjpenner, nylon punktpenner, redskaper for skriving, tracing og tegning, skriveredskaper med forskjellige typer blekk, blekk i forskjellige farger, tempera farger, vannfarger, skrivesett og fargesett, varer av papir og papp, kalendere og foldere, kataloger og trykte tidsskrift, undervisningsmateriell (unntatt apparater). (300) Prioritet: IT, , T097C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WINFIELD (730) Innehaver: American-Cigarette Co (Overseas) Ltd, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salgstjenester for klær, nemlig oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varer), slik at kunden på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. 1672

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: USSC ACTI-FLOSS (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Medisinske apparater, nemlig sårlukkingsinnretninger i form av kirurgiske hefteapparater, suturer, trokarer og tilbehør derfor. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SURGISTITCH (730) Innehaver: United States Surgical Corp, 150 Glover Avenue, Norwalk, CT 06856, US KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, nemlig instrumenter og tilbehør for vaskulær kirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/ (730) Innehaver: Oral-B Laboratories, a division of Gillette Canada Inc, Kirkland, QC, CA KL. 21: Tannbørster og tannprotesebørster samt komponenter og deler dertil; børster og børstemakermaterialer, tannpirkere; materialer og instrumenter for rensing og polering av naturlige og kunstige tenner; beholdere, holdere og brett for husholdnings- og baderomsbruk, ikke av edelt metall. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ECODERMIE (730) Innehaver: SA Laboratoires Esthederm, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 42: Skjønnhetssalongtjenester, frisørsalongtjenester, konsultasjonstjenester innen hygiene og pleie, konsultasjonstjenester innen kosmetikk og dermatologi, kroppspleie og skjønnhetspleie. 1673

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TH STREET (730) Innehaver: Universal City Studios, Inc, Universal City, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 38: Fjernsynssendinger; telekommunikasjonsvirksomhet. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Slottsgaard AS, Gamlev. 80, 1476 Rasta, NO KL. 29: Syltetøy, kompotter, geléer. KL. 32: Fruktdrikk, fruktjuice, saft. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Newslink AS c/o Steinar Wasmuth, Petedalsflaten 10, 5049 Sandsli, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: EDB-programmering, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, programmering for datamaskiner, utleie av datamaskiner, utarbeidelse av dataprogrammer, nyhetsreportasjetjenester, reportasjetjenester, redigering av tekster. (730) Innehaver: Standard Knitting Ltd, Winnipeg, MB, CA (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. 1674

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Edit-SrL, Civitanova Marche, IT KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ETCHART (730) Innehaver: Cusenier S.A.I.C., Buenos Aires, AR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Alkoholholdige drikker, viner. (730) Innehaver: Thomo Engros AS, Postboks 41 Mårnes, 8130 Sandhornøy, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Belter for bekledning; bukseseler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROPAC (730) Innehaver: Propac AB, S Luleå, SE KL. 9: Elektrisk og elektronisk utstyr til bruk for prosesstyring og overvåking; databehandlingsutstyr samt computere og software registrert på bærere. (300) Prioritet: SE, ,

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: A JOUR TLX (730) Innehaver: KINO Fashion Norge AS, Strandgaten 36, 5500 Haugesund, NO KL. 25: Klær. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Castrol Ltd, Swindon, Wiltshire, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; smørefett og smøreoljer; brensel (herunder motordrivstoffer); tilsetninger (ikke kjemisk) for drivstoffer, smøremidler og fett; støvbindemidler; belysningsstoffer; gearoljer; transmisjonsoljer. DEXTRON-12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Offshore & Trawl Supply AS, Sorenskriver Bullsgate 5, 6002 Ålesund, NO KL. 22: Tau, syntetisk fibertau 12-flettet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FALIM (730) Innehaver: DANDY SAKIZ VE SEKERLEME SANAY AS, Istanbul, TR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Konfektyrer, nemlig tyggegummi. (730) Innehaver: Stall Follestad AS, Grimsrudbakken, 2750 GRAN, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1676

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KON GENTIA (730) Innehaver: KON Kjell-Olav Nilsen, Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon-, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: Gentia Software plc, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer; datafiler; datalagringsmedia, magnetiske plater og optiske plater, alle innspilte. KL. 16: Trykksaker; rapporter, flytskjemaer og manualer (håndbøker); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). KL. 42: Konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; programmering av datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer, ajourføring, installering og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PEGASUS (730) Innehaver: R. & H. Tekstilimport A/S, Ulfborg, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1677

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHOCOS (730) Innehaver: Kellog Co, Battle Creek, MI 49016, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HEALTHY PEOPLE (730) Innehaver: Grey AS, Postboks 722 Sentrum, 0105 Oslo, NO (730) Innehaver: Gotvil Group Ltd, Murdoch House, South Key, Douglas, Isle of Man IM15AS, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 19: Bearbeidet tømmer, sagtømmer og tilskåret tømmer; bygningsmaterialer (ikke av metall); asfalt, bek og bitumen; transportable bygninger (ikke av metall). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 35: Reklamevirksomhet. XERVISION (730) Innehaver: Per Arne Troset, Hjalmar Haalkes vei 5, 7033 Trondheim, NO KL. 9: Apparater og instrumenter for kontroll av, og overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 1678

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FOGACCI (730) Innehaver: Foma Norge AS, Parkveien 4, 1405 Langhus, NO (730) Innehaver: Adways SA, 6 rue Godefroy, F Puteaux, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 35: Reklamevirksomhet, annonsebyråer, spredning av reklameannonser, oppdatering av reklamedokumentasjon, organisering av reklamevirksomhet; fremskaffelse og leie av reklameplass og reklametid i pressen, radio og fjernsyn for tredjemann; konsultasjoner vedrørende organisering, salg og kjøp av reklameplass og reklametid i pressen, radio og fjernsyn for tredjemann; forretningsmessig og markedsmessig rådgivning, opplysninger om innholdet i aviser og tidsskrifter, forretningsinformasjon i relasjon til radio- og TV-program samt kringkastingsselskaper. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telematikk og dataassistert kommunikasjon. KL. 42: Utarbeidelse av og brukerstøtte for dataprogrammer for ledelse, markedsføring og studier av media; rådgivning og konsultasjoner vedrørende dataprogrammer, rådgivning og konsultasjoner for utarbeidelse og bruk av datanettverk. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner, damprengjøringsanordninger, strykemaskiner, elektriske og ikke-elektriske strykejern, dampstrykejern; deler, reservedeler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; grillapparater; deler, reservedeler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); deler, reservedeler, komponenter og tilbehør til alle de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RED WOLF (730) Innehaver: Abu AB, Svängsta, SE KL. 28: Fiskeredskaper. (730) Innehaver: NSB Gardermobanen AS, 0048 Oslo, NO KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 1679

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SUPARTZ (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK (Seikagaku Corp), Tokyo, JP KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DEVARTZ (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK (Seikagaku Corp), Tokyo, JP KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BIARTZ (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK (Seikagaku Corp), Tokyo, JP KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EFACOAT (730) Innehaver: Scotia Holdings plc, Guildford, Surrey, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske substanser tilpasset medisinsk bruk; veterinære preparater og substanser. KL. 31: Næringsmidler for dyr; tilsetninger for dyrefôr. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MEVARTZ (730) Innehaver: Seikagaku Kogyo KK (Seikagaku Corp), Tokyo, JP KL. 5: Farmasøytiske preparater. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter. 1680

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SWEET LIFE JOURNAL SELF (730) Innehaver: Bath & Body Works Inc, Seven Limited Parkway East, Reynoldsburg, OH 43068, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 16: Flygeblader. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; utsendelse av reklameannonser, utsendelse av reklamemateriell; postordrekatalogtjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc, New York, NY 10017, US KL. 16: Blader, bøker og publikasjoner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nine-Lives AS, Hatvikvegen, 5200 Os, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Sothys, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, skjønnhetspreparater, skjønnhetsmelk, ikke-medisinske kremer og -lotions, toalett-pudder og -vann, skjønnhetsmasker, make-up, rouge, neglelakk, leppestifter, ikke-medisinske solbrunskremer, -lotions og preparater, også for beskyttelse mot solbrenthet, hårvann; tannpussemidler, tannvann. KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske produkter; hudpleiemidler, farmasøytiske; medisinske kremer og lotions for ansikt-, kropp- og hudpleie; medisinske skjønnhetsprodukter. 1681

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cyclus Support Center AS, Postboks 2448 Solli, 0201 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RUNNER (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Insekticider til bruk i landbruk, skogbruk og hagebruk: insekticider til bruk på offentlige områder, parker og veier. (730) Innehaver: Jörgen Appelqvist, Säms Udde, S Herrljunga, SE (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 25: Klær, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SUBOXONE (730) Innehaver: Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. 1682

27 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Esspin AB, Jasminvägen 16, S Växjö, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB KL. 5: Farmasøytiske, medisinske og dietetiske preparater og stoffer. KL. 9: Dataprogrammer på maskinlesbare medier. KL. 16: Trykksaker, undervisningsmateriell (ikke apparater), trykte bruker- og referansemanualer angående datamaskiner og dataprogrammer, håndbøker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; bedriftsledelse; kontorvirksomhet; dokumentkopiering; undersøkelser angående bedrifts- eller forretningsvirksomhet; profesjonelle bedriftskonsultasjoner; personaladministrasjon; konsultasjoner angående personaladministrasjon og organisasjon; kontortjenester; lagring og henting av databasert informasjon; databasert register- og databasehåndtering; databasert lagring og henting av bedrifts- og personalinformasjon; assistanse ved bedriftsledelse og personaladministrasjon; personellrekruttering. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjonstjenester via dataterminaler, dataassistert sending og overføring av lyd, bilder og tekst. KL. 42: Dataprogrammering, utvikling, utforming og oppdatering av dataprogramvare; utleie og leasing av tilgangstid til datamaskiner og -baser og av bruksrett til databaser samt tekniske konsulenttjenester med tilknytning til datamaskiner; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (300) Prioritet: SE, ,

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)

Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:01:00 Tekst i merket Detaljstatus DELI DE LUCA Søknadsnummer 200211953 Inngitt 2002.12.12

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 8 2002.02.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer