nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helgeog høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Teledyne Industries Inc, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Motorer (andre enn for landkjøretøyer). KL. 12: Motorer for landkjøretøyer. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MAT ETTER JOBBEN. (730) Innehaver: AS Allers Familiejournal, Postboks 250 Økern, 0510 OSLO, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene Haavind & Haga DA v/inger Kjersti Dørstad, Postboks 2338 Solli, 0201 Oslo KL. 16: Hele klassen. 2421

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: International Speedway Corp, Daytona Beach, FL, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Datavideospillemaskiner til hjemmebruk og til forretningsmessig bruk i arkader og butikkpassasjer; videoskjermer og fjernsynsapparater samt deler hertil (ikke opptatt i andre klasser) og utstyr for bruk sammen med videodataspillemaskiner; filmpatroner, -kassetter og magnetbånd, -kassetter, plater, disketter og lagringsenheter, alle for dataspill og med innregistrerte dataspillprogrammer; filmpatroner, -kassetter og magnetbånd, -kassetter, plater, disketter og lagringsenheter, alle for videospill og med innregistrerte videospillprogrammer; AM/FM radiohodetelefoner, elektroniske mikrofoner; solbriller. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: MOULAGE PLASTIQUE DE L OUEST, Averton, FR KL. 9: Uinnspilte og innspilte, analogisk eller digitale forinnspilte lyd og/eller bilde og/eller dataopptaksbærere samt optiske, magnetiske eller magnetisk-optiske opptaksbærere i form av disker eller bånd; hus, kassetter, beholdere for nevnte opptaksbærere; elektriske, optiske, måle og kontroll apparater og -instrumenter; apparater for analogiske eller digitale opptak, overføring, gjengivelse av lyd og/eller bilder og/eller data; databehandlingsapparater, installasjoner og utstyr. KL. 41: Produksjon av audio-, video- og utdannelsesprogrammer; opptaksstudiovirksomhet; opptak på alle slags opptaksbærere. KL. 42: Produksjon av databehandlings- og multimediaprogrammer; tekniske prosjektstudier og undersøkelser; programvaredesign. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JAVASTATION (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Data hardware, data software og periferenheter til datamaskiner. 2422

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OUR PLAYING FIELD IS PLANET EARTH (730) Innehaver: FRANCE TELECOM, SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige og elektroniske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til signalering; elektriske og elektroniske innretninger, utstyr og apparater for telematikk, databehandling, telekommunikasjon og radiokommunikasjon; støtteelementer, innretninger, utstyr, instrumenter og apparater for sending, mottak og overføring av informasjon, transportable kommunikasjonsapparater for bruk på land, i luften og på sjøgående befordringsmidler. KL. 16: Trykte blanketter, aviser, tidsskrifter, bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); papirbånd, lagringskort for datamaskinprogrammer, trykt dokumentasjon, instruksjonsmanualer (bøker), pappbånd, papirstrimler, hullkort og -ark, samt alle typer papir- og korttilbehør for databehandling og/eller opptak av datamaskinprogram og datasøkning; publikasjoner vedrørende datamaskiner, databehandling og telekommunikasjon. KL. 35: Forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, - tilsyn og rådgivning om organisasjon og forretningsledelse som støtte for industrielle og kommersielle selskaper i deres forretningsdrift, i innsamling og anvendelse av forretningsinformasjon, ved forretningsundersøkelser, rådgivning ved valg av og ibruktakelse av databehandlings- eller telekommunikasjonsutstyr, ved analysering, programmering og drift av databehandlingsutstyr, ved statistisk og mekanografisk arbeid; rådgivning vedrørende telekommunikasjonsadministrasjon; formidling av avisabonnementer for tredjemann; reservekopieringstjenester ved databehandling, administrasjon av databehandling, datarådgivningstjenester, konsulenttjenester ved databehandlingsorganisasjon, konsulenttjenester på telekommunikasjonsområdet; rådgivningstjenester ved valg og ibruktakelse av kommunikasjonsnettverk og innenfor kommunikasjonstjenester. KL. 38: Radiokommunikasjon; telekommunikasjonsvirksomhet; meldingstjenester (telekommunikasjon); tjenester ved overføring og mottak av stemmer, lyd og data mellom grupper av enheter, mellom faste eller mobile grupper av enheter og mellom mobile enheter. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, utdannelse- og opplæringsvirksomhet med sikte på trening og forbedring av kunnskaper innenfor databehandlings- og telekommunikasjonsfeltet; organisasjon av sportskonkurranser og av tevlinger, seminarer, kongresser og kurser innenfor databehandlings- og telekommunikasjonsfeltet; trening, opplærings- og utdannelsesvirksomhet innenfor programmering, installasjon, drift, styring og opprettholdelse av databehandlings- og telekommunikasjonsutstyr og - apparater, og av datamaskiner og datamaskinprogrammer til bruk sammen med databehandlings- og telekommunikasjonsapparater og -instrumenter;. KL. 42: Tekniske prosjektstudier; profesjonelle rådgivningstjenester ikke knyttet til forretningsdrift; datamaskinprogrammering; utarbeidelse av datamaskinprogrammer; tekniske konsulenttjenester innenfor databehandling, overføring, distribusjon og koding av kommunikasjonssendinger, samt ved vilkårsbestemt tilgang til slike sendinger; tekniske prosjektverifiseringsstudier; utleie av installasjonsterminaler for telekommunikasjon, utleie av tilgangstid til kringkastingssendinger, til elektroniske meldingstjenester og til elektronisk post; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; trykkerivirksomhet; tekstredigering. 2423

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Best Buy Concepts, Inc, 7075 Flying Cloud Drive, Eden Prairie, MN 55344, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 37: Installasjon og vedlikehold av selvbevegende lydutstyr, hovedsakelig til hjemmebruk, installasjon og vedlikehold av fotografisk utstyr, video-, audio- og telekommunikasjonsutstyr, personlige computere og andre kontorprodukter til hjemmebruk samt beslektede handelsvarer. KL. 42: Konsulenttjenester i form av kundeinformasjon i forbindelse med detaljhandelsalg av husholdningsutstyr, fotografisk utstyr, telekommunikasjons-, video- og audioutstyr, personlige computere og andre kontorprodukter til hjemmebruk og underholdningsprogramvare, kompaktdisketter, innregistrerte audio- og videokassetter og dataprogramvare samt beslektede handelsvarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Koninklijke PTT Nederland NV, Stationsweg 10, NL-9726 AC Groningen, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 6: Låsesmedprodukter av metall; pengeskap; sikkerhetsskap og -skrin; metallåser, andre enn elektriske. KL. 9: Telekommunikasjons- og andre kommunikasjonskomponenter, -nettverk og -utstyr; telekommunikasjons- og andre kommunikasjonskomponenter og -utstyr, nemlig terminaler og hjelpeutstyr; datanettverk, innregistrerte dataprogrammer og databehandlingsutstyr; databehandlingsutstyr, nemlig terminaler og hjelpeutstyr; kontorautomasjons- og andre automasjonsutstyr og - nettverk; alarm-, sikkerhets-, kontroll- og overvåkingsutstyr og -nettverk; elektriske låser; kombinasjoner av det ovennevnte. KL. 12: Kjøretøyer; transportmidler med eller uten panserbekledning og elektroniske sikkerhetsanordninger. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); frimerker, overføringsbilder (dekalkomanibilder), etiketter, gummierte etiketter, merkelapper, klebestifter, klebestrimler og klistremerker med eller uten spesielle egenskaper og kjennetegn, slik som strekkoder, for oppsporing og gjenfinning av beskjeder, meldinger, dokumenter og varer i forbindelse med lagring, transport og distribusjon; trykt dokumentasjon/bevis på inngivelse og levering, samt fakturaer, med spesielle egenskaper og kjennetegn som f.eks. strekkoder, for elektronisk behandling; bøker, aviser, magasiner (tidsskrifter), brosjyrer, foldere (brosjyrer), flygeblad, småblad, skriftlige sammendrag av priser og annet trykt dokumentasjons-, informasjons- og reklamemateriell; brevhoder, brevpapir, konvolutter (papirvarer), skrivesaker og papirvarer for kontorbruk; bruksanvisninger, veiledninger, instruksjonsmateriell og annet trykt materiale (trykksaker); trykt reklamemateriell, trykte papir- og plastposer og annet trykt papir-, plast- og pappmateriale for emballasje (ikke opptatt i andre klasser); de forannevnte varer til bruk sammen med varene referert til i klassene 6, 9, 12 og 20 og tjenestene referert til i klassene 35, 36, 37, 38, 39, 41 og 42. KL. 20: Låser, ikke av metall. KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet; forretningsvirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bistand til og konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; konsultasjoner om bedriftsledelse; bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; bistand ved- og rådgivning for forretningsledelse; demonstrasjon av varer; tilveiebringe og tilby assistanse og bistand ved drift eller ledelse av bedrifter eller selskaper, eller tilveiebringe og tilby assistanse og bistand ved drift og ledelse av kommersielle forretninger eller aktiviteter til industri- eller handelsbedrifter; rådgi seniorledelsen i bedrifter, selskaper og forretninger vedrørende forretningsorganisering og -økonomi og fremskaffe/ sørge for assistanse i spørsmål vedrørende forretningsdrift, publisering og markedsføring, herunder presentasjon og demonstrasjon av varene i klassene 6, 9, 12, 16 og 20 og assistere ved innkjøp og ervervelse av disse varer; regnskapsførsel, regnskapsanalyser, utarbeiding av regnskapsanalyser, regnskapskontroll; regnskapstjenester; analyse av kostnadspriser; risikoanalyser; fremskaffe, tilby og tilveiebringe forretnings- og bedriftskonsultasjon, -rådgivning og

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 informasjon vedrørende transport og distribuering av meldinger, beskjeder, dokumenter og varer, inkludert detaljert informasjon vedrørende fremgang, forløp og status i transport- og distribusjonsjobber; utsendelse og distribuering av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker, vareprøver); rådgivning vedrørende hvorvidt beskjeder, dokumenter og/eller varer skal sendes som uadressert eller adressert post; utføre tjenester over skranke; utføre tjenester over skranke, nemlig utferdigelse, utstedelse, utlevering og utsendelse av dokumenter; fremskaffe og tilveiebringe dokumentasjon; registrere mottakere i den hensikt å fastsette og innkreve televisjon- og radiolisensavgifter; elektronisk fakturering. KL. 36: Finansiell virksomhet; finansieringstjenester; forsikringsvirksomhet; forretninger med fast eiendom; tilby tjenester for moderbedrifter, herunder finansiering av gruppebedrifter og tilknyttede bedrifter; deltagerinteresser i datterselskaper og andre selskaper; erverve, kjøpe og selge aksjer, andeler og annen slags deltagelse i bedrifter, selskaper, juridiske personer, foretak og lignende; innkreve transportavgifter; opptre og rådgi på vegne av tredjemenn for å skaffe sikkerhet og pant; pantelån; leasing av kjøretøyer og varer referert til i klasse 9; fremskaffe og sørge for kostnads-, nytte- og fordelsanalyser vedrørende leasing og for varer og tjenester referert til i klassene 9, 12, 36, 38, 39, 41 og 42, forsikring av dokumenter, varer, verdigjenstander og verdifulle forsendelser; innkreving av betaling for varer betalt pr. postoppkrav eller pr. etterkrav (COD) og overføre denne betalingen til avsenderne; elektroniske betalingsoppgjør. KL. 37: Byggevirksomhet (ikke opptatt i andre klasser); reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygge, installere, vedlikeholde og reparere varene referert til i klasse 9; tilpasse og utstyre offentlige steder med skranke-, inngivelse- og leveringsfasiliteter og oppbevarings-, utviklings-, bearbeidings-, forsendelsesog distribueringssentre; installere postbokser, frimerkedispensere og -automater og andre salgsautomater, telefonbokser, offentlige ly, - leskur og - tilfluktssted, og offentlige informasjonsstander, -hyller og -steder; kombinasjoner av det forannevnte; vedlikehold og reparering av varene referert til i klasse 12; vedlikeholde telekommunikasjons- og andre nettverk i den hensikt å leie de ut til tredjemenn for eksklusiv eller delt bruk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; telekommunikasjons- og andre kommunikasjonstjenester; overføring; lagring, bearbeiding og levering av lys, lyd, data, informasjon og bildesignaler og garantere tilgjengeligheten av den nødvendige telekommunikasjons- og andre kommunikasjonsinfrastrukturer, inkludert kabler, radio og satellittnettverk, og alarm-, sikkerhets- og overvåkningsnettverk; alarmrapportering, samt nød- og krisesentertjenester; elektronisk transport og -levering via telekommunikasjons- og andre kommunikasjonsnettverk av meldinger, beskjeder og dokumenter inngitt for ekspedering; overføring av signaler via telekommunikasjonsnett (inklusive radionettverk og satellittlink) og via andre kommunikasjonsnettverk for ekspedering, håndtering, oppsporing og overvåking av den fysiske varestrømmen, og utveksling av meldinger mellom sender og adressat; opprettholde telekommunikasjons- og andre nettverk i den hensikt å leie de ut til tredjemenn for eksklusiv eller delt bruk. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; innkreve, samle inn, sortere, transportere, lagre og levere beskjeder, meldinger, dokumenter og varer, pakke og ompakke varer, transportere verdifulle gjenstander, ekspress- og kurertjenester; etablere, opprettholde og bestyre transportnettverk og andre transportfasiliteter for vei-, land-, tog-, skip- og lufttransport, slik som inngivelse- og avleveringssteder og forsendelse og distribueringssentre for meldinger, beskjeder, dokumenter og varer; utleie av kjøretøyer. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; sørge for og tilby instruksjons- og treningskurs, utarbeide læremateriell og undervise om varene referert til i klasse 9 og 12 og tjenestene referert til i klassene 35, 36, 37, 38, 39 og 42; utgivelse og utsendelse av frimerker, også i spesielle presentasjonspakker. KL. 42: Tekniske konsultasjoner; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); ingeniørvirksomhet (ekspertise); teknisk rådgivning, opplysning og informasjon vedrørende bruk og anvendelse av varene referert til i klassene 9 og 12 og tjenestene i klassene 37, 38 og 39; teknisk assistanse vedrørende valg, implementering og bruk av systemer, utstyr og software; kvalitetsovervåking; teknisk rådgivning, opplysning og informasjon vedrørende sikkerheten av mennesker og gjenstander, varer, bedrifter, forretninger, selskaper, bygninger og kjøretøyer; analysering av begivenheter, herunder teknisk etterforskning, analysering og rapportering innen rammen av, og i den hensikt å, forhindre og beskytte mot katastrofer og irregulariteter, slik som tyverier, innbrudd, underslag og bedrageri og forsøk på slike irregulariteter; lokalisere savnede personer og lokalisere, observere og følge etter mistenkelige personer; etterforskning av forsvunnede personer; sette igang forskning, undersøkelser, utvikling, planer, formgivning, utførelse og konstruksjon av produkter relatert til bl. a. telekommunikasjon og annen slags kommunikasjon, kontorautomasjon og annen slags automasjon, alarmsystemer og sikkerheten, overvåkingen, lagringen, transporteringen, bearbeidingen, behandlingen og leveringen av beskjeder, meldinger, data, dokumenter og varer; utvikle, utnytte, fremkalle, bebygge, konstruere, modifisere og oppdatere telekommunikasjons- og andre kommunikasjonssystemer, og automasjon-, alarm-, sikkerhet- og overvåkingssystemer og -nettverk; bestyrelse av tekniske nettverk; teknisk informasjon, opplysning og rådgivning via spesielle telefonnummer (hjelpedisk) og andre midler; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogammer; designe, formgi, konstruere, modifisere, oppdatere og installere dataprogrammer og fremskaffe/tilby tilpassede, korrigerende og perfektivt vedlikehold av dem; tilveiebringe/fremskaffe backup kopier; utføre anvendelsesundersøkelser; testing av kommunikasjonsprotokoller. 2425

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WILLI S METOS (730) Innehaver: Olafsen & Kompani AS, Heerløkka 19, 1445 Heer, NO KL. 25: Klær, skotøy, hodeplagg. KL. 28: Spill, leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt. KL. 30: Kaffe, te, kakao. KL. 32: Øl, mineralvann. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STARWAVE (730) Innehaver: Starwave Corp, Bellevue, WA, US KL. 9: Computersoftware og tilhørende manualer samt computerhardware for bruk med interaktive spill. (730) Innehaver: Hackman Metos OY AB, Ahjonkaarre, SF Kerava, FI (740,750) Fullmektig: Rolf Chr. B. Larsen, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 7: Kjøkkenmaskiner elektriske til bruk i institusjonskjøkkener, nemlig raspemaskiner, skrelle- og vaskemaskiner for rotgrønnsaker, skjæremaskiner for skjæring i skiver, boksåpnere, miksere (blandeapparater), emulgeringsmaskiner for husholdningsbruk, oppvaskmaskiner, oppvaskmaskiner for glass, pneumatiske transportapparater for kurver, maskiner for mixing av drikkevarer. KL. 9: Automater for kalde og varme drikker. KL. 11: Elektriske maskiner til bruk i institusjonskjøkkener, nemlig kjeler for koking av suppe, serveringsbeholdere, trykk-kokere [autoklaver], varmeplater; ovner [unntatt for forskning] og komfyrer, bakerovner, varmluftkomfyrer, varmluftkomfyrer med rist/gitter utstyrt med (sjalusi-) dør, pizzaovner, mikrobølgeovner, skuffer for varming og for heving av bakevarer, roterende og opplyste pizzautstillingsmontere; grillapparater, tørke- og risteapparater, brødristere; varmeapparater, nemlig varmeapparater for varming av paier, posteier, piroger og pølser, varmtvanns-automater, avdampnings- og inndampningsapparater; isbitmaskiner, kaffemaskiner og termos-kaffemaskiner; beholdere for transport av varme og kalde drikker; damp- og varmtvannsenheter; maskiner for kjølelagring, nemlig kjøleskap, maskiner for kjøling, fryseskap, kjølerom, kjølelager, fryserom. KL. 12: Vogner til bruk i institusjonskjøkken. KL. 20: Utleveringsdisker for lunsjrom og restauranter. KL. 21: Stekepanner. 2426

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FRUTEK (730) Innehaver: Frutek Luftfukting AS, 6222 Ikornnes, NO (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, DE KL. 3: Såper, midler til kropps- og skjønnhetspleie, midler til pleie, rengjøring og forskjønnelse av håret, deodoranter for personlig bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, dampproduksjon, koking, tørking, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACTIVATA (730) Innehaver: Cussons (International) Ltd, Stockport, Cheshire, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Ikke-medisinerte toalettpreparater; hudrensepreparater; hudrensepreparater med antibakterielle egenskaper; ansikts- og kroppsfuktighetspreparater; dusjgels og dusjkremer; badekremer og badeskum; såper; deodoranter for personlig bruk og antiperspiranter; talkum; barberingspreparater; etterbarberingspreparater; parfymer, eau de toilette og etterbarberingsvann; hårpreparater. (730) Innehaver: Fagrådet for Våtrom, Postboks 123 Blindern, 0314 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: A. D. Hestnes, Postboks 5250 Majorstua, 0303 Oslo KL. 16: Brosjyrer, instruksjonsmateriell. KL. 41: Undervisning, opplæringsvirksomhet, organisering og ledelse av seminarer. 2427

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ellos AB, Borås, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Bonniers Specialmagasiner A/S, DK København Ø, DK KL. 9: Magnetiske og optiske databærere, CD-rom, lyd/ bilde kompaktdisker, innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Trykksaker, bøker, samleblader, blader og tidsskrifter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: G.B. Clothing Company Ltd, Castleford, West Yorkshire WF10 5SZ, GB KL. 25: Klær. 100% PURE JAVA (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinskrivere, databehandlingsutstyr, dataprogrammer (software), programvarer (innregistrerte EDB programmer), databærere, CD-Rom-plater, dataperiferutstyr, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 2428

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinskrivere, databehandlingsutstyr, dataprogrammer (software), programvarer (innregistrerte EDB programmer), databærere, CD-Rom-plater, dataperiferutstyr, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinskrivere, databehandlingsutstyr, dataprogrammer (software), programvarer (innregistrerte EDB programmer), databærere, CD-Rom-plater, dataperiferutstyr, deler og tilbehør til alle forannevnte varer. 2429

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TASTE-NET (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Telenor Mobil AS, Universitetsgt. 7, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 38: Mobiltelefontjenester. (730) Innehaver: De Staat der Nederlanden, ten deze vertegenwoordigd door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, DLO -Rijksinstituut voor Visserij-onderzoek (RIVO-DLO), Haringkade 1, 1976 CP Ijmuiden, NL og DLO-Instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO), Edelhertweg 15, 8219 PH Lelystad, NL og DLO-Instituut voor Agrotechnologisch Onderzoek (ATO-DLO), Bornsesteeg 59, 6708 PD Wageninge, NL KL. 35: Gjennomføring av meningsmålinger; markedspåvirkning; markedsundersøkelser og markedsanalyser; handelsinformasjon; utarbeidelse av statistikker; gjennomføring av forretnings- og handelsundersøkelser så vel som analyse og behandling av de forannevnte undersøkelsesdata. KL. 42: Gjennomføring av vitenskapelig og industriell forskning, inklusive gjennomføring av fundamental og strategisk forskning innen området for næringsmidler; analyse og behandling av data fra disse undersøkelsene. (300) Prioritet: BX, ,

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRANSITUFF (730) Innehaver: Mobile Climate Control Inc, North York, ON, CA (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til RAPID PROTOTYPE LABORATORIET. (730) Innehaver: Vinn, Postboks 253, 8501 NARVIK, NO (740,750) Fullmektig: Jurikon Teknologi AS v/alf Petter Rudi, Storgata 102, 9008 Tromsø KL. 42: Tjenester utført av personer med en utstrakt og grundig akademisk utdannelse eller tilsvarende erfaring, slike tjenester som utføres av representanter for profesjoner nemlig datamodulering og fremstilling av prototyper og småserier av gjenstander/produkter. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. KL. 37: Installasjon av oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. KL. 40: Produksjon av oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. KL. 42: Utforming av oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROTOVANE (730) Innehaver: Mobile Climate Control Inc, North York, ON, CA (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Roterende skovlkompressorer. KL. 37: Installasjon av roterende skovlkompressorer. KL. 40: Produksjon av roterende skovlkompressorer. KL. 42: Formgivning av roterende skovlkompressorer. (730) Innehaver: Mobile Climate Control Inc, North York, ON, CA (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 11: Oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. KL. 37: Installasjon av oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. KL. 40: Produksjon av oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. KL. 42: Utforming av oppvarmings- og luftventilasjonssystemer. 2431

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BNS CONTRA (730) Innehaver: BNS Contra AS, Verkseier Furulundsvei 11, 0668 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Containere av metall. KL. 12: Frysevogner, kjølevogner, lastevogner. KL. 39: Utleie av containere og vogner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SALG KAN KJØPES. (730) Innehaver: Schjærven Reklamebyrå, Postboks 1186 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dell Computer Corp, Round Rock, TX, US AQUACARE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet og finansielle tjenester, nemlig finansiering av kjøp og leie av produkter; kommersiell utlånsvirksomhet; leasing av produkter; ledelse av finans-porteføljer; eiendomsledelse. (730) Innehaver: Athenum AS, Postboks 189, 4001 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon; koking; kjøling; tørking; ventilasjon; vanntilførsel og sanitære formål; filtre (deler av installasjoner i hus eller industrien); filtreringsapparater for vann; apparater og maskiner for vannrensing; vannrensingsinstallasjoner. KL. 21: Filtre for husholdningsbruk. 2432

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AURALC (730) Innehaver: Felleskjøpet Havbruk AS, Postboks 23, 4335 Dirdal, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Kelly GmbH, Hermann-Gebauer- Strasse 1, A-1226 Wien, AT KL. 30: Bakte snacksvarer med innslag av ostesmak, herunder ekstruderte bakeriprodukter med innslag av ostesmak. (300) Prioritet: AT, , AT AM 1650/97 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 31: Fiskefôr; dyrefôr; næringsmidler til fisk og dyr; ikke-medisinske tilsetninger for fiske- og dyrefôr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NOSTRALP (730) Innehaver: Felleskjøpet Havbruk AS, Postboks 23, 4335 Dirdal, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 31: Fiskefôr; dyrefôr; næringsmidler til fisk og dyr; ikke-medisinske tilsetninger for fiske- og dyrefôr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Senterdrift Vågen 33 AS, Postboks 400, 4301 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 36: Forretninger med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom; utleie av leiligheter; utleie av butikklokaler, meglervirksomhet; husleieinnkreving; kapitalinvesteringer. SUPRALC (730) Innehaver: Felleskjøpet Havbruk AS, Postboks 23, 4335 Dirdal, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 31: Fiskefôr; dyrefôr; næringsmidler til fisk og dyr; ikke-medisinske tilsetninger for fiske- og dyrefôr. 2433

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MERCATOR NYCOPLUS (730) Innehaver: Northern Telecom Ltd, 380 St. Antoine Street West, 8th Floor, Montréal, QC H2Y 3Y4, CA (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonssystemer, -apparater og - instrumenter; veksel-, bryter-, svitsje- og bærersystemer, - apparater og -instrumenter, herunder for forretninger, som kan tilveiebringe multimedia egenskaper og applikasjoner; dataprogrammer innregistrert på databærere, dataprogrammedia; operativprogramvare og data og/eller media for lagring av programvare; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. (300) Prioritet: CA, , (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: NYCOBALANCE (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HEFTY (730) Innehaver: Tenneco Plastics Co, 1603 Orrington Avenue, Evanston, IL 60204, US KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål. 2434

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Corporacion Habanos, SA, La Habana Vieja, CU (730) Innehaver: Pharmastra AG, Egg/ZH, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Trykksaker; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: KL. 35: Import- og eksportagenturer vedrørende salg av sigarer og andre tobakksvarer, av artikler for røkere og av andre tilknyttede produkter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SHERPA (730) Innehaver: Konseptet Borch-Jenssen, Oscarsgt 37, 0258 Oslo, NO KL. 18: Kofferter og reisevesker (bag/ryggsekker). (730) Innehaver: Composite Technology Europe Hb, Tillgängligheten 1, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 3: Rustfjerningsmidler, avfettningsmidler (ikke for industrielt bruk). KL. 4: Smøremidler, skjærevæske. KL. 6: Beholdere av metall. KL. 9: Salgsautomater og myntstyrte automater og deler til sistnevnte. 2435

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASMABEC (730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Inhalatorer; målte doseinhalatorer; tørrpulverinhalatorer; farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SABLA GO E. (730) Innehaver: Gundersen & Slettebø AS, Løkkeveien 126 A, 4007 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASMASAL (730) Innehaver: Medeva Europe Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Inhalatorer; målte doseinhalatorer; tørrpulverinhalatorer; farmasøytiske beholdere for bruk i inhalatorer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STARPLEX (730) Innehaver: Texaco International Trader Inc, White Plains, NY, US KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. 2436

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Se og Hør Forlaget AS, 0107 Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Papirartikler for husholdningsbruk og sanitært bruk, herunder kjøkken- og badehåndklær, kjøkkenruller, tørkeruller, servietter, lommetørklær, ansikts- og renseservietter, toalettpapir. 2437

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MULLERICE (730) Innehaver: Müller Dairy (UK) Ltd, Market Drayton, Shropshire TF9 SQ, GB (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Papirartikler for husholdningsbruk og sanitært bruk, herunder kjøkken- og badehåndklær, kjøkkenruller, tørkeruller, servietter, lommetørklær, ansikts- og renseservietter, toalettpapir. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SYKLON (730) Innehaver: Norsk Iskrem BA, 1324 Lysaker, NO KL. 30: Te, kaffe, kaffeessenser og kaffeekstrakter; kunstig kaffe, kakao og kakaopreparater hovedsakelig laget av kakao; sjokolade; sjokoladeprodukter; konfektyrer, søtsaker og slikkerier; sukker; mel; preparater laget av korn og/eller ris og/eller mel; kjeks; brød, brødprodukter og bakervarer til mat; croissanter; småkaker; kaker; bakverk; konditorvarer, paier; posteier (bakverk); iskrem; saftis og sorbeter; frosne konfektyrer; preparater for fremstilling av iskrem og/eller saftis og sorbeter og/eller frosne konfektyrer; snackprodukter; ferdiglagede retter; mousse; desserter; puddinger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GARDENBURGER (730) Innehaver: Gardenburger Inc, Portland, OR, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtterstatninger. KL. 30: Spiseis, iskrem. 2438

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAFRAN (730) Innehaver: Safran Software Solutions AS, Postboks 8034, Rogaland Kunnskapspark, 4003 Stavanger, NO (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Nærbutikkene Norge AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger; innregistrerte programmer for datamaskiner; dataprogrammer (innregistrerte på databærere); programmer (innregistrerte EDB-programmer); databærere; vitenskapelige, elektriske, fotografiske og optiske apparater og instrumenter, unntatt deler og tilbehør for motorkjøretøyer; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 42: Programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utarbeidelse av dataprogrammer; EDB-programmering; utleie av software (EDB); utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; faglige konsultasjoner; rådgivning vedrørende EDB. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, Minamiashigara-shi, Kanagawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Apparater for mikrofokus røntgeneksponering. 2439

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pharmastra AG, Egg/ZH, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VALUGA (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Produkter for sunnhetspleie, nemlig sanitetsbind, sanitetsbleier, tamponger for menstruasjon og menstruasjonstruser, hygieniske bukser, bleier og bind for inkontinente; plaster og forbindingsstoffer. (730) Innehaver: Bayer AG, D Leverkusen, DE KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, midler til behandling av såkorn, gjødningsmidler. KL. 5: Dyr- og planteutryddelsesmidler, insekticider, herbicider, fungicider. 2440

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sony KK (Sony Corp), Shingagawaku, Tokyo, JP KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; forhåndsinnspilte audio-disker, video-disker, videobånd og audiobånd. (730) Innehaver: Sony KK (Sony Corp), Shingagawaku, Tokyo, JP KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; forhåndsinnspilte audio-disker, video-disker, videobånd og audiobånd. 2441

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GEN 5 (730) Innehaver: Eastman Kodak Co, 343 State Street, Rochester, NY 14650, US (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Lysømfintlig fotografisk film. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Sony KK (Sony Corp), Shingagawaku, Tokyo, JP KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; forhåndsinnspilte audio-disker, video-disker, videobånd og audiobånd. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GOSS UNIVERSAL (730) Innehaver: Goss Graphic Systems Inc, Westmont, IL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Trykkerimaskiner, nemlig trykkeripresser og deler for disse. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RHEOZYME (730) Innehaver: Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK Bagsværd, DK KL. 1: Enzym preparater for prosesseringshjelpemiddel i næringsmiddelindustrien og som tilsetningsmidler i næringsmidler. 2442

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Automation Inc, Jacksonville, FL, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Rengjøringspreparater for badekar, dusjer og vasker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jørn Helge Gravdal, Varheihagen 26, 4070 Randaberg, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 42: Beskyttelse av sivile personer; livvakt-tjenester; detektivbyråer; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; kvalitetskontroll; åpning av låser; nattevaktselskaper; vakthold; dørvakttjenester. (730) Innehaver: Skechers USA Inc, Manhattan Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 2443

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: ACE Ltd, Hamilton HM 08, BM (730) Innehaver: Old Navy (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner, samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; reisevesker, paraplyer, parasoller, torgvesker, skipssekker, ryggsekker, håndvesker, sykkelvesker og lommebøker. KL. 25: Klær, skotøy og hodeplagg. KL. 42: Klær, skotøy og hodeplagg. (300) Prioritet: US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringstjenester, reforsikringstjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACE (730) Innehaver: ACE Ltd, Hamilton HM 08, BM (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringstjenester, reforsikringstjenester. (730) Innehaver: ACE Ltd, Hamilton HM 08, BM (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringstjenester, reforsikringstjenester. 2444

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KORAMIC (730) Innehaver: NV International Management & Consulting Co, B-8500 Kortrijk, BE (730) Innehaver: Montrexport SpA, Bussolengo (VR), IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); metallrør. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). KL. 36: Finansiell virksomhet. (300) Prioritet: BX, , (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Kid Cars Norge AS v/ Tormod Walberg, Postboks 277, 1371 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Små ikke-motoriserte biler, som brukes for å frakte barn rundt på kjøpesentre eller butikkers inneområde av foreldre eller foresatte som dytter bak bilene. 2445

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ULTAR NETTVIK (730) Innehaver: Øglænd DBS AS, Postboks 385, 4301 Sandnes, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (730) Innehaver: EUnet Norge AS, Postboks 4403 Torshov, 0402 Oslo, NO KL. 42: EDB programmering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BAVARIA (730) Innehaver: Bavaria AS, Postboks 365, 4033 Forus, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Kjøretøyer. KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av biler. 2446

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Candelia AB, Kalmar, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 30: Sjokolade- og sukkerkonfektyrer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fila Sport SpA, Biella, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, fritidsklær, sportsklær. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RIXPENTAR (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, B-1330 Rixensart, BE KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. (300) Prioritet: GB, , (730) Innehaver: Fila Sport SpA, Biella, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, fritidsklær, sportsklær. 2447

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Fila Sport SpA, Biella, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg, fritidsklær, sportsklær. (730) Innehaver: S.I.G.L.A. Società Italiana Gestione Lavori Artistici, S.a.S. di Bandera Claudio, Brescia, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; materialer til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 2448

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Murphy Brewery Ireland Ltd, Lady s Well Brewery, Cork, IE KL. 32: Øl, lyst overgjæret øl, mørkt øl og sterkt øl. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Murphy Brewery Ireland Limited, Lady s Well Brewery, Cork, IE KL. 32: Øl, lyst overgjæret øl, mørkt øl og sterkt øl. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Hårlakk. 2449

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CHOICE HOTELS SCANDINAVIA (730) Innehaver: Choice Hotels International Inc, Silver Spring, MD, US KL. 42: Hotell- og motelltjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GILDAN ACTIVEWEAR (730) Innehaver: Gildan Activewear Inc, Montreal, QC, CA (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: STOPP (730) Innehaver: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 16: Trykksaker. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 42: Rådgivning for immateriell eiendomsrett, eksploatering av oppfinnelser, informasjonsundersøkelser, patentundersøkelser, juridiske tjenester, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), tekniske konsultasjoner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Undertøy, T-shirts, skjorter, skjortebluser, trøyer, singleter, gensere, strikkegensere, høyhalsede gensere, pologensere, treningsbukser, joggedresser, joggebukser, joggeshorts, sokker. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: HyperNett AS, Postboks 35, 1345 Østerås, NO KL. 9: Dataprogrammer/løsninger integrert på optiske og magnetiske databærere. KL. 35: Faglig konsultasjon om forretninger. KL. 42: Faglig og teknisk konsulentvirksomhet i forbindelse med produksjon og fremstilling av CD-plater til bruk i markedsføring. 2450

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Infobank International Holdings plc, Langley, Berkshire, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare (innregistrerte dataprogrammer); EDB fastvare og maskinvare; dataprogrammer innregistrert på databærere; (CD er); CD-ROM; magnetiske databærere; periferiutstyr til datamaskiner; grammofonplater; deler til alle forannevnte varer; innspilte kompaktplater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; bånd og kort for lagring av dataprogrammer, fotografier, skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; varer laget av forannevnte materialer. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; informasjon og rådgivning; kontortjenester; markedsføring og reklame for programvare og datarelaterte tjenester; distribusjon av prøver og av informasjon; reklamevirksomhet. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og vedlikehold av datamaskiner, datasystemer, dataperiferiutstyr og av elektronisk utstyr. KL. 38: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonstjenester relatert til distribusjon av informasjon via datanettverk og relaterte tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; instruksjon og opplæring relatert til datamaskiner, programvare, datasystemer og nettverk, samt til periferiutstyr til datamaskiner. KL. 42: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonstjenester relatert til distribusjon av informasjon via datanettverk og relaterte tjenester. (300) Prioritet: EU, , GB, , (730) Innehaver: Infobank International Holdings plc, Langley, Berkshire, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare (innregistrerte dataprogrammer); EDB fastvare og maskinvare; dataprogrammer innregistrert på databærere; (CD er); CD-ROM; magnetiske databærere; periferiutstyr til datamaskiner; grammofonplater; deler til alle forannevnte varer; innspilte kompaktplater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; bånd og kort for lagring av dataprogrammer, fotografier, skrivesaker og papirvarer; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; varer laget av forannevnte materialer. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; informasjon og rådgivning; kontortjenester; markedsføring og reklame for programvare og datarelaterte tjenester; distribusjon av prøver og av informasjon; reklamevirksomhet. KL. 37: Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og vedlikehold av datamaskiner, datasystemer, dataperiferiutstyr og av elektronisk utstyr. KL. 38: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonstjenester relatert til distribusjon av informasjon via datanettverk og relaterte tjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; instruksjon og opplæring relatert til datamaskiner, programvare, datasystemer og nettverk, samt til periferiutstyr til datamaskiner. KL. 42: Telekommunikasjon, herunder kommunikasjonstjenester relatert til distribusjon av informasjon via datanettverk og relaterte tjenester. (300) Prioritet: EU, , GB, ,

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KLOK BJØRNUNGER (730) Innehaver: Coordinated Patient Care Scandinavia AS, Løkketangen 20, 1300 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen, Postboks 1524 Vika, 0117 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter. KL. 9: Dataprogrammer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester. KL. 41: Opplæring. KL. 42: Medisinsk og farmasøytisk rådgivning; medisinsk behandling. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Nidar AS, Trondheim, NO KL. 30: Sjokolade og sukkervarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AIR LIBERTÉ (730) Innehaver: Air Liberté SA, 3, rue du Pont des Halles - Immeuble Le Delta, F Rungis, FR (730) Innehaver: Tromsø Kommune v/næringskontoret, Postboks 1003, 9001 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 37: Vedlikehold og reparasjon av fly. KL. 39: Lufttransport; transport av reisende; eskorte av reisende; befraktning; lossing; transportinformasjon; utleie av fly; utbringelse av varer; tjenester i forbindelse med utbringelse av varer (transport); vareoppbevaring; transport av varer; organisering for reisende; organisering av cruisefart; organisering av turer; plassreservering for flytransport; spedisjonstjenester (transit); transport; flytransport; frakt; sightseeing av turister. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; praktisk øving av flyselskapsbesetning; gjenopplærings- og oppfriskningstjenester for flybesetning og bakkemannskap i flyselskaper, for piloter til fly og luftfartøyer, for flyveledere og flyoperatører, for luftfartøys/eller aeronautiske mekanikere, for ingeniører og teknisk stab, for markedsførere av luftfart. (300) Prioritet: FR, , 97/

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOBAS (730) Innehaver: Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon, Essendrops gt. 6, 0305 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 41: Utdannelse, opplæringsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RAPSO (730) Innehaver: Lonevåg Beslagfabrikk AS, 5250 Lonevåg, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkram-varer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer, takrennebeslag; sikringsutstyr, leidere, stiger, snøfangere, samtlige varer av metall og for bruk på tak; beslag av metall for dører og vinduer; beslag av metall for garasjeporter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: VOG Einfuhr und Grosshandel mit Lebensmitteln und Bedarfsgütern AG, Linz, AT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Spiseolje. (730) Innehaver: Deep Development AS, 0354 Oslo, NO KL. 41: Undervisningsvirksomhet; fysisk trening; helseklubbvirksomhet. KL. 42: Helsetjeneste; fysioterapitjenester; skjønnhetssalonger; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie. 2453

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TUPPERMAGIC INKTOMI (730) Innehaver: Dart Industries Inc, S. Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32837, US KL. 16: Trykksaker, nemlig skrivesaker og papirvarer, leketøyskataloger; undervisnings- og instruksjonsmateriell i forbindelse med direktesalg av forbrukerprodukter og tegnesett inneholdende stensiler. KL. 21: Kjøkkenutstyr, beholdere og lokk dertil av plast til bruk for mat, lagring av mat og servering; tåteflasker, kakekuttere; børster og kammer. KL. 28: Spill og leketøy. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Inktomi Corp, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvarer (innregistrerte EDB programmer), dataprogrammer (innregistrert på databærere); dataprogrammer for søk, innhenting, gjenopprettelse, registrering og organisering av data; dataprogrammer for forbedring av ytelse og funksjonalitet av datamaskinnettverk. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; online-tjenester for søk, innhenting, gjenopprettelse, registrering og organisering av data på elektroniske kommunikasjonsnettverk og for forbedring av ytelse og funksjon av datamaskinnettverk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dart Industries Inc, S. Orange Blossom Trail, Orlando, FL 32837, US KL. 16: Trykksaker, nemlig skrivesaker og papirvarer, leketøyskataloger; undervisnings- og instruksjonsmateriell i forbindelse med direktesalg av forbrukerprodukter og tegnesett inneholdende stensiler. KL. 21: Kjøkkenutstyr, beholdere og lokk dertil av plast til bruk for mat, lagring av mat og servering tåteflasker; kakekuttere; børster og kammer. KL. 28: Spill og leketøy. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: ABC Inkasso AS, Postboks 297, 1301 Sandvika, NO KL. 35: Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 2454

37 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: ABC Inkasso AS, Postboks 297, 1301 Sandvika, NO KL. 36: Tjenesteytelser fra meglere av verdipapirer og eiendom. (730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie société en nom collectif, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. 2455

38 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INTEL TEAMSTATION (730) Innehaver: Intel Corp, Santa Clara, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Benetton Group SpA, Ponzano Veneto (Treviso), IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer og ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonsetjenester relatert til handel og salg av maling, fernisser, lakker, parfymevarer og kosmetikk, knivsmedvarer, gafler og skjeer, optiske artikler, kjøretøyer, vogner, ur, juvelérvarer, bijouteri, skrivesaker og papirvarer, pensler, lærvarer, møbelartikler, husholdningsartikler, tekstiler og tekstilvarer, klær og fottøy, tepper, ryer og tapeter, spill, leketøy og sportsartikler; tjenester i forbindelse med drift av butikker for maling, fernisser, lakker, parfymevarer og kosmetikk, knivsmedvarer, gafler og skjeer, optiske artikler, kjøretøyer, vogner, ur, juvelérvarer og bijouteri, skrivesaker og papirvarer, pensler, lærvarer, møbelartikler, husholdningsartikler, tekstiler og tekstilvarer, klær og fottøy, tepper, ryer og tapeter, spill, leketøy og sportsartikler. (300) Prioritet: IT, , MI97C KL. 9: Vitenskapelige, nautiske og geodetiske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; lydkassetter; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvare (innregistrerte dataprogrammer); EDB maskinvare og programvare for videokonferanser og all relatert dokumentasjon. (300) Prioritet: US, , 75/326,800 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NETTOPP NORGE (730) Innehaver: Dag Rolfsen, 0270 Oslo, NO KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 2456

39 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SPACEWALL TERRA TEC (730) Innehaver: Octanorm Nordic AB, S Spånga, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 6: Varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); holdere for å stille ut varer samt festeanordninger for utstillingsvegger, alt av metall. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygge- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); granulert glass for merking av veier; vegger (ikke av metall) for utstilling av varer og beregnet for installering i butikker. KL. 20: Varer (ikke opptatt i andre klasser) av glass, plast eller kunststoff; holdere av glass eller kunststoff for å stille ut varer samt hyller for utstilling av varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TERRA GRID (730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec, Postboks 54, 1313 Vøyenenga, NO KL. 19: Bygningsmaterialer til bygnings- og anleggsformål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TERRA TEX (730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec, Postboks 54, 1313 Vøyenenga, NO KL. 19: Bygningsmaterialer til bygnings- og anleggsformål. (730) Innehaver: Nordisk Kartro AS avd/ Terra Tec, Postboks 54, 1313 Vøyenenga, NO KL. 19: Bygningsmaterialer til bygnings- og anleggsformål. 2457

40 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Valdepesa Textil SA, Madrid, ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, (ikke opptatt i andre klasser); senge- og bordtepper. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (730) Innehaver: CSP International Industria Calze SpA, Via Piubega, 5/C, Ceresara (Mantova), IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Sokker, strømper, tights, strømpebukser, strømpevarer, trikotasje, truser, badedrakter, brystholdere, korsetter, bukseseler. (300) Prioritet: IT, , MI97C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PREPHGEL (730) Innehaver: Biora AB, Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Tannpulver, tannkrem og tannpasta. KL. 5: Kjemiske preparater for behandling av tenner i form av en nøytral gelé beregnet for lokal applikering for rengjøring og kondisjonering av tannoverflater. 2458

41 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MULTAQ (730) Innehaver: Rhone-Poulenc Rorer SA, Antony, FR (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Johansen AS, Skjelt-Iver bakken 1, 6270 Brattvåg, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet, rørleggervirksomhet. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOLUNA (730) Innehaver: American Home Products Corp, Five Giralda Farms, Madison, NJ , US KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater, nemlig beroligende midler ved hypnose. (730) Innehaver: Norwegian Partners Marine AS, Postboks 1050, 3194 Horten, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Nautiske og elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til livredning og undervisning; radioapparater; radioforsterkere; radarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SYLEN (730) Innehaver: American Home Products Corp, Five Giralda Farms, Madison, NJ , US KL. 5: Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater, nemlig beroligende midler ved hypnose. 2459

42 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Finn Christian Jagge, Michelets vei 108, 1320 Stabekk, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill og leketøy; ski; alpinski; skistøvlerog -staver; snowboards og snowboardutstyr. KL. 36: Finansiell virksomhet; veldedighetsinnsamlinger. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av sportskonkurranser; organisering av sportskonkurranser til veldedige formål; fysisk trening; utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering av lotterier. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: City Gruppen Holding AB, Box 94, S Rasta, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd, lys og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; apparater og instrumenter for landoppmåling, veiing, måling, signalering og livredning; aerometere; alarmer; analyseapparater; elektrisk armatur; audiovisuelle apparater for undervisning; avbalanseringsapparater; veieapparater og -instrumenter; kinematografiske filmer; sentralenheter for datamaskiner; detektorer; hologrammer; kontrollpaneler (elektriske); tekstbehandlingsmaskiner; peileinstallasjoner; signalklokker; elektriske installasjoner for å forhindre tyveri. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; dokumentkopiering; import- og eksportagenturer. 2460

43 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CATAPRES-TTS TEVELO (730) Innehaver: Boehringer Ingelheim Pharma KG, Ingelheim, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FINKEN CUP (730) Innehaver: Finn Christian Jagge, Michelets vei 108, 1320 Stabekk, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; spill og leketøy; ski; alpinski; skistøvlerog -staver; snowboards og snowboardutstyr. KL. 36: Finansiell virksomhet; veldedighetsinnsamlinger. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av sportskonkurranser; organisering av sportskonkurranser til veldedige formål; fysisk trening; utdannelses- og opplæringsvirksomhet; organisering av lotterier. (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EMPHATEN (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og substanser. 2461

44 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Albatross Prosjektledelse AS, Postboks 247, 1324 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 35: Arbeidsformidling; personellrekruttering; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner i personalspørsmål; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse. KL. 36: Forretninger med fast eiendom. KL. 42: Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; prosjektstudier; faglige og tekniske konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; kvalitetskontroll. (730) Innehaver: Norferm DA, Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Proteiner til industriell anvendelse. KL. 29: Proteiner anvendt som tilsetning i næringsmidler for mennesker. KL. 31: Proteiner som tilsetning til dyre- og fiskefôr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CAPRIN (730) Innehaver: Norferm DA, Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Proteiner til industriell anvendelse. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Olsen Batterier AS, Strandv. 98 A, 7042 Trondheim, NO KL. 9: Batterier. 2462

45 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BATTERILADER N RUMAG (730) Innehaver: Stress Management AS, Postboks 3816, Ullevål Hageby, 0805 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Rumag Eiendom AS, Grannesveien 74, 4030 Hinna, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BAUS (730) Innehaver: Per Christian Gillebo, Ask, 2022 Gjerdrum, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Undervannsundersøkelser. (730) Innehaver: Patentstyret v/direktøren, Postboks 8160 Dep., 0033 OSLO, NO KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDB-programmering. 2463

46 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKYPATH (730) Innehaver: United Air Lines Inc, 1200 Algonquin Road, Elk Grove Township, IL, US KL. 9: Datamaskinbaserte programmer til bruk ved utvikling av flyruter. (300) Prioritet: US, , 75/380,165 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Schulstad Gruppen A/S, Hammerholmen 21-31, DK-2650 Hvidovre, DK KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, vineddik, sauser; krydderier; is. SCHULSTAD (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Schulstad Gruppen A/S, Hammerholmen 21-31, DK-2650 Hvidovre, DK KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, vineddik, sauser; krydderier; is. (730) Innehaver: North American Petroleum, Inc, Via El Mercado, Los Alamitos, CA , US KL. 4: Ytelsesadditiver for petroleumsbaserte brennstoffer, nemlig bensin, diesel, fyringsoljer, bunkerdrivstoffer og jetbrennstoff. 2464

47 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DRYNITES (730) Innehaver: Kimberly-Clark Corp, 401 North Lake Street, Neenah WI , US KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OLDTIMER PUB (730) Innehaver: Narvesen ASA v/gro Ø. Andresen, Postboks 6125 Etterstad, 0602 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKOLEBRØD (730) Innehaver: Axis Biochemicals ASA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter; skannere; planskannere; deler og tilbehør til forannevnte varer; EDB programvare (innregistrerte dataprogrammer); dataprogrammer; EDB programvare (innregistrerte dataprogrammer) og dataprogrammer for kontroll av skannere. KL. 10: Analysestrips; analysepinner; diagnostiske analysestrips og -pinner for bruk i skannemaskiner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TOLETT (730) Innehaver: Kortman Intradal BV, Laan der Techniek 22, NL-3903 AT Veenendaal, NL KL. 3: Midler til rengjøring, flekkfjerning samt til sliping; såper. KL. 5: Luftrensepreparater og deodoranter, ikke for personlig bruk; preparater for å nøytralisere baderomslukter. (730) Innehaver: Lars Mannsåker, Landåsveien 6, 1430 Ås, NO KL. 30: Spiseis. 2465

48 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RESULAX (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOLEXA (730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater i form av betennelsesdempende analgetikum. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske preparater for stell og hygienisk pleie av munn, tenner, hals, munnhule og gane; skyllemidler for å forebygge tannsten og karies; tannpulver, tannpasta, tannrensemidler; munnskyllemidler, halssprayer, tabletter for bleking av tannsten; rensemidler for kunstige tenner, gebiss og tannreguleringer; tannpussemidler. KL. 21: Tannbørster, bust (børstemakervarer). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NACHOEXPRESS (730) Innehaver: NX Enterpriser L.L.C, Suite 2800, 333 W.Wacker Drive, Chicago, IL 60606, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 29: Potetløv, peanøtter. KL. 30: Pakker bestående av mais chips, popcorn, saltkjeks og kjeks laget av mais, hvete og potetmel; ostesaus og salsa. 2466

49 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EFAMARINE (730) Innehaver: Scotia Holdings plc, Guildford, Surrey, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Ikke-medisinske næringsmiddeltillegg; spiselige oljer og fett; nattlysolje; fiskeolje. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske preparater for stell og hygienisk pleie av munn, tenner, hals, munnhule og gane; skyllemidler for å forebygge tannsten og karies; tannpulver, tannpasta, tannrensemidler; munnskyllemidler, halssprayer, tabletter for bleking av tannsten; rensemidler for kunstige tenner, gebiss og tannreguleringer; tannpussemidler. KL. 21: Tannbørster, bust (børstemakervarer). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ULABRAND (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WINDREAM (730) Innehaver: JAPAN METALS & CHEMICALS CO LTD, No. 8-4, Koami-Cho, Nihonbashi, Chuo-Ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 6: Materialer av metall for behandling og kondisjonering av overflater. KL. 19: Materialer, ikke av metall, for behandling og kondisjonering av overflater. (730) Innehaver: Henrik Stangebye-Hansen, Majorstuveien 25B, 0367 Oslo, NO KL. 30: Drops, sukkertøy. 2467

50 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Sjampoer; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: KK Hattori Seiko, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 14: Klokker (ur), ur og kronometriske apparater og instrumenter; etuier og deler til alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hägges Specialbageri AB, Örnsköldsvik, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (300) Prioritet: SE, , MÅVÄL (730) Innehaver: Skånemejerier ek för, S Malmö, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre (kjøtt) og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter, yoghurt, kefir, supper; spiselige oljer og fett. 2468

51 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov 21 (dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før ) Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HIPLEX (730) Innehaver: Siemens Nixdorf Informationssysteme AG, D Paderborn, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (730) Innehaver: Michael & Michele Associates Ltd, Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Innregistrerte programmer for datamaskiner; elektriske og elektroniske apparater til innmating, bearbeiding, overføring, lagring og utmating av data; deler (ikke opptatt i andre klasser) til de ovenfor nevnte apparater. (300) Prioritet: DE, , S /9 Wz KL. 1: Kjemiske produkter til vitenskapelige formål, andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske konserveringsmidler (unntatt malinger og oljer) for vedlikehold og beskyttelse av maskiner, kjøretøyer og bygninger. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; alle forannevnte varer også til bruk for vedlikehold og beskyttelse av maskiner, kjøretøyer og bygninger. 2469

52 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Moomin Characters OY AB, Kaserngatan 26 C 45, SF Helsingfors 10, FI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Moomin Characters OY AB, Kaserngatan 26 C 45, SF Helsingfors 10, FI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Hele klassen. KL. 5: Hele klassen. KL. 8: Hele klassen. KL. 11: Hele klassen. KL. 12: Hele klassen. KL. 13: Hele klassen. KL. 14: Hele klassen. KL. 15: Hele klassen. KL. 20: Hele klassen. KL. 23: Hele klassen. KL. 27: Hele klassen. KL. 33: Hele klassen. KL. 34: Hele klassen. KL. 35: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. KL. 39: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen. KL. 42: Hele klassen. KL. 9: Hele klassen. KL. 16: Hele klassen. KL. 18: Hele klassen. KL. 21: Hele klassen. KL. 24: Hele klassen. KL. 25: Hele klassen. KL. 28: Hele klassen. KL. 29: Hele klassen. KL. 30: Hele klassen. KL. 32: Hele klassen. (300) Prioritet: FI, , 504/93 (300) Prioritet: FI, , 503/

53 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker /98 FELLESMERKER Registrerte fellesmerker jf fellesmerkeloven 3 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Comite Europeen de Normalisation, A.I.S.B.L., Bruxelles, BE og Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique, Bruxelles, BE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; elektriske, elektromekaniske og elektroniske komponenter for maskiner og apparater; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; landbruksredskaper; rugemaskiner. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske kabler og ledninger. KL. 11: Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør. KL. 19: Bygningsmaterialer; stive rør for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus; monumenter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; sertifiseringstjenester. (551) Fellesmerkebestemmelser: Retten til å bruke merket innvilges etter en tilfredsstillende komplimentering av en teknisk prosedyre beskrevet i reglene for den aktuelle CEN/CENELECordningen og inneholdende produktkonformitetstester, fabrikanters kvalitetssystemvurderinger for den relaterte produksjonslinje, produksjonssideinspeksjon og markedsovervåking. Bruker av merket skal: - føre arkiv over alle klager som er relatert til om et produkt er i overensstemmelse med kravene til den aktuelle standard og på forespørsel gjøre disse arkivene tilgjengelige for den bemyndigede organisasjon. - foreta passende handlinger i forbindelse med slike klager og mangler funnet i varer og tjenester som bringer de i samsvar med kravene for sertifisering. - dokumentere hvilke handlinger som er foretatt. Dersom ovennevnte ikke etterfølges, kan det føre til følgende resultater: - Mangelen må rettes innen en viss tid. - Retten til å bruke merke suspenderes. - Fratas retten til å bruke merket. 2471

54 NORSK VAREMERKETIDENDE Fellesmerker /98 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mestergull AL, Postboks 13, 1430 Ås, NO KL. 14: Smykkevarer i gull, smykkevarer i sølv, smykkevarer i uekte metaller, armbåndsur, smykkeur. (551) Fellesmerkebestemmelser: Eiendomsretten til logo KLONDIKE innehas av Mestergull AL. Logo tillates kun brukt av kjeden sentralt og bedrifter tilsluttet denne. Bruksretten reguleres av kjedehåndboken. Kjedens logo tillates brukt alene kun av Mestergull AL. Butikker tilsluttet KLONDIKE konseptet kan bruke kjedens logo i tilknytning til eget firmanavn. Unntak fra denne regelen er materiell produsert av kjeden til bruk i butikk og fasadeprofilering. Ved ubørlig eller urettmessig bruk vil kjeden kunne kalle tilbake bruksretten. Klondikes logo består navnet typografert som et figurmerke. Logoens proporsjoner må under ingen omstendighet endres. Klondikes logo tillates brukt som følger: - Positiv - Negativ Ved gjengivelse i farger skal orange-gull folie benyttes. 2472

55 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også mht Madridprotokollen. Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml 53 og Artikkel 3 (4). Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra denne dato. Rettsvern 10 år fra denne dato. Ytterligere utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning). Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter int.reg. dato. Artikkel 3ter (2). Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 3: Soaps; perfumery, essential oils, body and beauty care preparations, deodorants for personal use, chemical preparations for hair care and treatment; medicinal and non-medicinal dentifrices and dental rinses; cosmetic bath and shower foaming preparations. KL. 5: Chemicals for sanitary purposes; disinfectants. KL. 21: Utensils and containers for storing and metering cosmetic perparations. Gazette nr.: 02/97 (300) Prioritet: DE, , (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: The shape of the bottle is excluded from the legal protection. (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE 2473

56 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FIESTA D EL SOL (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Keller-Geister GmbH + Co KG, 7-9, Rudolf- Diesel-Strasse, D Trier, DE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Wine, beverages containing wine, sparkling wine, sparkling wine, spirits and liqueurs, all these goods being of Spanish origin or being for export to Spain. Gazette nr.: 07/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: XENA (730) Innehaver: Ingrid Stelzer-Schlömer, 32a, Flossmannstrasse, D München, DE (730) Innehaver: Rosconi AG, 1340, Allmendstrasse, CH-5612 Villmergen, CH KL. 6: Locksmithing contained in this class; accordion folding partitions, moveable partitions and doors included in this class. KL. 17: Semi-processed plastics. KL. 19: Accordion folding partitions, moveable partitions and doors included in this class. KL. 20: Wardrobes, furniture. Gazette nr.: 12/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 32: Alcohol-free beverages, in particular lemonades, cola beverages, mineral waters, carbonated and decarbonated waters, syrups and concentrates for the preparation of alcohol-free beverages. Gazette nr.: 11/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Hugo Boss AG, 12, Dieselstrasse, D Metzingen, DE KL. 25: Clothing for women, men and children; stockings; headgear; underwear; bed clothes; bathing costumes; bath robes; belts; shawls; accessories, namely, bandannas, scarves, fichus, pocket handkerchiefs; neckties; gloves; footwear. KL. 28: Games, playthings; gymnastic and sporting apparatus, including skis, golf clubs and tennis rackets; balls; gymnastic and sporting articles (not included in other classes). Gazette nr.: 13/97 (730) Innehaver: Marstall Klinik Holding AG, 11, Bahnhofstrasse, CH-6301 Zoug, CH (300) Prioritet: DE, , KL. 10: Surgical and medical instruments and apparatus. KL. 42: Medical care. Gazette nr.: 12/97 (300) Prioritet: CH, ,

57 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: HUGO HUGO BOSS WOMAN (730) Innehaver: Eurocos Cosmetic GmbH, 229, Fürstenbergstrasse, D Frankfurt, DE KL. 3: Toilet soaps, perfumery, essential oils, cosmetics, toiletries, preparations for the cleaning, care and beautification of the skin, scalp and hair, deodorants for personal use. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: CORPORATETRACKS (730) Innehaver: DBKom Gesellschaft für Telekommunikation mbh & Co. KG, 43 A, Hahnstrasse, D Frankfurt, DE KL. 9: Electrical, electronic and optical measuring, signalling, control and teaching apparatus and instruments; data recording, storage, transmission and reproduction apparatus; magnetic recording media. KL. 37: Repair and maintenance of telecommunications terminal systems; installation of a telecommunications network and telecommunications facilities. KL. 38: Management of a telecommunications network and telecommunications facilities; telecommunications services featuring voice, text, image, sound and other data; rental of telecommunications facilities. KL. 39: Services related to travel arrangements, reservations and travel organization. KL. 42: Rental of data processing systems; design of data processing programs; data bank services; projection and preparation of telecommunications solutions; security services; development of data processing programs. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ECORAX (730) Innehaver: Degussa AG, 9, Weissfrauenstrasse, D Frankfurt, DE KL. 1: Carbon black as reinforcement fillers for natural and synthetic rubber. Gazette nr.: 22/97 (300) Prioritet: DE, ,

58 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: BURGMANN (730) Innehaver: Feodor Burgmann Dichtungswerke GmbH & Co, 6-10, Äussere Sauerlacher Strasse, D Wolfratshausen, DE (730) Innehaver: Düsseldorfer Messegesellschaft mbh Nowea, 61 Stockumer Kirchstrasse, D Düsseldorf, DE KL. 35: Arranging and conducting of trade fairs, exhibitions and presentations included in this class. KL. 41: Arranging and conducting of congresses and conferences for cultural and educational purposes. Gazette nr.: 13/97 KL. 4: Industrial oils and greases; lubricants. KL. 7: Pumps; heat exchangers; filters, including magnetic filters; cyclone separators; valves, machine parts, namely, taps and ball valves; locking pressure systems; thermosiphon systems and devices for resupplying seals, such as sliding ring seals; magnetic sealing couplings; hermetically-sealed magnetic couplings. KL. 9: Control devices and devices for monitoring seals, in particular for sliding ring seals. KL. 17: Flange seals, manhole seals, ring seals, lip seals and O-rings (sealing rings) of elastomer; plastics packing; small tube seals; packing, packing rings; sliding ring seals including hydrostatic and hydrodynamic-type as well as gas-lubricated and bellows-type sliding ring seals; split seals; labyrinth seals; sealing systems for rotary furnaces; sealing compounds; sealing diaphragms, sealing sleeves, compensators, including compensators with soft non-metallic packing; cords, strips, sheets and plates for manufacturing seals, packing and compensators, made of graphite, compressed expanded graphite, mica, compressed expanded mica, plastics, rubber, metal cables, glass, mineral or ceramic fibers, or a combination of these materials; magnetic coupling seals. KL. 24: Fabrics, trellis and felts for manufacturing seals. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: TRIMENTIONAL (730) Innehaver: W.L. Gore & Associates GmbH, 22, Hermann-Oberth-Strasse, D Putzbrunn, DE KL. 10: Surgical tissue, implants for surgical use. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: DE, ,

59 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: WERKSTOFF S 8000 INDIAN RAVE (730) Innehaver: Murtfeldt Kunststoffe GmbH, 14-16, Hesslingsweg, D Dortmund, DE KL. 7: Wheel rollers, guide pulleys, bearing-up pulleys, alignment pulleys, twin-wheel pulleys, crane blocks, pulleys for funicular railways, guide and deflection pulleys and cylinders for ropes, pressing pulleys, guide pulleys for wires, pulleys for conveyor belts, pulleys for link chains, shrouding for pulleys, countershaft cylinders, polishing rollers, smooth-wheeled rollers, compression cylinders, pulleys, bush bearings, guide boxes, bearings, bearing pads, carriages, sliding plates and rods, guiding rods, guard strips, drive pins, starter wheels or disks, toothed wheels, toothed racks, bever wheels, spiral gears, chain wheels, gauge wheels, star wheels, spiral conveyors, cam disks, gear components, alignment pins, supporting rings, valve seats, tamping plates for compressors, punching and cutting plates, ejection drums, molds for concrete and ceramic material; all said products made of plastic materials in the form of finished goods to be used as machine parts. KL. 17: Slabs, sheeting, boards, rods, sheets, pipes, shaped sections, all the above-mentioned products made of semi-processed plastics; water-tight rings. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, 120, Zweifaller Strasse, D Stolberg, DE KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Bürgel Beteiligungs GmbH, 71, Steindamm, D Hamburg, DE KL. 36: Collections (collection of securities). Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: WINFRAL (730) Innehaver: Carl Zeiss, D Heidenheim, DE (730) Innehaver: Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH, 51 Parkstrasse, D Hamburg, DE KL. 9: Computer programs recorded on data carriers. Gazette nr.: 13/97 KL. 34: Tobacco, tobacco products, including cigarettes; smokers articles, included in this class; matches. Gazette nr.: 13/

60 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LOADDESIGNER EDSL (730) Innehaver: Logiplan Logistikberatungs- und Vertribes- GmbH, Königsberger Strasse 1, D Harpstedt, DE KL. 9: Computer software, computer software stored on data carriers. KL. 39: Transport, information and logistic advice concerning transport. KL. 42: Computer programming. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: OPTAL (730) Innehaver: Siemens AG, Wittelsbacherplatz 2, D München, DE KL. 9: Electrotechnical apparatus and devices for the telecommunication technology; apparatus and devices for the transmission technology; chips and modules for the telecommunication technology; multiplexers; line termination devices. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: BASF AG, 38, Carl-Bosch-Strasse, D Ludwigshafen, DE KL. 3: Cosmetics. KL. 5: Chemical products for hygiene and medical purposes. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Stiftelsen The Foundation for rehabilitation of impairment and disabilities c/o Pehrson & Partner AB, Box 355, S Åkersberga, SE KL. 10: Surgical, medical, odonotological and veterinarian equipment and instruments. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: SE, , (730) Innehaver: Ernst Michalke GmbH & Co, 54, Forster Strasse, D Guben, DE KL. 1: Unprocessed plastics. KL. 22: Fibers. KL. 23: Yarns. Gazette nr.: 13/

61 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: SAT.1 SatellitenFernsehen GmbH, Otto-Schott-Strasse 13, D Mainz, DE KL. 3: Perfumery, ethereal oils, body care and grooming products, hair cleaning, care and grooming products, dental care products, deodorants for personal hygiene, soaps, liquid soaps, suntan lotions (included in this class); cosmetics and make-up products. KL. 6: Products made of base metals, ie. signboards, including but not limited to enamel and tin signboards, trays, rings of common metal for keys, crafts as well as boxes, cassettes, jars and similar containers; metal firstaid kits for cars, empty. KL. 8: Cutlery, forks and spoons, also made of precious metals; open razors, razor blades, razors, scissors, thinning tools, manicure and pedicure instruments, nail clippers, tweezers, nail files, steel cutlery, penknives, manually operated hair trimming machines, manicure and pedicure sets, manicure and pedicure cases, bags and boxes with contents, electric shavers and electric hair trimming machines and nail clipping devices. KL. 9: Electronic and electrical appliances and instruments (included in this class), appliances for recording, transmitting and reproducing sound and images; vending machines, fruit and entertainment machines (including coin-operated machines); computers as well as video and computer games to be connected to television sets or in coin-operated versions; parts of all the above-mentioned products; accessories for computers, video and computer games and similar electronic appliances, ie. joy sticks, manual controls, control units, adapters, modules for addon functions and for enhancing memory capacity; voice synthesizers, light pens, electronic 3-D goggle programmed and blank programme cassettes, disks and cartridges as well as modules, storage boxes for cassettes and cartridges, programme recorders, printers, number keypads, electronic control units, disk stations consisting mainly of disk drives, microprocessors and electronic controls; electronic data processing equipment including viewing equipment, input equipment, output equipment, printers, terminals and memory units, also as add-on devices for basic equipment, computer programmes on tapes, cassettes, cartridges as well as modules, disks, films, punched cards, punched tapes and semi-conductor memory units; electronic data media; video games (computer games) in the form of computer programmes recorded on data media; recorded and blank sound media, including but not limited to records, compact disks, sound tapes and sound cassettes (compact cassettes); recorded and blank image media (included in this class); including but not limited to video disks (image disks), video films, video cassettes and video tapes; exposed films; spectacles including anti-dazzle spectacles, spectacle fittings, spectacle frames, spectacle containers, spectacle cases; photographic, film, optical and educational equipment and instruments, telephone cards, spectacles, spectacle frames and spectacle parts made of precious metals or their alloys; designed empty video covers; electronic game equipment with video screens and computer games. KL. 11: Lighting appliances, lamps and lights; filaments including fluorescent lamps, electric lamps, Christmas and ornamental light chains and parts of such light chains; lampshades; electrical and electronic lighting and heating equipment, appliances and instruments and parts for such equipment (included in this class); lighting, cooking and heating equipment for camping; sanitary appliances; temperature regulation, ventilation and air conditioning equipment, also for motor vehicles; solar collectors, accumulators; heat pumps; extra headlights; saunas. KL. 12: Land, air and watercraft for recreational use, including but not limited to bicycles, and boats; parts of land, air and watercraft; bicycle accessories, ie. bicycle nets, bicycle bags, baggage carriers, bells, bicycle pumps; car accessories, ie. trailer couplings, mudflaps, snow chains, wind guards, headrests, seat belts, children s safety seats, fancy (ornamental) trimmings, door panel guards, indicator glass, underlay for plastic number plates, ornamental moulding for exhaust pipes, plastic guards for door entrances, steering wheels, steering wheel covers, slipcovers for steering wheels, seat covers, windscreen wipers, pressure boosters, bumpers, inside and outside mirrors, ornamental buttons for gear levers, umbrella holders, sun visors, tow ropes, sun protection films and sheets for car windows, shock absorbers, car aerials, car seats, children s seats, roof racks, surf racks, bicycle racks, roof transport equipment, especially load bearing equipment, ski racks and metal and plastic roof transport containers, canopy tops, roll-over bars, exhaust systems, plastic dashboard fittings, radiator grilles, glove box units, rear window blinds, rear window sun visors; bicycle pumps. KL. 14: Precious metals and their alloys or plated with such metals, ie. hand-crafted goods, ornaments, tableware (not including cutlery), centrepieces, key fobs, ashtrays, cigar and cigarette cases, cigar and cigarette holders; jewellery products, gems; costume jewellery, cufflinks, tiepins, tie clips; buckles, badges, bracelets, bangles, anklets, neck1aces, broaches, earrings; timepieces including but not limited to watches, wall clocks, table and grandfather clocks; chronometers. KL. 16: Paper, cardboard, paper and cardboard products (included in this class); printed materials, newspapers and magazines, books, comics and comic books; book ends, book covers; photographs, posters, placards, pictures (prints and paintings); cardboard cut-out figures and decorations, stationery, post cards and greeting cards, swap cards, name tags in paper or cardboard, notebooks, notice boards, address books, stationery sets, document folders and files, film punchhole reinforcers, agendas, albums, paperweights, paper knives, desk mats, rulers, erasers, bookmarks and reading marks; cut-out patterns and stencils; transfers (including vinyl and iron-on transfers), rub-off images, paper and vinyl stickers, wrapping paper, paper or cardboard gift tags; selfadhesive plastic films for decoration purposes; paper and 2479

62 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 plastic packaging covers and bags; blackboards, glue for paper and stationery, writing utensils, especially ballpoint pens and fountain pens, pencil cases (not including leather pencil cases), pencil boxes, pencil holders, pencil extensors, pencil sharpeners, drawing, painting and moulding equipment and utensils, paintbrushes; artist s supplies, ie. colour pencils, chalk, painting boards and canvas; typewriters and office equipment (not including furniture), included in this class; dispensers for adhesive tape, teaching and educational aids (not including apparatus) in the form of printed materials, games, animal and plant specimens, geological models and specimens, globes, blackboard drawing utensils; playing cards, printing letters, printing blocks; stamps and endorsing inks, inks; paper knives, pencil cases, coasters for glasses, mugs and bottles made of cardboard. KL. 18: Goods made of leather and imitation leather (included in this class); travel bags, sports bags, leisure bags, swimming bags, beach bags, tote bags, shoulder bags, carrier bags and shopping bags, handbags, school bags, satchels, children s bags, briefcases, attaché cases, suitcases, small suitcases, clothes bags, rucksacks, shoe bags, shopping nets, shopping baskets, toilet bags, small ladies handbags, make-up bags and other receptacles not specifically adapted to the objects to be transported, made of knitted or woven natural or man made fibres, leather or imitation leather or of plastic; small leather goods, including but not limited to purses, wallets, key cases and pencil cases; belts; shoulder straps; skins and furs; saddler s products (included in this class); umbrellas, parasols and walking sticks; school bags, sports bags, kitbags, college bags, belt bags, multi-purpose receptacles (included in this class), dog s leashes, dog accessories (included in this class); textile bags, pouches, rucksacks, backpacks, toilet bags, cases, purses, wallets and key bags, prefabricated clothes bags. KL. 20: Furniture including metal, plastic, glass and/or acrylic glass furniture, leather, furniture and furniture parts; office, studio, garden and camping furniture; mirrors; frames; bedwear and accessories such as frames, mattresses and pillows as well as upholstered beds; wood or imitation wood products, ie. boards, picture frames, decorations, ornaments, wallplugs, clothes hangers, barrels, taps, boxes, cases, carved or turned crafts, ornaments, profiles, handles, curtain boards; plastic goods, ie. picture frames decorations, ornaments, containers (not including household and kitchen receptacles), bottle caps and stoppers, clothes hangers, hooks, barrels, curtain rods, boards, rings, studs, boxes, furniture and door fittings, profile, moulded and ornamental borders, screws, tacks, tanks, packaging receptacles; products made of cork, cane, rush and wicker, horn, bone, ivory, fishbone, tortoiseshell, amber, mother of pearl, meerschaum (sepiolite) (included in this class); venetian blinds and shutters for furniture; ladders; letter boxes (not made of metal); cushions; photo and picture frames; plastic first-aid kits for cars, empty, photo and picture frames, painted handcrafts made of wood, plastic, clay, glass, china and earthenware as well as in the form of lithographs. KL. 21: Household and kitchen receptacles (not made or plated with precious metals); small manually operated household and kitchen appliances; crockery and cooking utensils as well as buckets made of tin, aluminium, plastic or other materials; bodycare and grooming utensils, ie. combs, brushes (not including make-up brushes) and sponges glass, china and earthenware goods for household, kitchen and catering, including but not limited to glass and crockery as well as tableware; handcrafts made of glass, china and earthenware, also combined with other materials; electric combs and toothbrushes; shaving brushes and dusting brushes, coasters and other table utensils, ie. coasters for glasses; mugs and bottles made of glass, and cork, wood, metal, plastic and ceramics, place mats (sets) made of plastic, wood or imitation wood, champagne and wine buckets made of metal, plastic or glass; cooler bags; insulating flasks, perfume atomizers. KL. 24: Woven and knitted fabrics (included in this class); textile goods, ie. textile fabrics, curtains, blinds, household linen, bed and table linen; bed clothes and table cloths; textile imitation leather fabrics; woven labels for clothing and textile products (including iron-on labels), fabric badges textile wallpaper; bath and hand towels; textile handkerchiefs. KL. 25: Garments, headgear, footwear; skis protectors for shoes, studs and spikes; garment padding, boots, slippers; ready-made footwear, outdoor shoes, sport, leisure, training, jogging, gymnastic, beach and health shoes (included in this class), tennis shoes; sport shoes for roller-skate sets, also with hardened soles; gaiters, leather gaiters, stocking gaiters, puttees, spats; track suite, gym shorts and leotards, football shorts and jerseys, tennis shirts and shorts, swimwear and beachwear, swimming trunks and swimsuits including two-piece bathing suits, sport and leisurewear and beachwear, swimming trunks and swimsuits including two-piece bathing suite; sport and leisurewear (including woven and knitted garments), also for keep-fit, jogging and gymnastics, sport shorts, singlets, sweaters, T-shirts, sweatshirts, tennis and ski clothing; leisure suits, all-weather suits, tights (hosiery), football socks, gloves including leather gloves also in imitation leather, woolly hats, head bands and sweat bands, scarves, ties, belts, wind cheaters, oilskins, coats, blouses, jackets, skirts, trousers including jeans, sweaters and multi-piece inner-wear and outerwear sets; game leader armbands; foundation garments, underwear; children s clothing, clothing sets for babies, playsuits. KL. 26: Fabric patches; lace and embroideries; ribbons, shoelaces and shoebands; zips, buttons, hooks and eyelets, also for garments and footwear; needles, crochet hooks and knitting needles; belt clasps, tassels, hair nets; buttons, pins, pin badges. KL. 28: Games and toys (also electronic); jigsaw puzzles; puzzles; masks for dressing up, games, hobby and modelling kits with recreational materials for games, markers for games made of plastic, wood, rubber, china and other materials; toy cars and lorries, toy hats; electronic game equipment without video screens, electronic pocket games; recreational aids and equipment, ie. swings, inflatable swimming pools and bathing toys, slides, sand pits for playing in, skateboards, surfboards, roller-skates, ice skates; cuddly toys, rag dolls and animals as well as dolls made of woven fabrics, fur and other materials; dolls, dolls clothing, dolls shoes, dolls hats, dolls belts, dolls pinafores; balloons; gymnastic and sports apparatus and equipment (included in this class); keep-fit equipment; ski, tennis and fishing equipment; skis, ski bindings, ski poles, ski edges, ski furs; balls including sport and match balls; dumb-bells, balls for shot putting (shots), discuses, javelins; tennis 2480

63 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 rackets and parts thereof, including but not limited to grips, strings, grip and lead bands for tennis rackets, table tennis, badminton and squash rackets, cricket bats, golf clubs and hockey sticks; tennis balls and shuttlecocks; roller-skates and ice skates; table tennis tables; gymnastic clubs, sports hoops, sport nets, goal and ball nets; sport gloves, including but not limited to goalkeeper gloves and gloves for cross-country skiing and cycling; knee, elbow, ankle and shin pads for sports; plastic start and finish banners and tapes for sporting events, bags for sports equipment specifically adapted to the objects to be transported, bags and covers for golf clubs, tennis rackets, table tennis badminton and squash rackets, cricket hats and hockey sticks; Christmas tree decorations; board games, jigsaw puzzles, PVC balls, inflatable balls, surfing equipment, inflatable islands and air mattresses.. KL. 29: Meat, fish, poultry and sausages, meat and fish extracts, preserved, dried and cooked fruit and vegetables, meat, fish, poultry, fruit and vegetable jellies, readymade meat, fish, poultry, fruit and vegetable salads, edible gelatine, gelling agents for home-made jam and marmalade, jams, eggs, milk including curd, sour milk, buttermilk and evaporated milk, dairy products, ie. butter, cheese, cream, yoghurt, curd cheese, kefir, cream cheese, fresh cream, desserts made of yoghurt, curd cheese and/or cream, milk shakes with predominant milk content (also with added fruit), milky beverages, also with added fruit; edible dried milk, edible oil, edible fat, tinned meat, fish, fruit, vegetables and soup, also deep-frozen meat, ready prepared meals in tinned and deep-frozen versions, consisting mainly of meat and/or fish and/or vegetables and/or processed fruit and/or pasta and/or potatoes and/or rice, pickled fruit and vegetables, granulated stock, soups, ready-made vegetarian meals made of plants, vegetables and/or processed fruit, herbs, nuts and cereals; protein concentrates and preparations as a food additive or for cooking; vegetable protein preparations for producing foodstuffs except beverages, especially those made of soy beans; tofu; spreads, creams and pastes consisting mainly of vegetables, fruit, cereals, herbs, seeds, flower pollen and/or spices; mixtures consisting mainly of cereals or processed vegetables for making burgers; ersatz sausages and schnitzel consisting mainly of soy, fruit and vegetable purée, fruit and vegetable pastes including nut purée, fruit bars made of dried fruits, milk shakes with added cocoa or coffee. KL. 30: Sugar, edible glucose, rice, tapioca, sago, coffee substitutes, coffee, tea, cocoa, coffee and tea extracts; cocoa powder; coffee, tea, cocoa or chocolate beverages (including instant beverages); coffee or cocoa preparations for making alcoholic or soft drinks; flour; cereals prepared for human consumption, including but not limited to porridge oats or other cereal flakes, also sweetened, seasoned or aromatized; foodstuffs made of the above-mentioned cereal products, including but not limited to breakfast cereals and snacks, also mixed with dried fruits and nuts; potato flour, semolina, pasta, readymade and tinned pasta meals; bread, biscuits, cakes and other bakery products including but not limited to salty, soft and sweet pastry products such as snacks; bakery products suitable for storing, including but not limited to crisp bread, crunchy bakery products and biscuits; chocolate, confectionery, including but not limited to chocolate products and pralines, also with fillings of fruit, coffee, soft drinks, wine and/or spirits as well as of milk, dairy products, including but not limited to yoghurt; ice cream and dried ice cream powder; sweets, including but not limited to boiled sweets and chewing gums; honey, inverted sugar cream, fruit syrup, molasses syrup; cocoa mass for spreading, spreads consisting of sugar, cocoa, nougat, milk and fat; yeast, baking powder, baking essences (except ethereal oils); edible salt, mustard, pepper, vinegar, sauces (except salad dressings), ketchup, seasonings and seasoning mixtures; pudding desserts; aromatic substances for foodstuffs (included in this class); mayonnaise, remoulade. KL. 31: Animal food, especially dog food. KL. 32: Beers; milk shakes; based on milk and fruit juice in equal proportions; whey beverages; mineral water and carbonated water and other soft drinks; fruit beverages and fruit juices; syrups and other alcohol-free preparations for making beverages; fruit and vegetable juices for drinking; isotonic soft drinks. KL. 33: Alcoholic beverages (except beers), ie. wines, spirits and liqueurs; alcoholic preparations for making beverages; alcoholic milk shakes, cocktails and aperitifes based on spirits or wine; beverages containing wine. KL. 34: Tobacco, tobacco products, including but not limited to cigarettes; smokers supplies, ie. tobacco tins, cigars and cigarette holders, cigar and cigarette cases, ashtrays, pipe stands, pipe cleaners, cigar cutters, pipes, cigarette lighters, pocket tools for rolling cigarettes, cigarette paper, cigarette filters; matches. KL. 35: Television and radio advertising, also in the form of sponsorship; opinion surveys pertaining to the media sector and advertising focused consulting. KL. 38: Broadcasting and retransmission of radio and television programmes also by line, cable and satellite transmission as well as by similar technical systems, sound and image broadcasting via satellite; collection and provision of news; procurement of press information and information with a non-commercial character. KL. 41: Production, design and transmission of television and radio broadcasts with an educational, instructive or entertaining character and of news programmes; organization and implementation of show, quiz and music events and hosting of competitions in the field of entertainment and sports, also for recording purposes or as live broadcasts on radio or television; production of television and radio commercials including relevant prize draw programmes; production, reproduction, performance and hiring of films; production, reproduction of sound and image recordings on video and/or audio cassettes, tapes and discs, presentation of audio and video cassettes, tapes and discs; theatre performances, musical performances. KL. 42: Allocation of broadcasting, retransmission, audio-visual, mechanical or other rights of exploitation of television programmes, including but not limited to news programmes or other sound and image productions; administration and exploitation of copyrights and industrial property rights for third parties; publication and editing of printed materials; technical television and radio consulting; photographing. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: DE, ,

64 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: EAU DE LUNE (730) Innehaver: Kinesia SA, Travesera de Gracia, No. 9, Barcelona, ES KL. 3: Perfumery and cosmetics; essential oils, toilet soaps, talcum powder, shampoos and other hair lotions, bath gels and salts; deodorants for personal use and dentifrices. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: ES, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: RHEINPRINZ (730) Innehaver: Reh GmbH & Co KG, 3, Am Bahnhof, D Leiwen, DE KL. 33: Wine from the Rhine region. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: NORKOTRAL (730) Innehaver: Desitin Arzneimittel GmbH, Weg beim Jäger 214, D Hamburg, DE KL. 5: Medicines, chemicals for curative and hygiene purposes. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: BETOLIN (730) Innehaver: Woellner-Werke GmbH & Co, 26, Woellnerstrasse, D Ludwigshafen, DE KL. 1: Sodium silicate and/or potassium silicate for use in the building industry. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ASSY (730) Innehaver: Adolf Würth GmbH & Co KG, 10, Maienweg, D Künzelsau, DE KL. 6: Metal screws, metal nails, metal securing studs, metal securing clamps. KL. 20: Non-metalic screws, non-metalic nails, nonmetalic securing studs, non-metalic securing clamps. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: METABLOC (730) Innehaver: Sulzer Orthopädie AG, Grabenstrasse 25, CH-6341 Baar, CH KL. 10: Artifical limbs, artifical joints, implants, particularly implants for joints. 2482

65 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ASTROLITE SCOMPAS (730) Innehaver: Uvex Winter Optik GmbH, Würzburger Str. 181, D Fürth, DE KL. 9: Protective goggles for motorcyclists, ski goggles, sports goggles, goggles for swimmers, sunglasses, protective goggles for the workplace, spectacles, frames and lenses for spectacles, glass lenses for spectacles; protective helmets for workers, motorcyclists, skiers and ski jumpers; helmets for athletes; protective face screens and shields. Gazette nr.: 13/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (730) Innehaver: Scompas Kern AG, 312, Birkenweg, CH-5053 Staffelbach, CH KL. 9: Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments, such as compasses; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic recording media, sound recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing and computer equipment; fireextinguishing apparatus. KL. 16: Paper, cardboard; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery, such as compasses for drawing; adhesives for stationery or household purposes; artists materials; paintbrushes; typewriters and office requisites (except furniture); in structional and teaching materials (except apparatus); playing cards; printers type; printing blocks. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: CH, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Kadi AG, 27, Thunstettenstrasse, CH Langenthal, CH KL. 16: Printed matter, cookery books, teaching reference material, table napkins of paper. KL. 18: Travelling bags and sports bags, namely, rucksacks for everyday use, umbrellas. KL. 25: Clothing, aprons, jackets, T-shirts, footwear, headgear. KL. 29: Instant meals, namely, meals prepared with panroasted potatoes. KL. 30: Seasonings. KL. 35: Advertising. KL. 41: Education, training, entertainment, cultural activities, contests. KL. 42: Restaurants. Gazette nr.: 13/97 (300) Prioritet: CH, ,

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 14.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER VIKTIG INFO OM BEHANDLING AV VAREMERKESØKNADER For å gi et klarere innblikk ved noen sider av den praksis Patentstyret følger,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer