nr 15/ NO årgang 104 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 15/ NO årgang 104 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /14 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing av varer eller tjenester for nasjonale registreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Avgjørelse etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 15/14 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EUSEDEM Hospira UK Ltd, Queensway, Royal Leamington Spa, GB-CV313RW WARWICKSHIRE, Storbritannia Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grupo Bimbo SAB de CV, Prol. Paseo de la Reforma #1000, MX-CP01210 COL. PEÑA BLANCA SANTA FE OBREGÓN, Mexico Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , JM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Lion Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Klasse 9 Datamaskiner, computer periferiutstyr, dataterminaler; datahardware; mikroprosessorer, minnekort, monitorer, display, tastaturer, kabler, modem, printere, platestasjoner, adaptere, adapterkort, bindepunkter og drivere; tomme datalagringsmedia; magnetiske databærere; datasoftware; datasoftware for produksjon av multimediamateriale for andre, nedlasting, overføring, mottak, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder og elektroniske publikasjoner; datasoftware og -firmware, nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer og verktøyprogrammer for applikasjonsutvikling for personlige og håndholdte datamaskiner; datahardware og -software for tilveiebringelse av integrert telefonkommunikasjon med datastyrte globale informasjonsnettverk; innregistrerte dataprogrammer for behandling av personlig informasjon, databasebehandlingssoftware, tegngjenkjennelsessoftware, telefonibehandlingssoftware, software for elektronisk post- og meldingsutveksling, personsøkingssoftware, mobiltelefonsoftware; databasesynkroniseringssoftware, dataprogrammer for tilgang til, browsing og søking i online databaser, datasoftware for omdirigering av meldinger, internettepost og/eller annen data til en eller flere elektroniske håndholdte innretninger fra et datalager på eller forbundet med en personlig datamaskin eller en server; datasoftware for synkronisering av data mellom en fjernstasjon eller -innretning og en fast- eller fjernstasjon eller -innretning; håndholdte digitale elektroniske innretninger og software relatert til dette; MP3 og andre digitalformat-lydspillere; håndholdte datamaskiner, tablet-datamaskiner, personlige digitale assistenter (PDA), elektroniske planleggere, elektroniske notatblokker; mobile digitale elektroniske innretninger, globale posisjoneringssysteminnretninger (GPS), telefoner; håndholdte og mobile digitale elektroniske innretninger for sending og mottak av telefonsamtaler, fakser, elektronisk post og annen digital data; trådløse telefoner; mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; faksmaskiner, svarermaskiner, kameraer, videotelefoner og bildetelefoner, telefonbaserte informasjonsgjenfinningssoftware og -hardware; elektroniske håndholdte enheter for trådløs mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger, og elektroniske innretninger som setter brukeren i stand til 3

4 registrerte varemerker nr 15/14 å etterspore eller behandle personlig informasjon; elektronisk kommunikasjonsutstyr og -instrumenter; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; fonter, skrifttyper, skriftdesign og symboler i form av innspilt data; chip-er, plater og kassetter med eller for opptak av dataprogrammer og software; RAM, ROM; faststoffs minneapparater; brukermanualer i elektronisk lesbar form, maskinlesbar form eller datamaskinlesbar form for bruk med, og solgt som en enhet med alle de forannevnte varer; apparater for datalagring; harddisker; mini harddiskstasjonslagringsenheter; audio-video-plater, CD-ROM og digitale versatile plater; musematter; hodetelefoner; stereohodetelefoner; hodetelefoner til å putte i ørene; stereohøytalere; lydhøytalere; lydhøytalere for hjemmet; monitorhøytalere; høytalere for datamaskiner; personlige stereohøytalerapparater; radiomottakere, forsterkere, apparater for opptak og gjengivelse av lyd, elektriske platespillere, platespillere, hi-fi stereoapparater, båndopptakere og apparater for gjengivelse, høytalere, multihøytalerenheter, mikrofoner; digitale lyd- og videoinnretninger; lydkassettopptakere og -spillere, videokassettopptakere og spillere, CD-spillere, digitale versatile plateopptakere og -spillere, digitale lydbåndopptakere og spillere; digitale musikk- og/eller videospillere; radioer; videokameraer; lyd-, video- og digitale miksere; radiosendere; lydapparater for biler; datautstyr for bruk med alle forannevnte varer; elektroniske apparater med multimediafunksjoner for bruk med alle forannevnte varer; elektroniske apparater med interaktive funksjoner for bruk med alle forannevnte varer; ekstrautstyr, deler, tilbehør og testapparater for alle forannevnte varer; deler og tilbehør til alle forannevnte varer; futteraler, vesker og etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer, laget av lær og lærimitasjoner, stoff eller tekstile materialer. Klasse 42 Applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) med datasoftware; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) med software for produksjon av multimediamateriale for andre, nedlasting, overføring, mottak, redigering, ekstrahering, koding, dekoding, fremvisning, lagring og organisering av tekst, grafikk, bilder og elektroniske publikasjoner; design og utvikling av datahardware og software; konsultasjonstjenester vedrørende datahardware og software; utleie av datahardware- og softwareapparater og -utstyr; konsultasjonstjenester vedrørende multimedia og audiovisuelt software; dataprogrammering; støtte- og konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer, databaser og applikasjoner; grafisk design for utarbeidelse av nettsider på internett; informasjon relatert til datahardware eller software tilveiebrakt online fra et globalt datanettverk eller internett; opprettelse og vedlikehold av nettsider; vertstjenester i forbindelse med nettsider for andre; tilveiebringe søkemotorer for innhenting av data via kommunikasjonsnettverk; applikasjonstjenestetilbydertjenester (ASP) med software for bruk i sammenheng med online musikkabonnementstjenester, software som setter brukeren i stand til å spille og programmere musikk- og underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst- og multimediainnhold, og software med musikklydopptak, underholdningsrelatert lyd-, video-, tekst- og multimediainnhold; tilveiebringelse av midlertidig internettilgang for å bruke online ikke-nedlastbart software for å sette brukeren i stand til å programmere lyd-, video-, tekst- og multimediainnhold, herunder musikk, konserter, videoer, radio, fjernsyn, nyheter, sport, spill, kulturelle begivenheter, og underholdningsrelaterte programmer; tilveiebringelse av søkemotorer for å skaffe data på et globalt datanettverk; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte; drift av søkemotorer; datakonsultasjons- og støttetjenester for skanning av informasjon inn i datadisker; opprettelse av indekser av online informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelig på globale datanettverk for andre; tilveiebringe brukertilgang til internett (tjenestetilbyder); sosial nettverkingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NORDSJÖ VERDENS FARGER Akzo Nobel Coatings International BV, Velperweg 76, NL-6824BM ARNHEM, Nederland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 2 Klasse 9 Maling; fernisser; lakker; tynnere for maling, fernisser og lakker; fargestoffer som tilsetningsstoffer for maling, fernisser og lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; grunningspreparater i form av maling; fargestoffer for tre. Dataprogrammer innregistrert på databærere og som nedlastbar programvare; programvare (innregistrerte dataprogrammer); apparater og instrumenter for å analysere farger; apparater og instrumenter for å måle farger; fargevisningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cadbury UK Ltd, P.O. Box 12, Bournville Lane, GB- B302LU BOURNVILLE, BIRMINGHAM, Storbritannia Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Ikke-medisinske konfektyrer; sjokolade; sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; frosne konfektyrer; nedkjølte konfektyrer; kaker, kjeks og kjeksvarer; og tyggegummi. 4

5 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KENT JET TUBE British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, US-DE19808 WILMINGTON, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Zparkl ZPARKL AS, Kvalebergveien 21, 4016 STAVANGER, Klasse 9 Dataprogrammer og databaser. Klasse 35 Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser. Klasse 41 Utdannings- og opplæringsvirksomhet; klubbvirksomhet; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare). Klasse 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; mentorvirksomhet (sosiale tjenester). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet, nemlig ledelse av klasser, seminarer, symposier, konferanser og instruksjonskurs vedrørende virologi og HIV. Klasse 42 Farmsøytisk forsknings- og utviklingsvirksomhet for andre vedrørende virologi, støtte til selvstendige forskningsprosjekter fokusert på å forbedre forståelsen av virologi. Klasse 44 Helsepleievirksomhet, nemlig tilveiebringelse av informasjon til leger, profesjonelle helsepleiepersonale og pasienter i emnet helsespørsmål og bevissthet vedrørende virologi, inklusiv HIV. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen B BARCEL Grupo Bimbo SAB de CV, Prol. Paseo de la Reforma #1000, MX-CP01210 COL. PEÑA BLANCA SANTA FE OBREGÓN, Mexico Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Halla Katta ARON EGIL LERBERG, ÅSVEGEN 490, 2030 NANNESTAD, Klasse 24 Tekstiler og tekstilvarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy. Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, US- NY10154 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Trykksaker, nemlig reklame- og salgsfremmende informasjonsmateriell i form av nyhetsbrev, blader, bøker, småskrifter, pamfletter og brosjyrer i området helsepleie og farmasøytiske preparater, vedrørende virologi. 5

6 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cadbury UK Ltd, P.O. Box 12, Bournville Lane, GB- B302LU BOURNVILLE, BIRMINGHAM, Storbritannia Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse 30 Ikke-medisinske konfektyrer; sjokolade; sjokoladekonfektyrer; sukkerkonfektyrer; frosne konfektyrer; nedkjølte konfektyrer; kaker, kjeks og kjeksvarer; og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Cloppenburg Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE DÜSSELDORF, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige skjemaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRESSLESS YOU Ekornes ASA, Industrivegen 1, 6222 IKORNNES, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 20 Møbler, herunder hvilestoler, lenestoler, sofaer og bord. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CALL OUT Mastiff Entertainment AS, Postboks 2 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; data programvare; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd-plater; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfrem visning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografi reportasjer; innspillingsstudioer; layouttjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; 6

7 registrerte varemerker nr 15/14 tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRØV MITT LIV Mastiff Entertainment AS, Postboks 2 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; data programvare; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd-plater; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfrem visning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografi reportasjer; innspillingsstudioer; layouttjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KJÆRLIGHET UANSETT Mastiff Entertainment AS, Postboks 2 Grünerløkka, 0505 OSLO, Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 OSLO, Klasse 9 Magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; databehandlingsutstyr, datamaskiner; data programvare; tegnefilmer; lysbilder; lydfilmer; eksponerte filmer; kinematografiske filmer; cd-plater; optiske plater; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; optiske databærere; elektroniske dagbøker; notisbok i form av datamaskin; elektroniske oppslagstavler; videokassetter; videospillkassetter; elektroniske publikasjoner; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; nedlastbare musikkfiler; nedlastbare billedfiler; usb-minnepinner. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastemballasje; trykktyper, klisjeer; aviser; brosjyrer; bøker; flygeblad; grafiske trykk; hefter; håndbøker; innbundne bøker; instruksjonsmateriell; magasiner; pamflett; plakater; postkort; skolemateriell; tidsskrifter; trykte publikasjoner. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; digital bildebearbeidelse; distribusjon av film; elektronisk setting; filmfrem visning; filmproduksjon på videobånd; filmproduksjon; filmstudioer; fjernsynsunderholdning; fotografering; fotografi reportasjer; innspillingsstudioer; layouttjenester; nyhetsreportasjetjenester; produksjon av musikk; produksjon av radio- og fjernsynsprogram; publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line; radiounderholdning; redigering av videobånd; skriving av tekster; tekstforfattervirksomhet; teksting; tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av videobånd; videobåndredigering; videofilming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Montego Peek & Cloppenburg KG, Berliner Allee 2, DE DÜSSELDORF, Tyskland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og 7

8 registrerte varemerker nr 15/14 reisevesker; håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljvirksomhet, også via websteder og teleshopping, relatert til klær, fottøy, hodeplagg, blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler, solbriller, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; håndkofferter, bager og vesker, håndvesker, lommebøker, portemonéer, nøkkeletuier, ryggsekker, punger, paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; organisering og gjennomføring av salgsfremmende begivenheter og kundevennlige skjemaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSOON RUNNER DYNAVEC AS, Hornebergvegen 7 A, 7038 TRONDHEIM, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 7 Løpehjul for turbiner; pumpeløpehjul. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROPYMORE CCS Healthcare AB, Box 10054, SE BORLÄNGE, Sverige L-O Lundquist Patentbyrå AB, Box 80, SE KARLSTAD, Sverige Klasse 3 Kosmetiske preparater for hudpleie; kosmetisk krem; preparater for hudpleie; kosmetisk krem for hudpleie; beskyttende krem for hud; lotion for kosmetisk bruk. Klasse 5 Farmasøytiske preparater for hudpleie; lotion for farmasøytisk bruk; medikamenter for hudpleie; krem for hudpleie for medisinske formål; lotion for hudpleie for medisinsk bruk; krem for hud for medisinsk bruk; hudbeskyttende krem for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Grupo Bimbo SAB de CV, Prol. Paseo de la Reforma #1000, MX-CP01210 COL. PEÑA BLANCA SANTA FE OBREGÓN, Mexico Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk eller veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeertatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer og konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IVT AIRX Bosch Thermoteknik AB, Box 1012, SE TRANÅS, Sverige Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse 11 Apparater for oppvarming, kjøling, tørking, vanntilførsel og sanitære formål; varmepumper; varmevekslere (ikke maskindeler); varmeakkumulatorer; varmeelement; varmegeneratorer; varmeplater; varmeinstallasjoner. 8

9 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/079,667 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ADVENT DATA SERVICES Advent Software Inc, 600 Townsend St., US-CA94103 SAN FRANCISCO, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 35 Fremskaffelse av online finansiell data og informasjon relatert til finansielle porteføljer gjennom et elektronisk dataformat; dataoppdaterings- og datatilføringstjenester i forbindelse med finansielle porteføljer; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. Klasse 42 Design av computersystemer; digitalisering av dokumenter [skanning]; elektronisk lagring av data; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media: konvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]: rådgivningstjenester innen IT; softwaretjenester [saas]; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; vitenskapelig forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASSITECH AS, co DIGS, Olav Tryggvasons gate 30, 7011 TRONDHEIM, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHECKD AS, Haglundveien 20A, 1400 SKI, Klasse 37 Bygningsinformasjon; konsulentbistand ved byggingstjenester; reparasjonsinformasjon; undervannsreparasjon. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]: informasjon om telekommunikasjon: kommunikasjon ved dataterminaler; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telekonferansetjenester; tilveiebringelse av praterom på internett; tilveiebringelse av tilgang til databaser; utleie av telekommunikasjonsutstyr; videokonferansetjenester. Klasse 41 Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; coaching (veiledning). Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. 9

10 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern;m planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. 10

11 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. 11

12 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen lagring av avfall; utleie av containere. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; sortering av avfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast, tekstil, glassfiber; plastemballasje for avfall. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifterav avfallshåndteringsbedrifter; kontortjenester for avfallshånderingsbedrifter; bistand med utarbeidelse av avfallsplaner, utarbeidelse av statistikk for avfallsmengde og avfallstyper; bistand med dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i tilknytning til håndtering av avfall og transport og lagring av masser. Klasse 39 Avfallstransportvirksomhet til lands; landtransport og Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast, tekstil, glassfiber; plastemballasje for avfall Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av avfallshåndteringsbedrifter; kontortjenester for avfallshåndteringsbedrifter; bistand med utarbeidelse av avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for avfallsmengde og avfallstyper; bistand med dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i tilknytning til håndtering av avfall og transport og lagring av masser. Klasse 39 Avfallstransportvirksomhet; landtransport og lagring av avfall; utleie av containere. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon; håndtering av farlig avfall; sortering av avfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILHELMSEN & SØNNER Norsk Gjenvinning AS, Postboks 567 Skøyen, 0214 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Avfallsposer og avfallssekker av papir, plast, tekstil, glassfiber; plastemballasje for avfall Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av avfallshåndteringsbedrifter; kontortjenester for avfallshåndteringsbedrifter; bistand med utarbeidelse av avfallsplaner; utarbeidelse av statistikk for avfallsmengde og avfallstyper; bistand med dokumentasjon for sluttbehandling og deponering av avfall; bistand med utarbeidelse av rapporter i tilknytning til håndtering av avfall og transport og lagring av masser. 12

13 registrerte varemerker nr 15/14 Klasse 39 Avfallstransportvirksomhet til lands; landtransport og lagring av avfall; utleie av containere. Klasse 40 Bearbeiding av materialer; avfallsbehandling; gjenvinning av avfall og skrot; avfallsforbrenning; avfallsdestruksjon, håndtering av farlig avfall; sortering av avfall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. 13

14 registrerte varemerker nr 15/14 Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir. Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM, Klasse 16 Bøker, flagg av papir, trykksaker, plakater, etiketter, ikke av tekstiler. Klasse 24 Flagg ikke av papir.

15 registrerte varemerker nr 15/14 Klasse 26 Jakkemerker (buttons). Klasse 35 Reklamevirksomhet, markedsstudier, markedsundersøkelser. Klasse 39 Organisering av reiser. Klasse 41 Opplæring i naturforvaltning; utgivelse av bøker og trykksaker. Klasse 42 Geologisk og teknisk forskning i forbindelse med naturvern; faglige konsultasjoner (ikke om forretning) i forbindelse med naturforvaltning og naturvern; planlegging vedrørende opprettelse og forvaltning av naturvern. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , RU, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Fashion One Fashion One Television LLC, 820 Meridian Avenue, US-FL33139 MIAMI BEACH, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 38 Kringkasting av televisjonsprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TANSA Tansa Systems AS, Østensjøveien 36, 0667 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr, datamaskiner, magnetiske databærere; nedlastbare dataprogrammer (software), dataprogrammer (software) innregistrert på databærere, skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse 42 Design og utvikling av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer; konvertering av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; oppdatering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer; design av computersystemer. GALÅVOLDEN GÅRD Ingulf Galåen, Galåen, 7374 RØROS, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONSTER REHAB Monster Energy Co, 1 Monster Way, US-CA92879 CORONA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 5 Nærende tilsetninger for medisinske formål i flytende form i form av vitaminpreparater. Klasse 32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bemanning Nord AS, Vefsn veien 11, 8657 MOSJØEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse 35 Markedsføringsvirksomhet; personellrekruttering for 15

16 registrerte varemerker nr 15/14 tjenester som ikke har noe med sjømilitær forskning å gjøre; utleie av personell for tjenester som ikke har noe med sjømilitær forskning å gjøre; rådgivning vedrørende personal spørsmål og bedriftsledelse. Klasse 41 Opplæringsvirksomhet for tjenester som ikke har noe med sjømilitær forskning å gjøre; organisering og ledelse av kurs og seminarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ODLO Odlo International AG, Bösch 47, CH-6331 HÜNENBERG, Sveits Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 12 Sykkelvesker. Klasse 18 Ryggsekker; sportsvesker; kofferter, reisevesker, reisebager, reisekister, reisekofferter; skovesker. Klasse 25 Klær, sportsklær og klær for utendørs aktiviteter, undertøy, skjerf, håndleddsbånd, svettebånd, knevarmere, leggvarmere, ansiktsmasker, hansker (bekledning); bukseseler; belter (bekledning), beltevesker; hodeplagg, hatter, luer, pannebånd; fottøy. Klasse 28 Sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; bager spesielt tilpasset ski, overtrekk for ski. kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; overføring av digitale filer; satellittoverføring; tilby tilgangstid til et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk; tilveiebringelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; trådløs kringkasting; videokonferansetjenester. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; kontroll av oljebrønner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; leie av webserver; programmering for datamaskiner; vitenskapelig forskning; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Il Tempo Gigante banen HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK AS, Fossekrovegen 22, 2625 FÅBERG, Klasse 41 Forlystelsesparker. Fornøyelsesparker. Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIXAVI AS, Domkirkeplassen 2, 4006 STAVANGER, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater; antenner; batteriladere; fotografiske søkere; hodetelefoner; optiske linser; radiologiske apparater for industriell bruk; radiologiske skjermer for industriell bruk. Klasse 38 Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; distribusjon via kabel; elektronisk postoverføring; elektroniske oppslagstavler [telekommunikasjonstjeneste]; informasjon om telekommunikasjon; kabelfjernsynssendinger; (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Il Tempo-banen HUNDERFOSSEN FAMILIEPARK AS, Fossekrovegen 22, 2625 FÅBERG, Klasse 41 Forlystelsesparker. Fornøyelsesparker. Underholdningsvirksomhet. 16

17 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mars AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, fryste, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; poteter; geleer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; meieriprodukter; melkedrikker; produkter bearbeidet eller tilberedt for konsum, bestående eller produsert hovedsakelig av de forannevnte varer. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier, is; bakevarer; desserter; kaffeerstatninger; drikkesjokolade; kornbarrer; pasta; nudler; kjeks; kaker; sjokolade; iskrem; fryste konfektyrer; pesto; urter; produkter bearbeidet eller tilberedt for konsum, bestående eller produsert hovedsakelig av de forannevnte varer. TUNNELSUPPLY AS, Thorvald Meyers gate 4 A, 0555 OSLO, Klasse 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); Klasse 8 rugemaskiner; salgsautomater. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUNIOR MINTS Tootsie Roll Industries LLC, 7401 South Cicero Avenue, US-IL60629 CHICAGO, USA Hynell AS, Parkveien 53 B, 0256 OSLO, Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, krydderier. 17

18 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja OSLO MARATON SPORTSKLUBBEN VIDAR, Postboks 5897 Majorstua, 0308 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; Mekanismer for myntstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; tidtagingsapparater; dataprogrammer og softwareapplikasjoner, herunder inneholdende treningsprogrammer; elektronisk utstyr for observering og visning av data fremskaffet under trening; elektronisk utstyr for tilveiebringelse av treningsinstruksjoner under trening. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), termoser. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, herunder ski, skiutstyr, stasjonære sykler, stepmaskiner, tredemøller, trappemaskiner, klatremaskiner, elliptiske treningsmaskiner, uttøyingsmaskiner, styrkebyggende utstyr nemlig vektbenker, vekter, hjemmetreningsstudio treningsmaskiner for trening av kroppen; juletrepynt. Klasse 32 Øl; kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; energidrikker, sportsdrikker, herunder smakstilsatte ikkekullsyreholdige isotoniske, hypertoniske og hyptoniske drikkevarer; drikkevann med vitaminer, vann uten kullsyre, kildevann, smakstilsatt vann, behandlet drikkevann, vannbaserte drikkevarer med teekstrakt og ikke- alkoholholdige fruktsmakstilsatte drikkevarer, - frukt- og grønnsaksjuicer; mineralvann; siruper, ikkealkoholholdige fruktekstrakter og -essenser for å lage ikke-alkoholholdige-, ikke-kullsyreholdige- og kullsyreholdige mineralvann; protein- og karbohydratdrikker; pulver og siruper til bruk for tilberedning av isotoniske, hypertoniske og hypotoniske sportsdrikker, sportsdrikkevarer og fruktbaserte drikkevarer. Klasse 35 Forretningsdrift; salg av varer i klasse 9, 14,16,18,21, 25,28 og 32. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering av løpsarrangementer og sportskonkurranser; underholdning i forbindelse med løpsarrangement og sportskonkurranser; organisering og ledelse av konferanser, kongresser og seminarer; tidtagingstjenester ved sportsbegivenheter; tilveiebringelse av fasiliteter til rekreasjon, sport og fritid; tilveiebringelse av idrettsanlegg. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse og drift av en webside inneholdende treningsprogrammer i tilknytning til sportslige aktiviteter; tilveiebringelse og drift av en webside for lagring/registrering av data i forbindelse med trening; tilveiebringelse og drift av en webside hvor det kan etableres løpegrupper og hvor brukerne kan dele informasjon i tilknytning til løping. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GRAINDROPS Torodd and Susanne Lien, 587 Cleveland Ave., US- CA95472 SEBASTOPOL, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 30 Drikker som ikke inneholder melkeprodukter, kornbaserte drikker, probiotiske drikker, pulver til bruk til fremstilling av drikker, kornbaserte drikker og probiotiske drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen styrebordet LEIF ARILD RANGLO, Røykås Terrasse 62, 1476 RASTA, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 18

19 registrerte varemerker nr 15/14 og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet i form av audio og video. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JUXTAPOZ Delicato Vineyards, South Highway 99, US- CA MANTECA, USA Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (521) Bruk/innarbeidelse Ja FLÅMSBANA Flåm Utvikling AS, Postboks 42, 5742 FLÅM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier, og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføring av opplevelser og turistattraksjoner; salg av suvenirer. Klasse 39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; jernbanetransport. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av turistattraksjoner Klasse 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Fleminginkatu 34, FI HELSINGFORS, Finland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel og flytende brensel (også for motorer) og belysningsstoffer; lys og veker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; engrosog detaljsalgstjenester relatert til brensel og flytende brensel. Klasse 37 Vedlikeholds- og reparasjonstjenester; installasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; distribusjon, forsyning, transport og lagring av brensel. 19

20 registrerte varemerker nr 15/14 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta, Fleminginkatu 34, FI HELSINGFORS, Finland Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel og flytende brensel (også for motorer) og belysningsstoffer; lys og veker. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; engrosog detaljsalgstjenester relatert til brensel og flytende brensel. Klasse 37 Vedlikeholds- og reparasjonstjenester; installasjonsvirksomhet. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; distribusjon, forsyning, transport og lagring av brensel. EXCELLARS AS, Jacob Aalls gate 59, 0364 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VSIM Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002 STAVANGER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Dataprogrammer for bruk i undervisning og opplæring innen helsetjenester i et virtuelt miljø, nemlig administrasjonsprogramvare for helseomsorg eller medisinsk simulering; utviklingsverktøy for dataprogramvare; dataprogramvare for applikasjon og database integrasjon. Klasse 41 Undervisning og opplæringsvirksomhet innen behandling, omsorg, produkter og tjenester på det medisinske område, herunder praktisk trening og demonstrasjon i et virtuelt miljø med interaktiv virtuell pasientsimulering. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 53/15-2015.12.28 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 02/12-2012.01.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 11/16-2016.03.14 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 16/12-2012.04.16 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 42/15-2015.10.12 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 22/09-2009.05.25 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 07/07-2007.02.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer