nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEVELOPERNET (730) Innehaver: Novell, Inc, 1555 North Technology Way, Orem, UT 84057, US (740,750) Fullmektig: Prétor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, innregistrerte dataprogrammer; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av dataprogrammer og EDB-programmering, rådgivning og konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer; utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, utleie av accesstid til computer databaser. CH, , 07127/1996 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: UPS ONLINE ENVOY (730) Innehaver: United Parcel Service of America Inc, Atlanta, GA, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Computerprogrammer og mykvare; batterier; utstyr for alternativ energiforsyning; anordninger for beskyttelse mot spenningsvariasjoner; magnetiske disker og bånd; skrivere, skalere og skannere. KL. 38: Tjenester i forbindelse med formidling av meldinger, brev, dokumenter og annen tekst gjennom telex, telefon, elektroniske medier, samt gjennom et eller flere globale computernettverk, eller via andre media. KL. 39: Tjenester i forbindelse med transport av brev, dokumenter, meldinger, trykksaker og andre varer og gjenstander via land-, sjø- og luftbefordringsmidler, varelagring, oppbevaring, pakking og distribusjon i tilknytning til forannevnte tjenester og varer. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Den norske Bank ASA, Postboks 1171 Sentrum, 0107 Oslo, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (730) Innehaver: NV Sumatra Tobacco Trading Co, Pematang Siantar, Sumatera Utara, ID (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 34: Sigaretter, kreteksigaretter, sigarer, tobakk, artikler for røkere, askebegre, ikke av edelmetall, sigarettpapir, filtere, fyrstikker, lightere. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Tor Wilhelm Fredriksen, Sorgenfrigt. 20B, 0365 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilberedning av mat og drikke. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Norplan AS, Plogveien 1, 0612 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Aventis Pharma AS, Sandakerveien 138, 0485 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirma Skjerve-Nielssen & Brinch v/harald Skjerve-Nielssen, Postboks 239 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 42: Arkitekter; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann); ingeniørvirksomhet (ekspertise); tekniske konsultasjoner; tekniske prosjektstudier; teknisk konsulentvirksomhet; utleie av transportable bygninger; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer i forbindelse med de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Activ Transport & Flyttebyrå AS, Nordsetergrenda 19 B, 1161 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Flyttebyråer; lagring av varer. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: DaimlerChrysler Services (debis) AG, Eichhorn Strasse 3, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: A&E Television Networks, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 41: Produksjon av film og fjernsynsserier herunder kabelfjernsynsserier med sikte på å høyne bevisstheten med hensyn til viktigheten av å lære historie og nødvendigheten av å bevare historiske områder, dokumenter, kulturgjenstander og andre historiske gjenstander. KL. 42: Online datavirksomhet, nemlig anskaffelse av multibrukeradkomst til et globalt datainformasjonsnettverk til å overføre og spre en rekke opplysninger relatert til historie og bevaring av historiske områder, dokumenter, kulturgjenstander og andre historiske gjenstander, anskaffelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk med sikte på å høyne bevisstheten med hensyn til viktigheten av å lære historie og nødvendigheten av å bevare historiske områder, dokumenter, kulturgjenstander og andre historiske gjenstander. KL. 9: Maskinlesbare databærere av alle typer med innregistrerte dataprogrammer. KL. 35: Forretningsrådgivning, vitenskaps- og organisasjonsrådgivning, rådgivning og konsulentbistand i personalspørsmål; markedsføring; markedsforskning og markedsanalyser; annonse- og reklamevirksomhet for tredjemann; organisering av utstillinger og messer; databanktjenester, nemlig innsamling, spredning, arkivering, innregistrering og innhenting av data. KL. 41: Utdannelses- og videreutdannelsesvirksomhet, organisering av møter, kongresser, foredrag, kollokvier, treningskurser og seminarer; offentliggjørelse og utgivelse av trykksaker, faglitteratur og tidsskrifter, herunder slike publikasjoner innenfor feltene forretningsmodeller og nye prosesser. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning, utnyttelse av industrielle rettigheter, forvaltning og utnyttelse av åndsverksrettigheter; programdokumentasjonstjenester i form av fremstilling av brukerveiledninger og beskrivelse av eksterne og interne egenskaper ved en programmodul, utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer og dataprogramsystemer. DE, , /42 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Novatex Italia SpA, Oggiono (Lecco), IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 22: Nett, reip, presenninger; strikkede og vevede nett for bruk i landbruk, gartnerier, hagebruk, fruktdyrking og for bruk med emballeringsmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Geogruppen AS, Polarmiljøsenteret, 9293 Tromsø, NO KL. 35: Innsamling og organisering av geologisk informasjon for bruk i databaser. KL. 42: Faglig konsultasjon i forbindelse med geologi via internett; formidling av geologisk informasjon. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INCOPY (730) Innehaver: Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, San Jose, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datasoftware; elektroniske publikasjoner; brukerhåndbøker og instruksjonsmanualer i elektronisk form. US, , 75/800,250 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INTEROUTE LOGICA (730) Innehaver: Interoute Telecommunications (UK) Ltd, 7 Portland Place, London W1N 3AA, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogramvare og datamaskinvare for bruk i forbindelse med telekommunikasjon; modemer; databehandlingsapparater og instrumenter; kodede magnetiske kort; magnetiske kodere; integrerte kretskort; høyfrekvensapparater og -instrumenter; interkommunikasjonsapparater og overføringsapparater; overføringsapparater; overføringsapparater og - instrumenter; master med trådløs antenne; optiske fibre, telefonmottakere, koplingstavle og sentralbord, telefonog telegrafledninger, videotelefoner; telefoner og telegrafapparater og -instrumenter; telemetre; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; telefonkort. KL. 37: Installasjon, reparasjon og vedlikehold av telekommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon i relasjon til installasjon, reparasjon og vedlikehold av telekommunikasjonsnettverk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, tjenester i forbindelse med sending av beskjeder; datastøttet overføring av beskjeder og bilder; kommunikasjon ved hjelp av dataterminaler og elektronisk post; kommunikasjon ved hjelp av fiberoptisk nettverk; telefonkommunikasjonstjenester; faksoverføringstjenester; personsøkertjenester (paging services); telegraftjenester; telegrambyrå; telekstjenester; utleie av telekommunikasjonsutstyr og -apparater, inkludert faksapparater, apparater i forbindelse med sending av beskjeder, modemer, telefoner og satellittelekommunikasjon og apparater og instrumenter for forannevnte tjenester; informasjon for alle forannevnte telekommunikasjonstjenester. KL. 42: Oppdatering, design og vedlikeholdstjenester i forbindelse med dataprogramvare; dataprogrammeringstjenester; leasing av tilgangstid til datamaskiner og databaser, inkludert leasing av tilgang til en datamaskindatabase for manipulasjon av data, inkludert leasing av tilgang til en datamaskindatabase; forberedelse av rapporter relatert til forannevnte tjenester; konsultasjonstjenester for alle forannevnte telekommunikasjonstjenester. (730) Innehaver: Logica plc, London, England, GB KL. 37: Vedlikeholds-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet av datamaskiner, mikrodatamaskiner, hardware, datamaskinperiferinnretninger, terminaler, monitorer, dataskjermenheter, tastatur, mobilt kommunikasjonsutstyr herunder håndholdte sett; apparater, instrumenter, utstyr og systemer for elektronisk databehandling, elektronisk kontordrift og administrasjon, kommunikasjons-, telekommunikasjons- og satellittdrift, administrasjon og kontroll. KL. 38: Telekommunikasjons- og kommunikasjonstjenester; telekommunikasjons- og kommunikasjonstjenester med radio, fjernsyn, teletekst og andre elektroniske audio-, orale- eller visuelle midler av kommunikasjon; overføring av data og av informasjon; overføring av data og av informasjon via satellitt, laserstråler, fiberoptiske, radiofoniske, telefoniske eller elektroniske midler; konsultasjonstjenester relatert til de ovennevnte tjenester. KL. 42: Vedlikeholds-, reparasjons- og installasjonsvirksomhet av software og softwareprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPENTV FRAME (730) Innehaver: OpenTV Inc, 401 East Middlefield Road, Mountain View, CA 94043, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner; dataprogrammer; computer hardware og software for kompresjon, dekompresjon og bearbeiding av bilder til fjernsynsbilder. US, , 75/888,498 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALLIANSE (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Danske Bank A/S, Holmens Kanal 2-12, DK-1092 København K, DK KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, annonse- og reklamevirksomhet i forbindelse med investeringsbank- og korporativ finansvirksomhet, utarbeidelse av aksjeanalyser og aksjehandel og i forbindelse med bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon. KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær og valutavirksomhet, eiendomsmeglervirksomhet og forretninger med fast eiendom, investeringsbank i form av korporativ finansvirksomhet, utarbeidelse av aksjeanalyser og aksjehandel, herunder slike tilbudt via et globalt datanettverk. KL. 41: Kursvirksomhet. KL. 42: Restaurantvirksomhet og utbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling; sunnhets- og skjønnhetspleie, bistand ved landbruksvirksomhet, veterinære tjenester, juridiske tjenester, vitenskapelig og industriell forskning; programmering for computere, utvikling og ajourføring av computerprogrammer samt rådgivning, herunder via et globalt datanettverk, om programmering, utvikling og ajourføring av computerprogrammer til bruk i investeringsbanker, arbitrasjevirksomhet, juridisk bistand og om meglervirksomhet. (730) Innehaver: Allianse Informasjonssystemer AS, Postboks 369, 4002 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 42: Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, lisensiering og utleie av dataprogramvare, konsulenttjenester vedrørende datamaskiner, dataprogrammer og datasystemer; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer, -websider og nettverk for andre, utleie av tilgangstid til databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AGENTDEPOT (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94303, US KL. 35: Annonse- og reklametjenester for andre via globale datanettverk; informasjonstjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon om detaljhandel vedrørende teknologiprodukter og tjenester via globale datanettverk for bruk av ASP (Application Service Providers). US, , 75/960,400 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VMAX (730) Innehaver: Harman International Industries Inc, 8500 Balbao Blvd., Northridge, CA 91329, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Telenor Nett AS, CJ Hambros Plass 2D, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Postboks 6701 St.Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; globale nettverkstjenester; elektronisk kommunikasjon; modulbasert rutingsfunksjonalitet av anrop i fastnettet, leie av kapasitet og døgnkontinuerlig drift av løsningene i fastnettet, stemmeavgivningstjenester via telefon, mobiltelefon. KL. 9: Apparater for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og/eller video; lydopptaksplater, -disketter; lydsignalbehandlingsutstyr; digital kommunikasjonsmaskinvare og -programvare; apparater og instrumenter, alle for opptak, produksjon, overføring, redigering eller bearbeiding av lyd- og/eller videosignaler; lydbehandlingsapparater; hi-fi-lyd- og videoutstyr; høyttalere; signalomformere, radioer, navigasjons- og telematikksystemer; bilradioapparater og -instrumenter; digitale talesignalprosessorer; lydprosessorer; forsterkere; forforsterkere og effektforsterkere; mottakere; lyd- og videomottakere; avstemningsenheter (tunere) for radiomottakere, hjemmekinoprosessorer; DVD-spillere, CD-spillere, bærbare CD- og DVD-spillere, stasjonære og bærbare platespillere, fjernkontroller, dypbasshøyttalere, mikrofoner, hodetelefoner, integrerte lydsystemer; fjernsynsapparater, videomonitorer, hjemmeteatersystemer; lydmiksebord; lydkompressorer og -prosessorer; frekvensgangregulatorer; telefoner; kabler; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jan E. Bjerkli, Lundveien 3D, 1482 Nittedal, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Kondor AS v/live Bressendorf Lindseth, Postboks 2, 2939 Heggenes, NO KL. 41: Organisering og ledelse av seminarer og konferanser vedrørende kroppsspråkets kommunikative betydning, trening i registrering av signifikante signaler, tolkning og feiltolkning, språkbruk og språkets metakommunikative effekt, bevisstgjøring og trening i blant annet ordvalg og syntaksens betydning og påvirkningskraft, menn og kvinners ulike måter å kommunisere på, både når det gjelder språkbruk og kroppsspråk. KL. 42: Tjenester i forbindelse med psykotekniske fremgangsmåter vedrørende kroppsspråkets kommunikative betydning, trening i registrering av signifikante signaler, tolkning og feiltolkning, språkbruk og språkets metakommunikative effekt, bevisstgjøring og trening i blant annet ordvalg og syntaksens betydning og påvirkningskraft, menn og kvinners ulike måter å kommunisere på, både når det gjelder språkbruk og kroppsspråk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMMITMENT (730) Innehaver: Commitment AS, Haslevangen 28, 0579 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Atria OYj, Vaasantie 1, SF Seinäjoki, FI (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). FI, , T

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AQUAFRESH POWERCLEAN (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB KL. 21: Tannbørster, elektriske tannbørster, tannstikkere, tanntråd, plastbeholdere til tannbørster. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SASSY (730) Innehaver: Sassy Inc, 1500 Skokie Boulevard, Suite 510, Northbrook, IL 60062, US KL. 28: Leker og leketøy, nemlig puslespill, lekeringer, skrangler, trøsteobjekter, aktivitetssentre, trekkeleker, skyveleker, biteleker, bøtter for lekegrindleker, klosser, dukker, stablebokser, badeleker, baller, baby-nøkler, musikkleker og snorer (for å feste ovennevnte varer til barns håndledd eller klær). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZALTRO (730) Innehaver: AstraZeneca AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AGILIS (730) Innehaver: AstraZeneca AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E-NOVATION (730) Innehaver: EDB-Gruppen A/S, Industrivej Syd 13 C Birk, DK-7400 Herning, DK (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim (730) Innehaver: Shinano Kenshi KK, 1078 Ooaza Kamimaruko, Maruko-machi, Chiisagata-gun, Nagano , JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskinhardware, nemlig prosessorenheter, periferiutstyr til datamaskiner; integrerte kretser; datamaskinsoftware for tekstbehandling, tabellregning, datakommunikasjon, administrasjon av databaser, bokog regnskapsføring, handel, video- og TV-spill, datamaskingrafikk og oversettelse; uinnspilte magnetiske databånd og dataplater; elektriske og elektroniske kommunikasjonsmaskiner og -apparater, nemlig radioer og parabolantenner; deler og tilbehør for elektriske og elektroniske kommunikasjonsmaskiner og -apparater; audiofrekvensapparater, nemlig audiokassettspillere og - opptagere, audiodiskspillere og -opptagere, fonografplatespillere, CD-platespillere; CD-ROMplatestasjoner; CD-R-platestasjoner, CD-RWplatestasjoner; DVD-platestasjoner; DVD-Rplatestasjoner; dataprogrammer for registrering av data på CD-R og CD-RW; forhåndsinnspilte magnetiske bærere og CD-plater, alle inneholdende musikk og stemme for utdannelses- og underholdningsformål innenfor matematikk, fysikk, vitenskap, kjemi, språk, poesi, komedie og litteratur; elektriske og elektroniske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning. KL. 9: Computerprogrammer og software; computer software og utgivelser i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra fasiliteter stilt til rådighet på Internettet eller på globale computernettverk. KL. 35: Salg, distribusjon og videresalg av computer programmer og videresalg av computer serviceytelser for tredjemann. KL. 42: Computer serviceytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E-NOVATION GROUP (730) Innehaver: EDB-Gruppen A/S, Industrivej Syd 13 C Birk, DK-7400 Herning, DK (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim KL. 9: Computerprogrammer og software; computer software og utgivelser i elektronisk form levert on-line fra databaser eller fra fasiliteter stilt til rådighet på Internettet eller på globale computernettverk. KL. 35: Salg, distribusjon og videresalg av computer programmer og videresalg av computer serviceytelser for tredjemann. KL. 42: Computer serviceytelser. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AUTO-CHIP (730) Innehaver: NorChip AS, Industriveien 8, 3490 Klokkarstua, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Diagnostiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for testing for medisinske formål; analysesystemer for rutinemessig medisinsk diagnostikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WRANGLER (730) Innehaver: Wrangler Clothing Corp, Concord Plaza, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; nøkkelringer, klokker, ur og lommeur. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy, salmakervarer og skinnog lærbelter. KL. 22: Tau, reip, hyssing, nett, telt, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. (730) Innehaver: Elegance Rolf Offergelt GmbH, D Aachen, DE KL. 26: Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper, hekter og maljer; sytilbehør (unntatt tråd og garn), rosetter (bekledningsartikler); spenner for belter, seler, sko og bekledningstilbehør; elastiske ermeholdere; bekledningstilbehør i form av fjær; hårpynt, løshår, parykker; hårnåler, hårnett, ikke-elektriske papilotter; kunstige blomster og frukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GODSIZE (730) Innehaver: Brynjar Takle Ohr, Grunden 23b, 6516 Kristiansund N, NO KL. 41: Orkester-, band- og underholdningsvirksomhet herunder konsertvirksomhet, fremføring av musikk på cdplater, lp-plater, musikkassetter og opptreden i media. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CROSSBOW (730) Innehaver: Padley & Venables Ltd, Callywhite Lane, Dronfield, Sheffield S18 2XT, England, GB (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 7: Forbruksverktøy til bruk for knusing, boring, flytting, planering, nivellering, skraping, utgraving, innsetting av forladninger, komprimering, utvinning og boringsmaskiner for jord, mineraler og malm; rambukker og verktøy for driving og uttrekking av peler (rambukker). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KNOWLEDGETRACK (730) Innehaver: Computer Associates Think Inc, One Computer Associates Plaza, Islandia, NY 11749, US (730) Innehaver: Nycomed Pharma AS, Drammensvn. 852, 1372 Asker, NO (740,750) Fullmektig: Nycomed Pharma Holding AS, Postboks 205, 1371 Asker KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser; dietetiske preparater og substanser for medisinske formål; magnesium- og kalsiumpreparater for medisinske formål; vitaminer og vitaminpreparater; mineralpreparater for medisinske formål; bearbeidede naturmidler til medisinsk bruk inneholdende stoffer fra planter, dyr, bakterier eller salter fra naturen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Data software. (730) Innehaver: NextGenTel AS, Postboks 3 Sandsli, 5861 Bergen, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; tilveiebringelse av Internett. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Nordic Web Radio AS, 0107 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene; tjenester i forbindelse med registrering, avskrivning, oppsetning, innsamling eller systematisering av skriftlige meddelelser og registreringer, så vel som utnyttelse eller sammenstilling av matematisk eller statistisk data; tjenestene til reklamebyråer og tjenester såsom distribusjon av reklameblad, direkte eller ved post eller internett, eller distribusjon av prøver; annonsering i forbindelse med kommunikasjon til offentligheten, erklæringer eller annonsering gjennom alle typer media, og angående alle slags varer og tjenester. KL. 38: Telekommunikasjon; telekommunikasjonstjenester i den henseende å skaffe prisinformasjon og annen informasjon om varer og tjenester gjennom et verdensomspennende datanettverk. KL. 42: Programmering for datamaskiner, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; utleie av tilgangstid til databaser, design av datamaskiner og software, analysering av datasystemer, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software, gjenoppretting av data, utleie av tilgangstid til en database og til en datamaskin for manipulering av data; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (730) Innehaver: Akershus Formuesforvaltning ASA, Postboks 686 Skøyen, 0214 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet, herunder finansiell rådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VIA FANTASIA (730) Innehaver: Fyr er det her AS v/kjersti Levernes Lund, Hedmark Næringspark, Postboks 90, 2312 Ottestad, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINIMUFFS (730) Innehaver: Natus Medical Inc, 1501 Industrial Road, San Carlos, CA 94070, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter; støydempere for nyfødte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ÅSINES (730) Innehaver: Dynamic Cassette International Ltd, Marsh Lane, Boston, Lincolnshire PE21 7TX, England, GB (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 2: Fargestoffer; bladmetaller og metallpulver for malere og trykkere. KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner. (730) Innehaver: Åsines v/torhild Foss, Åsines, 4766 Herefoss, NO KL. 42: Restaurant, overnatting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dynamic Cassette International Ltd, Marsh Lane, Boston, Lincolnshire PE21 7TX, England, GB (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 2: Fargestoffer; bladmetaller og metallpulver for malere og trykkere. KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STRATEGY WAREHOUSE (730) Innehaver: Strategy Warehouse AS, Strandgaten 18, 5013 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NIKITA (730) Innehaver: Nikita Frisør AS, Gammelveien 2, 8020 Bodø, NO KL. 3: Hårpleiepreparater, kosmetikk, parfyme og parfymevarer. KL. 42: Midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelige og industriell forskning; EDBprogrammering; frisørsalonger og frisørtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHRISHIP (730) Innehaver: Chriship AS, Postboks 373, 8401 Sortland, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; skipsklarering; befraktningsvirksomhet og skipsmeglervirksomhet. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMUKKAS (730) Innehaver: Thurbo Foods AS, Postboks 1270, 3203 Sandefjord, NO KL. 31: Dyremat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CYPAR (730) Innehaver: Lichtwer Pharma AG, 8-10, Wallenroder Strasse, D Berlin, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Legemidler; farmasøytiske produkter og hygieniske preparater; dietetiske stoffer og næringsmidler for medisinske formål på basis av planter så vel som på basis av vitaminer, mineralstoffer, sporelementer, aminoog fettsyrer, fiske- og levertranolje. KL. 30: Dietetiske stoffer og næringsmidler for ikkemedisinske formål på basis av planter og/eller på basis av kullhydrater. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: OnlyOneSite.com plc, One Canada Square, Canary wharf, London E14 5DY, England, GB KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; oppstilling, for andre, av et utvalg av varer (unntatt transport av varene) slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. EM, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 39 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HDC COMPORTA (730) Innehaver: The Atlantic Company Ltd, P.O. Box 145, Jersey, Channel Islands, GB (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 36: Tjenester i forbindelse med eiendomsadministrasjon, lokaliseringstjenester, og eiendomsvurdering, eiendomsforretninger, tjenester som ytes av eiendomsmeglere, eiendomstaksering, eiendomsforvaltning, leie av eiendommer og administrasjon av bygninger; leasing av eiendommer. KL. 42: Tjenester i forbindelse med forvaltning av rekreasjonsanlegg og hoteller, det vil si tjenester relatert til bestilling av midlertidig innkvartering. PT, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HERDADE DA COMPORTA (730) Innehaver: The Atlantic Company Ltd, P.O. Box 145, Jersey, Channel Islands, GB (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 36: Tjenester i forbindelse med eiendomsadministrasjon, lokaliseringstjenester, og eiendomsvurdering, eiendomsforretninger, tjenester som ytes av eiendomsmeglere, eiendomstaksering, eiendomsforvaltning, leie av eiendommer og administrasjon av bygninger; leasing av eiendommer. KL. 42: Tjenester i forbindelse med forvaltning av rekreasjonsanlegg og hoteller, det vil si tjenester relatert til bestilling av midlertidig innkvartering. (730) Innehaver: The Atlantic Company Ltd, P.O. Box 145, Jersey, Channel Islands, GB (740,750) Fullmektig: Protector IP Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 36: Tjenester i forbindelse med eiendomsadministrasjon, lokaliseringstjenester, og eiendomsvurdering, eiendomsforretninger, tjenester som ytes av eiendomsmeglere, eiendomstaksering, eiendomsforvaltning, leie av eiendommer og administrasjon av bygninger; leasing av eiendommer. KL. 42: Tjenester i forbindelse med forvaltning av rekreasjonsanlegg og hoteller, det vil si tjenester relatert til bestilling av midlertidig innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: V-MAX (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger for tilføring av harpikslignende materiale til hjernen under neurologiprosedyrer. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 42 2001.10.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 52 2001.12.27 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 23 2002.06.03 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.12.20-52/04 nr 52/04-2004.12.20 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer