nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 91 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi kl.

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr DAILY DEFENSE (730) Innehaver: Clairol Inc, 345 Park Avenue, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Hårpleieprodukter, sjampo, balsam, hårkurer, hårvann, -mousse og -spray. Beskrivelse av merket: Rosafargen defineres ved Pantone nr. 196C. (730) Innehaver: Owens Corning, One Owens Corning Parkway, Toledo, OH 43659, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 17: Isolasjonsmateriale. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REPLAY (730) Innehaver: Fashion Box - SpA, Via Marcoai 1, Asolo - Frazione Casella (Treviso), IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Magasiner (men ikke magasiner som relaterer seg til puslespill og kryssord), aviser, tidsskrifter, trykte publikasjoner; skrivepapirvarer, herunder resirkulert papir, sikkerhetspapir, notisbøker, skriveplater med papirholder, papiromslag, skilleark, skriveunderlag, skissebøker, gratulasjonskort, ubeskrevne kort; konvolutter; kontorrekvisita, nemlig konvolutter, papiresker og pappesker (ikke slike for oppbevaring av skrive- eller tegneredskaper), kartong, kalendre, merkelapper, papirkniver, brevpresser, binderser, kartotekordnere, skrivesett, skrivestell, adressebøker, avtalebøker, trykktyper, notisbøker, noteringskalendre, esker for papirvarer, arkivbokser for lagring av forretnings- og personlige papirer, visittkort, regnskapsbøker, bordmonterte holdere for skrivesaker og papirvarer, herunder post- og dokumentkurver, bordmonterte roterende kartotekkortholdere, kataloger, papirholdere, kopimapper, korrespondansemapper, brevmapper, dagplanleggere, dagbøker, dokumentomslag, dokumentholdere, kartoteklommer for papirvarer og skrivesaker, papirmapper, holdere for papirskilt, brevåpnere, brevholdere, planleggere for bruk sammen med skrivesaker, papirhyller, papirbrett (men ikke inklusive skrive- og tegneinstrumenter, blekk, blekkpatroner for penner, eller deler og tilbehør for slike varer). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Q-Labs AS - c/o Det Norske Veritas AS, Postboks 300, 1363 Høvik, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til bruk i forbindelse med kvalitetskontroll og kvalitetsforbedringstjenester. KL. 16: Brukermanualer for dataprogrammer i forbindelse med kvalitetskontroll og kvalitetsforbedringstjenester. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; analysering av datasystemer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; gjenoppretting av data; industridesign, industriell formgivning; ingeniørvirksomhet; kalibreringstjenester; konsulenttjenester vedrørende sikkerhetsspørsmål; konsulenttjenester vedrørende datamaskiner; teknisk konsulentvirksomhet, tekniske prosjektstudier og teknisk forskning, samtlige i forbindelse med kvalitetskontroll eller kvalitetsforbedringstjenester. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BLACK LINE (730) Innehaver: Scan Profil AS, Postboks 99, 4701 Vennesla, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 25: Klær, unntatt treningstøy. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: Q-LABS (730) Innehaver: Q-Labs AS - c/o Det Norske Veritas AS, Postboks 300, 1363 Høvik, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Dataprogrammer til bruk i forbindelse med kvalitetskontroll og kvalitetsforbedringstjenester. KL. 16: Brukermanualer for dataprogrammer i forbindelse med kvalitetskontroll og kvalitetsforbedringstjenester. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; analysering av datasystemer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; utleie av datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; gjenoppretting av data; industridesign, industriell formgivning; ingeniørvirksomhet; kalibreringstjenester; konsulenttjenester vedrørende sikkerhetsspørsmål; konsulenttjenester vedrørende datamaskiner; teknisk konsulentvirksomhet, tekniske prosjektstudier og teknisk forskning, samtlige i forbindelse med kvalitetskontroll eller kvalitetsforbedringstjenester. (730) Innehaver: Onstar Corp, 1400 Stevenson Hwy, Troy, MI 48083, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonsapparater og instrumenter; cellulære telefoner; sendere, mottakere, mikroprosessorer, datamaskiner, dataprogramvarer, tyverialarmer og -detektorapparater; navigasjonssystemer for motorkjøretøyer; lokaliseringssystem for motorkjøretøyer; automatisk varsling av kollisjonsputeutvidelse, mikrobrikker; kontrollere. KL. 37: Vedlikehold, reparasjon og service av motorkjøretøyer og motorer; veiredningstjenester for motorkjøretøyer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektroniske overføringer av stemme, beskjeder og data. KL. 41: Bestilling av underholdning. KL. 42: Fremskaffelse av teknisk assistanse til sjåfører av motorkjøretøyer med hensyn til hvordan motorkjøretøyer drives, med hensyn til lokalisering av biler og informasjon om retning; bestilling av hotell og restaurant, informasjon om vær- og veimeldinger, informasjon om kjøretøysdriftsstatus og -advarsler; konsulentvirksomhet vedrørende motorkjøretøyer i form av å fremskaffe for kjøretøyskunder et servicesenter som interagerer med globale posisjoneringssystemer (GPS) og satellitt-teknologi; påvisning, varsling og oppsporing av tyverier i eller av biler. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PICOPRO CLEOPATRA 2525 (730) Innehaver: American Cyanamid Co, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Insekticider, larvicider, fungicider, herbicider, pesticider, rodenticider, molluscicider, nematocider og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PICOMAX (730) Innehaver: American Cyanamid Co, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Insekticider, larvicider, fungicider, herbicider, pesticider, rodenticider, molluscicider, nematocider og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. (730) Innehaver: Studios USA Television Distribution LLC, 8800 Sunset Boulevard, West Hollywood, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske og kinematografiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskinvare og dataprogramvare; audio- og visuelle opptak i alle former; audio- og visuelle innspillinger og opptak i alle former, nemlig kassetter, bånd, cd-plater, fonogramplater, audioog videobånd, cd-rom, spill, apparater som er tilpasset eller ment for bruk sammen med et fjernsynsapparat; dataspillutstyr inneholdende minneinnretninger, nemlig disker, spillapparater, inkludert spillapparater som har sitt eget display men også kan tilknyttes et fjernsynsapparat; håndholdte enheter for interaktive videospillprogrammer; briller og solbriller; elektroniske eller magnetisk aktiverte forhåndsbetalte telefondebet kort; magneter; interaktiv dataspillprogramvare nedlastet fra et globalt datanettverk. KL. 16: Trykksaker; fotografier; skrivesaker og klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell; spillkort; trykktyper; klisjéer; aviser og periodiske tidsskrifter, bøker; penner, blyanter og pennaler; viskelær; gummistempler; overføringsbilder; overføringsbilder som kan påstrykes. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; spillemaskiner; videospillmaskiner, LCDspillmaskiner. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; teksting av fjernsynsserier. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MONSTER (730) Innehaver: TMP Worldwide Inc, 1633 Broadway, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Arbeidsformidling, sysselsettingstjenester, herunder sysselsettingsinformasjon tilgjengelig on-line via datanettverk; tjenester relatert til innsamling av curriculum vitae; informasjonstjenester relatert til rekruttering av personell og ansettelser, informasjon vedrørende arbeid og karriere, informasjon vedrørende tjenester av interesse for personer som omplasseres/ flytter/bytter arbeid, informasjon og rådgivning vedrørende utarbeidelse av personlig resymé. KL. 38: Tjenester relatert til oppslag av curriculum vitae og personlige resyméer på et verdensomspennende datanett (worldwide web) eller andre nettsteder, samt fremskaffe informasjon til arbeidsgivere og forretningsforetak særlig via det verdensomspennende datanettverk (worldwide web) eller ved direktetilknytning. (730) Innehaver: Electric Visual Evolution LLC, 1062 Calle Negocio, Unit H, San Clemente, CA 92673, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Sportsbriller, nemlig skibriller, snøbrettbriller og briller for billøp. US, , 75/936,416 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPEN BOOK (730) Innehaver: W.R. Hambrecht + Co LLC, th Street, San Francisco, CA 94103, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet nemlig tilveiebringelse av kapitalandeler og obligasjoner via et globalt datanettverk; finansiell virksomhet nemlig tilveiebringelse av forsikringer via et globalt datanettverk. US, , 75/818,606 US, , 75/827,324 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MPOWER (730) Innehaver: mpower.com Inc, 1355 Sansome Street, San Francisco, CA 94111, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Programvare (innregistrerte edb-programmer) og brukermanualer solgt som en enhet for økonomisk planlegging, pensjonsplanlegging, investeringsanalyser, porteføljeallokering og valg av spesifikke finansielle instrumenter. KL. 16: Trykksaker innen områdene økonomisk planlegging, pensjonsplanlegging, investeringsanalyser, porteføljeallokering og valg av spesifikke finansielle instrumenter; brukermanualer for dataprogramvare. KL. 36: Finansielle tjenester. KL. 41: Utdannings- og undervisningsvirksomhet, nemlig avholdelse av konferanser, seminarer, leksjoner og workshops innen det finansielle område. KL. 42: Datamaskintjenester; utarbeidelse av programvare for andre; teknisk konsultasjon innen området for databaseadministrasjon, datasystemintegrasjon og databaseintegrasjon; datamaskintjenester innen områdene økonomisk planlegging, pensjonsplanlegging, investeringsanalyser, porteføljeallokering og valg av spesifikke finansielle instrumenter; interaktive datamaskintjenester via elektroniske kommunikasjonsnettverk innen områdene økonomisk planlegging, pensjonsplanlegging, investeringsanalyser, porteføljeallokering og valg av spesifikke finansielle instrumenter; integrasjon av datamaskinsystemer og databaser for andre. (730) Innehaver: Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Postboks 2900 Solli, 0230 Oslo, NO KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAX ACTIVE (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Tannbørster, tannstikkere og tanntråd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: E-VISA (730) Innehaver: Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansielle tjenester, finansielle tjenester nemlig tjenester i forbindelse med bank, betaling, kredit, debit, gebyr/betaling, kontantutbetaling, lagrete verdier, sjekkbekreftelse, sjekkinnløsning, depositumtilgang og automatiserte tellemaskiner, salgssted og transaksjonssted; betalings- og autorisasjonstjenester; reiseforsikring; elektroniske fondsoverføringer og valutavekslingstjenester; autentisering og verifisering av transaksjoner; spredning av finansiell informasjon via Internett og andre datanett. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Yoga-Form v/anders Rynning Lien, Vetlandsveien 34, 0671 Oslo, NO KL. 25: Klær. KL. 41: Instruksjon (opplæring); utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; fysisk trening; treningsleirtjenester. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAROL BRAND (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Hights, KY , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Ledninger og kabler for bruk i forbindelse med kommunikasjon, energi og elektrisitet; udekkede og isolerte elektriske ledninger og kabler; elastiske elektriske ledninger; fiberoptikkledninger og -kabler for kommunikasjon og dermed relaterte produkter og tilbehør; kommunikasjonskabler; sambandsdistribusjonsog utløserkabler, nedgravde og i luften; fastspenningskabler; plenumskabler; flyttbare kabler; elektriske gruvekabler; værbestandige kabler; traukabler; kabler for elektronikk og telekommunikasjon; selvstyrte forsterkerkabler; selvstyrte tenningskabler; batteristarterkabler; hjelpeutstyrskabler; sammenkoblingskabler; kommunikasjons- og kontrollkabler; datamaskinkabler; koaksialkabler; mikrofonkabler; brannalarmkabler; telefon- og internkommunikasjonskabler; høyttalerledninger; alarmog sikkerhetskabler; fjernsynskabler; lyd- og bildekabler; tilbehør for elektriske kabler, nemlig skjerminger, forseglinger, beholdere, spleiseverktøy, avsluttere, koblingsbokser og trekkøyesammenstillinger; termostater. KL. 11: Belysning, elektriske oppvarmingskabler og aggregater for elektriske oppvarmingskabler. (730) Innehaver: General Cable Technologies Corp, 4 Tesseneer Drive, Highland Hights, KY , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Ledninger og kabler for bruk i forbindelse med kommunikasjon, energi og elektrisitet; udekkede og isolerte elektriske ledninger og kabler; elastiske elektriske ledninger; fiberoptikkledninger og -kabler for kommunikasjon og dermed relaterte produkter og tilbehør; kommunikasjonskabler; sambandsdistribusjonsog utløserkabler, nedgravde og i luften; fastspenningskabler; plenumskabler; flyttbare kabler; elektriske gruvekabler; værbestandige kabler; traukabler; kabler for elektronikk og telekommunikasjon; selvstyrte forsterkerkabler; selvstyrte tenningskabler; batteristarterkabler; hjelpeutstyrskabler; sammenkoblingskabler; kommunikasjons- og kontrollkabler; datamaskinkabler; koaksialkabler; mikrofonkabler; brannalarmkabler; telefon- og internkommunikasjonskabler; høyttalerledninger; alarmog sikkerhetskabler; fjernsynskabler; lyd- og bildekabler; tilbehør for elektriske kabler, nemlig skjerminger, forseglinger, beholdere, spleiseverktøy, avsluttere, koblingsbokser og trekkøyeanordninger; termostater. KL. 11: Belysning, elektriske oppvarmingskabler og aggregater for elektriske oppvarmingskabler. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LYNGUIDEN (730) Innehaver: Anita Aldridge, Framveien 53, 1420 Svartskog, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 Kolbotn KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; CD-plater (audio-video), optiske databærere, dataprogrammer innregistrerte på databærere, innregistrerte programmer for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner; programvarer (innregistrerte EDB-programmer), elektroniske bøker, elektroniske brukermanualer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons-, og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer, bøker, papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer, håndbøker, instruksjonsmateriell (unntatt apparater), magasiner (tidsskrifter), skolemateriell, tidsskrifter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelse, undervisning, instruksjon (opplæring), utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, faglige konsultasjoner (ikke om forretning), konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, programmering for datamaskiner, utleie av dataprogrammer, utleie av software, konsulentbistand for bruk av teknisk og elektronisk utstyr. (730) Innehaver: Anita Aldridge, Framveien 53, 1420 Svartskog, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 Kolbotn KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; CD-plater (audio-video), optiske databærere, dataprogrammer innregistrerte på databærere, innregistrerte programmer for datamaskiner, magnethukommelse for datamaskiner; programvarer (innregistrerte EDB-programmer), elektroniske bøker, elektroniske brukermanualer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons-, og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer, bøker, papirbånd eller kort for registrering av dataprogrammer, håndbøker, instruksjonsmateriell (unntatt apparater), magasiner (tidsskrifter), skolemateriell, tidsskrifter. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelse, undervisning instruksjon (opplæring), utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, faglige konsultasjoner (ikke om forretning), konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner, programmering for datamaskiner, utleie av dataprogrammer, utleie av software, konsulentbistand for bruk av teknisk og elektronisk utstyr. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: I-MUNE (730) Innehaver: WB Candleco Inc, 1105 North Market Street, Wilmington, DE 19801, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 35: Salg av varer, nemlig salg av dufteprodukter til bruk i hjemmet via postordrekataloger. (730) Innehaver: Genencor International Inc, 925 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Bioteknologitjenester og immunbiologiske tjenester; inkludert teknisk konsultasjon, forskning og utvikling innenfor feltene immunbiologi og allergiforskning; immunologisk forskning og testing, inkludert identifisering av allergenisk relevante regioner av potensielt immunogeniske substanser, slik som peptider, proteiner og enzymer til erstatning eller modifisering og forutsigelse av menneskelig allergiske responser; utvikling av lavallergeniske produkter; konstruering av produkter som er lavallergeniske og/eller inneholder reduserte verdier av allergener, beregnet for blant annet bioteknologi, helsepleie, hudpleie, kosmetikk, jordbruk, rensing, tekstilbehandling, fiberbehandling, mat, fôr, personlig pleie og den farmasøytiske industrien; gen- og proteinteknikktjenester; immunbiologisk forskning og testing. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Brattvåg Elektro AS, Postboks 73, 6282 Brattvåg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Installasjonsvirksomhet. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Laura Reddy and Paul Pinthon, trustees of Aravinda Trust, doing business as Maroma, Auroville , Tamil Nadu, IN (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 3: Røkelse, lukteposer, parfymer, eteriske oljer og kjegler av røkelse. KL. 4: Lys. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Major League Baseball Properties Inc, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen kofferter, garderobeposer for reisende, reisekister, paraplyer, spaserstokker, kortetuier, hundehalsbånd. KL. 25: Klær, nemlig caps, hatter, solskjermer, strikkede hodeplagg, hodebånd, halstørklær, skjorter, T- skjorter, strikkede topper, gensere, gensere med rullekrave, pullovere, vester, shorts, bukser, kjoler, skjørter, kitler, bodies, baseballgensere, gensere, oppvarmingsdresser, treningsgensere, treningsbukser, undertøy, boxer-shorts, badekåper, nattøy, badetøy, yttertøy, kåper, jakker, ponchoer, regnkåper, smekker, klær til spedbarn, plastbleier, bleiesett bestående av bleier av tekstilmateriale og plastbleier, gensere, sparkebukser, babyposer, kjeledresser, sparkebukser, strikkede babysokker, slips, bukseseler, belter, belter for bekledning, nemlig pengebelter, votter, hansker, håndleddbånd, ørevarmere, sjal, fottøy, sokker, benklær, tøfler, forklær, glidekorsetter og drakter. KL. 28: Leketøy og sportsartikler, nemlig kosedyr, plysj leketøy, leketøy laget av bønneposer, bønneposer, marionetter, ballonger, klinkekuler, kinasjakksett, sjakksett, brettspill, dartsskiver og tilbehør til dartsskiver, lekebiler og trucker, lekemobiler, puslespill, yo-yo-er, lekebanker, lekefigurer, dukker og tilbehør til dukker, oppblåsbare balltrær til baseball, pyntevindpølser, kasteskiver, miniballtrær, nakke- og håndleddsnorer til miniballtrær, mini-baseballer, lekefigurer og sportsfløyter, håndopererte video- og elektroniske spill samt deler til slike, nemlig videospillpatroner tilpasset slike spill og spilleprogram for bruk med håndholdte elektroniske spillemaskiner, spillemaskiner, ikke myntopererte, baseballer og stativer for baseballer, baseballer med autografer, basketballer, fotballer, lekeballer, gummiballer, golfballer, golfkølleomslag, bager til golfkøller, golfputtere, bowlingkuler, bowlingbager, baseballbaser, kasteplanke (baseball), balltrær, mottagers masker, sportsutstyr, nemlig tape til balltrær for å bedre håndgrepet, baseballmål, furutjærebager for baseball, harpiksbager for baseball, hanskeolje for baseball, baseballhansker, votter, beskyttelsesutstyr for dommere, brystbeskyttere for sport, suspensorier, baseballkastemaskiner, fiskeutstyr, flottører til fritidsbruk for svømmere, selskapsleketøy som frembringer lyd, juletrepynt. KL. 41: Underholdningsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet og opplysningsvirksomhet, nemlig baseballspill, konkurranser og utstillinger, gjennom kringkastingsmedia herunder fjernsyn og radio og via et globalt datanettverk eller en kommersiell online tjeneste; tilveiebringelse av opplysninger i området sport, underholdning og relaterte temaer, tilveiebringelse av flerbrukers interaktiv dataspill, interaktiv utveksling av beskjeder og informasjon relatert til ovennevnte aktiviteter, via et globalt datanettverk eller en kommersiell on-line tjeneste. KL. 18: Sportsbager, overnattingsbager, ryggsekker, skipssekker, handlevesker, dokumentmapper, stresskofferter, portemonéer, håndvesker, lommebøker, seddelpunger, rumpetasker, livtasker, tomme kosmetikketuier, tomme toalettetuier, nøkkeletuier, 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 42: Levering av ferdigmat, restaurantvirksomhet; foredling av mat og drikke som selges til konsum. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytisk sukkertøy, pastiller for farmasøytisk bruk; dietetiske stoffer, dietetiske drikker og dietetiske næringsmidler, alt for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; vitaminpreparater; dietetiske drikker basert på tørrmelk og maltprodukter, for medisinsk bruk og for spedbarn. KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Start Holding AS, Postboks 85, 1312 Slependen, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sykler, mopeder, motorsykler, rulleskøyter; deler og tilbehør til forannevnte. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; drift av sportsbutikker, nemlig administrasjon av en kjede av sportsbutikker; annonsering via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DA VINCI (730) Innehaver: VingCard AS, Postboks 510 Høyden, 1522 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektroniske dørlåser; elektroniske dørlåssystemer. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FORMASOL (730) Innehaver: Bim Kemi AB, Box 3102, S Stenkullen, SE (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 1: Kjemikalier for bruk i papir- og celluloseindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: ForbrukerForsikring AS, Postboks 431, 5525 Haugesund, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Prinfo AS, Gladengveien 3B, 0661 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Reklamevirksomhet. KL. 42: Trykkerivirksomhet; faglige og tekniske konsultasjoner; grafisk formgiving; emballasje design; utarbeidelse og vedlikehold av dataprogrammer; utvikling og design av informasjonssider til bruk på et globalt datanettverk. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WE BRING LIFE TO PRODUCTS (730) Innehaver: Universal Foods Corp, 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 2: Fargestoffer for bruk i matvare- og drikkeprodukter, kosttilskuddsprodukter, vitaminer, alkoholholdige drikkevarer, dyrefôr, meieriprodukter, søtsaker, frossen konfekt, farmasøytika, kosmetika, blekk, kroppspleieprodukter og husholdningsprodukter; spesialblekk til bruk for dataprintere; farge og blekk for fotografisk trykking; blekkonsentrater. KL. 30: Smakstilsetninger og smaksforsterkere for bruk i mat- og drikkeprodukter, kosttilskuddsprodukter, vitaminer, alkoholholdige drikker, dyrefôr, meieriprodukter, søtsaker, frossen konfekt, farmasøytika og kroppspleieprodukter; krydder og urter for bruk i fremstilling av matvareprodukter; bearbeidede urter for fremstilling av mat- og kosttilskuddsprodukter; konsentrater, siruper, blandinger og baser for bruk i produksjon av mat- og drikkeprodukter, kosttilskuddsprodukter, vitaminer, alkoholholdige drikker, dyrefôr, meieriprodukter, søtsaker, frossen konfekt, farmasøytika og hudpleieprodukter; konfekt og konfektpynt og konfektingredienser for bruk i fremstilling av frossen konfekt; matstabiliseringsmidler for bruk i fremstilling av matvareprodukter; emulgeringsmiddel for bruk i matvareproduksjon; gjær; gjær for bruk i fremstilling av mat og alkoholholdige drikker; bionæringsstoffer, nemlig gjærekstrakt for bruk til å påvirke og stimulere dyrking av mikrobiologiske organismer; ekstrakter brukt som smakstilsetninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORVIKOM (730) Innehaver: Grafill Norske grafiske designere og illustratører, Kongensgt. 7, 0153 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King, Postboks 150, 1411 Kolbotn KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, aviser, bøker, fotografier, bilder, grafisk trykk, instruksjonsmateriell (unntatt apparater), undervisningsmateriell (unntatt apparater), litografier, malerier (innrammet eller ikke), tegninger. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, undervisning, utdannelse, utgivelse av bøker, utgivelse av trykksaker, andre enn av reklametekster; organisering av utstillinger for kulturelle og utdannelsesformål. KL. 42: Forvaltning av opphavsrettigheter, rådgivning for immateriell eiendomsrett, tegning (industridesign), industriell formgivning, grafisk formgivning, rådgivning for immateriell eiendomsrett, lisensiering av immateriell eiendomsrett, utleie av software, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie av værelser. US, , 76/130,645 US, , 76/131,894 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sorber & Cleaning Co SCC, Norway AS, Postboks 27, 1380 Heggedal, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; granulater som strømidler/ friksjonsmidler for is og hard snø, for absorpsjon av alle typer væskesøl og deres lukt og som et slukkemiddel for mindre branner/overopphetede gjenstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: IBOS Association Ltd, 6th Floor, 3 London Wall Buildings, London EC2M 5PP, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Bank-, finans- og forsikringsvirksomhet; overføring av penger/kapital, fond og verdipapirer mellom separate konti. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRUST (730) Innehaver: Sorber & Cleaning Co SCC, Norway AS, Postboks 27, 1380 Heggedal, NO KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; granulater som strømidler/friksjonsmidler for is og hard snø, for absorpsjon av alle typer væskesøl og deres lukt og som et slukkemiddel for mindre branner/ overopphetede gjenstander. (730) Innehaver: Rox AS, Wernersholmvei 81, 5232 Paradis, NO KL. 29: Kjøttekstrakt; geléer; dessertsauser; supper; fruktsupper; oljer (spiselige); fett; melkeprodukter; buljonger; krafter; dressinger - tørre og flytende. KL. 30: Puddinger; melkeprodukter; maismel; maisstivelse; tapioka; næringsmidler av korn; sauser; krydder; ketchup; sennep; pastaprodukter; majones. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: «FREDSSTJERNEN» (730) Innehaver: Gardermoen Park AS, Postboks A, 2065 Gardermoen, NO (740,750) Fullmektig: Jacob Solheim, Bogstadveien 27B, 0355 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: VideoWeb 1 AS, Postboks 4447 Nydalen, 0403 Oslo, NO KL. 9: Apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALFRED ANGELO (730) Innehaver: Alfred Angelo Inc, 116 Welsh Road, Horsham, PA 19044, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Trønder Blomst AS, Postboks 4255, 7436 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 31: Blomster og naturlige planter. KL. 14: Hårornamenter (av edelmetall). KL. 18: Vesker. KL. 25: Selskapskjoler og andre antrekk for kvinner, ungpiker, piker og barn; sko; brudekjoler og brudepikekjoler; brudeantrekk; antrekk for brudens mor; studentballkjoler; tilbehør, nemlig hatter, slør, hetter, mantiljer, hodeplagg, hansker, vesker, strømpebånd, strømper, krinoliner, underskjørt, undertøy. KL. 26: Hårornamenter (ikke av edelmetall). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: S/L Fiskernes Agnforsyning, Postboks 732, 9257 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Fisk, fiskeprodukter og skalldyr. KL. 39: Transportvirksomhet; lagring av varer. (730) Innehaver: Shimano Inc, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Sykler; deler og tilbehør for sykler i form av nav, intern-gir nav, nav-hurtigfrikoblingshåndtak, girfrikoblingshåndtak, gir-skiftespaker, front kjedegir, bakre kjedegir, kjedeførere, frihjul, kjedetenner, trinser, kjeder, kjededeflektorer, skiftekabler, pedalarmer, pedalarmfester, kjedehjul, pedaler, tåklyper, bremsespaker, forbremser, bakbremser, bremsekabler, bremsesko, felgringer, hjul, eiker, festeklips for eiker, bunnbraketter, setesøyler, hurtigutløser for setesøyler, hoveddeler for montering av rammeverk, rammer, fjæringer, sykkelstyrer, styrestammer, håndtak for sykkelstyrer, seteputer, skvettskjermer, støtter, bagasjebrett, bjeller, horn og speil, datastyrt kjedegir. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: A-LAB (730) Innehaver: A-lab AS, Gabelsgate 41, 0262 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; bygningsinformasjon; byggeledelse; reparasjons- og installasjonsvirksomhet. KL. 42: Arkitektur og/eller design; industridesign. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PEP-BODY (730) Innehaver: Affitech AS, Oslo Research Park, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske substanser i form av modifiserte antistoffer til bruk i forskning. KL. 5: Medisiner i form av modifiserte antistoffer. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Information Resource Management AS, Prinsensgt. 6, 0152 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Konsulentbistand vedrørende data; ajourføring og utarbeidelse av dataprogrammer; faglige konsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUNCLASS (730) Innehaver: Scandinavian Leisure Group AB, Sveavägen 25, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HELSEKURATOR (730) Innehaver: Stjørdal Naturterapi Senter, Kjøpmannsgt. 7, 7500 Stjørdal, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLAGAID (730) Innehaver: Britt-Karin Grøseth, Rolvshusvn. 2, 3550 Gol, NO KL. 9: Varselflagg i forbindelse med trafikkuhell. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (554) Vareutstyr (730) Innehaver: Hansa Borg Bryggerier ASA, Postboks 24 Kokstad, 5863 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Ekopak International Pte Ltd, Block 196 Pandan Loop, Pantech Industrial Complex, Singapore , SG (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; skrivesaker; kontorrekvisita (ikke møbler); spillkort; esker, kasser, kartonger, beholdere som emballasje; emballasjematerialer laget av bølgepapp, kartong, papp, papir, skumplast, plast eller erstatningsmaterialer for disse; emballasjematerialer av papir og papp eller erstatninger for disse; emballasjemateriale for mat- og drikkevarer; emballasjematerialer; oppslagstavler; kontorrekvisita laget av papp, papir eller erstatningsmaterialer for disse; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 19: Bygningsmaterialer, ikke av metall; stive rør, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; transportable hus, ikke av metall; monumenter, ikke av metall; artikler, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; artikler av tre eller treerstatninger for bygnings- og anleggsformål, artikler av kunstig tre eller treerstatninger til tømring eller snekring; plater, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; plater, ikke av metall, til bruk som underlag for benkplater; plater, ikke av metall, til bruk i innendørs tak; plater av cellulosematerialer for bygnings- og anleggsformål; plater av cellulosematerialer for fremstilling av møbler; plater av fiberholdige materialer, ikke av metall; plater, ikke av metall, til bruk innenfor bygnings- og anleggsvirksomhet; dører, dørkarmer og tilbehør for dører, ikke av metall; fibermaterialer for bygnings- og anleggsformål; harde fibergulvplater, ikke av metall; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 20: Møbler; billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; speilrammer; skjermbrett (møbel); transportable senger for barn og spedbarn; esker og kasser til oppbevaringsformål; sammenleggbare esker og kasser; kasser og esker i flat form; ferdigmonterte esker og kasser; bord; bordplater; skap; skapdører; kleshengere; hyller; møbeldeler; kontormøbler; 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 skilter, ikke av metall; oppslagstavler, ikke av metall; sponplater for møbler; deler og tilbehør til forannevnte varer. SG, , T00-/15564E SG, , T00-/15565C SG, , T00-/15566A (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EKOPAK (730) Innehaver: Ekopak International Pte Ltd, Block 196 Pandan Loop, Pantech Industrial Complex, Singapore , SG (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; skrivesaker; kontorrekvisita (ikke møbler); spillkort; esker, kasser, kartonger, beholdere som emballasje; emballasjematerialer laget av bølgepapp, kartong, papp, papir, skumplast, plast eller erstatningsmaterialer for disse; emballasjematerialer av papir og papp eller erstatninger for disse; emballasjemateriale for mat- og drikkevarer; emballasjematerialer; oppslagstavler; kontorrekvisita laget av papp, papir eller erstatningsmaterialer for disse; deler og tilbehør til forannevnte varer. KL. 19: Bygningsmaterialer, ikke av metall; stive rør, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; transportable hus, ikke av metall; monumenter, ikke av metall; artikler, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; artikler av tre eller treerstatninger for bygnings- og anleggsformål, artikler av kunstig tre eller treerstatninger til tømring eller snekring; plater, ikke av metall, for bygnings- og anleggsformål; plater, ikke av metall, til bruk som underlag for benkplater; plater, ikke av metall, til bruk i innendørs tak; plater av cellulosematerialer for bygnings- og anleggsformål; plater av cellulosematerialer for fremstilling av møbler; plater av fiberholdige materialer, ikke av metall; plater, ikke av metall, til bruk innenfor bygnings- og anleggsvirksomhet; dører, dørkarmer og tilbehør for dører, ikke av metall; fibermaterialer for bygnings- og anleggsformål; harde fibergulvplater, ikke av metall; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. KL. 20: Møbler; billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; speilrammer; skjermbrett (møbel); transportable senger for barn og spedbarn; esker og kasser til oppbevaringsformål; sammenleggbare esker og kasser; kasser og esker i flat form; ferdigmonterte esker og kasser; bord; bordplater; skap; skapdører; kleshengere; hyller; møbeldeler; kontormøbler; skilter, ikke av metall; oppslagstavler, ikke av metall; sponplater for møbler; deler og tilbehør til forannevnte varer. SG, , T00-/15568H SG, , T00-/15569F SG, , T00-/15570Z (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEXTURF (730) Innehaver: Southwest Recreational Industries Inc, P.O. Box 589, Leander, TX 78646, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 27: Syntetisk torvsystemer bestående av flere lag håndlaget gress av fibre og filamenter samt overflatebelegg av fibrer og filamenter. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: The Gillette Co, Prudential Tower Building, Boston, MA 02199, US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 8: Barberkniver, -høvler og -maskiner, barberblader, barberredskaper; dispensere, etuier og patroner inneholdende barberblader; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CANADEAN (730) Innehaver: Canadean Ltd, 12 Faraday Court, Rankine Road, Basingstoke, Hants RG24 8PF, England, GB (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes (730) Innehaver: ChemTAG International AS, Veritasveien 2, 1323 Høvik, NO KL. 5: Syntetiske DNA- og andre kjemiske forbindelser, som kan designes med en kode som kan dechiffreres av rettighetshaver. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: C-TAG (730) Innehaver: ChemTAG International AS, Veritasveien 2, 1323 Høvik, NO KL. 5: Syntetiske DNA- og andre kjemiske forbindelser, som kan designes med en kode som kan dechiffreres av rettighetshaver. KL. 35: Faglige konsultasjoner om forretninger; rådgivnings-, planleggings-, ledelses-, organiserings-, informasjons- og undersøkelsestjenester; informasjons-, konsultasjons- og rådgivende tjenester forbundet med forannevnte. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Vivat Holdings Ltd, 17 Bath Road, Slough, Berkshire SL 3UL, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Briller, solbriller, brillerammer, linser, brilleetuier; deler og utstyr til forannevnte varer. KL. 18: Bager; strandbager, reisebager; belter, stropper, remmer; håndbager, bager/poser for klesplagg; ryggsekker, kofferter, håndkofferter, dokumentmapper, ransler/skolevesker, ryggsekker/meiser, skuldervesker, toalettvesker, skipssekker, vadsekker; musikketuier; mapper, lommebøker, portemonéer, passetuier (skinn), sjekkboketuier (skinn), kortetuier, punger og konvolutter/hylster; nøkkeletuier og klokkelommer; paraplyer, paraplytrekk; bånd/remmer av lær, skinn, huder eller imitasjoner herav; trekk til album, dagbøker, noteringsblokker/hefter; etuihåndtak, rammeverk for bager, dekorasjon for lærkanter; paraplyhåndtak, paraplyringer, rammer for paraplyer eller parasoller. (730) Innehaver: American-Cigarette Co (Overseas) Ltd, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIRE BOLT (730) Innehaver: Hyundai Motor Co, 231, Yangjae- Dong, Seocho-Gu, Seoul, , KR (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 12: Busser, personbiler, lastebiler, trailere, sportsbiler, motorsykler, terrengbiler, bilratt og bilhjul. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AstraZeneca AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: American-Cigarette Co (Overseas) Ltd, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. KL. 5: Farmasøytiske preparater og farmasøytiske stoffer. KL. 16: Trykksaker; fotografier; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Øystein Lervåg, Brudelia 7, 6013 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LA PROVINCE RESTAURANT (730) Innehaver: Camilla Birgitta Gisela Petersson, Dr. Holmsvei 14, 0787 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co ANS v/ Jacob Solheim, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LA PROVINCE BAR & CAFÉ (730) Innehaver: Camilla Birgitta Gisela Petersson, Dr. Holmsvei 14, 0787 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Torkildsen, Tennøe & Co ANS v/ Jacob Solheim, Bogstadveien 27 B, 0355 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester. (730) Innehaver: Dinner AS v/styrets formann, Stortingsgaten 22, 0473 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Petter Forsberg, Sandakerveien 20, 0473 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantdrift, bardrift, servering av mat, servering av drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TREX WOOD POLYMER (730) Innehaver: Trex Company LLC, Winchester, VA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 19: Komposittmaterialer bestående av cellulosepartikler i en harpiksholdig matriks. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BHS (730) Innehaver: Arne Thuresson Byggmaterial AB, Box 59, S Spånga, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 6: Skruer av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRESILLE (730) Innehaver: Kraft Foods Holdings Inc, Northfield, IL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; salatdressinger; hermetikk. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer. konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Master Foods AS, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffeerstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IMAGINARIUM MAXTOREN (730) Innehaver: Geoffrey Inc, 2002 West 14th Street, Wilmington, DE 19806, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Elektroniske varer, herunder audio- og videoapparater og -instrumenter; datamaskiner, dataprogrammer og ytre enheter; elektronisk spill, programmer til dataspill; pedagogiske dataprogrammer; skrivere; videoskjermer; modemer; telefonapparater og tilbehør dertil; regnemaskiner; elektroniske oversettelsesinnretninger; mikrofoner; høyttalere; audioutstyr og -systemer; kassettbånd, CD og mini-disc opptakere og spillere; digitale fjernsynsdekodere; fjernsynsapparater; fotoapparater og tilbehør dertil; videokameraer og tilbehør dertil; klokkeradioer; radioer; optiske og videoplater; CD-er; CD-ROM-er; minidiscs; videoer; video- og audioinnspillinger; videospillsystemer og tilbehør dertil; filmer; walkie-talkier; batterier; multimediamaskinvare og -programvare og tilbehør dertil. KL. 12: Kjøretøyer, herunder sykler og sykkeltilbehør, trehjulsykler, scootere og rullebrett. KL. 16: Trykksaker herunder bøker, trykte instruksjonsog undervisningsmateriell i området glosekort; kunst- og håndverksmalingsett, kritt og opplimingssett bestående av plater med klistremerker og husholdningslim solgt som en enhet. KL. 28: Spill, nemlig rollespill; fleraktivitetsleketøy for spedbarn og barn; lekebiler, fly og tilbehør solgt som en enhet; tryllestaver; kenguru hoppeballer; hobby håndverkssett bestående av kalendersett, papirsett, tegneseriesett, origamisett, sparegrissett, gummistempler, dukkemakersett, leiresett, sett bestående av plater med klistremerker og husholdningslim solgt som en enhet, sett med lekedyr, dukker, magisett; musikalske leker; spill, nemlig domino, darts, bowlingkuler og kjegler; lekeklokker, plysjdyr; puslespill; puslespill utført med håndgrep og puslespill laget av skumgummi; lekeuroer; klinkekuler. KL. 35: Detaljhandel vedrørende klær, spill, leker og leketøy. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet herunder opplæringsog deltakerklasser og seminarer som bruker improvisasjon gjennom bevegelse, visuell kunst eller musikk og kombinasjoner derav. (730) Innehaver: American Home Products Corp, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Onkologiske farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAXTORA (730) Innehaver: American Home Products Corp, 5 Giralda Farms, Madison, NJ , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Onkologiske farmasøytiske preparater. 28

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PLATON MULTI (730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Marit Linnebo Olderheim, Dæliveien 49, 1383 Asker, NO KL. 3: Såpe, sjampo, skumbad i flytende form, duftoljer, eteriske oljer, badeoljer, fargestoff. KL. 21: Såpeskåler, såpedispensere, svamper, skrubber, kluter, former. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OCTALBIN (730) Innehaver: Octapharma AG, Seidenstrasse 2, CH Lachen, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 17: Isolasjonsmateriale. KL. 19: Bygningsmateriell ikke i metall; bygningsplater for grunnmur. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ENERGAN (730) Innehaver: Orica Explosives Technology Pty Ltd, 1 Nicholson Street, Melbourne, Vic 3000, AU (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 13: Sprengstoff, sprengstoffkomponenter, - blandinger, sprengstoffkjerner, -substanser; sprengstofftilbehør; sprengstofftennere, -lunter og fenghetter. KL. 5: Farmasøytiske produkter, særlig produkter fra blodplasma, særlig proteiner eller protein oppløsninger. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHEWLICIOUS (730) Innehaver: Master Foods AS, 0212 Oslo, NO (730) Innehaver: Bluegarden Group Systems AS, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr; datamaskiner; dataprogrammer innregistrert på databærere; programvare. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bokføring og bokholderi; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser samt administrasjon av databaser; faglige konsultasjoner om forretninger; forretningsevaluering; konsultasjoner i personalspørsmål; analyse av kostnadspriser; utarbeidelse av lønningslister; markedsundersøkelser og markedsstudier; utarbeidelse av regnskapsanalyser, regnskapsførsel og regnskapskontroll; utarbeidelse av skatteberegning; statistisk informasjon; økonomisk planlegging. KL. 36: Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; konsulentbistand i skattespørsmål. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; dataassistert overføring av beskjeder og bilder, overføring av informasjon fra databanker ved hjelp av telekommunikasjon i forbindelse med lønns- og personaladministrasjon. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. KL. 42: Juridiske tjenester; EDB-programmering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; lisensiering av og rådgivning for immaterielle og andre eiendomsrettigheter; personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter; utleie av datamaskiner dataprogrammer og annen software. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer; kjeks; kaker; bakverk; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter; alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk; sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til fremstilling av drikker. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CORPORUM (730) Innehaver: CognIT AS, 1776 Halden, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 35: Innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser. KL. 42: Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GALLAHER MELLOW VIRGINIA (730) Innehaver: Gallaher Ltd, Surrey, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; urter og andre tobakkserstatninger for røyking (ikke for medisinsk bruk), solgt separat eller blandet med tobakk; snustobakk; artikler for røykere (ikke opptatt i andre klasser); sigarettpapir, sigaretthylser; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIDNATTSOL-ØL (730) Innehaver: Macks Ølbryggeri AS, Tromsø, NO (730) Innehaver: Øvre Eiker Energi AS, Postboks 53, 3321 Vestfossen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Distribusjon av elektrisk kraft. KL. 40: Produksjon av elektrisk kraft. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VINTERSOL-ØL (730) Innehaver: Macks Ølbryggeri AS, Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl. 31

32 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MØRKETIDS-ØL FUNWORKS (730) Innehaver: Macks Ølbryggeri AS, Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl. (730) Innehaver: Master Foods AS, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; måltider og bestanddeler til måltider bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter; alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk; sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til fremstilling av drikker. 32

33 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PER GYNT-STEMNET (730) Innehaver: Stiftelsen Peer Gynt, 2640 Vinstra, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Trykksaker. KL. 41: Kulturelle arrangementer og aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SNEAKER (730) Innehaver: Entorus AS, c/o Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 28: Fiskeredskaper; fiskekroker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: J. & P. Coats Ltd, 155 St Vincent Street, Glasgow, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 23: Garn og tråd for tekstile formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FILMFOKUS (730) Innehaver: Wenche Solheim, Lokesvei 105, 1344 Haslum, NO KL. 42: Konsulent- og rådgivervirksomhet rettet mot norske kinoer, filmprodusenter og filmbyråer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FØNIX (730) Innehaver: Simonsen Musæus Advokatfirma DA, Postboks 727 Sentrum, 0129 Oslo, NO KL. 36: Forsikringsvirksomhet, forsikringsrådgivning, finansiell virksomhet. 33

34 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BX SONIC (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (730) Innehaver: Wallace J. Beaudry, P.O. Box 291, Elkhart Lake, WI 53020, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinske produkter. US, , 76/174,905 (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger i form av stenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Van Nelle Tabak Nederland BV, Slachtedyk 28a, NL-8501 Za Joure, NL (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Total Storage Solutions Nordic AS, Bygdøy Allé 21, 0262 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogramvare, magnetiske, optiske, digitale og elektroniske lagringsmedia for data. KL. 42: Utarbeidelse, programmering, ajourføring og vedlikehold av dataprogram, utleie av tilgangstid ved bruk av database, teknisk og faglig rådgivning og konsultasjonsvirksomhet i relasjon til data og lagring av data. (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 34: Bearbeidet eller ubearbeidet tobakk; tobakksprodukter; tobakkserstatninger, ingen av disse produkter for medisinske eller helbredende formål; fyrstikker og artikler for røkere. 34

35 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOVISAN (730) Innehaver: Bifodan A/S, Bogbinderivej 6, DK Hundested, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Produkter til desinfeksjon og pleie av jur før og etter melking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Musikkverket AS, Patterødveien 2, 1599 Moss, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 Trondheim KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 28: Spill og leketøy. OPTIBELT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arntz Beteiligungs GmbH & Co KG, Corveyer Allee 15, D Höxter, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Drivremmer laget av gummi- og plastmaterialer som deler til maskineri; transportbånd. KL. 12: Drivremmer laget av gummi- og plastmaterialer som deler til kjøretøyer. (730) Innehaver: Cavalcade & Canteen AS, Sømslia 25, 4637 Kristiansand S, NO KL. 42: Bevertning og tilbereding av mat og drikke. 35

36 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AGRICON STRYKBAC (730) Innehaver: Per Johnsen, Rødsfjellet 16, 1684 Vesterøy, NO KL. 2: Herdeplastbelegg i flytende form for påføring av gulv og vegger i landbruket og i industrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. US, , 78/ SINGLE LEAF (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dunhill Tobacco of London Ltd, 1A St. James s Street, London SW1A 1EF, England, GB (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 34: Sigaretter, sigarer, cigarillos, pipetobakk, rulletobakk, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere og fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dan Lindkjølen, Tollumløkka 14A, 3611 Kongsberg, NO KL. 25: Klær. KL. 28: Sportsartikler. STRIKEBAC (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. US, , 78/

37 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOLPAIN RAPIGESIC (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater. (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FASTICID TRODALEN (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater. (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NAFAGAL (730) Innehaver: Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, D Aachen, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater. 37

38 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ASYLUM INFORCE (730) Innehaver: Anasazi UK Ltd, P.O. Box 15130, Glasgow G1 4QQ, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Preparater og substanser/stoffer, alle for håret; preparater for farging av hår; preparater for hårkondisjonering; såper og ikke-medisinske toalettpreparater; eteriske oljer; sjampoer; parfymer; kosmetikk. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POPS ON DEMAND (730) Innehaver: Mercury Interactive Corp, 1325 Borregas Avenue, Sunnyvale, CA 94089, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB programvare for overvåking og testing av drift og ytelse ved nettsider («web sites») og andre flerbrukersystemer. KL. 42: EDB-tjenester i forbindelse med overvåking og testing av drift og ytelse ved nettsider («web sites») og andre flerbrukersystemer. (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker. US, , 78/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INSURGENT (730) Innehaver: Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, New York, NY 10154, US (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater for mennesker. US, , 78/ US, , 76/122,906 38

39 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LANDSEM HELSPORT (730) Innehaver: Talgøs Møbelfabrikker AS, 6645 Todalen, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; gulv, ikke av metall; dører (bygnings-), dørkarmer og dørfyllinger ikke av metall. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kjøkken- og baderomsinnredning (møbler); blomsterkasser og -bord; bordplater og hyller; senger for kjæledyr; dører for møbler; gardinbrett; møbeldeler av tre; skap; vugger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Helsport AS, Postboks 25, 7223 Melhus, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat AS, Postboks 5222 Majorstua, 0303 Oslo KL. 20: Soveposer for camping; poseovertrekk til soveposer; kompresjonstrekk til soveposer; puter; madrasser, herunder liggeunderlag, sitteunderlag; teltplugger (ikke av metall); teltstenger (ikke av metall). KL. 22: Tau; reip; hyssing; nett; telt; presenninger, herunder vanntette løse teltbunner; seil; sekker (ikke opptatt i andre klasser), herunder vindsekker; materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); lavvu. KL. 24: Stoffer for tekstile formål; lakenposer. KL. 25: Klær, herunder regntøy; fottøy; hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Megascene AB, S Mölnlycke, SE (730) Innehaver: Smart Motor AS, Stiklestadvn. 1, 7041 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, våtdrakter. KL. 12: Kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; rullestoler for syke. 39

40 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BALANSE DVHF (730) Innehaver: Rådet for Psykisk Helse, 0155 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Tidsskrifter, trykksaker, kataloger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KEYCHAIN (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Simrad AS, Postboks 55, 4370 Egersund, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Nautiske apparater, sendere og overføringsapparater, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for signalering; båtradioer, båtradioapparater og instrumenter; ekkoloddapparater; logger, nemlig apparater for måling eller justering av farten på skip; speedometere; radiotelefoner; radioapparater; ekkoloddapparater for dybdemålinger; autopiloter; navigasjonsapparater; omsettere; instrumenter for journalføring av distanse; apparater og instrumenter for lodding, måling, sondering og registrering av dybde, kurs og fart, automatiske styringsinnretninger for vannfartøy, autopiloter; instrumenter for angivelse av posisjon; kompasser; vindmålere; databehandlingsapparater og instrumenter; deler og tilbehør for alle ovennevnte varer. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, økonomiske prognoser, logistikkplanlegging, lagerstyring og tjenester for anskaffelse av forsyninger; forretningsutvekslingstjenester, nemlig bytte av varer og tjenester for andre via et verdensomspennende computernettverk. US, , 78/026,899 40

41 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AIRWAYS (730) Innehaver: Broadnet Norge AS v/ole Jacob Moldestad, Prof. Kohts vei 15, 1366 Lysaker, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Advokatfirma DA, Postboks 727 Sentrum, 0129 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse med telekommunikasjon, innregistrerte programmer for datamaskiner, dataprogrammer innregistrerte på databærere. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, elektroniske postoverføringer, informasjon om telekommunikasjon. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computer nettverk, informasjonsvirksomhet, konsultasjonsvirksomhet innen data og telekommunikasjon, programmering for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Mobile Media Company AS, Stenersgata 1 E, 0050 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Reidar Wangensteen, Postboks 716, 4666 Kristiansand S (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Mobile Media Company AS, Stenersgata 1 E, 0050 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Reidar Wangensteen, Postboks 716, 4666 Kristiansand S KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FASTA (730) Innehaver: Antica Pasteria SpA, Corso Europa 9, I Lainate, Milano, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Pasta, spaghetti, makaroni, nudler. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet. KL. 36: Finansiell virksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, underholdningsvirksomhet. 41

42 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MABTRAP PLUSVISION (730) Innehaver: APBiotech AB, Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire NP7 9NA, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Laboratorieutstyr, nemlig engangskolonner og - buffere for rensing i små volum av monoklonale antistoffer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MELATOGENINE (730) Innehaver: Européenne de Produits de Beauté SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Hudpleiepreparater, nemlig kremer og emulsjoner. (730) Innehaver: Plus Corp, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektriske distribusjons- eller kontrollmaskiner eller -apparater, inkludert uttak, adaptere, plugger, brytere, likerettere, stikkontakter, strømfordelingstavler, transformatorer; batterier, inkludert akkumulatorbatterier, optiske batterier; elektriske ledninger og -kabler, inkludert optiske fiberkabler; fotoapparater og -instrumenter; beholdere og bager spesielt brukt for fotoapparater og -instrumenter; filmapparater og -instrumenter, inkludert filmkameraer, fremvisere, redigeringsapparater for kinofilm, skjermer, deres deler og tilbehør; beholdere og bager spesielt brukt for filmapparater og -instrumenter; episkop, overheadfremvisere, transparenter for overheadfremvisere, skjermer for overheadfremvisere; beholdere og bager spesielt brukt for overheadfremvisere; datafremvisere, skjermer for datafremvisere, deres deler og tilbehør inkludert stativer, koblingsplater, lamper, beholdere og bager (alle spesielt brukt for datafremvisere) og bager spesielt brukt for de forannevnte skjermene; optiske apparater og instrumenter, beholdere og bager spesielt brukt for optiske apparater og instrumenter; elektriske kommunikasjonsmaskiner og -apparater, og deres deler og tilbehør; tekniske elektroniske maskiner og instrumenter, elektroniske tavler, apparater og utstyr for fjernsynskonferansesystemer (inkludert fjernsynsmonitorer), interaktive tavler, deres deler og tilbehør inkludert mikrofoner, høyttalere, brytere, lamper, markører, beholdere og bager (alle spesielt brukt for interaktive tavler), visuelle hjelpemidler, laserpekestokker. 42

43 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TAPELED (730) Innehaver: Osram GmbH, München, DE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Brynildsen AS, Wernersholm vei 81, 5232 Paradis, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XBOX (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Luminescensdioder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JA, NÅ RØKER OGSÅ JEG PRINCE (730) Innehaver: House of Prince A/S, Tobaksvejen 4, DK-2860 Søborg, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk, sigaretter, artikler for røkere; fyrstikker. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av interaktive spilletjenester for flere spillere, spilt over datamaskinnettverk og globale kommunikasjonsnettverk; elektroniske meldings- og snakketjenester («chat») for bruk i forbindelse med interaktive spill spilt over datamaskinnettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av dataspill og videospill som en kan få tilgang til, spilt og lastet ned over datamaskinnettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringelse av informasjon vedrørende videospill og dataspillindustrien, generell videospill- og dataspillinformasjon, samt tilveiebringelse av informasjon vedrørende dataspill, videospill og relaterte produkter. 43

44 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TEGA BRIGHTFOCUS CRT (730) Innehaver: Minnesota Mining and Manufacturing Co, 3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, MN , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Bandasjer og produkter for sår og sårbehandling. US, , 76/154,439 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOTHER (730) Innehaver: NetCom GSM AS, Postboks 4444 Torshov, 0403 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Simonsen Musæus Advokatfirma DA, Postboks 727 Sentrum, 0129 Oslo KL. 9: Datamaskinprogrammer til bruk i forbindelse med mobile internettjenester; databehandlingsutstyr og datamaskiner; magnetiske databærere; mobiltelefoner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsundersøkelser; markedsanalyser; innsamling av informasjon for bruk i databaser. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. KL. 41: Underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utdannelsesvirksomhet; klubbvirksomhet; konkurranser. KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computernettverk; informasjonsvirksomhet; konsultasjonsvirksomhet innen data og telekommunikasjon; programmering for datamaskiner. (730) Innehaver: Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Paldal-ku, Suwon-city, Kyungki-do, KR (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REALFLECT SYSTEM (730) Innehaver: Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Paldal-ku, Suwon-city, Kyungki-do, KR (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 44

45 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Midori Anzen Co Ltd (Midori Anzen Kabushiki Kaisha), 4-3, 5 Chome, Hiroo, Shibuya-ku, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; offentlige adressesystemer og instrumenter, høyttalere, høyttalere for hjelm, luer og andre hodeplagg; brannslukningsapparater. JP, , (730) Innehaver: Spill og Vinn AS, Lilleakerveien 31, 0216 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 Oslo KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte på databærere), spilleapparater, alene for bruk med tv-apparater. KL. 38: Dataassistert overføring av beskjeder og bilder, kommunikasjon ved dataterminaler, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. KL. 41: Kasino (spille) virksomhet, lotterier (organisering av -), organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STATE STREET FOR EVERYTHING YOU INVEST IN (730) Innehaver: State Street Corp, 225 Franklin Street, Boston, MA 02110, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansiell ledelse, finansielle investeringer, sikkerhetsforvaring og fremskaffelse av finansiell informasjon ved Internet og andre elektroniske måter. 45

46 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CRISOL (730) Innehaver: Bodegas Y Bebidas SA, Paseo del Urumea 21, San Sebastian, Giupúzcoa, ES (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 33: Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATLASPLAN (730) Innehaver: Sherwood Services AG, Schwertstrasse 9, CH-8200 Schaffhausen, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Zacco AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Dataprogrammer for oppretting og manipulering av et psykologisk diagram av et nervesystem som kan bli dekket på pasientdata. US, , 76/154,122 (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Dental Studio v/svein Thorstensen, Strømsvn. 96, 0663 Oslo, NO KL. 42: Tannteknisk laboratorium. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DMT (730) Innehaver: Taita AS, Postboks 275, 2380 Brumunddal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Trykkerivirksomhet; grafisk formgivning. 46

47 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Oslo Transportservice AL, Postboks 28 Haugenstua, 0915 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Asko Rogaland AS, Postboks 50, 4064 Stavanger, NO KL. 29: Kjøttvarer, fisk og fiskeprodukter, ost. KL. 30: Bakverk og brød, konfektyrer, honning, krydderier. KL. 31: Grønnsaker og frukt og bær, blomster og urter og skjell og krepsdyr. (730) Innehaver: Asfalt & Anleggsservice AS, Postboks 6159 Sluppen, 7435 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; asfaltering; snøbrøyting; legging av brostein. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BEINE VEIEN (730) Innehaver: Asko Rogaland AS, Postboks 50, 4064 Stavanger, NO KL. 29: Kjøttvarer, fisk og fiskeprodukter, ost. KL. 30: Bakverk og brød, konfektyrer, honning, krydderier. KL. 31: Grønnsaker og frukt og bær, blomster og urter og skjell og krepsdyr. 47

48 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VESTERLED (730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Arne Alnæs, Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo KL. 39: Transport av olje og gass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MABCAMPATH (730) Innehaver: Millennium & Ilex Partners LP, 75 Sidney Street, Cambridge, MA 02139, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Atmel Corp, 2325 Orchard Parkway, San Jose, CA 95131, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Integrerte kretser, innregistrerte dataprogrammer relatert til digitale signalprosessorer; dataprogrammer (innregistrert på databærere), magnethukommelse for datamaskiner, databehandlingsapparater og - innretninger, datamaskiner og computer periferiutstyr. US, , 76/223,479 KL. 5: Terapeutiske antistoffer til bruk som antilymfosyttiske midler. US, , 76/180,860 48

49 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker nr 45 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Operation Leadership Oil AB, Box 70396, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Datasoftware innregistrert på databærere, dataprogrammer innregistrert på databærere, magnetiske datamedia, optiske datamedia, CD-ROM, innspilte filmer. KL. 16: Trykksaker, trykte publikasjoner, handbøker (manualer), nyhetsbrev. KL. 35: Konsultasjoner vedrørende personaladministrasjon, assistanse ved forretnings- eller industriledelse, assistanse ved bedriftsledelse, økonomisk prognostisering, profesjonelle bedriftskonsultasjoner, bedriftsundersøkelser, forretningsinformasjon, markedsstudier, personalrekruttering, analyser vedrørende bedriftsstrategier, markedsundersøkelser, oppdragsvirksomhet vedrørende ledelse. KL. 41: Utdanning og undervisning, organisering og ledelse av seminarer, symposier og studiesirkler, praktisk opplæring (ved demonstrasjon), utgivelse av bøker og tidsskrifter, informasjon vedrørende utdannelse. KL. 42: Dataprogrammering, oppdatering av dataprogramvarer, datasystemanalyser, forvaltning og lisensiering av opphavsrettigheter, juridiske tjenester, konsultasjoner innen området datamaskinvarer og informasjonsteknologi (IT), psykologisk testing ved rekruttering; tekniske prosjektstudier, konsultasjoner i sikkerhetsspørsmål. EM, , (730) Innehaver: Granberg AS, Postboks 40, 5584 Bjoa, NO (740,750) Fullmektig: Bergen Patentkontor AS, Postboks 1998, Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Ifas Sport AS, 2092 Minnesund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, herunder megafoner og musikkanlegg; telleapparater; automatiske tidsur. KL. 19: Bygningsmaterialer; skillevegger; gulv. KL. 20: Møbler; tribuner (sitteplasser) til idrettsanlegg; garderobeskap, sittebenker; veggknagger for klær; krakker (stoler); nøkkelskap. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler. 49

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 31 2001.07.30 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. juni 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7841 Reg. nr. 228 820 Søknadsnr. 2004 11051 Søker/Innehaver: AS Ripley, Kjelsås, Oslo Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Fashion Box SpA, Casella

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 2002.12.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 49 2002.12.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 49 2002.12.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 36 2001.09.03 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 2001.08.06 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2001.08.06 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2001.08.06 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer