tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Fellesmerker...» 37 Internasjonale registreringer...» 38 Rettelser...» 65 Endringer i varemerkeregisteret 28 og 29...» 66 Slettelser...» 75 Innsigelser...» 79 INID-koder...» 80

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AMERICAN CLASSIC (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: World Investment Company Ltd, Globe House, 2 Milford Lane, London WC2R 3LN, England, GB KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet via postordre, utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLEXICLASS (730) Innehaver: Ionet AS, Postboks 100, 4792 Lillesand, NO KL. 9: Spesialtilpasset mobilt pc-bord. KL. 20: Møbler, nemlig mobilt pc-bord. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; trådløst datanett. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. (730) Innehaver: Annerledes Brød & Cirkus AS, Tokerudkollen 21 B, 1336 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av tilstelninger for næringslivet med kulturelt og underholdningsmessig innhold; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, herunder catering; midlertidig innlosjering; faglige konsultasjoner; utleie av telt og transportable bygninger; EDB-programmering. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COTTONFEEL STAINCOAT (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Sanitetsbind/damebind, truseinnlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUNPAIR (730) Innehaver: 3M Co, 3M center, 2501 Hudson Road, St. Paul, MN 55144, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter og preparater, nemlig immunresponsmodifiseringsmidler for bruk i behandling av eller for å forhindre infeksjoner, virus, svulster, sykdommer, kirurgiske innsnitt, kutt, sår, vorter og skadet hud. US, , 78/085,050 (730) Innehaver: Södahl Design A/S, Skerrisvej 4, DK Brande, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; trykte husholdningstekstilvarer, sengetepper, damask (stoffer), bordduker, gardiner, håndklær, lommetørklær, servietter, oppvaskhåndklær alt fremstilt av tekstiler, portierer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DERMAZINC (730) Innehaver: Dermalogix Partners Inc, P.O. Box 1510, Scarborough, ME , US KL. 5: Medisinerte hudpleiepreparater. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Winetailor AS, Trollåsvn. 8, 1411 Kolbotn, NO KL. 33: Aromatisert svakvin, alkoholholdige drikker. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Winetailor AS, Trollåsvn. 8, 1411 Kolbotn, NO KL. 33: Aromatisert svakvin, alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sirius Bygg AS, Postboks 6, 1101 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet, byggeledelse, inspeksjon av byggeprosjekter, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DERMIN (730) Innehaver: J Nordström Handels AB, Boks 1264, S Lindingö, SE (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 3: Neglelakk og neglelakkfjernere; kosmetiske preparater for hudpleie, nemlig lotioner og hudkremer; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; etterbarberingsvann, eau de cologne og parfymer; sololjer og -kremer; leppestifter og -pomader; hårpleiepreparater, nemlig sjampo, balsam så vel som hårkurpreparater og hårgeléer, skum og spray; sminkepreparater; maskara, puter for påføring og fjerning av sminke; såper og dusjoljer; eteriske oljer. KL. 5: Farmasøytiske preparater for hudpleie, nemlig lotioner og hudkremer; deodoranter og antiperspiranter; sololjer og -kremer; hårpleiepreparater, nemlig sjampo, balsam; såper, desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk. EM, , (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Limousin Unik Norge BA, Greni Gård, 2160 Vormsund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 29: Kjøtt; fjærkre og vilt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTISON (730) Innehaver: Amersham Health AS, Nycoveien 2, 0401 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Ultralyd kontrastmedia for medisinsk diagnostisk bruk. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORO RESTAURANT OG BAR (730) Innehaver: Matmor AS, Holmenkollveien 119, 0787 Oslo, NO KL. 43: Restaurantvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HUMIRA (730) Innehaver: Abbott Laboratories, D377 Ap6d, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av autoimmune sykdommer. (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Rolf Halvorsen, Nesvegen 24, 2008 Fjerdingby, NO KL. 36: Rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester innen forsikring, spesielt for eiendeler og verdigjenstander i forbindelse med skader og andre ødeleggelser med den hensikt å sikre kunder et rettmessig økonomisk oppgjør, deriblant taksering og registrering. KL. 45: Rådgivnings-, informasjons- og konsulenttjenester i forbindelse med sikkerhetsspørsmål; overvåking av tyveri- og innbruddsalarmer; vaktselskaper. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAXENBORG TENOL (730) Innehaver: Kristian Ambjørndalen, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke i møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjéer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; inkassoforretninger. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (730) Innehaver: Kemetyl AB, Box 533, S Haninge, SE (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Kjemiske tilsetningsstoffer for bensin og diesel. KL. 3: Rengjøringsmidler samt kjemiske bilpleiemidler i form av spylevæsker, avfetningsmidler, poleringsmidler og voks. KL. 4: Brensel til matlagings- og oppvarmingsinnretninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DERMASOL (730) Innehaver: Kemetyl AB, Box 533, S Haninge, SE (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Desinfeksjonsmidler i flytende form for hygieniske formål. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CATALYTICA (730) Innehaver: Catalytica Energy Systems Inc, 1388 North Tech Boulevard, Gilbert, AZ 85233, US (730) Innehaver: Sunglass Hut International Inc, 4000 Luxottica Place, Mason, OH 45040, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Briller og solbriller, herunder foreskrevne og ikkeforeskrevne, innfatninger, linser og aksessorier til briller og øyeprodukter. KL. 14: Ur, klokker og deres deler, utstyr, tilbehør og aksessorier; smykker og juvelérvarer. KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; platinagruppemetallkatalysatorer for katalytiske forbrenningssystemer for gassturbiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CATALYTICA ENERGY SYSTEMS (730) Innehaver: Catalytica Energy Systems Inc, 1388 North Tech Boulevard, Gilbert, AZ 85233, US KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; platinagruppemetallkatalysatorer for katalytiske forbrenningssystemer for gassturbiner. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Global, 0155 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (730) Innehaver: Schibsted Telecom AS, Pilestredet 10, 0180 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonsetjenester; reklamevirksomhet; datasøk i datafiler for andre. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; mobiltelefontjenester; dataassistert overføring av bilder og beskjeder; informasjon om telekommunikasjon; tilby telekommunikasjonstilgang til et globalt datanettverk; kommunikasjon ved dataterminaler; informasjonsbyråtjenester. KL. 41: Underholdningstjenester; spilltjenester tilbudt online; organisering av konkurranser; nyhetsreportasjetjenester; tilveiebringelse av online elektroniske publikasjoner; underholdningsinformasjon. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; informasjonsbyråer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; nyhetsklipping; online annonsering på datanettverk, oppdatering av annonserings- og reklamedokumentasjon, public relation-tjenester, statistisk informasjon; systematisering av informasjon for bruk i databaser; utleie av annonseringstid i kommunikasjonsmedia, utleie av reklameplass, også på elektroniske nettverk. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SWIFFER SPRAY & CLEAN (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Juskursvirksomheten i Tromsø v/ Tromsø Juristforening og Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø - Det juridiske fakultet, 9037 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Tromsø AS, Postboks 455, 9255 Tromsø KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av juridisk litteratur, læreanstalter, organisering og ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, seminarer og symposium. KL. 42: Juridiske tjenester; faglige konsultasjoner, forvaltning av forfatterrettigheter, juridisk forskning og informasjonstjenester. KL. 3: Vaske- og blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper. KL. 16: Papirprodukter for husholdnings- og hygienisk bruk, herunder kjøkken- og badehåndklær, rengjøringsservietter for husholdningsbruk, tørkeruller. KL. 21: Artikler for rengjøringsformål, kluter, svamper for rengjøring, svamper for husholdningsbruk, feiekoster, støvkluter, stålull, puter (pads), børster og impregnerte kluter for engangsbruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: AVIS FLEET SERVICES (730) Innehaver: Wizard Co Inc, 6 Sylvan Way, Parsippany, NJ-07054, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser, utleie og leasing av kjøretøy. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: POP ABLES MPFM (730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; sjømat; konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukt og grønnsaker, preparater fremstilt av ovenstående produkter; meieriprodukter; mousses, kalde desserter; melkedrikker, aromatiske melkedrikker; drikker fremstilt av meieriprodukter; supper; søtt smørepålegg, delikat/pikant smørepålegg; salater; drikker, fyll, snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt, eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; proteinholdige bestanddeler; dip; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt, eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Ris, pasta; frokostblandinger og frokostpreparater; te, kaffe, kakao; drikkekakao; kaffeessens; kaffelignende produkter fremstilt av kaffeekstrakter, blandinger av kaffe og sikori; sikori- og sikoriblandinger for bruk som erstatning for kaffe; sjokolade; konfekt; konfektyrer, konditorvarer uten tilsetninger; konditorvarer, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, iskremprodukter, frossen yoghurt, frosne konditorvarer; kalde desserter, mousses, sorbets; brød; konditorvarer; drikker, fyll; søtt smørepålegg, delikat/pikant smørepålegg, matretter i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; sjokolade; pizzabunner; pizzaer; pizzatilbehør som sauser og fyll til pizza, sauser til pasta og ris; salatdressinger; majones; sauser; dip; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger. (730) Innehaver: Roxar Flow Measurement AS, Postboks 2364 Solheimsviken, 5824 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Måleapparater og -instrumenter, flerfasemålere, herunder flerfasemålere for oljeindustrien for å måle hvor mye gass, olje og vann som blir produsert fra hvert enkelt brønn i et oljereservoar. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MPFM 1900VI (730) Innehaver: Roxar Flow Measurement AS, Postboks 2364 Solheimsviken, 5824 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Måleapparater og -instrumenter, flerfasemålere, herunder flerfasemålere for oljeindustrien for å måle hvor mye gass, olje og vann som blir produsert fra hvert enkelt brønn i et oljereservoar. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MPFM SRC GODESS (730) Innehaver: Roxar Flow Measurement AS, Postboks 2364 Solheimsviken, 5824 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Måleapparater og -instrumenter, flerfasemålere, herunder flerfasemålere for oljeindustrien for å måle hvor mye gass, olje og vann som blir produsert fra hvert enkelt brønn i et oljereservoar. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Siri Arnesen, Anton Schjøths gt 23, 0454 Oslo, NO KL. 18: Vesker. KL. 25: Klær, fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Profitek AS, Postboks 6171 Postterminalen, 5892 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: Nortrea BA, Postboks 66 Haugenstua, 0915 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); byggevarer; stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare, herunder også for industrielle nettverk for tele- og datakommunikasjon; nød- og sikkerhetssystemer; data- og telekommunikasjonsutstyr; kabler; telefonapparater og -systemer; apparater og instrumenter for overvåking og kontroll; videoutstyr; radioapparater og -løsninger; deler og tilbehør til det forannevnte. KL. 35: Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; utleie av personell. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bredbåndsutbygging; elektroinstallasjon. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; kursvirksomhet; utdannelsesvirksomhet. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; teknisk bistand; ingeniørtjenester; prosjekteringtjenester; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INKWELL (730) Innehaver: Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US (730) Innehaver: São Paulo Alpargatas SA, Rua Urussui 300, São Paulo, CEP , BR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Klær fottøy, hodeplagg. 111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LEXMARK PRINTCRYPTION (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring, lagring og gjengivelse av data, lyd og/eller bilder; magnetiske databærere; plater og disketter; datamaskinvare (hardware), databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr til datamaskiner; software (innregistrerte dataprogrammer); elektroniske manualer og håndbøker; deler og tilbehør til alle forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). US, , 78/ (730) Innehaver: Lexmark International Inc, 740 West New Circle Road, Lexington, KY 40550, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Laserskrivere; trykte kretskort for bruk i forbindelse med laserskrivere; programvare for bruk i forbindelse med datakryptering og dekryptering innenfor trykking og utskriving. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PUBLICIA (730) Innehaver: Terje Mortensen, 4616 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papirvarer, bøker, tidsskrifter, magasiner, brosjyrer og trykksaker. KL. 35: Annonse-, reklame-, markedsføringsvirksomhet, salgsfremmende tjenester, markedsundersøkelser; utgivelse og publisering av annonse-, reklame-, markedsførings- og profileringstekster, -bilder og -lyd på alle media; utleie av reklameplass; utleie av annonserings-, reklame-, markedsførings- og profileringstid i kommunikasjonsmedia. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; utgivelse og publisering av bøker, tidsskrifter og tekster samt av bilder og lyd på alle media. KL. 42: Strategisk design, emballasjedesign, industridesign, grafisk design; profileringsdesign; interiørarkitekttjenester; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; motedesigntjenester; tegning; utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn; varemerkebygging (branding). (730) Innehaver: Terje Mortensen, 4616 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papirvarer, bøker, tidsskrifter, magasiner, brosjyrer og trykksaker. KL. 35: Annonse-, reklame-, markedsføringsvirksomhet, salgsfremmende tjenester, markedsundersøkelser; utgivelse og publisering av annonse-, reklame-, markedsførings- og profileringstekster, -bilder og -lyd på alle media; utleie av reklameplass; utleie av annonserings-, reklame-, markedsførings- og profileringstid i kommunikasjonsmedia. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet; utgivelse og publisering av bøker, tidsskrifter og tekster samt av bilder og lyd på alle media. KL. 42: Strategisk design, emballasjedesign, industridesign, grafisk design; profileringsdesign; interiørarkitekttjenester; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; motedesigntjenester; tegning; utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn; varemerkebygging (branding). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOAM BLASTER (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Rengjøringsmidler for hud og hår; såper; sjampo. KL. 5: Medisinske preparater for topisk behandling av tilstander i hud og hår. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RHINOSINGULAIR (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av respiratoriske sykdommer og allergiske tilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SINGULAIR-AR (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av respiratoriske sykdommer og allergiske tilstander. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SINGULERGY (730) Innehaver: AS Th Marthinsen Sølvvarefabrikk, Postboks 2114, 3103 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle steiner, ur og kronometriske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRYD FOR GANEN (730) Innehaver: Fryd for Ganen AS, Olav Tryggvasonsgt 42, 7011 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning); utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; organisering av utstillinger for opplærings- eller kulturelle formål; praktisk opplæring i matlaging (ved demonstrasjon). (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparanter for behandling av respiratoriske sykdommer og allergiske tilstander. 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORVEGR (730) Innehaver: Norveger Down Duvets AS, Østre Rosten 84, 7075 Tiller, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 20: Puter herunder hodeputer. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer; dyner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: 3Tett Systemer Norge AS, Postboks 253 Skøyen, 0213 Oslo, NO KL. 19: Byggevarer, ikke av metall. (730) Innehaver: Biogen Inc, 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter til bruk i behandling av dermatologiske sykdommer, autoimmune sykdommer, betennelsessykdommer, psoriasis eller reumatoide leddbetennelser/artritt. 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUTOSA (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Biogen Inc, 14 Cambridge Center, Cambridge, MA 02142, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter til bruk i behandling av dermatologiske sykdommer, autoimmune sykdommer, betennelsessykdommer, psoriasis eller reumatoide leddbetennelser/artritt. KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, angst, depresjoner, sykdommer og forstyrrelser i det sentrale nervesystem, fedme, inflammasjoner og betennelsessykdommer, respirasjonssykdommer og forstyrrelser, infeksjonssykdommer, urologiske sykdommer og forstyrrelser, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, muskulo-skeletale sykdommer og forstyrrelser, og kreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUVEPRA (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av diabetes, kardiovaskulære sykdommer og forstyrrelser, angst, depresjoner, sykdommer og forstyrrelser i det sentrale nervesystem, fedme, inflammasjoner og betennelsessykdommer, respirasjonssykdommer og forstyrrelser, infeksjonssykdommer, urologiske sykdommer og forstyrrelser, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, muskulo-skeletale sykdommer og forstyrrelser, og kreft. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Thales Avionics Inc, Red Hill Avenue, Irvine, CA , US KL. 9: Dataprogramvare for underholdningssystemer for flypassasjerer som tilveiebringer audio- og videounderholdning, programmering og interaktive spill. US, , 78/179,390 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Thales Avionics Inc, Red Hill Avenue, Irvine, CA , US KL. 9: Dataprogramvare for underholdningssystemer for flypassasjerer som tilveiebringer audio- og videounderholdning, programmering og interaktive spill. US, , 78/179,360 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NØTTIFRUTTI (730) Innehaver: Den Lille Nøttefabrikken AS, Bjørnerudveien 14, 1266 Oslo, NO (730) Innehaver: Thales Avionics Inc, Red Hill Avenue, Irvine, CA , US KL. 29: Nøtter, tørkede frukter, snacks. KL. 9: Dataprogramvare for underholdningssystemer for flypassasjerer som tilveiebringer audio- og videounderholdning, programmering og interaktive spill. US, , 78/179,386 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MICROSCREEN KRONER (730) Innehaver: Remington Corp LLC, 60 Main Street, Bridgeport, CT 06604, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 8: Elektriske barbermaskiner samt deler, komponenter og tilbehør til slike. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RED & WHITE (730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchâtel 3, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 34: Tobakk, rå eller tilvirket, sigarer, sigaretter, cigarilloer, rulletobakk, pipetobakk, tyggetobakk, snus, tobakkerstatninger (ikke for medisinsk formål); artikler for røkere, sigarettpapir og sigarettmunnstykker, sigarettfiltre, tobakkbokser, sigarettetuier og askebegre, ikke av edelt metall, deres legeringer eller overtrukne hermed; piper, lommeapparater for sigarettrulling, lightere, fyrstikker. (730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchâtel 3, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 34: Tobakk, rå eller tilvirket, sigarer, sigaretter, cigarilloer, rulletobakk, pipetobakk, tyggetobakk, snus, tobakkerstatninger (ikke for medisinsk formål); artikler for røkere, sigarettpapir og sigarettmunnstykker, sigarettfiltre, tobakkbokser, sigarettetuier og askebegre, ikke av edelt metall, deres legeringer eller overtrukne hermed; piper, lommeapparater for sigarettrulling, lightere, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SKJOLD (730) Innehaver: Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, CH-2003 Neuchâtel 3, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 34: Tobakk, rå eller tilvirket, sigarer, sigaretter, cigarilloer, rulletobakk, pipetobakk, tyggetobakk, snus, tobakkerstatninger (ikke for medisinsk formål); artikler for røkere, sigarettpapir og sigarettmunnstykker, sigarettfiltre, tobakkbokser, sigarettetuier og askebegre, ikke av edelt metall, deres legeringer eller overtrukne hermed; piper, lommeapparater for sigarettrulling, lightere, fyrstikker. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XTARA (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LAY S MEDITERRANEAS (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. FONTANA (730) Innehaver: Bjørbu Trading AS, Tåsenvn 26, 0853 Oslo, NO KL. 30: Krydder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Diners Club International Ltd, 8430 West Bryn Mawr Avenue, Chicago, IL 60631, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CHEETOS CHIPITO (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger DORITOS DIPPAS (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SKOG-CAN (730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødningsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: PepsiCo Inc, 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OMNISAT (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTIGEL (730) Innehaver: Unilever NV, Rotterdam, NL KL. 3: Vaskemidler; preparater og stoffer, alle til bruk for klesvask; tøybehandlingsmidler, tøymyknere; blekemidler; flekkfjerningsmidler; luktfjernings- og friskningspreparater til bruk på klær og stoffer; såper for å friske opp tekstiler; håndvaskepreparater; stivelsespreparater til klesvask; lukteposer og ark for parfymering av stoffer; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; duftevann ikke for personlig bruk; deodoranter. (730) Innehaver: Audio Products International Corp, 3641 McNicoll Avenue, Scarborough, ON M1X 1G5, CA KL. 9: Høyttalere. CA, ,

25 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRAPHO STAR (730) Innehaver: SCA Graphic Laakirchen AG, Schillerstrasse 5, A-4663 Laakirchen, AT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo (730) Innehaver: Ekornes ASA, Postboks 23, 6222 Ikornnes, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 20: Møbler, sofaer, stoler, lenestoler, lenestoler med tilhørende fotskammel; rammemadrasser, madrasser for senger; puter; senger, sengebunner. KL. 35: Detaljsalgstjenester innen områdene møbler; inventar, madrasser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELESTE (730) Innehaver: SCA Graphic Laakirchen AG, Schillerstrasse 5, A-4663 Laakirchen, AT KL. 1: Tremasse og cellulose, herunder kjemisktermomekanisk pulp. KL. 16: Papir, herunder toalettpapir; tørkepapir; hygienepapir; papirservietter; innpakningspapir; papp og kartong; engangsservietter laget av papir og cellulose. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRAPHOSET (730) Innehaver: SCA Graphic Laakirchen AG, Schillerstrasse 5, A-4663 Laakirchen, AT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papir, finpapir; skrivepapir; trykk- og kopieringspapir; avispapir; emballasjepapir; innpakningspapir; papp; kartong, bølgepapp; innpakning/ emballasje laget av papp, kartong eller bølgepapp. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 1: Papirmasse, tremasse, cellulose; kjemiske produkter til bruk i skogbruksvirksomhet og i papir- og celluloseindustrien. 25

26 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GRAPHOGRAVURE (730) Innehaver: SCA Graphic Laakirchen AG, Schillerstrasse 5, A-4663 Laakirchen, AT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papir, finpapir; skrivepapir; trykk- og kopieringspapir; avispapir; emballasjepapir; innpakningspapir; papp; kartong, bølgepapp; innpakning/ emballasje laget av papp, kartong eller bølgepapp. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Odd J Edvardsen, Postboks 151, 3301 Hokksund, NO (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; turbiner; pumper; kompressorer; elektriske generatorer; katalysatorer; regulatorer; roboter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DATA RESPONS (730) Innehaver: Data Respons AS, Postboks 489, 1323 Høvik, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, dataprogrammer og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 26

27 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Arthaus Stiftelsen for Filmkunst v/ daglig leder, Dronningensgt 16, 0152 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Fotografiske og kinematografiske apparater og instrumenter; lydfilmer, videobånd, CD-plater (audiovideo) og DVD-plater (audio-video). KL. 41: Opplærings- og underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer. KL. 42: Lisensiering av immateriell eiendomsrett herunder lisensiering av rettigheter til filmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Maja Eiendom AS, Jarleveien 4, 7041 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom; eiendomsomsetning; finansiell virksomhet vedrørende forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forpaktning og taksering av fast eiendom; utleie av eiendommer; utleie av leiligheter og kontorer; eiendomsmeglervirksomhet; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. KL. 39: Utleie av lagerplass; utleie av garasjer og parkeringsplasser. KL. 42: Planlegging og rådgivning vedrørende bygging; prosjektstudier (tekniske); lisensiering av eiendomsrett; arkitektvirksomhet. (730) Innehaver: Maja Eiendom AS, Jarleveien 4, 7041 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 36: Forretninger med fast eiendom; eiendomsomsetning; finansiell virksomhet vedrørende forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forpaktning og taksering av fast eiendom; utleie av eiendommer; utleie av leiligheter og kontorer; eiendomsmeglervirksomhet; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. KL. 39: Utleie av lagerplass; utleie av garasjer og parkeringsplasser. KL. 42: Planlegging og rådgivning vedrørende bygging; prosjektstudier (tekniske); lisensiering av eiendomsrett; arkitektvirksomhet. 27

28 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LUNAS (730) Innehaver: Luna AS, Ramstadvn 1, 1850 Mysen, NO (730) Innehaver: LG Electronics Investment Ltd, 20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Brødmaskiner; vaskemaskiner; støvsugere; oppvaskmaskiner; elektriske blandemaskiner, elektriske miksmastere; elektriske børster. KL. 9: Fjernsynsapparater; videospillere; kassettspillere; CD-spillere; strykejern; datamaskiner; monitorer; CD- ROMs; modem; telefoner; mobiltelefoner; PDA; DVDspillere; høyttalere; periferiutstyr til fjernsynsapparater og datamaskiner; digitale kameraer; kamkordere; computer software; computer software for å gå inn i og kalle opp informasjon på et globalt datanettverk for applikasjon innen området for nettverk og systemstyring; computer software for utvikling av annen software. KL. 11: Gasskomfyrer; gassovner; steriliseringsapparater; air condition-anlegg; kjøleskap; mikrobølgeovner; elektriske vifter; frysere; elektriske riskokere; luftrenseapparater; elektriske varmeapparater, elektriske ovner; elektriske kaffemaskiner; hårtørrere; elektriske brødristere; elektriske kanner og kjeler; vannrensere for husholdningsbruk; fuktingsanlegg; lysarmaturer. KL. 38: Telekommunikasjon, telekommunikasjon nemlig fremskaffelse av tilgang for private applikasjoner til et globalt nettverk; fremskaffelse av tilgang for et globalt nettverk til private applikasjoner; fremskaffelse av dataoverføringstjenester. KR, , KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTSITE (730) Innehaver: SmartPly Europe Ltd, Waterford, IE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); bord, panel og bjelker for bygningsformål; bord, panel og bjelker laget av eller fra tre; deler og utstyr til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTDECK (730) Innehaver: SmartPly Europe Ltd, Waterford, IE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); bord, panel og bjelker for bygningsformål; bord, panel og bjelker laget av eller fra tre; deler og utstyr til de forannevnte varer. 28

29 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: YONAS PIZZA (730) Innehaver: Kari Andresen, Elleveien 8 B, 1440 Drøbak, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 44: Frisørtjenester (frisørsalonger). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Svein Hoel Transport AS, Vassenden 15, 6270 Brattvåg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet. (730) Innehaver: SAS Royal Hotel AS Tromsø, Postboks 928, 9001 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 30: Bakverk; pizzaer. KL. 43: Bevertning og tilberedning av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE HERMETIC ORDER OF THE GOLDEN DAWN (730) Innehaver: Jan-Magne Torp, Lindebergåsen 33 B, 1071 Oslo, NO KL. 41: Undervisning og opplæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INNOTECH (730) Innehaver: Ivarsson Holding A/S, Kometvej 26, DK-6230 Rødekro, DK (740,750) Fullmektig: Hans Jørgen Kulberg - Ivarsson & Co AS, Gløttevollen 1, 3031 Drammen KL. 6: Bygningsmaterialer (av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall). 29

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider»

1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960. Steviolglykosider» 1) I del B2 innsettes følgende oppføring for E 960 etter oppføringen for E 959: «E 960 Steviolglykosider» 2) I del E innsettes følgende oppføringer for E 960 i riktig numorden i de relevante næringsmiddelkategoriene:

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.02.17 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer