nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 88 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) Postgiro Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NATRONIC (730) Innehaver: Osram GmbH, Berlin og München, DE KL. 9: Elektrotekniske apparater og deres deler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BLACK & DECKER PROLINE (730) Innehaver: The Black & Decker Corp, Towson, MD, US varmluftblåsere og -pistoler, pistolmun-nstykker og dyser for varmluftpistol (verktøy), tapetavrivningsmaskiner, filer, avbitere, sakser, skjæremaskiner, klippemaskiner, roterende gressklippere, sylindergressklippere, luftpute klippere (maskiner), plenkantklippere, plenrakemaskiner, gresstrimmere, ugressfjerneverktøy, lukemaskiner, råkostjern, hakkelsmaskiner, gresskverner, trommelslipemaskiner, støvsamlingaposer som tilbehør til motordrevne håndverktøy, alle forannevnte varer er elektrisk drevne; deler (ikke opptatt i andre klasser) til forannevnte varer; stativer for motordrevet håndverktøy, vern og sperrer for motordrevet håndverktøy. KL. 8: Håndverktøy, drill (hånddrevet), manuelt drevet håndverktøy og deres deler (ikke opptatt i andre klasser) nemlig bor, borholdere og -patroner, borpatronnøkler, skjæreverktøy (hånddrevet), raspefiler, hjul og skåler for sandsliping, spiralbor, innfellingsbor, hengselskjæreredekaper, trommelsliperedakaper, pusseinnsatser og polerskiver, hullsager, senkebor, stålbørster, slipesteiner, slipeskiver, beslåtte smergelskiver, høvelskjær, bøyelige verktøydrivaksler, slipebånd, sandslipeskiver, smergelskiver, skrutrekkere og skrutrekkerinnsatser, sager og sagblader, løvsagblader, sirkelsagblader, skjære-/kutteskiver, hardmetallsagblader, vekselgangsagblader, båndsagblader, filer, raspere, forsenknings-/pluggejigger, svalehaleskjøt/ sinking, boreføringer, greseklippe- og kantklippekniver (håndredekap). KL. 9: Batterier og ladere for verktøymaskiner og redakaper. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Smergelpapir, sandpapir. KL. 7: Elektrisk kraftverktøy, verktøymaskiner; boremaskiner, kuttemaskiner, fresemaskiner, stiftemaskiner (industrielle), heftemaskiner (industrielle), kniver (maskindeler), dreiebenker, elektro-pneumatiske hammere, klinkemaskiner, slipemaskiner, båndeslipemaskiner, periferslipemaskiner, sentrifugalslipemaskiner, sandslipemaskiner, baneslipemaskiner, skiveslipemaskiner, polermaskiner, sager, sirkelsager, løvsager, kontursager, kløvsager, vekselgangesager, båndsager, stikksager, kappsager, bakksager, gjærsager, radialarmsager, sagbenker, høvelmaskiner, vinkelskjæremaskiner, rettslipemaskiner, skiveslipeverktøy, gjengeskjæremaskiner, skrutrekkere, 1569

4 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: LES ROBINETS PRESTO, SA, Montrouge, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Dri-Kleen, Inc, Las Vegas, NV, US KL. 3: Preparater til rengjøring og polering av motorkjøretøyer, av metalloverflater og av glass; preparater som etterlater seg en transparent film eller hinne som beskytter motorkjøretøyets overflate. KL. 6: Trappegelender og rekkverk av metall, skillevegger for dusj hovedsakelig av metall, skillevegger og -paneler for dusj av metall. KL. 11: Apparater og innretninger for sanitære formål, servanter, vannklosetter, bideter, urinaler, wc-skåler, oppvaskkummer og utslagsvasker, badekar, dusjinstallasjoner og -kar, dusjkabinetter, wc-kabinetter, dusjsøyler/-stativ, håndvaskeservanter, håndtørkeapparater (for vaskerom). KL. 19: Skillevegger og paneler for dusj, ikke av metall. (300) Prioritet: FR, ,

5 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CATERA AGRA (730) Innehaver: General Motors Corp, Detroit, MI 48202, US KL. 12: Motorkjøretøyer, deres deler og tilbehør. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AMBE (730) Innehaver: Digital Voice Systems, Inc, Burlington, MA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Innregistrert datamaskinprogramvare, elektroniske apparater og innretninger for stemmekomprimering. (300) Prioritet: US, , 74/502,507 (730) Innehaver: AGENCE GENERALE DE RENSEIGNEMENTS AGRICOLES AGRA, SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 16: Trykksaker, magasiner, aviser, aviser relatert til jordbruk. KL. 41: Utgivelse av bøker, tidsskrifter og aviser relatert til jordbruk. (300) Prioritet: FR, , 94/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CASTILLO DE MOLINA (730) Innehaver: Viña San Pedro SA, Santiago, CL (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Viner fra Chile. 1571

6 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til KWIDZYN KARTON. (730) Innehaver: International Paper - Kwidzyn SA, PL Kwidzyn, PL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 16: Hele klassen. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Revlon (Suisse) SA, Schlieren, CH (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Kosmetisk hudrensemiddel til fjerning av hårfarge flekker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BIOFINE (730) Innehaver: Fresenius AG, D Bad Homburg, DE KL. 10: Fleksible plastposer for medisinsk bruk; medisinske apparater og deres integrerte deler for bruk i forbindelse med medisinske oppløsninger; medisinske innretninger; deler og komponenter for de forannevnte varer; poser og rør laget av en spesiell folie, alle de forannevnte varer for medisinsk bruk. 1572

7 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: REACTOR (730) Innehaver: SCAN FACT AS, Oslo, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Gluckensteinweg 5, D Bad Homburg, DE KL. 10: Fleksible plastposer for medisinsk bruk; medisinske apparater og deres integrerte deler for bruk i forbindelse med medisinske oppløsninger; medisinske innretninger; deler og komponenter for de forannevnte varer; poser og rør laget av en spesiell folie, alle de forannevnte varer for medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRIM (730) Innehaver: SCAN FACT AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; markedsundersøkelser, markedsstudier og markedsanalyser, meningsmålinger/gallupundersøkelser, administrasjon av databaser. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; markedsundersøkelser, markedsstudier og markedsanalyser, meningsmålinger/gallupundersøkelser, administrasjon av databaser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMPETENCE KEY (730) Innehaver: Global Knowledge Network, Inc, Waltham, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinvare, dataprogramvare; dataprogrammer for bruk i forbindelse med og på globale datanettverk; dataprogrammer distribuert on-line over globale datanettverk; applikasjonsprogrammer; datanettverk, nettverktjenere; kompilatorer; periferutstyr for datamaskiner; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og/eller gjengivelse av lyd og/eller bilder; regnemaskiner, magnetiske databærere, grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; deler, utstyr og tilbehør for alle forannevnte varer. (300) Prioritet: US, , 75/

8 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASTIA (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co Ltd, Kanagawa, JP (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NORSK RØR ENGROS. (730) Innehaver: Alfred K Grevstads Eftf AS, AS Bergens Rørhandel, AS Stavanger Rørhandel, K. Lund AS Engros, Trondheim Rør AS, AS Heidenreich, Postboks 3469 Bj., 0406 Oslo, NO KL. 35: Rådgivning og ledelse vedrørende innkjøpsstrategi, samt bistand til og gjennomføring av innkjøpsforhandlinger for årsavtaler mellom kjøpende og selgende bedrifter. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Ikke eksponerte filmer, ikke eksponert papir for fotografi, fremkallingsmidler for ikke eksponerte filmer og ikke eksponert papir for fotografi. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MOULIN ROUGE (730) Innehaver: Norske Meierier, Postboks 9051 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. (730) Innehaver: Fast Fashion Norge AS, Postboks 78, 3101 Tønsberg, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 24: Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser); tekstilvarer, nemlig gardiner, håndklær, lommetørklær, lintøy, dekketøy og sengetøy; tekstilstoffer. KL. 25: Klær for damer, herrer og barn. 1574

9 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SENS OREAL (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål. KL. 3: Parfymer, toalettvann (velluktende); kosmetiske gel, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden); sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 21: Små husholdningsredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (andre enn malerpensler); materialer for børstebinding; redskaper og materiale til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler (unntatt klær); pynt til juletrær. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Medisinsk og hygienisk behandling og skjønnhetspleie; vitenskapelig og industriell forskning; dataprogrammering. (730) Innehaver: Camilo Pinto SA, Celeiros, 4710 Braga, PT (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Mathisen Transport AS, Sam Eyeles vei 5 B, 1412 Sofiemyr, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; assuranse. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; befraktningsvirksomhet; flyfrakt; flyttebyråer; frakt (varetransport); utleie av lagerplass; lagring; transport av møbler; oppbevaring; transportinformasjon; transportmeglingsvirksomhet; transportreservering; utbringelse av pakker og varer. 1575

10 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BASSØE (730) Innehaver: Bassøe Shipbrokers AS, Holmens gate 3, 0250 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Mona Søyland, Simonsen & Musæus Advokatfirma DA, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet, tjenesteytelser fra meglere av verdipapir. KL. 39: Transportvirksomhet, maritim virksomhet, tjenester i forbindelse med maritim buksering, lossing, drift av havner og dokker, tjenester vedrørende transport av varer utført av meglere, kontrahering av skip, rigger og maritimt utstyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PEDIGREE (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 3: Preparater til rengjøring, polering og flekkfjerning samt slipemidler; såper; shampooer (herunder medisinske) for dyr; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann; tannpussemidler; sandpapir for bruk som strø i dyre- eller fuglebur. KL. 5: Veterinære preparater, veterinære preparater til behandling av dyr, fugler eller fisker; vitamin- og medisinske tilsetningsstoffer for næringsmidler for dyr, fugler eller fisker; desinfeksjonsmidler og preparater til bekjempelse av parasitter, også i pulverform eller som sprøytevæske, dyrekrager til bekjempelse av parasitter, medisinske vaskemidler for dyr, fugler eller fisker. KL. 8: Skuffer (redskap) av papir, papp eller andre materialer til fjerning av dyre-ekskrementer. KL. 9: Nautiske og elektriske apparater og instrumenter (herunder radioutstyr), fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter til livredning og undervisning; mynt- og jetongautomater; talemaskiner; brannslukningsapparater. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller til vanns. KL. 15: Musikkinstrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, aviser og tidsskrifter, bøker; bokbinderimaterialer; fotografier; papirhandlervarer, klebestoffer for papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater); spillkort; små akvarier og deler og tilbehør til disse; små beholdere av papir eller papp til bruk ved transport av husdyr eller fisker. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skjell, rav, perlemor, merskum, celluloid og erstatningsstoffer for alle disse materialer eller av plast; senger og rugekasser, alt for husdyr; ornamenter av tre, voks, gips eller plast for akvarier og bur: små beholdere av plast til bruk ved transport av husdyr eller fisker; identifikasjonstromler, - bakker og -ringer (ikke av metall) for fugler og kjæledyr. KL. 21: Små husholdnings- og kjøkkenutstyrsartikler (ikke av eller plettert med edelt metall); kammer og svamper; børster (unntatt pensler); børstemakermaterialer; redskaper og materiell til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (unntatt bygningsglass); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); børster, kammer, strøbrett, matog vannbeholdere, alt for kjæledyr og fugler; bur for fugler og dyr samt deler og tilbehør til slike bur; tildekninger for dyre- og fuglebur, fuglebad; kunstige redeegg. KL. 25: Bekledningsgjenstander, herunder støvler, sko og tøfler. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler (unntatt klær); juletrepynt; leker og leketøy for husdyr, hunder, katter, fugler og fisker. KL. 31: Landbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter; korn og såvarer; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler, ben for hunder; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; næringspreparater for bruk som tilsetning til næringsmidler for dyr. KL. 41: Dressur av dyr; undervisning i stell av kjæledyr og opplæring i forbindelse med organisering og fremme av kjæledyrskuer og kjæledyrutstillinger; produksjon av kinofilm, brosjyrer og litteratur, alt angående dyr, fugler og fisker; undervisning om dietter, ernæringsopplysning og tannpleie; opplæring i datamaskiner og databehandlingsteknikker; salgsopplæring for detaljister. KL. 42: Veldedighetstjenester angående dyr, fugler og fisker; oppdrett, pleie og innlosjering av dyr; veterinærtjenester; omplassering av kjæledyr og salonger til stell av kjæledyr; dyrehospitaler; forskningstjenester angående ernæring av dyr, fugler og fisker; forskning angående dyr, fugler og fisker; konsulent- eller rådgivningstjenester i forbindelse med stell av og husly for dyr, fugler og fisker. 1576

11 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IDN (730) Innehaver: Nu Skin International Inc, Provo, UT, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; diett-tilskudd, kostholds- og ernæringstilskudd; spiselige kostfibrer (ikke nærende); ernæringstilskudd i form av proteinfiberstengere og energifremmende stenger inneholdende sammensatte karbohydrater, fiberpreparat i pulverform, en nærende drikkeblanding eller en drikkmikstur som næringsmiddel inneholdende en elektrolytisk oppløsning og flytende erstatningsmåltider for vektkontroll (drikke); plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, magasiner, kataloger, brosjyrer, foldere, papirposer og -bager, plakater, presangesker og -etuier, forretningskort, brevark, konvolutter, skriveblokker og - papir, forsendelses- og adresseetiketter; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieri- og tofubaserte drikker med vitaminer og mineraler. KL. 30: Nærende snack-stenger av sprø brun ris, havre og fiber og frukt og fruktsmak (blåbær, bringebær, bjørnebær og jordbær). KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; fruktdrikker i pulverform; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: IN-KI Kim, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Kjøretøyer, elektriske kjøretøyer, skinnegående befordringsmidler for hurtigtransport av personer, befordringsmidler til bruk på land, i luften, i vannet eller på skinner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALANTI (730) Innehaver: OWP Brillen GmbH, D Passau, DE KL. 9: Vitenskapelige-, elektriske-, optiske-, målings-, signaleringskontroll- og undervisningsapparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; optiske linser, briller, brilleinnfatninger og monteringsdeler, bøyler av briller. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer så vel som varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener, spesielt i tilknytning til brilleinnfatninger. 1577

12 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VARIOFIKS VARIOFLEKS (730) Innehaver: GEORG FISCHER WAGA NV, Epe, NL KL. 6: Ikke-edle metaller og deres legeringer; små jernmaskinvarer; metallrør og forbindelser mellom rør; metallvarer (ikke opptatt i andre klasser); fleksible flenseforbindelser hovedsakelig av metall; profilerte metallplater som forhindrer forskyvninger av rør i deres langsgående retning i forbindelse med høyt trykk. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); metalltetningsringer for forbindelser; reparasjonsbiter og deler for tetningsringer; delvis fremstilte plastprodukter; tetninger, paknings- og isolasjonsmaterialer; ikke metallbøybare rør; profilerte plater som forhindrer forskyvninger av rør i deres langsgående retning i forbindelse med høyt trykk. (300) Prioritet: BX, , (730) Innehaver: GEORG FISCHER WAGA NV, Epe, NL KL. 6: Ikke-edle metaller og deres legeringer; små jernmaskinvarer; metallrør og forbindelser mellom rør; metallvarer (ikke opptatt i andre klasser); fleksible flenseforbindelser hovedsakelig av metall; profilerte metallplater som forhindrer forskyvninger av rør i deres langsgående retning i forbindelse med høyt trykk. KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer av disse materialer (ikke opptatt i andre klasser); metalltetningsringer for forbindelser; repararasjonsbiter og deler for tetningsringer; delvis fremstilte plastprodukter; tetninger, paknings- og isolasjonsmaterialer; ikke metallbøybare rør; profilerte plater som forhindrer forskyvninger av rør i deres langsgående retning i forbindelse med høyt trykk. (300) Prioritet: BX, ,

13 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Multimedia Software Scandinavia AB, Linnégatan 2, S Stockholm, SE (730) Innehaver: Thomson multimedia SA, 46, Quai Alphonse Le Gallo, F Boulogne Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Apparater og instrumenter for opptak, overføring og reproduksjon av lyd og bilder; fjernsynsmottakere, videospillere og -opptakere; datamaskinprogrammer. (300) Prioritet: FR, , (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; interaktive utdannelsesprogrammer. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell, interaktive utdannelsesprogram i form av papirmaler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdingsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Dataprogrammering. 1579

14 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Multimedia Software Scandinavia AB, Linnégatan 2, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; interaktive utdannelsesprogrammer. KL. 16: Instruksjons- og undervisningsmateriell, interaktive utdannelsesprogram i form av papirmaler. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Dataprogrammering. (730) Innehaver: Ringsted Dun A/S, Ringsted, DK (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 20: Puter, møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, fiskeben, skilpaddeskall, rav, perlemor og merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. KL. 24: Dyner; vevede stoffer og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MANO (730) Innehaver: Henkel KGaA, D Düsseldorf, DE KL. 3: Såper, midler til kropps- og skjønnhetspleie, vaskemidler. KL. 5: Desinfeksjonsmidler. 1580

15 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Info Synergi AS, Postboks 2114 postterminalen, 5500 Haugesund, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 39: Distribusjon av elektrisitet. KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Drug Information Association, Ambler, PA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet nemlig organisering og ledelse av klasser, seminarer, konferanser og arbeidsseminarer (workshops) innen området farmasøytiske preparater samt distribusjon av kursmateriell i forbindelse med ovennevnte virksomhet; organisering og ledelse av utdannende konferanser innen området farmasøytiske preparater. (300) Prioritet: US, , 75/196,787 VIPPI (730) Innehaver: Tone Grimsrud AS, Postboks 295, 3470 Slemmestad, NO (740,750) Fullmektig: Trude Mohn King c/o advokatene Westby & Holmlund, Postboks 150, 1411 Kolbotn KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvfletting, horn, ben, elefenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; stoler (seter), sofaer, puter, liggestoler for båtdekk. 1581

16 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Iveco SpA, Torino, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 36: Finansieringstjenester og finansrådgivning ved salg, kjøp, leasingkjøp, utleie, leie, leasing, leiekjøp og kontraktsleie av kjøretøyer; forsikring av kjøretøyer; kjøretøygarantitjenester. KL. 37: Reparasjon, vedlikehold og service ved veiassistanse. KL. 39: Utleie, leie, kontraktsleie, leasing og leasingkjøp av kjøretøyer; organisering av transport. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Cavalcade & Canteen AS, Sømslia 25, 4637 Kristiansand, NO KL. 42: Bevertning, tilbringing av mat og drikke. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KISS MY FACE (730) Innehaver: Kiss My Face Corp, Gardiner, NY, US KL. 3: Leppepomader og kosmetikk. 1582

17 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NOGGIN (730) Innehaver: Viacom International Inc, New York, NY, US (730) Innehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia, Sveavägen 44, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiellvirksomhet; monetærvirksomhet; eiendomsmeglervirksomhet; inklusiv garantitjenester vedrørende ulykkesforsikring, finansielle analyser, vurdering av antikviteter, forvaltning av utleieboliger, bankvirksomhet, kapitalinvestering, pengeinnsamlinger for vededighetsformål, sjekkverifikasjoner, clearing, finansiell konsultasjon, forsikringskonsultasjon, kredittkorttjenester, finansiell vurdering (forsikring, bank, eiendom), finansiell informasjon, finansiell forvaltning, finansieringstjenester, brannforsikringsgarantitjenester, fondinvesteringer, sykeforsikringsgarantitjenester, amortiseringslånevirksomhet, forsikringsmegling, forsikringskonsultasjoner, informasjon vedrørende forsikringer, forsikringsgarantitjenester, kapitalinvestering, livsforsikringsgarantitjenester, kredittgivning, sjøforsikringsgarantitjenester, hypoteksbanker, leasing av fast eiendom, eiendomsagenturer, eiendomsforvaltning, utleie av leieenheter, tjenester vedrørende deponering av verdisaker, sparebanker, meglervirksomhet vedrørende verdipapirer, kreditortjenester, gjenforsikring, livsforsikringer, hypotekslån, skaderegulering, forsikringsforvaltning, forvaltning av captive aksjeselskap, finansiering av avbetalingskjøp, leasing av fast eiendom. KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder; lydopptak og grammofonopptak på media; grammofonplater og -disker; datoriserte underholdningsapparater; computerprodukter, nemlig spillkassetter for computervideospill og videooutputspillemaskiner og instruksjonsmaterialer solgt som en enhet, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd; CD ROMspill, audiooutputspill. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; tegneutstyr, tegneredskaper, modellerpasta, kammer for marmorering, pensler, lerret for maling, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for maling, paletter; blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder, fotografier; statuetter av pappmasje; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner, unntatt møbler og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 38: Kommunikasjonsvirksomhet; radio-, kabel- og kringkastingsvirksomhet; kringkasting og overføring av fjernsynsprogrammer; kringkasting av radioprogrammer; fjernsynsoverføring, radiooverføring og radiospredningsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og -show; tjenester i forbindelses med publikasjon av bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter. KL. 42: Programmeringstjenester tilbudt on-line; restaurantvirksomhet. 1583

18 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POWERTOUCH (730) Innehaver: Northern Telecom Ltd, 380 St. Antoine Street West, 8th Floor, Montréal, QC H2Y 3Y4, CA (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; telefoner og kommunikasjonsterminalutstyr; deler, komponenter, tilbehør, utstyr, reservedeler og elementer til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Aerogroup International, Inc, Edison, NJ 08817, US KL. 25: Fottøy. (300) Prioritet: US, , 75/202,646 (730) Innehaver: MMC AS, Vetrlidsalm.5, 5014 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PAS (730) Innehaver: Per Andre Sandberg, Tjernsrudveien 23 B, 1342 Jar, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1584

19 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kawasaki Jukogyo KK, Kobe, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Små befordringsmidler til bruk på vannet, deler og utstyr herfor. (730) Innehaver: Ajak Sportswear AS, 2380 Brumunddal, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DURATECH (730) Innehaver: B.W. Wernerfelt Industri A/S, Vandtårnsvej 83, DK-2860 Søborg, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Postfolkenes Personellservice AL, 0020 Oslo, NO KL. 36: Banktjenester. KL. 24: Tekstilstoffer og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1585

20 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BLACK TITE (730) Innehaver: Loctite Corp, Hartford, CT, US KL. 1: Kjemiske produkter; industrielle bindemidler. KL. 17: Kitt, fuge- og tetningsmidler, paknings- og tetningsmaterialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Offinn AS c/o Grande Trevare AS, 6385 Innefjorden, NO (740,750) Fullmektig: Triangel AS, Verftsgt. 10, 6400 Molde KL. 20: Møbler og skapinnredninger. STRONGHOLD (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Groton, CT, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparter til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Offinn AS c/o Grande Trevare AS 6385 Innefjorden, NO (740,750) Fullmektig: Triangel AS, Hollingen, 6400 MOLDE KL. 20: Møbler og skapinnredninger. 1586

21 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PERFECTFLAT (730) Innehaver: ViewSonic Europe Ltd, Crawley, West Sussex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner; apparater og innretninger for bruk med datamaskiner; elektroniske databehandlingsapparater og -innretninger; monitorer; tastaturer for datamaskiner; modemer; adaptere; skrivere (EDB); programvarer (innregistrerte EDB programmer), dataprogrammer (innregistrerte på databærere); bånd, kort, disketter, disker og integrerte kretser, alle bærende eller inkorporert dataprogrammer; adapterkort for videografikk; deler og tilbehør til alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kelsen The International Bakery A/S, Bredgade 25-35, DK-8766 Nørre-Snede, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, konditorvarer og konfektyr, herunder småkaker, vafler, kjeks og kavringer. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til SMERTEPLAGEDE NORDMENN. (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8 9EP, England, GB KL. 42: Tilveiebringelse av informasjon angående medisinsk behandling i forbindelse med smerter og behandlingen av disse; forannevnte tjenester gjennom direktepost. 1587

22 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Centrum Optikk AS, Amtmand Bloms gate 1, 3015 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 9: Optiske apparater og instrumenter; briller, brilleglass, brilleetuier, brilleinnfatninger, brilleinstrumenter; forstørrelsesglass (optikk), kikkerter. (730) Innehaver: Einstein/Noah Bagel Corp, Golden, CO, US KL. 29: Smørbart pålegg og krydderier, nemlig kremoster, smør- og margarinblandinger, hummus (puré av maltekikerter), fruktblandinger, fruktpålegg så som geléer og syltetøy, peanøttsmør; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Bagels (bakverk), brød, bagelchips (bakverk) og bakervarer, kaffe og te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 42: Restauranttjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 1588

23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FLIXOVATE (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HAMPTON BAYS (730) Innehaver: Andres NV, Destelbergen, BE KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; paraplyer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Glaxo Group Ltd, Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, England, GB KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer for prevensjon, behandling og/eller lindring av diabetes, diabetiske sykdommer og forstyrrelser. KL. 16: Trykksaker, publikasjoner; papirvarer; magasiner; penner; viskelær; linjaler, blyanter; instruksjons- og undervisningsmateriell; alle relatert til medisin, farmasøytiske preparater, vitenskap, diagnostikk og kirurgi. KL. 42: Medisinske, kirurgiske, diagnostiske og vitenskapelige informasjonstjenester; fastsettelse og fremskaffelse av informasjoner relatert til medisin, farmasøytiske preparater, diagnostikk, kirurgi, behandling og administrasjon av sykdommer, livsstil, livskvalitet og vedlikehold av helsespørsmål. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: XANDRES (730) Innehaver: Andres NV, Destelbergen, BE KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer; paraplyer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 1589

24 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CUTIBACT (730) Innehaver: Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D Hamburg, DE KL. 5: Forbindingsmaterialer, herunder antimikrobielle sårpålegninger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAMSONITE (730) Innehaver: Samsonite Corp, East Forty- Fifth Avenue, Denver, CO , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Tilpassede etuier og futteraler for fotografiske apparater og instrumenter, og for videokameraer, - telefoner, -mobiltelefoner, -lydgjengivelsesapparater; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier; kikkerter, tilpassede etuier og futteraler for kikkerter; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske (ikke opptatt i andre klasser), fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). (730) Innehaver: Samsonite Corp, East Forty- Fifth Avenue, Denver, CO , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Tilpassede etuier og futteraler for fotografiske apparater og instrumenter, og for videokameraer, - telefoner, -mobiltelefoner, -lydgjengivelsesapparater; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier; kikkerter, tilpassede etuier og futteraler for kikkerter; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske (ikke opptatt i andre klasser), fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser). 1590

25 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bolsius Holding BV, Kerkendijk 126, NL-5482 KK Schyndel, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvabsorberende midler og støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. (730) Innehaver: The Procter & Gamble Co, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. 1591

26 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SYNQUEST (730) Innehaver: SynQuest, Inc, Norcross, GA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer og maskinvare for data. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alphonsus A. Schirris, NL Se Heerhugowaard, NL KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker, lykkeønskningskort; konvolutter; plastemballasje; emballasjematerialer av papir og papp. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), inklusive kake- og bakeformer. (300) Prioritet: BX, , (730) Innehaver: Samarbeidsgruppen Klassiske Møbler AS, Postboks 2740 St.Hanshaugen, 0131 Oslo, NO KL. 20: Møbler. 1592

27 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Krönleins Bryggeri AB, Bryggaregatan 7-9, S Halmstad, SE (740,750) Fullmektig: Hans P. Bjerke, Gram, Hambro & Garman, Rådhusgt. 5B, 0151 Oslo KL. 32: Øl. 1593

28 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Libro Forlag AS, Postboks 410 Økern, 0513 Oslo, NO (730) Innehaver: SCA Mölnlycke AB, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer og kosmetiske preparater for babypleie. KL. 16: Bleier og trusebleier. KL. 25: Tekstilbleier og bleiebukser. (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 16: Tidsskrifter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (300) Prioritet: BX, , NUFREE (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OMYAFOAM (730) Innehaver: Omya SA, Paris, FR (730) Innehaver: Normajean Fusco, Florida, NY, US KL. 3: Ikke-medisinerte hårfjerningslotions. KL. 1: Kjemiske forbindelser til bruk i celleplast og/eller skumplast og/eller elastomerindustrien. (300) Prioritet: FR, ,

29 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Arkidé AS, Kongensgate 5, 0153 Oslo, NO KL. 42: Rådgivende arkitekt og ingeniør virksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SETRIA (730) Innehaver: American Home Products Corp, Madison, NJ, US (730) Innehaver: Chiquita Brands Inc, 250 East Fifth Street, Chiquita Center, 29th Floor, Cincinnati, OH 45202, US KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av betennelser. 1595

30 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BLUE S CLUES DEEP MOTION (730) Innehaver: Viacom International Inc, New York, NY, US KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder; lydopptak og grammofonopptak på media; grammofonplater og -disker; datoriserte underholdningsapparater; computerprodukter, nemlig spillkassetter for computervideospill og videooutputspillemaskiner og instruksjonsmaterialer solgt som en enhet, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd; CD ROMspill, audiooutputspill. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; tegneutstyr, tegneredskaper, modellerpasta, kammer for marmorering, pensler, lerret for maling, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for maling, paletter; blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder, fotografier; statuetter av pappmasje; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell, kontormaskiner, unntatt møbler og skrivemaskiner. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og -show; utgivelse av bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter. (730) Innehaver: Edelpitch AB, Svärdvägen 3 A, S Danderyd, SE (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Haakonsen, Blikom & Co DA v/einar Heiberg, Postboks 1938 Vika, 0125 Oslo KL. 41: Film-, videofilm- og CD-produksjon/utgivelse, underholdning, turnévirksomhet og klubbvirksomhet (underholdning, fornøyelse, undervisning, utdanning) samt å arrangere og foreta turnéer for musikalsk underholdning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RABALDER FILMCOMPAGNI AS (730) Innehaver: Rabalder Filmcompagni AS, Wdm. Thranes gt. 75, 0175 Oslo, NO KL. 9: Kinematografiske, optiske og fotografiske hjelpemidler, herunder også digitale hjelpemidler. KL. 35: Konsulentvirksomhet for tv, film, reklame og digital distribusjon av levende bilder, stills og grafikk. KL. 38: Distribusjon av reklame og levende bilder for et globalt datanettverk, tv, video, film, cd, dvd og andre digitale distribusjonsmåter. KL. 41: Produksjon av reklame, arrangering av evenement i underholdningsøyemed, produksjon av underholdning for tv, film, video, globalt datanettverk og andre digitale distribusjonsmåter. 1596

31 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FREKA-TRELUMINA KICK IT (730) Innehaver: Fresenius AG, D Bad Homburg, DE KL. 10: Medisinsktekniske apparater og -instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Unilever NV, Burgemeester s Jacobplein 1, NL-3000 DK Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Spiseis, iskrem, sorbet, is (naturlig eller kunstig); frosne konfektyrer; preparater til fremstilling av de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn AB, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for urologisk og gynekologisk bruk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Klöckner-Moeller Norsk AS, Postboks 160, 2020 Skedsmokorset, NO (740,750) Fullmektig: Cornelius Reklamebyrå AS, Postboks 634 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Utstyr for sammenføyning av el-kabler og rør. 1597

32 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: QUARTIER LATIN (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR (730) Innehaver: Destinasjon Vestfold AS, Vatakerveien, 3233 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PENTAPRINT (730) Innehaver: Hercules Inc, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 1: Kjemiske preparater til bruk for fremstilling av papir. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler. (300) Prioritet: FR, , 97/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: XIIKIN (730) Innehaver: American Home Products Corp, Madison, NJ, US KL. 5: Proteinbaserte farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LERAKON (730) Innehaver: American Home Products Corp, Madison, NJ, US KL. 5: Proteinbaserte farmasøytiske preparater. 1598

33 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TIVATOR ALPEKJOLEN (730) Innehaver: American Home Products Corp, Madison, NJ, US KL. 5: Proteinbaserte farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BENINE (730) Innehaver: Procordia Food AB, S Eslöv, SE KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, fruktkompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydderier; is; ferdigmat hovedsakelig bestående av eller inneholdende pasta; pasta (deigvarer). (730) Innehaver: Peter Ødegaard, Svenstuvn. 4 a, 0389 Oslo, NO KL. 25: Dameklær. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ECCLESIA (730) Innehaver: Wiknes Tradisjonsverkstad, Fagernes, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 14: Smykker; varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AMIDAS (730) Innehaver: Norsk Hydro ASA, 0240 Oslo, NO KL. 1: Gjødningsmidler. 1599

34 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ISOTEKK (730) Innehaver: Isola AS, 3945 Eidanger, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmaterialer; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORBIT (730) Innehaver: Norbit AS, Postboks 141, 7501 Stjørdal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter. KL. 42: Tekniske og faglige konsultasjoner; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann), teknisk forskning, ingeniørvirksomhet. (730) Innehaver: Norbit AS, Postboks 141, 7501 Stjørdal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter. KL. 42: Tekniske og faglige konsultasjoner; forskning og utvikling av nye produkter (for tredjemann), teknisk forskning, ingeniørvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SENSUELLE (730) Innehaver: The Gillette Co, Boston, MA 02199, US KL. 8: Barbermaskiner; barberblader og deler dertil. (300) Prioritet: US, , 75/

35 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TFC GARDOPRIM (730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, DE KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål. KL. 3: Rengjørings- og poleringsmidler, kjemiske rengjøringsmidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Novartis AG, CH-4002 Basel, CH KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; preparater for behandling av frø, plantevekstregulerende preparater. KL. 5: Preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, nematocider. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: TurnIT AB, S Stockholm, SE KL. 9: Datamaskiner og programvare. KL. 35: Innmatning, bearbeiding, kontroll, lagring og/ eller fremhenting av opplysninger i databaser. KL. 36: Finanstjenester basert på datamaskin. KL. 37: Installasjon, reparasjon og service av datamaskiner. KL. 38: Overføring av beskjeder og bilder over elektroniske medium samt tjenester innen elektronisk post. KL. 41: Opplæring innen data. KL. 42: Konsulentvirksomheter innen data, design av datamaskinvarer, dataprogrammering. (730) Innehaver: Moment by Moment BV, NR Vianen ZH, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (300) Prioritet: SE, , 97/

36 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TROLLVAR (730) Innehaver: Knut Tverå, Ternevn. 73, 8662 Halsøy, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy. (730) Innehaver: Molab AS, Postboks 500, 8601 Mo, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 42: EDB-programmering, laboratorietjenester. Vitenskapelig og industriell forskning og tilknyttet konsulentvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Molab AS, Postboks 500, 8601 Mo, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 42: EDB-programmering, laboratorietjenester. Vitenskapelig og industriell forskning og tilknyttet konsulentvirksomhet. 1602

37 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FILTERVAKT (730) Innehaver: Asko Elto AS, Postboks 53, 1404 Siggerud, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 11: Ventilatorer. (730) Innehaver: Gras Produkter AS, Postboks 10, 1006 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BUTTERFLY SYSTEM (730) Innehaver: Asko Elto AS, Postboks 53, 1404 Siggerud, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 11: Tørkeapparater (tromler og skap). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pedro Arara Medina, Barcelona, ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, sko og hodeplagg. (300) Prioritet: ES, ,

38 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SOUTH SIDE IDOLS (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pedro Arara Medina, Barcelona, ES (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PANNA (730) Innehaver: Sorgente Panna SpA, Firenze, IT (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Naco Trading AS, Skoltegrunnskaien 1, 5003 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fiskeprodukter, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; drikkevann. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Hodneland Bygginnredning AS, Holtbrekka 7, 5200 Os, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 1604

39 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPTI-FREE EXPRESS PHYSIO SPORT (730) Innehaver: Alcon Pharmaceuticals Ltd, Sinserstrasse 47, CH-6330 Cham, CH KL. 5: Oppløsninger til bruk ved kontaktlinser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Unilever NV, Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL KL. 3: Såper; cologne, eau de toilette, parfymert kroppsspray; barberskum, barbergel, førbarberings- og etterbarberingslotions, eteriske oljer; deodoranter for personlig bruk; toalettprodukter mot transpirasjon; badeog dusjprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COPPERHEAD (730) Innehaver: Globespan Technologies Inc, Red Bank, NJ, US (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: J.L. Carlsen AS, Elveveien 23, 3255 Larvik, NO KL. 28: Leker og spill. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Tilgangsinnretninger for nettverk, nemlig digitale abonnementslinjeinnretninger (DSL) og modemer. (300) Prioritet: US, , 75/254,

40 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CARSHIRT (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, Irvine, CA 92612, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Intraokulære linseimplantater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WAKEBOARD (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SANTA EMILIANA (730) Innehaver: Bodegas Y Vinedos Santa Emiliana SA, Fernando Lazcano Nro Santiago, CL (740,750) Fullmektig: Wikborg, Rein & Co v/ Ingvild Hanssen-Bauer, Postboks 1513 Vika, 0117 Oslo KL. 33: Vin og musserende vin. (300) Prioritet: FR, ,

41 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jacques Jaunet SA, Cholet, FR (730) Innehaver: Champagne Lanson Pere & Fils, Reims, FR (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 33: Franske viner i form av champagne. (300) Prioritet: FR, , 97/ KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Camco International Inc, P.O. Box 14484, Houston, TX 77221, US (730) Innehaver: Sportswear of Sweden AB, S Stockholm, SE KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 7: Boreanordninger og instrumenter; borekroner; borekronetenner; stoppe-, tetnings- og pakningsanordninger for bruk i eller sammen med boreanordninger for bruk nede i hullet; ventiler for å regulere fluidstrømning; ventiler for pumper; ventiler for bruk i brønnhodeanordninger; kabler og pumper for bruk i eller sammen med olje og gassutvinningsanordninger neddykkbare motorer; girkasser; ring og rullelagre; hylser og deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 1607

42 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PHYTO O.P.C. TIMBER OF SOMMER (730) Innehaver: Sanofi SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Såper; kosmetikk; hudpleieprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PHYTOFACTOR (730) Innehaver: Sanofi SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Kosmetikk; hudpleieprodukter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sommer SA, F Nanterre, FR KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCANDIPATH (730) Innehaver: Diagnostica-Stago SA, 9 rue des Frères Chausson, F Asnieres, FR KL. 1: Kjemiske og biologiske produkter til bruk til analyser, reaksjoner, bestemmelse av mengder, kontroll i laboratorier for human- og veterinærmedisin. VINLAND VINEYARDS (730) Innehaver: International Wine Brokers Inc dba Vinland Vineyards, San Rafael, CA 94901, US KL. 33: Vin og alkoholholdige drikker (unntatt øl). 1608

43 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TRØNDERRØDT (730) Innehaver: Reidar Olsen Eiendom AS, Postboks 1870 Lade, 7002 Trondheim, NO (730) Innehaver: Vacheron & Constantin SA, Geneve, CH (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 14: Askebegere, bokser og etuier for ur, juvelérvarer og sigaretter, kaffe- og teserviser, lysestaker, mansjettknapper, pillebokser, pudderdåser, salt- og sukkerbeholdere, brett for husholdningsformål, alle varer laget av edelt metall eller overtrukket hermed; juvelérvarer, edle stener; kronometriske instrumenter, klokker (ur) og ur. (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemerker for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VELSET (730) Innehaver: Is-Vet OY, Tuotantokuja 2, SF Iisalmi, FI (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 9: Apparater og instrumenter til undervisning. 1609

44 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Megius SpA, Via Torino 16, Mestrino (Padova), IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Reidar Olsen Eiendom AS, Postboks 1870 Lade, 7002 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 2: Maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 6: Dusjelementer av metall (bygningselementer). KL. 19: Dusjelementer, ikke av metall (bygningselementer). KL. 20: Klesskap, skap, senger, stoler, lenestoler, sofaer, hyller, bord, speilstativer, bokreoler, speil, benker, bokskap, kommoder, skrivebord, lesepulter, dører for møbler, krakker, møbelrammer, knagger for klær, ikke av metall, kleshengere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MILLAMAN (730) Innehaver: Terramater SA, Santiago, CL KL. 33: Viner. 1610

45 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MOLEKYLER REKRUTT (730) Innehaver: Nidar AS, Trondheim, NO KL. 30: Sjokolade og sukkervarer. (730) Innehaver: Nidar AS, Trondheim, NO KL. 30: Sjokolade og sukkervarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ORMEN WILLY YOPLAIT NOIR (730) Innehaver: Nidar AS, Trondheim, NO KL. 30: Sjokolade og sukkervarer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TØFFE (730) Innehaver: Nidar AS, Trondheim, NO KL. 30: Sjokolade og sukkervarer. (730) Innehaver: Yoplait SA, Compiègne, FR (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Melk og melkeprodukter, også konservert melk, surmelk, smakssatt gelert melk, kondensert melk, tørrmelk, yoghurt, drikkeyoghurt, desserter laget av melk; ost, frisk ost, hytteost, fløte, smør. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ASKELADDEN (730) Innehaver: Henrik J Askviks Sønner AS, 5220 Hagavik, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Båter. 1611

46 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZIDOVAL (730) Innehaver: Riker Laboratories Inc, 3M Center, Saint Paul, MN , US (730) Innehaver: Henrik J Askviks Sønner AS, 5220 Hagavik, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 12: Båter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PEMTAR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (300) Prioritet: US, , 75/327,368 (730) Innehaver: MV Agusta Motor SpA, Varese, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 1612

47 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OBRIMOS (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Brann & Isolasjonsservice AS, Postboks 42, 5061 Kokstad, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOSEC OPTUS (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOSEC IMPRA (730) Innehaver: Oslo Reinsurance Company ASA, Postboks 1753 Vika, 0122 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. 1613

48 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OMELOSEC PEUGEOT HIGHCAR (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LOSECIA (730) Innehaver: Astra AB, S Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CATICAN (730) Innehaver: Veter AB, Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 1614

49 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SKURF CARBOARDER (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. (300) Prioritet: FR, , (730) Innehaver: Automobiles Peugeot SA, 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Automobiler, sykler, motorsykler, motorer for landkjøretøyer, samt deler, utstyr, tilbehør og komponenter til slike landkjøretøyer, nemlig fremdriftsmaskiner og motorer for landkjøretøyer, gearkasser, karosserier, chassiser, retningsvisere, støtdempere, opphengnings- og støtdemperfjærer, overføringer og akslinger, bremser, hjul, hjulfelger, hjulkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, reservehjulsovertrekk, nakkestøtter, speil, bakspeil, ratt, karosseriforsterkningsbjelker, vindusviskere, torsjonsfjærer, bensintanklokk, kufangere, tilhengerfester, bagasjebærere, skistativer, ventilasjonsruter, sideruter, nedfellbare tak, soltak, frontruter, bilglass. (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AD ARCHITECTURAL DIGEST (730) Innehaver: Advance Magazine Publishers Inc, New York, NY 10017, US KL. 16: Blader, bøker og publikasjoner. 1615

50 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DIPPY CLK-GTR (730) Innehaver: Unilever NV, Burgemeester s Jacobplein 1, NL-3000 DK Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Spiseis. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OPTRUM (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og komponenter til slike. (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SMARTGATE (730) Innehaver: V-One Corp, Germantown, MD 20874, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Datamaskiner og databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer (innregistrerte); datamaskinnettverk-sikkerhetsprogrammer (innregistrerte). 1616

51 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: URBANO (730) Innehaver: Bodegas Martinez Bujanda SA, Oyon (Alava), ES KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COBAYA (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (730) Innehaver: Paulsens Maling 1000 AS v/svein K. Paulsen, Thorvald Meyersgt. 69, 0552 Oslo, NO KL. 2: Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KL. 8: Manuelt drevne håndverktøy og redskaper. KL. 16: Malerkoster, malerpensler, malerruller. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DB-20 RAPID (730) Innehaver: Fundia Dalwire OY AB, SF Dalsbruk, FI (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 9: Sveiseapparater og utstyr inngående i klassen, særlig elektroder for manuell metallbuesveising og for metallbuesveising ved hjelp av gass. 1617

52 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DECLARATION VARUK (730) Innehaver: Cartier International BV, Herengracht 436, Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Effe & Effe SrL, Villafranca di Verona, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Effe & Effe SrL, Villafranca di Verona, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Unilever NV, Burgemeester s Jacobplein 1, NL-3000 DK Rotterdam, NL KL. 3: Såper; parfymer, cologne, eau de toilette, eteriske oljer, kosmetikk; ikke-medisinerte toalettpreparater; hudkremer og -lotions, bade- og dusjpreparater, talkumpudder; preparater til håret, tannpussemidler; luktfjerningsmidler for personlig bruk, deodoranter for personlig bruk. 1618

53 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Unilever NV, Burgemeester s Jacobplein 1, NL-3000 DK Rotterdam, NL KL. 3: Såper; parfymer, cologne, eau de toilette, eteriske oljer, kosmetikk; ikke-medisinerte toalettpreparater; hudkremer og -lotions, bade og -dusjpreparater, talkumpudder; preparater til håret, tannpussemidler; luktfjerningsmidler for personlig bruk, deodoranter for personlig bruk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (300) Prioritet: FR, , 97/

54 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DOORWAYS (730) Innehaver: Data Film Norden AS, Eugeniesgt 23 B, 0168 Oslo, NO KL. 41: Selvstudie kurser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: L Oréal SA, 14, rue Royale, F Paris, FR KL. 3: Parfyme, toalettvann (velluktende); kosmetiske geler, dusj- og badesalt, ikke for medisinske formål; toalettsåper; deodoranter for personlig bruk; kosmetikk, nemlig kremer, melk, lotions, gel og pudder for ansiktet, kroppen og hendene; solbeskyttende midler og solpleiepreparater; sminkepreparater; sjampo; kosmetiske gels, spray, skum og balsam for frisering og pleie av håret; hårlakk; hårfargings- og håravfargings-midler; permanentpreparater for ondulering og krølling av håret; eteriske oljer for personlig bruk; tannpussemidler. (730) Innehaver: Milliam AS, Postboks 104, 1312 Slependen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 25: Klær og slips. (300) Prioritet: FR, , 97/679,

55 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXPLODING TOP MOVIESTAR (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 30: Sjokolade, sjokoladeprodukter (til næringsmidler), kakao og preparater basert på kakao; konfektyrer og sukkervarer; sukker; kjeks, småkaker, kaker, konditor- og bakervarer; fløteis, vannis, frosne konfektyrer og preparater til fremstilling av fløteis og/ eller vannis og/eller frosne konfektyrer; snackprodukter fremstilt av korn og/eller ris og/eller mel; desserter hovedsakelig bestående av korn, ris eller semule, puddinger. (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 30: Sjokolade, sjokoladeprodukter (til næringsmidler), kakao og preparater basert på kakao; konfektyrer og sukkervarer; sukker; kjeks, småkaker, kaker, konditor- og bakervarer; fløteis, vannis, frosne konfektyrer og preparater til fremstilling av fløteis og/ eller vannis og/eller frosne konfektyrer; snackprodukter fremstilt av korn og/eller ris og/eller mel; desserter hovedsakelig bestående av korn, ris eller semule, puddinger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JUNGLY LIMA-LOOP (730) Innehaver: Société des Produits Nestlé SA, Case postale 353, CH-1800 Vevey, CH KL. 30: Sjokolade, sjokoladeprodukter (til næringsmidler), kakao og preparater basert på kakao; konfektyrer og sukkervarer; sukker; kjeks, småkaker, kaker, konditor- og bakervarer; fløteis, vannis, frosne konfektyrer og preparater til fremstilling av fløteis og/ eller vannis og/eller frosne konfektyrer; snackprodukter fremstilt av korn og/eller ris og/eller mel; desserter hovedsakelig bestående av korn, ris eller semule, puddinger. (730) Innehaver: Cardiothoracic Systems Inc, North Tantau Avenue, Cupertino, CA , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Kirurgiske instrumenter til bruk for å løsgjøre blodkar for koronararterie bypass transplantasjonskirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/286,

56 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LIMA-LIFT VEGAS ROBAINA (730) Innehaver: Cardiothoracic Systems Inc, North Tantau Avenue, Cupertino, CA , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Kirurgiske instrumenter til bruk for å løsgjøre blodkar for koronararterie bypass transplantasjonskirurgi. (300) Prioritet: US, , 75/286,627 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EPIGRIP (730) Innehaver: Cardiothoracic Systems Inc, North Tantau Avenue, Cupertino, CA , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Høyfriksjonsmaterialer for vevsinneholdende overflater på kirurgiske instrumenter. (730) Innehaver: Corporation Habanos SA, La Habana Vieja, CU KL. 34: Tobakk; sigarer, sigarillos, sigaretter, artikler for røkere; fyrstikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MIRALAN (730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc, Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel, CH KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig farge- og trykkehjelpemidler, ullpleieprodukter, diffusjonsakselleratorer. 1622

57 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IRGAPADOL PEDIGREE JUMBONE (730) Innehaver: Ciba Specialty Chemicals Holding Inc, Klybeckstrasse 141, CH-4057 Basel, CH KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle formål, nemlig farge- og trykkehjelpemidler, ullpleieprodukter, diffusjonsakselleratorer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker; malt; sepiaben for fugler, ben for hunder, strø for dyr; friske frukter, grønnsaker; rotfrukter og poteter; preparater til bruk som tilsetning for ovennevnte næringsmidler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Reitangruppen AS, 7012 Trondheim, NO KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse vedrørende andres drift av detaljvareforretning. (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Motorsykler og bremsesystemer for motorsykler. 1623

58 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PORTER NOVELLI (730) Innehaver: Omnicom International Holdings Inc, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Bistand og rådgivning ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsføring; markedsundersøkelser; salgsfremmende tjenester; annonse- og reklamevirksomhet; fremmende tjenester for salg av varer og tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BRODEUR PORTER NOVELLI (730) Innehaver: Omnicom International Holdings Inc, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Bistand og rådgivning ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsføring; markedsundersøkelser; salgsfremmende tjenester; annonse- og reklamevirksomhet; fremmende tjenester for salg av varer og tjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: BRODEUR (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Omnicom International Holdings Inc, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Bistand og rådgivning ved ledelse og administrasjon av bedrifter; markedsføring; markedsundersøkelser; salgsfremmende tjenester; annonse- og reklamevirksomhet; fremmende tjenester for salg av varer og tjenester. (730) Innehaver: Bottega Verde SrL, Pienza, Siena, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 1624

59 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: METVIX (730) Innehaver: LG Electronics Inc, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, fjernsynsapparater, fremvisningsmonitorer, katodestrålerør. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MOONBEANS (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; sauser; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (730) Innehaver: Photocure AS, Noreveien 7, 0310 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLORS (730) Innehaver: The London Tobacco Company Ltd, Oxford Road, Aylesbury, Buckinghamshire HP21 8SZ, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 34: Sigaretter, tobakk og tobakksprodukter; lightere, fyrstikker og artikler for røkere. (300) Prioritet: GB, ,

60 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MISS ETAM (730) Innehaver: Etam Groep BV, Landgoed Marlot, Leidsestraatweg 77a, NL-2594 BB Den Haag, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROMISS (730) Innehaver: Etam Groep BV, Landgoed Marlot, Leidsestraatweg 77a, NL-2594 BB Den Haag, NL (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Lise A. Hauge, Kverva, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker, papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; bilder. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer; puter. KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; reisetepper, senge- og bordtepper, duker (ikke av papir), dyner; pledd; veggtepper; ullstoffer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; dukker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AMDEPIN (730) Innehaver: A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Holger Danskes Vej 89, DK-2000 København F, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer. 1626

61 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: METOZOC (730) Innehaver: A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Holger Danskes Vej 89, DK-2000 København F, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: METOZOK (730) Innehaver: A/S GEA Farmaceutisk Fabrik, Holger Danskes Vej 89, DK-2000 København F, DK (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater til behandling av kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: QUADRIS (730) Innehaver: Rohde & Sæther AS, Trollåsen 36, 1414 Trollåsen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Skrivesaker og papirvarer; albumer; almanakker; arkivmapper, -permer, -bokser; kalendere; fotografiholdere; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LUMI-HAIR (730) Innehaver: Lancome Parfums et Beaute & Cie société en nom collectif, F Paris, FR KL. 3: Make-up preparater for håret. (730) Innehaver: Zeneca Ltd, London, GB KL. 1: Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel for jord, gjødningsmidler. KL. 5: Pesticider, herbicider, insekticider, fungicider; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter. 1627

62 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ECCO DUEMILA VIKING ASSISTANCE (730) Innehaver: E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite Boulevard P.O. Box 1130, Modesto, CA 95354, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5001 Bergen KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Viking Redningstjeneste AS, Postboks 9120 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 39: Redningstjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DYNOSEEDS (730) Innehaver: Dyno Industrier ASA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Syntetisk eller kjemisk fremstilte harpikser; sfæriske polymerharpikser; sfæriske polymerpartikler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DEMIO (730) Innehaver: Helge Kalsnes, Postboks 348, 7801 Namsos, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7094 Lundamo KL. 11: Apparater og innretninger for oppvarming og ventilasjon, varmevekslere, termostatventiler, elektriske vifter. (730) Innehaver: Mazda Motor Corp, Hiroshima-ken, JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer til bruk på land, motorer for kjøretøyer til bruk på land, deler og komponenter for ovenstående varer. 1628

63 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AIRPORT (730) Innehaver: Star Pyrotechnic AS, Postboks 1574, Lundsiden, 4602 Kristiansand S, NO KL. 13: Fyrverkeri/pyroteknisk vare. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Byggmester Hugo Vedaa, Øvre Skodvin, 5150 Lindås, NO (740,750) Fullmektig: Adv. Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5061 Kokstad KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. VITHAREX (730) Innehaver: Morton International SpA, I Mozzate (Como), IT KL. 1: Uretanpolymerer til bruk ved fremstilling av stoffer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DIAMOND (730) Innehaver: Star Pyrotechnic AS, Postboks 1574, Lundsiden, 4602 Kristiansand S, NO KL. 13: Fyrverkeri/pyroteknisk vare. 1629

64 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RECERNA (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider; herbicider. (300) Prioritet: GB, ,

65 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf tidligere varemerkelov 21 (dvs registreringer ferdigbehandlet etter regler gjeldende før ) Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Philips Electronics NV, Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, NL KL. 9: Elektrotekniske, elektroniske, elektromekaniske, elektro-optiske og elektromagnetiske moduler, deler og komponenter samt halv-ledere og halv-lederelementer (ikke opptatt i andre klasser). 1631

66 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også mht Madridprotokollen. Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml 53 og Artikkel 3 (4). Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra denne dato. Rettsvern 10 år fra denne dato. Ytterligere utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning). Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter int.reg. dato. Artikkel 3ter (2). Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: SANETTA LEONARDO (730) Innehaver: Sanetta Textilwerk Gebrüder Ammann GmbH & Co, Postfach 1260, D-7475 Messtetten 1, DE KL. 25: Stockings, socks, woven and knitted items of clothing; clothing, sportswear and leisure clothing, underwear, corsets, neckties, braces, gloves. Gazette nr.: 06/97 (730) Innehaver: Hermstedt GmbH, 3, Carl-Reuther- Strasse, D Mannheim, DE KL. 9: Cards, boards, program files as well as recorded computer programs for remote data transmission, such as in the ISDN services of TELEKOM. Gazette nr.: 07/

67 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: ABS (730) Innehaver: Komet Präzisionswerkzeuge Robert Breuning GmbH, 3, Zeppelinstrasse, D Besigheim, DE (730) Innehaver: Quelle Schickedanz AG & Co, 91-95, Nürnberger Strasse, D Fürth, DE KL. 20: Furniture, mirrors, picture frames; mattresses, spring matresses, bedding articles (except bed linen), cushions; goods of cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, tortoiseshell, amber, mother-of-pearl, meerschaum; products made of wood or wood substitutes, namely, picture frame molding, curtain rods, boxes, transportation pallets, casks and taps, stakes for plants or trees, tool handles, yarn reels, coat hangers, clothes pegs, art objects, ornamental objetcts; plastic goods, namely, picture frame molding, transport containers, casks, tanks, rivets, nuts, pegs, signboards, fittings for furniture, windows and doors, curtain rods and hooks, slatted indoor blinds, clothing covers, coat hangers, clothes pegs, bottle closures, trellis rods. KL. 7: Tools, including tools for machine tools, modular tools for assembly such as drilling tools, drilling tools for digging or clearing, very fine drilling tools, friction tools, bevelling or counterboring tools and trimming tools, tools for lathes, punches, nut tapping tools, milling cutters, manual and machine-driven regulating tools, transverse turning or levelling heads, stands for tools for machine tools including broach adapters, mounted clamps for broaches, cone shafts, chucks, extensions and reducers for tools; special tooling and parts thereof; modular couplers as cutting and separation points for joining parts of tools together and/or to machine tool broaches; machine tool broaches, metal bolts and screws for machine tools and coupling machine tools; automatic tool changers for machine tools; tool regulation equipment for regulating and adjusting tools. Gazette nr.: 07/97 Gazette nr.: 07/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: SANOQUELL (730) Innehaver: Quelle Schickedanz AG & Co, Nürnberger Strasse 91-95, D Fürth, DE KL. 10: Medical apparatus and instruments, sanitary articles made of rubber, namely, pacifiers for children, including ring-shaped teats and teats for feeding bottles; artificial limbs, eyes and teeth. Gazette nr.: 05/

68 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PIC POM (730) Innehaver: Xox Gebäck GmbH, 1 Am Mühlgraben, D Wurzen, DE (730) Innehaver: Sennheiser electronic KG, 1, Am Labor, D Wedemark, DE KL. 9: Electronic and optical measuring, signalling and monitoring apparatus and equipment included in this class, including electrical apparatus and electroacoustic instruments and components thereof, equipment and apparatus for recording sound signals and components thereof included in this class; microphones, filters (included in this class); network power supply units, electroacoustic sensors, headsets, earphones, speakers, amplifiers, hearing aids; battery rechargers, components of said goods included in this class; apparatus for the transmission of video and sound signals, transmittersreceivers, including radio transmitters, hand transmitters, various receivers, antennas, sound transmission apparatus, logotherapeutic apparatus, infrared transmitters and receivers, communications technology instruments, manual telephones for operators, said apparatus having active noise compensation, soundproofing equipment, in particular, in the form of headsets; receivers for recording and transmitting electrical signals, including sound signals, apparatus for radio transmission of acoustic signals, data media with software, including diskettes, tapes and disks; technical equipment (included in this class), cables; sound apparatus, instruments and components of said goods included in this class. KL. 29: Potato-based snack products; potato-based products expanded by heat and pressure or heated in fat; potato crisps; potato chips; potato pieces cut in different forms and baked in fat. KL. 30: Snacks; savoury snacks; bakery goods; confectionery; pastries and pastry-based products; salt pastries; salt sticks; biscuits; savoury biscuits; crackers; potato products; products made with flour or cereals; extruded products expanded by heat and pressure or heated in fat, made of potato flour, rice, corn or other cereals. Gazette nr.: 05/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: Gazette nr.: 07/97 (730) Innehaver: Adolfo Dominguez, SA, Polg.Ind. San Ciprian de Viñas, E Orense, ES KL. 3: Perfumery and cosmetics, including eau de Cologne for women. Gazette nr.: 20/

69 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FRIASOL (730) Innehaver: Friatec AG, Steinzeugstrasse 50, D Mannheim, DE KL. 1: Thermoplastic materials for coating pipes; materials for making ceramic articles. KL. 4: Lubricants for facilitating insertion of bevelled ends in the end joints of sleeves. KL. 6: Electrically-weldable couplings, accessories of metal or chiefly metal combined with plastics for electrically-weldable couplings, namely, fittings with closure system, fittings with integral perforator, intermediate sleeves of metal or chiefly metal combined with plastics, welding rings; metal clamps; metal gutter supports and metal eye screws for securing pipe clamps to the walls of buildings; metal gutters, gutter downpipes, S-shaped gutter pipes, gutter coupling flanges, gutter bases, flow sleeves for gutters, gutter tapered inlets, gutter brackets; pipe clamps of metal, in particular, for gutter downpipes; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast iron articles, namely, pipes and stop valves; accessories of metal or chiefly metal combined with plastics for the aforesaid goods, namely, couplings and sleeves, slabs, seals; valves of high corrosion-resistant metals and alloys for use in the chemical industry and related sectors; metal building materials for prefabricated sanitary cores and sanitary cells; cast iron parts (semifinished). KL. 7: Boring and clamping equipment (machines) for mounting and holding fittings with integral perforators and load fittings; ceramic or metal-coated ceramic articles, namely, ball valves and valve seats, pistons and plungers for piston machines and compressors, centrifugal pumps and components thereof for conveying corrosive liquids, blades for cutting tools, cones and pulling rollers for manufacturing textile fibers and iron wires, scraper seals for pumps and mixer containers; ceramic components subjected to high mechanical and heat stress for the manufacture of machines and apparatus used in the chemical industry; petrol pumps for motors (other than for motor vehicles); steam pumps; compressed air pumps; rotary pumps; centrifugal pumps, lubricating pumps (other than for motor vehicles); vacuum pumps; centrifugal pumps, pumps for conveying liquids; apparatus and components of ceramics and high corrosion-resistant metals and alloys for use in the chemical industry and related sectors; non-metallized high wear-resistant ceramic rollers for grinders and synthetic fiber arrangements; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast iron products, namely, pumps, apparatus and stop valves; piston pumps; ball valves and valve seats for high pressure applications; smooth aluminium oxide bearings; wire drawing cones for extrafine wires; ceramic components of aluminium oxide for the textile industry especially with yarn guides, guiding rollers, eyelets for synthetic textile fibers; aluminium oxide shaped parts and coatings for paper machines; sprayer vessels and bodies with a high aluminium oxide content for applying color pigments in the pharmaceutical and metallurgical industries; ceramic equipment, namely, steam corrosion-resistat pumps; ceramic products, namely, corrosion-resistant valves and taps (parts of machines). KL. 8: Portable apparatus for mounting electricallyweldable couplings; manual boring and clamping devices for mounting and holding fittings with integral perforators and load fittings. KL. 9: Soldered rectifier housings for integral or pressure contact-type ceramic power diodes and thyristors; metal/ ceramic composite vacuum-tight housings for evaporation systems, electron accelerators and ionizing chambers; pathways for condensers and transformers; ceramic or metal-coated ceramic articles, namely, housings for electric and electronic circuits and ceramic circuit supports (substrates) for electrical and electronic applications as well as rectifier housings; electrical welding units; remote-controlled equipment and connectors for electrical welding units; pressure and partial oxygen pressure controllers; high heat-resistant ceramic pathways for electrical and electronic applications; connecting strips and terminal blocks of plastics; ceramic laboratory materials, namely, coatings for large tables, laboratory work tops; ceramic articles, namely, corrosion-resistant laboratory counters; components of ceramics, high corrosion-resistant metals and alloys thereof in the form of components for chemical apparatus; ceramic components subjected to high mechanical and heat stress in the form of components for chemical apparatus. KL. 10: Endoprostheses, namely bone, joint and dental prostheses; dental implants for facial and jaw surgery and instruments for jaw and dental surgery; implant material, including, seaweed-based biological material for bone implants; implants; surgical instruments; materials for replacing human or animal tissue. KL. 11: Ceramic components subjected to high mechanical and heat stress for manufacturing apparatus for chemical and nuclear applications; apparatus, system and components of high corrosion-resistant ceramics, metals and alloys for use in the chemical industry and related sectors; heat exchangers; waste water pipes with high chemical concentration (units for plumbing fixtures) and air outlets and ventilator outlets, vent shutters; fans; titanium, zirconium, tantalum or silicon cast iron apparatus, namely, heat exchangers, agitators and heating plugs; ceramic components for atomic reactors; water pipe systems and valves and fittings for square sectional tubes, shaped parts and extruded plastics parts for plumbing fixtures; ceramic apparatus, namely, heat exchangers and corrosion resistant reaction vessels, ceramic articles, namely, heat exchangers and corrosionresistant valve taps; corrosion-resistant laboratory sinks; plumbing fixtures with a steel frame including water pipes and valve taps; pressure-resistant ceramic valve taps; built-in sinks, rinsing basins, laboratory sinks for rinsing and discharge purposes, corrosion-resistant ceramic laboratory sinks. KL. 17: Electrically-weldable couplings, accessories of plastics or chiefly plastics combined with metal for electrically-weldable couplings, namely, intermediate sleeves chiefly of plastics combined with metal, intermediate fittings; pipes for electrically-weldable couplings, pipe components, elbows fittings, intermediate pipe union 1635

70 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 fittings and couplings, pipe joints; rubber seals for gutter couplings; seals for clearance between two gutter brackets mounted on the drip stone of a building; metalcoated insulating rings for microwave transmitters; composite metal/ceramic insulating rings and plates for printed circuits and potentiometers; composite metal/ ceramic sliding seal rings for chemical pump shafts, mixing machines and washing machines; ceramic or metal-coated ceramic electrical insulators; plastic couplings for metal pipes; plastic pipes in the form of semi-finished products; thermoplastic sheets for covering pipes; paving slabs and liquid-tight plastic films for coating tanks; accessories for a given range of pipes, namely, joints of plastics and/or rubber and metal; ceramic articles, namely corrosion-resistant pipe couplings, plastic coating components (in the form of semifinished pipe products (nozzles), drainage channels and poured-in-place concrete structures for discharging water); accessories of plastics and chiefly plastics combined with metal for above-mentioned goods, namely, couplings and union fittings, seals, covers, caps; liquid-tight plastic materials for coating tanks; pipe couplings chiefly of plastics. KL. 19: Non-metal gutters, gutter downpipes, S-shaped gutter pipes, gutter bases, gutter flow sleeves, tapered gutter inlets, gutter brackets; ceramic components for vacuum repairs; fireproofing and corrosion-resistant ventilating ducts and elbow fittings of plastics; building components of plastics for construction and public works as well as for cold water systems, hot water systems and heating systems, namely pipes, pipe components, elbow fittings, intermediate pipe sleeves, household discharge pipes for protection against fire, pipes and elbow fittings of plastics for underground ducts and pipes; square sectional pipes, injection-molded plastic shaped parts and elbow fittings, especially for the building industry; ceramic articles, namely, corrosion-preventative and fireproofing ventilating ducts; tiling surfaces for sanitary cores and prefabricated sanitary cells; materials for making ceramic articles, namely ceramic materials in powder form; fire protection trap doors of ceramics, stoneware or plastics; ceramic articles, namely corrosionresistant piping systems; wet connections, plugs for wet connections. KL. 20: Plastics flanges, non-metal pipe clamps, in particular, for gutter down pipes; ceramic or metal-coated ceramic articles, namely, valves for chemical processes and liquid mixers; ceramic valves for use in the chemical industries and related sectors, ceramic articles, namely, corrosion-preventative valves; fittings with closure system and integral or pressure perforator, welding rings of plastics or plastics combined with metal. KL. 37: Repair of pumps and valves and fittings. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SHAPE BY ECCO (730) Innehaver: A/S Eccolet Sko, DK-6261 Bredebro, DK KL. 25: Footwear. Gazette nr.: 06/97 (300) Prioritet: DK, , VA04045/1996 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LIPOPEARLS (730) Innehaver: dds drug delivery service Gesellschaft zur Förderung der Forschung in pharmazeutischer Technologie und Biopharmazie mbh, 11, Kronskamp, D Kronshagen, DE KL. 3: Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices. KL. 5: Pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides. Gazette nr.: 06/97 (300) Prioritet: DE, , Gazette nr.: 5/

71 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: REGAIN (730) Innehaver: EMIG AG, 98, Halstenbecker Weg, D RELLINGEN, DE (730) Innehaver: Schiesser AG, 18, Schützenstrasse, D Radolfzell, DE KL. 25: Clothing. Gazette nr.: 06/97 (300) Prioritet: DE, , KL. 32: Non-alcoholic beverages, particularly mineral waters, spring waters, table waters, fruit juices, fruit nectars, fruit syrups, vegetable juices, vegetable beverages, refreshment beverages, particularly fruit juice beverages, lemonades and fizzy lemonades, mineral beverages, diet food-stuffs, namely beverages for non medical purposes. Gazette nr.: 07/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: THERMAQUA-SENSOR (730) Innehaver: Behr Thermot-tronik GmbH & Co, 25, Enzstrasse, D Kornwestheim, DE (730) Innehaver: Bertie S.L., Ctra. Murcia-Alicante, Km. 53, E Elche, ES KL. 25: Footwear except ortopedic shoes. Gazette nr.: 06/97 (300) Prioritet: ES, , KL. 11: Thermostatic actuators (working elements) particularly operating elements filled with expansion materials for the sanitary field, especially for thermostatic mixing batteries. Gazette nr.: 07/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: THERMAQUA (730) Innehaver: Behr Thermot-tronik GmbH & Co, 25, Enzstrasse, D Kornwestheim, DE KL. 11: Thermostatic actuators (working elements) particularly operating elements filled with expansion materials for the sanitary field, especially for thermostatic mixing batteries. Gazette nr.: 07/

72 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: T-TELEBOX QUENTEC (730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich- Ebert-Allee 140, D Bonn, DE KL. 9: Electric, electronical, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing euqipment and computers. KL. 37: Services of construction; installation, maintenance and repair of equipment for telecommunication. KL. 38: Telecommunication services; rental of equipment for telecommunication. KL. 41: Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter. KL. 42: Computer programming services; rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. Gazette nr.: 07/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ORESTEC (730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D Konstanz, DE KL. 5: Pharmaceutical preparations. Gazette nr.: 07/97 (300) Prioritet: DE, , (730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D Konstanz, DE KL. 5: Pharmaceutical preparations. Gazette nr.: 07/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: ALVARESC (730) Innehaver: Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, 2, Byk-Gulden-Strasse, D Konstanz, DE KL. 5: Pharmaceutical preparations. Gazette nr.: 07/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MAGNOCHEM (730) Innehaver: KSB AG, 9, Johann-Klein-Strasse, D Frankenthal, DE KL. 7: Pumps included in this class; motors (not for land-crafts); units consisting of pumps and motors. Gazette nr.: 07/

73 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: COTO DE IMAZ GOURMET VITESSE (730) Innehaver: El Coto de Rioja, SA, Camino Viejo de Logroño, S/N, Oyon, Alava, ES KL. 33: Wine, brandy and liqueurs. Gazette nr.: 07/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: SBS Besteckvertriebsgesellschaft mbh, Brühler Str. 53, D Solingen, DE KL. 8: Hand tools, cutlery, forks and spoons; side arms; scissors, nail scissors and cuticle scissors; nail pliers, cases with manicure, pedicure and shaving sets; metal instruments and tools for hand-, foot- and nailcare; razors. KL. 21: Household or kitchen utensils (not made of precious metal or coated therewith), namely small handoperated household or kitchen appliances; table China (not made of precious metal or coated therewith); cooking pots; kitchen utensils; non electric cooking utensils; household or kitchen containers (not made of precious metal or coated therewith), combs and sponges; brushes (except paint brushes); glassware, porcelain or earthenware; stands for dishes, plates or stands for plates, dishes, plates and pots (not made of precious metal or coated therewith), knife blocks (wood), corkscrews. Gazette nr.: 07/97 (730) Innehaver: Moises Guio del Rio, Martinez Alejos 3, Benidorm (Alicante), ES KL. 25: Ready-made clothing for women, men and children. Gazette nr.: 07/

74 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: JÜBRA (730) Innehaver: Jürgen Braun, 70, Hauptstrasse, D Neustetten, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Keramchemie GmbH, 1, Berggarten, D Siershahn, DE KL. 1: Chemicals for industrial purposes, namely, materials made from artificial resins and artificial resins, compression goods and binders for mortar, cement floors and plasters, adhesive cement and glues. KL. 2: Varnishes and base coats; materials for protection against corrosion, including coatings, pastes applied with a spatula, pastes for coating pastes applied with a spray gun. KL. 6: Pipes and pipe assemblies, valves (other than parts of machines), vessels, vats, tanks, intermediate bases, bells, valves (other than parts of machines), all these goods being of metal. KL. 7: Devices for chemical treatment of metal surfaces, namely, dipping and bright dipping apparatus and their transfer machines; systems for collecting, conveying and treating highly corrosive gases, vapors and liquids, including exhaust air and waste water, pumps (machines or parts of machines), agitators and washing towers. KL. 11: Heating and cooling devices, ventilation hoods, fans, baking basins, exhaust hoods, prefabricated industrial chimneys, taps. KL. 17: Articles of extruded plastics and rubber, namely, chemical-resistant sheets; flexible pipes and pipe assemblies of plastics. KL. 20: Valves (other than parts of machines), vessels, vats, tanks, intermediate bases, valves (other than parts of machines), all said goods being of plastics. KL. 42: Engineering and chemist services. KL. 7: Machines; chemical, agricultural and mining machinery, machine coupling and transmission components (except for land vehicles). KL. 8: Hand tools and implements (hand-operated); hand-operated implements used in agriculture, horticulture and forestry, in the manufacture of machines, apparatus and vehicles as well as in building technology. KL. 12: Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or water. Gazette nr.: 07/97 (300) Prioritet: DE, , Gazette nr.: 07/

75 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: PRÆ Y VODKA (730) Innehaver: Facile & Co AB, Grevgatan 48, S Stockholm, SE KL. 33: Alcoholic beverages. Gazette nr.: 07/97 (730) Innehaver: F.X. Nachtmann Bleikristallwerke GmbH, 7, Zacharias-Frank-Strasse, D Neustadt a.d. Waldnaab, DE (300) Prioritet: SE, , KL. 21: Glassware for household and kitchen use, glass artware. Gazette nr.: 07/97 (300) Prioritet: DE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: FRUITS N FUN (730) Innehaver: Eckes-Granini GmbH & Co KG, 6, Ludwig-Eckes-Allee, D Nieder-Olm, DE KL. 32: Non-alcoholic beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages. Gazette nr.: 20/97 (300) Prioritet: DE, ,

76 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich- Ebert-Allee 140, D Bonn, DE KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin operated apparatus; data processing equipment and computers. KL. 14: Jewellery; horological and chronometric instruments. KL. 16: Printed matter; instruction and teaching material (except apparatus); stationery. KL. 18: Umbrellas, parasols, goods of leather and imitations of leather; trunks and travelling bags. KL. 25: Clothing, headgear, footwear. KL. 28: Games, toys; gymnastic and sporting articles (included in this class). KL. 36: Financial services; real estate services. KL. 37: Services for construction; installation, maintenance and repair of equipment for telecommunication. KL. 38: Telecommunication services; operation and rental of equipment for telecommunication. KL. 41: Instruction and entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of printed matter. KL. 42: Computer programming services; data base services, especially rental of access time to and operation of a data base; rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. (730) Innehaver: TA Triumph-Adler AG, 23, Südwestpark, D Nürnberg, DE KL. 9: Data processing equipment; data input devices, in particular keyboards, scanners, card readers; data output devices, in particular display units, printers; electric data storage units; data transmission units; pocket and deskcalculators; cash registers; dictating machines; measuring, signalling and monitoring instruments; copiers; telecopiers; telephones; software (included in this class); accessories for the aforementioned equipment and devices, namely floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard disks, magnetic cards; text prosessing equipment; accessories for the aforementioned equipment, namely floppy floppy disks, magnetic tapes, magnetic tape cassettes, hard disks, magnetic cards, print wheels, print heads, telecopier. KL. 16: Typewriters; accessories for the aforementioned equipment, in particular typewriter ribbons, typewriter ribbon cassettes, correcting ribbons, correcting ribbon cassettes, paper in reels for printers; thermobinding devices; shredders. Gazette nr.: 07/97 Gazette nr.: 07/97 (300) Prioritet: DE, ,

77 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SENNHEISER (730) Innehaver: Sennheiser electronic GmbH & Co KG, 1, Am Labor, D Wedemark, DE (730) Innehaver: Weidmüller Interface GmbH & Co, 175, Paderborner Strasse, D Detmold, DE KL. 9: Snap-on electric and electronic connection systems and electronic modules (included in this class), namely, brackets for plug-in printed circuit boards, electronic circuits with optional housing, plug-in electronic units and printed circuit boards, including components thereof; binding part terminals for electronic and electrical engineering applications, terminals parts for electrical purposes, namely, terminal blocks, connecting strips, snap-on multiple-point connectors and electronic modules; fittings for terminal blocks, connecting strips, snap-on multiple-point connectors and electronic modules, namely, shaped pieces for supports, protective housings, test probes, female plugs, connection strips, identification labels and media. Gazette nr.: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: KL. 9: Electric and electronic measuring apparatus, apparatus for transmission of sound, microphones, headphones, parts of the aforementioned goods. Gazette nr.: 07/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SPEEDMILL (730) Innehaver: Siemens AG, 2, Wittelsbacherplatz, D München, DE KL. 9: Data processing programs. KL. 42: Development, design and renting of data processing programs. Gazette nr.: 07/97 RONASPHERE (730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D Darmstadt, DE KL. 2: Colorants, namely, pearlescent pigments and pearlescent shades for the cosmetic industry. Gazette nr.: 07/

78 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (730) Innehaver: Pierburg AG, 1, Alfred Pierburg Strasse, D Neuss, DE (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: DESOWAG GmbH, Rosstrasse 76, D Düsseldorf, DE KL. 1: Extinguishing agents, chemical extinguishing agents and fire barrier salts; fireproofing chemicals for wood, wood-based materials and building components, fire-proofing and anti-combustible chemicals, especially for wood, wood-based materials and building components; impregnating chemicals and impregnating salts, including chromate and dichromate-based salts, boron and copper compound-based salts and fluoride or biofluoride-based salts for treating wood and wood-based materials, building materials, building components and masonry materials. KL. 2: Chemical pastes with associated use of salts for preserving wood, preservatives for wood and wood-based products; colored pastes, paints, including paints for the protection of wood and paints for walls and surfaces; paints for the protection of walls and surfaces against mildew, fungus or insects or both, and colorless and colored impregnating products; paints for the protection of walls and surfaces against animal and plants species responsible for destroying and discoloring wood and plants. KL. 5: Agents for destroying the fungi that attack masonry materials, chemicals for combatting harmful wood fungi, chemicals for combatting wood rot and discoloration. KL. 7: Electric motors for driving fuel pumps, air pumps, vacuum pumps, water-circulating pumps and servo devices such as throttle valves, window-openers and seat adjusters; parts and accessories for land vehicles, particularly with internal combustion engines, as follows; vacuum boxes, vacuum switches and vacuum actuators, suction pipes, throttle-valve connections, thermal valves, fuel pumps, swirl pots therefor, fuel valves, fuel filters, fuel separators, air pumps and air blowers, air on/off valves, water-circulating pumps, vacuum pumps, vacuum control valves, exhaust gas return valves and control valves for detoxification of exhaust gas, exhaust gas valves. KL. 9: Measuring recorders for engine parameters, i.e. sensors for measuring the intake air flow rate, temperature sensors, pressure sensors, measuring, signal, control and monitoring equipment and instruments used in electronics and electrical engineering. Gazette nr.: 07/97 (300) Prioritet: DE, , Gazette nr.: 07/

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 18.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 32 2000.08.07 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 22 2000.05.29 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer