nr 52/ NO årgang 101 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 52/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Levende bok (541) Ordmerke i standard font Cappelen Damm AS, Akersgata 47/49, 0055 OSLO Klasse:35 Salg av bøker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke NANJING SUPAI GARMENTS CO LTD, Xishan Village, Xishanqiao Street, Yuhuatai District NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina (CN) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:18 Pengepunger; skolesekker; ryggsekker; håndvesker; dokumentmapper; kofferter, reisevesker; lommebøker; nøkkelholdere (lærvare); lærsnorer; paraplyer. Klasse:25 Klær; sko; hodeplagg; halstørkler; hansker (bekledning); slips; fotballsko; strømpevarer; barnetøy; svømmedrakter. Klasse:28 Baller for lek og spill; racketer; sportsnett; luftblærer til baller for lek og spill; gymnastikkutstyr og -apparater; treningsapparater; beskyttelsespolstringer (del av sportsbekledning); sjakkspill; brettspill; leker; fiskeutstyr. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Peder Giertsen Opplæring, Trosterudveien 33h, 0778 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KOKEL (541) Ordmerke i standard font Kukel International Group Ltd, Room A, 3/F, Best-O- Best Commercial Center, Ferry Street, Yaumatei KOWLOON, HONG KONG, Kina (CN) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:11 Vannvarmere; solenergi vannvarmere; elektriske vannvarmere; kullgass vannvarmere; kraner [VVS]; solfangere for oppvarming; filter for drikkevann; drikkevannsmaskiner; dusjinstallasjoner; varmtvannsberedere [apparater]; kaffemaskiner, elektriske; varmeinstallasjoner; varmeelementer; luftvarmeapparater; oppvarmingsapparater, elektriske; radiatorer for sentralvarmeanlegg; varmluftapparater for bad; radiatorer, elektriske; varmetepper (elektrisk); puter (elektrisk oppvarmete -), ikke for medisinsk bruk; varmetepper, ikke for medisinsk formål; brystvarmer; sengevarmere; radiatorer [oppvarming]; fotvarmere [elektriske eller ikke-elektriske]; varmebekkener; lommevarmere; kokeredskaper, elektriske; kaffetraktere, elektriske; kaffemaskiner, elektriske; varmeplater; trykkokere [elektriske]; filtre(kaffe-), elektriske; tåteflaskevarmere, elektriske; vannkjeler, elektriske; varmeflasker; yoghurtmaskin, elektrisk;,autoklaver, elektriske; frityrkokere (elektriske -); vaffeljern, elektriske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRON FIST (541) Ordmerke i standard font Iron Fist International Inc, 8605 Commerce Avenue Suite B, CA92121 SAN DIEGO, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AFTADOL (541) Ordmerke i standard font Meda AB, Box 906, SOLNA, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Såper, kosmetikk. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nettgrav (541) Ordmerke i standard font ARE KAMARK, KRUSES GATE 7 B, 0263 OSLO Klasse:38 Klasse:41 Klasse:45 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke DnB NOR Bank ASA, Kirkegata 15, 0021 OSLO Klasse:9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Metier Drops AS, Nedre Rommen 5 c, 0988 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokolade, søtsaker, sukkertøy, godteri, sukkerprodukter, sukkerfrie drops. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Trykksaker; kontorrekvisita; instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Annonse- og reklamevirksomhet; inklusive men ikke begrenset til annonse og reklamevirksomhet via internett; bistand ved forretningsledelse og adminstrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførelse; databehandling. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett og frembringelse av finansiell informasjon, monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; finansiell sponsorvirksomhet i forbindelse med sports- og kulturaktiviteter. Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNSHINE IN A BOTTLE (541) Ordmerke i standard font The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårlotions, preparater til rensing, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårpleieprodukter, hårstylingprodukter, preparater for hårtoning, -bleking og -farging. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke DnB NOR Bank ASA, Kirkegata 15, 0021 OSLO Klasse:9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. Klasse:16 Trykksaker; kontorrekvisita; instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; inklusive men ikke begrenset til annonse og reklamevirksomhet via internett; bistand ved forretningsledere og adminstrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførelse; databehandling. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett og frembringelse av finansiell informasjon, monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; finansiell sponsorvirksomhet i forbindelse med sports- og kulturaktiviteter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke DnB NOR Bank ASA, Kirkegata 15, 0021 OSLO Klasse:9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. Klasse:16 Trykksaker; kontorrekvisita; instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; inklusive men ikke begrenset til annonse og reklamevirksomhet via internett; bistand ved forretningsledere og adminstrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførelse; databehandling. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett og frembringelse av finansiell informasjon, monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; finansiell sponsorvirksomhet i forbindelse med sports- og kulturaktiviteter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WINTER WONDERLAND (541) Ordmerke i standard font COLLINGS ENTERTAINMENT AS, Pilestredet 15B, 0164 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg Klasse:39 Organisering av reiser og utflukter. Klasse:41 Opplærings- og instruksjonsvirksomhet, underholdningstjenester, sportslige og kulturelle aktiviteter, arrangering og ledelse av praktiske seminarer; tilrettelegging og avholdelse av faglige og sosiale arrangementer og aktiviteter, eventbyråvirksomhet (arrangering og ledelse av sportslige, kulturelle, faglige og sosiale tilstelninger, samt opplæring og underholdning), rådgivning og planlegging relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Villmarksmedisin (541) Ordmerke i standard font SVERRE HÅKON EVJU, EINERVEIEN 11, 8517 NARVIK Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STUMPTOWN (541) Ordmerke i standard font Danner Inc, NE Airport Way, OR97230 PORTLAND, USA (US) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; sko; turnsko; tennissko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LARSEN (541) Ordmerke i standard font K G Larsen Biathlon AS, 4532 ØYSLEBØ Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:13 Skytevåpen herunder skytevåpen til skiskyting, samt dertilhørende deler og utstyr. Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy. Klasse:28 Sportsartikler; utstyr til skiskyting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stormy Orange (541) Ordmerke i standard font Tropicana Products Inc, th Avenue East, FL34208 BRADENTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:32 Fruktjuicer og fruktjuicedrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cloudy Apple (541) Ordmerke i standard font Tropicana Products Inc, th Avenue East, FL34208 BRADENTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:32 Fruktjuicer og fruktjuicedrikker. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tasting (541) Ordmerke i standard font Frode Hofstad, Nordre gate 24, 7010 Trondheim Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEANERGY (541) Ordmerke i standard font Hallvard Lerøy AS, Postboks 7600, 5020 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Klasse:29 Klasse:43 Farmasøytiske og veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd Fisk, ikke levende; skalldyr, ikke levende; krepsedyr, ikke levende; og andre spiselige vanndyr, ikke levende; bearbeidede matvarer laget av fisk, skalldyr, krepsedyr og andre spiselige vanndyr; hermetiske matvarer laget av fisk, skalldyr, krepsedyr og andre spiselige vanndyr; fiskemel som menneskeføde; spiselige oljer og fett. Informasjon om fisk og fiskeprodukter; bevertning og tilbringing av mat; informasjon om mat og kosttilskudd; kostholdsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Kia Motors Corp, 231 Yangjae-dong, SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea (KR) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:12 Passasjerbiler, campingbiler, minivarebiler og deler til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WaveBuster (541) Ordmerke i standard font NOLT AS, Rugdeveien 9, 3940 PORSGRUNN Klasse:7 Klasse:37 Klasse:39 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FULLBEAUTY (541) Ordmerke i standard font Redcats USA LP, 2300 Southeastern Avenue, IN46201 INDIANAPOLIS, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Online detaljhandel med kvinneklær, nemlig bh-er, truser, strømper og strømpebukser, underskjørt og underkjoler, sokker, topper, undertrøyer, nattøy, morgenkåper, tøfler og badetøy; online detaljhandel med parfyme og kosmetikk. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke NAF-Data AS, Postboks 5070 Majorstua, 0301 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUTOPOLIS (541) Ordmerke i standard font SE Truck & Trailer Service OY, Lamminsuontie 1, VANDA, Finland (FI) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:12 Klasse:35 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/275,857 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UP (541) Ordmerke i standard font AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, CA94103 SAN FRANCISCO, USA (US) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Klasse:42 Personlige elektroniske apparater og innretninger, samt software dertil. Online management-tjenester for personlige elektroniske apparater og innretninger; tekniske støttetjenester for personlige elektroniske apparater og innretninger. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (DK) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Elektroniske apparater for å teste høreapparater og hørehjelpemidler, elektroniske apparater for læring og utdannelse av hørselssvekkede og døve og software for styring og kontroll av foran nevnte apparater og for visning av informasjon derfra. Klasse:10 Apparater for medisinske og diagnostiske tester; deler og utstyr for apparater for medisinske og diagnostiske tester (ikke opptatt i andre klasser) 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Boxfresh International Ltd, 8 Manchester Square, W1U3PH LONDON, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg; belter til klær; remmer og bånd; bukseseler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY (541) Ordmerke i standard font Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE SWINDON, WILTSHIRE, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:4 Smøremidler; smøremidler for biler; smøreoljer for motorkjøretøyer; ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoff, brensel og smøremidler; giroljer; transmisjonsoljer. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Eniro Norge AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:35 Telefonsvarertjenester for fraværende abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsutstyr; WAP-baserte tjenester Klasse:42 Teknisk planlegging og utvikling av lokale nettverk og for videre oppkobling mot globale og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og industriell forskning; edb-programmering; leasing av tilgangstid til databaser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Beautyfelt (541) Ordmerke i standard font ANNE LISE GJØNNES KUNST OG TERAPI, Seljeveien 25, 4622 KRISTIANSAND S Klasse:25 Bekledning til dame, barn og herre. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/245,671 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIMMEL LASH ACCELERATOR (541) Ordmerke i standard font Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, MAINZ, Tyskland (DE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPTIVE PLUS (541) Ordmerke i standard font Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:5 Øyedråper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: METIER (541) Ordmerke i standard font Metier Drops AS, Nedre Rommen 5 c, 0988 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokolade, søtsaker, sukkertøy, godteri, sukkerprodukter, sukkerfrie drops. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke BERIT ANNE MARIT HÆTTA, Oppenåsen 7, 3518 HØNEFOSS Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Océ (541) Ordmerke i standard font Océ-Technologies BV, St. Urbanusweg 43, 5900MA VENLO, Nederland (NL) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:7 Kjemiske produkter til fotografiske formål, og til dupliserings-, kopierings- og trykkingsformål, herunder fremkallere og bindemidler, lys-, varme- og trykkfølsomme reprografiske materialer, så som diazo sensibilisert papir (plater, film, folier), elektrostatisk sensibilisert papir (plater, film, folier), offsetpapir (plater, film, folier). Maskiner for kutting, skjæring og folding av papir, film, papp og lignende, reproduksjonsmaskiner; maskiner til håndtering av papir og trykte medier; maskiner til ferdigbehandling av trykte opplag, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, så som platefremstillere, makuleringsmaskiner, separatorer, sorteringsmaskiner, kollatorer og hefteenheter. Klasse:9 Computerhardware, periferutstyr til computere, computerprogrammer (software), registrert på plater, disker, disketter, kassetter, optiske plater, optiske disker, computerchips og cdrom-er, cd-er, lagret i eller på elektroniske, magnetiske og optiske eller andre medier; fotografiske og elektrografiske apparater og maskiner og deler og tilbehør til de forannevnte varer; apparater og maskiner til tegnekontorer, kopieringsmaskiner, printere, reproduksjonsapparater, offsetduplikatorer samt andre apparater og maskiner til kontorbruk, tegnekontorer og/eller offsettrykkerier (andre enn møbler), elektronisk utstyr til håndtering av papir og trykte medier; elektronisk utstyr til ferdigbehandling av trykte opplag, deler og tilbehør til alle forannevnte varer, alle elektronisk styrt, skrivere og kopieringsmaskiner. Klasse:16 Papir, film og andre fast kopi materialer så som transparenter og belagte og impregnerte medier til printere, plottere, kopimaskiner og computere; kopipapir og kopieringsmateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE STAIN GANG (541) Ordmerke i standard font Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, Nederland (NL) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Klasse:38 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Telekommunikasjon; interaktive tjenester for å gjøre det mulig å se programmer og dele informasjon i relasjon til flekkfjerning og vasking av klær; levering av beskjeder via audiovisuelle media; levering av beskjeder via elektroniske media; skaffe tilveie informasjon relatert til media kommunikasjon; kommunikasjonstjenester; kringkasting av radio- og TV-programmer og video via Internet; utsendelse av meldinger via Internet; skaffe tilveie et diskusjonsforum på Internet; skaffe tilveie telekommunikasjonskanaler for telehandelsvirksomhet, elektroniske oppslagstavle-tjenester. Underholdningsvirksomhet; tilby, via Internet, informasjon vedrørende utdannelse/opplæring innenfor området flekkfjerning og vasking av klær; underholdningsvirksomhet relatert til flekkfjerning og vasking av tøy; TVunderholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, instruksjonsvirksomhet, opplæringsvirksomhet og opptreningsvirksomhet; utdanningstjenester; organisering av tilstelninger, utstillinger, kulturelle aktiviteter, konkurranser og sceneshow; produksjon, presentasjon og distribusjon av TV- og radioprogrammer, interaktiv underholdning; publiseringstjenester; publisering av bøker og magasiner; skaffe tilveie online ikke nedlastbare elektroniske publikasjoner; informasjon relatert til underholdning; informasjonstjenester tilbudt online fra en computerdatabase eller via Internet relatert til underholdning, instruksjon/opplæringsvirksomhet vedrørende flekkfjerning og vasking av tøy og utdannelsesvirksomhet; elektroniske spilltjenester tilbudt ved hjelp av Internet; klubbtjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjoner i forbindelse med de foran nevnte tjenester. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Rail Weld Nordic AS, Birkelund, 1870 ØRJE Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av verktøy, maskiner, sveiseutstyr, små gjenstander av metall, bygningsmaterialer til bruk i industrien, jernbane og offshore virksomhet. Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke KCC Corp, Seocho-Dong SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea (KR) Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Sammensetninger for epoksystøpning (E.M.C.); epoksyharpiks; epoksyharpiks, ubearbeidet; silikoner; silikon; silikonharpiks; silan; hydrofober; antiskummiddel; formslipppreparater; papirslippmiddel; gummilim, unntatt for papirvarer og husholdningsbruk; overflateaktive midler; alkydharpiks; polyester harpiks; uretanharpiks; akrylharpiks; fenolharpiks; polystyrenharpiks; harpiks for bruk til isolering; harpiks for bruk ved støping; akrylharpiks, ubearbeidet; syntetisk harpiks, ubearbeidet; kunstig harpiks, ubearbeidet; umettet polyesterharpiks; keramiske blandinger for støping; keramikk (knust -) for filtrering; blandinger for fremstilling av teknisk keramikk; matrialer for fremstilling av teknisk keramikk; keramikk; ubearbeidet plast; kemiske preparater for fremstilling av maling; kjemiske produkter for oppfriskning av farger for industriell bruk; bindemidler [klebemidler] til industrielle formål; avglansningsmidler; ildbeskyttelsesmidler; oppløsningsmidler for ferniss; produkter for spalting av oljer; kjemiske tilsetninger for oljer; koagulanter; ildfast vaskemiddel for støpeformer; kjemisk belegg for fyllmatriale og pigment; pyrogenisk silika; sedimintert silika. 13

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer