nr 52/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 52/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Merkeordningen beskyttede betegnelser Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Levende bok (541) Ordmerke i standard font Cappelen Damm AS, Akersgata 47/49, 0055 OSLO Klasse:35 Salg av bøker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke NANJING SUPAI GARMENTS CO LTD, Xishan Village, Xishanqiao Street, Yuhuatai District NANJING CITY, JIANGSU PROVINCE, Kina (CN) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:18 Pengepunger; skolesekker; ryggsekker; håndvesker; dokumentmapper; kofferter, reisevesker; lommebøker; nøkkelholdere (lærvare); lærsnorer; paraplyer. Klasse:25 Klær; sko; hodeplagg; halstørkler; hansker (bekledning); slips; fotballsko; strømpevarer; barnetøy; svømmedrakter. Klasse:28 Baller for lek og spill; racketer; sportsnett; luftblærer til baller for lek og spill; gymnastikkutstyr og -apparater; treningsapparater; beskyttelsespolstringer (del av sportsbekledning); sjakkspill; brettspill; leker; fiskeutstyr. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Peder Giertsen Opplæring, Trosterudveien 33h, 0778 OSLO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KOKEL (541) Ordmerke i standard font Kukel International Group Ltd, Room A, 3/F, Best-O- Best Commercial Center, Ferry Street, Yaumatei KOWLOON, HONG KONG, Kina (CN) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:11 Vannvarmere; solenergi vannvarmere; elektriske vannvarmere; kullgass vannvarmere; kraner [VVS]; solfangere for oppvarming; filter for drikkevann; drikkevannsmaskiner; dusjinstallasjoner; varmtvannsberedere [apparater]; kaffemaskiner, elektriske; varmeinstallasjoner; varmeelementer; luftvarmeapparater; oppvarmingsapparater, elektriske; radiatorer for sentralvarmeanlegg; varmluftapparater for bad; radiatorer, elektriske; varmetepper (elektrisk); puter (elektrisk oppvarmete -), ikke for medisinsk bruk; varmetepper, ikke for medisinsk formål; brystvarmer; sengevarmere; radiatorer [oppvarming]; fotvarmere [elektriske eller ikke-elektriske]; varmebekkener; lommevarmere; kokeredskaper, elektriske; kaffetraktere, elektriske; kaffemaskiner, elektriske; varmeplater; trykkokere [elektriske]; filtre(kaffe-), elektriske; tåteflaskevarmere, elektriske; vannkjeler, elektriske; varmeflasker; yoghurtmaskin, elektrisk;,autoklaver, elektriske; frityrkokere (elektriske -); vaffeljern, elektriske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IRON FIST (541) Ordmerke i standard font Iron Fist International Inc, 8605 Commerce Avenue Suite B, CA92121 SAN DIEGO, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AFTADOL (541) Ordmerke i standard font Meda AB, Box 906, SOLNA, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Såper, kosmetikk. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nettgrav (541) Ordmerke i standard font ARE KAMARK, KRUSES GATE 7 B, 0263 OSLO Klasse:38 Klasse:41 Klasse:45 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke DnB NOR Bank ASA, Kirkegata 15, 0021 OSLO Klasse:9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Metier Drops AS, Nedre Rommen 5 c, 0988 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokolade, søtsaker, sukkertøy, godteri, sukkerprodukter, sukkerfrie drops. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:16 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Trykksaker; kontorrekvisita; instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Annonse- og reklamevirksomhet; inklusive men ikke begrenset til annonse og reklamevirksomhet via internett; bistand ved forretningsledelse og adminstrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførelse; databehandling. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett og frembringelse av finansiell informasjon, monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; finansiell sponsorvirksomhet i forbindelse med sports- og kulturaktiviteter. Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNSHINE IN A BOTTLE (541) Ordmerke i standard font The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårlotions, preparater til rensing, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårpleieprodukter, hårstylingprodukter, preparater for hårtoning, -bleking og -farging. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke DnB NOR Bank ASA, Kirkegata 15, 0021 OSLO Klasse:9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. Klasse:16 Trykksaker; kontorrekvisita; instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; inklusive men ikke begrenset til annonse og reklamevirksomhet via internett; bistand ved forretningsledere og adminstrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførelse; databehandling. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett og frembringelse av finansiell informasjon, monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; finansiell sponsorvirksomhet i forbindelse med sports- og kulturaktiviteter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke DnB NOR Bank ASA, Kirkegata 15, 0021 OSLO Klasse:9 Software, softwareapplikasjoner, kodede eller magnetiske bankkort. Klasse:16 Trykksaker; kontorrekvisita; instruksjon- og undervisningsmateriell (ikke apparater) Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; inklusive men ikke begrenset til annonse og reklamevirksomhet via internett; bistand ved forretningsledere og adminstrasjon av bedrifter; kontoroppgaver; regnskapsførelse; databehandling. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; inklusive men ikke begrenset til finansieringsvirksomhet utøvet via internett og frembringelse av finansiell informasjon, monetær virksomhet; bankvirksomhet; aksjemegling; eiendomsmeglingsvirksomhet; finansiell sponsorvirksomhet i forbindelse med sports- og kulturaktiviteter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; inklusive utdannelse vedrørende finansieringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet; inklusive opplæring i finansieringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WINTER WONDERLAND (541) Ordmerke i standard font COLLINGS ENTERTAINMENT AS, Pilestredet 15B, 0164 OSLO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg Klasse:39 Organisering av reiser og utflukter. Klasse:41 Opplærings- og instruksjonsvirksomhet, underholdningstjenester, sportslige og kulturelle aktiviteter, arrangering og ledelse av praktiske seminarer; tilrettelegging og avholdelse av faglige og sosiale arrangementer og aktiviteter, eventbyråvirksomhet (arrangering og ledelse av sportslige, kulturelle, faglige og sosiale tilstelninger, samt opplæring og underholdning), rådgivning og planlegging relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Villmarksmedisin (541) Ordmerke i standard font SVERRE HÅKON EVJU, EINERVEIEN 11, 8517 NARVIK Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STUMPTOWN (541) Ordmerke i standard font Danner Inc, NE Airport Way, OR97230 PORTLAND, USA (US) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; sko; turnsko; tennissko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LARSEN (541) Ordmerke i standard font K G Larsen Biathlon AS, 4532 ØYSLEBØ Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:13 Skytevåpen herunder skytevåpen til skiskyting, samt dertilhørende deler og utstyr. Klasse:25 Klær, hodeplagg og fottøy. Klasse:28 Sportsartikler; utstyr til skiskyting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stormy Orange (541) Ordmerke i standard font Tropicana Products Inc, th Avenue East, FL34208 BRADENTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:32 Fruktjuicer og fruktjuicedrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Cloudy Apple (541) Ordmerke i standard font Tropicana Products Inc, th Avenue East, FL34208 BRADENTON, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:32 Fruktjuicer og fruktjuicedrikker. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tasting (541) Ordmerke i standard font Frode Hofstad, Nordre gate 24, 7010 Trondheim Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEANERGY (541) Ordmerke i standard font Hallvard Lerøy AS, Postboks 7600, 5020 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Klasse:29 Klasse:43 Farmasøytiske og veterinære preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd Fisk, ikke levende; skalldyr, ikke levende; krepsedyr, ikke levende; og andre spiselige vanndyr, ikke levende; bearbeidede matvarer laget av fisk, skalldyr, krepsedyr og andre spiselige vanndyr; hermetiske matvarer laget av fisk, skalldyr, krepsedyr og andre spiselige vanndyr; fiskemel som menneskeføde; spiselige oljer og fett. Informasjon om fisk og fiskeprodukter; bevertning og tilbringing av mat; informasjon om mat og kosttilskudd; kostholdsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Kia Motors Corp, 231 Yangjae-dong, SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea (KR) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:12 Passasjerbiler, campingbiler, minivarebiler og deler til disse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WaveBuster (541) Ordmerke i standard font NOLT AS, Rugdeveien 9, 3940 PORSGRUNN Klasse:7 Klasse:37 Klasse:39 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FULLBEAUTY (541) Ordmerke i standard font Redcats USA LP, 2300 Southeastern Avenue, IN46201 INDIANAPOLIS, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Online detaljhandel med kvinneklær, nemlig bh-er, truser, strømper og strømpebukser, underskjørt og underkjoler, sokker, topper, undertrøyer, nattøy, morgenkåper, tøfler og badetøy; online detaljhandel med parfyme og kosmetikk. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke NAF-Data AS, Postboks 5070 Majorstua, 0301 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUTOPOLIS (541) Ordmerke i standard font SE Truck & Trailer Service OY, Lamminsuontie 1, VANDA, Finland (FI) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:12 Klasse:35 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/275,857 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UP (541) Ordmerke i standard font AliphCom, 99 Rhode Island Street, 3rd Floor, CA94103 SAN FRANCISCO, USA (US) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Klasse:42 Personlige elektroniske apparater og innretninger, samt software dertil. Online management-tjenester for personlige elektroniske apparater og innretninger; tekniske støttetjenester for personlige elektroniske apparater og innretninger. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Rhinometrics A/S, Kongebakken 9, 2765 SMØRUM, Danmark (DK) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Elektroniske apparater for å teste høreapparater og hørehjelpemidler, elektroniske apparater for læring og utdannelse av hørselssvekkede og døve og software for styring og kontroll av foran nevnte apparater og for visning av informasjon derfra. Klasse:10 Apparater for medisinske og diagnostiske tester; deler og utstyr for apparater for medisinske og diagnostiske tester (ikke opptatt i andre klasser) 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Boxfresh International Ltd, 8 Manchester Square, W1U3PH LONDON, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:25 Klær; fottøy; hodeplagg; belter til klær; remmer og bånd; bukseseler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TITANIUM FLUID STRENGTH TECHNOLOGY (541) Ordmerke i standard font Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, SN31RE SWINDON, WILTSHIRE, Storbritannia (GB) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:4 Smøremidler; smøremidler for biler; smøreoljer for motorkjøretøyer; ikke-kjemiske tilsetninger for drivstoff, brensel og smøremidler; giroljer; transmisjonsoljer. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Eniro Norge AS, Postboks 6705 Etterstad, 0609 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:35 Telefonsvarertjenester for fraværende abonnenter; annonse- og reklamevirksomhet; spredning av reklame og annonser Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; telefontjenester, telefonabonnement, mobiltelefonabonnement, personsøkertjenester, elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, data, bilder og tale, også via satellitt; globale datanettverkstjenester; datanettbasert kundeinformasjonstjenester; utleie av tele- og datakommunikasjonsutstyr; WAP-baserte tjenester Klasse:42 Teknisk planlegging og utvikling av lokale nettverk og for videre oppkobling mot globale og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; vitenskapelig og industriell forskning; edb-programmering; leasing av tilgangstid til databaser (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Beautyfelt (541) Ordmerke i standard font ANNE LISE GJØNNES KUNST OG TERAPI, Seljeveien 25, 4622 KRISTIANSAND S Klasse:25 Bekledning til dame, barn og herre. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/245,671 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RIMMEL LASH ACCELERATOR (541) Ordmerke i standard font Coty Germany GmbH, Fort Malakoff Park, Rheinstrasse 4E, MAINZ, Tyskland (DE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OPTIVE PLUS (541) Ordmerke i standard font Allergan Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:5 Øyedråper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: METIER (541) Ordmerke i standard font Metier Drops AS, Nedre Rommen 5 c, 0988 OSLO Klasse:29 Klasse:30 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; sjokolade, søtsaker, sukkertøy, godteri, sukkerprodukter, sukkerfrie drops. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke BERIT ANNE MARIT HÆTTA, Oppenåsen 7, 3518 HØNEFOSS Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Océ (541) Ordmerke i standard font Océ-Technologies BV, St. Urbanusweg 43, 5900MA VENLO, Nederland (NL) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:7 Kjemiske produkter til fotografiske formål, og til dupliserings-, kopierings- og trykkingsformål, herunder fremkallere og bindemidler, lys-, varme- og trykkfølsomme reprografiske materialer, så som diazo sensibilisert papir (plater, film, folier), elektrostatisk sensibilisert papir (plater, film, folier), offsetpapir (plater, film, folier). Maskiner for kutting, skjæring og folding av papir, film, papp og lignende, reproduksjonsmaskiner; maskiner til håndtering av papir og trykte medier; maskiner til ferdigbehandling av trykte opplag, deler og tilbehør for alle de forannevnte varer, så som platefremstillere, makuleringsmaskiner, separatorer, sorteringsmaskiner, kollatorer og hefteenheter. Klasse:9 Computerhardware, periferutstyr til computere, computerprogrammer (software), registrert på plater, disker, disketter, kassetter, optiske plater, optiske disker, computerchips og cdrom-er, cd-er, lagret i eller på elektroniske, magnetiske og optiske eller andre medier; fotografiske og elektrografiske apparater og maskiner og deler og tilbehør til de forannevnte varer; apparater og maskiner til tegnekontorer, kopieringsmaskiner, printere, reproduksjonsapparater, offsetduplikatorer samt andre apparater og maskiner til kontorbruk, tegnekontorer og/eller offsettrykkerier (andre enn møbler), elektronisk utstyr til håndtering av papir og trykte medier; elektronisk utstyr til ferdigbehandling av trykte opplag, deler og tilbehør til alle forannevnte varer, alle elektronisk styrt, skrivere og kopieringsmaskiner. Klasse:16 Papir, film og andre fast kopi materialer så som transparenter og belagte og impregnerte medier til printere, plottere, kopimaskiner og computere; kopipapir og kopieringsmateriale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE STAIN GANG (541) Ordmerke i standard font Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, Nederland (NL) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Klasse:38 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Telekommunikasjon; interaktive tjenester for å gjøre det mulig å se programmer og dele informasjon i relasjon til flekkfjerning og vasking av klær; levering av beskjeder via audiovisuelle media; levering av beskjeder via elektroniske media; skaffe tilveie informasjon relatert til media kommunikasjon; kommunikasjonstjenester; kringkasting av radio- og TV-programmer og video via Internet; utsendelse av meldinger via Internet; skaffe tilveie et diskusjonsforum på Internet; skaffe tilveie telekommunikasjonskanaler for telehandelsvirksomhet, elektroniske oppslagstavle-tjenester. Underholdningsvirksomhet; tilby, via Internet, informasjon vedrørende utdannelse/opplæring innenfor området flekkfjerning og vasking av klær; underholdningsvirksomhet relatert til flekkfjerning og vasking av tøy; TVunderholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, instruksjonsvirksomhet, opplæringsvirksomhet og opptreningsvirksomhet; utdanningstjenester; organisering av tilstelninger, utstillinger, kulturelle aktiviteter, konkurranser og sceneshow; produksjon, presentasjon og distribusjon av TV- og radioprogrammer, interaktiv underholdning; publiseringstjenester; publisering av bøker og magasiner; skaffe tilveie online ikke nedlastbare elektroniske publikasjoner; informasjon relatert til underholdning; informasjonstjenester tilbudt online fra en computerdatabase eller via Internet relatert til underholdning, instruksjon/opplæringsvirksomhet vedrørende flekkfjerning og vasking av tøy og utdannelsesvirksomhet; elektroniske spilltjenester tilbudt ved hjelp av Internet; klubbtjenester; informasjon, rådgivning og konsultasjoner i forbindelse med de foran nevnte tjenester. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Rail Weld Nordic AS, Birkelund, 1870 ØRJE Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av verktøy, maskiner, sveiseutstyr, små gjenstander av metall, bygningsmaterialer til bruk i industrien, jernbane og offshore virksomhet. Klasse:37 Byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; reparasjonsvirksomhet. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke KCC Corp, Seocho-Dong SEOCHO-GU, SEOUL, Sør-Korea (KR) Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Sammensetninger for epoksystøpning (E.M.C.); epoksyharpiks; epoksyharpiks, ubearbeidet; silikoner; silikon; silikonharpiks; silan; hydrofober; antiskummiddel; formslipppreparater; papirslippmiddel; gummilim, unntatt for papirvarer og husholdningsbruk; overflateaktive midler; alkydharpiks; polyester harpiks; uretanharpiks; akrylharpiks; fenolharpiks; polystyrenharpiks; harpiks for bruk til isolering; harpiks for bruk ved støping; akrylharpiks, ubearbeidet; syntetisk harpiks, ubearbeidet; kunstig harpiks, ubearbeidet; umettet polyesterharpiks; keramiske blandinger for støping; keramikk (knust -) for filtrering; blandinger for fremstilling av teknisk keramikk; matrialer for fremstilling av teknisk keramikk; keramikk; ubearbeidet plast; kemiske preparater for fremstilling av maling; kjemiske produkter for oppfriskning av farger for industriell bruk; bindemidler [klebemidler] til industrielle formål; avglansningsmidler; ildbeskyttelsesmidler; oppløsningsmidler for ferniss; produkter for spalting av oljer; kjemiske tilsetninger for oljer; koagulanter; ildfast vaskemiddel for støpeformer; kjemisk belegg for fyllmatriale og pigment; pyrogenisk silika; sedimintert silika. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Muddus Outdoor Sweden AB, Jönköpingsvägen 37, ULRICEHAMN, Sverige (SE) ODDBJØRN LINDEBØ-TENNEBEKK, Sandmoveien 33, 7072 HEIMDAL Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CRM (541) Ordmerke i standard font Cramer Rosenthal McGlynn LLC, 520 Madison Avenue, NY10022 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:36 Investeringsrådgivningstjenester, tilveiebringelse av finans- og investeringsundersøkelser og -rådgivning; verdipapirmeglertjenester; finansielle rådgivningstjenester; etablering av aksjefond for andre, aksjefondinvesteringer, -handel og - utdeling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HEALON ENDOCOAT (541) Ordmerke i standard font AMO Uppsala AB, Box 6406, UPPSALA, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig natriumsalt av hyaluronsyre. (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Karenslyst allé 12-14, 0278 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, unntatt håndklær, duker og servietter av papir, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; inkludert konservert, frosset, tørret kjøtt, fisk og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure; samt ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vil, eller fjærkre, ogleller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; grønnsaksretter; ferdigretter av potet, nemlig supper, gryteretter, gratenger; melkeprodukter, nemlig urtesmør, tykkmelk-produkter (kvark) og ost; potetprodukter, potetsnacks. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigretter hovedsakelig laget av mel eller korn, hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier; sandwicher; mat laget hovedsakelig av pasta, lasagne; tilberedte pastaprodukter, i form av cannelioni, lasagne, ravioli; ravioli; pizzaer; brød; pannekaker; nudler; sauser; ris; mat laget hovedsakelig av ris; pølsebrød; posteier (bakverk); paier; paier, nemlig quiche; pizzaer; ferdigretter bestående hovedsakelig av ris eller nudler og pasta, med kjøtt og/eller fisk og grønnsaker, risretter, ferske ferdigretter hovedsakelig av nudler og pasta, nemlig canneloni, lasagne, tortellini, ravioli, alle med fyll, samt spagettiretter; serveringstilberedte måltider hovedsakelig av ris, eller pasta, eller nudler og med tilsetning av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller grønnsaker; ferdigretter bestående av kjøtt eller fisk, eller 14

15 registrerte varemerker /11 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:35 skalldyr, eller fjærkre, og/eller med grønnsaker, ogleller med saus, nemlig vårruller, lasagne, moussaka. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, friske kjøkkenurter. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; PRvirksomhet; salgsfremmende tjenester; spredning av reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; detaljsalg, engrossalg og salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, inkludert av konservert, frosset, tørret kjøtt, fisk, vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av av pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago og kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og av konditorvarer, av konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver og salt, av sennep, eddik, sauser, krydderier og av is, av sandwiches, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt av korn, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, og av næringsmidler til dyr, av malt, av friske kjøkkenurter, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av alkoholholdige drikker, vin og brennevin, av tobakk, snus, sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av fyrstikker, av oljer og fett til industrielle formål, av bensin, diesel, petroleumsprodukter, av smøremidler, av støvbindemidler, av brensel (herunder motordrivstoffer) og av belysningsstoffer, av kulitre (brensel), av kullbriketter, av torvbriketter og av trebriketter (brensel), av reseptfrie farmasøytiske og veterinære preparater, av reseptfrie hygieniske preparater for medisinske formål, av reseptfrie dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, av preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider og av herbicider, av vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av telekort, av papir, papp og varer - unntatt varer opptatt i klasse 24 - laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Salg av olje-, bensin-, dieselprodukter, salg av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, salg av farmasøytiske og veterinære preparater, salg av hygieniske preparater for medisinske formål, salg av dietetiske stoffer for medisinsk bruk, salg av næringsmidler for spedbarn, salg av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider og herbicider, herbicider, salg av barberhøvler og -blader, salg av lyspærer og lysrør, salg av klær, fottøy og hodeplagg, salg av alkoholholdige drikker (unntatt øl), salg av tobakk, av artikler for røkere, av fyrstikker, salg av ladetelekort til mobiltelefoner. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, cateringtjenester; bevertning av mat og drikke i storkiosker, i bensinstasjoner, i kafeer og restauranter. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Karenslyst allé 12-14, 0278 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, unntatt håndklær, duker og servietter av papir, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; inkludert konservert, frosset, tørret kjøtt, fisk og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure; samt ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vil, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; grønnsaksretter; ferdigretter av potet, nemlig supper, gryteretter, gratenger; melkeprodukter, nemlig urtesmør, tykkmelk-produkter (kvark) og ost; potetprodukter, potetsnacks. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigretter hovedsakelig laget av mel eller korn, hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier; sandwicher; mat laget hovedsakelig av pasta, lasagne; tilberedte pastaprodukter, i form av cannelloni, lasagne, ravioli; ravioli; pizzaer; brød; pannekaker; nudler; sauser; ris; mat laget hovedsakelig av ris; pølsebrød; posteier (bakverk); paier; paier, nemlig quiche; pizzaer; ferdigretter bestående hovedsakelig av ris eller nudler og pasta, med kjøtt og/eller fisk og grønnsaker, risretter, ferske ferdigretter hovedsakelig av nudler og pasta, nemlig canneloni, lasagne, tortellini, ravioli, alle med fyll, samt spagettiretter; serveringstilberedte måltider hovedsakelig av ris, eller pasta, eller nudler og med tilsetning av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller grønnsaker; ferdigretter bestående av kjøtt eller fisk, eller skalldyr, eller fjærkre, og/eller med grønnsaker, og/eller med saus, nemlig vårruller, lasagne, moussaka. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; Klasse:32 Klasse:35 levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, friske kjøkkenurter. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet; PRvirksomhet; salgsfremmende tjenester; spredning av reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; detaljsalg, engrossalg og salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, inkludert av konservert, frosset, tørret kjøtt, fisk, vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av av pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago og kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og av konditorvarer, av konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver og salt, av sennep, eddik, sauser, krydderier og av is, av sandwiches, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt av korn, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, og av næringsmidler til dyr, av malt, av friske kjøkkenurter, av øl, av mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, av alkoholholdige drikker, vin og brennevin, av tobakk, snus, sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av fyrstikker, av oljer og fett til industrielle formål, av bensin, diesel, petroleumsprodukter, av smøremidler, av støvbindemidler, av brensel (herunder motordrivstoffer) og av belysningsstoffer, av kulitre(brensel), av kullbriketter, av torvbriketter og av trebriketter (brensel), av reseptfrie farmasøytiske og veterinære preparater, av reseptfrie hygieniske preparater for medisinske formål, av reseptfrie dietetiske stoffer for medisinsk bruk, av næringsmidler for spedbarn, av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, av preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider og av herbicider, av vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av telekort, av papir, papp og varer - unntatt varer opptatt i klasse 24 - laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). Salg av olje-, bensin-, dieselprodukter, salg av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, salg av farmasøytiske og veterinære preparater, salg av hygieniske preparater for medisinske formål, salg av dietetiske stoffer for medisinsk bruk, salg av 16

17 registrerte varemerker /11 næringsmidler for spedbarn, salg av plaster og forbindingsstoffer, av materiale til tannplombering og til tannavtrykk, av desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, av fungicider og herbicider, herbicider, salg av barberhøvler og -blader, salg av lyspærer og lysrør, salg av klær, fottøy og hodeplagg, salg av alkoholholdige drikker (unntatt øl), salg av tobakk, av artikler for røkere, av fyrstikker, salg av lade/telekort til mobiltelefoner. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, cateringtjenester; bevertning av mat og drikke i storkiosker, i bensinstasjoner, i kafeer og restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Heidi Larsen, Helgesensgate 5, 0553 OSLO Klasse:16 Papir, papp oq varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:41 Kunst og kultur for barn, opplæring. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/396,818 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZINKIES (541) Ordmerke i standard font BLIP LLC, Minnetonka Boulevard, MN55345 MINNETONKA, USA (US) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:28 Leker, spill, leketøy og tilbehør dertil, nemlig, leketøyfigurer, dokker, lekedyr med tilhørende kuleformede oppbevaringsbeholdere og kuleformede dispensere, lekesmykker, lekesolbriller, lekeur, lekeklokker, lekeradioer, lekekalkulatorer, lekenattlamper, lekekameraer, leketelefoner, blyanthetter som leketøy, lekedyr, lekeponnier, lekehester, lekehunder, lekehvalper, lekekatter, lekekattunger, lekedokker, lekejenter, lekebabyer, lekeklær og -sko, lekekosmetikk, helse- og skjønnhetsartikler som leketøy, lekehus og leketilbehør dertil, lekemøbler, lekehusgeråd, lekekokeutstyr, leketekstiler og tepper, leketøysett, oppbevaringsbagger og - sekker for leketøy solgt sammen med lekene som en enhet, utstillingsstativer for leketøy solgt sammen med lekene som en enhet og leketøyesker og pakker solgt sammen med lekene som en enhet, lekekjøretøyer, håndholdte elektroniske spill, leketøyvannvåpen, baller, leketøy til å kjøre med, utstyr for utendørslek, lekevesker, lekekammer og -børster, baderomsutstyrsleker, kunst- og håndverksleketøy, puslespill, julepynt, sportsutstyr, nemlig svømmebassenger (leketøy) og svømmetilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AFTANOX (541) Ordmerke i standard font Meda AB, Box 906, SOLNA, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Såper; kosmetikk. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, suturmaterialer. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AFTADISC (541) Ordmerke i standard font Meda AB, Box 906, SOLNA, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Klasse:5 Klasse:10 Såper; kosmetikk. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NUMETA (541) Ordmerke i standard font Baxter International Inc, One Baxter Parkway, Law Dept., Building 2-2E, IL DEERFIELD, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:10 Intravenøs multikammerbag som inneholder næringspreparater og stoffer alle for parenteral (intravenøs eller intraperitioneal) enteral behandling/administrasjon, kombinert glukose og aminosyreløsninger for pediatri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CISCO SECUREX (541) Ordmerke i standard font Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:9 Klasse:42 Computer software; computer hardware; computer software og hardware for nettverkssikkerhet, e-post og web-sikkerhet, for sikring av adgangs- og tilgangskontroll, bruker identifikasjon, kryptering og sikkerhetsledelse; meldingstjenester og nettverkssikkerhetsanordninger herunder computer hardware og software for oppdagelse og detektering, blokkering og fjerning av datavirus og trusler, kryptering og pålitelighetskontroll av data, forebygging av datatap, gjenoppretting av data, nettverkssikring, detektering, filtrering, analysering, ledelse og blokkering av elektronisk kommunikasjon; computer hardware inneholdende sikkerhetsfunksjoner for nettverk, inkludert brannmurer, datakryptering, og/eller mellom-opererbarhet med sikkerhetsprotokoller for nettverk; software for sikring av mobilt utstyr; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databaerere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Computer tjenester; computer konsultasjonstjenester, kundeservice tjenester; tekniske support tjenester innenfor områdene computere, data, e-post, web og nettverkssikkerhet; kontroll og overvåking av nettverkssystemer for tekniske- samt computer sikkerhetsformål og feilsøking innenfor diagnostisering av computer hardware og software problemer; computer tjenester, nemlig oppdagelse, blokkering og fjerning av computer virus og trusler, kryptering og pålitelighetskontroll av data, forebygging av datatap, gjenoppretting av data, nettverkssikring og detektering, filtrering, analysering, ledelse og blokkering av elektronisk kommunikasjon; software som tjeneste [SAAS] tjenester, nemlig webhotell [hosting] av software for andre for oppdagelse og detektering, blokkering og fjerning av datavirus og trusler, kryptering og pålitelighetskontroll av data, forebygging av datatap, gjenoppretting av data, nettverkssikring og detektering, filtrering, analysering, ledelse og blokkering av elektronisk kommunikasjon; konsultasjonstjenester innenfor design, seleksjon, implementasjon, ledelse og bruk av 18

19 registrerte varemerker /11 computer hardware og software systemer for andre; computer nettverksdesign for andre: industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/250,127 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:9 Computer software for sammenbinding av individer, informasjon, applikasjoner, kommunikasjonsverktøy, samt audio, lyd, video, og multimedia innhold på tvers av computer nettverk; computer software for forenkling av samarbeid mellom individer og organisasjoner; computer software for fremskaffelse av infrastruktur for samarbeidstjenester og et samlet miljø for software applikasjoner, nettverks software og hardware for tilknytning til computer nettverk av brukere med kunnskapsresurser og informasjon som lagres på nettverket; computer software for forenkling av utveksling av informasjon via et globalt computer nettverk eller internett, presentert som verktøy for ideutvikling, kategoriseringsverktøy, tilstedeværende ledelse, øyeblikkelig meldingstjeneste og samarbeidsverktøy, dokumentstyring og ledelse samt applikasjonssamling og integrering; computer software for opplasting, oversendelse, fremvisning, redigering, organisering, overføring, deling og tagging av video, bilder, audio, lyd, og multimedia innhold; computer software for opptak, overføring, mottak og mulighet for å studere, lese og høre informasjon, data, dokumenter, stemmer, video og bilder over eller via computer nettverk; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:42 Applikasjonsservertjenester (ASP), nemlig 19

20 registrerte varemerker /11 vertskap for software applikasjoner for andre; applikasjonsservertjenester (ASP) som software innenfor områdene audio og lydkonferanser, elektroniske meldingstjenester, dokumentsamarbeid, videokonferanser, og stemme og oppkallingsbehandling; applikasjonsservertjenester (ASP) som software for opplasting, posting, oversendelse, fremvisning, redigering, organisering, transmisjon, deling og tagging av video, bilder, audio, lyd og multimedia innhold; applikasjonsservertjenester (ASP) som software for opptak, overføring og studering av informasjon, data, dokumenter, stemmer, video og bilder over eller via computer nettverk; computer tjenester, nemlig opprettelse av nettsamfunn for registrerte brukere av tilsluttede computer nettverk for deltagelse i diskusjoner, mottagelse av tilbakemeldinger fra likemenn, forming av virtuelle samfunn, og engasjement i sosial nettverksbygging; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENDOPATH BASX (541) Ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Endoskopiske instrumenter, nemlig kirurgiske trokarer, trokarhylser (trocar sleeves) og stabilitetstråder (stability threads). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Kombinert merke eller et rent figurmerke Swix Sport AS, Postboks 113, Kjelsås, 0411 OSLO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:18 Sportsbager. Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; skismøring; beskyttelses- og reiseovertrekk for sportsutstyr. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS

TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS TABELL III TIL PROTOKOLL A LIECHTENSTEIN, SVEITS Sveitsisk 04.03 Kjernemelk, kulturmelk (surmelk) og rømme, yoghurt, kefir og annen gjæret eller syrnet melk og fløte, også konsentrert, med eller uten tilsetning

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0957618 (200804838) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8177 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00113 Int. reg. nr. 0957618 Nasj. ref. nr. 200804838 Prioritet: 2008.01.18 (M200800095) WIPO-innehaver: Neil McDermott, Varja

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer