nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 24: Tekstilstoffer (ikke opptatt i andre klasser); tekstilvarer, nemlig gardiner, håndklær, lommetørklær, lintøy, dekketøy og sengetøy; tekstiltapeter; senge- og bordtepper. KL. 28: Spill og leketøy for spedbarn og babyer; rangler. (730) Innehaver: NAF-NAF SA, Paris, FR (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer, gullsmedvarer av edelt metall eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer (ikke opptatt i andre klasser); tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); spillkort; trykktyper; klisjéer. Registreringen omfatter ikke engangsbleier for barn av papir eller cellulose, buksebleier for barn av papir eller cellulose (engangsbruk) eller artikler til anvendelse som emballasje. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 20: Møbler, speil (ikke opptatt i andre klasser), billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Registreringen omfatter ikke vannsenger og luftputer, ikke for medisinsk bruk. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); materialer for børstebinding; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMPUWARE FILE-AID (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til FILE-AID. (730) Innehaver: Compuware Corp, Farmington Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Hele klassen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COMPUWARE ABEND-AID (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ABEND-AID. (730) Innehaver: Compuware Corp, Farmington Hills, MI , US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JAVASCRIPT (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, Mountain View, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for forskning i laboratorier, nautiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter for overvåkning og oppmåling, elektriske apparater og instrumenter, elektriske apparater og instrumenter for sterkstrømteknikk for ledning, transformering, lagring, regulering og kontroll; apparater og instrumenter for svakstrømsteknikk, nemlig for telekommunikasjon, høyfrekvens- og styringsteknikk, forbrukerelektronikk; fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; elektriske loddebolter, elektriske sveiseapparater, elektriske strykejern, elektrisk oppvarmet bekledning, elektriske sigartennere og sigarettennere for biler, elektriske dørlukkere; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av data, lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kassetter, videofilmer, videospill; radio- og TV-apparater, videokameraer og videospillere, platespillere, CD-spillere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; periferiutstyr, utstyr for innmating og utmating av data, apparater og instrumenter for lagring og overførsel av data; maskiner for bokføring, faktureringsmaskiner; innregistrerte dataprogrammer og databaser; EDB maskinvare og programvare, herunder programvare for anvendelse i og vedrørende nettverk og systemering samt for utvikling og videreutvikling av programvare; EDB maskinvare og programvare for tilgang (pålogging) til globalt datanettverk og WWW (worldwide web), innhenting av informasjon fra globalt datanettverk og fra WWW; dataprogrammer for anvendelse ved bruk av globalt datanettverk og WWW; EDB maskinvare og programvare for aksess til globalt datanettverk og for bruk av disse systemer; EDB maskinvare i form av datamaskiner, arbeidsstasjoner, drivenheter for disketter, skrivere (EDB), tastaturer for datamaskiner, mus for datamaskiner, styrespak (joystick) og deler til samme, monitorer til datamaskiner, fremvisningsenheter, skjermer, tavler, modem, kretskort og hjelpekretskort for datamaskiner, integrerte kretser, EDB programvare i form av operativsystemer for datamaskiner; dataprogrammer for grafiske brukergrensesnitt, programmer for grafiske brukergrensesnitt for datakretser; data lagret på databærere, datamaskiner (CPU er), videokameraer og mikrofoner for anvendelse i datakommunikasjonssystemer og systemer for videokonferanser; halvlederkomponenter, elektriske, magnetiske og optiske lagerenheter, disketter, magnetiske plater, optiske plater, alle nevnte lagerenheter både med og uten lagret informasjon; databeskyttelsesapparater; elektriske fordelingsfelt med minne; mikroprosessorer; apparater, kabler og plugger for sammenkopling eller krysskopling av datautstyr med telekommunikasjonsteknikk; brannslukningsapparater, forstørrelsesapparater, projeksjonsapparater, stativer for fotoapparater; kopieringsapparater og -maskiner (fotografiske, elektrostatiske, termiske); elektriske kabler, ledninger, strømledere og koplinger for disse, elektriske kontakter og fordelingstavler eller -bokser; apparater og instrumenter for styring og kontroll av skip, herunder apparater og instrumenter for måling og for formidling av ordrer; elektriske apparater for fjernkontroll av industrielle operasjoner; hullkort-maskiner, dataprogrammer og operativsystemer lagret på databærere; databærere av alle slag med dataprogrammer; systemer for bærbare datamaskiner bestående av operativsystemer, programvare for nettverk og hjelpeprogrammer; eksponerte filmer; stifter for platespillere; kasser, bokser og etuier for forannevnte apparater og instrumenter; signaleringsfløyter og hundefløyter; varseltrekanter for kjøretøyer; bekledning for beskyttelse mot ulykker, herunder fottøy, spesiell bekledning som livredningsutrustning, ansiktsbeskyttelse, øyebeskyttere og masker for arbeidere og håndverkere; surstoffapparat for dykkere, svømmebelter, svømmevinger; brannbiler; automatiske tidsur, apparater og instrumenter for underholdning for tilkopling til TVapparater; jukebokser og myntopererte underholdningsmaskiner; bilettautomater, automatiske vekter (personvekter), pengeautomater, fotoautomater, deler til forannevnte varer; operativ- og brukerinstruksjoner lagret i digital form for datamaskiner og programvare, også lagret på disketter og CD-rom. KL. 16: Trykksaker, operativmanualer og brukermanualer; håndbøker og annet ledsagende materiale for datamaskiner og programvare; håndbøker solgt som en enhet. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 KL. 42: Programmering; utarbeidelse og frembringelse av dataprogrammer i datanettverk, også utarbeidelse og frembringelse av dataprogrammer i datanettverk vedrørende globalt datanettverk og WWW (worldwide web); tilveiebringelse og utleie av tilgangstid til databaser; tjenester som gir adgang til databaser, teknisk assistanse og informasjon vedrørende EDB maskinvare og -programvare; konsulentvirksomhet vedrørende EDB og data, utvikling og oppdatering av EDB programvare, utvikling av EDB programvare, utleie av programvare; utvikling av programmer for databehandling; utleie av EDB maskinvare; utleie av tilgangstid til databaser; fremskaffelse av tilgang til datanettverk, til globalt datanettverk, til globalt datanettverk-fora, til WWW (worldwide web) og til servertjenester (filtjenertjenester). (300) Prioritet: DE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OTAC (730) Innehaver: Sclumberger Industries SA, Montrouge, FR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Elektroniske hukommelseskort for mobiltelefoni; fjerntilpassing av forannevnte elektroniske hukommelseskort. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELIA PASIENT KONTAKTEN (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til PASIENT KONTAKTEN. (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Anlegg med telefon, -radio, TV og videorepresentasjon i form av pasientbaserte telefon og videoapparater; data og telefonterminaler; antennesentraler; dataservere; videoanlegg og innretninger; telefonsentraler; magnetiske kredittkort, betalingskort og fordelskort. KL. 38: Data, TV og telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Rådgivning og undervisning/utdannelse samt veiledning og instruksjon angående bruk av TV-, radioog videotjenester og telekommunikasjonstjenester. KL. 42: Konsulterende virksomhet innen presentasjon av TV, radio, video og telefon på sykehus; utleie og leasing av TV-, radio-, video og telefonutstyr; leasing av tilgangstid til TV-, radio- og videoprogram. (300) Prioritet: FR, , 96/

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BOURN HALL (730) Innehaver: Bourn Hall Clinic, Cambridge, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, veksthemmende midler. KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for bruk innen biologisk og medisinsk forskning; elektroniske apparater og instrumenter for bruk innen biologisk og medisinsk forskning; laboratorieapparater og instrumenter; men ikke inkludert slike varer som måleeller posisjonsindikerende apparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (730) Innehaver: Bourn Hall Clinic, Cambridge, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider, veksthemmende midler. KL. 9: Vitenskapelige apparater og instrumenter for bruk innen biologisk og medisinsk forskning; elektroniske apparater og instrumenter for bruk innen biologisk og medisinsk forskning; laboratorieapparater og instrumenter; men ikke inkludert slike varer som måleeller posisjonsindikerende apparater. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BEXXAR (730) Innehaver: Coulter Pharmaceutical Inc, 550 California Avenue Suite, 200, Palo Alto, CA , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av kreft. (300) Prioritet: US, , 75/260,610 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Norut It, Forskningsparken, 9005 Tromsø, NO og Norut It Telemedisinsk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø, 9038 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: Alf-Petter Rudi, Jurikon Teknologi AS, Storgata 102, 9008 Tromsø KL. 9: Dataprogram. IN THE HEART OF SPORTS (730) Innehaver: Champion Products Inc, Winston- Salem NC, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker, handlebager, gymbager, beltevesker, skipssekken, bokvesker, lommebøker og handlevesker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; t-skjorter, ermeløse topper, skjørt, bukser, treningsbukser, treningsskjorter og -gensere, treningsskjorter, -gensere og -jakker med hette, pologensere, undertøy, jakker, joggedrakter, oppvarmingsdrakter, gensere, sportsbysteholdere, vester, sykkelshorts, capri-bukser, korte topper, trikot uten ermer og bein (unitards), strømpebukser og tights, trikot med ermer og bein (leotards), skyggeluer, sokker. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SCRAMS INTEGRA (730) Innehaver: Petroleum Engineering Services Ltd, Dyce, Aberdeen, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Hydraulisk eller mekanisk styrte apparater og utstyr for bruk i olje- og gassbrønner eller for utvinning og produksjon av olje og gass; apparater og utstyr for bruk i olje- og gassbrønner eller for utvinning og produksjon av olje og gass; apparater og utstyr for bruk i klargjøring, komplettering og inngrepsarbeider av/i oljeog gassbrønner; apparater for datalogging og -kommunikasjon for bruk i olje- og gassbrønner; apparater og utstyr for bruk ved styring, kontroll, opptak, gjenvinning og håndtering av fluid; kabelnedsenkbare apparater (lineapparater); gripe- eller opphentingsverktøy, -redskap, -utstyr; fjernstyrte apparater og fjernstyringsenheter for analyse og drift av reservoarer; kontrollsystemer for ovennevnte varer. KL. 9: Apparater og utstyr for bruk i olje- og gassbrønner eller for utvinning og produksjon av olje og gass; apparater og utstyr for bruk ved klargjøring, komplettering og inngrepsarbeider av/i olje- og gassbrønner; apparater og utstyr til bruk ved styring, kontroll, opptak, gjenvinning og håndtering av fluid; kabelnedsenkbare apparater (lineapparater); sensorer; dataloggings- og -kommunikasjons-apparater for bruk i olje- og gassbrønner; kontrollsystemer for alle forannevnte varer; alle disse varer elektrisk eller elektronisk drevet, styrt og/eller kontrollert og/eller inneholdende elektriske eller elektroniske deler. KL. 42: Ingeniørtjenester innenfor det petroleumstekniske området; tjenester vedrørende komplettering, klargjøring og inngrepsarbeider av/i oljeog gassbrønner; design, konstruksjon og utleie av utstyr og apparater for bruk ved utvinning og produksjon av olje og gass; tjenester innen design, konstruksjon og utleie av utstyr og apparater for bruk ved styring, kontroll, opptak, gjenvinning og håndtering av fluid; teknisk tegning. (300) Prioritet: GB, , 2,158,672 (730) Innehaver: JWI Ltd, Kanata, ON, CA (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 24: Papirformingsduk nemlig vevet polyestermonofilamentduk av industrikvalitet. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BALDER (730) Innehaver: Fastighets AB Balder, Johanneshov, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Utleie av kontorer (fast eiendom), boligformidlingstjenester og utleie av leiligheter, leasing av fast eiendom, forvaltning av fast eiendom, eiendomsmegling, taksering av fast eiendom, husleieinnkreving, utleie av landbrukseiendommer. KL. 37: Byggevirksomhet, byggledelse, oppføring og anlegging av bygg; bygningsinformasjon. KL. 42: Hoteller, hotellreservering, pensjonater, pensjonatreservering, vandrerhjem, midlertidig innlosjering, boligformidling (hoteller, pensjonater, rom), romformidling, drift av campingplasser; helsetjeneste, rekonvalesenshjem, aldershjem, gamlehjem, hvilehjem, fysioterapitjenester, kiropraktikk, sanatorier, sykehus, medisinske klinikker, helseinstitutter; landbrukstjenester og hagedyrking, forvaltning av opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter; industriell formgiving; arkitektvirksomhet, plantegning i forbindelse med bygging, landskapsarkitektur, tekniske prosjektstudier, ingeniørvirksomhet og tekniske konsultasjoner, ingeniørtekniske besiktningstjenester, landmålertjenester, byplanlegging; overvåkning av byggkonstruksjoner under oppføring. (300) Prioritet: SE, ,

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WIND WORLD (730) Innehaver: Wind World A/S, Nørresundby, DK (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Sortland Arbeidssenter AS, Margarethe Wiigsv. 2, 8400 Sortland, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 4: Ved; stearinlys, vokslys. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EDIEL (730) Innehaver: Nord Pool ASA, Postboks 373, 1366 Lysaker, NO KL. 42: Analysering av datasystemer; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretning); gjenoppretting av data; meteorologisk informasjonstjeneste; juridiske tjenester; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; kvalitetskontroll; tekniske prosjektstudier; teknisk konsulentvirksomhet; utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering. (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Vindmøller, herunder offshore vindmøller, vindkraftanlegg, herunder offshore vindkraftanlegg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer, mølletårn og møllemaster, vinger, møllekjerner, møllehus, maskinfundamenter og møllefundamenter, rotasjonsanordninger, dreieringer og gear; anordninger til innstilling av vinkeldreiing av vinger, bremser og bremseanordninger og bremseapparater, hovedaksler, universalrør, transmisjonsinnretninger, koblinger og elektriske generatorer og reservevindkraftanlegg. KL. 9: Elektrisk, elektronisk og computer-utstyr til vindmøller, kontroll og overvåkningsutstyr for automatisk inn- og utkobling av generatorer og til automatisk start etter strømavbrytelse, overspenningsbeskyttelse mot lynnedslag, mikroprosessorutstyr til kontroll og spenningsregulering, til kontroll av svingningstall, fasetilstand og rotorhastighet, kontroll av effektivitet og tykkelse av bremseunderlag og av temperatur, vindretning og vindhastighet, svingningssensorer til montering i vindmøllehus, elektrisk effekt-målere. KL. 37: Oppstilling, konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller og vindkraftanlegg samt av deler og tilbehør til vindmøller og vindkraftanlegg. KL. 42: Teknisk og juridisk bistand vedrørende vindmølle- og vindkraftanleggsprosjekter, gjennomføring av slike prosjekter, utvikling og testing av vindmøller og vindkraftanlegg og av komponenter dertil, gjennomføring av forskningsprosjekter vedrørende vindmøller. (300) Prioritet: DK, , VA

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EPHORMA (730) Innehaver: Ephorma AS, 4604 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til flaskens form. (730) Innehaver: Skyy Spirits LLC, San Francisco, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger; dataprogrammer, programvarer; magnetiske databærere; ytre enheter for datamaskiner. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og annen software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 33: Destillert sprit, vodka. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EPHOR (730) Innehaver: Ephorma AS, 4604 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Databehandlingsapparater og -innretninger; dataprogrammer, programvarer; magnetiske databærere; ytre enheter for datamaskiner. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; EDB-programmering; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og annen software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger). (730) Innehaver: CD Food Technology AB, Box 6097, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Supper, preparater for tillaging av supper. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier; is. (300) Prioritet: SE, ,

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MEGAPRAX XCAFE (730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, C. Sundtsgt. 36, 5004 Bergen KL. 5: Medisinske, farmasøytiske produkter, herunder produkter til behandling av humørlidelser, epilepsi og smerter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: XERONTIN (730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, C. Sundtsgt. 36, 5004 Bergen KL. 5: Medisinske, farmasøytiske produkter, herunder produkter til behandling av humørlidelser, epilepsi og smerter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PREGANOL (730) Innehaver: Parke, Davis & Co, 201 Tabor Road, Morris Plains, NJ 07950, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, C. Sundtsgt. 36, 5004 Bergen KL. 5: Medisinske, farmasøytiske produkter, herunder produkter til behandling av humørlidelser, epilepsi og smerter. (730) Innehaver: Tine Norske Meierier BA, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, salatdressinger; krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CORPORATE WALLET (730) Innehaver: Activcard Inc, Fremont, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter for veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; dataprogrammer; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; datamaskiner med dataprogrammer; datamaskiner med dataprogrammer for sikker lagring, ledelse og kontroll av korporative akkreditiver, passord, digitale signaturer, elektroniske kontanter og statiske akkreditiver. (300) Prioritet: US, , 75/541,215 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZIGINI (730) Innehaver: John Fabian Trading ApS, Rygaards Allé 131, DK-2900 Hellerup, DK (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer as disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, kofferter, reisevesker og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (300) Prioritet: DK, , VR (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PALLAWHITE (730) Innehaver: Miki Corp, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. (730) Innehaver: Calzaturificio S.C.A.R.P.A. SpA, Viale Tiziano, 26, I Asolo, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 25: Fottøy, nemlig fottøy for fri klatring, vandring, fjellklatring, skisport, sykling og telemarksstøvler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ALL-CLAD (730) Innehaver: Clad Holdings Corp, 3411 Silveride Road, 103 Springer Building, Wilmington, DE 19047, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZYCHEM (730) Innehaver: Zychem Technologies AS, Storaneset 42, 5260 Indre Arna, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; fungicider, herbicider. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: JAY CHANDELLA (730) Innehaver: Lars Martin Fosse, Haugerudveien 76, leil. 114, 0674 Oslo, NO og Ruth Laila Schmidt, Trondheimsveien 155, 0570 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillekort; trykktyper, klisjéer; bøker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FJØL SNOWBOARDMAGASIN (730) Innehaver: Ultrasport Company AS, Uranienborgveien 11, 0201 Oslo, NO KL. 16: Trykksaker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ATHEPINA (730) Innehaver: Kowa Company Ltd, Nagoya, JP (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DARONRIX (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, B-1330 Rixensart, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. (300) Prioritet: GB, ,

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RICHIARIX RESCORIS (730) Innehaver: SmithKline Beecham Biologicals SA, B-1330 Rixensart, BE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker; vaksiner. (300) Prioritet: GB, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Kardiovaskulære farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VYSTRA (730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Kardiovaskulære farmasøytiske preparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RESCOREV (730) Innehaver: Compania de Cigarros Don Pablo SL, Grienbachstrasse 11, CH-6300 Zug, CH (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 34: Sigaretter, tobakk og tobakksprodukter; lightere og fyrstikker; artikler for røkere. (730) Innehaver: G.D. Searle & Co, 5200 Old Orchard Road, Skokie, IL, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 5: Kardiovaskulære farmasøytiske preparater. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CAPILLARIS (730) Innehaver: Asbjørn Misund, Parkveien 63, 6400 Molde, NO KL. 5: Farmasøytiske preparater for destruksjon eller reduksjon av mikroorganismer og bakterier i næringsmidler. KL. 29: Fisk og fiskeprodukter samt sjømat. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Weavexx Corp, Capital Boulevard, Wake Forest, NC 27588, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 7: Deler til maskiner for fremstilling av papir, laget helt eller delvis av naturlige eller tekstile materialer; maskinbånd og -filt, alle forannevnte varer som deler til maskiner for fremstilling av papir. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Garmin Corp, 3 rd Floor No.1, Lane 45, Pao-Hsing Road, Hsin-Tien, Taipei, TW (740,750) Fullmektig: Erik Rynning, Fleischersgt. 5, 1531 Moss (730) Innehaver: Vian Ltd, Sofia, BG (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 34: Tobakk, bearbeidet eller ubearbeidet; sigaretter; artikler for røkere; fyrstikker. KL. 9: Navigerings- og kommunikasjonsinstrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: GARMIN (730) Innehaver: Garmin Corp, 3 rd Floor No.1, Lane 45, Pao-Hsing Road, Hsin-Tien, Taipei, TW (740,750) Fullmektig: Erik Rynning, Fleischersgt. 5, 1531 Moss KL. 9: Navigerings- og kommunikasjonsinstrumenter. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IECIA ERGOVITAL (730) Innehaver: Internet E-Commerce Insurance AS, Torggaten 31, 0183 Oslo, NO KL. 36: Forsikring. (730) Innehaver: Arnfinn Peder Nesje, Simon Leinumsvei 17, 7080 Heimdal, NO KL. 20: Møbler. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CIVIC TYPE-R (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler og tilbehør til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NEC VERSA (730) Innehaver: NEC Corp, 7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektroniske datamaskiner, datamaskin-utstyr og datamaskin-programvare, datamaskin-periferiutstyr, trådløst og mobilt kommunikasjonsutstyr, datamaskintilkoblingskort og forbindelsesanordninger for kobling til datamaskin-periferiutstyr, minneenheter og integrerte kretskort. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HYDROBLOC (730) Innehaver: Calzaturificio Zamberlan SrL, I Pievebelvicino (Vicenza), IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Fottøy. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Ringnes AS, 0307 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Shell International Petroleum Company Ltd, London, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Elektroniske transpondere og lesere for bruk dermed; pumper for drivstoff-utlevering; deler og tilbehør for forannevnte varer. (730) Innehaver: Calzaturificio Zamberlan SrL, I Pievebelvicino (Vicenza), IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Fottøy. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PURECOTE (730) Innehaver: Sola International Inc, Menlo Park, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Optiske varer og apparater nemlig briller, solbriller, beskyttelsesbriller, kontaktlinser, oftalmiske linser av alle slag med unntak av intraokulære linser; brillelinser, blanke linser og belagte linser. (300) Prioritet: US, , 75/559,600 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SAGA (730) Innehaver: Cartuchos Saga SA, Partida de la Caparella, s/n, Lleida, ES (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler; sprengstoff; fyrverkerisaker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 31: Dyrefôr for hunder, katter og andre husdyr; jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IO LA PERLA (730) Innehaver: Gruppo La Perla SpA, Bologna, IT (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, parfymerte toalettseper, tannpussemidler. KL. 25: Klær, fottøy (ikke opptatt i andre klasser), hodeplagg. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: HANS & GRETE (730) Innehaver: Norrein AS, Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; bartjenester; hoteller, hotellreservering; restauranter; snack-barer; kaféer; kafeteriaer; kantiner; catering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg lage av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske preparater og substanser til hudpleie. KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser, medisinske preparater og substanser til sunnhetspleie, medisinske preparater og substanser til sårpleie, medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer, medisinske sårfyllematerialer. KL. 10: Elastiske og støttende bandasjer samt bandasjer til ortopedisk bruk. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Hygieniske, medisinske og kirurgiske bandasjer (ikke opptatt i andre klasser) og belter dertil til behandling av inkontinens; urinabsorberende bind og oppsamlende anordninger, inkontinensundertøy, plaster, tamponger til hygienisk og kirurgisk bruk, farmasøytiske og medisinske hudpreparater, medisinske klebere. KL. 10: Medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater, hjelpe- og rehabiliteringsinnretninger til inkontinens, herunder uridomer, urinaler, bøyelige slanger og samlingsstykker hertil samt kanyler til medisinsk bruk, poser, hylstre og beholdere til oppsamling av ekskreter fra det menneskelige legeme, katetere, bandasjer (ikke opptatt i andre klasser) samt lukkeinnretninger i form av skiver, ringer og bånd til medisinsk bruk, belter til hygieniske, medisinske og kirurgiske bandasjer, fastgjørelsesanordninger til fastgjøring av bandasjer, bind og oppsamlingsanordninger på kroppen, kirurgiske og medisinske anordninger i form av stimulerende apparater til rehabilitering av muskler, instrumenter og apparater til behandling av urinveissystemet, tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til forannevnte varer. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 3: Ikke-medisinske preparater og substanser til hudpleie. KL. 5: Farmasøytiske preparater og substanser samt medisinske preparater og substanser til sunnhetspleie, farmasøytiske preparater og substanser til bruk ved behandling av stomi, tamponger til hygienisk og kirurgisk bruk, medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer, medisinske klebere. KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til kirurgisk behandling av stomi; proteser, katetere, elastiske bandasjer, kanyler, poser, belter, filtre, oppsamlende beholdere og anordninger, lukkeanordninger, ventiler, propper, slanger, klebe- og tetningsinnretninger, alt til medisinsk og kirurgisk behandling, tilbehør (ikke opptatt i andre klasser) til alle forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: APTIMA (730) Innehaver: Gen-Probe Inc, San Diego, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Genetiske analyse-prøvesett inneholdende kjemiske og biokjemiske reagenser for diagnostisk bruk. KL. 10: Tilbehør til genetiske analyse-prøvesett inneholdende ampuller, prøverør og innretninger for prøvebehandling for bruk i medisinsk diagnostikk. (300) Prioritet: US, , 75/588,396 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 27 29.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 23 02.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer