nr 17/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 17/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nordic Weather Television Staying on top of the weather on the top of the world (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Design/logo og navn (591) Merket er i farger: Ja Nook Asset Management Ltd, Løkkeveien 6, 1368 STABEKK, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LITTLE77 LITTLE77 Retail Royalty Co, 101 Convention Center Drive, NV89109 LAS VEGAS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Produkter til personlig pleie. Klasse:18 Bager, vesker, sekker, ryggsekker. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Detaljhandelstjenester og online detalhandelstjenester vedrørende produkter til personlig pleie, bager, vesker, sekker, ryggsekker, klær, fottøy og hodeplagg. 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XBOARD XBOARD Moeller Gebäudeautomation GmbH, Eugenia 1, 3943 SCHREMS, AT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Apparater og instrumenter for leding, fordeling, konvertering, lagring, overvåking og kontroll av elektrisitet, herunder utstyr og apparater for beskyttelse av personer og installasjoner mot skader av elektrisk strøm; elektriske, elektroniske og mekaniske bryteranlegg og overvåkingsapparater så vel som utstyr og komponenter av industriell og energi elektronikk, feilstrøm, linjemotor, overstrøm og installasjons-beskyttelsesutstyr og apparater så vel som sikringer, temperatur, tidsforsinkelse, overvåking og vernereleer, overspennings-beskyttelsesutstyr og - apparater, utstyr for strømtransformasjon, fjernkontrollerte AV/PÅ-brytere, lukningsutstyr, tidsbrytere, ikke for urverk, posisjons-, overvåkings- og overflatebrytere, taster, dimmere, aktuatorer, romovervåkere, sentralovervåkingsenheter, overvåkingsutstyr, innbygningsenheter (housings), utstyr for måling og visning av strøm (elektrisitet), fordelingsanlegg (switchgear railings), stikkontakter, programmerbare og individuelt påviselige overvåkingsutstyr, utstyr for radiooverføring av signaler, utstyr for dataoverføring, distribusjonstavler for montering av anordninger og apparater for beskyttelses-, fordelings-, overvåkings-, indikasjons-, måle- og reguleringsformål, skap for mottagelse av utstyr for dataoverføring. Klasse:11 Utstyr for regulering av oppvarmingsapparater. Klasse:37 Bygging, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske systemer. Klasse:42 Designplanlegging og teknisk prosjektplanlegging av elektriske og elektroniske installasjoner; kvalitetsinspeksjon, nemlig inspeksjon og bekreftelse av elektriske og elektroniske utstyr og installasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XPOLE XPOLE Moeller Gebäudeautomation GmbH, Eugenia 1, 3943 SCHREMS, AT Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Apparater og instrumenter for leding, fordeling, konvertering, lagring, overvåking og kontroll av elektrisitet, herunder utstyr og apparater for beskyttelse av personer og installasjoner mot skader av elektrisk strøm; elektriske, elektroniske og mekaniske bryteranlegg og overvåkingsapparater så vel som utstyr og komponenter av industriell og energi elektronikk, feilstrøm, linjemotor, overstrøm og installasjons-beskyttelsesutstyr og apparater så vel som sikringer, temperatur, tidsforsinkelse, overvåking og vernereleer, overspennings-beskyttelsesutstyr og - apparater, utstyr for strømtransformasjon, fjernkontrollerte AV/PÅ-brytere, lukningsutstyr, tidsbrytere, ikke for urverk, posisjons-, overvåkings- og overflatebrytere, taster, dimmere, aktuatorer, romovervåkere, sentralovervåkingsenheter, overvåkingsutstyr, innbygningsenheter (housings), utstyr for måling og visning av strøm (elektrisitet), fordelingsanlegg (switchgear railings), stikkontakter, programmerbare og individuelt påviselige overvåkingsutstyr, utstyr for radiooverføring av signaler, utstyr for dataoverføring, distribusjonstavler for montering av anordninger og apparater for beskyttelses-, fordelings-, overvåkings-, indikasjons-, måle- og reguleringsformål, skap for mottagelse av utstyr for dataoverføring. Klasse:11 Utstyr for regulering av oppvarmingsapparater. Klasse:37 Bygging, installasjon og reparasjon av elektriske og elektroniske systemer. Klasse:42 Designplanlegging og teknisk prosjektplanlegging av elektriske og elektroniske installasjoner; kvalitetsinspeksjon, nemlig inspeksjon og bekreftelse av elektriske og elektroniske utstyr og installasjoner. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALL NATIONS INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY ALL NATIONS INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY All Nations Full Gospel Church, 4401 Steels Ave. West, ONM3N2S4 NORTH YORK, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:36 Klasse:41 Klasse:44 Klasse:45 Veldedighetsinnsamlinger; finans- og investeringsvirksomhet; informasjon relatert til de forannevnte tjenester, også via internett. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utdannelse, opplæring, veiledning, konsultasjoner og rådgivningstjenester for å bistå og hjelpe fattige, trengende og nødlidende med å bli selvforsynte og selvhjulpne samt øke deres velferd, spesielt kvinner og jenter; samfunnsstøtte i form av utdannelse, opplæring, veiledning, konsultasjoner og rådgivningstjenester, alt for det formål å øke selvforsynthet, selvhjulpenhet og velferd for samfunn og deres innbyggere; kulturelle aktiviteter; informasjon relatert til de forannevnte tjenester, også via internett. Medisinske tjenester; helsetjenester; rekonvalesenshjem; pleiehjem; hospitser; hospitaler og sykehus; mottak (shelters) for hjemløse, trengende og nødlidende; medisinsk bistand; medisinske klinikker; sykepleiertjenester; rehabilitering for rusmisbrukere; informasjon relatert til de forannevnte tjenester, også via internett. Veldedige organisasjoner; veldedig bistand til fattige, trengende og nødlidende individer, familier og små og store samfunn lokalt, regionalt og globalt; bistand og utviklingstjenester til individer, familier og små og store samfunn lokalt, regionalt og globalt; programmer for sponsing og fjernadopsjon av barn; nødhjelp ved katastrofer, sult og sykdomsutbrudd; drift av flyktningleirer; drift av matbanker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; juridiske tjenester; informasjon relatert til de forannevnte tjenester, også via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Purnaturvuggen Purnaturvuggen Purnatur.no Heidi Gran, Johnstons gate 31, 4514 MANDAL, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BLESS BLESS Jan H Øien, N. Dagali 18, 1621 GRESSVIK, NO Klasse:10 Kirurgiske, medisinske og veterinære apparater, instrumenter, møbler og artikler. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LA ORIGINAL Viuda de Sánchez HECHO EN MEXICO (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Aeroservicios Ejecutivos Corporativos SA de CV, Guillermo Gonzalez Camarena, No 800-4to. Piso, CP01210 CEDEC CIUDAD SANTA FE DF, MX Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikkevarer; ikkealkoholholdige cocktailblandinger; sangrita. Klasse:33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige cocktails; tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PUREIT PUREIT Unilever NV, Weena 455, 3013AL ROTTERDAM, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Klasse:11 Klasse:32 Klasse:39 Kjemiske produkter for vannfiltreringsformål. Vanndispensere, filtrerings-apparater; vannsteriliseringsapparater og - mykgjøringsapparater, avkjølings-innretninger og -maskiner; desinfiseringsapparater; destilleringsapparater; filtere for drikkevann og for vann til næringsmiddelvasking; reguleringsog sikkerhets-apparater for luft og vannapparater; vann-mykgjøringsapparater, apparater og maskiner for forfriskning, parfymering og rensing av luften. Mineralvann, kullsyreholdig vann og bordvann; ikke-alkoholholdige drikker; fruktekstrakter, fruktjuicer, vann tilsatt mineraler og vitaminer for inntak. Vanntilførselstjenester og vanndistribusjonstjenester. Klasse:40 Vann og luft-behandlings, -oppfrisknings, - rensings-tjenester; skaffe tilveie informasjon og rådgivning vedrørende de foran nevnte tjenester; tjenester i forbindelse med å skaffe tilveie trygg vannforsyning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Solstad Green Operations Solstad Green Operations SOLSTAD OFFSHORE ASA, Postboks 13, 4297 SKUDENESHAVN, NO Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Gjelder spesielt miljøvennlig og kostnadseffektiv drift av skip. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUBBLICIOUS MAGIC BUBBLICIOUS MAGIC Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace Parkway, NJ07054 PARSIPPANY, US Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, NO Klasse:30 Ikke-medisinske konfektyrer; sukkerkonfektyrer og tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARIBA ARIBA Snekkeriet AS, Industriveien 2B, 7650 VERDAL, NO Klasse:6 Trapper av metall. Klasse:19 Trapper, ikke av metall. Klasse:42 Design av trapper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARIBA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Snekkeriet AS, Industriveien 2B, 7650 VERDAL, NO Klasse:6 Trapper av metall. Klasse:19 Trapper, ikke av metall. Klasse:42 Design av trapper. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Casio Computer Co Ltd, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektroniske kalkulatorer; vitenskapelige elektroniske kalkulatorer; software for vitenskapelige elektroniske kalkulatorer; kalkulatorer; tabuleringskalkulatorer; faktureringsmaskiner; bordkalkuleringsmaskiner med printerfunksjon; elektriske kalkulatorer; kassaregistere; elektroniske kassaapparater (registere); kassaapparater, herunder salgsstedterminaler og software for salgsstedsystemer; håndholdte terminaler nemlig mobile dataterminaler; skannere for salgsstedsystemer; elektroniske ordbøker; deler og tilbehør for elektroniske ordbøker; data-software for elektroniske ordbøker; nedlastbare elektroniske ordbøker; minnekort for elektroniske ordbøker; CD-rOM for elektroniske ordbøker; elektroniske etiketttrykkere/skrivere; båndkassetter for etiketttrykkere/skrivere; CD-tittel (disk title) skrivere; digitalkameraer; skrivere for digitale kameraer; dataprogram for digitale kameraer; deler og tilbehør for digitale kameraer; stativer/holdere for digitale kameraer; batterier for digitale kameraer; batteriladere for digitale kameraer; prosjektører; prosjektører nemlig multimedia videoprosjektører for overføring eller gjengivelse av bilder, lyd og data og visuelle overheadprosjektører nemlig apparater for 7

8 registrerte varemerker /10 overføring eller gjengivelse av bilder og lyd; dokumentkameraer; dataterminaler for prosjektører; forbindelsesledd for prosjektører; elektroniske personlige lommeplanleggere, personlige digitalassistenter; håndholdte personlige datamaskiner; deler og tilbehør til personlige digitalassistenter; personlige datamaskiner; data maskinvare-komponenter og data periferenheter; skrivere for datamaskiner; software (programvare) for datamaskiner; data software (programvare) for en personlig datamaskin for bruk til å oppnå datautveksling mellom en personlig datamaskin og et armbåndsur eller et digitalt kamera og andre elektroniske apparater og instrumenter; LCD-fjernsynssett; navigasjonsapparater og -instrumenter; bilnavigasjonsapparater og -instrumenter; mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; personsøkere; radioer; CDspillere; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; innspilte musikkdisketter; innspilte videodisketter; filmruller med spillefilmer; ferdiginnspilte media nemlig elektroniske kretser, magnetiske disketter, magnetiske bånd, halvlederminnelagere, optiske disketter, magnetisk optiske disketter, CD-ROM og DVD innspilt med musikk; ferdiginnspilte media nemlig elektroniske kretser, magnetiske disketter, magnetiske bånd, halvleder-minnelagere, optiske disketter, magnetisk optiske disketter, CD-ROM og DVD innspilt med bilder herunder stillbilder, animasjons- og levende bilder; elektroniske kretser og CD-ROM innspilt med automatiske fremvisningsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; musikk nedlastbar via/gjennom kommunikasjonsnettverk; nedlastbare musikkfiler; bilder nedlastbare via/gjennom kommunikasjonsnettverk; nedlastbare bildefiler; grammofonplater; eksponerte billedbånd; batterier; AC-adaptere; hodetelefoner; forsterkere; høyttalere; mikrofoner for elektroniske musikkinstrumenter; fotokopieringsmaskiner; faksimileoverførings- og mottaksmaskiner; blanke video kassettbånd og blanke audio kassettbånd; fotografiske instrumenter og apparater; kinematografiske instrumenter og apparater; optiske apparater og instrumenter; telekommunikasjonsutstyr og -apparater; elektroniske maskiner, apparater og deres deler. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; armbåndsur; deler og utstyr til armbåndsur; klokker; deler og utstyr til klokker; elektroniske ur; deler og utstyr til elektroniske ur; autonome radiokontrollerte ur; armbåndsur som har en funksjon for å overføre og motta data til og fra en elektronisk personlig planleggingskalender eller en personlig datamaskin; elektroniske ur og klokker med solbatterier; elektroniske ur og klokker som har databank-funksjoner; urremmer og -stropper; etuier for klokker og urmaker i; stoppeklokker; tidsmålere for fotball. Klasse:15 Musikkinstrumenter; elektroniske musikktangentinstrumenter; elektroniske pianoer; elektroniske musikkinstrumenter; deler og tilbehør for elektroniske musikkinstrumenter; stativer for elektroniske musikkinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/ (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Advanced BioHealing Inc, N. Torrey Pines Road, Suite 200, CA92037 LA JOLLA, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:5 Mykt vevsmateriale; vevsmateriale for tverrstripede og ikke-stripede muskler, biokonstruerte vevspreparater for sår; vevsmateriale for hud (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STERILAN ANTIBAKTERIELL STERILAN ANTIBAKTERIELL Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Såper, desinfiserende og antiseptiske såper og rengjøringsmidler; våtservietter til hånd og kroppsvask Klasse:5 Desinfeksjonsmidler; antiseptiske midler; våtservietter til medisinsk bruk. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GÅRDSKYLLING FRA HJERTET AV VESTFOLD (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Mayani Sushi King (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gårdsand AS, Postboks 118, 3164 REVETAL, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; lever og posteier; egg; spiselige oljer og fett Klasse:31 Klasse:35 Levende dyr; næringsmidler til dyr. Salg av alle de foran nevnte varer i klassene 29 og 31. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWERPATCH POWERPATCH Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:10 Terapeutiske apparater og instrumenter; magnetiske terapiprodukter; lapper inneholdende magneter til å feste på menneskekroppen; deler og utstyr for de forannevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Hamed Mayani, Sporveisgata 35 B, 0354 OSLO, NO Klasse:41 Bevertning og tilbringing av mat og drikke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CASHPRO CASHPRO Bank of America Corp, 100 North Tryon Street, NC CHARLOTTE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:36 Bankvirksomhet og finansielle tjenester. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEUT BLIND FLANGE VALVE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Fmv Seutventilen AS, Kortbølgen 11, 1630 GAMLE FREDRIKSTAD, NO Klasse:6 Blindflens Klasse:7 Ventil (maskindeler) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BACKTRACK BACKTRACK Motorola Inc, 1303 E. Algonquin Road, IL SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Mobiltelefoner; mobiltelefoner med e- postfunskjon; mobiltelefoner med digitalt kamera og videokamerafunksjon; mobiltelefoner med MP3-, audio- og videospillerfunksjon; mobiltelefoner med elektronisk spillfunksjon; mobiltelefon med GPS-funksjon, trådløse kommunikasjonsanordninger med overføring av stemme, data og bilde; mobiltelefonbatterier, batteriladere og strømadaptere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ODIN RADIATOR ODIN RADIATOR Encon AS, Postboks 151 Alnabru, 0614 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:11 Apparater og innretninger for oppvarming; radiatorer for sentralvarmeanlegg. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GasPlas GasPlas Gasplas AS, Postboks 1725 Vika v/ecorisk, 0121 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:40 Klasse:42 Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AgroPlas AgroPlas Gasplas AS, Postboks 1725 Vika v/ecorisk, 0121 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:40 Klasse:42 Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H2Plas H2Plas Gasplas AS, Postboks 1725 Vika v/ecorisk, 0121 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:40 Klasse:42 Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CarbonPlas CarbonPlas Gasplas AS, Postboks 1725 Vika v/ecorisk, 0121 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:40 Klasse:42 Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MetalPlas MetalPlas Gasplas AS, Postboks 1725 Vika v/ecorisk, 0121 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:40 Klasse:42 Bearbeiding av materialer. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUKKERTOPPEN BEITE OG LANDSKAP DA, Flisen, 4432 HIDRASUND, NO Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, inkludert men ikke begrenset til smør, fløte, yoghurt, rømme, creme fraîche, cottage cheese og kesam. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer, snackbarer, catering; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, inkludert men ikke begrenset til smør, fløte, yoghurt, rømme, creme fraîche, cottage cheese og kesam. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer, snackbarer, catering; midlertidig innlosjering. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, inkludert men ikke begrenset til smør, fløte, yoghurt, rømme, creme fraîche, cottage cheese og kesam. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer, snackbarer, catering; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, inkludert men ikke begrenset til smør, fløte, yoghurt, rømme, creme fraîche, cottage cheese og kesam. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer, snackbarer, catering; midlertidig innlosjering. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, inkludert men ikke begrenset til smør, fløte, yoghurt, rømme, creme fraîche, cottage cheese og kesam. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer, snackbarer, catering; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; meieriprodukter, inkludert men ikke begrenset til smør, fløte, yoghurt, rømme, creme fraîche, cottage cheese og kesam. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; restauranter, kafeer, snackbarer, catering; midlertidig innlosjering. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Llai Llai Llai Llai Vinedos y Bodegas Córpora SA, AVda. Andrés Bello 2777, Floor 28. Of.2801, Las Condes SANTIAGO, CL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:33 Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKER GREEN LUBE SYSTEM AKER GREEN LUBE SYSTEM Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:1 Klasse:4 Klasse:6 Klasse:7 Klasse:37 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; herunder smørenipler. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder også selvsmørende universallagre, smøreringer, smørepumper, smørekasser og smøremaskiner. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKER SAFETY LOCK AKER SAFETY LOCK Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:37 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; herunder også alle forannevnte varer relatert til låsing og sikring. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder også alle forannevnte varer relatert til låsing og sikring. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; herunder også alle forannevnte varer relatert til styringssystemer for låsing og sikring. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; herunder også alle forannevnte tjenester relatert til låsing og sikring av fartøyer, faste og flyttbare installasjoner for installasjon av andre faste og flyttbare installasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NATURren (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bokn Plast AS, Postboks 177, 4291 KOPERVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:11 Maskiner; oljeutskillere som del av maskiner. Installasjoner for rensing av vann og avløpsvann; oljeskillere (renseinstallasjoner). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURUSEP (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bokn Plast AS, Postboks 177, 4291 KOPERVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:11 Maskiner; slamavskillere som del av maskiner. Installasjoner for rensing av vann og avløpsvann; slamavskillere (renseinstallasjon). 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PURUPIPE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bokn Plast AS, Postboks 177, 4291 KOPERVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:11 Maskiner; fettutskillere som del av maskiner. Installasjoner for rensing av vann og avløpsvann; fettutskillere (renseinstallasjon). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALVITA ALVITA Alliance UniChem IP Ltd, 2 The Heights, Brooklands, KT130NY WEYBRIDGE, SURREY, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; toalettartikler; toalettpreparater; såper; sjampoer, parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk, kosmetikksett; hår-, hud-, og kroppspleieprodukter; hårvann og -lotions, hårfargemidler og hårspray; bad- og dusjpreparater; hårfjerningsmidler; tannpussemidler; vatt; våtservietter; innleggssåler; våtservietter for babyer. Klasse:5 Hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater; unntatt farmasøytiske sammensetninger for kreft og reseptpliktige farmasøytiske preparater som ikke er galenisk relatert; unntatt alle andre farmasøytiske stoffer og preparater som inneholder vitaminer eller vitaminstoffer; eller som er ment for forhindring eller korreksjon av ernæringsmangler eller -ubalanse; unntatt alle vitaminpreparater og vitaminprodukter; unntatt alle typer kosttilskuddspreparater eller kosttilskudd; ingen for behandling av kreft; hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, spedbarnsmat; plaster, bandasjer og forbindingsstoffer; desinfeksjonsmidler; antiseptika; smertestillende midler; inkontinensprodukter; dietetiske sukkervarer, konfektvarer og konditorvarer for medisinsk bruk; medisinerte sukkervarer konfektvarer og konditorvarer; glutenfrie medisinerte matprodukter; førstehjelpssett med innhold; alle foran nevnte varer uten psykosomatiske remedier og homøopatiske preparater i form av psykosomatiske remedier; sett inneholdende preparater for ovulasjonsdetektering alle i form av farmasøytiske og medisinske preparater; vatt; våtservietter, impregnert med farmasøytisk lotion; olivenolje, for medisinske formål; glukosepulver for medisinske formål; natriumkarbonat for å lette fordøyelsen for medisinske formål; fotvask til bruk for diabetikere som krever ikke-bruk av vann, såpe eller rensemidler for å rengjøre føttene; inkontinensprodukter i form av bukser og bind for folk som lider av inkontinens. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, 19

20 registrerte varemerker /10 Klasse:10 Klasse:18 Klasse:20 kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; briller, monokler; kontaktlinser og etuier for de foran nevnte varer; batterier; fotografisk film; deler, utstyr og tilbehør for de foran nevnte varer. Kirurgiske, medisinske, odontologiske, dentale og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; ortopediske apparater; ortopediske støtte- og avstiverinnretninger og - bandasjer, samt ortopediske bånd og seler, splinter, skinner og hjelpeinnretninger; massasjeapparater; tåteflasker og tåtesmokker for babyer; inkontinensprodukter i form av sengelaken for folk som lider av inkontinens; medisinsk apparater for førstehjelp solgt i sett; termoforpakninger for førstehjelpsformål; deler, utstyr og tilbehør for alle foran nevnte varer; blodtrykksmonitorer og apparater; sett for svangerskapstester; termometre; inkontinensputer; sengelaken; helstøtte; krykker; gåstoler; Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; spaserstokker; sikkerhetsaksessorier til babyer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kosmetikkbørster; kosmetikkapplikatorer; pinsetter; neglefiler. Klasse:28 Klasse:44 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til farmasøytiske preparater; rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til medisinske tilstander og sykdommer og behandling for dette; hygieniske og skjønnhetspleietjenester; rådgivningstjenester relatert til farmasøytiske produkter og utdelingstjenester vedrørende farmasøytiske produkter; rådgivningstjenester relatert til helse, nemlig helsepleie, dietternæring, trening og livsstil; optikertjenester; svangerskapstesting; blodtrykkstesting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rte (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: RTE (figur i farge) (591) Merket er i fargen(e): Blå (Pantone 294/ Pantone 299/ Pantone 294) RTE EDF Transport, 1, Terrasse Bellini, TSA 41000, PARIS LA DEFENSE CEDEX, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:35 Direkte eller indirekte administrativ ledelse og styring av elektrisitetstransportnettverk; administrativ ledelse og styring av stabilitet/balanse i elektrisitetsflyten i offentlige elektrisitetstransportnettverk; administrativ ledelse og styring av offentlige elektrisitetstransportnettverksanlegg; direkte eller indirekte operasjonell og funksjonell ledelse/styring av elektrisitetstransportnettverk; operasjonell og funksjonell ledelse/styring av elektrisitetsforsyningen i offentlige elektrisitetstransportnettverk; operasjonell og funksjonell ledelse/styring av offentlige elektrisitetstransportnettverksanlegg. Klasse:37 Vedlikehold av offentlige elektrisitetstransportnettverk; utvikling, nemlig bygging og styrking av offentlige elektrisitetstransportnettverk. Klasse:39 Transport av elektrisitet; forsyning av adgang til offentlige elektrisitetstransportnettverk; tilslutning av brukere til offentlige elektrisitetstransportnettverk og sammenkobling med naboland. Klasse:42 Identifikasjon og analyse av handlinger for å kontrollere/styre behovet for elektrisitet; utvikling (teknisk design og industriell eller vitenskapelig forskning) av offentlige elektrisitetstransportnettverk; direkte eller indirekte teknisk ledelse/styring av elektrisitetstransportnettverk; teknisk ledelse/styring av elektrisitetsflyten i offentlige elektrisitetstransportnettverk; teknisk ledelse/styring av offentlige elektrisitetstransportnettverksanlegg. 20

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer