nr 37/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ NO årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerker...38 Internasjonale varemerkeregistreringer...39 Delvis overdragelse - partial change in ownership/partial assignment Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Fornyede, ikke fornyede og slettede internasjonale registreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tor Birger Krageboen, Fosseveien 5, 4658 TVEIT, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 7 Smøreapparater, wiresmøreapparater og høytrykkswiresmøreapparater. eller et rent figurmerke Qeep AB, Gustavsgatan 23, LIMHAMN, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 9 Lagret programvare. 35 Profesjonelle konsulenttjenester vedrørende planlegging, ledelse og drift av industrielle og komersielle foretak, herunder profesjonell bedriftsrådgivning innrettet mot resultatøkning. 41 Undervisning/utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon i forbindelse med bedriftskonsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ekornes ASA, 6222 IKORNNES, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 20 Møbler, sofaer, stoler, lenestoler, lenestoler med tilhørende fotskammel; rammemadrasser, madrasser for senger; puter; senger, sengebunner 35 Detaljsalgstjenester innen områdene møbler, inventar, madrasser 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CN IN XFREE Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, Creative Resource, SINGAPORE, SG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computer hardware; ytre enheter og periferiutstyr for computere; digitale audiospillere og - opptakere; digitale videospillere og -opptakere; digitale billedopptakere og -fremvisere; computer software for å styre og forbedre lyd og billedkvalitet for data- og audioutstyr; computer software for lagring, gjengivelse, overføring og redigering av lyd, video, tekst og bilder i audio- og videokomponenter og multimediaapplikasjoner; elektroniske audio- og videokomponenter, systemer bestående av mottakere, forsterkere, tunere, lydmiksere, equalizere, audio- og videoopptakere og -spillere, og radioer; nettverksgrensesnitt- og kommunikasjonsanordninger, modemer, telefoner, brytere, rutere, huber og adaptere; høyttalere; fjernstyringer; samt manualer distribuert dermed. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stiftelsen Teknologisk Institutt, Postboks 2608 St. Hanshaugen, 0131 OSLO, NO 35 Bistand ved forretningsledelse; faglige konsultasjoner om forretninger; rådgivning rasjonalisering av forretninger, rådgivning om organisasjon- og forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; bistand for ledelse av handels- og industribedrifter; konsultasjoner om forretningsledelse. 41 Eksaminasjonsvirksomhet; korrespondansekurs; utgivelse av bøker; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer; praktisk opplæring; praktiske seminarer; undervisning/utdannelse; utleie av videobånd. 42 Kjemiske analyser; rådgivning vedrørende bygging; mekanisk forskning; teknisk forskning,; kjemisk forskning; forskning/produktutvikling for 3.part; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); kalibreringstjenester; kjemiske undersøkelser; kvalitetskontroll; materialtesting; industrielt design/formgivning; utarbeidelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EO WALKER EO Funktion AS, Rødmyrlia 2, 3740 SKIEN, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 10 Gåstoler for medisinsk bruk i form av gåstoler med sete, gåstoler med hjul og gåstativ. 12 Rullestoler 20 Gåstoler for barn i form av gåstoler med sete, gåstoler med hjul og ståstativ. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NF WALKER EO Funktion AS, Rødmyrlia 2, 3740 SKIEN, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 10 Gåstoler for medisinsk bruk i form av gåstoler med sete, gåstoler med hjul og ståstativ. 12 Rullestoler 20 Gåstoler for barn i form av gåstoler med sete, gåstoler med hjul og ståstativ. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BULLEIT BOURBON Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, CT NORWALK, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker(unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/571,581 WARP M-I LLC, 5950 North Course Drive, TX77072 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Kjemikalier for petroleumsindustrien, nemlig en borevæske for bruk i boreindustrien for olje- og gassbrønner. 37 Utleie av borevæsker og brønnborevæsker til andre for bruk ved oljeleting. 40 Implementering og bruk av borevæsker og brønnborevæsker for andre, nemlig blanding og tilberedning av borevæsker og brønnborevæsker for andre. Diageo North America Inc, 801 Main Avenue, CT NORWALK, US Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker(unntatt øl). 42 Tekniske analysetjenester oljeleting, nemlig design, utvelgelse og overvåking av bruken av borevæsker og brønnborevæsker for andre; teknologikonsultasjoner innen området for petroleumsleting, nemlig design, utvelgelse og overvåking av bruken av borevæsker og brønnborevæsker for andre innen oljeleting. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MONDEO ST Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Landkjøretøyer; deler og tilbehør til landkjøretøyer. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLYMATIQ Sæplast Norge AS, Tverrvegen 37, 6020 ÅLESUND, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Fendere for båter og skip. 40 Bearbeiding av materialer, nemlig tilvirkning og støping av fendere; rotasjonsstøping av fendere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, IL NORTHFIELD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is Sæplast Norge AS, Tverrvegen 37, 6020 ÅLESUND, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Fendere for båter og skip. 40 Bearbeiding av materialer, nemlig tilvirkning og støping av fendere; rotasjonsstøping av fendere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KRAFT Kraft Foods Holdings Inc, Three Lakes Drive, IL NORTHFIELD, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19803 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 16 Papir, papp og trykksaker; alle til bruk i forbindelse med innpakking og emballasje. 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, ligthere, fyrstikker. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO Plougmann & Vingtoft Norge, Postboks 1003 Sentrum, 0107 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer og maskiner; motorkomponenter, nemlig motortopplokk og - stempler; motorblokker og sylinderhoder (unntatt for landkjøretøyer); maskinkobliner og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), alt av magnesium og/eller aluminium og deres legering. 12 Kjøretøyer; motorer for landkjøretøyer; koplinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøy nemlig kollisjonsbokser laget av metall og deres legeringer; bilstøtfangere og bilrammer, støtfangere og rammer for landkjøretøy, alle av magnesium og/eller aluminium og deres legering. Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer og maskiner, motorkomponenter, nemlig motortopplokk og - stempler; motorblokker og sylinderhoder (unntatt for landkjøretøyer); maskinkoblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), alt av magnesium og/eller aluminium og deres legering 12 Kjøretøyer, motorer for landkjøretøy, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøy; veltebøyler for landkjøretøy; energiabsorberende komponenter for landkjøretøy nemlig kollisjonsbokser laget av metall og deres legeringer, bilstøtfangere og bilrammer, støtfangere og rammer for landkjøretøy, alle av magnesium og/eller aluminium og deres legering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, 15th Floor, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Tannpleieprodukter, nemlig tannkrem, munnvann, tannkrem, spray for friskere pust, gel for bleking av tenner og strips for bleking av tenner. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORSK HYDRO Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer og maskiner; motorkomponenter, nemlig motortopplokk og - stempler; motorblokker og sylinderhoder (unntatt for landkjøretøyer); maskinkoblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), alt av magnesium og/eller aluminium og deres legering. 12 Kjøretøyer, motorer for landkjøretøy; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft for landkjøretøy; veltebøyler for landkjøretøy; energiabsorberende komponenter for landkjøretøy nemlig kollisjonsbokser laget av metall og deres legeringer; bilstøtfangere og bilrammer, støtfangere og rammer for landkjøretøy, alle av magnesium og/eller aluminium og deres legering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/674,036 STRENKO Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLEXI JETS AB Electrolux, Sankt Göransgatan 143, STOCKHOLM, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 7 Oppvaskmaskiner samt deler til oppvaskmaskiner nemlig spylearmer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEKETØY Leketøy Stormberg Inter AS, Barstølveien 50F, 4636 KRISTIANSAND S, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WAVES Masterfoods AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; sjømat; konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter og grønnsaker; matvarer, næringsmidler og tilberedninger fremstilt av alle de forannevnte varer; meieriprodukter; mousser, kjølte desserter; melkedrikker, melkedrikker med smakstilsetninger; drikker fremstilt av meieriprodukter; supper; søte smørepålegg, pikante smørepålegg; salater; drikker, fyll bestående av eller produsert av varer i klasse 29, snacks; forberedte og tilberedte måltider og bestanddeler til slike retter; proteinholdige substanser og ingredienser; kompotter; næringsmidler og matvarer fremstilt av varer i denne klasse. 30 Ris, pasta; korn, kornprodukter og næringsmidler av korn; te, kaffe, kakao; drikkesjokolade, kaffe-essens, kaffe-ekstrakter, blandinger av kaffe og sikori, sikori og sikoriblandinger til bruk som kaffeerstatning; ikke-medisinerte konfektyrer og konditorvarer; konditorkaker, kaker, kjeks; spiseis, iskrem, iskremprodukter, fryst yoghurt, fryste konfektyrer og konditorvarer; kjølte desserter, mousser, sorbeter; brød; konditorkaker; drikker, fyll bestående av eller produsert av varer i klasse 30; søte smørepålegg, pikante smørepålegg, snacks; sirup, sukker, honning; forberedte og tilberedte måltider og bestanddeler til slike retter; sjokolade; pizzaer, pizzabunner; pizzasauser og pizzafyll; sauser til pasta og ris; salatdressinger; majones; sauser; dipp; krydder; næringsmidler og matvarer fremstilt av varer i denne klasse. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater, nemlig prevensjonsmidler til oralt bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM TOTAL WARRIOR The Creative Assembly Ltd, Weald House, Southwater Business Park, Southwater Nr. Horsham, RH137HE WEST SUSSEX, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Datamaskinsoftware til underholdning; datamaskiner; datamaskinutstyr (hardware); software til datamaskinspill; datamaskinspill; datamaskinsoftware; elektroniske spilleapparater; telekommunikasjonsapparater; elektriske apparater; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd eller bilder; datamaskinsoftware og datamaskinprogrammer; datamaskinsoftware nedlastet via Internett; datamaskinsoftware i form av publikasjoner nedlastet via Internett; datamaskinsoftwareapplikasjoner nedlastet fra eller nedlastbare via Internett; software for interaktiv underholdning; software for interaktive forretninger; software for interaktive databaser; data registrert elektronisk fra Internett; data registrert på en maskinlesbar måte fra Internett; softwareapplikasjoner; interaktive applikasjoner; web-område applikasjoner; kommunikasjonssoftware; datamaskinsoftware og publikasjoner i elektronisk form overført på direkte datalinje fra databaser eller fra Internett; deler og tilbehør til de forannevnte varene. 28 Spill, leker og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; actionleketøyfigurer og dukker; klær og tilbehør for actionleketøyfigurer og dukker; kortspill; håndholdte elektroniske spilleapparater; elektroniske spilleapparater; leketøykjøretøyer; lekesett og lekekasser; leketøysmodeller; håndholdte spill; elektroniske spill; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 41 Underholdningsvirksomhet i form av elektroniske spill, datamaskinspill og videospill fremskaffet ved hjelp av Internett og andre fjernkommunikasjonsinnretninger; Internettspill (ikke nedlastbare); organisering av spill; spill (ikke nedlastbare) spilt via et globalt datamaskinnettverk; tilby tjenester i forbindelse med interaktiv underholdningsprogramvare; utdannings- og underholdningstjenester i form av kinematografiske, televisuelle og digitale filmer og spillefilmer, radio- og fjernsynsprogrammer og show og for fremskaffelse av informasjon via datamaskinnettverk, fjernsyn, kabel og andre elektroniske hjelpemidler; publisering og distribusjon av datamaskinspill; forberedelse, redigering og produksjon av kinomatografiske, televisuelle og digitale filmer og spillefilmer, radio- og fjernsynsprogrammer. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mentor Coaching, Postboks 7, 8860 ULSTRUP, DK AS3, c/o Rune Nygård Haug, Munkedamsveien 53 B, 4 etg., 0250 OSLO, NO 9 Dataprogrammer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STARKA Starka AB, Box 73, SÖDRA SANDBY, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall), betongelementer, -rør, -stener og -plater for bygnings- og anleggsformål; heller og plater av betong; steiner for bruk rundt trær, trappesteiner og sokler/fundament av betong, benker, pollerter, markører og kjegler (ikke av metall) for utsmykning av parker og offentlige plasser. Starka AB, Box 73, SÖDRA SANDBY, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall), betongelementer, -rør, -stener og -plater for bygnings- og anleggsformål; heller og plater av betong; steiner for bruk rundt trær, trappesteiner og sokler/fundament av betong, benker, pollerter, markører og kjegler (ikke av metall) for utsmykning av parker og offentlige plasser. 37 Oppføring og anlegg av bygninger; reparasjon, vedlikehold og installasjon vedrørende bygninger; jordbeleggings og -installasjonstjenester. 37 Oppføring og anlegg av bygninger; reparasjon, vedlikehold og installasjon vedrørende bygninger; jordbeleggings og -installasjonstjenester. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Løvenskiold Handel AS, Postboks 38 Skøyen, 0212 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til vitenskapelige og fotografiske formål; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer; beisemidler; ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall) 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale) Dokumenthuset AS, Postboks 6523 Rodeløkka, 0501 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computer design hardware; computer hardware; computer hardware til bruk i databasert software konstruksjon; computer programmer til analysering av computer hardware; computer programmer til testing av computer hardware; datakommunikasjonshardware; elektronisk hardware til bildebearbeiding; hardware; monitorer; software; kommunikasjonssoftware; kommunikasjonsbearbeiding software; grafisk computer software; computer programmer; computer software til bruk for analyse av markedsinformasjon; software til bruk for dokumenthåndtering; computer software til bruk for dokumentanalyser; computer software til database håndtering; datakommunikasjonssoftware; printere; faksmaskiner; faksterminaler; scannere; kopieringsmaskiner; elektroniske kopieringsmaskiner; apparater til digitalisering av dokumenter; apparater til reproduksjon av dokumenter; apparater til sending av dokumenter mellom to eller flere lokaliseringer, dokumenthåndteringsapparater; dokumentlagringsapparater; elektroniske kontrollapparater til bruk ved lagring av dokumenter; optisk dokumentfilinstallasjoner; terminaler for sjekking av dokumenter; apparater til bruk i dokumentanalyser; apparater til bruk ved dokumenthåndtering; computerinstallasjoner;, elektronisk kommunikasjonsinstallasjoner; samt varer og tilbehør dertil. 37 Installasjon av hardware. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet knyttet til samling og lagring av 11

12 registrerte varemerker /06 elektronisk data, eller elektroniske dokumenter; instruksjon av installering av computere; installasjon av hardware og software; opplæring i installasjon av hardware og software. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av elektroniske dokumenter, og dokumenthåndteringssystemer; utvikling av databaser; utvikling av dokumenthåndteringssystemer; forskning og utvikling av informasjonslagring; rådgivningstjenester knyttet til computer system analyser; analyser av materiale; dokumentanalysering; installasjon av computer software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Rinde & Heyerdahl AS, Merkantilveien 2, 2815 GJØVIK, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HOLLYWOOD CINEMA CANDY Location Norway AS, Kjøpmannsgata 31, 7011 TRONDHEIM, NO 30 Sjokolade, sukkervarer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Dokumenthuset AS, Postboks 6523 Rodeløkka, 0501 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Computer design hardware; computer hardware; computer hardware til bruk i databasert software konstruksjon; computer programmer til analysering av computer hardware; computer programmer til testing av computer hardware; datakommunikasjonshardware; elektronisk hardware til bildebearbeiding; hardware; monitorer; software; kommunikasjonssoftware; kommunikasjonsbearbeiding software; grafisk computer software; computer programmer; computer software til bruk for analyse av markedsinformasjon; software til bruk for dokumenthåndtering; computer software til bruk for dokumentanalyser; computer software til database håndtering; datakommunikasjonssoftware; printere; faksmaskiner; faksterminaler; scannere; kopieringsmaskiner; elektroniske kopieringsmaskiner; apparater til digitalisering av dokumenter; apparater til reproduksjon av dokumenter; apparater til sending av dokumenter mellom to eller flere lokaliseringer; dokumenthåndteringsapparater; dokumentlagringsapparater; elektroniske kontrollapparater til bruk ved lagring av dokumenter; optisk dokumentfilinstallasjoner; terminaler for sjekking av dokumenter; apparater til bruk i dokumentanalyser; apparater til bruk ved dokumenthåndtering; computerinstallasjoner;elektronisk kommunikasjonsinstallasjoner; samt varer og tilbehør dertil. 37 Installasjon av hardware. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; opplæringsvirksomhet knyttet til samling og lagring av elektronisk data, eller elektroniske dokumenter; instruksjon av installering av computere; installasjon av hardware og software; opplæring i installasjon av hardware og software. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling av elektroniske dokumenter, og dokumenthåndteringssystemer; utvikling av databaser; utvikling av dokumenthåndteringssystemer; forskning og utvikling av informasjonslagring; rådgivningstjenester knyttet til computer system analyser; analyser av materiale; dokumentanalysering; installasjon av computer software. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENERGIGÅRDEN Energigården, Røykenviklinna 611, 2760 BRANDBU, NO 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet samt informasjonsvirksomhet og arrangementer innen området bioenergi: organisering av foredrag, kurs og seminarer, omvisning og demonstrasjoner. 42 Konsulenttjenester innen bioenergi; nemlig kartlegging av biobrenselressurser for skogeiendommer og kommuner, miljøanalyser for produksjon av biobrensel; analyse av råstoffbehov for biobrenselanlegg, planlegging av bioenergianlegg for privat og offentlig virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/665,472 REXPONDA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/674,033 STRENKARA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: USF Stiftelsen Kulturhuset USF, Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kinodrift; klubbvirksomhet; museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; utstillinger. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: URBAN EYE Jan Richard Svendsen, Bøgata 32, 0566 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; instruksjon og undervisningsmateriell; trykksaker 35 Annonse- og reklamevirksomhet 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Stor Oslo Lokaltrafikk AS, Postboks 9246, 0134 OSLO, NO Advokatfirmaet Selmer DA, Postboks 1324 Vika, 0112 OSLO, NO 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Stiftelsen Kulturhuset USF, Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kinodrift; klubbvirksomhet; museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; utstillinger. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAVE IT YOUR WAY Burger King Corp, 5505 Blue Lagoon Drive, FL33126 MIAMI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 43 Restauranttjenester. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/760,508 HYDRAFIL Synthes (USA), 1302 Wrights Lane East, PA19380 WEST CHESTER, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 Kjerneerstatningsimplantater for bruk i ortopedisk kirurgi og kirurgiske instrumenter for bruk dermed (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MEST Mey Alkollü Ickiler Sanayii ve Ticaret Anonim Sirketi, Büyükdere Caddesi No 71, Kat 1 Maslak Sisli ISTANBUL, TR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), nemlig risbrennevin, alkoholessenser, alkoholekstrakter, anis (likør), anisette (likør), alkoholholdige aperitiffer, arak/arrack, raki, alkoholholdige drikker med frukt, destillerte drikker, brandy, alkoholholdige cocktails; alkoholholdige fruktekstrakter, gin, likører, rom, sake, sprit (brennevin), vodka, whisky, vin (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: USF VERFTET Stiftelsen Kulturhuset USF, Georgernes Verft 12, 5011 BERGEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; kinodrift; klubbvirksomhet; museumsdrift; museumstjenester; nattklubber; utstillinger. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TURBOJUGEND Krankmann DA, Hegdehausveien 21 B, 0352 OSLO, NO Dalan Advokatfirma DA MNA, Postboks 1214 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Varer til gjengivelse av lyd og bilde, herunder, grammofonplater, cd-plater, dvd, video. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, herunder fotografier og trykksaker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill, leketøy og sportsartikler. 41 Underholdningstjenester og kulturelle aktiviteter. Henning Wangsnes Smith, Skrautvålsvegen 77, Valdres Næringshage, 2900 FAGERNES, NO 39 Organisering av turer, fot- og sykkelturer. 41 Kulturelle aktiviteter. 43 Servering av mat og drikke; midlertidig innlosjering (overnatting). 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TURBONEGER Krankmann DA, Hegdehausveien 21 B, 0352 OSLO, NO Dalan Advokatfirma DA MNA, Postboks 1214 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Varer til gjengivelse av lyd og bilde, herunder, grammofonplater, cd-plater, dvd, video. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, herunder fotografier og trykksaker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill, leketøy og sportsartikler. 41 Underholdningstjenester og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TURBONEGRO Krankmann DA, Hegdehausveien 21 B, 0352 OSLO, NO Dalan Advokatfirma DA MNA, Postboks 1214 Vika, 0110 OSLO, NO 9 Varer til gjengivelse av lyd og bilde, herunder, grammofonplater, cd-plater, dvd, video. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, herunder fotografier og trykksaker. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill, leketøy og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TSAR ASSEN Eurowine AS, Postboks 288 Skøyen, 0213 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORD PRECISION DRIVE Ford Motor Co, One American Road, MI48126 DEARBORN, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 12 Chassis til motorlandkjøretøyer, fjærings- og styringssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TAMASENG Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger/-drikker. 33 Alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktails; tequila; tequilalikør. 41 Underholdningstjenester og kulturelle aktiviteter. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COSTABAJA Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikke-alkoholholdige cocktailblandinger/-drikker. 33 Alkoholholdige drikker; alkoholholdige cocktails; tequila; tequilalikør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SmartMotor AS, Stiklestadveien 1, 7041 TRONDHEIM, NO Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 7 Motorer (unntatt for landkjøretøyer) 9 Elektriske generatorer; elektriske aktuatorer; elektriske styringssystemer 12 Motorer for landkjøretøyer 42 Ingeniørvirksomhet, teknisk ekspertise (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Næringslivets Hovedorganisasjon, Postboks 5250 Majorstua, 0303 OSLO, NO 16 Trykksaker; skrivesaker og papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling, relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogramvarer; juridiske tjenester. Jan Arild Ringnes, 3 Bera Terrasse 50F, 3026 DRAMMEN, NO Kjetil Chr Garder Advokatvirksomhet, Postboks 1045 Bragernes, 3001 DRAMMEN, NO 35 Kontortjenester. 39 Budbiltjeneste, følgebiler, persontransport, varetransport. 45 Vaktmestertjenester, plenklipping, snørydding, vanne blomster, løpe ærender, hente biler. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Datakjeden AS, Fjordgaten 9, 3125 TØNSBERG, NO 9 UPS/overspenningsvern, telefoner m/tilbehør, printer med tilbehør/rekvisita, skjermkort, PC skjermer, skanner, brannmur-/sikkerhetsprodukter, programvare, nettverk, tastatur/mus, minne, kontrollere, kamera med tilbehør (digitale fotoapparater og - videokameraer og web kameraer), kabinett, kabler, modem/isdn, lydkort, høytalere, hovedkort, harddisker, diskettstasjoner, CPU (prosessor), CD/DVD (brennere/spillere), brennere PCer, backup produkter, PC, vifter/kjøling til PC, casemods, projektorer, HIFI/stereo, fordelingsboks for tastatur, mus og video (KVM switch), TV (LCD-, plasma- og projektor TV-er), MP3-spillere, lagring/media (CD plater, DVD plater, disketter), håndholdte PC-er, GPS, bilstereo, PC-, TV- og game boy spill med tilbehør og utstyr. 16 Skrivepapir, printerpapir, kontormaskiner, kalkulatorer, kontorrekvisita. 35 Regnskaps- administrasjonstjenester. 37 Reperasjon av PC, installasjon av nettverk. 42 PC bygging, sette opp nettverk, feilsøking på hardware og retting av funnede feil, utskifting av komponenter i den hensikt å øke kapasitet og hastighet. Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 32 Alkoholfrie drink- og cocktailmikser for blanding med alkoholholdige drikkevarer; alkoholfrie drikkevarer, essenser, sirup og pulver for bruk ved tilberedning av alkoholfrie drikkevarer 33 Alkoholholdige drikkevarer; alkoholholdige drink- og cocktailblandinger; tequila 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BYGGmax AB, Box 2144, DANDERYD, SE Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for matere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICKEY MOUSE CLUBHOUSE Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 19

20 registrerte varemerker /06 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Surf og Skate AS, Co/Swag - Kongensgate 8, 7011 TRONDHEIM, NO 25 Klær, fottøy og hodeplagg Advokatselskapet Justicia AS, Postboks 488, 9255 TROMSØ, NO 42 Juridiske tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KEPIPRO Amgen Inc, One Amgen Center Drive, CA THOUSAND OAKS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater SEAS Fabrikker AS, Postboks 600, 1522 MOSS, NO 9 Høyttalere - apparater for gjengivelse av lyd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/710,923 TARZOVEL Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker 20

21 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/713,871 VIDREFA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/685,447 STRENCARA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY10154 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: APIVITA Apivita SA, Koleti Str No 3, Metamorfosi, ATHEN, GR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Kosmetikk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROPOLINE Apivita SA, Koleti Str No 3, Metamorfosi, ATHEN, GR Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Kosmetikk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: eller et rent figurmerke Badger Explorer ASA, Postboks 360, 4067 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft; boremaskiner; borekroner; kroner for prøveboring; drivmekanismer andre enn for landkjøretøyer; kompressorer; roboter; styreanordninger for maskiner og motorer; utvinningsmaskiner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 9 Vitenskapelige og nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, overvåkning og kontroll; sensorer; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; elektriske kabler og ledninger; analyseapparater; dataprogrammer; databehandlingsutstyr; sendeapparater for elektroniske signaler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; isolasjon for elektrisk strømføring; vanntette pakninger; ventiler av gummi eller vulkanisert fiber; bøyelige rør (ikke av metall); deler og tilbehør til forannevnte varer. 35 Innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av dataarkiver; statistisk informasjon; salgstjenester vedrørende maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, boremaskiner, borekroner, kroner for prøveboring, drivmekanismer andre enn for landkjøretøyer, kompressorer, roboter, styreanordninger for maskiner og motorer, utvinningsmaskiner, vitenskapelige og nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, overvåkning og kontroll, sensorer, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektriske kabler og ledninger, analyseapparater, dataprogrammer, databehandlingsutstyr, sendeapparater for elektroniske signaler, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, isolasjon for elektrisk strømføring, vanntette pakninger, ventiler av gummi eller vulkanisert fiber, bøyelige rør, deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 37 Reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, boremaskiner, borekroner, kroner for prøveboring, 21

22 registrerte varemerker /06 drivmekanismer andre enn for landkjøretøyer, kompressorer, roboter, styreanordninger for maskiner og motorer, utvinningsmaskiner, vitenskapelige og nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, overvåkning og kontroll, sensorer, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektriske kabler og ledninger, analyseapparater, dataprogrammer, deler og tilbehør til alle de forannevnte varene; utleie av maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, boremaskiner, borekroner, kroner for prøveboring, drivmekanismer andre enn for landkjøretøyer, kompressorer, roboter, styreanordninger for maskiner og motorer, utvinningsmaskiner, deler og tilbehør til de forannevnte varene; brønnboring. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; analysetjenester ved leting etter og for utnyttelse av olje- og gassforekomster; analysetjenester for utnyttelse av naturresurser; konsulentbistand ved oljeog gassleting; geologisk forskning; geologisk leting; geologiske grunnundersøkelser; kjemiske analyser; konsulentbistand ved geologisk forskning, leting og grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; ingeniørvirksomhet; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av vitenskapelige og nautiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, overvåkning og kontroll, sensorer, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, elektriske kabler og ledninger, analyseapparater, datamaskiner og dataprogrammer; kvalitetskontroll. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Alliance Apotek AS, Postboks 134, 1322 HØVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tarmplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester 22

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 51/10-2010.12.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 51/10-2010.12.20 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer