nr 15/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 15/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Annen avdelings avgjørelse Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/040,244 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ADOBE FINANCIAL SERVICES Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, CA95110 SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:36 Finanstjenester, nemlig finanstjenester, leasingkjøpfinansiering og -lån, nedbetalingslån og lånefinansiering for datasoftware og datatjenester; regningsbetalingstjenester for andre; tilveiebringe kredittjenester for andre; behandling av finansiell informasjon, nemlig elektronisk behandling av finansielle lånesøknader via et globalt datanettverk; alt det foregående i forbindelse med salg og leasing av datasoftware og datatjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sokk og Rokk TROND EINAR SOLBERG INDSETVIKEN, Skogvegen 2, 2340 LØTEN, Robert Khoury, Skogvegen 2, 2340 LØTEN, Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALLIED MAXCUT Allied Maxcut Engineering Co Ltd, 93 Vantage Point Pensnett Estate, DY67FR KINGSWINFORD, WEST MIDLANDS, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Maskinverktøy; kutte-verktøy; driller og bor; kjokser til driller og boremaskiner; drill-bits; borkroner; maskindrevne driller og bormaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nexura Daikin Industries Ltd, Umeda Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku OSAKA-SHI, OSAKA, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:11 Stråleovner, strålevarmere; luftoppvarmingsapparater; luftkjølingsapparater; klimapparater og luftkondisjoneringsapparater til bruk i hjemmet; klimaapparater og luftkodisjoneringsapparater for kontor eller industriell bruk; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; radiatorer; frittstående panelovner. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AB Lindec, Box 5, V FRÖLUNDA, SE Klasse:1 Kjemiske produkter til industrigulv, preparater og midler for herding av betonggulv. Klasse:4 Støvbindemidler for betonggulv. Klasse:19 Klasse:27 Bygningsmaterialer (ikke av metall). Annet gulvbelegg, material for betong gulvbelegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/928,829 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TA ASSOCIATES TA Associates Management LP, 200 Clarendon Street, 56th Floor, John Hancock Tower, MA02116 BOSTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:36 Kapitalforvaltning og privatequity investeringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Parke Davis & Company LLC, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Tomme kapsler til farmasøytiske produkter, dietetiske og næringstilskudd, vitaminer, urteog mineraltilskudd; dietetiske og næringstilskudd; vitaminer; urtetilskudd; mineraltilskudd. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Qualified Logistcs AS, Deliveien 10, 1540 VESTBY, Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av dette, Reklame og informasjonsmateriell laget av papir. Klasse:35 Bistand til handels og industrivirksomheter, rådgivning og konsulentbistand ved rasjonalisering og effektivisering av virksomheter, innhenting og systematisering av informasjon til bruk i databaser. Klasse:39 Logistikk tjenester, transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, tjenester i tilknytning til transport, så vel som tjenester som angår lagring av varer i varehus eller andre bygninger for å bevare og beskytte varene. Tjenester i forbindelse med emballering og pakking av gods før avsendelse. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NINTENDOGS Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; lagringsmedier inneholdende programmer for videospillapparater for forbrukere; styreenheter, joysticker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCDskjermer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; lagringsmedier inneholdende programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; arkadevideospillmaskiner; programmer for arkadevideospillmaskiner; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; lagringsmedier inneholdende programmer for arkadevideospillmaskiner; deler og tilbehør til arkadevideospillmaskiner; datamaskiner; dataprogrammer; nedlastbare dataprogrammer; elektroniske kretser, magnetiske plater, optiske plater, optiske magnetiske plater, magnetiske bånd, ROM-kort, ROM-innsatser, CD-ROM-er og DVD-ROM-er inneholdende programmer for datamaskiner; lagringsmedier inneholdende programmer for datamaskiner; spillprogrammer for mobiltelefoner; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; mobiltelefoner; deler og tilbehør til mobiltelefoner; mobiltelefonstropper; telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; innregistrerte kompaktplater; grammofonplater; metronomer; elektroniske kretser og CD-ROMer inneholdende automatiske prestasjonsprogrammer for elektroniske musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; eksponert kinematografisk film; eksponerte slides og billedbånd; lysbilderammer; nedlastbare billedfiler; innspilte videoplater og videobånd; elektroniske publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke OPPLEVELSESKORTET, Volsdalsbakken 44D, 6007 ÅLESUND, Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SlowTime The World Institute of Slowness AS, Johan Øydegardsvei 11, 4632 KRISTIANSAND S, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:35 Klasse:41 Klasse:44 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; klinikker, hvilehjem, alternativ behandling, fysioterapi, homeopati, samtaleterapi, massasje, kurbad, psykologitjenester. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke SKI TANNLEGESENTER AS, Jernbaneveien 4, 1400 SKI, Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hankook Tire Co Ltd, #647-15, Yoksam-Dong KANGNAM-GU, SEOUL, KR Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Luftpumper [tilbehør til kjøretøyer]; luftbefordringsmidler; kjetting for hjul; dekk for automobiler; automobiler; sykkelstyrer; dekk for sykler; sykler; bremsebånd for kjøretøyer; dekkstammer for pneumatiske dekk; sete dekke for kjøretøy; overtrekk for dekk; overtrekk for hjul til kjøretøy; dekk for motorsykler; klebrig gummi lapper for reparasjon av luftslanger; luftslanger for sykler; luftslanger for motorsykler; luftslanger for pneumatiske dekk; luftslanger for hjul til kjøretøy; luftslanger for dekk til kjøretøy; bagasjenett for kjøretøy; pneumatiske dekk; reparasjonsutstyr for luftslanger; felger for hjul til kjøretøy; overtrekk for seter på sykler; overtrekk for seter på motorsykler; sikkerhetsseler for seter til kjøretøy; bremsesko for kjøretøyer; støtdempere for kjøretøyer; skistativ for biler; pigger til dekk; dekk for hjul til kjøretøy; pneumatiske dekk,; bånd for legging av slitebane på hjulringer; belter for kjøretøyer; slangeløse dekk for sykler; slangeløse dekk for motorsykler; ventiler for dekk til kjøretøy; dekk for hjul til kjøretøy; hjul til kjøretøy; elektriske kjøretøy; båter; lokomotiver; vindusviskere; frontruter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOSS & BUDDY Katherine Johnston, Gamle Drammensvei 16b, 1369 STABEKK, Lisa Wade, Blindernveien 48, 0371 OSLO, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Konsulentvirksomhet for lederutvikling og foretaksledelse. Klasse:41 Undervisnings- og kursvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelig og industriell forskning og analyser. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: gomega Jørn Solhaug, Jakobsnes, 9900 KIRKENES, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke AGROMATIC AS, Postboks 1528, 6025 ÅLESUND, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Svein Inge Pilskog, Tverrveien 9, 3515 HØNEFOSS, Frode Overå, Veiginveien 117, 3517 HØNEFOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, badekar, dusjkar, dusj, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer. Klasse:20 Møbler, herunder til baderom, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av baderomsmøbler, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, dusjkar, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer, glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), såpekopper for veggmontasje, toalettpapirholdere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Repsol YPF SA, Paseo de la Castellana, 278, MADRID, ES Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:37 Oljeutvinning; gruveutvinning og utvinning av råmaterialer; brønnboring; steinbruddsverksomhet; utleie av bygningsmaskineri; tilsyn av ved bygninger; skipsbygging; lagerbygging; bygging og vedlikehold av rørledninger; undervannskonstruksjon og reparasjon og installasjonsarbeid, konstruksjon og raparsjon i alminnelighet. Klasse:42 Prøveboring etter olje og geologisk prøveboring; øljebrønntesting; analysevirksomhet for leting på oljefelt; kjemisk analyse; teknisk prosjektstudier for oljeprøvboring og oljeutvinning; undervannseksplorasjon; geologiske, tekniske og kjemiske vitenskapelig forskningsvirksomhet; oljefelt og geologiske inspeksjoner, såvel som vitenskapelige, teknologiske, analyse og industriell forskning. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MTH MT Højgaard A/S, Knud Højgaards Vej 9, 2860 SØBORG, DK Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:36 Klasse:37 Klasse:42 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutavirksomhet; eiendomsmeglervirksomhet i form av oppkjøp og videreformidling av fast eiendom; eiendomsmeglervirksomhet, herunder rådgiving og bistand i forbindelse med kjøp, salg, finansiering og overtakelse av fast eiendom, utleie av fast eiendom, herunder utleie av bolig og kontoreiendommer, butikker, butikksentre samt eiendommer til lager-og logistikkformål, utleie av butikklokaler i butikksentre. Entreprenørvirksomhet, herunder bygge- og anleggsvirksomhet og byggekonstruksjonsvirksomhet ved prosjektutvikling av fast eiendom, prosjekt- og konseptutvikling av boliger samt ved prosjektog konseptutvikling av bolig- og kontoreiendommer, butikker, butikksentre, eiendommer til lager- og logistikkformål samt landbruk; installasjonsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet, utleie av byggemateriell og bygningsutstyr, herunder kraner, elevatorer, heiser, pumper, luftverktøy og betongblandeanlegg samt deler og utstyr hertil; tilsyn med byggeskonstruksjon, renovasjon av bygninger, installasjon, reparasjon og vedlikehold av kraner, elevatorer, heiser og telt; demontering av kraner, elevatorer, heiser og telt; installasjon, reparasjon og vedlikehold av el- og ITinstallasjoner (hardware), og av ventilasjons-, brannsikrings-, sanitets-, tyverisikrings- og energistyringsinstallasjoner, rådgiving vedrørende byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenesteytelser samt forskning og design i den forbindelse, industriell analyse og forskning, ingeniørvirksomhet; arkitekt- og byplanleggingsvirksomhet ved prosjektutvikling av fast eiendom, prosjekt- og konseptutvikling av boliger samt ved prosjekt- og konseptutvikling av bolig og kontoreiendommer, butikker, butikksentre, eiendommer til lager- og logistikkformål samt landbruk; tekniske prosjektstudier, utarbeidelse av byggeplaner, teknisk bistand i forbindelse med etablering av byggeplasser, design og utvikling av maskinvare og programvare, interiørarkitektvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MICROSHEATH C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ07974, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig et rør plassert inne i et ledekateter, deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLOSAIR Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Klasse:10 Klasse:11 Preparater for desinfisering, dekontaminering eller sterilisering; preparater inneholdende hydrogenperoksid, sporicider, virucider, baktericider eller fungicider for bruk ved desinfisering, dekontaminering og sterilisering; desinfeksjonsmidler, dekontamineringsmidler eller steriliseringsmidler for bruk med infeksjonskontrollutstyr. Medisinske maskiner, instrumenter og apparater for desinfeksjon, dekontaminering eller sterilisering av medisinske-, kirurgiskeeller helsestellmiljøer; deler og tilbehør for de forannevnte varer. Maskiner, instrumenter, beholdere og apparater for desinfeksjon, dekontaminering eller sterilisering; maskiner, instrumenter, beholdere og apparater for generering, fordeling og/eller frigjøring av desinfiserende, dekontaminerende eller steriliserende preparater; apparater, beholdere eller maskiner for desinfisering, dekontaminering eller sterilisering for bruk i helsestell-, medisinske-, kirurgiske-, kommersielle-, vitenskapelige-, industrielle- eller hjemmemiljøer; apparater, beholdere, instrumenter og maskiner for luftfiltrering, ventilasjon, luftfukting, lufttørking eller luftkondisjonering: deler og tilbehør for de forannevnte varer. 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Svein Inge Pilskog, Tverrveien 9, 3515 HØNEFOSS, Frode Overå, Veiginveien 117, 3517 HØNEFOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, badekar, dusjkar, dusj, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer. Klasse:20 Møbler, herunder til baderom, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av baderomsmøbler, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, dusjkar, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer, glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), såpekopper for veggmontasje, toalettpapirholder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/038,772 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATION LTD BY JEN MENCHACA International Nation Ltd, Suite West 9th Street, CA90015 LOS ANGELES, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/038,769 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NATION LTD International Nation Ltd, Suite West 9th Street, CA90015 LOS ANGELES, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/898,854 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERAFLO KCI Licensing Inc, 8023 Vantage Drive, TX78230 SAN ANTONIO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Klasse:10 Klasse:44 Bandasjer og forbindinger, inkludert bandasjer og forbindinger for sårheling og sårbehandling; sårbandasjer og -forbindinger for behandling av vev ved hjelp av undertrykk. Sårbehandlings- og sårterapiapparater og instrumenter; sårbandasjeanordninger og sårforbindingsanordninger for sårbehandling ved hjelp av undertrykk (negative pressure wound treatment, NPWT); behandlingssystemer for sår ved hjelp av undertrykk, bestående av subatmosfærisk trykkkilde (vakuumpumpe), styringsenheter, beholdere, tuber, slanger og bandasjer, svamper og filmer som skaper sårkontaktflater, med tilpasninger for utskylling av sår. Medisinske tjenester; terapeutiske helsestelltjenester, særlig den automatiserte alternerende anvendelsen av sårbehandling ved hjelp av undertrykk og kontrollert avlevering av topiske løsninger til et sårsted. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Papa Lou Trond Vidar Skjelland, Husvikveien 103, 3113 TØNSBERG, Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg, unntatt korsetter, bh'er, brystholdere, undertøy og badedrakter for kvinner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oceanrunner AS, Kobbervikdalen 115, 3036 DRAMMEN, Klasse:12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; fritidsbåter, båter, gummibåter, aluminiumsbåter, RIB. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Leading Hotels of the World Ltd, 99 Park Avenue, NY NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Trykksaker vedrørende hoteller, restauranter, hotellreservering og anmeldelser av hoteller, hotellguider og fagtidsskrifter, tidsskrifter, flygeblader, kataloger, adressebøker, skrivesaker, skriveprodukter, skrivepapir. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet og markedsføringstjenester for hoteller, rådgivnings- og ledelsestjenester på området hoteller og reiser, annonse- og reklamevirksomhet for andre på internett; administrasjon av brukerlojalitetsprogrammer for å fremme hotell- og restauranttjenester for andre. Klasse:43 Hotellreservering; hoteller, restauranter og konferansetjenester; reservering og bestilling for andre, fremskaffelse av hotellanmeldelser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hamberger Flooring GmbH & Co KG, Rohrdorfer Str. 133, STEPHANSKIRCHEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Rengjørings- og vedlikeholdspreparater for gulv, oljer for gulv. Klasse:19 Bygningsmaterialer, ikke av metall, nemlig skurlast, vegg- og takpaneler av tre, kork, plast, eller erstatninger for disse materialer, halvfabrikert tre. treprodukter for bygging, lastepaller, bjelker, profilerte bord og -paneler, gulvparkettstaver, varmebehandlet trevirke, finer, gulv, impregnerte med naturlige oljer, voksbehandlede og varmebehandlede gulv, gulv, ikke av metall, gulvbelegg av tre, kork, plast eller erstatninger for disse materialer, sportsgulv, laminerte gulv, gulvbelegg, gulvbelegg, nemlig med det øverste lag av tre. Klasse:27 Gulvbelegg, nemlig med det øverste lag av kork, plast eller erstatning for disse materialer 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sofieprisen, Akersgata 34, 0180 OSLO, Klasse:41 Nominasjon/utdeling av pris og underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EMERGING AS, Landstads gate 2, Leilighet 60, 0457 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SURGICEL SW Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Bio-absorberbar hemostat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IL PUTTO Einar A Engelstad AS, Postboks 171, Skøyen, 0212 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KEZZLER Kezzler AS, Postboks 2311 Solli, 0201 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Datasystem og software for kryptering og dekryptering av en identifiseringskode; datasystem og software for anvendelse ved merking, pakking, ompakking, identifisering, lokalisering, autentisering, håndtering av overførsel mellom handelspartnere, sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer for innsamling, kontroll og analyse av sporingsdata og informasjon i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker, for oppnåelse av sikker logistikk og en kontrollert flyt av varer i en slik forsyningskjede. Tilveiebringelse av dataprogrammer og datasystem, herunder over Internett for sporing, kontroll og overvåking av handelsvarer og transportenheter i en forsyningskjede, fra produksjon til sluttbruker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/040,912 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CARSPERA Onyx Pharmaceuticals Inc, 2100 Powell Street, CA94608 EMERYVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Klasse:42 Farmasøytiske preparater. Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig gjennomføring av kliniske forsøk og studier; medisinsk og vitenskapelig forskning innen området for kreftbehandling og onkologi, og innen området for behandling av inflammatoriske og autoimmune sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 85/080,817 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KYPROLIS Onyx Pharmaceuticals Inc, 2100 Powell Street, CA94608 EMERYVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Klasse:42 Farmasøytiske preparater. Farmasøytisk forskning og utvikling; medisinsk og vitenskapelig forskning, nemlig gjennomføring av kliniske forsøk og studier; medisinsk og vitenskapelig forskning innen området for kreftbehandling og onkologi, og innen området for behandling av inflammatoriske og autoimmune sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIBR Tibnor AB, Box 600, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Klasse:11 Klasse:40 Bygningsmaterialer av metall; monteringsklare hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; grove metallplater; tynne metallplater; armeringsjern. Rør for VVS-installasjoner; rørslynger (for innretninger for destillering, oppvarming og kjøling); vannledninger av metall for sanitære innretninger; røykkanaler av metall. Bearbeiding og behandling av metaller og gjenstander av metall; overflatebehandling; sagbladskjæring; laserskjæring; oppdeling; fasning. 13

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tibnor AB, Box 600, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; monteringsklare hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; grove metallplater; tynne metallplater; armeringsjern. Klasse:11 Rør for VVS-installasjoner; rørslynger (for innretninger for destillering, oppvarming og kjøling); vannledninger av metall for sanitære innretninger; røykkanaler av metall. Klasse:40 Bearbeiding og behandling av metaller og gjenstander av metall; overflatebehandling; sagbladskjæring; laserskjæring; oppdeling; fasning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Carl Henrik Bjurstrøm, Ekebergveien 219C, 1162 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke IVAX International GmbH, Haupt Platz 16, 8640 RAPPERSWILL, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av åndedrettssykdommer. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; kosmetisk behandling; hårfjerningsbehandling; hudpleiesalonger; hudpleietjenester; konsulentvirksomhet innenfor området skjønnhet og personlig helse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske hudpleieprodukter; kvisebehandlingsprodukter; medisinske solbeskyttelsesprodukter; medisinske solpleieprodukter. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner; apparater for hårfjerning; barberkniver; barberhøvler; barbermaskiner; barberblader; barberredskaper; dispensere, kassetter og patroner, alle inneholdende barberblader; deler og komponenter for alle forannevnte varer. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; elektroniske apparater, elektriske apparater, laserapparater og stråleapparater, alle for kosmetisk behandling av hud og fjes. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; ansiktsserviett; ansiktsklut; servietter for fjerning av sminke; servietter for toalettbruk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke O P Anderson AB, Box 27144, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet HK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLUE RIDGE Brothers & Sisters Sverige AB, Regeringsgatan 29, 9th floor Box 16142, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Lær og lærimitasjoner, samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; dyreskinn og pelsskinn; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt (ikke belysningsartikler eller konfektyrer). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår til personlig bruk; såper, dusj gel, parfymevarer, antiperspiranter, deodoranter for personlig bruk, eteriske oljer; kosmetikk, sminke, sminkepudder, sminkepreparater, toilettartikler; kosmetiske preparater for kroppspleie og skjønnhetspleie; hudpleieprodukter; hudblekingsprodukter; barberingsprodukter; produkter for pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår; produkter for pleie av neglene; neglelakk; sminkefjerningspreparater; tannpasta; munnspray, skjønnhetsmasker. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ringnes AS, Postboks 7152 Majorstuen, 0307 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker Klasse:33 Klasse:43 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLOWMATE C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ07974, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig apparat til forsyning av saltvannsutskylning til katetre, deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CROSSER C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ07974, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig katetre, generatorer, deler og tilbehør dertil. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Attendo AB, Vendevägen 85A, DANDERYD, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:10 Hjelpemidler innenfor omsorg for demente; kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmatrialer. Klasse:37 Reparasjon, vedlikehold og installasjon av trygghetsalarmer og alarmmottakingssystemer, rengjøring av bygninger, leiligheter og lokaler. Klasse:39 Klasse:41 Klasse:43 Klasse:44 Klasse:45 Distribusjon av dagligvarer og måltider. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; helseklubber; sykegymnastikk. Restauranttjenester. Helseomsorg, hjemmesykepleie, sykehjem, sykeomsorg, sykehus. Alarmsentraltjenester; formidling, prioritering av alarmer. 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet GB (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DON'T STOP BELIEVING Shine Ltd, Primrose Studios, 109 Regents Park Road, NW18UR, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Små gjenstander av metall hardvare, nøkkelringer av metall. Klasse:9 Lyd-, video- og dataopptak; kinematofrafiske og fotografiske filmer; plater, disker, bånd, kasetter, patroner, kort og andre bærere, alle med eller for lydopptak; lyd- og videoopptak, data, bilder, spill, grafikk, tekst, programmer eller informasjon vedrørende teater og musikk; interaktive CDer og CD ROMs; digitale videodisker (DVDer); digital musikk, lyd og cideoopptak nedlastbare fra Internet; kjøleskapsmagneter og dekorative magneter. Klasse:16 Klasse:18 Klasse:21 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; engangsbleier av papir for babyer; trykte publikasjoner; malerskrin for barn; sjekkhefteholdere. Håndbager, ryggsekker, håndvesker, pengepunger, og andre bager; kofferter og reisebager. Kammer og svamper; børster; varer laget av keramikk, glass, porselen, steintøy, inkludert krus; plastkopper. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy; spillkort; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt; lekesykler for barn. Produksjon, presentasjon og distribusjon av lyd- og videoarbeider og -materialer inkludert televisjonsprogrammer, radioprogrammer og filmer; distribusjon av lyd- og videoarbeider og -materialer inkludert televisjonsprogrammer og filmer; dans- og musikkunderholdningstjenester; underholdningstjenester i form av live konserter og forestillinger; presentasjon av live konserter og forestillinger; underholdningstjenester, nemlig personlige opptredener av musikkgrupper, musikkartister, dansere og selebriteter; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av en webside for film, video, musikk, fotografier, og annet multimediamateriale; underholdningstjenester, nemlig tilveiebringelse av en webside for nyheter og informasjon vedrørende kunst, fjernsyn, musikk og dans; underholdningstjenester nemlig levende, televisjonsoverførte opptredener og filmopptredener av profesjonelle underholdere; organisering av utstillinger for fremme av musikk, dans og kunst; og utgivelse av webmagasiner; produksjon av liveshow; interaktiv televisjon; interaktive spill; interaktiv underholdning; produksjon og presentasjon av konkurranser, spill og studiounderholdning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PEPE LOPEZ Brown-Forman Corp, 850 Dixie Highway, KY40210 LOUISVILLE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), herunder destillert sprit; tequila. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BPB Ltd, Saint-Gobain House, Binley Business Park, CV32TT COVENTRY, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); deler og tilbehør til de forannevnte varer, ingen av de forannevnte varer helt eller delvis laget av glass. 18

19 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: viola KLAUS BRYN, HAUCHS GATE 9Q, 0175 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PM Tobakk Norge AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, herunder sigarer, sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, kretek; snus; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, herunder sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltere; tobakksbokser, sigarettetuier og askebegere, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nordfjord Kjøtt AS, Loen, 6783 STRYN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre-og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PM Tobakk Norge AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, herunder sigarer, sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, kretek; snus; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, herunder sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltere; tobakksbokser, sigarettetuier og askebegere, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. 20

21 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Friluftsegg EGIL CHRISTOPHER HOEN, Øvre Hoen, 3300 HOKKSUND, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke PM Tobakk Norge AS, Karl Johans gate 25, 0159 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, herunder sigarer, sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, kretek; snus; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, herunder sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltere; tobakksbokser, sigarettetuier og askebegere, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ViroQ KLAUS BRYN, HAUCHS GATE 9Q, 0175 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 21

22 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Virola KLAUS BRYN, HAUCHS GATE 9Q, 0175 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kear for Business AS, Postboks 494, 2304 HAMAR, Klasse:35 Bistand ved forretningsledelse, rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse, konsultasjoner i personalspørsmål, konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse, bistand for ledelse av handels- eller industribedrifter, konsulentbistand i forretningssaker, rasjonaliseringsekspertise, forretningsevaluering, rådgivning for forretningsledelse, rådgivning for rasjonalisering av forretninger, bedriftsundersøkelser, forretningsundersøkelser, faglige konsultasjoner om forretninger, forretningsinformasjoner, personellrekruttering, salgsfremmende tjenester [for tredjemann], innsamling av informasjon for bruk i databaser, personellutvelgelse ved psykotekniske fremgangsmåter, utsetting av tjenester [forretningsassistanse]. Klasse:41 Akademier [utdanning], korrespondanseundervisning, utgivelse av tekster (andre enn reklametekster), instruksjon [opplæring], undervisning, utdannelse, utgivelse av bøker, klubbvirksomhet [underholdning eller utdannelse], organisering og ledelse av kollokvium, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av kongresser, eksaminasjonsvirksomhet, praktisk opplæring [ved demonstrasjon], organisering og ledelse av seminarer, organisering og ledelse av symposium, kost- og pensjonatskoler, arrangering og ledelse av praktiske seminarer, tekstforfattervirksomhet, publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter on-line, elektronisk setting (for trykking), tilveiebringelse av on-line elektroniske 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer