nr 37/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 37/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Avgjørelser etter innsigelser Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /10 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Acapo AS, etter varemerkeloven 43, bes innehaver av registreringsnummer , ordmerket POWERVISION, ViewStart AS, Seilmakergt. 3, 7725 Steinkjer, Norge, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/880,508 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESIGNI ESIGNI Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/880,512 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ESIGNY ESIGNY Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Spenncon Active Block Spenncon Active Block Spenncon AS, Eyvind Lyches vei 19A, 1338 SANDVIKA, Spenncon AS, Postboks 574, 1338 SANDVIKA, Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/865,610 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APPEBB APPEBB Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker for behandling eller forebygging av stoffskifteforstyrrelser. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BIONAIRE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet KR (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHIAN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Sunbeam Products Inc, 2381 Executive Center Drive, FL33431 BOCA RATON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Elektriske hjelpemidler for rengjøring av gulv, nemlig elektriske dampmopper, elektriske støvsugere, elektriske bonemaskiner for gulv og elektriske feiemaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Plodilegor Plodilegor ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, ULM, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tae Yoon Lee, 801ho, 207dong, Mido Apt. Daechi 2- dong, SEOUL, KR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 MP3-spillere, navigasjonsutstyr for kjøretøyer i form av fastmonterte (on-board) datamaskiner; DMB-er (digitale multimediasendingsmottakere); PMP-er (bærbare multimediaspillere) PDA-er (personlige digitale assistenter; kameramoduler for mobiltelefoner; hodetelefoner; øretelefoner; høyttalere; mikrofoner; trådløse telefoner; øretelefonmikrofoner; hodemikrotelefoner, nemlig mobile hodemikrotelefoner og trådløse hodemikrotelefoner til bruk med telefoner, datamaskiner og radioer; mottakerenheter, nemlig mottakere for mobile innretninger og mottakere for hodemikrotelefon-innretninger; batteriladere i kombinasjon med høyttalere; ladere for akkumulatorer; kassett-adaptere for bilstereoer; fiberoptiske kabler; strømkabler; elektriske ledninger; telefonledninger; elektriske koplingsbokser; telekommunikasjonskabler; overtrukne ledninger (covered wires) nemlig ledninger overtrukket med silikon, plast, glass og isolerte ledninger; telegrafledninger; fjernkontroller til fjernsynsapparater, lydanlegg, kassettspillere, CD-spillere og MP3-spillere. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet JP (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITI INFINITI Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takara-cho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, geodetiske, fotografiske, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll, livredning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, brannslukningsapparater. Klasse:14 Edle metaller; nøkkelringer (bijouteri); dekketøy av edle metaller; nøtteknekkere, pepperbøsser, sukkerskåler, saltbøsser, eggbegere, serviettholdere, serviettringer, brett og beholdere for tannstikkere, alt av edelmetall; nåleskrin av edelmetall; lyseslukkere og lysestaker av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall; blomstersokler og blomsterboller av edelmetall; troféer (premiebegere); jubileums/minne-skjold; smykker; portemoneer og lommebøker av edelmetall; halvbearbeide edelstener og deres imitasjoner; pudderdåser av edelmetall; skoornamenter av edelmetall; klokker og ur; artikler for røkere av edelmetall. Klasse:16 Forseglingsvoks; regletter (stempler); trykkerityper; kopieringsmaskiner; adresseringsmaksiner; fargebånd; automatiske frimerkepåføringsmaskiner; elektriske stiftemaskiner for kontorbruk; kontormaskiner for å klistre konvolutter; maskiner for stempling av frimerker; tegneredskaper; skrivemaskiner; sjekkskrivere; stensilmaskiner; relieffduplikatorer; makuleringsapparater for kontorbruk; frankeringspåtrykksmaskiner; rotasjonsduplikatorer; markeringsmaler; elektriske blyantspissere; malerkoster; bleier av papir; beholdere av papir for industriell pakking; plastfilm til innpakkingsformål (for husholdningsbruk); søppelposer av papir (for husholdningsbruk); søppelposer av plast (for husholdningsbruk); papirmønstre; skredderkritt; papirbannere; papirflagg; innendørs akvarier og deres tilbehør; hygienisk papir; papirhåndklær; papirservietter; håndhåndklær av papir; papirlommetørklær; bagasjemerkelapper; trykte lotterikuponger (ikke leketøy); bordduker av papir; papir og papp; skrivesaker og papirvarer; malerier og kalligrafiarbeider; fotografier; fotografistativer. Klasse:30 Bindemidler for spiseis; mørningspreparater for kjøtt, for husholdningsbruk; preparater for stivning av pisket krem; aromatiske preparater for bruk i næringsmidler (unntatt eteriske oljer); kaffe og kakao; is; konfektyrer, krydder; iskremblandinger; sorbetblandinger; ubrent kaffe; mandelmasse; kinesiske dampkokte smultboller (Gyoza); smørbrød; kinesiske dampkokte smultboller (Shumai); sushi; stekte boller av pannekakerøre med små biter av blekksprut (Takoyaki); dampede boller fylt med finhakket kjøtt; hamburgere; pizza; lunsjesker; kjøttpaier; ravioli; gjærpulver; gjær; bakepulver; sake bunnfall (for næringsmidler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OSLO MUSIKKAKADEMI ANS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Oslo Musikkakademi ANS, Lørenvangen 23, 0580 OSLO, Klasse:16 Standard brevark, brosjyrer og plakater (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ULTRA-CROSS ULTRA-CROSS C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:10 Medisinske instrumenter og apparater, nemlig katetre og katetreskafter som har et belegg, herunder slike med antimikrobisk eller hydrofile egenskaper, katetre og kateterskafter. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Johs Lothe AS, Postboks 119, 5501 HAUGESUND, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; spedisjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWER SLEEVE POWER SLEEVE The Gillette Co, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Batterier og batteriladere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mimi mimi LISE METTE YUEN, Borgenveien 47, 0370 OSLO, Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/886,006 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EBYONT EBYONT Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker for behandling eller forebygging av metabolismeforstyrrelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PORTO PORTO Vestre AS, Kongleveien 44, 0860 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:20 Gate- og parkmøbler. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYGRID MYGRID The Gillette Co, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Batterier og batteriladere, deler og utstyr til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Marine Harvest Holding AS, Postboks 1086 Sentrum, 0104 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Fisk og skalldyr (ikke levende); fisk- og skalldyrprodukter, herunder fiskefileter, fisk og skalldyrhermetikk, fiskemel, kråkebolleprodukter; ferdigretter bestående av fisk og skalldyr. Klasse:31 Levende fisk og skalldyr, kråkeboller; næringsmidler for dyr (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Marine Harvest Holding AS, Postboks 1086 Sentrum, 0104 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:29 Fisk og skalldyr (ikke levende); fisk- og skalldyrprodukter, herunder fiskefileter, fisk og skalldyrhermetikk, fiskemel, kråkebolleprodukter; ferdigretter bestående av fisk og skalldyr. Klasse:31 Levende fisk og skalldyr, kråkeboller; næringsmidler for dyr 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei ABI Co Ltd, Namiki, ABIKO-SHI, CHIBA, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:11 Superhurtige frysemaskiner for bevaring av friskhet i matingredienser og matprodukter og som muliggjør langtidslagring; frysere; kjøleskap, -rom og -anlegg eller frysekabinett; kjøle-eller fryseutstillingsmontere; matopptiningsmaskiner for kommersiell bruk. Klasse:29 Frossent fjærkre og vilt; frossent kjøtt; frosne pølser, skinke og bacon; frossen fisk, krabbe, hummer, reker, skjell, muslinger, strandskjell, kråkeboller; akkar; blekksprut, østers, rognfisk (ikke levende) og fiskerogn; frosne skalldyr (ikke levende); frossen sjømat; frosne grønnsaker; frossen frukt, behandlede grønnsaker og frukt; frosne bønner for mat; frosne nøtter; frosne sjampinjonger; frosne trøfler; frosne sjøvekster; frosne egg; frossen japansk tofu; frosne supper (ferdigmat); frossen stuing (ferdigmat); frosne karriretter (ferdigmat); frossen melk; frossent smør; frossent syltetøy; frosne oljer og fett til mat. Klasse:30 Frosne pizzaer; frossen pasta; frosne paier; frossen ravioli; frosne nudler; frosne kinesiske dumplings; frossen sushi; frosne lunsjmåltider (ferdiglagede); frossen pilaf; frosne frokostblandinger; frossent havremel; frosne risboller; frosne riskaker(mochi); frossen ris (renset); frossent korn for spising; frosne brød og boller; frosne sandwicher; frosne hamburgere; frosne pølser; frosne småkaker, kjeks, sjokolade, godterier, karameller, smultringer; kaker, konditorvarer og konfektyrer; frossen yoghurt; frossen iskrem; frossen kaffe (brente, pulver, granulert eller i drinker); fossen kakao (brente, pulver, granulert eller i drinker); frossen soyabønnepasta (smakstilsetning); frossen soyasaus; frossent matkrydder. Klasse:31 Friske frukter; friske grønnsaker; friske nøtter; friske sjampinjonger, friske trøfler; friske sjøvekster; ubearbeidet korn for spising; levende fisk, krabber, hummer, reker, skjell, muslinger, strandskjellkråkeboller, akkar, blekksprut, østers, rognfisk for humanmat og dyremat; næringsmidler til dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VitaOmega3 VitaOmega3 Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse:3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn og forbinidingsstoffer. Klasse:29 Kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VitaVitamin VitaVitamin Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse:3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn og forbinidingsstoffer. Klasse:29 Kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen helsehaven TRONDHJEM MEDISINSKE SENTER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Aristoteles Eiendom AS, prinsesgt. 39, 7011 TRONDHEIM, Tibe T Reklamebyrå, Fjordgt. 3, 7010 TRONDHEIM, Klasse:35 Forretningsvirksomhet; salg av helsekostprodukter fra fast utsalgssted. Klasse:44 Helsetjeneste, klinikker, medisinske tjenester, helsefaglig rådgivning. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUNN NÅ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; kompaktdisker, innregistrerte og nedlastbare datamaskinprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVDer. Klasse:16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). Klasse:41 Forlagsvirksomhet, inklusiv elektronisk forlagsvirksomhet; utgivelse av aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker; klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd eller DVDer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EILEO EILEO Eileo SAS, Paris Cyber Village, 204 R De Crimee, PARIS, FR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Kassaapparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvarer (innregistrerte programmer); computer periferiutstyr; elektriske batterier; detektorer; elektriske kabler og ledninger; elektriske relé; beskyttelsesanordninger (personlige-) mot ulykker; diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; chipkort og minnekort. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via datamaskinterminaler eller via fiberoptiske nettverk; radio- eller telefonkommunikasjonsvirksomhet; tjenester for mobil radiotelefoni; tilveiebringe tilgang til et globalt datanettverk; elektroniske displaytjenester (telekommunikasjon); forbindelse via telekommunikasjon til et globalt datanettverk; nyhets- og nyhetsinformasjonsbyråer; utleie av telekommunikasjonsapparater; radio- eller fjernsynskringkasting; telekonferansetjenester; tjenester i forbindelse med elektronisk post; utleie av tilgangstid til globale datanettverk. Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; transporteringsinformasjon; sleping; utleie av garasjer, bilverksteder og parkeringsplasser; utleie av kjøretøy; taxitransport; reisereservasjonstjenester. Klasse:42 Evalueringer, estimater og forskning innen områdene vitenskap og teknologi; design og utvikling av computer hardware og software; forskning og utvikling (for andre); tekniske prosjektstudier; design, installasjon, vedlikehold, oppdatering og utleie av programvarer; datamaskinprogrammering; konsultasjoner innen området datamaskiner; konvertering av data og dataprogrammer (unntatt fysisk konvertering); konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske media; teknisk inspeksjon av kjøretøy. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen eileo (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Penetrace Monitoring Return on Marketing Investments (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Eileo SAS, Paris Cyber Village, 204 R De Crimee, PARIS, FR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Kassaapparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner; programvarer (innregistrerte programmer); computer periferiutstyr; elektriske batterier; detektorer; elektriske kabler og ledninger; elektriske relé; beskyttelsesanordninger (personlige-) mot ulykker; diagnoseapparater, ikke for medisinske formål; chipkort og minnekort. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon via datamaskinterminaler eller via fiberoptiske nettverk; radio- eller telefonkommunikasjonsvirksomhet; tjenester for mobil radiotelefoni; tilveiebringe tilgang til et globalt datanettverk; elektroniske displaytjenester (telekommunikasjon); forbindelse via telekommunikasjon til et globalt datanettverk; nyhets- og nyhetsinformasjonsbyråer; utleie av telekommunikasjonsapparater; radio- eller fjernsynskringkasting; telekonferansetjenester; tjenester i forbindelse med elektronisk post; utleie av tilgangstid til globale datanettverk. Klasse:39 Transportvirksomhet; organisering av reiser; transporteringsinformasjon; sleping; utleie av garasjer, bilverksteder og parkeringsplasser; utleie av kjøretøy; taxitransport; reisereservasjonstjenester. Klasse:42 Evalueringer, estimater og forskning innen områdene vitenskap og teknologi; design og utvikling av computer hardware og software; forskning og utvikling (for andre); tekniske prosjektstudier; design, installasjon, vedlikehold, oppdatering og utleie av programvarer; datamaskinprogrammering; konsultasjoner innen området datamaskiner; konvertering av data og dataprogrammer (unntatt fysisk konvertering); konvertering av data eller dokumenter fra fysiske til elektroniske media; teknisk inspeksjon av kjøretøy. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja PENETRACE AS, Thunes vei 2, 0274 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tunsli og Tunsli & Co. Tunsli og Tunsli & Co. Tunsli & Co AS, Vendla 75C, 1397 NESØYA, Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VitaOmega VitaOmega Vita AS, Haslevangen 15, 0579 OSLO, Advokatfirmaet Sverdrup DA, Postboks 1865 Vika, 0124 OSLO, Klasse:3 Såpe, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn og forbinidingsstoffer. Klasse:29 Kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:44 Hygienisk behandling, hårpleie og skjønnhetspleie for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen THE RTH IS NEAR THE RTH IS NEAR Finavia Oyj, Lentäjäntie 3, VANDA, FI Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:16 Klasse:35 Klasse:39 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Chiquita Minis (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/843,289 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DELTRAN DELTRAN American Precision Industries Inc, 45 Hazelwood Drive, NY14228 AMHERST, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:7 Bremser og clutcher for industrielle maskiner, medisinske maskiner, automasjonsmaskineri for fabrikker, industrielt produksjonsmaskineri, servomotorproduksjonsmaskineri, roboter og materialhåndteringsmaskineri. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:31 Ferske frukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PHOTOSPHERON PHOTOSPHERON Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, PA PHILADELPHIA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:1 Kjemiske produkter for bruk ved framstilling av et vidt utvalg av varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Schianders Schianders Scandinavian Shipping Group AS, Postboks 380, 1326 LYSAKER, Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOBUX BOBUX Christopher Robert Carlyle Bennett, 26 Rarangi Road ST.HELIERS, AUCKLAND, NZ Colleen Frances Bennett, 26 Rarangi Road ST.HELIERS, AUCKLAND, NZ Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen monster (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LIFINITY LIFINITY Panasonic Electric Works Co Ltd, 1048, Oaza Kadoma, KADOMA-SHI, OSAKA, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Monster Worldwide Inc, 622 Third Avenue, NY10017 NEW YORK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Tilveiebringelse av on-line informasjon innen områdene sysselsetting, rekruttering, karriere, personlige forhold relatert til karriere og arbeidsliv, jobbressurser, jobboppføringer; tilveiebringelse av en on-line interaktiv sysselsettingsrådgivningstjeneste og rekrutteringstjeneste; tilveiebringelse av online informasjon vedrørende tjenester av interesse for personer som omplasserers/flytter/bytter arbeid, nemlig resymé/cv- matchende tjenester via worldwide web; jobb- og karrierenettverkstjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen POWER CLIP POWER CLIP The Gillette Co, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Batterier og batteriladere. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen matboka (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja THOMAS THORESEN, Sørkedalsveien 11F, 0369 OSLO, Klasse:35 Utleie av annonseplass Klasse:38 Drift av nettsted Klasse:42 Utvikling av nettsted (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MYKJEMEIR MYKJEMEIR Mykjemeir AS, Lysaker Brygge 28, 1366 LYSAKER, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy og hodeplagg, herunder klær, fottøy og hodeplagg for gymnastikk og sport. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; utstyr til diverse sport og spill; gymnastikk- og sportsartikler, herunder gymnastikk- og sportsapparater, herunder øvelsesapparater [muskelstrekkere] og håndvekter [manualer]. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet, herunder treningsopplæring, treningsvirksomhet, kostholdsundervisning, livsstilsundervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SHUCOON SHUCOON Wolverine International, LP, P.O. Box 268, GRAND CAYMAN, KY Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen bank axess (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANT VALENTÍ SANT VALENTÍ Miguel Torres SA, Miquel Torres i Carbó, 6, VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, ES Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Finansnæringens Servicekontor, Postboks 2473 Solli, 0202 OSLO, Sparebankforeningens Servicekontor, Postboks 6772 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Bankkort, debetkort, kredittkort; elektroniske kort, magnetiske kort; dataprogramvare. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet, banktjenester og finansielle tjenester; bankvirksomhet; finansiell virksomhet; betalingsformidlingstjenester, elektronisk betalingsformidling; nettbanktjenester; betalingtransaksjonsautentifisering og verifiseringtjenester; kredittkorttjenester, debetkorttjenester, betalingskorttjenester, forhåndsbetalingskorttjenester, elektroniske kredit og debet transaksjoner, elektroniske fondsoverføringer, smartkort og elektroniske kontanttjenester; fremskaffelse av betalingsdata og rapporter, forvaltning av finansregisteropplysninger; formidling av finansiell informasjon via et globalt nettverk, prosessering av kreditt og debit transaksjoner ved telefon- og telekommunikasjons-linker; finansiell informasjon formidlet via data ved hjelp av et sikret informasjonsdatanettverk; rådgivningstjenester relatert til betalingstjenester; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; Internett-basert telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; elektrisk dataoverføring over et globalt fjerndatabehandlingsnettverk, inkludert Internet; tjenester for overføring, tilveiebringelse eller visning av informasjon fra en computerlagret databank eller via Internet; tjenester vedrørende elektronisk post, beskjed-sending og -mottak; tilveiebringe multibruktilgang til et sikkert datorisert informasjons-nettverk for overføring og utsendelse av en rekke informasjon innen området finansielle tjenester; leasing av tilgangstid til en computerdatabase. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/933,390 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIVAZ VIVAZ Sony Ericsson Mobile Communications AB, Nya Vattentornet, LUND, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner i form av hodetelefoner og anordninger for hands-free telefon bruk; og tilbehør til mobiltelefoner i form av ladere, batterier, etuier, deksler, holdere, beholdere, dokkingstands og kabler. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Penetrace Penetrace PENETRACE AS, Thunes vei 2, 0274 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOSSIL FOSSIL Fossil INC, 2280 N Greenville Avenue, TX75082 RICHARDSON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Solbriller/øyeskjermer og utstyr til bruk for øyner (eyewear). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen kuraray (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu Kurashiki City OKAYAMA PREFECTURE, KURASHIKI-CITY, JP Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Filtre til bruk i forbindelse med enheter for ballastvannbehandling; filtre til bruk i forbindelse med vannrensningsinstallasjoner; filtre for kloakkrenseanlegg; patroner for filtreringsmaskiner; skrivere for kommersiell eller industriell bruk; maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for bruk i forbindelse med landkjøretøyer); maskinkoblinger og overføringskomponenter (unntatt til bruk for landkjøretøyer); landbruksverktøy og -redskaper annet enn manuelle; utklekkingsmaskin for egg. Klasse:11 Filtreringsinstallasjoner for ballastvannbehandling; filtreringsinstallasjoner for vannrensning; filtreringsinstallasjoner for kloakkrensning; enheter for ballastvannbehandling; vannrensningsinstallasjoner; renseinstallasjoner for kloakkvann; kloakkrenseanlegg; septiktanker til industriell bruk; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:12 Ballastapparater for skip; ballastvannenheter for skip; setetrekk for kjøretøyer; tilpassede trekk for kjøretøyer; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen azai azai WORLDWIDE RESPONSE, Postboks 1202, 0110 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STYLESHOTS STYLESHOTS Unilever Plc, Port Sunlight, CH624ZD WIRRAL, MERSEYSIDE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Såper; parfyme; essensielle oljer; deodoranter og antiperspiranter; hårpleieprodukter; hårfargemidler, hårfargestoffer, hårlosjoner, hårbølgingspreparater, shampoer, kondisjoneringsmidler, hårspray, hårpulver, hår behandlingsmidler, hårlakk, hårmousses, glansemidler for hår, hårgels, fuktighetsgivende hårpleiemidler, hårvæsker, beskyttende hårpleiemidler, hårpleiemidler for håruttørking, håroljer, hår-tonic, hårkremer, bade- og dusjpreparater, ikke-medisinerte toalettpreparater, hudpleie preparater; kosmetikk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen refta refta ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, ULM, DE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/845,741 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TEZUME TEZUME Eli Lilly and Co, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk i behandling av diabetes; farmasøytiske preparater til bruk i behandling av revmatisk artritt; farmasøytiske preparater til bruk i behandling av Crohns sykdom; farmasøytiske preparater til bruk i behandling av psoriasis; farmasøytiske preparater til bruk i behandling av autoimmune forstyrrelser; farmasøytiske preparater til bruk i behandling av kreft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/846,854 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIXIA PIXIA KCI Licensing Inc, 8023 Vantage Drive, TX78230 SAN ANTONIO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; apparater og instrumenter for sår behandling og sår terapi; medisinske instrumenter nemlig en pumpeenhet for bruk i forbindelse med sårterapi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NEW ORLEANS ORIGINAL SOUTHERN COMFORT EST 1874 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Southern Comfort Properties Inc, 4040 Civic Center Drive, CA94903 SAN RAFAEL, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker, herunder destillert sprit. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 50/12-2012.12.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 08/15-2015.02.16 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer