nr 44/ NO årgang 95 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 44/ NO årgang 95 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /05 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser i innsigelsessaker Begrensing av varer og tjenester for internasjonale merker Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerker Overdragelser og navn-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet, (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /05 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/177,412 ADVANTAGE 4D netaxept Netaxept AS, Postboks 1181, Sentrum, 0107 Oslo, NO Simonsen Føyen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; betalingformidlingstjenester; tilrettelegging for, og tilveiebringelse av betalingformidlingtjenester via Internett. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; drift av Internettportaler. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organiserig av reiser; logistikktjenester; logistikk via Internett. ADVANTAGE 4D General Electric Co, 1 River Road, NY12345 SCHENECTADY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Programvare til medisinsk anvendelse for CTskannere som visualiserer tredimensjonale tumorbevegelser under/i løpet av respirasjonssyklus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EAXEPT EAXEPT Gjensidige Nor Sparebank, Postboks 1172, 0107 Oslo, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 3

4 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/358,883 eaxept Gjensidige Nor Sparebank, Postboks 1172, 0107 Oslo, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ALCON INFINITI ALCON INFINITI Alcon Inc, Case Postale 62, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 10 Oftalmiske medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater. Mi SWACO M-I LLC, 5950 North Course Drive, TX77072, Houston, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Borevæsker for bruk i undergrunnsbrønner, nemlig boreslam, kompletteringsvæsker, overhalingsvæsker og brønnboringsvæsker; kjemiske produkter for bruk med borevæsker, additiver for bruk med borevæsker; boreslam og borevæsker. 6 Boreverktøy, nemlig avfallskurver. 7 Utstyr for petroleumsindustrien, nemlig prosessutstyr for borevæske (faststoffstyring), nemlig shakere, sandutskillere, siltutskillere, slamrensere, sentrifuger og væskebearbeidingssystemer, og trykkreguleringsutstyr, nemlig reduksjonsventiler, gassutskillere, sentrifugale gassutskillere, H2Sslamgasseparatorer, doble slamgasseparatorer for horisontal boring, og totale gassoppdemmingssystemer; brønnverktøy nemlig skrubber, børster, avviksoverganger (drift subs), overgangsstykker for borkroner (bit subs), og fluidfortrengningsverktøy (fluid displacement tools). 8 Brønnverktøy, nemlig skraper. 9 Utstyr for petroleumsindustrien, nemlig rigginstrumenteringsutstyr; mikroprosessorstyrte boredekkmonitorer som overvåker og fremviser ulike borefunksjoner med alarmer; elektroniske boreslamvolumtotalisatorer og returstrømningssensorer; boremålere, brønnverktøy, nemlig magneter. 42 Brønnborings- og brønntestingstjenester for undergrunnsbrønner, nemlig tjenester i forbindelse med undergrunns-brønnboringsoperasjoner inkludert teknisk rådgivning vedrørende borevæsker og bruk av borevæsker; rådgivning om datastyring, produktstyring og trykkstyring; ingeniørtjenester i forbindelse med seleksjon og bruk av spesialutstyr for undergrunnsbrønnboringsoperasjoner. 4

5 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/358,888 M-I SWACO alm senteret M Søvik Produktutvikling, 6386 MÅNDALEN, NO Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 16 Trykksaker knyttet til behandlingssenter for overvektige; instruksjons- og undervisningsmateriell vedrørende kosthold, mosjon og trivsel i forbindelse med slankeopphold. 39 Turistservice. 41 Helseklubber for fysisk trening; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker, rekonvalesenshjem og rekreasjonshjem; slankeopphold. M-I SWACO M-I LLC, 5950 North Course Drive, TX77072 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 1 Borevæsker for bruk i undergrunnsbrønner, nemlig boreslam, kompletteringsvæsker, overhalingsvæsker og brønnboringsvæsker; kjemiske produkter for bruk med borevæsker, additiver for bruk med borevæsker; boreslam og borevæsker. 6 Boreverktøy, nemlig avfallskurver. 7 Utstyr for petroleumsindustrien, nemlig prosessutstyr for borevæske (faststoffstyring), nemlig shakere, sandutskillere, siltutskillere, slamrensere, sentrifuger og væskebearbeidingssystemer, og trykkreguleringsutstyr, nemlig reduksjonsventiler, gassutskillere, sentrifugale gassutskillere, H2Sslamgasseparatorer, doble slamgasseparatorer for horisontal boring, og totale gassoppdemmingssystemer; brønnverktøy nemlig skrubber, børster, avviksoverganger (drift subs), overgangsstykker for borkroner (bit subs), og fluidfortrengningsverktøy (fluid displacement tools). 8 Brønnverktøy, nemlig skraper. 9 Utstyr for petroleumsindustrien, nemlig rigginstrumenteringsutstyr; mikroprosessorstyrte boredekkmonitorer som overvåker og fremviser ulike borefunksjoner med alarmer; elektroniske boreslamvolumtotalisatorer og returstrømningssensorer; boremålere, brønnverktøy, nemlig magneter. 42 Brønnborings- og brønntestingstjenester for undergrunnsbrønner, nemlig tjenester i forbindelse med undergrunnsbrønnboringsoperasjoner inkludert teknisk rådgivning vedrørende borevæsker og bruk av borevæsker; rådgivning om datastyring, produktstyring og trykkstyring; ingeniørtjenester i forbindelse med seleksjon og bruk av spesialutstyr for undergrunnsbrønnboringsoperasjoner. 5

6 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LINUM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LINUM Linum AB, Hanselligatan 6, UPPSALA, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 24 Sengetekstiler, sengetøy, innredningstekstiler, kjøkkentekstiler, metervarer. 27 Tepper, ryer, matter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOFLANCE SOFLANCE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Lansetter. Merket er et rent figurmerke O2 Ltd, Wellington Street, Slough, SLI1YP BERKSHIRE, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; Edb- og telekommunikasjonsprogramvare; telekommunikasjonsutstyr, særlig for bruk i stasjonære nettverk og mobil-radio områder; apparater til overføring av lyd og bilder; telekommunikasjonsapparater; mobile telekommunikasjonsapparater; mobiltelekommunikasjons-håndsett (handsfree), og håndmikrofoner; datamaskinprogramvare (hardware og software); datamaskin software til å laste ned fra internett; PDA (personlig digital assistent-pc), lommedatamaskiner, mobiltelefoner, bærbare Pc-er, telekommunikasjonsnettverks apparater; driver programvare (software) til telekommunikasjonsnettverk og til telekommunikasjonsapparater; datamaskinprogramvare på CD ROM, SD (sikre digitale) kort; deler og tilbehør til ovennevnte varer. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; utleie av telekommunikasjonsutstyr; fremskaffelse av tjenester i forbindelse med online tjenester, nemlig oversending av alle slags beskjeder og informasjon; telefoninformasjons tjenester, særlig direkte tilkobling til nødvendig forbindelse, kommunikasjon og videreformidling av telefonnumre, adresser, telefaksnumre; telekommunikasjonstjenester; mobiltelekommunikasjonstjenester; telekommunikasjonsportal tjenester; internettportaltjenester; mobiltelekommunikasjonsnettverk-tjenester; 6

7 registrerte varemerker /05 internett tilgang-tjenester; fremskaffelse av applikasjonsog søknadtjenester; - og tekstmelding-formidlings tjenester; støttefunksjons- tjenester for telekommunikasjonsnettverk og telekommunikasjonsapparater; styrings- og overvåknings-tjenester for telekommunikasjonsnettverk og telekommunikasjonsapparater; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester. 42 Ingeniørtjenester; Edb-programmering; datamaskinprogrammeringstjenester; fremskaffelse av ekspertuttalelser; forskning (både teknisk og juridisk) angående industrielle eiendomsrettigheter; teknisk rådgivning og fremskaffelse av ekspertise; utleie av databehandlings utstyr og datamaskiner; administrasjon, bruk og utnyttelse av opphavsrett; utnyttelse av industrielle eiendomsrettigheter; design av installasjoner og utstyr for telekommunikasjon; utleie av tilgangstid til datanettverk og databaser, særlig på Internett; databasetjenester; værmeldingstjenester; meglingstjenester som ikke inngår i andre klasser, juridiske meglingstjenester og voldgifts-tjenester; forsking på områdene telekommunikasjons-teknikk; informasjonsog rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AXYS AXYS Advent Technology Inc, 301 Brannan Street, 6th floor, CA94107 SAN FRANCISCO, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 TRONDHEIM, NO 9 Computer Software; Computer software i kombinasjon med nedlastbare brukermanualer og instruksjonsbøker derfor, solgt som en enhet; forannevnte varer for investeringssporing, porteføljeanalyse, investeringsrapportering og/eller målbar investeringsinnsats. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. SAMPOERNA X-tra P T Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk, Jalan Rungkut Industri Raya 18, SURABAYA, ID AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker. 7

8 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke Monster Cable Products Inc, 455 Valley Drive, CA94005 BRISBANE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Elektriske og elektromagnetiske innretninger for overføring, forsterking, mottakelse og konvertering av signaler, nemlig kabler, ledninger, koplinger, koplingsstykker, stikkontakter og kontrollinnretninger for bruk med elektriske og elektroniske innretninger og datainnretninger; høyttalere; stereoforsterkere; opptaksmedia, nemlig cd-plater med forhåndsinnspilt musikk; tilbehør for telefoner; utstyr og tilbehør for mobiltelefoner; datakomponenter og -tilbehør; utstyr og tilbehør i forbindelse med lyd; utstyr og tilbehør for video; utstyr og tilbehør for elektroniske spill; elektriske kraft- og strømkontrollkomponenter og -tilbehør; innretninger for energiutjevning; oppladbare og ikke-oppladbare batterier, og ladere for batterier. Merket er et rent figurmerke Monster Cable Products Inc, 455 Valley Drive, CA94005 BRISBANE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Elektriske og elektromagnetiske innretninger for overføring, forsterking, mottakelse og konvertering av signaler, nemlig kabler, ledninger, koplinger, koplingsstykker, stikkontakter og kontrollinnretninger for bruk med elektriske og elektroniske innretninger og datainnretninger; høyttalere; stereoforsterkere; opptaksmedia, nemlig cd-plater med forhåndsinnspilt musikk; tilbehør for telefoner; utstyr og tilbehør for mobiltelefoner; datakomponenter og -tilbehør; utstyr og tilbehør i forbindelse med lyd; utstyr og tilbehør for video; utstyr og tilbehør for elektroniske spill; elektriske kraft- og strømkontrollkomponenter og -tilbehør; innretninger for energiutjevning; oppladbare og ikke-oppladbare batterier, og ladere for batterier. 8

9 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLOSSACTION (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLOSSACTION Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories), 4 Robert Speck Parkway, ONL4Z4C5 MISSISSAUGA, CA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 21 Tannbørster (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Fargen er lilla og gul. Acai Power Dag Røste, Postboks 284, 4576 LYNGDAL, NO 29 Konserverte og tørrede frukter. 30 Kaffe, kakao, te, sukker, spiseis, is, saus. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuice, saft. 33 Alkoholholdige drikker. (591) Informasjon om farger som merket kreves vernet for: Fargen er lilla og gul. Acai Energy Dag Røste, Postboks 284, 4576 LYNGDAL, NO 29 Konserverte og tørrede frukter. 30 Kaffe, kakao, te, sukker, spiseis, is, saus. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuice, saft. 33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FETHERLITE FETHERLITE LRC Products Ltd, 35 New Bridge Street, EC4V6BW LONDON, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 10 Kondomer; befruktningshindrende, hygieniske eller profylaktiske innretninger 9

10 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Merket er et rent figurmerke HiTurn AS, Sagvollveien 1, 2830 RAUFOSS, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Merket er et rent figurmerke Sun Chlorella Corp, Karasuma-dori Gojo, Shimogyo-ku, KYOTO, JP ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 3 Ansikts- og kroppskremer. 5 Kost- og ernæringstilskudd. 29 Kost- og ernæringstilskudd. 30 Kost- og ernæringstilskudd, og urtete. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PENTIUM FORTE PENTIUM FORTE Novartis AG, 4002 Basel,, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Veterinære vaksiner. 10

11 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COASTKEY (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM COASTKEY Wireless-Safety AS, Østbyåsen 7, 3480 FILTVET, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 7 Maskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); hydrauliske og pneumatiske døråpnere og -lukkere; start- og stoppeanordninger for motorer, herunder dødmannsknapp og startsperre; styreinnretninger for maskiner og motorer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, og livredning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databy ere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; tyverialarmer; styreanordninger for båter. Merket er et rent figurmerke Elsam A/S, Overgade 45, 7000 FREDERICIA, DK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 40 Bearbeiding av materialer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 11

12 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP barn, diett- og ernæringsveiledning, oppdrett av dyr, veterinære tjenester, utleie av potteplanter, utleie av landbruksmateriell, utleie av medisinske maskiner og - apparater, utleie av fiskemaskiner og -instrumenter, utleie av maskiner og apparater for bruk i skjønnhetssalonger eller frisørsalonger, utleie av gressklippere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REDOXZON Merket er et rent figurmerke Astellas Pharma Inc, 3-11, Nihonbashi-Honcho 2- chome, Chuo-ku, TOKYO, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter, klebemidler (ikke for papirvarer eller husholdningsbruk), plantevekstregulerende preparater, gjødningsmidler, glasseringsmidler for keramikk, høyere fettsyrer, ikkejernholdig metall, ikke-metalliske mineraler, materiell til fotografering, kjemisk papir for forsøk, kunstige søtningsstoffer, mel og stivelse for industrielt bruk, ubearbeidet plast [plast i råform], papirmasse. 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater, oljeimpregnert papir for medisinske formål, hygieniske masker, farmasøytiske oblater (wafer), gas [for forbindinger], tomme kapsler for farmasøytiske preparater, øyelapper, ørebandasjer, menstruasjonsbind, tamponger for menstruasjon, sanitære bleier, menstruasjonstruser, absorberende bomull, hefteplaster, bandasjer for forbindinger, kollodium, ammeinnlegg, tannmaterialer, armbånd for medisinsk bruk, inkontinensbleier, fluefangerpapir, mølldrepende papir, laktose [melkesukker], morsmelkerstatningspulver for spedbarn, sæd for kunstig inseminasjon. 10 Narresmokker, isposeputer [for medisinsk bruk], trekantbandasjer, støttebandasjer, kirurgiske katguter, kopper med tut [for medisinsk bruk], dråpetellere [for medisinsk bruk], smokker for tåteflasker, medisinske isposer, isposeholdere for medisinsk bruk, tåteflasker, termosflasker for amming, bomullsvattpinner, fingerhetter for medisinsk bruk, befruktningshindrende innretninger, kunstig trommehinne, prostetikk- eller fyllmateriale [ikke for dentalt bruk], estetiske massasjeapparater for industrielt bruk, medisinske maskiner og -apparater, elektriske massasjeapparater for husholdningsbruk, hansker for medisinsk bruk, urinaler [for medisinsk bruk], bekkener for hygienisk bruk, ørerensere. 44 Skjønnhetssalonger, frisørsalonger,tilveiebringelse av badehus, stell av hage eller blomsterbed, planting av hagetrær, spredning av kunstgjødsel, ugressbekjempelse, skadedyrbekjempelse [for landbruk], massasje og terapeutisk shiatsu massasje, kiropraktor, moxibustion, behandling ved dislokasjon av ledd, akupunktur, medisinske tjenester, tilveiebringelse av medisinsk informasjon, legeundersøkelser, tannlegebehandling, preparering og utlevering av medisiner, helsetjenester, helsetjenester for gravide og REDOXZON Redox AS, Langøyneset, 6530 AVERØY, NO Curo AS, Postboks 38, 7231 LUNDAMO, NO 7 Desinfiseringsanlegg for brønnbåter. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; desinfisering. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; kjemiske undersøkelser; undervannsundersøkelser; ingeniørvirksomhet. 12

13 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BODYCOMBAT BODYCOMBAT Les Mills International Ltd, Level 2, 150 Victoria Street West, AUCKLAND, NZ Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; cd'er, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg; gymnastikksko, klær for gymnastikk, sportssko, treningstøy. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; apparater og redskaper for fysiske øvelser, håndvekter (manualer), vektstenger og vektskiver for bruk ved trening, apparater for kroppsoppbygging, muskelstrekkere (øvelsesapparater), stasjonære treningssykler, ruller for stasjonære treningssykler. 41 Utdannelses- og kursvirksomhet, sportslige aktiviteter, fysisk trening, gymnastikkundervisning, instruksjon (opplæring), drift av treningsstudioer, utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); drift av fritidsanlegg; rekreasjonsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BODYJAM BODYJAM Les Mills International Ltd, Level 2, 150 Victoria Street West, AUCKLAND, NZ Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; cd'er, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner,dataprogrammer innregistrert på databærere; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg; gymnastikksko, klær for gymnastikk, sportssko, treningstøy. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; apparater og redskaper for fysiske øvelser, håndvekter (manualer), vektstenger og vektskiver for bruk ved trening, apparater for kroppsoppbygging, muskelstrekkere (øvelsesapparater), stasjonære treningssykler, ruller for stasjonære treningssykler. 41 Utdannelses- og kursvirksomhet, sportslige aktiviteter, fysisk trening, gymnastikkundervisning, instruksjon (opplæring), drift av treningsstudioer, utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); drift av fritidsanlegg; rekreasjonsinformasjon. 13

14 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BODYSTEP NORSK KJØTT Gilde Norsk Kjøtt BA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. BODYSTEP Les Mills International Ltd, Level 2, 150 Victoria Street West, AUCKLAND, NZ Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning: apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; cd'er, magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regne-maskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer innregistrert på databærere; brannslukningsapparater. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papir-varer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunst-nere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjéer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg; gymnastikksko, klær for gymnastikk, sportssko, treningstøy. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; apparater og redskaper for fysiske øvelser, håndvekter (manualer), vektstenger og vektskiver for bruk ved trening, apparater for kroppsoppbygging, muskelstrekkere (øvelsesapparater), stasjonære treningssykler, ruller for stasjonære treningssykler. 41 Utdannelses- og kursvirksomhet, sportslige aktiviteter, fysisk trening, gymnastikkundervisning, instruksjon (opp-læring), drift av treningsstudioer, utleie av sportsutstyr (unntatt kjøretøyer); drift av fritidsanlegg; rekreasjons-informasjon. 14

15 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PROVENCE HAGEN direct source Manpower Inc, 5301 North Ironwood Road, WI53217 MILWAUKEE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 35 Arbeidsformidlingstjenester i forbindelse med midlertidige og permanente ansettelser; arbeidsformidlingstjenester tilveiebragt via et globalt datanettverk; arbeidstilsetting, rekruttering, ansettelser, bemannings- og karrierenettverkstjenester; tilveiebringelse av karriereinformasjon via globale datanettverk; samt tilveiebringelse av vikarbyråtjenester via globale datanettverk; tjenester i forbindelse med evaluering av nyansatte og av personer før ansettelse, nemlig testing for å fastslå kompetanse. 42 Tilveiebringelse av midlertidig bruk av on-line ikke-nedlastbar programvare til bruk ved ansettelses- og bemanningsplanlegging av arbeidsgivere, bestilling av vikarbyråtjenester, ansettelse av permanente arbeidstakere fra et vikarbyrå samt sporing og analyser av arbeids- og bemanningsallokering. PROVENCE HAGEN L'Occitane SA, Zone Industrielle Saint-Maurice, MANOSQUE EN PROVENCE, FR Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Såper, shampoer og badeskum; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårprodukter, herunder hårvann, tannkrem, røkelse, ambra, tørkede blomster som varmes for å avgi duft, stemningsparfymer, duftposer for parfymering av tøy. 29 Kjøtt, fisk, vilt og fjærkre; kjøttekstrakter; konserverte, tørkede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy og kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Spiselig fett; smør; delikatessevarer; spekemat; skalldyr (ikke levende); kjøttog fiskekonserver; ost; melkedrikker og drikker hovedsakelig av melk. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og kornprodukter, brød, konditorvarer og konfektyrer, spiselig is; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser og dressing, krydder, naturlig is. Sandwicher, pizza; pannekaker; kjeks; kaker, toast (ristet brød); sukkervarer og konfektyrer; sjokolade; drikker basert på kakao, kaffe, sjokolade og te. 31 Jordbruks-, hagebruks- og landbruksprodukter som ikke er bearbeidet eller omarbeidet; levende dyr, friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Naturlig gress; levende skalldyr; levende agn; levende agn til fiske; ikke bearbeidede korn og kornplanter; buskevekster; planter; stiklinger; trær; sitrusfrukttrær; ubearbeidet tre og tømmer; tørkede planter til dekor; dyrefôr. 15

16 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 76/592,801 CHROMEBOSS CHROMEBOSS Eckel Manufacturing Company Inc, P.O.Box 1375, TX79760 ODESSA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 7 Drevne rørtenger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REPMA COATSCALEREMOVER Trustper, c/o Advokat firmaet Hellerøy & Co DA, Postboks 3, 1401 SKI, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle formål. 2 Rustbeskyttelsesmiddel. 40 Bearbeiding av materialer. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HELLMANN`S HELLMANN`S Conopco Inc, 390 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HELLMANN`S HELLMANN`S Conopco Inc, 390 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 16

17 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/434,473 CHOICEADVANTAGE Gilde Gilde Norsk Kjøtt BA, Postboks 360 Økern, 0513 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater og substanser; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tornete og kokte frukter og grønnsaker: geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 30 Sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter og pizza. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. CHOICEADVANTAGE Choice Hotels International Inc, Columbia Pike, MD20901 SILVER SPRING, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av hoteller og moteller, nemlig forvaltning av reservasjoner, fortegnelse over inventar, gjestedata, priser, innsjekking/utsjekking, folio og konto/avregning, og rapporterings- og avgiftsforvaltningstjenester via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NOCTURNE NOCTURNE Tattinger Compagnie Commerciale et Viticole Chapenoise en abrégé Tattinger CCVC SA, 9 Place Saint-Nicaise, REIMS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 17

18 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARIOFF (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MARIOFF Marioff Corp OY, Pl 25, Vanda,, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Brannslukningsapparater; sprinkleranlegg for brannbeskyttelse; vanntåkesystemer for brannbeskyttelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Venuz Vital Art of Love AS, Postboks 107, 1471 LØRENSKOG, NO 5 Urtebasert kosttilskudd. SKANOL Skanol A/S, Borneovej 20, 6000 ÅRHUS C, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RUBICON RUBICON Bazar AS, Postboks 505 Økern, 0512 OSLO, NO 30 Ris. Krydder. 32 Softdrinks. 18

19 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP 2004/ DATSUN 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. DATSUN Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller; nøkkelringer (bijouteri); dekketøy av edle metaller; nøtteknekkere, pepperbøsser, sukkerskåler, saltbøsser, eggbegere, serviettholdere, serviettringer, brett og beholdere for tannstikkere, alt av edelmetall; nåleskrin av edelmetall; lyseslukkere og lysestaker av edelmetall; smykkeskrin av edelmetall; blomstersokler og blomsterboller av edelmetall; troféer (premiebegere); jubileums/minne-skjold; smykker; portemoneer og lommebøker av edelmetall; halvbearbeide edelstener og deres imitasjoner; pudderdåser av edelmetall; skoornamenter av edelmetall; klokker og ur; artikler for røkere av edelmetall. 16 Lim og andre klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk; forseglingsvoks; regletter (stempler); trykkerityper; kopieringsmaskiner; adresseringsmaskiner; fargebånd; automatiske frimerkepåføringsmaskiner; elektriske stiftemaskiner for kontorbruk; kontormaskiner for å klistre konvolutter; maskiner for stempling av frimerker; tegneredskaper; skrivemaskiner; sjekkskrivere; stensilmaskiner; relieffduplikatorer; makuleringsapparater for kontorbruk; frankeringspåtrykkmaskiner; rotasjonsduplikatorer; markeringsmaler; elektriske blyantspissere; malerkoster; bleier av papir; beholdere av papir for industriell pakking; plastfilm til innpakkingsformål (for husholdningsbruk); søppelposer av papir (for husholdningsbruk); søppelposer av plast (for husholdningsbruk); papirmønstre; skredderkritt; papirbannere; papirflagg; innendørs akvarier og deres tilbehør; hygienisk papir; papirhåndklær; papirservietter; håndhåndklær av papir; papirlommetørklær; bagasjemerkelapper; trykte lotterikuponger (ikke leketøy); bordduker av papir; papir og papp; skrivesaker og papirvarer og studiemateriell; trykksaker; malerier og kalligrafiarbeider; fotografier; fotografistativer. 28 Skivoks; underholdningsmaskiner og apparater for fornøyelsesparker (unntatt videospillmaskiner for spillehaller); leker for husdyr; leketøy; dukker; japanske spillkort (Utagaruta); japanske sjakkspill (Shogi spill); terninger; japanske terningspill; terningsbeger; sjakkspill; damspill (damspillsett); trylleapparater; dominospill; spillkort; japanske spillkort (Hanafuda); Mah-jong; spillemaskiner og apparater; billiardutstyr; sportsutstyr; fiskeredskaper; innretninger for innsamling av innsekter. 19

20 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet JP NISSAN NISSAN Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Lim og andre klebemidler for papirvarer og husholdningsbruk; forseglingsvoks; regletter (stempler); trykkerityper; kopieringsmaskiner; adresseringsmaskiner; fargebånd; automatiske frimerkepåføringsmaskiner; elektriske stiftemaskiner for kontorbruk; kontormaskiner for å klistre konvolutter; maskiner for stempling av frimerker; tegneredskaper; skrivemaskiner; sjekkskrivere; stensilmaskiner; relieffduplikatorer; makuleringsapparater for kontorbruk; frankeringspåtrykkmaskiner; rotasjonsduplikatorer; markeringsmaler; elektriske blyantspissere; malerkoster; bleier av papir; beholdere av papir for industriell pakking; plastfilm til innpakkingsformål (for husholdningsbruk); søppelposer av papir (for husholdningsbruk); søppelposer av plast (for husholdningsbruk); papirmønstre; skredderkritt; papirbannere; papirflagg; innendørs akvarier og deres tilbehør; hygienisk papir; papirhåndklær; papirservietter; håndhåndklær av papir; papirlommetørklær; bagasjemerkelapper; trykte lotterikuponger (ikke leketøy); bordduker av papir; papir og papp; skrivesaker og papirvarer og studiemateriell; trykksaker; malerier og kalligrafiarbeider; fotografier; fotografistativer. 28 Skivoks; underholdningsmaskiner og apparater for fornøyelsesparker (unntatt videospillmaskiner for spillehaller); leker for husdyr; leketøy; dukker; japanske spillkort (Utagaruta); japanske sjakkspill (Shogi spill); terninger; japanske terningspill; terningsbeger; sjakkspill; damspill (damspillsett); trylleapparater; dominospill; spillkort; japanske spillkort (Hanafuda); Mah-jong; spillemaskiner og apparater; billiardutstyr; sportsutstyr; fiskeredskaper; innretninger for innsamling av innsekter. 30 Bindemidler for spiseis; mørningspreparater for kjøtt, for husholdningsbruk; preparater for stivning av pisket krem; aromatiske preparater for bruk i næringsmidler (unntatt eteriske oljer); te; kaffe og kakao; is; konditorvarer, konfektyrer, brød og boller; krydder; iskremblandinger; sorbetblandinger; ubrent kaffe; kornpreparater; mandelmasse; kinesiske dampkokte smultboller (Gyoza); smørbrød; kinesiske dampkokte smultboller (Shumai); sushi; stekte boller av pannekakerøre med små biter av blekksprut (Takoyaki); dampede boller fylt med finhakket kjøtt; hamburgere; pizza; lunsjesker; varme pølser; kjøttpaier; ravioli; gjærpulver; fermentert ris med malt; gjær; bakepulver; hurtigblandinger for konditorvarer; sake bunnfall (for næringsmidler); renset ris; renset havre; renset bygg; mel for næringsmidler; gluten for næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TONE TONE Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku, YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 12 Kjøretøyer i form av arbeidsvogner, lastebiler, varebiler, gaffeltrucker, traktorer og andre arbeidskjøretøyer, samt deres konstruksjonsdeler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DURANGO DURANGO DaimlerChrysler Corp, 1000 Chrysler Drive, MI AUBURN HILLS, US Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 12 Motorkjøretøyer og deler dertil. 20

21 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUAC BALKAN PIZZA & KEBAB HOUSE Balkan Pizza & Kebab House AS, Torgveien 2, 1400 SKI, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AQUAGEN AQUAGEN Novartis AG, 4002 Basel,, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Veterinære og sanitære preparater, herunder næringsupplementer til fisk og dyr; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 31 Næringsmidler til dyr. DUAC Stiefel Laboratories Inc, 255 Alhambra Circle, Coral Gables, FL , US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 5 Et topisk farmasøytisk middel for behandling av dermatologiske sykdommer, tilstander og lidelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DETEKTOR DETEKTOR Tor Kristiansen, Toftesgate 25D, 0556 OSLO, NO 35 Personellrekruttering og utvelgelse 42 Kvalitetssikring av ansettelsesprosesser 21

22 registrerte varemerker /05 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DCATE Thulefjord Gilde Norsk Kjøtt BA, Lørenveien 37, 0585 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter; pizza. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THULEFJORD THULEFJORD Gilde Norsk Kjøtt BA, Lørenveien 37, 0585 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; ferdigretter; pizza. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. DCATE Stadium AB, Box 773, NORRKÖPING, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 18 Ryggsekker, sportsvesker og paraplyer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; sportshansker; skøyter, snowboards, skateboards, wakeboards, inlines beskyttelsesutstyr til sportsbruk, ikke opptatt i andre klasser; golfartikler; baller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (180) Registreringen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: C24 C24 Promed Pharma AS, Postboks 1219, 3205 SANDEFJORD, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO 5 Farmasøytiske preparater; kosttilskudd. 22

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer