nr 04/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 04/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Internasjonale varemerkeregistreringer...48 Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JØTUL Jøtul AS, Postboks 1411, 1602 FREDRIKSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vogue American-Cigarette Company (Overseas) Ltd, Zählerweg 4, 6300 ZUG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 34 Sigaretter, tobakk, tobakksprodukter, artikler for røkere, lightere, fyrstikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke De Historiske Hotel BA, Postboks 196 Sentrum, 5804 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PREPANRIX GlaxoSmithKline Biologicals SA, Rue de l'institut 89, 1330 RIXENSART, BE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Vaksiner til bruk for mennesker. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ENVIROFLEKK Miljøfornyelse AS, Kirkeveien 71A, 1344 HASLUM, Advokatfirmaet Rohde Garder DA, Postboks 1037 Hoff, 0218 OSLO, 1 Kjemiske produkter til bruk for rengjøring og vedlikehold, herunder for flekkfjerning og rensing. 3 Midler til rengjøring, polering og flekkfjerning, herunder såper. 40 Bearbeiding, omforming eller fremstilling av produkter for renhold og flekkfjerning som beskrevet for klasse 1 og 3. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SET IT AND FORGET IT Cordis Corp, NW 60th Avenue, FL33014 MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 10 Medisinske innretninger i form av katetere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SONGID Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL60196 SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Mobiltelefoner; software, nemlig dataprogrammer innregistrerte og i fast minnekrets for bruk i telekommunikasjonsanordninger og computere for overføring, reproduksjon, aksessering, søk, indeksering og gjenfinning av musikk, spesielt en elektronisk funksjon som forenkler gjenkjennelse av musikk fra mobiltelefoner og andre eksterne kilder funnet i og generert av programvare på mobiltelefoner og computere som viser informasjon om den musikken på mobiltelefoner og computerskjermer. 38 Telekommunikasjon og datakommunikasjonstjenester; rådgivnings- og konsultasjonstjenester vedrørende telekommunikasjon, internett, intranett og ekstranett-nettverkstjenester; fjernstyrt lasting av musikk, videospill, digitale data og computer software; tilveiebringelse av tilgang til et computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUGGEN RETT OG SLETT Luggen, Postboks 269, 9915 KIRKENES, 3 Kosmetikk. 41 Undervisning/utdannelsesvirksomhet 44 Frisør. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: grønnsaker, av frø og såvarer, av naturlige planter og av blomster, av næringsmidler til dyr, av malt; salg av øl, av mineralvann, av kullsyreholdig vann og av andre ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og av fruktjuicer, av saft og av andre preparater til fremstilling av drikker; salg av husholdnings- og av kjøkkenredskaper, av beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), av kammer og av svamper, av børster (ikke malepensler), av materialer for børstebinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av stålull, av glassvarer, av porselen og av keramikk; salg av blekemidler og av andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, av polering, av flekkfjerning samt til sliping, av såper, av parfymevarer, av eteriske oljer, av kosmetikk, av hårvann, av tannpussemidler. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Postboks 2775 Solli, 0204 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, PR-virksomhet; salgsfremmende tjenester, markedsstudier og - undersøkelser; spredning av reklameannonser; utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell; flyveblad og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningsledelse og om forretningsprofilering; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg av matvarer, av husholdningsartikler, parfymeriprodukter; salg av kjøtt, av fisk, av fjærkre og av vilt, av kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og av kokte frukter og grønnsaker, av geleer, av syltetøy, av kompotter, av egg, av melk og av melkeprodukter, av spiselige oljer og av fett; salg av kaffe, av te, av kakao, av sukker, av ris, av tapioka, av sago, av kaffeerstatning, av mel og av næringsmidler av korn, av brød, av bakverk og av konditorvarer, av konfektyrer, av spiseis, av honning, av sirup, av gjær, av bakepulver, av salt, av sennep, av eddik, av sauser, av krydderier, av is; salg av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt av korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og av (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet FI WITAG Saunalahti Group OYJ, Linnoitustie 4B, ESBO, FI Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REXONA CLEAR DIAMOND Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer, kosmetikk; cologne; velduftende toalettvann; parfymert kropps-spray; oljer, kremer og losjoner for huden; barberskum; barber-gels; losjoner til bruk før og etter barbering; talkumpudder; bade og dusj-preparater; hårlosjoner; tannpussemidler; ikke medisinerte munnskyllemidler; deodoranter og antiperspiranter for personlig bruk; ikke medisinske toalettpreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUMACAN Photocure ASA, Hoffsveien 48, 0377 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer; fungicider. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke TrioWeb DA, 6146 ÅHEIM, 4 Veker, oljer og brensel for lamper og lyskilder. 9 Elektriske komponenter til strømproduksjon for hytter, båt, caravan; solcellepaneler med tilhørende komponenter; invertere for 12volts anlegg; lamper og lyskilder, herunder LED og sparepærer. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLOMSTRA Cederroth International AB, Box 715, UPPLANDS VÄSBY, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; naturlige og kunstige gjødningsmidler. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brekke & Strand Akustikk AS, Hovfaret 17, 0275 OSLO, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 37 Konstruksjons-, anleggs- og bygningstjenester samt konsultasjon i forbindelse med dette. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og dertil relatert forskning og design; industrielle analyser og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og programvare; teknisk konsultasjon vedrørende akustikk. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 5 Teststrimler for blodsukkerovervåkingsinstrumenter. 10 Blodsukkerovervåkingsinstrumenter. 16 Trykksaker relatert til oppiysning og instruksjoner om diabetes. 28 Leketøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Fixelator Cinevation AS, Grønland 56, 3045 DRAMMEN, 9 Apparat for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. 41 Opplæringsvirksomhet. 42 Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB SKYBLUE Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Dataspill software; videospill: elektroniske spill; dataperiferiutstyr til bruk for dataspill; dataspillkonsoller og -kontroller; dataspillapparater tilrettelagt for bruk med ekstern skjerm eller monitor; computer software for videospill eller spillemaskiner; elektroniske anordninger til trådløst mottak, lagring og/eller overforing av data og meldinger; computer software for foto og/eller videomanipulasjon; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og all slags underholdningsrelaterte programmer; nedlastbare digitale lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og alle slags underholdningsrelaterte programmer; computer software som tillater brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB OPERATION CREATURE FEATURE Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, W1F7LP LONDON, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 9 Dataspill software; videospill: elektroniske spill; dataperiferiutstyr til bruk for dataspill; dataspillkonsoller og -kontroller; dataspillapparater tilrettelagt for bruk med ekstern skjerm eller monitor; computer software for videospill eller spillemaskiner; elektroniske anordninger til trådløst mottak, lagring og/eller overføring av data og meldinger; computer software for foto og/eller videomanipulasjon; nedlastbare elektroniske publikasjoner; lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og all slags underholdningsrelaterte programmer; nedlastbare digitale lyd- og/eller videoinnspillinger inneholdende musikk og underholdning, fjernsynsprogrammer, filmer, nyheter, sport, spill, kulturelle evenementer og alle slags underholdningsrelaterte programmer; computer software som tillater brukere å utføre elektroniske forretningstransaksjoner via internett. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ECOWAT EcoWat AS, Richard Birkelands vei 2B, 7034 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Destillert vann; rensemidler for vann; kjemiske produkter til industrielle formål. 5 Vann for farmasøytiske, hygieniske eller medisinske formål. 7 Vannseparatorer. 9 Software. 11 Apparater, innretninger, maskiner og installasjoner for rensing og bearbeiding av vann; vannforsyningsinstallasjoner; vannfordelingsinstallasjoner. 32 Vann; mineralvann og kullsyreholdig vann. 40 Vannbehandling; vannrensning. 42 Rådgivning og konsultasjonstjenester i forbindelse med vannbehandling og vannrensing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IMACOL Photocure ASA, Hoffsveien 48, 0377 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer; fungicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alibaba.com Corp, P O Box 847 GRAND CAYMAN, KY Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; data hardware og data/program innlagt i ROM; dataprogramvare (software), nedlastbare dataprogrammer fra internett; CD-plater; digital musikk (nedlastbar fra internett); telekommunikasjonsapparaturer; musematter; tilbehør til mobiltelefoner; briller og solbriller 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Pizzini NorgesGruppen ASA, Postboks 2775 Solli, 0204 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hamburgere; kjøttekstrakter: konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier; sandwiches. 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, PR-virksomhet, salgsfremmende tjenester, spredning av reklameannonser, utsendelse av reklamemateriell, flyveblader og vareprøver; rådgivning om reklame og om organisasjons- og forretningledelse og om forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer, samt sortementsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, storkioksektoren og fast food sektoren, salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av hamburgere, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av sandwiches, pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, av hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis, av salt, pepper, sennep, av eddik, ketchup, sauser, majones og av krydderier. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, forberedelse av tilbrakt mat, tillaging av ferdigmat, kafevirksomhet, restaurantvirksomhet, snack bar virksomhet, catering, tjenester vedrørende tillaging og tilbringelse av ferdigmat og drikke (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gjensidige Forsikring, Drammensveien 288, 0283 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Alarminstrumenter og -apparater, trygghetsalarminstrumenter og apparater. 38 Telefontjenester og telefonisk kommunikasjon vedrørende helsefaglige spørsmål. 44 Bedriftshelsetjeneste; legebehandling, fysioterapitjenester, kirurgi, poliklinikk, psykologtjenester, medisinske tjenester over telenettet, kiropraktorbehandling, akupunkturbehandling; sykehus og legevaktsformidling, konsulenttjenester i helsespørsmål over telenettet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Oppmuntringstilsynet Geir Styve, Hjelmåsen, 5915 HJELMÅS, 35 Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Balraj Kudhail, 95/96 Whitechapel High Street, E17RA LONDON, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; lommebøker; bagger, poser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Arne Joakimsen AS, Breigata 5, 4006 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Salg av kaffe, te, drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker, fruktjuicer, bakverk, konditorvarer, aviser og trykksaker. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; kaféer. 25 Klær; fottøy; hodeplagg; skjørt; t-skjorter; joggebukser; treningsdrakter; gensere; jumpere; cardigans; bluser; bukser; kjoler; shorts; ermeforklær; yttertøy; undertøy; klær i gothstil; klubbekledningsgjenstander; sokker; hansker; leggvarmere; bukseseler; belter. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; emblemer av metall til bekledningsgjenstander; emblemer, ikke av metall til bekledningsgjenstander; selespenner; sysaker; tilbehør til hår; hårspenner; hårklemmer; hårnåler; hårbånd; knapphullsnåler og jakkemerker; brosjer til bekledningsgjenstander; artikler av uedle metaller til bruk som beslag på klær; ornameneter for klær i form av metallnagler (ikke av edelmetall); broderier; elastiske bånd. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM HELL BUNNY Balraj Kudhail, 95/96 Whitechapel High Street, E17RA LONDON, GB Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; lommebøker; bagger, poser. 25 Klær; fottøy; hodeplagg; skjørt; t-skjorter; joggebukser; treningsdrakter; gensere; jumpere; cardigans; bluser; bukser; kjoler; shorts; ermeforklær; yttertøy; undertøy; klær i gothstil; klubbekledningsgjenstander; sokker; hansker; leggvarmere; bukseseler; belter. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser; knapper; knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster; emblemer av metall til bekledningsgjenstander; emblemer, ikke av metall til bekledningsgjenstander; selespenner; sysaker; tilbehør til hår; hårspenner; hårklemmer; hårnåler; hårbånd; knapphullsnåler og jakkemerker; brosjer til bekledningsgjenstander; artikler av uedle metaller til bruk som beslag på klær; ornamenter for klær i form av metallnagler (ikke av edelmetall); broderier; elastiske bånd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/179,789 ENFASHIELD Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Fibertilskudd til næringsmidler for spedbarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ogna Hytter AS, Ogna, 4364 SIREVÅG, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; organisering av messer for salg og markedsføring. 36 Forretninger med fast eiendom; forvaltning av fast eiendom; bestyrelse og forpaktning av fast eiendom; eiendomsomsetning; utleie av fritidsboliger; husleieinnkreving. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjons- og vedlikeholdstjenester vedrørende boliger; eiendomsutvikling. 42 Arkitekttjenester; planlegging og rådgivning vedrørende bygging; oppmåling; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter; kafeer; snack-barer; midlertidig innlosjering; feriehus; turisthytter; hoteller; moteller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THE LUXURY COLLECTION Sheraton International Inc, 1111 Westchester Avenue, NY10604 WHITE PLAINS, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidlig innlosjering. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Volvo Personbilar Sverige AB, GÖTEBORG, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Apparater for innspilling, opptak, sending eller gjengiving av lyd og dvd bilder; databahandlingsutrustninger og datamaskiner; dataprogramvare; dvd-spillere i bilen; lyd- og bildeapparater 11 Klimaanlegg for biler 12 Kjøretøy og farkoster; befordringsmidler til bruk på land, i luft eller i vann samt deler dertil (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, CA91521 BURBANK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder, kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disee materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper; børste, materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. 13

14 registrerte varemerker /08 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XIFAXAN Alfa Wassermann Hungary Kft, Zichy Jeno utca 4/1, 1066 BUDAPEST, HU Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Green Bank Blue Ocean Venture Company A/S, Strandvejen 56, 2900 HELLERUP, DK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; regnskapsføring; bokføring; konsulentbistand og informasjon vedrørende økonomisk virksomhet. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; arrangering og ledelse av konferanser, seminarer, kongresser, møter og utstillinger i forbindelse med bankvirksomhet, finansiell virksomhet, og investeringsvirksomhet; tilveiebringelse av elektroniske on-line publikasjoner (ikke nedlastbare) i forbindelse med forannevnte tjenesteytelser; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet i forbindelse med alle ovennevnte tjenesteytelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM GREEN CREDIT Blue Ocean Venture Company A/S, Strandvejen 56, 2900 HELLERUP, DK Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 35 Bistand ved forretningsledelse; bistand ved forretningsadministrasjon; regnskapsføring; bokføring; konsulentbistand og informasjon vedrørende økonomisk virksomhet. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; valutarisk virksomhet; eiendomsmeglervirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; undervisningsvirksomhet; arrangering og ledelse av konferanser, seminarer, kongresser, møter og utstillinger i forbindelse med bankvirksomhet, finansiell virksomhet, og investeringsvirksomhet; tilveiebringelse av elektroniske on-line publikasjoner (ikke nedlastbare) i forbindelse med forannevnte tjenesteytelser; informasjon, rådgivning og konsulentvirksomhet i forbindelse med alle ovennevnte tjenesteytelser. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIOFAST Medcial Pharma AS, Postboks 1083, 1442 Drøbak, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Dietetiske stoffer for medisinsk bruk; vitaminog mineralpreparater for mennesker; medisinsk kosttilskudd for mennesker, nemlig urte-, mineral- og vitaminpreparater; kosttilskudd; naturmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/676,303 CERIMON PHARMACEUTICALS Cerimon Pharmaceuticals Inc, 111 Huntington Avenue, MA02199 BOSTON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske og biofarmasøytike preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VALUESTREAM Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 42 Rådgivningstjenester til kliniske laboratorier for å oppnå målbare forbedringer i produktivitet og effektivitet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZIPRALASE Shire Human Genetic Therapies Inc, 700 Main Street, MA02139 CAMBRIDGE, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til bruk i behandling av enzym-mangelsykdommer; farmasøytiske preparater til bruk i behandling av Hunter's syndrom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/797,791 IMMUBLEND Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Fibertilskudd til næringsmidler for spedbarn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/179,784 ALTASHIELD Mead Johnson & Company, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Fibertilskudd til næringsmidler for spedbarn. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NiPON Fabrics DW & W International AS, Kjelsåsveien 29 B, 0488 OSLO, 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. Nedenfor nevnte nasjonale registrering, er transformert fra internasjonal registrering nr , i henhold til Madrid protokollen Art. 9 quinquies og varemerkeloven 57 første ledd (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE ALLROUNDER Hansgrohe AG, Auestrasse 5-9, SCHILTACH, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Holder og håndtak for hånddusjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: METHOD PUTKISTO PILATES MP-Bodytechnics for Sports and Dance OY, Sulakekatu 14, JÄRVENPÄÄ, FI Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NETTSUS Kon AS, Postboks 1213, 9262 TROMSØ, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 16

17 registrerte varemerker /08 Nedenfor nevnte nasjonale registrering, er transformert fra internasjonal registrering nr , i henhold til Madrid protokollen Art. 9 quinquies og varemerkeloven 57 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLOR IDEAL Lancôme Parfums et Beauté & Cie, 29, rue du Faubourg Saint-Honoré, PARIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Kosmetikk og sminkeprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HELT OPPLAGT Euromiljø AS, Bjørnerudvn. 12A, 1266 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftrenseapparater og -maskiner. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. BARON OTARD Château de Cognac, Boulevard Denfert Rochereau, COGNAC, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker, unntatt øl. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AMERICAN CHOPPER Discovery Communications Inc, One Discovery Place, MD20910 SILVER SPRING, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Forhåndsinnspilte videoplater og -disker, samt audiovisuelle opptak; forhåndsinnspilte videobånd; forhåndsinnspilte CD-plater; DVD'er og CD- ROM. 25 T-skjorter; pyjamas; hodeplagg, nemlig, hatter, luer, caps, pannebånd, solskjermer og skyggeluer; yttertøy, nemlig, frakker, kåper, jakker, hansker, skjerf, poncho; sports- og fritidsbekledning, nemlig, gensere og trøyer, jogge- og treningsbukser, jogge- og løpedresser; regntøy; undertøy; sports- og turtøy, nemlig, sports-, trenings- og fritidsfottøy, støvler; sportsbekledning, nemlig, gensere (jerseys), kortbokser (shorts), skjorter, gensere; topper (tank tops); bukser; bluser og jakker; kjoler og drakter; vester og trøyer; skjørt; nattbekledning; kapper og kåper; badetøy, nemlig badedrakter, badebukser, strandbekledning, nemlig, tildekningstekstiler og -plagg; slips, skjerf, tørklær, sokker og strømper. 41 Underholdningstjenester i form av et løpende reality-basert fjernsynsprogram; informasjon vedrørende forannevnte, tilveiebrakt via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/127,956 ZENTASE Eurand Pharmaceuticals Ltd, Kilruddery Estate, Southern Cross Road BRAY, COUNTY WICKLOW, IE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater for behandling av gastrointestinale lidelser og sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: free2ze Online Kekken Euro Invest, Sethøyen 67, 5136 MJØLKERÅEN, 38 Sending -multicasting- av lyd, bilde og video over internett til terminaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke S & B Eiendom AS, Postboks 44, 5501 HAUGESUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; bartjenester. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bluewater Insurance ASA, Postboks 1413 Vika, 0115 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; formidling av salgsannonser via elektroniske datanettverk; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; varesalg og on-line varesalg i relasjon til kjøretøy, båter, campingvogner og campingutstyr. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke S & B Eiendom AS, Postboks 44, 5501 HAUGESUND, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; bartjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ZENEO Mars Fishcare Europe, 25, avenue du pont Tasset, MEYTHEY, FR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 7 Luftpumper og vannpumper, filterkassetter for filtreringsmaskiner, pumper for vannstråler, pumper for sirkulering av vann, pumper for dammer og akvarier; filtere i form av filtrereringsmaskiner eller deler av maskiner eller motorer, lufttilførsels- og ventilasjonsutstyr for akvarier. 11 Filtere for brukt fisketanker, vanndammer, apparater for oppvarming, belysning, ventilasjon og sterilisering av vannforsyning, alle for bruk i fisketanker, vanndammer og fontener; undervannspumper, overflatepumper, ventilasjonspumper for hagedammer, svømmebassenger, akvarier, basseng- og vannartikler, deler og tilbehør til de forannevnte varer. 21 Akvarier, integrerte akvarier, innendørsakvarier og deler og tilbehør til de forannevnte varer (inkludert i denne klasse), lokk, overtrekk, beskyttelse og deksler for akvarier. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LEATHERMAN Satinder Vir Singh, Passopveien 5, 1279 OSLO, 25 Klær. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Wilfa AS, Industriveien 25, 1481 HAGAN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overfaring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; maskiner til pisking, miksing og blanding av næringsmidler samt tilbehør til sånne maskiner, solgt samlet eller separat, til hakking, skjæring, kutting, utskjæring, sikting og filtrering av næringsmidler, for juiceekstrahering og for elting; elektriske husholdningsapparater, nemlig blendere, kaffekverner, boksåpnere, miksere, visper, elektriske kniver, elektriske vispere, miksmastere, håndmiksere, blandemaskiner, food prosessorer, pastamaskiner, brødskjæremaskiner, saftpressere, håndmiksere og stavmiksere, elektriske støvsugere, støvsugeslanger, støvsugeposer, vakumpumper. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; hårklippere til personlig bruk (elektriske eller ikke elektriske), neglklippere (ikke elektriske), neglpolerere og neglefiler (elektriske eller ikke elektriske), neglepoleringsfiler (elektriske og ikke elektriske), hårfjerningspinsetter, barbermaskiner (elektriske eller ikke elektriske). 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske strykejern, badevekter, utendørs og innendørs termometere. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, frysing tørking, ventilasjon, luftkondisjonering, luftrensing, luftkjøling, lufttørring, vanntilførsel og sanitære formål; ovner, hårtørrere, ventilatorer (for anbringelse i tak, på gulv og i vinduer), skotørkere, fotvarmere, fotbadeapparater, elektriske varmeputer (ikke til medisinsk bruk), elektriske varmetepper (ikke til 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer