nr 49/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 49/ NO årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Merker som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen EDVARD MUNCH Sven Hauge, Pilestredet 94 C, 0358 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker, brennevin (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rakel Utvik, Sundgt. 48, 5527 HAUGESUND, NO 3 Hud-, fot- og kroppspleieprodukter. 35 Salg av produkter innen hud-, fot- og kroppspleie. 44 Pleie og behandling av hud, føtter og kropp. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NGK SPARK PLUG CO LTD, 14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, NAGOYA CITY, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 7 Tenningsapparater og deres tilbehør som deler av forbrenningsmotorer av alle slag, nemlig tennplugger, glødeplugger, tennplugghetter, tennpluggledninger og tennpluggtenningsspoler. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ICA AB, Svetsarvägen 16, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. 13 Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 15 Musikkinstrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 4

5 registrerte varemerker /08 23 Garn og tråd for tekstile formål. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 27 Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 34 Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; videresalgstjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 40 Bearbeiding av materialer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/225, US 77/225,151 MYFLO Qualcomm Inc, 5775 Morehouse Drive, CA SAN DIEGO, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Lyd-, bilde- og databehandlingsapparater og - utstyr, nemlig nettverks-, administrasjonsoverføringsog mottakersystemer som omfatter eller består av hardware og software for muliggjøring av distribusjon og/eller avspilling av lyd, visuell informasjon og datainformasjon via satellittkommunikasjonssystemer og terrestrielle kommunikasjonssystemer, via nettverkssystemer og via trådløse kommunikasjonssystemer. 35 Databehandlingstjenester, nemlig innsamling og systematisering av data, samt administrasjon av databaser for andre. ; utarbeidelse, forberedelse og behandling av data og audiovisuelle visninger innen feltet telekommunikasjon, overført via satellittkommunikasjonssystemer og terrestrielle kommunikasjonssystemer, nettverkssystemer og trådløse kommunikasjonssystemer. 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig elektroniske overførings- og mottakertjenester for data og audiovisuelle visninger via dataterminaler og trådløse kommunikasjonsinnretninger; satellittkommunikasjonstjenester og terrestrielle kommunikasjonstjenester; tekst- og nummerbaserte, trådløse, digitale meldings/beskjedformidlingstjenester; online dokumentlevering via et globalt datanettverk. 41 Produksjon av audiovisuelt materiale. 42 Dataprogrammeringstjenester, nemlig utarbeidelse, forberedelse og behandling av data og audiovisuelle visninger innen feltet telekommunikasjon, overført via satellittkommunikasjonssystemer og terrestrielle kommunikasjonssystemer, nettverkssystemer og trådløse kommunikasjonssystemer. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bekken & Strøm Holding AS, Postboks 333, 2803 GJØVIK, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 9 Personlig verneutstyr og verneklær mot ulykker. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen QUICKLINE Nexans Norway AS, Regnbuevegen 7, 1405 LANGHUS, NO 9 Elektriske kabler, elektriske ledninger, deler og komponenter til forannevnte varer 11 Varmekabler og rør, deler og komponenter til forannevnte varer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen PROCAM Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO 5 Diagnoseprodukter for påvisning av spor i urin som indikerer tilstedeværelse av prostatakreft. 10 Instrument for diagnoseformål som indentifiserer, fastslår og/eller indikerer cellestatus i urin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen FISHTALK AKVA Group ASA, Postboks 271, 4349 BRYNE, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 9 Dataprogrammer; databehandlingsutstyr; datamaskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer. 42 Utvikling av datamaskiner; utleie av datamaskiner; design av computersystemer; programmering for datamaskiner; utvikling, installasjon, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM LISTEN TO YOUR LIPS R & A Bailey & Co, Nangor House, Western Estate DUBLIN 12, IE Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, NO 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl) (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Devold of Norway AS, Molværsvegen 12, 6030 LANGEVÅG, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 25 Klær; fottøy; hodeplagg; undertøy; sokker; strømper; strømpebukser; votter; hansker; strikkegensere; strikkejakker; sports- og fritidsklær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (558) Merket er et merke i farger ASUSTeK Computer Inc, 4F, No. 150, Li-Te Road, Peitou TAIPEI, TAIWAN, CN Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datamaskiner til hjemmebruk/husholdninger; bærbare datamaskiner; håndholdte datamaskiner; datamaskiner; håndholdte PC'er; PC'er; borddatamaskiner; ultramobile PC'er; hovedkort til datamaskiner; hovedkort; grafiske kort; mobiltelefoner; PC-kabinett; servere til datamaskiner; hovedkort til servere; lydkort; nettverkskort; trådløs lasermus; tastatur til datamaskiner; computer software. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, JP Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 7 Elektriske generatorer og kraftgenererende anordninger som har en kraftvarmeproduksjonsfunksjon; hekketrimmere (maskiner); gressklippere; maskinsprøyter; deler av kraftmaskiner til landkjøretøyer inkludert i klasse 7; maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; deler og tilbehør til de ovennevnte varer, inkludert i klasse 7. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/558,351 PAMPA K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 25 Fottøy; sko, støvler, boots. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BME care BME-Blostrupmoen Medical Equipment AS, Bønsdalsvegen 32, 2073 BØN, NO 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Arbeids- og velferdsetaten, Postboks 5 St. Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 9 Databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer og datamaskiner. 35 Annonse- og reklamevirksomhet. Kontortjenester. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Arbeidsformidling og rekruttering av arbeidskraft. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. Internettjenester, nemlig drift, utvikling og vedlikehold av offentlig eid nettsted for hele arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder tjenesteapplikasjoner og informasjonssider. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, sikkerhetstjenester for beskyttelse av enkeltmennesker. BIOMORPHIC Asics Corp, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 25 Sportssko, pigg- og feltsko, maratonsko, idrettssko, løpesko, treningssko, basketballsko, volleyballsko, tennissko, fotballsko, futsalsko, rugbyfotballsko, sko for amerikansk fotball, baseballsko, håndballsko, badmingtonsko, bordtennissko, trimsko, gymnastikksko, ledersko for heiagjeng, squashsko, banesko, wrestlingsko, boksesko, golfsko, vektløftsko, tai ji quan sko, tae kwon do sko, fektesko, bueskyttersko, bowlingsko, tautrekkingssko, fjellklatrersko, spasersko, kjøresko, arbeidssko, vinterstøvler, polarstøvler, gummistøvler, skistøvler, innesko, vanlige sko, selskapssko, sko, tøfler, sandaler, knotter for sko, pigger for sko, innersåler, t-skjorter, poloskjorter, ermeløse skjorter-, langarmede skjorter, bukser, korte bukser, vester, gensere, skjorter, jakker, frakker, vind- og vanntette jakker, vind og vanntette bukser, treningsgensere, treningsbukser, undertøy, badebukser og -antrekk, løpeantrekk, singletter, klær for sport, pyjamaser, skjørt, uniformer, hansker, sokker, strømper, hodeplagg, badehetter, mansjetter, håndleddsbånd, bandanna, skjerf og sjal, slør, øreklaffer (bekledning), belter. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ELEKTRIS Samba Ndiaye, Frognervn 64, 0266 OSLO, NO 35 Markedsføring av service. 37 Installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ELEKTRIX Samba Ndiaye, Frognervn 64, 0266 OSLO, NO 35 Markedsføring av service. 37 Installasjon og vedlikehold av elektriske anlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pharmachem Laboratories Inc, 265 Harrison Avenue, NJ07032 KEARNY, US Advokat Lill A Grimstad, Kirkevn. l, 1400 SKI, NO 5 Farmasøtiske preparater, mineraler og vitamintiskudd; medisinske preparater for slanking; naturpreparater for slanking; preparater for forbrenning; farmasøtiske midler for fordøyelse; kostfiber; helsekostpreparater. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Logica Plc, Stephenson House, 75 Hampstead Road, NW12PL LONDON, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Vitenskapelige apparater og instrumenter; datamaskiner og databehandlingsutstyr; software for datamaskiner, software produkter, software operativsystemer og datamaskinprogrammer; mikrocomputere; datamaskin hardware; halvlederminne for datamaskiner; datamaskin firmware; tekstprosessorer; optiske, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter for behandling, lagring, innmating, utmating og datavisning; computerperiferiutstyr, printere, printer-convertere, terminaler, monitorer, visuelle display-enheter, tastaturer, hovedkort, grensesnitt-kort, mobilt kommunikasjonsutstyr, herunder handsett; apparater, produkter, programmer og software for ord-, data- og bilde-behandling; apparater, produkter, programmer og software for informasjonsinnsamling, administrasjon, presentasjon og kontroll; magnetiske databærer; apparater for opptak og gjengivelse av lyd; mikroprosessorer; halvlederminne for datamaskiner; mikrochip-kort; smart-kort; kodede hullkort; kodede hullband; bånd, disker og coils; alle magnetiske, kassetter, og spoler for bruk med de forannevnte varer; disketter, diskett-drivenheter, og harddisker; nedlastbare elektroniske publikasjoner; nedlastbar datamaskin-software; interaktivt datamaskin-software; apparater for søking etter elektronisk informasjon fra et globalt datamaskinnettverk eller fra Internet; navigasjons-teknologi og systemer og lokaliseringsteknologi og systemer; lokaliseringsbaserte applikasjoner og teknologier; personlige, mobile og portable kommunikasjonsapparater og instrumenter; apparater og instrumenter for opptaking, mottaking, behandling, gjengivelse og utsendelse av data, lyd og eller bilder; kablede nettverk; telekommunikasjonsapparater og instrumenter; deler og tlbehør for de foran nevnte varer. 35 Forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontortjenester; data-administrasjon; datamaskinbasert data-administrasjon; administrasjon av databaser; reklamevirksomhet, markedsføring og forretningsinformasjonstjenester, alle tilbudt on-line fra et globalt datamaskin nettverk eller fra Internet; innsamling av annonser for bruk som en web-side på et globalt datamaskinnettverk eller på Internet; innsamling av kataloger for publisering på et globalt datamaskinnettverk eller på Internet; forretningsadministrasjonstjenester prosessering av salg gjort på et globalt datamaskinnettverk eller på Internet; konsultasjonstjenester og rådgivningstjenester relatert til valg av og bruk av datamaskiner, datamaskinsystemer og datamaskinsoftware, alle for forretningsbruk, regnskapsføring og 9

10 registrerte varemerker /08 lønningslisteklargjøringstjenester, datalagringstjenester; forretningskonsultasjoner innenfor området telefoni, data-kommunikasjon og nettverk; databasert forretnings-informasjonslagringstjenester; datagjenopprettingstjenester; databasert forretningsinformasjon gjenopprettelsestjenester; databehandlings- og verifikasjonstjenester; konsulent og rådgivningstjenester i forbindelse med menneskelige resurser og personell; forvaltning av fasiliteter, nyttegjenstander og arbeidsstyrke; forvaltning av personell og menneskelige ressurser; forvaltning av prosjekter og programmer; søknadshåndteringstjenester; outsourcing av IT og konsulent-tjenester og prosesser; outsourcing av forretningsprosesser; redesigning/reorganisering av forretningsprosesser; selskaps-sammenslåinger og - oppkjøp av teknologiselskaper; tilby forretningsrådgivning angående bruk av avanserte computere og kommunikasjonsteknologi og deres integrasjon med dagens og fremtidens computere og kommunikasjons-systemer; datagjenopprettelsestjenester; databasert forretningsinformasjon gjenopprettelsestjenester; databehandlings- og verifikasjonstjenester; telefonsvartjenester; sentralbordtjenester; regnskapsføringtjenester; endringsledelsestjenester; administrasjon av vekslepenger; informasjon, rådgivning og konsultasjoner relatert til det foran nevnte; lønningslisteadministrasjon; lønningsliste behandlingstjenester; håndtering av regninger; faktureringstjenester. 36 Finansielle tjenester: finansiell rådgivning; forvaltning av utbytte; administrasjon av pensjoner; inkassovirksomhet og gjeldsinnfordring, gjeldsinnkreving, gjeldsinndekningsundersøkelser; gjeldsrådgivningstjenester; outsourcingtjenester relatert til de foran nevnte tjenester; informasjons-, rådgivningsog konsultasjons-tjenester relatert til de foran nevnte tjenester. 38 Telekommunikasjon og kommunikasjonstjenester; telekommunikasjon og kommunikasjonstjenester via radio, TV, telex/fax eller andre elektroniske, ved hjelp av lyd, stemme eller visuelle midler; overføring av data og /eller informasjon; overføring av data og/eller informasjon via satellitt; laserstråler; fiberoptikk, radiotelefoni, telefon, eller elektroniske midler; leasing av telekommunikasjonslinjer; skaffe tilveie bruker-aksess og telekommunikasjons-kommunikasjon til et globalt nettverk og/eller til Internet; elektroniske posttjenester; tilby bruker-aksess til et globalt datanettverk eller til Internet; tilby telekommunikasjons-tilkobling til et globalt datanettverk eller til Internet; administrasjon og drift av søkemotorer; leasing tilgangstid til en computerdatabase; tilby online chatterom for overføring av beskjeder mellom computerbrukere; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til de foran nevnte tjenester. design, tegning og oppdragsskriving, alle for kompilering av web-sider på et globalt datanettverk eller på Internet; utforming eller vedlikeholdelse av websider; vertstjenester for websider for andre; forskning/undersøkelser og utvikling av datamaskinsoftware og datamaskinforskningstjenester; tilby elektronisk verifikasjon av online ordre av digitalt innhold og generering av elektroniske adgangskoder som deretter gir brukeradgang til digitalt innhold; internetarbeid collation av tilstedeværelse og tilgjengelighet av brukere, utstyr, systemer, applikasjoner og muligheter (virkelig og virtuelle); konsultasjoner i forbindelse med forretningsprosesser relatert til software applikasjoner; software implementeringstjenester; software applikasjonsadministrasjonstjenester; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til alle de foran nevnte; rådgivning, konsultasjoner og informasjonstjenester relatert til computere, computersystemer, computerprogrammering, computer software, hardware og softwaredesign og elektroniske kommunikasjonsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Axellus AS, Vollsveien 6, 1366 LYSAKER, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 5 Kosttilskudd i kapselform inneholdende vitaminer, mineraler og/eller antioksidanter. 42 Vitenskapelig og industriell forskning/undersøkelser; datamaskin-tjenester; forskning/undersøkelser og utvikling av datamaskinsoftware og computerforskning/undersøkelses-tjenester; computerprogrammering; oppdatering av computere og computersystemer; skriving av computerprogrammer; leasing, leie og utleie av datamaskin-hardware og software; innstallering, vedlikehold og reparasjon av computersoftware; tjenester relatert til computerprogrammering, hardware, software og computersystem design, spesifisering og utvelgelse og elektronisk kommunikasjon; editering og oppdatering av datamaskinhardware, -software og computersystemer; computertjenester relatert til forskning/undersøkelser, leasing, timesharing, databehandling, databaseadministrasjon fasilitet-administrasjon og outsourcing; 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen OPTIFADE W L Gore & Associates Inc, 555 Paper Mill Road, P.O.Box 9329, DE NEWARK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 16 Trykket kamuflasje mønster. 24 Tekstiler og tekstillaminater inkludert i denne klassen. 25 Klær, fottøy, hodeplagg, hansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen St. Olavs Pilegrimskrukke Randi Winsjansen, c/o Leira kapell, 7037 TRONDHEIM, NO 21 Keramikkrukker. 35 Salg av keramikkrukker, t-skjorter, krus, postkort, frimerker, distansemerker; annonse- og reklamevirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jacson of Scandiniavia AB, Södergatan 10, VOLLSJÖ, SE Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO 18 Lær og lærimitasjoner, dyrhuder og pelsskinn; vesker, paraplyer, spaserstokker, pisker, seletøy og salmakervarer; seletøybeslag av jern, bitsel, dyreskinn, grimer, halsbånd for dyr, hestetepper, benbeskyttelse for hester, lærremmer, pisker, seletøyremmer, stigbøyleremmer, lærremmer, salbommer, saldekken for hester, ridesadler, remmer, sadelspenner, gummideler til stigbøyler, stigbøyleremmer, forposer, lærbånd, ridetømmer med trinser, tøyler, tømmer, bekledninger for dyr, alle forannevnte varer kun til bruk i forbindelse med hestesport. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall), stive rør (ikke av metall) for byggevirksomhet, asfalt, tjære og bitumen; flyttbare bygninger, ikke av metall; monumenter, ikke av metall; hindermaterliell for sprangridning 25 Klær, fottøy, hodeplagg; arbeidsoveraller, benvarmere, bukser, leggings, korte leggings for herrer, fottøy for idrett, halvstøvler, hansker (bekledning), hatter, frakker, kapper, jakker, pjekkerter, hæler, benklær, langbukser, lueskygger, slips, skjerf, sportssko, undertrøjer, støvler, svetteabsorberende undertøj, vanntette klær, vester, ridestøvler, ridejakker, ridepjekkerter, ridebukser, ridehansker, alle forannevnte varer kun til bruk i forbindelse med hestesport 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen MUJI TO GO Ryohin Keikaku Co Ltd, , Higashi-Ikebukuro, Toshima-ku, TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; import- og eksportagenturer; produktplanlegging og salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjeming samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, ansiktsrensemiddel, eteriske oljer, eau de cologne, parfymer, sjampoer, hårskyllemidler, hårkremer, hårskum, vattpinner for kosmetisk bruk, vatt for kosmetisk bruk, lotion for kosmetisk bruk, hudstyrkende lotion, lotion for kroppen, kosmetisk melk, fuktiglietstilførende midler for huden, kosmetiske kremer, rensegel, rensemelk for toalettbruk, øyenbryns blyanter, øyenskygger, eyelinere, leppestifter, leppeglansere, pudder for sminking, kremaktige underlagspreparater, dekkende preparater, neglelakk, neglelakkfjemer, tøyvaskemidler, badesalter, badeoljer, poleringsmidler, ansiktsmasker, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbam, plaster, forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, farmasøytiske preparater, dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk, kosttilskudd, vitaminpreparater, heftplaster, hygieniske masker, insektfrastøtende midler, vattpinner for medisinsk bruk, deodoranter (ikke for personlig bruk), klebebånd til førstehjelp, heftplaster, klebebånd for medisinsk bruk, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jembanespor, ikke-elektriske kabler og tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og - skrin, varer av uedelt metall tilhørende i klasse 6, malmer, konserveringsbokser av metall, navneplater av metall, fordelingsbeholdere av metall, for håndklær, spenner av metall, spiker av metall, underlagsskiver av metall, dykkerter, spunser av metall, dørslåer av metall, skruer av metall, rullehjul av metall, aluminiumsfolie, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, sakser, kniver, elektriske barberredskaper, barbersett, boksåpnere, skjeer, gafler, jemverktøy og -redskaper (ikke elektriske), skrutrekkere, nøkler (verktøy), avbitertenger, elektriske hårsakser, neglepinsetter, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (oppsyn), livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, batterier, kameraer, engangskameraer, fjemsynsapparater, radioapparater, CD-spillere, videokameraer, videokassettspillere, elektroniske regnemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner, elektriske strykejern, elektrotekniske apparater for hårkrølling, solbriller, rengjøringsklut for briller, innspilte kompaktdisker, magneter, telefoner, vekter, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, ikke-kjemiske befruktningshindrende midler, kondomer, bomullspinner, apparater for amming, ørerensere, apparater og installasjoner for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære fortnål, elektriske lamper, apparater og installasjoner for belysning, isbokser, elektriske vifter, elektrisk riskoker, varmeovner, kjøkkenkomfyrer, ovner, klimaanlegg, lommelykt, miniatyrlyspærer, oljebrennere, elektriske oppvarmingsapparater, elektriske kjøleskap, elektriske brødristere, varmeplater, bærbare gasskomfyrer, elektriske vannkjeler, elektriske kaffemaskiner, elektriske varmetepper, dusjinstallasjoner, apparater og maskiner for vannrensing, hårtørrere, tørkeapparater for klær, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, sykler, deler og tilbehør for sykler, bamevogner, automobiler, deler og tilbehør for automobiler, sikkerhetsseter for bam for kjøretøyer, mopeder, sammenleggbare sykler, lette landeveissykler, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, tilhørende i klasse 14, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, mansjettknapper, slipsnåler, kopper av edelmetall, pudderdåser av edelmetall, portemoneer av edelmetall, smykkeskrin av edelmetall, armbåndsur, klokkeremmer, lommeurkjeder, klokker (ur), vekkerklokker, kronoskoper, elektriske ur, remmer for armbåndsur, nøkkelholdere, spenner av edelmetall, armbånd, brosjer, omamenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, tilhørende i klasse 16, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (tilhørende i klasse 16), trykktyper, klisjeer, emballasjebeholdere av papir, papirhåndklær, bordduker av papir, kalendere, dagbøker, fotograflholdere, skrivesaker av papir, skriveredskaper, klebemidler for papirvarer eller for husholdningsforrnål, eske av papir, viskelær, klemmer, segl (skrivesaker), linealer, papiromslag, klebebånd, pennaler, konvolutter, penneskaft, stiftemaskiner, servise av papir, notisbøker, notatblokker, magasiner (tidsskrifter), kataloger, emballasjepapir, poser for emballasje, av papir eller plast, etiketter, ikke av tekstiler, etiketter av lær for kofferter, hilsningskort, plakater, reklamebilder, kartong, bokbindingsmaterialer, penner, blyanter, albumer, ringpenner, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer tilhørende i klasse 18, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, vesker, handlevesker, lommebøker, visittkortetuier, paraplyer, skuldervesker, dokumentmapper, torgvesker, ryggsekker, kosmetikkofferter, sammenleggbare paraplyer, bæreseler og bæremeiser for bæring av barn, møbler, speil, billedrammer, varer (tilhørende i klasse 20) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, hom, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatninger for alle disse materialer, eller av plast, kommoder, lesepulter, bord, stoler, speil, emballasjebeholdere av tre, emballasjebeholdere av bambus, emballasjebeholdere av plast, puter, hodeputer, sengeutstyr, madrasser, flate håndvifter, handlekurver, rammer [innrammingl, verktøyskrin (ikke av metall), stativer for tidsskrifter, bokhyller, gardinholdere, ikke av tekstiler, 12

13 registrerte varemerker /08 gardinskinner, persienner, senger, rullehjul (ikke av metall), kleshengere, sofaer, traller, husholdnings- eller kjøkkenredskaper samt -beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed), kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsfonnål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk tilhørende i klasse 21, gryter, stekerister, stekepanner, ikke-elektriske kaffekanner (ikke av edelt metall), gryter, vannkjeler, kopper, drikkeglass, tallerkener, flasker, lunsjbokser, serviser (ikke av edelt metall), kammer, toalettredskaper, hånddrevne rengjøringsredskaper og utstyr for klesvask, bøtter, feiekoster, mopper, børster, støvekluter, søppelkurver, vanningskanner, skohorn, pudderkvaster, pudderdåser, toalettsvamper, tannbørster, hårbørster, strykebrett, blomstepotter, lysestaker (ikke av edelmetall), vaser (ikke av edelmetall), brett (ikke av edelt metall), spisepinner, skjærebrett, flaskeåpnere, risøser, rivjem, tekstiler og tekstilvarer, tilhørende i klasse 24, senge- og bordtepper, duker, håndklær, lommetørkle, bordservietter av tekstil, lakener, sengetepper, varetrekk for sengetepper, putevar for hodeputer, gardiner av tekstil eller plast, sengedekker, husholdningslintøy, klær, fottøy, hodeplagg, belter, sko, støvler, sandaler, jakker, skjorter, bameklær, t-skjorter, dresser, benklær, kåper og frakker, bluser, gensere, nattøy, hatter, luer, undertøy, slips, sportssko, tøfler, skjerf, sokker, fangskinn, skjørt, strømper, hansker, strømpebukser, kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, nåler og synåler, kunstige blomster, spenner for klær, brosjer for klær, hårnåler, hårbånd, ikke-elektriske krøllruller, kunstige blomster, syetuier, sysett, skolisser, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), gulvbelegg, tepper for automobiler, badematter, dønnatter, veggtapeter, ikke av tekstil, kunstige gressplener, papirtapeter, spill og leketøy, gymnastikkog sportsartikler tilhørende i klasse 28, juletrepynt, leketøy, fiskeredskaper, dekorasjoner for juletre, leketøy av metall, leketøy av tre, leketøy av papir, leketøy av plast, leketøy av gummi, byggesett [leketøy], såpebobler (leketøy), juletrær, firehjuls lekebiler for småbam, trehjulssykler, byggeklosser, kjelker [leketøy], kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, foredlede produkter fra havet, hurtig/tilberedt karrirett, hurtig/tilberedt stuing, hurtig/tilberedt suppe, konservert kjøtt, pikkels, preparater for tilbereding av supper, frysetørrede matvarer, retortepakkede matvarer, spiselig olivenolje, preparerte nøtter, syltetøy, hennetiske grønnsaker, hermetisk frukt, melkeprodukter, konserverte bønner, tørket sjøsalat for smaksetting av dampkokt ris med grønn te, krydderkorn for dampkokt ris, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler laget av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, krydderier, spaghetti, makaroni, nudler, kinesiske hurtignudler, kornpreparater, kaker, konfektyrer, brød, sukkertøy, sjokolade, tyggegummi, kjeksvarer, iskrem, kakemix, ris, smørbrød, pizzaer, ferdig tilberedt lunsj pakket i bokser, paier, chips, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholfrie drikker, alkoholfrie drinker, appelsinjuicer, fruktjuicer, limonade, sodavann, cider (ikke alkoholholdig), isotoniske drikker, grønnsaksafter, drikker på basis av myse eller valle [kjernemelk], alkoholholdige drikker (unntatt øl), destillerte drikker, viner, cider, pæremost, alkoholholdige drikker inneholdende frukt, krydret eller smakssatt brennevin, cocktailer, likører og brennevin; detaljsalgstjenester vedrørende og detaljsalg av matog drikkevarer, bomullsmetervarer, klær, tilbehør til klær, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, bager, lommebøker, visittkortholdere, dokumentmapper, ryggsekker, kosmetikkofferter, bæreseler og bæremeiser for bæring av bam, skrivebordstilbehør, skrivesaker og papirvarer, møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, kurvflettverk, hom, elfenben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, dekorasjoner, isenkram og hardware, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og keramikk, farmasøytiske preparater, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, fotografier, malerier, CDer, DVDer, ur og klokker, briller, glass, elektriske og elektroniske apparater, juvelervarer, smykker, edle metaller, fotografiske apparater, kosmetikk, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder, maskiner, verktøy og verktøymaskiner, tohjulssykler samt deler og komponenter til disse, trehjulssykler samt deler og komponenter til disse, apparater og innretninger for sanitære formål, håndklær, såpedispensere, toalettredskaper, dusjforheng og deler og tilbehør til disse, soveromsmøbler, puter, sengeutstyr, tekstiler og tekstilvarer for soverom, deler og tilbehør til forannevnte varer; online handel, online detaljsalgstjenester og postordretjenester vedrørende kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske fonnål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk, ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast, gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, kjemiske produkter for konservering av næringsmidler, garvestoffer, bindemidler til industrielle formål, maling, fernisser, lakker, rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks, bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere, blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering flekkfjeming samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for belysning, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av rnetall for jernbanespor, ikkeelektriske kabler og -tråd av uedelt metall, låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall, malmer, maskiner og verktøymaskiner, motorer, koblinger og anordninger for overføring av drivkraft, landbruksredskaper, rugemaskiner, håndverktøy og redskaper, knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, kirurgiske, medisinske, 13

14 registrerte varemerker /08 odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, plastemballasje, trykktyper, klisjeer, kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale, bøyelige rør, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, bygningsmaterialer, stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål, asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), monumenter, møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere, kammer og svamper, børster, materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, materiale til polstring, ubearbeidet tekstilfibermateriale, gam og tråd for tekstile fonnål, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; promotering av varer og tjenester via et globalt datamaskinnettverk; tilby produktinformasjon online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ASPECT Aspect Capital Ltd, Nations House, 103 Wigmore Street, W1U1QS London, GB ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 36 Finansielle forvaltningstjenester, tjenester i forbindelse med kapitalinvesteringer, fondsforvaltning, investeringsforvaltning, tjenester i forbindelse med investeringsrådgivning, investerings- og handelsstrategiundersøkelser, finansiell produktutvikling; informasjons- konsultasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester; men ikke omfattende noen forsikringsrelaterte eller forsikringstilknyttede produkter og -tjenester, eller eiendomsutviklingstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aspect Capital Ltd, Nations House, 103 Wigmore Street, W1U1QS London, GB ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, NO 36 Finansielle forvaltningstjenester, tjenester i forbindelse med kapitalinvesteringer, fondsforvaltning, investeringsforvaltning, tjenester i forbindelse med investeringsrådgivning, investerings- og handelsstrategiundersøkelser, finansiell produktutvikling; informasjons- konsultasjons- og rådgivningstjenester i forbindelse med de forannevnte tjenester; men ikke omfattende noen forsikrings-relaterte eller forsikringstilknyttede produkter og -tjenester, eller eiendomsutviklingstjenester. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Scanhealth Privatsykehuset Haugesund AS, Postboks 175, 5501 HAUGESUND, NO 10 Røntgenfotografier. 44 Klinikk med forskjellig kirurgisk behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SOURCEFORGE.NET SourceForge Inc, 650 Castro Street, Suite 450, CA94041 MOUNTAIN VIEW, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; tilveiebringelse av et nettsted inneholdende informasjon om datamaskiner, databeregning, dataprogramvareteknologi og nye medier via elektroniske datamaskinvare og dataprogramvare-konsulenttjenester; tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar operativsystemprogramvare, operativsystem-programvare med åpen kildekode, applikasjonsprogramvare til bruk i utvikling av programvare, verktøy for programvareutvikling og programvare for grafisk brukergrensesnitt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO 25 Sportssko, atletiske sko, uformelle sko, sko til penere og formelle antrekk, støvler, boots, sandaler, tøfler, skjorter, t-skjorter, pologensere, bukser, shorts, oppvarmings- og termojakker, oppvarmings- og termobukser, treningsgensere, treningsbukser, skjørt, kjoler, gensere, vester, jakker, kåper, frakker, vindstoppejakker, sokker, belter, slips, skjerf, tørklær, luer, hetter, capser, solskjermer; klær, fottøy, hodeplagg. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen Collaborator Tandberg Telecom AS, Philip Pedersens vei 20, 1366 LYSAKER, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; videokonferansesystemer; videkonferanseapparater og -utstyr; systemer, apparater og utstyr, herunder software og webbasert software applikasjoner for sanntid-, multimedia- og multipartkommunikasjon over computernettverk; apparater for mottak, lagring, gjengivelse, avspilling, opptak og overføring av lyd eller bilder, herunder kameraer, mikrofoner, fjernsynsmonitorer, videomonitorer, computermonitorer, bordvideosystemer; lydmoduler; forsterkere, ekkokompensatorer, miksere, høyttalere, fjernstyringsapparater, fjernsynsmottakere, radiomottakere, diskspiller, minnebasert spillere, telefoner, videotelefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler; software applikasjoner og webbaserte software applikasjoner for kommunikasjon, interaksjon og datadeling; analog-til-digital og digital-til-analog konvertere; systemer og utstyr for digital kringkasting av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for streaming av lyd, data og video over forskjellige nettverk inkludert kabel-, satellitt-, terrestrisk-, IP- og telenettverk; systemer og utstyr for kommunikasjonsinfrastruktur inkludert servere, arkiver, multipointkontrollenheter, svitsjer, miksere, gateways, gatekeepers, brannvegger og nettverksstyringssoftware; systemer, utstyr og software for overvåking, sikkerhet, kryptering og autentisering av data; systemer, utstyr og software for styring av tid, avtaler, planer, aktiva samt styring av møterom; elektroniske publikasjoner (nedlastbare); elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, manualer, brosjyrer innen området videokonferanser. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; trykte publikasjoner. videokonferanse-, multimedia- og dataapparater og - utstyr, inkludert traller (møbler), skap, bord, stativer, reoler og hyller. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon, vedlikehold og reparasjonstjenester vedrørende utstyr, apparater og systemer for kommunikasjon, kringkasting og videkonferanser, monitorer, fjernsynsapparater, radioapparater, diskspillere, minnebaserte spillere, telefoner, mobiltelefoner og bærbare terminaler, datamaskiner, videokonferanse- og telekommunikasjonssystemer, -software, -apparater og -utstyr. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet telekommunikasjonstjenester, telekonferanse og videokonferansetjenester; audio-, video-, data- og grafisk kommunikasjon via nettverk; samarbeidstjenester, nemlig tilveiebringe sanntidmultimedia- og multipartkommunikasjon over computer nettverk; telekommunikasjonstjenester for media- og datakreering, vedlikeholdsutveksling og samarbeidsttjenester; kommunikasjonstjenester via intranett, ekstranett, internett og andre elektroniske og optiske midler; kringkasting via radio, TV eller over kabelnettverk eller datanettverk; leie, utleie eller leasing av datanettverk og telekommunikasjonsutstyr, infrastruktur; leie, utleie eller leasing av computer databaser eller -servere; leie av multimedia og multipartkommunikasjonsapparater og -utstyr; kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av streamet lyd og audiovisuelle opptak via internett; streaming av lyd og videomateriale via internett; informasjonstjenester vedrørende kommunikasjon og kringkasting gjennom elektronisk media. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; opplæringsvirksomhet, inkludert on-line opplæringsvirksomhet; ledelse og gjennomføring av videkonferanser, inkludert videokonferanser innen områdene utdanning, forretningsvirksomhet, telemedisin, feltoperasjoner, rettsvesen og helsevesen; utleie av videkonferanseapparater og -utstyr. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; teknisk støtte, nemlig feilsøking av computer hardware- og softwareproblemer innen feltet kommunikasjon og kommunikasjonsutstyr; tekniske støttetjenester for computer software; design og utvikling av hardware og software, nemlig design og utvikling av software for kommunikasjon-, samarbeids-, underholdnings- og utdannelsesformål, videokonferanser og forretninger; design og utvikling av multimedia produkter, konsultasjonstjenester vedrørende software for tilveiebringelse av samarbeidstjenester on-line og i grupper; design og utvikling av software for on-line utdanning og on-line grupper; utleie og leasing av software. 45 Juridiske tjenester; lisensiering av immaterielle rettigheter; forvaltning av opphavsrettigheter og digitale rettigheter 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast møbler for monitorer, 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen NIFTY Niftylift Ltd, Fingle Drive, MK130ER STONEBRIDGE, MILTON KEYNES, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/493,002 MCGLADREY RSM McGladrey Inc, Third Floor, 3600 American Boulevard West, MN55431 BLOOMINGTON, US McGladrey & Pullen LLP, Third Floor, 3600 American Boulevard West, MN55431 BLOOMINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 9 Datasoftware innen området for bedriftsøkonomi, HR (human resources), økonomistyring, regnskap, revisjon, bokføring, skatteanalyse, databasestyring og tilrettelegging av prosjektplanlegging for design, utvikling, implementering og vedlikehold av data- og informasjonssystemer. 35 Regnskapstjenester, regnskaps- og bedriftsrevisjonstjenester; bedriftsøkonomitjenester; tjenester for skatteforberedelse og skattekontroll; bokføringstjenester; konsultasjonstjenester for bedriftsog statsledelse; assistere og rådgi andre vedrørende organiseringen og ledelsen av bedrifts- eller handelsfunksjoner for kommersielle eller industrielle foretak; økonomisk forskning på gevinst- og ytelsesoppnåelse, forretningsavbrudd og avbruddstapsberegning; yrkesveileding og rekruttering; konsultasjonstjenester for HR-administrasjon; arbeidsformidling og rekrutteringstjenester. 36 Konsultasjons- og rådgivningstjenester vedrørende forsikring; tjenester for finansplanlegging, finanskonsultasjoner og økonomistyring; tilveiebringe råd relatert til forsikringsspørsmål; aktuarvirksomhet; finansiell forskning på gevinst- og ytelsesoppnåelse, forretningsavbrudd og avbruddstapsberegning; eiendomsinvesteringstjenester; finansieringstjenester; individuelle pensjonskontotjenester; generell verdipapirmegling og finansbanktjenester; tjenester for finansiell planlegging og investeringsrådgivning og kapitalforvaltning; konsulenttjenester innen området for sosiale utgifter og lønnsprogrammer; tjenester for skatterådgivning; finansielle analyser. 42 Individuell design og utvikling av datahardware, datasoftware og datasystemer for andre; konsulenttjenester innen området for databaserte informasjonssystemer for bedrifter og myndigheter; konsulenttjenester innen området for identifikasjon, prioritering, analyse, design, utvikling og implementering av databaserte informasjonssystemer for forsikring og andre finansielle tjenesteytere og andre næringer; tekniske konsulenttjenester og assistanse med databaserte informasjonssystemer og komponenter derav; støttetjenester ved rettstvister og rettslige prosesser i form av (etter)forskende revisjoner; datasikringstjenester relatert til utviklingen av sikkerhetssystemer og alternativ planlegging for informasjonssystemer. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen EYVIA Hoya Corp, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, TOKYO, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, NO 9 Brilleglass; blanke brilleglass; briller; brilleinnfatninger; brilleetuier; solbriller; kontaktlinser; beholdere for kontaktlinser; skibriller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Synoptik A/S, Egegårdsvej 66, 2610 RØDOVRE, DK Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO 5 Solusjoner for bruk med kontaktlinser, rengjøringspreparater for kontaktlinser. 9 Optiske apparater og instrumenter og deler dertil; kontaktlinser; etuier for kontaktlinser; briller; brilleinnfatninger; solbriller; brilleglass; brilleetuier; optiske måleapparater, kikkerter. 44 Optiske tjenester og oftalmologiske tjenester. WINFIELD American-Cigarette Company (Overseas) Ltd, Zählerweg 4, 6300 ZUG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker; artikler for røkere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/517,419 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen KLOSTER Bioflora AS, Skarehaugen 18, 5174 MATHOPEN, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Alphatec Spine Inc, 5818 El Camino Real, CA92008 CARLSBAD, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 5 Bensement for medisinske formål. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Trappefabrikken Kjell Meisland AS, Farten Valens vei 21, 4318 SANDNES, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO 19 Bygningsmaterialer; trapper, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LYLE & SCOTT Lyle & Scott Ltd, 45A Waterlinks House, Richard Street, BY4AA BIRMINGHAM, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO 9 Optiske apparater og instrumenter, briller, brilleglass, solbriller, skjermer, motebriller, solbrilleglass som kan klipses på; kontaktlinser; brillefutteral, brillesnor, innfatning, brilleholdere, brilleflange, brillebro, skumpute og brillestropper, innfatning for alle briller og solbriller, glass for optisk bruk; antiblendingsbriller, brilleglass; brilleglassbeskyttere og stropper; kikkhull, okular, instrumenter som inneholder okular; monokkel; lorgnett; forstørrelsesbriller; stråle og lysfilter; kontaktlinsebeholdere; deler og utstyr for de foran nevnte varer; registreringen inkluderer ikke sikkerhetsbriller eller dykkerbriller. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Samsonite Corp, 575 West Street, Suite 110, MA02048 MANSFIELD, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; notisbøker; adressebøker, lommeplanleggere; notisblokker; fotografiholdere; skriveredskaper; dagbøker; seddelklyper. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; kofferter og reisevesker; paraplyer; reisekofferter; lommebøker; passetuier og -omslag av lær eller lærimitasjoner; dokumentkofferter; pakksekker; dokumentmapper; etuier og omslag for kredittkort; etuier for nøkler (lærvarer); garderobeposer for klær (for reiseformål); håndkofferter; skipssekker; reisevesker med hjul; handlevesker; små håndkofferter; skuldervesker; pengepunger; håndvesker; konvoluttvesker for damer; pengepunger for vekslepenger; ryggsekker; portfolioer; toalettvesker; bokser for toalettsaker; beautybokser; kortholdere, kartmapper; ransler; sportsvesker; skoetuier. 25 Fottøy, klær, hodeplagg, hansker (bekledning), belter (bekledning). 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen KLP FØRE VAR KLP Skadeforsikring AS, Postboks 1733 Vika, 0121 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, NO 35 Bistand ved og rådgivning for ledelse og administrasjon av bedrifter, faglige konsultasjoner om forretninger; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; markedsundersøkelser, regnskapsanalyser; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; gallupundersøkelse; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; bankvirksomhet; finansanalyser; finansinformasjon og - rådgivning; fondsinvestering; forvaltning av formuer; kapitalinvesteringer; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bestyrelse, forvaltning, forpaktning, taksering, utleie av fast eiendom; eiendomsomsetning; eiendomsmegler for fast eiendom; boligformidling; rådgivning i eiendomsspørsmål. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse av praktiske seminarer, kurs, konferanser, kongresser, foredrag; utgivelse av tekster og bøker; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 45 Juridiske tjenester; konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål; nattevaktselskaper; brannslukning; utleie av brannslukningsapparater og brannalarmer; overvåkning av tyveri-og innbruddsalarm. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EFI AS, Stenersgata 2, 0184 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO 3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; barberpreparater. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; homøopatiske og naturmedisinske preparater; ginseng; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; hygieniske preparater for medisinske formål; vitaminpreparater; medisinske tilsetningsstoffer til næringsmidler; vitamintilsetninger til næringsmidler; medisinske preparater for vektreduksjon. 8 Håndverktøy og redskaper (hånddrevne); barberredskaper, elektrisk og ikke-elektrisk. 24 Tekstiler og tekstilvarer; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 29 Preparater for vektreduksjon, andre enn medisinske. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; salg og markedsføring av alle ovennevnte varer samt markedsføring av forsikringsprodukter, finansprodukter, tele- og datakommunikasjonstjenester og telefontjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; telefonitjenester, herunder via tele- eller datanettverk. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.06.29 18:34:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Merket er en figur Ikke i kraft 2014.02.10

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 11/05-2005.03.14 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 11/05-2005.03.14 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer