nr 43/ NO årgang 100 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 43/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Deling av registreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving Opphør av fullmektigverv Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Merkeordninga beskytta nemningar Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHAMPION CHAMPION Champion Home Builders Inc, 755 West Big Beaver Road, Suite 1000, MI48084 TROY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:12 Klasse:19 Hus på hjul. Produserte/fremstilte hjem/hus/boliger; modulhjem/-hus/-boliger og modulbygninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jobbfrukt.no (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jobbfrukt.no (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei BAMA Gruppen AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:31 Ferske frukter og grønnsaker. Klasse:35 Salg av frukt og grønnsaker til bedrifter (fruktabonnement). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei BAMA Gruppen AS, Postboks 123 Økern, 0509 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:31 Ferske frukter og grønnsaker. Klasse:35 Salg av frukt og grønnsaker til bedrifter (fruktabonnement). 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LINDEN HOTELS LINDEN HOTELS First Hotels AS, 0152 OSLO, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; forretninger med fast eiendom, utleie av leiligheter; utleie av kontorer; valutaveksling. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Organisering av reiser, utleie av turistbusser; utleie av garasjer; reisereservering. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kongresser og konferanser. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; reservering av midlertidig innkvartering; restauranter; bartjenester; hoteller. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OXITRATE OXITRATE Biovita AS, Holterkoll veien 7, 1440 DRØBAK, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; desinfiserende såper. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DPS DPS Bombardier Recreational Products Inc, 726 St. Joseph Street, QCJ0E 2L0 VALCOURT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:12 Servostyringsenheter solgt som en integrert del av motoriserte trehjuls kjøretøy. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FORM3 FORM3 Form3 Retail APS, Birkemosevej 9 Nr. Bjert, 6000 KOLDING, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:11 Apparater til belysning, herunder lamper og lysekroner. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsvirksomhet, engros- og detaljhandelsvirksomhet også via internettet av apparater til belysning, herunder lamper og lysekroner, møbler, speil, billedrammer, samt varer av tre, kork, rør, rotting og kurvfletting samt av erstatningsstoffer for disse materialer eller av plastikk. Klasse:42 Industriell design; interiørarkitektsvirksomhet, arkitektonisk rådgivning; bistand og rådgivning i forbindelse med innretning og utsmykking av detaljhandels- og kontorlokaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet NO 1 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen naturens fornøyelsespark naturens fornøyelsespark Destinasjon Trysil BA, Storvegen 3, 2420 TRYSIL, NO Klasse:16 Brosjyrer. Klasse:25 Klær. Klasse:26 Buttons, pins, merker. Klasse:38 Telekommunikasjon, drift av nettsted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUFORDA BUFORDA AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for forebygging og behandling av sykdommer i åndedrettsorganene og luftveiene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BUDFOR BUDFOR AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for forebygging og behandling av sykdommer i åndedrettsorganene og luftveiene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMAKVERKET SMAKVERKET Smakverket AS, Rasmus Meyers allé 3, 5015 BERGEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; café, restaurant og catering virksomhet. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HARNEY & SONS (FINE TEAS MASTER TEA BLENDERS) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NILSON SHOES (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Harney & Sons er et te merke fra USA. Selskapet heter Harney & Sons Inc. Hovedtekst i logo er HARNEY & SONS. I mindre tekst står det skrevet FINE TEAS og MASTER BLENDERS. (591) Merket er i farger: Nei Banjo AS, Kristinelundveien 23 c/o Tvenge, 0268 OSLO, NO Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); bokser. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; hvit te; grønn te; oolong te; sort te; disse tetypene med og uten smakstilsetning. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nilson Group AB, Box 508, VARBERG, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BS BODY SUPPORT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja BODY SUPPORT AS, Ryes gate 28, 3263 LARVIK, NO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen REFINED KNOWLEDGE REFINED KNOWLEDGE Nalco Co, 1601 West Diehl Road, IL NAPERVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Dataprogramvare, nemlig et datalager dedisert til kjemisk anvendelsesstyring. Klasse:35 Konsulenttjenester knyttet til administrasjon av vannrensingsstrategier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen miljøgartneriet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen stek! stek! Amundsenschütt Invest DA, Breiviksveien 40, 5042 BERGEN, NO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Miljøgartneriet AS, Postboks 94, 4367 NÆRBØ, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:31 Naturlige planter og blomster, friske frukter og grønnsaker. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MINDJACK MINDJACK Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as Square Enix Co Ltd), , Yoyogi, Shibuya-ku TOKYO, JP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:9 Datamaskinspillprogramvare; videospillprogramvare; lydopptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder- ROM'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger; audiovisuelle opptak i form av optiske disker, magnetiske disker, halvleder-rom'er som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte kompaktplater som inneholder musikk; forhåndsinnspilte videodisker som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; forhåndsinnspilte videokassetter som inneholder musikk og/eller fiksjonsfortellinger som animasjon; dekorative magneter; musematter; stropper for mobiltelefoner; solbriller; tomme minnekort; minnekortetuier; CD-etuier; datamaskintastaturer; joysticker; kontroller til videospill; nedlastbare bakgrunnsbilder for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare skjermsparere (bakgrunnsmønstre) for datamaskiner og/eller mobiltelefoner; nedlastbare videoopptak; nedlastbare musikklydopptak; nedlastbare ringetoner for mobiltelefoner; elektroniske publikasjoner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning. Klasse:41 Tilby underholdningsfasiliteter; spillehaller; tilveiebringe datamaskinspill on-line; tilveiebringe videospill on-line; tilveiebringe informasjon om datamaskinspillstrategier og/eller videospillstrategier via datamaskinnettverk og/eller globale kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe informasjon om underholdning på området datamaskinspill, videospill, kortspill, tegnefilmer, tegneserier, romaner og/eller magasiner; tilveiebringe ikke-nedlastbare tegneserier on-line; tilveiebringe ikkenedlastbare magasiner på området datamaskinspill, videospill, tegnefilmer, tegneserier og/eller generell underholdning online. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRØK MALERFIRMA AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja 2 Strøkmalerfirma AS, Hareveien 27, 7021 TRONDHEIM, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:37 Byggevirksomhet; malevirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDOFLO EDOFLO AstraZeneca AB, SÖDERTÄLJE, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for forebygging og behandling av sykdommer i åndedrettsorganene og luftveiene. 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YES TO TOMATOES YES TO TOMATOES Yes to Ltd, 9 Nehama Street, TEL AVIV, IL Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:5 Såper; parfymer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpasta og tannpulver; hud-, kropps-, øye -og hårpleieprodukter, for kosmetisk bruk; ikke-medisinske badeprodukter; kremer, lotions og geleer for kosmetisk bruk; hud- og ansiktsrenseprodukter til personlig bruk; kosmetiske produkter som inneholder grønnsaks- og/eller fruktekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder vitaminer og/eller mineralekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder mineraler, leire og/eller salt; hårvann som inneholder grønnsaks- og/eller fruktekstrakter; hårvann som inneholder vitaminer og/eller mineralekstraker; hårvann som inneholder mineraler, leire og/eller salt; makeupprodukter; makeupfjerningsprodukter; grønnsaks -og/eller fruktbaserte oljer for bruk på huden, for kosmetisk bruk; solkrem og solbeskyttelsespreparater; ikke-medisinske våtservietter for ansiktet; ikke-medisinske preparater for behandling av kviser. Kosttilskudd og helsekosttilskudd, hovedsaklig bestående av vitaminer og/eller mineraler i flytende, tablett og/eller pulverform; vitaminer; mineraltilskudd; mineraltilskudd for mat; dietetiske substanser i klasse 5; flytende kosttilskudd i form av vitaminer og mineraldrikker; næringstilsatte drikker; næringstilsatte energibarer/plater/ blokker til bruk som måltidserstatning; medisinske våtservietter til ansiktet; medisinske ansiktskremer; medisinske ansiktslotions; medisinske ansiktsmasker; medisinske preparater for behandling av kviser. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YES TO CUCUMBERS YES TO CUCUMBERS Yes to Ltd, 9 Nehama Street, TEL AVIV, IL Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:5 Såper; parfymer; eteriske oljer; kosmetikk; hårvann; tannpasta og tannpulver; hud-, kropps-, øye og hårpleieprodukter, for kosmetisk bruk; ikke-medisinske badeprodukter; kremer, lotions og geleer for kosmetisk bruk; hud- og ansiktsrenseprodukter til personlig bruk; kosmetiske produkter som inneholder grønnsaks- og/eller fruktekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder vitaminer og/eller mineralekstrakter; kosmetiske produkter som inneholder mineraler, leire og/eller salt; hårvann som inneholder grønnsaks- og/eller fruktekstrakter; hårvann som inneholder vitaminer og/eller mineralekstraker; hårvann som inneholder mineraler, leire og/eller salt; makeupprodukter; makeupfjerningsprodukter; grønnsaks- og/eller fruktbaserte oljer for bruk på huden, for kosmetisk bruk; solkremer og solbeskyttelsespreparater; ikke-medisinske våtservietter for ansiktet; ikke-medisinske preparater for leppepleie; kosmetiske leppeprodukter, også med smak. Kosttilskudd og helsekosttilskudd, hovedsaklig bestående av vitaminer og/eller mineraler i flytende, tablett og/eller pulverform; vitaminer; mineraltilskudd; mineraltilskudd for mat; dietetiske substanser i klasse 5; flytende kosttilskudd i form av vitaminer og mineraldrikker; næringstilsatte drikker; næringstilsatte energibarer/plater/blokker til bruk som måltidserstattning; medisinske våtservietter til ansiktet; medisinske ansiktskremer; medisinske ansiktslotions, medisinske ansiktsmasker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/891,581 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KEYMETLA KEYMETLA Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/894,716 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GEMETEM GEMETEM Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EU (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen transpower offshore transpower offshore Transpower Offshore GmbH, Bernecker Strasse 70, BAYREUTH, DE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:37 Klasse:39 Kobling av offshore installasjoner til elektrisitetsoverførings- eller distribusjonsnettverk, reparasjon innenfor elektrisitet. Forsyne forbrukere med strøm, leie av elektrisitetsnettverk, strømtransformatorer, transformatorutstyr, tilveiebringelse og transport av elektrisk energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MAZEFLO MAZEFLO Exxon Mobil Corp, 5959 Las Colinas Boulevard, TX IRVING, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:6 Sandkontrollskjerm brukt i olje- og gassbrønnkontruksjoner. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROFFEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mano (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall; metallrør, sikkerhetsskap og skrin; varer av uedelt metall; malmer. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper; knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg og stikkvåpen, barberkniver, høvler og maskiner Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokke, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvfletteverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, 1599 MOSS, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITY INTERMEZZO INFINITY INTERMEZZO Harman International Industries Inc, P.O. Box 2200, CA91329 NORTHRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Audio- og videonavigasjonssystem for kjøretøy, der systemet omfatter et optisk lagringsmedium hvorpå digitaliserte kart, komprimerte taleregistreringer og datamaskinprogrammer er lagret, og en spiller for det optiske lagringsmedium, der spilleren anvender en ruting-algoritme basert på kunstig intelligens og omfatter et grensesnitt mot kjøretøyførerens taleinngang og taleutgang, samt et lydanlegg for kjøretøyer omfattende radioer, høyttalere, forsterkere, delefiltere og videoskjermer. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INFINITY MODULUS INFINITY MODULUS Harman International Industries Inc, P.O. Box 2200, CA91329 NORTHRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Audio- og videonavigasjonssystem for kjøretøy, der systemet omfatter et optisk lagringsmedium hvorpå digitaliserte kart, komprimerte taleregistreringer og datamaskinprogrammer er lagret, og en spiller for det optiske lagringsmedium, der spilleren anvender en ruting-algoritme basert på kunstig intelligens og omfatter et grensesnitt mot kjøretøyførerens taleinngang og taleutgang, samt et lydanlegg for kjøretøyer omfattende radioer, høyttalere, forsterkere, delefiltere og videoskjermer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SONIC COLOURS SONIC COLOURS Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:9 Computerspillprogrammer, spillprogramvare for PC'er, hjemmevideospillprogramvare, spillprogrammer for mobiltelefoner, nedlastbare spillprogrammer, videospillkassetter og -disker, computerspillkassetter og disker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Flor og Flære AS, Jåttåveien 53, 4020 STAVANGER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLOR OG FJÆRE FLOR OG FJÆRE Flor og Flære AS, Jåttåveien 53, 4020 STAVANGER, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MSI MICRO-STAR INTERNATIONAL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen lundi.as (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Micro-Star International Co Ltd, No. 69, Li-Te Street, Jung-He City, 235 ROC TAIPEI HSIEN, TW Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Datamaskiner; notebook computere; hovedkort til datamaskiner; tilleggskort til datamaskiner, nemlig video adapterkort; dataservere; rutere til datanettverk; øretelefoner og hodetelefoner; bærbare lydavspillingsenheter, nemlig MP3- spillere; USB-hubber; digitale kamera; digitale videodisk drivere; digitale videoopptakere; TFT- LCD-monitorer for datamaskiner; mobiltelefoner; audio-video mottakere; periferiutstyr til datamaskiner, nemlig tastatur, mus. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Grafisk utforming av firmanavn - korresponderer med web-adresse. (591) Merket er i farger: Ja AS Lundi, Postboks 565, 1754 HALDEN, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ETHICON OMNEX ETHICON OMNEX Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:5 Kirurgiske tetningsmiddel for lukking av sår og for bruk inne i kroppen. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALT OM HISTORIE & VITENSKAP Det beste fra suksessbladene Historie ILLUSTRERT VITENSKAP (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Bonnier Publications A/S, Strandboulevarden 130, 2100 KØBENHAVN Ø, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Elektroniske publikasjoner (nedlastbare), herunder aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker, alle i elektronisk format eller distribuert on-line eller via multimedienettverk; CD-er, registrerte og nedlastbare datamaskinprogrammer; videokassettbånd og innspilte DVD-er. Klasse:16 Trykksaker, herunder aviser, tidsskrifter, magasiner og bøker, plakater; fotografier; samlemapper (kontorrekvisita). Klasse:41 Forlagsvirksomhet, inklusiv elektronisk forlagsvirksomhet; utgivelse av aviser, magasiner, tidsskrifter og bøker; klubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), bokklubbvirksomhet (underholdning eller undervisning), produksjon av fjernsyns- og radioprogrammer, herunder fjernsyns- og radioprogrammer til bruk på datanettverk; produksjon av film og programmer lagret på videokassettbånd eller DVDer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen plxore plxore AKVAMINI AS, Postboks 1273 Sluppen, 7462 TRONDHEIM, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RØKT LAKSEBITER I GLASS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Sabine Eckert, 6674 KVISVIK, NO Klasse:21 Glassbeholder. Klasse:29 Røkte laksebiter. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HYVAC HYVAC Norsk Hydro ASA, 0240 OSLO, NO Caroline Horsfield, Intellectual Property Department, Hydro Aluminium AS, 0240 OSLO, NO Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; belagte og ikke-belagte produkter av platemateriale, metallbånd eller plater av metall, metallrør eller -ledninger Klasse:11 Varmevekslere for oppvarmning av boliger og byggninger; halvfabrikata og komponenter for slike varmevekslere (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen A (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alecsius (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyter, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer; varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningssstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, edle stener, ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen pure+ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Norsk Medisinaldepot AS, Postboks 183 Kalbakken, 0903 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, shampo, balsam, deodoranter, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater, kosmetiske kremer, body lotion; hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; kremer for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HPP HPP Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; puréer av grønnsaker, frukt og/eller bær; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; iste (drikker); saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ikkealkoholholdige drikker og juicer i denne klasse beriket med omega-3. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen pure+ essentials (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Norsk Medisinaldepot AS, Postboks 183 Kalbakken, 0903 OSLO, NO Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, NO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, shampo, balsam, deodoranter, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske preparater, kosmetiske kremer, body lotion; hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; kremer for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HØYKOM HØYKOM Notodden Energi AS, Lienveien 39, 3678 NOTODDEN, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; utleie av tilgangstid til fibernett og bredbåndskapasitet (telekommunikasjon) (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen General (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRESS TRESS Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 SKYTTA, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:30 Spiseis, iskrem, fløteis, fruktis og andre spiseisprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLANET RIVER (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: vinge (591) Merket er i farger: Nei Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Planet River DA, Faukstad, 2677 NEDRE HEIDAL, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Elve ekspedisjoner, kajakk og raft instruksjon. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen S\\B (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Missing Link Group AS, Nils Hansensvei 7, 0667 OSLO, NO Klasse:25 Klær, hodeplagg, votter, hansker, halser, belter, sko. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SYSTANE MAX SYSTANE MAX Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Oftalmiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ETAP ETAP ETAP, Antwerpsesteenweg 130, 2390 MALLE, BE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Apparater, innretninger og installasjoner for overvåkning, kontroll og regulering av belysnings- og nødlysapparater og - installasjoner; software; software for overvåkning kontroll og regulering av belysnings- og nødlysapparater og - installasjoner. Klasse:11 Belysningsapparater og -installasjoner; lysende legemer for generell belysning og nødbelysning inkludert i klasse 11; belysningsapparater og -installasjoner med integrerte overvåknings-, kontroll- og reguleringssystemer. Klasse:37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av belysnings- og nødbelysningssystemer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NorthExpress (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja North Express, Postboks 555, 9485 HARSTAD, NO Vizuelli AS, Postboks 694, 9487 HARSTAD, NO Klasse:12 Luftfartøy, kjøretøy - befordringsmidler for luft, land og vann. Klasse:37 Reparasjoner og vedlikehold av fly og befordringsmidler tilknyttet denne virksomhet. Klasse:39 Tjenester vedrørende transport av varer og personer fra et sted til et annet. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pomodoro (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Street wear (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: Foto av rød frisk tomat med teksten "pomodoro" i grønt til høyre for fotoet (591) Merket er i farger: Ja Italiaeksperten Luca Usai, Krosshaugveien 3, 4085 HUNDVÅG, NO Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMPROVIA IMPROVIA Cederroth AB, Box 715, UPPLANDS VÄSBY, SE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Naturlegemidler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOBICATH MOBICATH Cordis Corp, FL MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:10 Bøyelige styrehylser, faste styrehylser, transseptale nåler. 20

21 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FSX FSX Honda Motor Co Ltd, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, TOKYO, JP Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:12 Automobiler; kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til de ovennevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DIMENSIONS OF EYE HEALTH 4 DIMENSIONS OF EYE HEALTH Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, NO Klasse:9 Synskorrigerende linser omfattende kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEVIZO BEVIZO Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av kardiovaskulære sykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARMICARB ARMICARB Church & Dwight Co Inc, 469 North Harrison Street, NJ08543 PRINCETON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; kjemiske produkter for bruk i fremstilling av pesticider, fungicider og herbicider. Klasse:5 Desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; pesticider, fungicider og herbicider. 21

22 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HOYALUX SUMMIT CD HOYALUX SUMMIT CD Hoya Corp, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome Shinjuku-ku, TOKYO, JP Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:9 Brilleglass; blanke brilleglass; briller; brilleinnfatning, brilleetuier, solbriller; kontaktlinser; esker for kontaktlinser; skibriller (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Villmarksliv (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AZEFLU AZEFLU Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, NO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Klasse:35 Spill og leketøy, gymnastikk og sportsartikler. Annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. 22

23 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIT STOP Good food (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen isoverultimate (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Nortura SA, Postboks 397 Økern, 0513 OSLO, NO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, NO Klasse:29 Næringsmidler av animalsk opprinnelse, så vel som grønnsaker og hagebruksprodukter bearbeidet for konsumering eller konservering. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:35 Annonsering, fremvisning og salg av varer eller bearbeidede varer nevnt i klasse 29 og 30. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Saint-Gobain Isover SA, Les Miroirs, 18, avenue d'alsace, F Courbevoie, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:17 Paknings-, tetnings-, og isolasjonsmateriale; mineralull eller mineralfibre; isolasjonsmateriale laget av mineralull eller mineralfibre i form av løsmaterialer, ull, bånd, matter, filt, platevatt eller buntvatt, plater, blokker, ruller, omslagsmateriale, rørformet isolasjon, sylindriske eller støpte stykker designet for termisk eller akustisk isolasjon og for tak og taktekking; belagte isolasjonsmaterialer. Klasse:19 Ikke-metalliske byggematerialer; bituminøse produkter, ikke-metalliske rammer for byggeog anleggsformål; matter, platevatt eller buntvatt, ruller, belagte eller ikke belagte, designet for termisk eller akustisk isolasjon og for beskyttelse mot fuktighet og brann benyttet i konstruksjon av vegger, skillevegger, innertaksisolasjon, gulv, tak, taktekkingsisolasjon, kledning og isolasjonssystemer under tak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QUEEN QUEEN Bonnier Tidsskrifter AB, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:16 Magasiner (tidsskrifter); tidsskrifter; aviser. 23

24 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMPETUS AFEA SOLVER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Impetus Afea AS, Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD, NO Camilla Skår Sletten, Sundegt. 17, 4400 FLEKKEFJORD, NO Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, heriblant ikke-lineære numeriske simuleringsverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COCA-COLA GO COCA-COLA GO The Coca-Cola Company, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Klasse:30 Klasse:32 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MONEY IN THE BANK MONEY IN THE BANK World Wrestling Entertainment Inc, 1241 East Main St., CT06902 STAMFORD, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:16 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; nedlastbare ringetoner, grafikker og musikk via et globalt nettverk og trådløst utstyr; dekorasjonskjøleskapmagneter; video- og dataspillbånd, video- og dataspilldisketter, video- og dataspillkassetter, video-og dataspillkassetter/- patroner, video- og dataspill CD-ROM, videoutgangspillemaskiner for bruk sammen med fjernsyn; video- og dataspillprogramvare; kinematografiske og fjernsynsfilmer, nemlig spillefilmer i retning av sportsunderholdning; forhåndsinnspilte grammofonplater, forhåndsinnspilte CD'er, forhåndsinnspilte videobånd, forhåndsinnspilte videokassettbånd, forhåndsinnspilte DVD'er og forhåndsinnspilte audio-kassetter, som alle viser/forestiller sportsunderholdning; myntmatete fornøyelses-spillemaskiner; interaktive videospillprogram og dataspillkassetter; musematter; engangskameraer; solbriller; solbrilleetuier; medisinglass; optiske etuier, nemlig etuier for briller og solbriller; walkie-talkie; beskyttelseshjeimer; sportshjeimer. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; papirhenge-/festelapper, papphenge-/festelapper; emballasje, nemlig brett, papir for innpakking og emballasje, papirlommer for emballasje, plastposer for emballasje, plast bobleplast for innpakking eller emballasje; samlealbum, nemlig for klistremerke/merke/etikett samlekort, fotosamlekort; etiketter, nemlig trykte papiretiketter, trykte forsendelsesetiketter; returadresseetiketter ikke av tekstil; mapper; plastposer for alminnelig bruk; papirservise, nemlig papir-spisebrikker, papir-kuvertbrikker, 24

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 42/09-2009.10.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 42/09-2009.10.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 28/08-2008.07.07 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 28/08-2008.07.07 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer