nr 43/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 43/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KAEFER ENERGY - lose less, gain more KAEFER ENERGY - lose less, gain more Kaefer Energy AS, Strandsvingen 1, 4032 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:19 Klasse:37 Klasse:42 Bygningsmaterialer, ikke av metall; bygningsmaterialer, ikke av metall, utstyrt med lyd- varme-, kulde eller brannhemmende materialer. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; isolering; overflatebehandling; stillasoppsetting; rådgiving vedrørende forannevnte tjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; rådgiving vedrørende bygging; interiørkonsulentvirksomhet; interiørarkitekter; ingeniørvirksomhet; konsulenttjenester i forbindelse med energisparing; konsulenttjenester i forbindelse med materialbruk for brannhemming. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SCIIGO SCIIGO Norsk Maskinkontroll AS, Tormod Gjestlandsvei 4, 3908 PORSGRUNN, Klasse:9 Dataprogrammer, programvare, webapplikasjoner. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, utarbeidelse, opprettelse og systematisering av informasjon og dokumentasjon, utvikling av databaser. Klasse:42 Kvalitetskontroll, teknisk konsulentvirksomhet, bistand til utvikling og oppfølging av kvalitetssystemer, test og kontroll av utstyr, utvikling av dataprogrammer. Klasse:45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og mennesker. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/412,714 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ELX ELECTRONIC LIQUIDITY EXCHANGE ELX ELECTRONIC LIQUIDITY EXCHANGE ELX Futures LP, c/o Gavin Anderson & Co, 220 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:36 Klasse:42 Finansielle tjenester; fremskaffelse av finansiell informasjon vedrørende verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; finansiell veksling; finansiell børsvirksomhet; gjennomføring av finansiell handel, bekreftelses- og oppgjørstjenester på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; finansiell analyse og rådgivning; finansiell forvaltning, forvaltning av formuer; finansielle undersøkelser; overførings- og transaksjonstjenester vedrørende investeringsfond, investeringsmegling; forretninger og handel av finansielle instrumenter på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; rådgivning vedrørende fondsinvestering; finansielle investeringer på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; finansielle tjenester i form av et verdipapir for investering; verdipapir megling; handel med finansielle instrumenter for andre på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; oppgjør av finansielle og verdipapirtransaksjoner på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; finansielle avregningssentraltjenester. Design og utvikling av computer hardware og software; installasjons-, vedlikeholds- og oppdateringstjenester for computer software; rådgivning relatert til computer hardware og software; konsulenttjenester på området for design, utvelgelse, implementering og bruk av computer hardware og softwaresystemer for andre; tilpasning av computer hardware og software; fremskaffelse online av ikkenedlastbar software for tilgang til finansiell informasjon og handel med finansielle instrumenter, verdipapirer vedrørende investering, differansehandelskontrakter; tekniske støttetjenester, nemlig rådgivning på området for computer hardware og softwareproblemer; fremskaffelse av en elektronisk markedsplass for handel med finansielle instrumenter på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; fremskaffelse av en online database som presenterer finansiell informasjon på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter; fremskaffelse av en webside som presenterer finansiell informasjon på området for verdipapirer for investering, finansielle instrumenter og differansehandelskontrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MILLENNIUM EXECUTIVE APARTMENTS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Millennium & Copthorne International Ltd, 36 Robinson Road #04-01, City House, SINGAPORE, SG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Bedriftsledelse av hoteller og moteller og annen midlertidig losji og innkvartering, herunder leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; PR- og informasjonstjenester relatert til midlertidig losji og innkvartering, herunder hoteller og moteller, leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; markedsføring av midlertidig losji og innkvartering, herunder hoteller og moteller, leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; samt reklame og markedsføring for de forannevnte tjenester via Internett og andre globale computer nettverk. Klasse:36 Eiendoms- og utleietjenester inkludert administrasjon av leiegårder, utleie av leiligheter, utleie av leiligheter med inkludert room service, vaskeri- og rengjøringstjenester; administrasjon av utleie boliger; administrasjon av leiligheter med inkludert room service, vaskeri- og rengjøringstjenester, som tilbyr langtidsopphold. Klasse:43 Tjenester relatert til midlertidig losji og innkvartering, losji og innkvartering (utleie og formidling av midlertidig), catering (mat og drikke), utleie og formidling av møterom, restauranter, kaféer; reservasjoner av midlertidig losji og innkvartering; tilbydelse av midlertidig innlosjering; tilbydelse av leiligheter for korttidsleie, hotelleiligheter og ferieleiligheter, alle med inkludert room service, vaskeri- og rengjøringstjenester; hotelltjenester. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MILLENNIUM EXECUTIVE RESIDENCES (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Millennium & Copthorne International Ltd, 36 Robinson Road #04-01, City House, SINGAPORE, SG Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Bedriftsledelse av hoteller og moteller og annen midlertidig losji og innkvartering, herunder leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; PR- og informasjonstjenester relatert til midlertidig losji og innkvartering, herunder hoteller og moteller, leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; markedsføring av midlertidig losji og innkvartering, herunder hoteller og moteller, leiligheter med tilhørende servicetjenester og leilighetshoteller; samt reklame og markedsføring for de forannevnte tjenester via Internett og andre globale computer nettverk. Klasse:36 Eiendoms- og utleietjenester inkludert administrasjon av leiegårder, utleie av leiligheter, utleie av leiligheter med inkludert room service, vaskeri- og rengjøringstjenester; administrasjon av utleie boliger; administrasjon av leiligheter med inkludert room service, vaskeri- og rengjøringstjenester, som tilbyr langtidsopphold. Klasse:43 Tjenester relatert til midlertidig losji og innkvartering, losji og innkvartering (utleie og formidling av midlertidig), catering (mat og drikke), utleie og formidling av møterom, restauranter, kaféer; reservasjoner av midlertidig losji og innkvartering; tilbydelse av midlertidig innlosjering; tilbydelse av leiligheter for korttidsleie, hotelleiligheter og ferieleiligheter, alle med inkludert room service, vaskeri- og rengjøringstjenester; hotelltjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SEPRAFILM SEPRAFILM Genzyme Corp, 500 Kendall Street, MA02142 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; biopolymerer i form av filmer til bruk ved kirurgi, for å redusere eller forhindre sammenvoksing/adhesjoner. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer; medisinske innretninger, nemlig biopolymerer i form av filmer til bruk som enheter ved kirurgi, for å redusere eller forhindre sammenvoksing/adhesjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CERSELVA CERSELVA Genzyme Corp, 500 Kendall Street, MA02142 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; farmasøytiske preparater for behandling av Gauchers sykdom. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Allora (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VisionTech (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Italiaeksperten Luca Usai, Krosshaugveien 3, 4085 HUNDVÅG, Klasse:41 Utdannelse/undervisning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Alcon (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Alcon Inc, Bösch 69, 6331 HÜNENBERG, CH Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Oppløsninger for bruk med kontaktlinser; oftalmiske og otorinolargynologiske preparater; vitaminer og mineraler for oftalmisk bruk Klasse:10 Oftalmiske medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater, proteseinnretninger; intraokulære linser (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei VisionTech AS, Vestre Rosten 81, 7075 TILLER, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell automatisering, analyse og forskning; teknisk rådgivning og konsultasjon; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; dataprogrammeringstjenester. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen UPWORDS UPWORDS Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, RI02862 PAWTUCKET, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Interaktiv underholdningssoftware, nemlig dataspillsoftware, dataspillprogrammer, dataspillinnsatser, dataspilldisker; interaktive multimedia-dataspillprogrammer; nedlastbar software for bruk i forbindelse med dataspill, kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner; dataspillsoftware for bruk med kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner, videospillprogrammer, videospillsoftware, videospillinnsatser; spillmaskiner inkludert enarmede banditter (slot machines) og videolotteriterminaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERLIGHT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Everlight Electronics Co Ltd, No. 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Road, Tucheng 236 TAIPEI, TW JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:11 Infrarøde lysemitterende diode (LED) lyspærer; sikkerhetslamper; lysende fest-tema dekorasjoner, dekorative elektriske lysslynger; julelamper; søkelys; scenelys; spotlights; elektrisk nattlys; innvendige lys for kjøretøyer; nødlyslamper; lommelykter; billamper; motorsykkellamper; lamper; vegglamper; dykkerlys; bremselys; ryggelys for kjøretøyer; frontlys for kjøretøyer; baklys for kjøretøyer; sidelys for kjøretøyer; blinklys for kjøretøyer; nødstopplys; sykkellamper; stoppsignallamper; elektriske høytidslys; infrarøde lamper; lys for rør; lamper for utendørs bruk; lyspenner; taklamper; veilys; armatur for LED (infrarød lysemitterende diode) lys for bruk i effektlysapplikasjoner i forbindelse med utstilling, forretninger, industri, boliger og arkitektur; armatur for LED (infrarød lysemitterende diode) lys; armatur for LED og HID lys; LED-lysarmaturer for gatelys, skilt, butikkbelysning, biler, bygninger, og øvrig arkitektonisk bruk; LED lyspærer; LEDlysarmaturer for innendørs og utendørs lysapplikasjoner; lysstriper for kjøretøyer; belysningsarmaturer; belysningslegemer; ultraviolette lamper (ikke for medisinsk bruk). 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Medbook Medbook Nordic Medicin Information AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, SE Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Bedriftsledelse Klasse:36 Finansielle tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet SE (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MapTrac MapTrac Nordic Medicin Information AB, Sveavägen 151, STOCKHOLM, SE Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, Klasse:35 Bedriftsledelse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FOODFARMACI FOODFARMACI Tapas Factory AS, Gjøvikbakken 4B, 0789 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EDLUAR EDLUAR Meda AB, Box 906, SOLNA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DA DAMENE DRO (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EVERLIGHT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Nordisk Film AS, Sandakerveien 118, 0484 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:38 Klasse:41 Telekommunikasjonsvirksomhet. Underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Everlight Electronics Co Ltd, No. 25, Lane 76, Sec 3, Chung Yang Road, Tucheng 236 TAIPEI, TW JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:9 Apparater for halvledere i form av datamaskin periferiutstyr; fototransistorer; signalmottakere; audio-, video- og satellittsignalmottakere; elektroniske signalemittere; strekkodelesere; audio- og videodekodere; optisk fiber signalmottakere; infrarød lysemitterende diode (LED); lysemitterende dioder (LED); LEDlamper; omkodere; LED-skjermer; optiske signalsendere; elektroniske signaltavler; fotoceller; fotokoblinger; halvlederbrikker; optiske fiber-kontakter; fotoavbrytere; lysdemperkontroller; fotoelektriske sensorer; fotoelektriske detektorer; infrarøde varmedetektorer; berøringsbrytere; lyskontrollanordninger; infrarøde sensorer; infrarøde fjernkontroller; fotoelektriske brytere; nødalarmlys; blitzpærer for kameraer; sikkerhetshjelmlys; lyspenner; lysmaster; trafikklys; lyskontrollpaneler. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen RVA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Shubaila LLC, P.O.Box 674, PC 117, MUSCAT, OM Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:11 Elektriske lamper, gasslamper, generelle lamper, spesielle lamper; apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Rogalam (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Holmens AS, Slettestrandveien 15, 4032 STAVANGER, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Nera Evolution Series Nera Evolution Series Nera Networks AS, Kokstadvegen 23, 5257 KOKSTAD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Telekommunikasjonsutstyr for mobiltelefoninettverk, dataoverføring og datanettverk, herunder modemer, antenner, radiosendere og mottagere, mikrobølgeradiosendere og mottagere, elektroniske komponenter og telekommunikasjonsmodemer for trådløst og kablet datanettverk, datamaskiner og datamaskinperiferiutstyr for styring, administrasjon og kontroll av telekommunikasjonsutstyr, trådløst og kablet datanettverk og mobiltelefoniinstallasjoner, samt deler og komponenter til de forannevnte varer. Software for styring, kontroll og administrasjon av telekommunikasjonsinstallasjoner, mobiltelefoniinstallasjoner og datanettverksinstallasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAZINI FAZINI Til Henne AS, Ramstadveien 17, 1850 MYSEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen QuestBox QuestBox Aksnes Media, Åmdal, 6150 ØRSTA, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XRGIA ANALYSE & RÅDGIVNING (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LITTLEST PET SHOP LITTLEST PET SHOP Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, RI02862 PAWTUCKET, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Interaktiv underholdningssoftware, nemlig dataspillsoftware, dataspillprogrammer, dataspillinnsatser, dataspilldisker; interaktive multimedia-dataspillprogrammer; nedlastbar software for bruk i forbindelse med dataspill, kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner; dataspillsoftware for bruk med kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner, videospillprogrammer, videospillsoftware, videospillinnsatser; spillmaskiner inkludert enarmede banditter (slot machines) og videolotteriterminaler. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Xrgia as, Rådmann Halmrasts vei 16, 1337 SANDVIKA, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; rådgivning vedrørende energi og klima. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MOUSETRAP MOUSETRAP Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, RI02862 PAWTUCKET, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Interaktiv underholdningssoftware, nemlig dataspillsoftware, dataspillprogrammer, dataspillinnsatser, dataspilldisker; interaktive multimedia-dataspillprogrammer; nedlastbar software for bruk i forbindelse med dataspill, kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner; dataspillsoftware for bruk med kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner, videospillprogrammer, videospillsoftware, videospillinnsatser; spillmaskiner inkludert enarmede banditter (slot machines) og videolotteriterminaler. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NERF NERF Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, RI02862 PAWTUCKET, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Interaktiv underholdningssoftware, nemlig dataspillsoftware, dataspillprogrammer, dataspillinnsatser, dataspilldisker; interaktive multimedia-dataspillprogrammer; nedlastbar software for bruk i forbindelse med dataspill, kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner; dataspillsoftware for bruk med kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner, videospillprogrammer, videospillsoftware, videospillinnsatser; spillmaskiner inkludert enarmede banditter (slot machines) og videolotteriterminaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINNERPØLSEN (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MilkyWay (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. Klasse:30 Kaffe, kaffe-erstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer, spiseis; iskrem; is; honning, sirup; salt, sennep, eddik, sauser; pesto; smakstilsetninger; urter; krydderier; produkter forberedt til konsum og bestående av, eller produsert av de forannevnte varer. Klasse:31 Poteter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Vita Eiendom AS, Sogstikroken 26, 1440 DRØBAK, Klasse:16 Lodd. 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PLAY-DOH PLAY-DOH Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, RI02862 PAWTUCKET, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Interaktiv underholdningssoftware, nemlig dataspillsoftware, dataspillprogrammer, dataspillinnsatser, dataspilldisker; interaktive multimedia-dataspillprogrammer; nedlastbar software for bruk i forbindelse med dataspill, kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner; dataspillsoftware for bruk med kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner, videospillprogrammer, videospillsoftware, videospillinnsatser; spillmaskiner inkludert enarmede banditter (slot machines) og videolotteriterminaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen METRO (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Metro Senter ANS, Postboks 1380 Vika, 0114 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Sammenstilling av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, uedle metaller og legeringer av disse, bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall, materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og maskiner, vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, 13

14 registrerte varemerker /09 skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, repper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, tapeter (ikke av tekstilmateriale), spill og leketøy, gymnastikkog sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker (unntatt øl), tobakk, artikler for røkere, fyrstikker, for andre med det formål at kunder på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, generelle handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en webside på et globalt datanettverk; demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av varer; tilby kommersiell informasjon, markedsstudier og - undersøkelser, kost-nytte-analyser, bokføring, bokholderi, dekorasjon av butikkvinduer, eksport- og importagenturer, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, markedsstudier, markedsundersøkelser, personellrekruttering, presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg, prissammenligningstjenester, rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TAMLIAY TAMLIAY Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Onkologiske farmasøytiske preparter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen InfoEasy ØKOMISYSTEMER (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Daldata AS, Elvegata 3, 2500 TYNSET, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Dataprogrammer, databehandlingsutstyr. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MODALSLI PROSJEKTERING AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Modalsli Prosjektering AS, St. Olavsgt. 20, 4306 SANDNES, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:42 Teknologiske tjenester; rådgivende ingeniørvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYMZAVA LYMZAVA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Onkologiske farmasøytiske prepaater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LYMAPZA LYMAPZA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Onkologiske farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GENHERLA GENHERLA Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Onkologiske farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRYNDIR BRYNDIR Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Onkologiske farmasøytiske preparater. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ARAZOG ARAZOG Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Onkologiske farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AMHERLI AMHERLI Wyeth, Five Giralda Farms, NJ MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Onkologiske farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/462,152 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CISCO NEXUS CISCO NEXUS Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA SAN JOSÉ, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Telekommunikasjonsbrytere, nemlig, brytere for ethernet, datasenterbrytere og enhetlige og sammensatte brytere; software for telekommunikasjon; brytere for telekommunikasjon; apparater og instrumenter for telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kapsolact Kapsolact Palm Research AS, Lungegårdsbakken 1, 5018 BERGEN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske produkter; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; naturlegemidler; kosttilskudd, helsekostprodukter og næringsmiddeltilsetninger for medisinske formål; vitamin- og mineralpreparater; medisinske og/eller styrkende urter; medisinsk te; urtete for medisinske formål. Klasse:29 Kosttilskudd, helsekostprodukter og næringsmiddeltilsetninger, i hovedsak bestående av animalske produkter/ingredienser. Klasse:30 Kaffe; te, herunder urtebasert te; kaffe-, te og urtetebaserte drikker, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av kom, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kosttilskudd, helsekostprodukter og næringsmiddeltilsetninger, i hovedsak bestående av vegetabilske produkter/ingredienser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen InnerMuscle (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Asics Corp, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Fottøy, klær og hodeplagg. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TONKA TONKA Hasbro Inc, 1027 Newport Avenue, RI02862 PAWTUCKET, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Interaktiv underholdningssoftware, nemlig dataspillsoftware, dataspillprogrammer, dataspillinnsatser, dataspilldisker; interaktive multimedia-dataspillprogrammer; nedlastbar software for bruk i forbindelse med dataspill, kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner; dataspillsoftware for bruk med kommunikasjonsinnretninger og mobiltelefoner, videospillprogrammer, videospillsoftware, videospillinnsatser; spillmaskiner inkludert enarmede banditter (slot machines) og videolotteriterminaler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MALENG MALENG Jennifer Watmon, c/o Catharina Vogt Borgenveien 37, 0370 OSLO, Evelyn Achieng, c/o Catharina Vogt Borgenveien 37, 0370 OSLO, Catharina Vogt, Borgenveien 37, 0370 OSLO, Judith Agnes Okot, c/o Catharina Vogt, Borgenveien 37, 0370 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:14 Smykker. Klasse:20 Møbler og interiørartikler. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn. Klasse:35 Bistand vedrørende driften eller ledelsen av et handelsforetak, eller bistand vedrørende den forretningsmessige eller kommersielle drift av en industri eller handelsbedrift. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:44 Medisinske og veterinære tjenester; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SOVOS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GimmeFive (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Optical Storage AS, Oksenøyveien 14, 1366 FORNEBU, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Elektriske, elektroniske, optiske og fotografiske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser) samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere; optiske lesere; datamaskiner; databehandlingsapparater og - innretninger; dataprogrammer; programvarer; databehandlingsutstyr; ytre enheter for computere; computer periferiutstyr; magnetiske, optiske og myke disketter; kompaktdisker; optiske plater; optisk platelager; deler, reservedeler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler og optisk nettverk; overføring av beskjeder, informasjon og bilder ved datamaskiner. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Midelfart Sonesson AB, Box 21009, MALMÖ, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Kosttilskudd hovedsakelig bestående av vitaminer og mineraler, beregnet på barn. Klasse:32 Flytende kosttilskudd (ikke for medisinske formål); frukt- og grønnsaksekstrakter (drikke); vitaminberikede drikker; fruktdrikker og -juicer; saft; alle de ovennevnte varene er beregnet på barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OFFICE LONDON OFFICE LONDON Office Holdings Ltd, 9-10 Great Sutton Street, EC1V0BX CLERKENWELL, LONDON, GB Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:25 Klær; belter; fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Tjenester relatert til salg av fottøy, klær, vesker, belter. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JINBAO (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tianjin Jinbao Musical Instruments Co Ltd,. 1-2 of Haitai Road, Baodi District TIANJIN CITY P.R., CN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:15 Musikkinstrumenter; munnstykker for treblåsere, buccina trompeter, horn (musikkinstrumenter) kornetter, fløyter, pauker (musikkinstrumenter), tromboner; trommer (musikkinstrumenter) klarinetter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILDSJEL ILDSJEL Authentic Travel AS, c/o Authenticore, Karenslyst allé 11, 0278 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:39 Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALGAS ALGAS Algas AS, Postboks 534, 1503 MOSS, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:7 Filtreringsmaskiner; filtre (deler av maskiner eller motorer), filtreringspresser, filtre for behandling av vann. Klasse:11 Filtre (deler av installasjoner i hus eller industrien). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TIGER tiger (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Fujian Tiger Power Machine Co Ltd, 3 Floor, Library Building, Electric Motor and Appliance Area FUAN, FUJIAN, CN JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:7 Dieselmotorer; bensinmotorer; hydrauliske motorer; elektriske generatorer; landbruksmaskiner; slåmaskiner og selvbindere (skurtreskere); hakkelsmaskiner; forstøvere (maskiner); såmaskiner; motoriserte jordfresere/kultivatorer; ugressutryddende maskiner; dieselgeneratorer for elektrisitet; bensingeneratorer for elektrisitet; strømgeneratorer; maskiner for farging; elektromekaniske maskiner for kjemisk industri; graveringsmaskiner. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHAMPIONSHIP MANAGER CHAMPIONSHIP MANAGER Eidos Interactive Ltd, Wimbledon Bridge House, 1 Hartfield Road, SW193RU WIMBLEDON, LONDON, GB Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Klasse:16 Klasse:41 Dataspill software; videospill software; elektroniske spill software; dataspill; elektroniske spill; videospill; dataspill fremskaffet gjennom et globalt computernettverk eller levert ved hjelp av multimedia elektronisk kringkasting eller gjennom telekommunikasjon eller elektronisk overføring eller via Internett; dataspill, elektroniske spill, elektronisk underholdning, fritids- og rekreasjonssoftware, videospill, og computer software, alt levert i form av forhåndsinnspilte disker, bånd, magnetbåndkassetter og kassetter; kinematografiske filmer (eksponerte), videoer og opptak på DVD, CD ROM, videokassett og andre elektroniske formater; innspilt spillefilmunderholdning; videospill/underholdningsmaskiner, ikke mynteller pollettstyrte. Bøker; tidsskrifter; brosjyrer, flygeblader; foldere; instruksjons- og undervisningsmaterialer (ikke apparater); strategiguider for dataspill; postere. Publiseringstjenester; fremskaffelse av dataspill online eller ved hjelp av et globalt computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GOTTERI FABRIKKEN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gotterifabrikken AS, Postboks 132, 4296 ÅKREHAMN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IMPETUS Advanced finite element analyses (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Impetus Afea AS, Strandgaten 32, 4400 FLEKKEFJORD, Camilla Skår Sletten, Sundegt. 17, 4400 FLEKKEFJORD, Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, heriblant ikke-lineære numeriske simuleringsverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TACO KING TACO KING True Holding AS, Vidsynveien 7, 0585 OSLO, Klasse:29 Klasse:30 Klasse:41 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Opplæring av restaurantoperatører. Restaurantdrift (bevertning og tilbringing av mat og drikke), konsultasjon og rådgivning av restaurantoperatører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMÅ SPRØTT SMÅ SPRØTT Små Sprøtt AS, Hegdalveien 59, 3261 LARVIK, Klasse:31 Ferske grønnsaker, poteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tomkin Tomkin Panorama Design AS, Skur 49, Langkaia, 0105 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, skotøy og hodeplagg; gamasjer; gensere; hansker; hodebånd; luer; jakker; ytterbekledning; klær for trening og gymnastikk; overklær for skotøy; oversokker; regntøy; skistøvler; skjerf; sokker; sportssko; strømper og undertøy av svetteabsorberende materiale. Klasse:28 Trenings- og sportsartikler; utstyr til sport; hansker for sportsbruk; ski, snøbrett; skøyter; surfingbrett; truger; surfedrage (kite); beskyttelsesutstyr. Klasse:35 Butikkdrift vedrørende de forannevnte varer i klasse 25 og 28; salg og markedsføring av de foran nevnte varer i klassene 25 og

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 27/08-2008.06.30 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 27/08-2008.06.30 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 41/13-2013.10.07 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer