nr 10/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 10/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/445,952 MEDICINE REENVISIONED Cvrx Inc, 9201 West Broadway Ave, Suite 650, MN55445 MINNEAPOLIS, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:10 Medisinske innretninger i form av elektriske stimulatorer brukt for å kontrollere eller behandle fysiologiske tilstander; medisinske innretninger i form av implanterbare elektriske stimulatorer, medisinske innretninger i form av ledninger for elektrisk stimulering av vev eller nerver, brukt for kontrollere eller behandle fysiologiske tilstander. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Coop Norge AS, Østre Aker Vei 264, 0977 OSLO, Juridisk Avdeling i Coop NKL BA, Postboks 1173 Sentrum, 0107 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater ; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), Klasse:8 Klasse:9 Klasse:10 Klasse:11 Klasse:12 Klasse:13 Klasse:14 Klasse:15 Klasse:16 Klasse:17 Klasse:18 Klasse:19 Klasse:20 landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Musikkinstrumenter. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Lær og imitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsog anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, 4

5 registrerte varemerker /09 Klasse:21 Klasse:22 Klasse:23 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:27 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:34 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:43 elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenning, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; julepynt. Kjørt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr, malt. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Telekommunikasjonsvirksomhet. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Bearbeiding av materialer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomliet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert hertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie, utført av personer eller virksomheter, for mennesker eller dyr; klassen omfatter også tjenester i forbindelse med landbruk, hagebruk og skogsbruk. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CIRQUE DU SOLEIL The Dream Merchant Company KFT also doing busines as Cirque Du Soleil, Dohany utca 12, 2nd Floor, 1074 BUDAPEST, HU Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Klær, bruksklær og deres tilbehør, nemlig skjorter, gensere, T-skjorter, strikkegensere, sweatere, strikkejakker, ermeløse trøyer, ermeløse topper, bukser, treningsbukser, shorts, chemise, trikoter, bånd for håndledd, hodebånd; undertøy for kvinner og menn; truser, boksershorts, gutteshorts, dametruser, lendeklede, brystholdere, kombinasjoner (dameundertøy), hold-inn undertøy, bodystockings, korsetter, underkjoler, strømpebånd, saronger, herretruser; nattøy, nemlig, morgenkåper, nattskjorter, pyjamas, nattkjoler; kimonoer, frakker, jakker, vindjakker, vester, kjoler, skjorter, bluser, lekedrakter, svømmeklær; regnklær, nemlig, regnfrakker, regnhetter, regnstøvler, og regnkaper (bekledning); slips, vide slips, skjerf; fottøy; sokker; hodeplagg, nemlig hatter, luer og ullluer; forklær; maskeradekostymer. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen AMDOCS Amdocs Software Systems Ltd, First Floor, Block S, Eastpoint Business Park, Kalman Imre u.1 CLONTARF, DUBLIN 3, IE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Dataprogramvare for kundebehandling, ordrebehandling, inntekter og fakturering, opprettelse av tjenester og leveranser, tjeneste- og ressursforvaltning, tjenesteoppfyllelse og -tilveiebringelse, kundestøtte og - sikring, digitalhandel og reklameadministrasjon, partneradministrasjon, og bedriftsprosesstyring vedrørende kommunikasjon, hjelpeprogrammer, globale datainformasjonsnettverk, tilgangsleverandør, finansielle og applikasjonsleverandørsindustrier; dataprogramvare som administrerer, kunder, produkter, tjenester og nettverksinformasjon, kundesamspill, fakturering, betalings- og kontoinformasjon, nettverksbruksdata i kommunikasjon, hjelpeprogrammer, globale datainformasjonsnettverk, tilgangsleverandør, finansielle og applikasjonsleverandørsindustder. Klasse:35 Konsulent- og rådgivningsvirksomhet vedrørende bedriftsledelse innen kommunikasjon, hjelpeprogrammer, globale datainformasjonsnettverk, tilgangsleverandør, finansielle og applikasjonsleverandørsindustrier i forbindelse med optimaliseringstjenester for bedriftsprosesser, kundebehandling, ordrebehandling, ressursforvaltning, tjenesteoppfyllelse og -tilveiebringelse, digitalhandel og reklameadministrasjon, partneradministrasjon og bedriftsprosesstyring; konsulent- og rådgivningsvirksomhet vedrørende bedriftsledelse innen området datamaskinvare og programvaresystemimplementering og -integrering for andre; konsulent- og rådgivningsvirksomhet vedrørende bedriftsledelse innen området finans og fakturering. Klasse:42 Tekniske støttetjenester nemlig feilsøking vedrørende dataprogramproblemer for kundebehandling, ordrebehandling, inntekter og fakturering, opprettelse av tjenester og leveranser, tjeneste- og ressursforvaltning, tjenesteoppfyllelse og -tilveiebringelse, kundestøtte og - sikring, digitalhandel og reklameadministrasjon, partneradministrasjon, og bedriftsprosesstyring vedrørende kommunikasjon, hjelpeprogrammer, globale datainformasjonsnettverk, tilgangsleverandør, finansielle og applikasjonsleverandørsindustrier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CAFE AU LU Generale Biscuit, 3 rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, RUNGIS, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:30 Kakao, sjokolade, kakao og/eller sjokoladebaserte drikker og preparater til fremstilling av disse drikkene, bakerivarer, bakverk, konditorvarer, varer, nemlig brød, kavringer, kjeks (søte eller saltet), vafler, krumkaker, kaker, kulinariske kaker; alle disse varer enkle og/eller overtrukket og/eller fylt og/eller smakstilsatt; preparater laget av kornprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LINBELIN Human Genome Sciences Inc, Shady Grove Road, MD20850 ROCKVILLE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SILDAKONGEN Sildakongen Arvid Otto Mørch, Strandgaten 211, 5525 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nepal Pashmina Industries Association, Box Kathmandu, NP Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, hodeplagg, fottøy. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Smak Gruppen AS, Økern Torgvei 3, 0580 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekepreparater og andre midler for klesvask og oppvask; vaskemidler for renserier; rengjøringsmidler, forfriskningsmidler og luktfjerningsmidler for oppvaskmaskiner; poleringspreparater for kjøkken- og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; tepperensere; såper; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; alle foran nevnte varer med eller uten disinfiserende komponenter (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lebara Ltd, 100 Leman Street, E18EU LONDON, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lebara Ltd, 100 Leman Street, E18EU LONDON, GB JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Fit 4 Life Nordic AS, Postboks 69, 1332 ØSTERÅS, Klasse:29 Tørrede frukter, tørrede grønnsaker, spiselige fettstoffer og oljer. Klasse:30 Sauser generelt, mel generelt, te, kakaopulver, sukkerprodukter generelt (blant annet i form av agavenekter og yacon sirup), salt. Klasse:31 Kakaobønner, korn i form av hampfrø, frø generelt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen B-active Vitamex AB, Box 715, RRKÖPING, SE Acadi Mark Norge AS, c/o Nitschke, Postboks 23, 1321 STABEKK, Klasse:5 Helsekost for medisinsk bruk; helsekosttilskudd av mineraler; helsekost som naturlegemidler, naturlegemidler, naturlegemidler for medisinsk bruk; hygieniske preparater for medisinsk formål; dietiske stoffer, næringspreparater og drikker for medisinsk bruk; næringsmidler for spedbarn; cigaretter for medisinske formål; tyggegummi for medisinsk bruk; kjemisk-farmasøytiske preparater; vitaminpreparater; næringsmidler for farmasøytisk bruk; olje, drikker, te og røtter for medisinsk bruk; naturmedisinske preparater; reiseapoteker; mineralske kosttilskudd; helsekosttilskudd og næringspreparater av vitaminer og mineraler; vitamindrikker; farmasøytiske preparater; mineraltilskudd for medisinsk bruk. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NotaPlan AS, Kongensgt 6, 3210 SANDEFJORD, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. Klasse:42 Teknologiske tjenester; utarbeidelse, vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lighter; fyrstikker; artikler for røykere; sigarettfiltre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LUNA Bayer AG, LEVERKUSEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Ugressdrepende preparater og preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; insekticider, herbicider, fungicider. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Skjeivik Tak over Tak AS, Postboks 3122 Hillevåg, 4016 STAVANGER, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, montering av stillas og tak til bygninger. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jep Impex AS, Avd FJ Klima Norge, Fossegrenda 30B, 7038 TRONDHEIM, Klasse:11 Varmepumper og klimaanlegg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke EnCap AS, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsapparater og - innretninger; innregistrerte og nedlastbare programmer for datamaskiner; elektroniske publikasjoner; grensesnittenheter for datamaskiner; hukommelseslager for datamaskiner; lesere; operative programmer, innregistrerte for datamaskiner; overvåkningsprogrammer for datamaskiner; programvarer; skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer. Klasse:35 Administrasjon av handelstjenester; konsultasjon for bedrifts- og forretningsledelse; administrasjon av data-arkiver; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler, for andre; innsamling av informasjon for bruk i databaser; outsourcingstjenester. Klasse:36 Bankforretninger; bankvirksomhet; debetkort-tjenester; finansiell virksomhet; finansieringstjenester; finansinformasjon; finanstransaksjoner; kjøpekortstjenester; avbetalingskreditt; kredittkontor; utstedelse av kredittkort; kredittkort-tjenester; nettbanktjenester; verifisering av sjekker. Klasse:42 Programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; design av computersystemer; teknisk forskning; forskning og utvikling av nye produkter; gjenoppretting av data; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner; konvertering av data eller dokumenter fra fysisk til elektronisk media; konvertering av dataprogrammer og data; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; prosjektstudier; sikkerhetstjenester i forbindelse med datavirus; sikkerhetstjenester i forbindelse med autentisering og hemmelighold av data; utleie av dataprogrammer; utleie av webserver; webhotell. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Reva Electric Car Company (P) Ltd, No 705, 7th Floor, Devatha plaza, Residency Road, BANGALORE, IN Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:12 Elektriske kjøretøy, reservedeler og tilbehør (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen CAFÉ DE OLLA Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; likører. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder annonsering og markedsføring vedrørende handel, megling med og clearing av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i et kontobasert system; drifting av et kontobasert system for verdipapirer og derivater; annonser (spredning av reklame); markedsstudier og - undersøkelser; utsendelse av reklameannonser og reklamemateriell; byråer for handelsinformasjon; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av databaser; auksjonssalg, herunder innen obligasjonsmarkedet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; statistisk informasjon; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bedrifts- og forretningsundersøkelser; konsulenttjenester vedrørende organisasjons- og forretningsledelse; public relation (PR-virksomhet); utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet (valuta); finanstransaksjoner; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; handel med, deponering og kurtasje av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert system; forvaltning av formuer; garantier; kapitalfond og -investeringer; meglervirksomhet; emisjon av verdianvisninger; oppbygging av kapitalfond; finansielle-, fonds- og børstjenester i forbindelse med indekser; rådgivnings-, informasjonsog konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. 12

13 registrerte varemerker /09 Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering av konkurranser; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer, kollokvium og symposium; undervisning; utdannelse; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av videobånd og bøker; korrespondansekurs- og undervisning; rådgivnings- informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:42 Datatjenester; EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger) vedrørende EDBprogrammering, programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; rådgivnings-, informasjons og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; meklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tiurbygg AS, Solerødveien 216, 3185 SKOPPUM, Klasse:35 Salg av hytter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Geir Helge Svenøy, Postboks 462, 6401 MOLDE, Klasse:9 Grammofonplater; apparater for lydopptak. Klasse:35 Klasse:41 Salg av plater. Impresariotjenester; innspillingsstudioer; forlagsvirksomhet; utleie av lydopptak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM DUTRAMEN GTx Inx, 175 Toyota Plaza, 7th Floor, TN38103 MEMPHIS, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til forebygging og behandling av kreft i prostata; farmasøytiske preparater til behandling av konsekvenser relatert til kreft i prostata. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen QuickScan Inmente Ressurs AS, Postboks 85 Bryn, 0611 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gunnebo-Anja Industrier AS, Divisjon Tellefsdal Kjetting, Fiane, 4993 SUNDEBRU, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:12 Klasse:35 Kjettinger. Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 12. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gunnebo-Anja Industrier AS, Divisjon Tellefsdal Kjetting, Fiane, 4993 SUNDEBRU, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:12 Klasse:35 Kjettinger. Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 12. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen BREATHING SENSATIONS The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Medisinske halsdrops, medisinsk tyggegummi. Klasse:30 Ikke-medisinske halsdrops, ikkemedisinsk tyggegummi. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. HI-LIGHT Aker Subsea AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; uedle metaller og legeringer av disse; fleksible, sammensatte rør og rørledninger delvis tilvirket av metall for transport og overføring av fluider, herunder petroleum og naturgass, samt vann, hydraulisk væske, elektriske signaler og/eller elektrisk kraft; metallvarer til bruk ved boring og komplettering av olje- og gassbrønner og i produksjon av olje og gass fra brønner, nemlig brønnhoder, ventiltrær (christmas trees), ventiler, stigerør, koplinger for stigerør, koplinger for rørledninger, seksjoner til reparasjon av rørledninger, koplinger for sammenkopling av rørledninger eller slanger, metalltetninger, høytrykkstetninger, geotermiske brønnhoder, undervannskoplinger, brønnhodekoplinger. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); kompressorer; separatorer, herunder separatorer for petroleumsprodukter; pumper, herunder trykkforsterkere. Klasse:17 Bøyelige rør; fleksible ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs; tetnings-, paknings-, og isolasjonsmateriale. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør, herunder stive ikke-metalliske stigerør for leting og produksjon av hydrokarboner til havs. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; byggeledelse; skipsbygging; skipsverft; installasjon; vedlikehold og reparasjon av maskiner; installasjon og vedlikehold av oljeledninger; undervannsbygging og reparasjon; vedlikehold av datamaskiner Klasse:40 Bearbeiding av materialer; petroleumsbehandling; petroleumsseparasjonsvirksomhet; raffineringsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; produktutvikling; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; undervannsundersøkelser; konsulentbistand ved oljeleting og oljefelt; plantegning i forbindelse med bygging; tekniske prosjektstudier; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); design og utvikling, samt 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tebo Byggtillbehör AB, Blygatan 5, ROSERSBERG, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall. Klasse:7 Maskiner og maskinverktøy. Klasse:8 Klasse:17 Klasse:19 Hånddrevne verktøy. Gummiringer; lydisolerende materialer; vanntette pakninger; tetningslister; isoleringsmateriale; tetningsmasse for ekspansjonsfuger; pakninger; skjøtetetninger; tetninger; gummihansker(isolerende); isoleringsmidler mot fukt i bygninger; isoleringsfarger; latex(gummi); tetningsmidler; rørmuffer, ikke av metall; rørmantler, ikke av metall; beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler; tetningsmidler for fuger og skjøter; rørkoblinger, ikke av metall; mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber; ventiler av rågummi eller vulkanfiber; armaturer, ikke av metall for trykkluftsledninger; armeringsmaterialer, ikke av metall for rør; selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål; propper av gummi; isolatorer for kabler; tråder av gummi ikke for tekstilbruk; kullfibre, ikke for tekstilbruk; plastmaterialer (halvfabrikat); isolatorer; hardgummiformer; emballeringsmaterialer(støtdempende) av gummi eller plast; plastfibre ikke for tekstilbruk; glassfibre for isolering; tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk; filtermaterialer (plastskum eller -film i halvfabrikat); isoleringsteip og -bånd; maskeringsfilm; maskeringstape; plastfolier, ikke for pakking; polyesterfilm (ikke emballasje); silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form); gummi, guttaperka, kautsjuk, asbest; glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser; tetnings-, paknings-, og isoleringsmaterialer; fleksible ledninger og rør, ikke av metall. Byggeelementer av betong; Klasse:35 bygningstømmer; byggepapp; bygningskonstruksjoner, ikke av metall; bygningspapir; bygningsglass; bygningsstillas, ikke av metall; slipt planglass for byggevirksomhet; sandstein for bygningsformål; flyttbare bygninger, ikke av metall; mosaikker for bygningsformål; lister, ikke av metall for bygningsformål; overflatebelegg(bygningsmateriale); veggbekledning, ikke av metall(byggevirksomhet); vinkelrenner, ikke av metall for byggevirksomhet; veggbekledning ikke av metall(byggevirksomhet); byggestein; treplanker (bygningstømmer); bekledning, ikke av metall, for bygninger; belegg, ikke av metall, for byggevirksomhet; ildfaste byggematerialer; armeringsmaterialer, ikke av metall for byggevirksomhet; bygningsmaterialer, ikke av metall; veggplater, ikke av metall for byggevirksomhet Forhandlertjenester angående maskiner og maskinverktøy, motorer(ikke for kjøretøy), maskinkoblings- og overføringsdeler (ikke for kjøretøy), hånddrevne verktøy og håndredskaper, bygningsmaterialer av metall, flyttbare bygninger (byggevirksomhet) av metall, rør av metall, artikler av uedle metaller; forhandlertjenester angående byggemateriale, stive rør for byggevirksomhet, asfalt, tjære og bitumen, flyttbare bygninger (byggevirksomhet), ikke av metall, monumenter, ikke av metall, ubearbeidet eller delvis bearbeidet glass (ikke bygningsglass) samt varer av glass, porselen og keramikk, gummiringer, lydisolerende materialer, vanntette pakninger, tetningslister, isoleringsmaterialer, tetningsmasser for ekspansjonsfuger, pakninger, skjøtetetninger, tetninger, gummihansker(isolerende), isoleringsmidler mot fukt i bygninger, isoleringsfarger, latex(gummi), tetningsmidler, rørmuffer, ikke av metall, rørmantler, ikke av metall, beskyttelsesmuffer av gummi for maskindeler, tetningsmidler for fuger og skjøter, rørkoblinger, ikke av metall, mutterbrikker av gummi eller vulkanfiber, ventiler av rågummi eller vulkanfiber, armaturer ikke av metall for trykkluftsledninger, armeringsmaterialer ikke av metall for rør, selvklebende tape, ikke for kontors-, medisinsk eller husholdningsformål, propper av gummi, isolatorer for kabler, tråder av gummi ikke for tekstilbruk, kullfibre, ikke for tekstilbruk, plastmaterialer(halvfabrikat), isolatorer, hardgummiformer, emballeringsmaterialer(støtdempende) av gummi eller plast, plastfibre ikke for tekstilbruk, glassfiber for isolering, tråder av plastmaterialer, ikke for tekstilbruk, filtermaterialer (plastskum eller -film i halvfabrikat), isoleringstape og - bånd, maskeringsfilm, maskeringstape, plastfolier, ikke for pakking, polyesterfilm (ikke emballasje), silikongummi (i rå eller delvis bearbeidet form), gummi, 16

17 registrerte varemerker /09 guttaperka, kautsjuk, asbest, glimmer, samt artikler laget av disse materialene, ikke inkludert i andre klasser, tetnings-, paknings- og isoleringsmaterialer, fleksible ledninger og rør, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LIFE Life Scandinavia AS, Rådhusgata 17, 0158 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske kosttilskudd og kosttilskudd inneholdende mineraler, vitaminer og sporstoffer. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ikke-medisinske kosttilskudd. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detaljhandel med matvarer, drikke, kosttilskudd og produkter for personlig pleie; bistand, rådgivning og administrasjon relatert til etablering og drift av franchiseforetak. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SPEEDRIG NorDrill AS, Austad, 4745 BYGLAND, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:7 Maskiner til bruk i olje- og gassindustrien, herunder portable boremaskiner; borkroner (maskindeler); borerigger, flytende eller ikke flytende; boretårn, flytende eller ikke flytende; nedihullsutstyr; bore- og oljefeltinstrumenter; deler, komponenter og tilbehør til de forannevnte varer. Klasse:8 Borejern (deler av verktøy); borestenger; borhoder; borholdere (redskap). Klasse:37 Utvikling, bygging, reparasjon, installasjon og vedlikehold av boresystemer, borerigger, nedihullsutstyr og maskiner til bruk i olje- og gassindustrien; boretjenester; brønnboring. Klasse:41 Klasse:42 Opplæringsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, herunder innenfor olje- og gassindustrien; teknisk konsultasjon innenfor området boring; datatjenester, herunder utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer til bruk innenfor olje- og gassindustrien; design av maskiner, herunder boremaskiner til bruk i olje- og gassindustrien; design av borerigger; kontroll av brønner; geologisk leting; olje- og gassleting. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ventistål AS, Lilleakerveien 4, 0283 OSLO, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Synnøve Finden ASA, Postboks 478, 1411 KOLBOTN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; ost; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Presentkakan i Göteborg AB, Aminogatan 15 D, MÖLNDAL, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:30 Konditorvarer, bakverk, kaker, konfektyrer, godsaker og godteri. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jopo AS, Hardangervegen 72, 5224 NESTTUN, Klasse:9 Gummimagneter Klasse:14 Nøkkelringer. Klasse:18 Bager, ryggsekker, sekker, vesker, skuldervesker, toalettvesker. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke A/S Blumøller, Nyvang 16, 5500 MIDDELFART, DK Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler til vask og rensing av tøy, preparater til rengjøring, polering og fjerning av flekker, såpe, parfymerivarer, eteriske oljer, kosmetiske preparater, hårvann; tannpleiemidler, produkter til flekkfjerning på tøy, skyllemiddel, antikalk vaskemiddel. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke British American Tobacco (Brands) Inc, 2711 Centerville Road, Suite 300, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:34 Sigaretter; tobakk; tobakksprodukter; lightere; fyrstikker, artikler for røkere. 20

21 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/490, US 77/490, US 77/490,090 ACROBAT Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue, CA95110 SAN JOSE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Computer software; computer software for skaping, redigering, lay-out, utskrift, organisering, administrasjon, deling og tilgangskontroll av dokumenter; computer software for tekstbehandling; computer software for samforfatting og og samredigering av multimediadokumenter; computer software for skaping, visning, deling og distribuering av interaktive elektroniske PDF-filer. Klasse:38 Tele- og datakommunikasjonstjenester; webbaserte multimediatelekonferansetjenester; webbaserte sanntids-multimediakommunikasjonstjenester, nemlig elektronisk overføring av multimediadata- og -dokumenter mellom brukere av datamaskiner og trådløse kommunikasjonsnettverk; VoIP (voice-over-internett)-tjenester. Klasse:42 Datatjenester; datatjenester, nemlig tilveiebringe midlertidig bruk av online, ikke-nedlastbar software for tekstbehandling, for skaping, redigering, lay-out, utskrift, organisering, administrasjon, deling og tilgangskontroll av dokumenter, og for samforfatting og og samredigering av multimediadokumenter; tilveiebringelse av midlertidig bruk av online, ikkenedlastbar software for bruk ved skaping, redigering, kommentering, visning, deling, lagring og distribuering av interaktive elektroniske dokumenter, nemlig PDF-filer; datatjenester, nemlig vertstjenester for online webfasiliteter for andre for organisering og ledelse av online, møter, interaktive diskusjoner og presentasjoner i sanntid, omhandlende elektroniske datadeling, dokumentdeling, applikasjonsdeling, dataskjermdeling og tekstprat (text chat); datatjenester, nemlig tilveiebringe teknisk support, informasjon og rådgivnings- og konsultasjonstjenester innen området for computer software og utvikling og design av computer software, alt tilbudt via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; datateknologi-supporttjenester, nemlig informasjons- og servicevirksomhet; datatjenester, nemlig tilveiebringe softwareoppdateringer via datanettverk og globale kommunikasjonsnettverk; utvikling og design av datasoftware for andre; tilveiebringe online supporttjenester for programvarebrukere; dataprogrammeringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen LACTOCLAV Bayer AG, LEVERKUSEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Veterinære preparater 21

22 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/490,203 CISCO TELEPRESENCE Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA SAN JOSÉ, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Computer hardware for telekommunikasjon; software; computer hardware og software for sammenkobling, integrering, sikring, ledelse, management, overvåkning, kontroll, og operasjon av videokonferansesystemer; computer hardware og software for muliggjøring av avholdelse av multi-lokaliserte videokonferanser; computer hardware og software for behandling og projisering av lyd og video; video- og audio konferansesystemer innbefattet i og inneholdende møbler og/eller inventar, endepunktinnretninger, strøm og Ethernet porter, IP-telefoner, kameraer, displayer og skjermer, belysning, høytalere, mikrofoner, projektorer og lyskastere; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukriingsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ventilasjon og Varmepumpeteknikk AS, Vindheiaveien 83, 2406 ELVERUM, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:37 Reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen SANTI'S SPAGHETTERIA Leonardo Restauranter AS, Postboks 109 Skøyen, 0212 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet Ingen VANNUCCI Harald Toth, c/o art of Zolta, Smalgangen 32, 0188 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 22

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 24/08-2008.06.09 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 10/11-2011.03.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 10/11-2011.03.07 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer