nr 09/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 09/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Etterlysning... 3 Registrerte varemerker... 4 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelse Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 etterlysning /09 Etterlysning På bakgrunn av begjæring om slettelse fra Protector IP Consultants AS, etter varemerkeloven 26, bes innehaver av internasjonal registrering nr LEVA og internasjonal registrering nr , LEVA QUELL, Scwarmstedt Tyskland, om å melde seg til Patentstyret innen 3 måneder. 3

4 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Trond Sunde, Nedregårdsveien 5, 6010 ÅLESUND, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; madrasser; møbler og senger for soverom nemlig kontinentale senger, justerbare senger, gavler og hodegavler, sengebenker, ottomaner, divaner og nattbord. Klasse:24 Tekstilvarer (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:42 Interiørdesigntjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MATTE PUTTY Sebastian International Inc, 6109 DeSoto Avenue, CA91367 WOODLAND HILLS, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, preparater for kropps- og skjønnhetspleie, hårvann, tannpussemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RENT MEL I POSEN Lunch Box AS, Kjøpesenter Sandens, Tollbodgaten 16, 4610 KRISTIANSAND S, Klasse:30 Bakverk, brød, iskrem, kaker, småkaker, kaffe, te. Klasse:32 Saft, sodavann, alkoholfrie drikker. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/500,701 AMWAY LEGACY OF CLEAN Alticor Inc, 7575 Fulton Street East, MI49355 ADA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Rengjøringskonsentrat for alle formål; blandinger og sammensetninger for rengjøring, bleking, polering, luktfjerning og luftoppfriskning i husholdningsmiljøer, nemlig rengjøringskonsentrater og vaskemidler for glass, vinduer, benkeplater, baderomsoverflater, dusjoverflater, gulv; såper i flytende, pulver- og fast form for glass, ovner, komfyrer, benkeplater, baderomsoverflater, dusjoverflater, og gulv, slipemidler og poleringsmidler; preparater for stell av klesvask, nemlig midler for klesvask, midler til bløtlegging av klesvask og midler for forvask av klesvask; skyllemidler for klesvask, herunder mykgjørende og fargebevarende, midler for tøybleking, flekkfjerningsmidler; oppvaskmidler; maskinoppvaskmidler; midler for toalettvask. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ToppKit Engans I D E, Svaleveien 16, 8200 FAUSKE, Klasse:37 Montasje av topphetter med spenning på kraftledninger; byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet (så som innen det elektriske området); vedlikeholdstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EURE Eure Services Tomas Snabaitis, Kringsjåveien 58, 5163 LAKSEVÅG, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder annonsering og markedsføring vedrørende handel, megling med og clearing av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i et kontobasert system; drifting av et kontobasert system for verdipapirer og derivater; annonser (spredning av reklame); markedsstudier og - undersøkelser; utsendelse av reklameannonser og reklamemateriell; byråer for handelsinformasjon; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av databaser; auksjonssalg, herunder innen obligasjonsmarkedet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; statistisk informasjon; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bedrifts- og forretningsundersøkelser; konsulenttjenester vedrørende organisasjons- og forretningsledelse; public relation (PR-virksomhet); utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet (valuta); finanstransaksjoner; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; handel med, deponering og kurtasje av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert system; forvaltning av formuer; garantier; kapitalfond og -investeringer; meglervirksomhet; emisjon av verdianvisninger; oppbygging av kapitalfond; finansielle-, fonds- og børstjenester i forbindelse med indekser; rådgivnings-, informasjonsog konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering av konkurranser; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer, kollokvium og symposium; undervisning; utdannelse; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av videobånd og bøker; korrespondansekurs- og undervisning; rådgivnings- informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:42 Datatjenester; EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger) vedrørende EDBprogrammering, programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; rådgivnings-, informasjons og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; meklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NAPP Hofseth AS, Lorkenesgata 3, 5etg., 6002 ÅLESUND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Fisk og skalldyr (bearbeidet og ubearbeidet). Klasse:35 Salg av fisk og skalldyr (bearbeidet og ubearbeidet). Klasse:40 Foredling av fisk og skalldyr. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder annonsering og markedsføring vedrørende handel, megling med og clearing av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i et kontobasert system; drifting av et kontobasert system for verdipapirer og derivater; annonser (spredning av reklame); markedsstudier og - undersøkelser; utsendelse av reklameannonser og reklamemateriell; byråer for handelsinformasjon; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av databaser; auksjonssalg, herunder innen obligasjonsmarkedet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; statistisk informasjon; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bedrifts- og forretningsundersøkelser; konsulenttjenester vedrørende organisasjons- og forretningsledelse; public relation (PR-virksomhet); utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet (valuta); finanstransaksjoner; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; handel med, deponering og kurtasje av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert system; forvaltning av formuer; garantier; kapitalfond og -investeringer; meglervirksomhet; emisjon av verdianvisninger; oppbygging av kapitalfond; finansielle-, fonds- og børstjenester i forbindelse med indekser; rådgivnings-, informasjonsog konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering av konkurranser; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer, kollokvium og symposium; undervisning; utdannelse; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av videobånd og bøker; korrespondansekurs- og undervisning; rådgivnings- informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:42 Datatjenester; EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger) vedrørende EDBprogrammering, programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; rådgivnings-, informasjons og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; meklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MDH Solstad Technology AS, Postboks 203, 4297 SKUDENESHAVN, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:7 Kraner, løfte- og heiseapparater; roboter; manipulatorer (maskiner). 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder annonsering og markedsføring vedrørende handel, megling med og clearing av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i et kontobasert system; drifting av et kontobasert system for verdipapirer og derivater; annonser (spredning av reklame); markedsstudier og - undersøkelser; utsendelse av reklameannonser og reklamemateriell; byråer for handelsinformasjon; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av databaser; auksjonssalg, herunder innen obligasjonsmarkedet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; statistisk informasjon; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bedrifts- og forretningsundersøkelser; konsulenttjenester vedrørende organisasjons- og forretningsledelse; public relation (PR-virksomhet); utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet (valuta); finanstransaksjoner; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; handel med, deponering og kurtasje av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert system; forvaltning av formuer; garantier; kapitalfond og -investeringer; meglervirksomhet; emisjon av verdianvisninger; oppbygging av kapitalfond; finansielle-, fonds- og børstjenester i forbindelse med indekser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering av konkurranser; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer, kollokvium og symposium; undervisning; utdannelse; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av videobånd og bøker; korrespondansekurs- og undervisning; rådgivnings- informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:42 Datatjenester; EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger) vedrørende EDBprogrammering, programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; rådgivnings-, informasjons og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; meklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Oslo Børs ASA, Tollbugata 2, 0152 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder annonsering og markedsføring vedrørende handel, megling med og clearing av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i et kontobasert system; drifting av et kontobasert system for verdipapirer og derivater; annonser (spredning av reklame); markedsstudier og - undersøkelser; utsendelse av reklameannonser og reklamemateriell; byråer for handelsinformasjon; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av databaser; auksjonssalg, herunder innen obligasjonsmarkedet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; statistisk informasjon; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; bedrifts- og forretningsundersøkelser; konsulenttjenester vedrørende organisasjons- og forretningsledelse; public relation (PR-virksomhet); utleie av tilgangstid til databaser for datahåndtering; utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; børsmeglervirksomhet; børsnoteringer; clearingvirksomhet (valuta); finanstransaksjoner; finansanalyser; finansinformasjon; finansrådgivning; fondsinvestering; fondsopprettelse; handel med, deponering og kurtasje av verdipapirer; registrering av verdipapirer og derivater i kontobasert system; forvaltning av formuer; garantier; kapitalfond og -investeringer; meglervirksomhet; emisjon av verdianvisninger; oppbygging av kapitalfond; finansielle-, fonds- og børstjenester i forbindelse med indekser; rådgivnings-, informasjonsog konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; organisering av konkurranser; organisering og ledelse av konferanser, kongresser, seminarer, kollokvium og symposium; undervisning; utdannelse; utgivelse av bøker; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utleie av videobånd og bøker; korrespondansekurs- og undervisning; rådgivnings- informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:42 Datatjenester; EDB-programmering; programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av datamaskiner, dataprogrammer og software; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger) vedrørende EDBprogrammering, programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; rådgivnings-, informasjons og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester; meklingstjenester; rådgivnings-, informasjons- og konsultasjonstjenester i forbindelse med de ovenfor nevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hammerfest Strøm AS, Sjøgata 6, 9615 HAMMERFEST, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:7 Tidevannsmøller og -turbiner, elektriske generatorer; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og Klasse:9 anordninger for overføring av strøm. Apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet. Klasse:37 Installasjon av tidevannsmøller og - turbiner, elektriske generatorer. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GENUS Genus AS, Strandveien 30, 1366 LYSAKER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:42 Dataprogrammer (software). Edb-programmering; utarbeidelse av dataprogrammer og software; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; konsulenttjenester innen dataprogramvare; installasjon av dataprogrammer; konvertering av dataprogrammer og data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GENUS LOGIX Genus AS, Strandveien 30, 1366 LYSAKER, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Dataprogrammer (software). Klasse:42 Edb-programmering; utarbeidelse av dataprogrammer og software; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer og software; konsulenttjenester innen dataprogramvare; installasjon av dataprogrammer; konvertering av dataprogrammer og data. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CORDTEX Orica Explosives Technology Pty Ltd, 1 Nicholson Street, Vic3000 MELBOURNE, AU Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:13 Sprengstoff, tennladninger, lunter og tennsnorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Energreen AS, Ålgårdsveien 170, 4325 SANDNES, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:4 Brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; elektrisk kraft; biogass. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; trykkreduksjonsventiler; elektriske generatorer; turbiner andre enn for landkjøretøyer; trykkregulatorer; omdreiningsregulatorer for maskiner og motorer; pumper; hydrauliske motorer; hydrauliske turbiner; dampmotorer; dampturbiner; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:11 Forbrenningsannlegg; gassgeneratorer; biogassanlegg; deler og tilbehør til forannevnte varer. Klasse:35 Salg av forannevnte varer i klasse 4, 7 og 11. Klasse:40 Avfallsbehandling (gjenvinning); sortering, forbrenning og destruksjon av avfall; omdannelse av biomasse til energi; produksjon av elektrisk kraft; gjødselhåndtering. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann; ingeniørvirksomhet. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor Co Ltd), No 2 Takaracho, Kanagawa-ku YOKOHAMA-SHI, KANAGAWA-KEN, JP JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:7 Deler for ikke-elektriske drivmekanismer for landkjøretøyer. Klasse:12 Automobiler, arbeidsvogner, vogntog, varebiler, sportskjøretøy, busser, rekreasjonskjøretøy (RV), sportsbiler, racerbiler, lastebiler, gaffeltrucker, trekkvogner (traktorer), samt konstruksjonsdeler og tilbehør hertil; traktorer; ikke-elektriske drivmekanismer for landkjøretøyer (unntatt deres deler); stammer, aksler eller spindler (for landkjøretøyer); lagere (for landkjøretøyer); akselkoblinger eller koblingsstykker (for landkjøretøyer); kraftoverføringer og gear (drivverk) (for landkjøretøyer); støtdempere (for landkjøretøyer); fjærer (for landkjøretøyer); bremseapparater (for landkjøretøyer); AC motorer eller DC motorer for landkjøretøyer (unntatt deres deler). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM CLEA Cleano AB, Box 79, VALLENTUNA, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler til bruk ved vasking, rengjørings-, polerings- skureog slipemidler; såper, parfymer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleiepreparater, tannpulver, -krem og pasta Klasse:7 Maskiner og maskinverktøy; motorer(ikke for kjøretøy); maskinkoblings- og transmisjonsdeler (ikke for kjøretøy); jordbruksredskaper(ikke håndredskap); eggklekkingsmaskiner. Klasse:41 Undervisning /utdanningsvirksomhet; tilrettelegging av veiledning/instruksjon; underholdning; sports-og idrettsaktiviteter, kulturvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIATECT Diagenic ASA, Grenseveien 92, 0663 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:9 Software til bruk for medisinske formål, herunder til bruk ved analyse av medisinske prøver. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 9. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Underwriters Laboratories INC, 333 Pfingsten Road, IL RTHBROOK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle fonnål. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, Klasse:17 suturmaterialer. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). (551) Merket er et fellesmerke. Fellesmerkebestemmelser: Selskapet (innehaver) avgjør hvem som til enhver tid er berettiget bruker av merket og for hvilke produkter brukernes navn, adresse, bransje, innmeldingsdato samt angivelse av produktene som er godkjent for påføring merket.utelatelse av en bruker fra registeret og selskapets webside, Innebærer at denne ikke lenger autorisert til a benytte merket.selskapet skal gjøre kravene til produktstandarder tilgjengelige for dem som søker sertifisering For å få bruksrett til merket må skriftlig avtale undertegnes av søker. For å autorisere en bruker skal selskapet forsikre seg om at de angjeldende produkter er i overensstemmelse med kravene selskapet har satt for produktene, inklusive fastsatte og publiserte sikkerhetsstandarder, og at produktene som innleveres til sertifisering er under produksjon eller vil bli produsert for salg. Brukere av merket er forpliktet til a påse at de sertifiserte produkter til enhver tid tilfredsstiller selskapets krav og standarder. Selskapet utfører uannonserte inspeksjoner av produktene pa brukers fabrikk eller andre steder (Prøver kan bli innhentet fra markedet) Brukere skal til enhver tid tillate autoriserte representanter fra selskapet tilgang til enhver fasilitet hvor produktene blir produsert, testet eller lagret, og brukernes ansatte skal tilrettelegge for inspeksjon av all sertifiserte produkter. Oppdages avvik fra kravene under en inspeksjon, må bruker innen en fastsatt tid korrigere slike avvik eller slutte å benytte merket. Selskapet kan trekke tilbake autorisasjon til en bruker hvis bruker unnlater å benytte merket på de sertifiserte produkter over en periode på 24 sammenhengende måneder,bruker blir underkastet frivillig eller ufrivillig anmodning om konkurs,bruker har inngått avtale eller kompromiss med kreditorer, bobestyrer er oppnevnt for eller i forbindelse med brukers forretninger, eller brukers selskap opphører frivillig eller ufrivillig. Selskapet skal skriftlig underrette bruker om slik avgjørelse. (Bruker skal holde selskapet skadesløs i forbindelse med finansielle tap som selskapet pådrar seg som resultat av at bruker forsømmer å overholde reglene som følger av forskrifter, krav og eller avtale). Brukeres eventuelle klager til inhaver vedrørende nektet eller trukket autorisasjon skal primært rettes mot selskapets aktuelle avdeling, og kan eventuelt påklages til høyere instanser i selskapet Alternativt kan saken videre påklages til en relevant uavhengig organisasjon som håndterer de aktuelle tekniske problemstillinger. Det ovennevnte er et utdrag av selskapets regelverk. Selskapet har ensidig rett til å endre regelverket, men slike endringer har ingen effekt for brukerne eller deres rett til å benytte merket før to måneder etter at de har mottatt skriftlig meddelelse om endringene. Selskapet har, vedlikeholder og publiserer jevnlig et register over alle autoriserte brukere Registeret viser 12

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Østerdalen Kraftproduksjon AS, Postboks 100, 2501 TYNSET, Thommessen Krefting Greve Lund, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og brensel, gass, diesel, drivstoffer, elektrisk kraft. Klasse:9 Vitenskapelige og elektriske apparater og instrumenter herunder til måling, signalering, kontroll, kopling, overføring, oppbevaring eller omforming av elektrisitet og gass; apparater, instrumenter og utstyr relatert til tilveiebringelse av elektrisitet; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand. Klasse:36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; elektroentrepenørvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet; forannevnte virksomheter relatert til vannkraft-, vindkraft -, gasskraftverk og elektriske apparater; drift og vedlikeholdstjenester. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; energi- og kraftdistribusjon, herunder distribusjon av elektrisk kraft, elektrisitet, gass og vann; lagringstjenester; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester; tjenester relatert til distribusjon og overføring av energi og elektrisitet, vann og gass; omsetning av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft, tjenester i forbindelse med dette. Klasse:40 Bearbeiding av materialer og stoffer, herunder bearbeidelse av gass, energiog kraftproduksjon, produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester relatert til produksjon av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAS Norsk Kontantservice AS, Postboks 375 Sentrum, 0102 OSLO, Henrik Andreas Jensen, Dovresvingen 8 L, 1184 Oslo, Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; deponering av verdier; safedeponering; kontanthåndtering. Klasse:39 Transportvirksomhet; befraktning; oppbevaring; verditransport. Klasse:45 Sikkerhetstjenester; nattevaktselskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tixnet.com AS, Parkveien 25, 0350 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:35 Billettsalg og -formidling til underholdnings-, kultur- og sports arrangementer. Salg av billettpakker til hotell, middag og arrangementer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CALICANTO Viña El Principal SA, Isidora Goyenechea 3477, piso 15, Las Condes SANTIAGO, CL Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:33 Vin, brennevin, alkoholholdige drikker. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elverum Nett AS, Postboks 21, 2401 ELVERUM, Thommessen Krefting Greve Lund, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og brensel, gass, diesel, drivstoffer, elektrisk kraft. Klasse:9 Vitenskapelige og elektriske apparater og instrumenter herunder til måling, signalering, kontroll, kopling, overføring, oppbevaring eller omforming av elektrisitet og gass; apparater, instrumenter og utstyr relatert til tilveiebringelse av elektrisitet; deler og komponenter for alle de forannevnte varer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand. Klasse:36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; elektroentrepenørvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet; forannevnte virksomheter relatert til vannkraft-, vindkraft -, gasskraftverk og elektriske apparater; drift og vedlikeholdstjenester. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; energi- og kraftdistribusjon, herunder distribusjon av elektrisk kraft, elektrisitet, gass og vann; lagringstjenester; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester; tjenester relatert til distribusjon og overføring av energi og elektrisitet, vann og gass; omsetning av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft, tjenester i forbindelse med dette. Klasse:40 Bearbeiding av materialer og stoffer, herunder bearbeidelse av gass, energiog kraftproduksjon, produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester relatert til produksjon av energi. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elverum Energi AS, Postboks 21, 2401 ELVERUM, Thommessen Krefting Greve Lund, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og brensel, gass, diesel, drivstoffer, elektrisk kraft. Klasse:9 Vitenskapelige og elektriske apparater og instrumenter herunder til måling, signalering, kontroll, kopling, overføring, oppbevaring eller omforming av elektrisitet og gass; apparater, instrumenter og utstyr relatert til tilveiebringelse av elektrisitet, deler og komponenter for alle de forannevnte varer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand. Klasse:36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; elektroentrepenørvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet; forannevnte virksomheter relatert til vannkraft-, vindkraft -, gasskraftverk og elektriske apparater; drift og vedlikeholdstjenester. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; energi- og kraftdistribusjon, herunder distribusjon av elektrisk kraft, elektrisitet, gass og vann; lagringstjenester; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester; tjenester relatert til distribusjon og overføring av energi og elektrisitet, vann og gass; omsetning av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft, tjenester i forbindelse med dette. Klasse:40 Bearbeiding av materialer og stoffer, herunder bearbeidelse av gass, energiog kraftproduksjon, produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester relatert til produksjon av energi. 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Elverum Fjernvarme AS, Postboks 21, 2401 ELVERUM, Thommessen Krefting Greve Lund, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse:4 Brensel og belysningsstoffer, brennstoffer og brensel, gass, diesel, drivstoffer, elektrisk kraft. Klasse:9 Vitenskapelige og elektriske apparater og instrumenter herunder til måling, signalering, kontroll, kopling, overføring, oppbevaring eller omforming av elektrisitet og gass; apparater, instrumenter og utstyr relatert til tilveiebringelse av elektrisitet, deler og komponenter for alle de forannevnte varer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; administrasjonsbistand. Klasse:36 Megling av energi, elektrisk kraft, vannkraft, gasskraft, vindkraft; finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; elektroentrepenørvirksomhet; vedlikeholdsvirksomhet; forannevnte virksomheter relatert til vannkraft-, vindkraft -, gasskraftverk og elektriske apparater; drift og vedlikeholdstjenester. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; energi- og kraftdistribusjon, herunder distribusjon av elektrisk kraft, elektrisitet, gass og vann; lagringstjenester; rådgivnings- og informasjonstjenester relatert til de forannevnte tjenester; tjenester relatert til distribusjon og overføring av energi og elektrisitet, vann og gass; omsetning av energi, elektrisk kraft, vannkraft, vindkraft, gasskraft, tjenester i forbindelse med dette. Klasse:40 Bearbeiding av materialer og stoffer, herunder bearbeidelse av gass, energiog kraftproduksjon, produksjon av elektrisitet, varme og energi; tjenester relatert til produksjon av energi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BRAIN BOOSTER Gameloft SA, 81, rue Réaumur, PARIS, FR Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:38 Klasse:41 Spillsoftware for desktop-, laptop- eller palmtop computere, for mobiltelefoner, konsoller, personlige planleggere, stasjonære eller bærbare; elektroniske spill tilpasset bruk alene med fjernsynsmottaker; computer software for videospill eller for spillmaskiner; computerprogrammer for video og computer spill; CD-ROM, programminnebrikker; databærere inneholdende data for computere, mobiltelefoner, personlige planleggere, stasjonære eller bærbare, eller for videospillkonsoller; lyd- og videoopptaksmedia for elektroniske spillapparater; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Apparater for videospill, andre enn slike som er tilpasset for bruk alene med fjernsynsmottakere; spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartilder, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Telekommunikasjonsvirksomhet, kommunikasjon gjennom computerterminaler og radiokringkasting, samt gjennom telegraf og telefon; telekommunikasjon via internett, intranett, intemett for og gjennom mobiltelefoner, via satellitt, kabel og terrestrisk digitale nettverk; overføring av informasjon gjennom dataoverføring; trådløse telefontjenester, kringkasting og overføring av videospill til og fra mobiltelefon, digitale personlige assistenter eller desktopper, laptopper eller palmtop computere, fremskaffelse av tilgang til nettsted eller portal etter tilkobling til internett; fremskaffelse av tilgang til et telekommunikasjonsnettverk for nedlasting av videospill; telekommunikasjonsvirksomhet. Utdannelsesvirksomhet; 15

16 registrerte varemerker /09 opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet i form av videospill på mobiltelefoner, digitale personlige assistenter (DPA), computere, eller digitale eller analoge fernsynsdekodere; organisering av konkurranser og leker (for utdanningseller underholdningsformål); sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERABI Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Veterinære preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, midler til utryddelse av midd og bier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUDIOCOMFORT EI du Pont de Nemours and Co, 1007 Market Street, DE19898 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:17 Audio- og akustiske produkter for lydisolering og privatliv, nemlig byggtekniske lydbarrierer, absorpsjonselementer, diffusjonsmateriale bestående av faste og fleksible materialer midlertidig eller permanent festet til en byggekonstruksjon, brukt for å redusere, pulverisere eller absorbere lyd; akustiske membraner, akustiske separasjonsenheter, ikke-strukturelle, ikke-metalliske byggematerialer, så som takfliser, akustiske gardiner, akustisk lydisolasjon, skillevegger og veggpaneler. Klasse:19 Audio- og akustiske produkter for lydisolering og privatliv, nemlig strukturelle lydbarrierer, lydfeller og diffusjonsmateriale, bestående av faste eller fleksible byggekonstruksjoner inneholdende materiale for å blokkere, absorbere eller pulverisere uønsket lyd. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: UMIZOOMI Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:18 Paraplyer, handlevesker, ryggsekker, rumpetasker, budbager, håndvesker, lommebøker og portemonéer, sportsbager, klesbager for reisebruk, små ryggsekker, punger for vekslepenger, reisevesker, strandvesker. Klasse:25 Badetøy, badekåper og morgenkåper, strandtøy, belter (bekledning), shortser, jakker, frakker, sokker, fottøy, bandannaer, sweatere, Halloween kostymer, maskeradekostymer, kostymer for rollefigurer, scenekostymer, kjoler, hansker, gymnastikkshortser, øremuffer, halstørklær, pyjamaser, bukser, skjorter, treningsgensere, skiklær, slacks, solskjermer, bukseseler og strømpeholdere, pologensere, undertøy, vester, oppvarmingsdresser, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy, nemlig kortspill, darts, dukker, oppblåsbare leker; plysjdukker, plysjleker, actionfigurer og tilbehør dertil, enkeltstående videospillmaskiner med CD ROM, enkeltstående videospillmaskiner, enkeltstående audiooutputspillmaskiner og brettspill, sportsartikler, nemlig golfklubber, baseballer, fotballer, padleballer, aktivitetsballer, baseballtrær, juletrepynt. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet i form av fornøyelsesparker, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, herunder produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av film og levende underholdningsinnslag, produksjon av animasjonsfilm og fjernsynsinnslag; tjenester vedrørende kino og fjernsynsstudioer, tjenester vedrørende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og levende underholdningsforestillinger og show, tjenester vedrørende utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; fremskaffelse av informasjon om søkerens fjernsynsprogramtjenester til flere brukere via world wide web eller internett eller andre online databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og videoprisshow, komedieshow, spillshow og sportsbegivenheter foran et levende publikum som er kringkastet direkte eller tatt opp på magnetbånd for senere kringkasting; levende musikalske konserter, TV nyhetsprogrammer; organisering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynspriskonkurranser, organisering og presentasjon av underholdning vedrørende stil og mote; fremskaffelse av informasjon på området underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AHUS Akershus universitetssykehus HF, Sykehusveien 27, 1474 RDBYHAGEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:5 Blod, blodplasma, blodrensemidler og Klasse:35 blodstillende preparater. Oppsetting og systematisering av skriftlige meddelelser og matematiske/ statistiske data; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forretninger med fast eiendom, herunder forvaltning, drift og vedlikehold. Klasse:39 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:43 Klasse:44 Transportvirksomhet, innpaking og lagring av varer, organisering av reiser. Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, drift av barnehager. Medisinske tjenester, veterinære tjenester, hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker, sykehusdrift, sykepleiertjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLI Inst for geologi og bergteknikk NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, Inst for bygg, anlegg og transport NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, SINTEF Berg og geoteknikk, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige apparater og instrumenter for testing av borbarhet. Klasse:37 Ingeniørtjenester ved grunnarbeider og tunnelbygging. Klasse:42 Profesjonell og teknisk rådgivning, analyse og undersøkelser av tekniske testmetoder for borbarhet og grunnarbeid og alle former for laboratorieanalyser vedrørende slike aktiviteter; ingeniørtjenester ved løsmasser og berganalyser; usikkerhetsrådgivning; geologisk forsking og vitenskapelige undersøkelser; design av maskiner, apparater og instrumenter (samt deler dertil) eller systemer bestående av slike maskiner, apparater og instrumenter. Klasse:45 Lisensiering av intellektuelle rettigheter til tredjeparter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BWI Inst for geologi og bergteknikk NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, Inst for bygg, anlegg og transport NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, SINTEF Berg og geoteknikk, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige apparater og instrumenter for testing av borbarhet; dataprogram for databearbeidelse og beregning av indekser. Klasse:37 Ingeniørtjenester ved grunnarbeider og tunnelbygging. Klasse:42 Profesjonell og teknisk rådgivning, analyse og undersøkelser av tekniske testmetoder for borbarhet og grunnarbeid og alle former for laboratorieanalyser vedrørende slike aktiviteter; ingeniørtjenester ved løsmasser- og berganalyser; usikkerhetsrådgivning; research og utvikling av nye prosesser; geologisk forsking og vitenskapelige undersøkelser; design av maskiner, apparater og instrumenter (samt deler dertil) eller systemer bestående av slike maskiner, apparater og instrumenter; utvikling av programmer for databearbeiding. Klasse:45 Lisensiering av intellektuelle rettigheter til tredjeparter. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DRI Inst for geologi og bergteknikk NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, Inst for bygg, anlegg og transport NTNU, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, SINTEF Berg og geoteknikk, Sem Sælands vei 1, 7034 TRONDHEIM, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige apparater og instrumenter for testing og analyse av bergarters sprøhetstall og overflatehardhet, borbarhet; apparater for klassifisering av vegbyggingsmaterialer. Klasse:37 Ingeniørtjenester ved grunnarbeider og tunnelbygging. Klasse:42 Profesjonell og teknisk rådgivning, analyse og undersøkelser av tekniske testmetoder for borbarhet og grunnarbeid og alle former for laboratorieanalyser vedrørende slike aktiviteter; ingeniørtjenester ved løsmasser- og berganalyser; usikkerhetsrådgivning; research og utvikling av nye prosesser; geologisk forsking og vitenskapelige undersøkelser; design av maskiner, apparater og instrumenter (samt deler dertil) eller systemer bestående av slike maskiner, apparater og instrumenter. Klasse:45 Lisensiering av intellektuelle rettigheter til tredjeparter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CCS CCS Direct LLC, 111 South First Avenue, WI54401 WAUSAU, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klær, hatter og luer, sko og støvler. Skateboard- og snowboardutstyr og relaterte beskyttelsesinnretninger og - utstyr; spill-idretts- og sportsutstyr. Detaljhandels- og nettbutikkstjenester og postordrekatalogtjenester vedrørende sportsutstyr, inkludert snowboards, skateboards og relatert utstyr og klær og tilbehør (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Arctic Miljø-Prosess AS, Postboks 18, 1560 LARKOLLEN, Klasse:37 Rengjøring og overflatebehandling av spenningssatte elektriske anlegg (transformatorer, høyspentmaster, elektriske installasjoner). 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke CCS Direct LLC, 111 South First Avenue, WI54401 WAUSAU, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Klasse:28 Klasse:35 Klær, hatter og luer, sko og støvler. Skateboard- og snowboardutstyr og relaterte beskyttelsesinnretninger og - utstyr; spill-idretts- og sportsutstyr. Detaljhandels- og nettbutikkstjenester og postordrekatalogtjenester vedrørende sportsutstyr, inkludert snowboards, skateboards og relatert utstyr og klær og tilbehør (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norgesmøllene AS, Postboks 293 Nesttun, 5853 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CODMAN ENTERPRISE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:10 Medisinske stenter samt deler og tilbehør herfor. 20

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 40-2003.09.29 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 36/07-2007.09.03 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 36/07-2007.09.03 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 5 2003.01.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/10-2010.06.07 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 23/10-2010.06.07 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 23/10-2010.06.07 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 47/08-2008.11.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 47/08-2008.11.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 46/11-2011.11.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 29/09-2009.07.13 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 30/08-2008.07.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 08/08-2008.02.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 08/08-2008.02.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 28/12-2012.07.09 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

nr 34/09-2009.08.17 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 34/09-2009.08.17 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 34/09-2009.08.17 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/07-2007.11.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 45/07-2007.11.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 45/07-2007.11.05 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/10-2010.02.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 08/10-2010.02.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 08/10-2010.02.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2001.06.11 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 18/11-2011.05.02 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 06/10-2010.02.08 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 06/10-2010.02.08 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 04/15-2015.01.19 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer