nr 30/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 30/08-2008.07.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 30/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Erstatninger Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LITCAST Grieg Bok AS, Postboks 1616 Vika, 0119 OSLO, 41 Lydbokforlag. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUEYE Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AAS 2203 STDE Aas Mekaniske Verksted AS, 6390 VESTNES, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 12 Skip og båter; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brothers Pyrotechnics Inc, Brothers Square, Beijing Road, BEIHAI, GUANGXI, CN Brækhus Dege Advokatfirma ANS, Postboks 1369 Vika, 0114 OSLO, 13 Fyrverkeriprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CENTIGO Midgard Utvikling AS, c/o Sysit, Storgata 53A, 0182 OSLO, 36 Bank, forsikring. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NTF Norges Takseringsforbund, Fyrstikkalléen 20, 0661 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Undervisningsapparater og -instrumenter, datasoftware, dataprogrammer. 16 Bøker, tidsskrifter, skrivesaker, instruksjonsog undervisningsmateriell. 35 Økonomiske beregninger herunder vurdering og taksering av verdier basert på bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier; taksering av trær på rot; bygningsskadeskjønn herunder verdivurderinger av gjenoppføringspris, reparasjonskostnader, rive- og ryddekostnader, beregning av reparasjonstid og beregning av husleietap. 36 Taksering og verdifastsettelse av fast eiendom; taksering og verdifastsettelse av konsesjonsbelagte landbrukseiendommer; tilstandsanalyse av fast eiendom; skadetaksering; taksering og verdifastsettelse av små og store biler, båter, industrimaskiner, rørinstallasjoner. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; utgivelse av bøker, tekster, medlemsblad og fagkompendier til takst- og eiendomsbransjen. 42 Konsulenttjenester; ingeniørtjenester i form av taksering og vurdering, konsulent-tjenester i forbindelse med tilstandsrapporter; utvikling og programmering av dataverktøy for takst- og eiendomsbransjen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Nycomed Pharma AS, Postboks 205, 1372 ASKER, 5 Farmasøytiske preparater; diagnostiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer og preparater for medisinsk bruk, vitaminer og vitaminpreparater, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer. 10 Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, deler og tilbehør til kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter; kunstige implantater, suturmaterialer. 29 Kosttilskudd. 30 Kosttilskudd. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, opplæring innenfor det medisinske området, apotek, livsstil og helsevesen; publikasjon av bøker, tidsskrifter og andre trykkede materialer og produkter så vel som elektroniske media og elektroniske data innenfor det medisinske området, apotek, livsstil og helsevesen; organisering og gjennomføring av kongresser, konferanser og seminarer innenfor det medisinske området, apotek, livsstil og helsevesen. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr, rådgivning innenfor det medisinske området, apotek og helsevesen, livsstilsrådgivning innenfor det medisinske området. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DUET C. R. Bard, Inc., 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 10 Katetre, dialysekatetresett, deler og tilbehør til alle de nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAM Hjemmet Mortensen AS, 0441 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Blader, tidsskrifter, magasiner og publikasjoner i elektronisk form, herunder tilgjengelige via internet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/266,860 TAMBRIZA Celgene Corp, 86 Morris Avenue, NJ07901 SUMMIT, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater til behandling av sykdommer i hjerte-kar-, hjerte-lunge-, kjønns-urinveisog sentralnervesystemet, og sykdommer i endokrine, mage-tarm-, genekologisk, hematologisk, immunologisk, hormonal-, smittsom-, betennelses-, klimakteriums-, metabolisk-, muskel-skjelett-, nevrologisk, onkologisk, oftalmologisk, psykiatrisk, åndedretts-, søvn-, urogenital, urologisk, nevrodegenerasjons og virusrelaterte sykdommer og forstyrrelser; farmasøytiske preparater til behandling av smerter, blodforgiftning, diabetes, håravfall, allergier, erektil dysfunksjon, seksuell dysfunksjon, fedme og HIV/AIDS; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 16 Blader, tidsskifter, magasiner og publikasjoner. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; elektronisk postoverføring; data-asistert overføring av beskjeder og bilder; sending av fjernsynsprogram; fjernsynssendinger; sending av radioprogram; radiosendinger; informasjon til trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner; kommunikasjon ved dataterminaler; fremskaffelse av tilgang til databaser; fremskaffelse av telekommunikasjonskanalere for fjernhandel; fremskaffelse av pratesteder på internett; mobiltelefontjenester. 41 Utgivelse av blader, tidsskrifter, magasiner og publikasjoner; produksjon av radio- og tv-programmer og -serier; underholdning til trådløse terminaler, herunder til mobiltelefoner. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Stavanger kommune, Postboks 8001, Haakon VII's gate 11, 4068 STAVANGER, 38 Telekommunikajsonsvirksomhet; tilby tilganstid til et trådløst internett. 42 Teknologisketjenester og utvikling relatert dertil, design og utvikling av dataprogrammer; tilveiebringelse av online kobling til et trådløst internett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke TT MICRO AS, Olaf Helsets vei 1, 0694 OSLO, STEIN OVE S GORDNER, Ormsundveien 45, 0198 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YOGAMETER Matting AB, Box 514, ALINGSÅS, SE ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 27 Ergonomiske arbeidsplassmatter i gummi, PVC og polyurethan. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PØBEL Pøbelprosjektet AS, Kongsgt , 4005 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 9 Dataprogrammer; datamaskinspillprogrammer; videospillprogrammer; elektroniske oppslagstavler; magnetiske databærere; CDer, DVDer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. midlertidig innlosjering; drift av kiosker; kaféer, kantiner, restauranter, bakerier, konditorier og restauranter; catering. 44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; megling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELYSEE Automobiles Citroën (SA), Immeuble Colisée III, 12, rue Fructidor, PARIS CEDEX 17, FR Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller på vannet; automobiler, motorkjøretøyer, sykler, motorsykler, deler og komponenter til slike, nemlig motorer, girkasser, karosserier, chassiser, styresystemer, støtdempere, gir og kraftoverføringer, bremser, hjul, hjulfelger, hjul- og navkapsler, seter, tyverialarmer og tyverisikringsanordninger, bilhorn, setetrekk, nakkestøtter, bakspeil, ratt, beskyttelsesstag, vindusviskere, torsjonsstenger, bensintanklokk, støtfangere, tilhengerfester, takgrinder, skistativer, spoilere, soltak, bilruter. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; arbeidsformidling; kvalitetskontroll i form av referansesjekk; salg av forannevnte varer i klassene 9, 16, 28, 29, 30, 31 og 32 samt salgstjenester vedrørende og oppstillingstjenester for andre slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe forannevnte varer i klassene 9, 16, 28, 29, 30, 31 og Bearbeiding av materialer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; klubbvirksomhet; forlagsvirksomhet; utgivelse av tekster andre enn reklametekster. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; industrielt design; motedesigntjenester; opprettelse og vedlikehold av websider for andre. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CrimBack Svein Fimreite, Torggata 26, 3181 HORTEN, 9 Dataprogrammer (nedlastbar programvare); vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 38 Data assistert overføring av beskjeder og bilder; telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Konvertering av dataprogrammer og data (Ikke fysisk konvertering); Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Vårthjem - vårplanet Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre stoffer for klesvask; vaske- og rensemidler; såper; stivelse for vask; vaskeblått; klesvaskemidler; vaske- og rensemidler for renserier; tepperensere; sjampo; ayskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; tilsetningstoffer til klesvask; flekkfjerningsmidler; Blekemidler og andre stoffer for klesvask og oppvask; vaske- og rensemidler for renserier; oppvaskmidler; rengjøringsmidler, forfriskningsmidler og luktfjernemidler for oppvaskmaskiner; rensemidler; poleringsmidler for kjøkken og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; tepperensere; såper; ayskallings- og kalkfjerningspreparater for bruk i hjemmet; stoffmykningsmidler; alle foran nevnte varer med eller uten desinfiserende komponenter. Blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; rengjøringspreparater for avløp, utslagsvasker og oppvaskkummer; vaske- og rensemidler; kalkbeleggfjernemidler; rustfjernemidler, ayskallings- og kalkfjernemidler for husholdningsbruk; såper; rengjøringsmidler som forhindrer oppbygging av flekker og kalkbelegg; vaske- og rensemidler; preparater til bruk for klesvask; såper; parfymeringspreparater til bruk for atmosfæren; eteriske oljer; kluter, tørk, tørkeservietter og svamper impregnert med rengjøringsmidler, poleringsmidler, vaske- og rensemidler eller desinfeksjonsmidler for rengjøring; håndvaskemidler, toalettartikler, talkumpulver, hudpleiemidler; vernemidler for huden; barberingsmidler; deodoranter for personlig bruk; tannpussemidler, munnvaskemidler. 5 Sanitære midler; desinfeksjonsmidler; desinfiserende preparater; desinfeksjonsoppløsninger til bruk for tørking av overflater; desinfeksjonsmidler til husholdningsbruk eller for hygieniske eller sanitære formål; desinfiserende virkemidler og preparater som har desinfiserende egenskaper; antibakterielle preparater; luftforfriskningspreparater eller luftrensemidler eller stoffer; fungicider; preparater eller stoffer med sanitære, desinfiserende, luftforfrisknings, luftrensende eller fungicidale egenskaper; Farmasøytiske, veterinære og sanitære preparater; antiseptiske preparater; anti-bakterielle preparater, desinfiserende preparater, germicider; insekticider og miticider; insektsfrastøtende midler: preparater til ødeleggelse og frastøtelse av skadedyr; fungicider; luftforfriskningsmidler, luftrensemidler; deodoranter og luktfjernemidler (andre enn for personlig bruk); luktnøytraliseringsmidler; preparater og stoffer for nøytralisering, kontroll eller reduksjon av allergener; kluter, tørk, tørkeservietter eller svamper impregnert med antiseptiske, antibakterielle eller desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; bakteriedrepende hudrensepreparater; medisinerte toalettartikier, medisinert talkum pulver; plaster; forbindingsmateriale; førstehjelpsskrin med innhold. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Booz Allen Hamilton Inc, 101 Park Avenue, NEW YORK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Publikasjoner, bøker, nyhetsbrev. informasjonsblader og rapporter innen områdene for ledelses-, administrasjons- og teknologirådgivning. 35 Ledelses- og administrasjonsrådgivningstjenester innen forskjellige industrier og forretningsområder, nemlig luft- og romfart, forsvar, produksjon, teknologiledelse, elektronikk, helsevesen, kjemikalier, farmasøytika, offentlig kontraktsutarbeidelse og kontrahering, transport, markedsføring, undervisning og utdannelse, bankvirksomhet, almentjenester, forsikring, energi, telekommunikasjon og miljøledelse og -administrasjon. 42 Rådgivningstjenester innen områdene for utvikling, engineering og integrering av datasystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOOZ&CO. Booz Allen Hamilton Inc, 101 Park Avenue, NEW YORK, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 16 Publikasjoner, bøker, nyhetsbrev. informasjonsblader og rapporter innen områdene for ledelses-, administrasjons- og teknologirådgivning. 35 Ledelses- og administrasjonsrådgivningstjenester innen forskjellige industrier og forretningsområder, nemlig luft- og romfart, forsvar, produksjon, teknologiledelse, elektronikk, helsevesen, kjemikalier, farmasøytika, offentlig kontraktsutarbeidelse og kontrahering, transport, markedsføring, undervisning og utdannelse, bankvirksomhet, almentjenester, forsikring, energi, telekommunikasjon og miljøledelse og -administrasjon. 42 Rådgivningstjenester innen områdene for utvikling, engineering og integrering av datasystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lock & Lock Co Ltd, 386 Gasan-Li, Seonjang-Myun ASAN, CHUNGNAM, KR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 21 Kammer; tannbørster; koster, feiekoster; skurebørster; søppelbøtter (støvbeholdere); rengjøringskluter; børster for rengjøring av tanker og containere; gryter (ikke elektriske); stekepanner (ikke elektriske); krus; pappkrus; skjærebrett; spisepinner; vakuumflasker; blomstervaser; feltovner; plastkrus, plastkopper; boller, ikke av edelt metall; brett, serveringsbrett, ikke av edelt metall; flakonger, flasker, ikke av edelt metall; husholdningsbeholdere, -bokser, ikke av edelt metall; flasker for drikke og mat; asjetter; bøtter; ikke-elektriske kjeler og -gryter; vannflasker; matbokser; lunsjbokser; hansker for husholdningsformål; kokeutstyr; vaskebaljer; holdere for toalettpapir. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; sengetøy. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ingunn Aamodt, Rypesnaret 13, 2016 FROGNER, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Innspilte kinematografiske filmer, filmer for kringkasting på fjernsyn; innspilte vinyl grammofonplater, -audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker DVD og HD-DVD; stereo hodetelefoner, batterier; trådløse telefoner; håndholdte kalkulatorer; audiokassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspillplater, håndholdte karaokespillere, telefon og/eller radiomeldere; kort spillefilmkassetter, til bruk med håndholdte visere eller fremvisere; videokassettopptakere og -spillere, CD-spillere, digitale audiobåndopptakere og -spillere, elektroniske dagbøker; radioer; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; dataprogrammer; spilleutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill; programvare for data- og videospill; patroner og kassetter for videospill; tilbehør til mobiltelefoner; kodete magnetiske kort, dekorative magneter; reflekser, beskyttelseshjelmer; ringeklokker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Continental Bankett og Konferanse AS, Postboks 1510 Vika, 0117 OSLO, 35 Salg av mat og drikke. 41 Teknisk utstyr (utleie av lydutstyr), utleie av videoprosjektor. 42 Utleie av datamaskiner. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; utleie av møterom, utleie av selskapslokaler. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, bijouterivarer, edle stener; klokker, ur og kronometriske instrumenter. 16 Trykksaker og papirvarer, herunder bøker inneholdende karakterer fra barnebøker, seriehefter, blader og magasiner; fargebøker, aktivitetsbøker; papirvarer, skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil; viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalomanibilder, varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir, festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt som vedlegg til. audiokassetter; 21 Termosflasker; Matbokser. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Frende Holding, Postboks 3660 Fyllingsdalen, 5845 BERGEN, 35 Annonse og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; indistruell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet GB CISCO Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA SAN JOSÉ, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 9 Elektriske og vitenskapelige apparater; datamaskinvare og programvare for sammenkobling, ledelse, sikring og betjening av lokale-, regionale- og områdenettverk og telefonisystemer; telefoner, headsets for telefoner; innretninger og apparater for elektronisk kommunikasjon, nemlig, personlige digitale medhjelpere, personsøkere, og mobiltelefoner; apparater og innretninger for trådløs kommunikasjon, nemlig, trådløs LAN maskinvare og programvare for overføring av stemmer, data, lyd, og video; databehandlingsprogrammer for overføring av data-, video-, og stemmeoppkallinger; nedlastbart undervisnings- og instruksjonsmateriale, nemlig, manualer, rettledninger, test materiale, og tidsskrifter omkring eller i forbindelse med nettverkskommunikasjon, og ledelse, betjening og bruk av lokale, regionale, område-, og globale nettverk, samt kabelfjernsynssystemer; fjernsynsapparater; stereoanlegg; DVD spillere, CD spillere; forbrukerelektronikk; rutere; dataprogrammer for utvikling og design av innfallsportaler på internett; brytere; signalforsterkere med utvidet spennvidde for nettverkstilgang; internett videokameraer; utskriftsservere; kommunikasjonsterminaler som innbefatter data maskinvare og/eller programvare for forsyning av video, lyd, data, video spill, og telefonkommunikasjon og/eller overføringer; nettverklagringsenheter, innbefattet data maskinvare og/eller programvare; grensesnitt for sammenkobling av datamaskiner, fremvisere, stereoanlegg, spillekonsoller, husholdingsapparater og/eller andre elektroniske innretninger; innretninger for innspilling, organisering, overføring, og gjennomgang av lydfiler; data maskinvare; nettverkgrensesnittskort; nettverkskabler; datanettverksadaptere, servere; datamaskinvare som inneholder nettverkssikkerhetsfunksjoner, herunder brannmurer, data kryptering, og/eller samspills evne med nettverksikkerhetsprotokoller; dataprogramvare og maskinvare for sending, lagring, ledelse, integrering og for tilgang til tekst og talemeldinger via telefon, elektronisk post, personsøkere, personlige digitale medhjelpere, og interne og globale datanettverk; digitale videospillere; set-top bokser; kabelfjernsynsenheter; maskinvare og programvare for bruk i kabelfjernsynssystemer, innholdsdistribusjonssystemer, og kommunikasjonssystemer; elektriske apparater for computer hardware og software for sammenkobling, ledelse, sikring og betjening av lokale-, regionale- og områdenettverk og telefonisystemer, telefoner, headsets for telefoner, innretninger og apparater for elektronisk kommunikasjon, nemlig, personlige digitale medhjelpere, personsøkere, og mobiltelefoner, apparater og innretninger for trådløs kommunikasjon, nemlig, trådløs LAN maskinvare og programvare for overføring av stemmer, data, lyd, og video, databehandlingsprogrammer for overføring av data-, video-, og stemmeoppkallinger, nedlastbart undervisnings- og instruksjonsmateriale, nemlig, 11

12 registrerte varemerker /08 manualer, rettledninger, testmateriale, og tidsskrifter omkring eller i forbindelse med nettverkskommunikasjon, og ledelse, betjening og bruk av lokale-, regionale-, område-, og globale nettverk, og kabelfjernsynssystemer, fjernsynsapparater, stereoanlegg, DVD spillere, CD spillere, forbrukerelektronikk, rutere, dataprogrammer for utvikling og design av innfallsportaler på internett, brytere, signalforsterkere med utvidet spennvidde for nettverkstilgang, internett videokameraer, utskriftsservere, kommunikasjonsterminaler som innbefatter datamaskinvare og/eller programvare for forsyning av video, lyd, data, video spill, og telefonkommunikasjon og/eller overføringer, nettverklagringsenheter, innbefattet datamaskinvare og/eller programvare, grensesnitt for sammenkobling av datamaskiner, fremvisere, stereoanlegg, spillekonsoller, husholdingsapparater og/eller andre elektroniske innretninger, innretninger for innspilling, organisering, overføring, og gjennomgang av lydfiler, datamaskinvare, nettverkgrensesnittskort, nettverkskabler, datanettverksadaptere, servere, datamaskinvare som inneholder nettverkssikkerhetsfunksjoner, herunder brannmurer, data kryptering, og/eller samspills evne med nettverk sikkerhets protokoller, data programvare og maskinvare for sending, lagring, ledelse, integrering og for tilgang til tekst og talemeldinger via telefon, elektronisk post, personsøkere, personlige digitale medhjelpere, og interne og globale datanettverk, digitale videospillere, set-top bokser, kabelfjernsynsenheter, maskinvare og programvare for bruk i kabelfjernsynssystemer, innholdsdistribusjonssystemer, og kommunikasjonssystemer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrert dataprogramvare. 16 Bøker og manualer angående sammenkopling, styring og betjening av lokale-, regionale- og områdenettverk; data manualer for datamaskin nettverksarbeid; trykt instruksjonsmateriale, nemlig, bøker, manualer, rettledninger, test materiale, og tidsskrifter innenfor nettverkskommunikasjon, styring, betjening og bruk av lokale-, regionale-, område- og globale nettverk, kabelfjernsynssystemer; tekniske manualer; innpakkings- og pakkematerialer, etiketter; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 35 Online detaljhandelstjenester, nemlig, tilveiebringelse av informasjon via datanettverk for fremskaffelse av informasjon omkring eller innenfor online elektronisk kommersiell handel; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Finansielle tjenester for utleie, leasing, eller anskaffelse av data maskinvare og data programvare; forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 38 Telekommunikasjonstjenester, direktekoblede on-line tjenester, nemlig, tilveiebringelse av informasjon via lokale og globale datanettverk omkring eller innenfor telekommunikasjon og telefoni; kringkasting av programmer via datanettverk; tilveiebringelse av telefonkonferansetjenester; tilveiebringelse av videokonferansetjenester; elektroniske stemmemeldinger, nemlig, innspilling og oppfølgende overføring av stemmemeldinger; tilveiebringelse av telekommunikasjonstjenester, nemlig, web konferanse tjenester; telefoni tjenester; online tjenester, nemlig, tilveiebringelse av informasjon via datanettverk omkring eller innenfor området kabeltelevisjonssystemer; telekommunikasjonsvirksomhet. 41 On-line tjenester, nemlig, tilveiebringelse av opplæringsinformasjon via datanettverk omkring eller innenfor datamaskin nettverksarbeid; utdanningstjenester, nemlig, konferanser, opplæringskurs, testing, undersøkelser, arbeidsgrupper, og distribuering av kursmateriale i den forbindelse, alle forannevnte tjenester innen datamaskin nettverksarbeid, bredbånd nettverk, data systemer, telekommunikasjonssystemer, IP telefoni, kabelfjernsynssystemer, sikkerhet og lagring; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Kundestøttetjenester i forbindelse med maskinvare og programvare for bruk i sammenkopling, styring og betjening av lokale-, regionale- og områdenettverk, nemlig, computer nettverk design og programmering av computer nettverk, datamaskin konsultasjonstjenester, oppdatering av data programvare, datamaskin systems analyse, kabelfjernsynssystemer, tekniske tjenester; tilveiebringelse av teknisk konsultasjon i forbindelse med data maskinvare, data programvare, datamaskin nettverksutstyr, telefoni systemer, telekommunikasjonsutstyr, IP telefoni, og telekommunikasjonssystemer, design og programmering av data nettverk, og -data lagring, nettverksikkerhet, og stemme og trådløs kommunikasjon; tilveiebringelse av applikasjonstjenester (ASP), nemlig, hosting av programvare applikasjoner for andre; data konsultasjonstjenester; data nettverk design og programmering av data nettverk for andre; on-line tjenester, nemlig, tilveiebringelse av informasjon via datanettverk innen data nettverk, datasystemer, kabelfjernsynssystemer, on-line elektronisk handel, teknisk konsultasjon, forskning, og granskning, og systemdesign og -programmering; tilveiebringelse av applikasjonstjenester (ASP) presentering av eller inneholdende programvare innen lydkonferanser, elektroniske meldinger, dokument samarbeid, videokonferanser, og stemme og anrops behandling; data konsultasjon; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design, og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 45 On-line sikkerhetstjenester for datakommunikasjonsnettverk, herunder tilveiebringelse av informasjon via datanettverk innen området data-, computer-, internett- og nettverkssikkerhet; overvåkning av datasystemer og data nettverk for sikkerhetsformål; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; juridiske tjenester. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WEDIT Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rosenheimer Platz 4, MÜNCHEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 16 Trykksaker; publikasjoner; lærebøker; pedagogisk materiale og forelesningsmateriale i trykket form, skjemaer, diagrammer, løsbladspermer, dokumentasjon og bruksanvisninger for dataprogrammer så vel som bulletiner, rapporter og brosjyrer. 35 Regnskapsføring; statsautorisert revisors tjenester, særlig revisjon av finansregnskap, spesielle revisjoner og pliktige undersøkelser/revisjon av formue; skatterådgivertjenester, særlig i feltet skatteplanlegging, utfylling av selvangivelse og inndrivelse av krav i forhold til skattemyndigheter. konsulenttjenester i internasjonal skatteoptimalisering. Skatterådgiving i forhold til fusjoner og oppkjøp så vel som i feltet intern prising (lover); tjenester innen feltet ledelsesrådgiving og bedriftsledelse, utvikling av bedriftsledelsesløsninger og forretningskonsepter, utvikling av bedriftsledelsesstrategier og forretningskonsepter; inkludert utførelse av markeds- og konkurranseanalyser, porteføljestrategier, studier i etablering på et marked, ledelses- og organisasjonskonsepter for holdingselskapsstrukturer og forretningsinndeling, tilberedelse av kostnadsreduksjonskonsepter, utvikling av konsepter for IT-ekspansjon; rådgiving i feltet markedsstrategi og ledelse i kundeforhold og alle relaterte spørsmål. Konsulentvirksomhet i feltet profittoptimalisering og effektivitetsoptimalisering; utvikling av konsepter for etablering av ledelsesog kontrollsystemer, konsulentvirksomhet innen feltet forvaltning av menneskelige ressurser, så vel som introduksjon av virksomhetssystemer i feltene finans, logistikk, produksjon og distribusjon, anskaffelse av konsulenttjenester til eiendomsmeglingsselskap, særlig relatert til eiendomsporteføljer, utførelse av markedsog lokalitetsanalyser så vel som analyser innen feltet eiendomstaksering; konsulentvirksomhet i feltet finansielle risikoløsninger, i særdeleshet utvikling av markedspris og forvaltning av kredittrisiko hos banker, forsikringsselskaper og strømleverandører, etablering av finansavdelinger og kontroll med driftsrisikoer; utvikling av omorganiseringskonsepter. 36 Tjenester i feltet bedriftsfinansiering, særlig anskaffelse av konsulenttjenester i forhold til fusjoner, bedriftsoppkjøp, overtakelser av bedrifter og avhendelser. Utarbeidelse av analyser for taksering av bedrifter, transaksjonstjenester, særlig pliktige undersøkelser i forhold til kjøp eller salg av selskaper. Støtte i forhold til innledende offentlige emisjoner, finansrevisjoner i feltet korporativ eller økonomisk kriminalitet og utvikling av forebyggende konsepter for forebyggelse av økonomisk kriminalitet i selskaper; formuesforvaltning, opprettelse av testamenter, administrasjon av pantsettelsessaker, akkordforhandlinger og konkursforhandlinger, bobestyrelse, håndtering og andre former for assistanse relatert til tredjepartsformuer og tillitsmannsoppgaver, forsikring, finans, finansoperasjoner, fast eiendom. 41 Utdanning og opplæring; seminarer, konferanser, arbeidsgrupper relatert til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier, utdanning og anskaffelse av informasjon ved hjelp av et globalt datanettverk i forhold til forretningsområder, informasjonsteknologi, datamaskiner, ledelse, opplæring, finansplanlegging og investeringsstrategier. 42 Teknisk rådgiving, nemlig IT-rådgiving. 45 Voldgift, mekling og alternative former for konfliktløsning: tjenester i forhold til rettstvister og tjenester i forhold til konfliktløsning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BREEZE Ivar Jørgensen, Lanternevn 6, 9411 HARSTAD, 41 Orkestervirksomhet, artistopptreden. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAPRON BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 1 Ubearbeidede syntetiske harpikser; ubearbeidet plast. 17 Plast i ekstrudert form for industriell bruk. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (558) Merket er et merke i farger Pro Puro AS, Lillemarkevei 13, 5005 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 35 Arbeidsformidling, vikarbyrå. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/450,895 CONTACT ER Squibb & Sons Inc, Lawrenceville-Princeton Road, NJ08540 PRINCETON, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner inneholdende ostomirelaterte emner. 16 Magasiner inneholdende ostomirelaterte emner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aqualyng Holding AS, Kjøpmannsgata 37, 7011 TRONDHEIM, Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; filtreringsmaskiner; apparater for fremstilling av kullsyreholdig vann; apparater for fremstilling av mineralvann. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; filtreringsapparater for vann; vannforsyningsinstallasjoner; avsaltningsinstallasjoner for sjøvann. 40 Bearbeiding av materialer. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLAVIS Clavis Holding AS, Postboks 77, 3301 HOKKSUND, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, 7 Vindmøller, herunder offshore vindmøller, vindkraftanlegg, herunder offshore vindkraftanlegg, vindturbiner og andre vinddrevne maskiner; deler og tilbehør til forannevnte varer; Maskiner for båter; drivanordninger [maskindeler]; drivmekanismer andre enn for landkjøretøyer; elektriske motorer, unntatt for landkjøretøyer; forurensningshindrende anordninger for motorer; fremdriftmaskiner andre enn for landkjøretøyer; hydrauliske motorer; omdreiningsregulatorer for motorer; motorer andre enn for landkjøretøy; propellmekanismer, unntatt for landkjøretøyer; pumper [maskin- eller motordeler]; pumper [maskiner] og deler dertil; styreinnretninger for maskiner og motorer; posisjoneringspropeller (thruster); befordringsmidler for vanntransport samt deler derav og tilbehør til samme; pumper; brønnpumper; vannpumpe, impulspumper; motorer som brukes for å generere elektrisk kraft. 12 Fremdriftsmaskiner for landkjøretøyer; motorer for landkjøretøyer. 37 Oppstilling, konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av vindmøller, vindkraftanlegg og havbølgekraftverk, samt av deler og tilbehør til vindmøller, vindkraftanlegg og havbølgekraftverk; oppstilling, konstruksjon, installasjon, vedlikehold og reparasjon av brønnboreutstyr og brønnboreanlegg samt av deler og tilbehør til dette; byggevirksomhet; skipsbygging; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; borevirksomhet; brønnboring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: effekt Image Communications AS, Postboks 132, 2027 KJELLER, 16 Magasin. 35 Salg av magasin. 41 Utgivelse av magasin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BAZE Baze Technology AS, Herøya Industripark Bygg 25, 3908 PORSGRUNN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Dataprogrammer og -software. 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. 42 Design, utvikling, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 39 Transport ved hjelp av oljeledninger. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester, og forskning og utvikling relatert dertil; industriell forskning og analyse, fysikkforskning; teknisk forskning; forskning i forbindelse med miljøvern; industridesign; industriell formgivning; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; forskning vedrørende mekanikk; tekniske prosjektstudier; konsulenttjenester innen oljeleting, og i forbindelse med energisparing; kontroll av oljebrønner; teknisk bistand vedrørende vindmølle-, vindkraftanleggs- og havbølgekraftverkprosjekter, gjennomføring av slike prosjekter, utvikling og testing av vindmøller, vindkraftanlegg og havbølgekraftverk og av komponenter dertil, gjennomføring av forskningsprosjekter vedrørende vindmøller og havbølgekraftverk. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NULLVISJONSMAST Euroskilt AS, Postboks 92, 4064 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Skilter; skiltstolper; skiltmaster; skiltportaler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 9 Apparater og instrumenter til signalering; lysskilt; databehandlingsutstyr; datamaskinprogrammer; software; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISION ZERO MAST Euroskilt AS, Postboks 92, 4064 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 6 Skilter; skiltstolper; skiltmaster; skiltportaler; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. 9 Apparater og instrumenter til signalering; lysskilt; databehandlingsutstyr; datamaskinprogrammer; software; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke RCN Television SA, Avenida de las Américas No BOGOTÁ, CO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOUCH SHOW Anastacia SA, Villa Wurth, 22 Jean Pierre Brasseur GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Fornøyelsesmaskiner; maskiner, elektriske apparater og installasjoner og elektroniske spill for fornøyelsesformål; videospillmaskiner- og apparater; deler og tilbehør til disse varer, ikke inkludert i andre klasser, datamaskinprogrammer, elektroniske komponenter. 28 Automatiske myntstyrte spillmaskiner; spillemaskiner. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil, industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskin maskinvare og programvare. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BINGO STAR Anastacia SA, Villa Wurth, 22 Jean Pierre Brasseur GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Fornøyelsesmaskiner; maskiner, elektriske apparater og installasjoner og elektroniske spill for fornøyelsesformål, videospillmaskiner- og apparater; deler og tilbehør til disse varer, ikke inkludert i andre klasser, datamaskinprogrammer, elektroniske komponenter. 28 Automatiske myntstyrte spillmaskiner; spillemaskiner. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyseog forskningstjenester; design og utvikling av datamaskin maskinvare og programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUCK BINGO Anastacia SA, Villa Wurth, 22 Jean Pierre Brasseur GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG, LU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Fornøyelsesmaskiner; maskiner, elektriske apparater og installasjoner og elektroniske spill for fornøyelsesformål; videospillmaskiner- og apparater; deler og tilbehør til disse varer, ikke inkludert i andre klasser, datamaskinprogrammer, elektroniske komponenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DREAMBOX Hall's Systemer, Helleveien 15, 3790 HELLE, 9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM MAXX IN 1 Reckitt Benckiser NV, Siriusdreef 14, 2132WT HOOFDDORP, NL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Blekemidler og andre stoffer for klesvask og oppvask; vaskemidler for renserier; rengjøringsmidler; poleringspreparater for kjøkken- og glasstøy; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; tepperensere; såper; avskallings- og kalkfjerningspreparater for husholdningsbruk; stoffmykningsmidler; alle foran nevnte preparater med eller uten desifiserende komponenter; blekemidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; rengjørings- og rensemidler for avløp, oppvaskkummer og utslagsvasker; vaske og rensemidler; kalkfjernemidler, rustfjernemidler, avskallings- og kalkfjerngspreparater for husholdningsbruk; såper, rengjøringsmidler for å forhindre oppbygging av flekker av kalkdannelse. 5 Forfriskningsmidler og luftfjerningsmidler for oppvaskmaskiner. 28 Automatiske myntstyrte spillmaskiner; spillemaskiner. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil, industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskin maskinvare og programvare. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lean Fish AS, 9657 KÅRHAMN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 29 Fisk og fiskeprodukter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Steen & Strøm ASA, Postboks 1593 Vika, 0118 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; administrasjon av handelstjenester; bistand ved ledelse og administrasjon av stormarkeder, kjøpesentre og varehus; sammenstilling av forskjellige varer for andre med det formål at kunder på enkelt vis skal kunne se og kjøpe slike varer fra detaljistforretninger, engrosutsalg, postordrekataloger, generelle handelskataloger, via telekommunikasjon eller fra en webside på et globalt datanettverk; demonstasjon av varer; arrangering og gjennomføring av utstillinger for reklameformål, kommersielle formål eller handelsformål; arrangering og gjennomføring av handelsmesser; tilby informasjon vedrørende salg av varer; tilby forretningsinformasjon eller kommersiell informasjon, markedsstudier og -undersøkelser, kostnytte-analyser, forretningsledelsesassistanse, vurderinger og evalueringer av forretninger og foretak, konsultasjonstjenester vedrørende forretningsledelse og forretningsorganisering, forretningssøk, forretningsundersøkelser; forretningskonsultasjon vedrørende franchisetakere og lisenstakere; rådgivningstjenester for stormarkeder, kjøpesentre og varehus; bokføring, bokholderi, dekorasjon av butikkvinduer, eksport- og importagenturer, konsulentbistand i forretningssaker, konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål, markedsstudier, markedsundersøkelser, personellrekruttering, presentasjon av varer i kommunikasjonsmedier for detaljsalg, prissammenligningstjenester, rasjonaliseringsekspertise, regnskapsanalyser, regnskapskontroll, reklamebyråer, reklameoppslag, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), tilveiebringelse av sponsorer, utarbeidelse av reklametekster, utleie av reklameplass, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger; alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; avbetalingsfinansiering, bestyrelse av fast eiendom, eiendomsomsetning, faktoringselskaper, finansieringsvurdering (forsikring, bank, fast eiendom), finansrådgivning, forpaktning av faste eiendommer, kjøpekorttjenester, kredittkorttjenester, nettbanktjenester, rådgivning i finansielle spørsmål, veldedighetsinnsamlinger, alle de forannevnte tjenester tilbudt og/eller levert online fra en database, kabelmedia eller via internett. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Imperial Tobacco Norway AS, Ryensvingen 2/4, 0680 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 34 Tobakk, rulletobakk; artikler for røkere, fyrstikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Imperial Tobacco Norway AS, Ryensvingen 2/4, 0680 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 34 Tobakk, rulletobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Imperial Tobacco Norway AS, Ryensvingen 2/4, 0680 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 34 Tobakk, rulletobakk av amerikansk opprinnelse eller type; artikler for røkere, fyrstikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Imperial Tobacco Norway AS, Ryensvingen 2/4, 0680 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 34 Tobakk, rulletobakk; artikler for røkere, fyrstikker. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 51/11-2011.12.19 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/09-2009.06.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 23/09-2009.06.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 23/09-2009.06.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer