nr 35/ NO årgang 105 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 35/ NO årgang 105 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 innholdsfortegnelse og inid-koder /15 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Avgjørelser fra Klagenemnda Dom fra Oslo tingrett Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Trekninger/slettelser begjært av søker/innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Rettelse av internasjonale varemerkeregistreringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Fornyelser Fornyede internasjonale registreringer Ikke fornyede internasjonale registreringer Slettede internasjonale registreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker nr 35/15 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XF-AVC Canon Kabushiki Kaisha, 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, JP- TOKYO, Japan Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; videokameraer; digitale videokameraer; digitale stillbilde kameraer; elektroniske minnekortbrennere; elektroniske minnekortlesere; digitale videoopptakere, digitale videospillere; programvarer for opptak, innspilling, redigering og overføring av videodata; bildeskjermer, dataskjermer, display. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Woundcare-Circle Darco (Europe) GmbH, Gewerbegebiet 18, DE RAISTING, Tyskland Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter og deler til disse varene; forebyggende gymnastikk- og fysioterapiapparater; kunstige lemmer, øyne og tenner; kirurgiske implantater, herunder skruer, stenger og plater; ortopediske artikler og implantater, spesielt ortopediske sko, innleggssåler, skosåler av kork, gummi, metall og tekstilmaterialer, diskus baller, fotstøtter og ankelstøtter, støttesåler, hælstøtter, hælputer, plattfot (pes valgus og pes planus)innlegg; hjelpemidler til fotkorreksjon, ankelstøtter til ortopedisk bruk; ortopediske fotsenger; myke innleggssåler til ortopedisk bruk; skosåler til ortopedisk bruk; ortosinnlegg til fottøy; tåinnlegg til ortopedisk fottøy; former til ortopedisk bruk; ortopediske strømper ; ortopediske tåskillere; bandasjer til ortopedisk bruk; ortopediske bandasjer; ortopediske knebandasjer; belter til ortopedisk bruk; ortopediske fotputer; ortopedisk støtte til føtter; ortopediske instrumenter; ortopediske implantater; ortopediske hofteproteser; ortopediske tåstøtter; ortopediske tåregulatorer; ortopediske skinner; gåstoler; gåhjelpemidler til medisinsk bruk; handikapheiser; krykker; stroppesko; postoperative sko, avlastningssko, støpestøvler, sko til diabetikere; gummistrømper, kompresjons- og støttestrømper, antiblodproppstrømper, kompresser; tape, stabiliseringstape, bandasjer, sportstape; albuebeskyttere; suturmaterialer. Klasse 41 Utdanningstjenester innenfor hånd- og fotkirurgi og ortopedi; gjennomføring av konferanser, seminarer, kurs, workshops, symposium, varemesser, forelesninger om kirurgiske og ortopediske teknikker og workshops innenfor hånd- og fotkirurgi og ortopedi; distribuering av kursmateriale og formidling av kirurgiske og ortopediske teknikker til ortopediske kirurger i forbindelse med de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VIDEOSCAPE SNOWFLAKE Cisco Technology, Inc., 170 West Tasman Drive, US- CA95134 SAN JOSE, USA Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, Klasse 9 Grafisk brukergrensesnitt software; software for bruk i fjernsyn, computere, digitale videoopptakere, set top bokser, mobile enheter og smarttelefoner for undersøkelser og forskning, gjennomsyn, opptak og avspilling av digitalt medieinnhold via internett, kringkasting, On Demand og Over The Top (OTT) leveringer; computer hardware og software; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVD-er og andre digitale opptaksmedier; mekanisme for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; 3

4 registrerte varemerker nr 35/15 dataprogramvare; brannslukningsapparater. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av computer hardware og software; computer konsultasjoner og support tjenester; konsultasjoner, testing, laboratorietjenester, produktundersøkelser og utvikling av design for andre, alle forannevnte tjenester innenfor feltene digitale kommunikasjonsnettverk, digital kringkasting og software for bruk i fjernsyn, computere, digitale videoopptakere, set top bokser, mobile enheter og smarttelefoner for undersøkelser og forskning, gjennomsyn, opptak og spilling av digitalt medieinnhold via internett, kringkasting, On Demand og Over The Top (OTT) leveringer; computer nettverkdesign for andre, oppdatering av computer software for andre, computer systemanalyser, og ingeniørtjenester; fremskaffelse av tekniske konsultasjoner i forbindelse med computer hardware, computer software, computer nettverksutstyr, telefonisystemer, telekommunikasjonsutstyr, kringkastingsutstyr, IP telefoni, og telekommunikasjonssystemer, computer nettverksdesign, lagringsdesign, nettverkssikkerhet, stemme- og trådløse kommunikasjoner og software for bruk i fjernsyn, computere, digitale video opptakere, Set Top Bokser, mobile enheter og utstyr for smarttelefoner for undersøkelser og forskning, gjennomsyn, opptak og spilling av digitalt medieinnhold via internett, kringkasting, On Demand og Over The Top (OTT) leveringer; Application Service Provider (ASP), nemlig vertskap av software applikasjoner for andre; on-line tjenester, nemlig, fremskaffelse av informasjon via computer nettverk innenfor områdene computer nettverksarbeid, computernettverk, computersystemer, computer og nettverkssikkerhet, kabelfjernsynssystemer, kringkastingssystemer og software for bruk i fjernsyn, computere, digitale videoopptakere, set top bokser, mobile enheter og utstyr for mobiltelefoner og smarttelefoner for undersøkelser og forskning, gjennomsyn, opptak og spilling av digitalt medieinnhold via internett, kringkasting, on demand og Over The Top (OTT) leveringer; tekniske konsultasjoner og forskning innenfor feltene computer nettverk og nettverk systemdesign; Application Service Provider (ASP) som software innenfor feltene lyd- eller audiokonferanser, elektroniske meldinger, dokumentoverføring, videokonferanser, stemme og oppkallingsbehandling, samt for søking, gjennomsyn, opptak og spilling av digitalt medieinnhold via internett, kringkasting, on demand og Over The Top (OTT) levering; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Altia Plc, Porkkalankatu 22, FI HELSINGFORS, Finland Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl); alkoholholdige essenser; alkoholholdige drikker med frukter; alkoholholdige ekstrakter; anis [likør]; aperitiffer; arak [likør]; cocktailer; curacao [likør]; gin; enebærbrennevin; alkoholholdige fruktekstrakter; bitter [likør]; kirsch [kirsebærbrennevin, -likør]; eau de vie; brandy; anislikør; likører; nira [sukkerrørbasert drikke]; pæremost; pæreviner; myntelikører; piquette; ettervin; risalkohol; rom; brenneviner og likører for fordøyelsen; sake [risbrennevin]; cider; mjød; destillerte drikker; brennevin; ferdigmiksede alkoholdrikker, andre enn ølbaserte; viner; whisky; vodka; brennevin i overensstemmelse med spesifikasjonene for den beskyttede opprinnelsesangivelsen Cognac. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jonathan Clean DATEC NORGE AS, Vestre Rosten 78, 7075 TILLER, Klasse 9 Dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]. Programvarer [innregistrerte EDB programmer, software]. Dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]. Klasse 42 Utarbeidelse av dataprogrammer. Oppdatering av dataprogrammer. Utleie av dataprogrammer. Vedlikehold av dataprogrammer og software. Kopiering av dataprogrammer. Installasjon av dataprogrammer. Konvertering av dataprogrammer og dato [ikke fysisk konvertering]. Softwaretjenester [SaS]. 4

5 registrerte varemerker nr 35/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CleanPilot DATEC NORGE AS, Vestre Rosten 78, 7075 TILLER, Klasse 9 Dataprogrammer (software [innregistrerte på databærere]programvare [innregistrerte EDB programmer, software]dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare] Klasse 42 Utarbeidelse av dataprogrammeroppdatering av dataprogrammerutleie av dataprogrammervedlikehold av dataprogrammer og softwarekopiering av dataprogrammerinstallasjon av dataprogrammerkonvertering av dataprogrammer og data [ikke fysisk konvertering]softwaretjenester [SaaS] (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FELIX Orkla Foods Sverige AB, Ellingev. 14, SE ESLÖV, Sverige Zacco Sweden AB, Box 5581, SE STOCKHOLM, Sverige Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; tilberedte måltider som hovedsakelig består av animalske produkter. Klasse 30 Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; ketchup; krydderier, is; tilberedte måltider som hovedsakelig består av pasta eller ris. Klasse 31 Friske frukter og grønnsaker. Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norwegian Food Partner AS, Ytrebygdsvegen 37, Hovedgården, 5251 SØREIDGREND, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; lettøl, alle de forannevnte varer laget etter oppskrift fra Hardanger. Klasse 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), mjød, alle de forannevnte varer laget etter oppskrift fra Hardanger. Geir Hopland, Njordkroken 32, 4028 STAVANGER, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 9 Apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; personlig verneutstyr mot ulykker; refleksvester; refleksbrikker til personlig bruk for beskyttelse mot trafikkulykker; DVD-er og andre digitale opptaksmedier; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; dataprogramvare; nedlastbare applikasjoner, bildefiler, filmer, musikkfiler og elektroniske publikasjoner. Klasse 16 Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); etiketter og klebemerker, ikke av tekstil. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 5

6 registrerte varemerker nr 35/15 underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ICLOUD Apple Inc., 1 Infinite Loop, US-CA95014 CUPERTINO, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Grammofonplater, tastatur, kabler, diskettstasjoner, adaptere, tilpasningskort; RAM, ROM; faststoffs minneapparater; audio-video-plater; CD-ROM og digitale versatile plater; musematter; batterier; oppladbare batterier; ladere; ladere for elektriske batterier; hodetelefoner; stereohodetelefoner; hodetelefoner til å putte i ørene; stereohøytalere; lydhøytalere; lydhøytalere for hjemmet; monitorhøytalere; høytalere for datamaskiner; personlige stereohøytalerapparater; radiomottakere, forsterkere, hi-fi stereoapparater, båndopptakere og apparater for gjengivelse, høytalere, multihøytalerenheter, mikrofoner; lydkassettopptakere og -spillere, videokassettopptakere og -spillere, CDspillere, radioer; lyd-, video- og digitale miksere; radiosendere; futteraler, vesker og etuier tilpasset eller formet for å inneholde alle forannevnte varer, laget av lær, lærimitasjoner, stoff eller tekstile materialer. Klasse 28 Leker; spillkort; musikkleker; lekeaudioapparater; lekemusikkbokser; lekemusikkinstrumenter; lekespillere for avspilling av melodier og kassetter; musikkspill; batteridrevne leker; musikkleker og -spill; lekehåndholdte elektroniske innretninger; lekedatamaskiner (som ikke virker); lekemobiltelefoner (som ikke virker); deler og tilbehør for alle forannevnte varer. Klasse 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; forretningskonsultasjonstjenester; tilveiebringe kontortjenester; reklamebyråtjenester; reklame-, markedsførings- og salgsfremmende tjenester; reklame- og markedsføringskonsultasjoner; salgsfremmende tjenester; markedsføring av andres varer og tjenester; utførelse av markedsundersøkelser; analyse av markedsføringsrespons og markedsundersøkelser; design, frembringelse, produksjon og formidling av annonser samt annonseog reklamemateriale for andre; mediaplanleggingstjenester; administrasjon av lojalitetsprogrammer; arrangering og utførelse av belønningsprogrammer for å promotere salg av varer og tjenester; arrangering og utførelse av kommersielle, handels- og forretningskonferanser, -show og utstillinger; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det ovennevnte. Klasse 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; informasjon og konsultasjon i sammenheng dermed. Klasse 41 Sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdnings- og utdannelsestjenester, nemlig live forestillinger, sportsbegivenheter, kulturelle begivenheter samt foredrag; underholdnings- og utdannelsestjenester, nemlig organisering og gjennomføring av fremvisninger, oppvisninger, utstillinger, arbeidsgrupper, seminarer, opplæring og konferanser; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det ovennevnte. Klasse 45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIGERTUS Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Galderma S.A., Zugerstrasse 8, CH-6330 CHAM, Sveits Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 3 Kosmetiske preparater. Klasse 5 Farmasøytiske produkter. Klasse 10 Medisinsk utstyr innen området dermatologi. 6

7 registrerte varemerker nr 35/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ASGEIR FANNAR JOHANNSSON, MØLLENDALSVEIEN 68 B, 5009 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; kompaktdisker, DVDer og andre digitale opptaksmedier; mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr, datamaskiner; dataprogramvare; brannslukningsapparater; mobil deksel. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CA, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wedderspoon Organic, Inc., 7180 Tom Windsor Road, CA-BCV9L5W3 DUNCAN, Canada Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 30 Honning; energibarer. Snøgg AS, Postboks 5444 Strai, 4671 KRISTIANSAND S, Klasse 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat og stoffer for medisinsk bruk og veterinær bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. 7

8 registrerte varemerker nr 35/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Merck Sharp & Dohme Corp., One Merck Drive, US- NJ08889 WHITEHOUSE STATION, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 5 Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Betagro Public Company Limited, 323 Moo 6, Thung Song Hong Sub-district, TH- LAKSI DISTRICT, BANGKOK, Thailand Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse 29 Svinekjøtt; kylling; egg; pølser; skinke; bacon; buljonger; fryst kjøtt; bearbeidede matvarer i hovedsak laget av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker; bearbeidet kjøtt; fryste tilberedte matvarer som i hovedsak består av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker; fryste marinerte matvarer som i hovedsak består av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker; fryste ferdigretter som i hovedsak består av kjøtt, fisk, fjærkre eller grønnsaker. Pure Fishing, Inc., th street, US-IA51360 SPIRIT LAKE, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 8 Fiskeverktøy, nemlig knipetenger; fiskekniver; sakser; krympetenger; fiskesnøre-sakser; fiskesnorsveivestasjoner (fishing line spooling stations) som hovedsakelig består av en snørespoleholder, en fiskesnelleholder og en snøreføringsinnretning; fiskesnørekuttere. Klasse 28 Fiskestenger; fiskesneller; fiskesnører; kunstig lokkemat for fiske; kunstig og innpakket fiskeagn; midler for tiltrekning av fisk; fiskeredskaper, nemlig fiskekroker, fortommer brukt til fiske, fortomsett til fiske; fiskestangstativer; fiskestangholdere; fiskeredskapsbokser; fiskestangetuier; fiskevesker; nappvarslere til isfiske. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUMIS ResMed Limited, 1 Elizabeth MacArthur Drive, AU- NSW2153 BELLA VISTA, Australia Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 10 Medisinske apparater, nemlig medisinske respiratorer, ventilatorer, innretninger for kunstig respirasjon hvor man opprettholder overtrykk i luftveiene (CPAP) og innretninger for automatisk kunstig respirasjon hvor man opprettholder overtrykk i luftveiene (APAP) og deler og tilbehør til forannevnte varer. 8

9 registrerte varemerker nr 35/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRIKE A POSE Rema 1000 AS, Gladengveien 2, 0661 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 18 Handlenett, handlevesker, reisevesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Linjalis MARTIN JOHANNES SVERDRUP, GJØAS VEI 4, 5067 BERGEN, Klasse 36 Kapitalinvesteringer. Klasse 42 Arkitekttjenester. Arkitekturkonsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUTOINVOICE Visma AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO, ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 35 Import- og eksportagenturer; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter ved utvikling av ledelses- og administrasjonsutstyr; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; kontortjenester; regnskapsanalyser, regnskapsførsel, regnskapskontroll, rådgivning og bistand ved organisasjons- og forretningsledelse; forretningsevaluering; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; outsourcingstjenester; utsetting av tjenester (forretningsassistanse); konsultasjoner i personalspørsmål; administrasjonstjenester av lønninger og personalspørsmål; systematisering av informasjon for bruk i databaser; personellrekruttering; rasjonaliseringsekspertise; anskaffelsestjenester; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av data-arkiver; utarbeidelse av lønningslister. Klasse 36 Finansieringstjenester, investering i andre selskaper, kapitalinvestering; avbetalingstjenester; betaling ved avdrag; faktoringselskaper; finansanalyser; finansiell virksomhet; finansiering (leasing); finansinformasjon; finansrådgivning; forvaltning av formuer; inkassoforretninger; husleieinnkreving; konsulentbistand i skattespørsmål; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet Klasse 39 Lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Produktutvikling, utleie av programvare og datamaskiner, databehandlingsutstyr, utleie av databaser for lagring av digitale adresser, reservering av digitale adresser, drift av programvare, programmering, konfigurering og drift av serverteknologi, installasjon, vedlikehold, ajourføring og reparasjon av programvare; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare og dataprogrammering; design av computersystemer; installasjon av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; utleie av webserver; webhotell. Klasse 45 Lisensiering av dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AUTOCOLLECT Visma AS, Postboks 733 Skøyen, 0214 OSLO, ADVOKATFIRMAET WIERSHOLM AS, Postboks 1400 Vika, 0115 OSLO, Klasse 9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare. Klasse 35 Import- og eksportagenturer; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter ved utvikling av ledelses- og administrasjonsutstyr; forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og tjenester for andre; kontortjenester; regnskapsanalyser, regnskapsførsel, regnskapskontroll, rådgivning og bistand ved organisasjons- og forretningsledelse; forretningsevaluering; økonomisk planlegging; økonomiske beregninger; outsourcingstjenester; utsetting av tjenester (forretningsassistanse); konsultasjoner i personalspørsmål; administrasjonstjenester av lønninger og personalspørsmål; systematisering av informasjon for bruk i databaser; fakturering; personellrekruttering; rasjonaliseringsekspertise; anskaffelsestjenester; administrasjon av handelstjenester; administrasjon av data-arkiver; utarbeidelse av lønningslister. Klasse 36 Finansieringstjenester, investering i andre selskaper, kapitalinvestering; avbetalingstjenester; betaling ved avdrag; faktoringselskaper; finansanalyser; finansiell virksomhet; finansiering (leasing); finansinformasjon; finansrådgivning; forvaltning av formuer; konsulentbistand i skattespørsmål; forretninger med fast eiendom. Klasse 38 Telekommunikasjonsvirksomhet Klasse 39 Lagring av elektronisk lagrede data og dokumenter. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse 42 Produktutvikling, utleie av programvare og datamaskiner, databehandlingsutstyr, utleie av databaser for lagring av digitale adresser, reservering av digitale adresser, drift av programvare, programmering, konfigurering og drift av serverteknologi, installasjon, vedlikehold, ajourføring og 9

10 registrerte varemerker nr 35/15 reparasjon av programvare; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare og dataprogrammering; design av computersystemer; installasjon av dataprogrammer; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; utleie av webserver; webhotell. Klasse 45 Lisensiering av dataprogrammer; juridiske tjenester. Klasse 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer og parasoller; spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse 25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SMARTPENDLER AS, Songdalsveien 304, 4645 NODELAND, Klasse 11 Sykkellykter. Klasse 12 Sykler. Sykkelstyrer. Sykkelfelger. Motorer for sykler. Sykkelhjul. Elektriske motorer for landkjøretøyer. Elektriske kjøretøyer. Scootere [kjøretøy]. El-sykkel. EL-kit / el-ombyggingssett til sykkel. Klasse 28 Sparkesykkel [leketøy]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HPE PROPEL Hewlett-Packard Development Company, L.P., Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse 9 Datasoftware for utvikling, anvendelse og administrasjon av datasystemer og applikasjoner; datasoftware for administrasjon og styring av bedriftstjenester. Klasse 42 Nettskytjenester omfattende software for utvikling, anvendelse og administrasjon av datasystemer og applikasjoner; nettskytjenester omfattende datasoftware for administrasjon og styring av bedriftstjenester; utvikling av kundetilpasset software innen området for administrasjon og styring av bedriftstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Disney Enterprises Inc, 500 South Buena Vista Street, US-CA91521 BURBANK, USA Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Elektroniske bøker, elektroniske magasiner og elektroniske publikasjoner. Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. GKS PARTICIPACÕES LTDA, Rua Benjamin Constant, no. 273, sala 04 Centro, BR IGREJINHA - RS, Brasil Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 25 Klær; fottøy; hodeplagg. 10

11 registrerte varemerker nr 35/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Kongsberg Maritime AS, Postboks 111, 3191 HORTEN, Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse 9 Apparater og instrumenter for kartlegging; apparater og instrumenter for nautisk kartlegging; apparater, instrumenter, systemer og utstyr for elektronisk posisjonering; apparater og instrumenter for å fastslå posisjon; apparater og instrumenter til navigering av havgående fartøy; elektroniske styresystemer for akustiske lydbølger; apparater og enheter for bruk ved posisjonering eller måling; hydroakustiske overvåkingssystemer for undervannstrukturer; deler og tilbehør til ovennevnte. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Wings of Norway AS, Langarinden 384, 5132 NYBORG, Klasse 9 Solbriller. Klasse 14 Armbåndsur. Klasse 25 Klær; bukser (benklær herre og dame), gensere, halstørklær/sjal, hansker, skyggeluer (caps), skjorter, sko, støvler, pilotjakker, jakker. Alpinanleggenes Landsforening, Fridtjof Nansens Vei 19, 0369 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; publisering av reklametekster; annonser (spredning av reklame); on-line annonsering på datanettverk; reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for tredjemann; on-lineannonsering på datanettverk; reklameoppslag; utarbeidelse og publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; rubrikkannonser, herunder via regionale og/eller globale datamaskinnettverk; telefonkatalogvirksomhet, nemlig salgsfremmende tiltak for andres varer og tjenester via trykte kataloger, via kodede media og via distribusjon av materiell gjennom kommunikasjonsnettverk, herunder globale kommunikasjonsnettverk. Klasse 38 Telekommunikasjonstjenester; datakommunikasjonstjenester; dataassistert overføring av meldinger, beskjeder, informasjon, data, lyd og bilder; elektronisk postoverføring; elektronisk og/eller digital meldingsformidling, herunder via datamaskiner og mobiltelefoner. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Publisering av elektroniske bøker og tidsskrifter online. Nyhetsreportasjetjenester. Booking av seter for kulturelle arrangementer. Nyhetsreportasjetjenester. Underholdningsinformasjon. Klasse 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer; Webhotell. Meteorologisk informasjonstjeneste. Ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer. Design av computersystemer. Forskning og utvikling av nye produkter for tredjemann. Grafisk formgivning. Opprettelse og vedlikehold av websider for andre. 11

12 registrerte varemerker nr 35/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Aja Bryggeri AS, Dølasletta 7, 3408 TRANBY, Klasse 32 Alkoholfrie drikker. Fruktjus. Humleekstrakter for fremstilling av øl. Vørter. Øl. Ugjæret druesaft. Klasse 33 Alkoholholdige drikker [unntatt øl]. Brennevin. Mjød. Viner. Klasse 35 Import av vin og andre alkoholholdige drikker samt videresalg av vin og andre alkoholholdige drikker. Import- og eksportagenturer. INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, Palazzo Pietro Stiges, 90 Strait Street, MT-VLT1436 VALLETTA, Malta Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Reservedeler til bruk for videospillmaskiner med ekstern skjerm eller monitorer nemlig strømkabler og minnekort; dataspillprogrammer og programvare; interaktive videospillfjernkontrollenheter; elektroniske komponenter for spilleautomater. Klasse 28 Spill; hasardspill; videospillmaskiner for bruk med ekstern skjerm eller monitor; automatiske spilleautomater; og gevinstautomater, nemlig elektroniske spille- og bingoautomater; og automatiske underholdningsspillmaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEAN BUYING AS, Vestre Vardane 32, 5306 ERDAL, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]. Klasse 16 Instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; trykksaker; undervisningsmateriell [unntatt apparater].

13 registrerte varemerker nr 35/15 Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; konsulentbistand i forretningssaker; rådgivning innen strategi og forretningsutvikling; tjenester innen innkjøp og anskaffelser; utleie av personell. Klasse 41 Organisering og ledelse av seminarer; undervisning. Klasse 45 Juridiske tjenester; utarbeidelse av anbudsdokumenter; utarbeidelse av kontrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEAN BUYING AS, Vestre Vardane 32, 5306 ERDAL, Klasse 9 Applikasjoner, nedlastbare; dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare]; elektroniske publikasjoner [nedlastbare]. Klasse 16 Instruksjonsmateriell [unntatt apparater]; trykksaker; undervisningsmateriell [unntatt apparater]. Klasse 35 Administrasjon av prosjekter; konsulentbistand i forretningssaker; rådgivning innen strategi og forretningsutvikling; tjenester innen innkjøp og anskaffelser; utleie av personell. Klasse 41 Organisering og ledelse av seminarer; undervisning. Klasse 45 Juridiske tjenester; utarbeidelse av anbudsdokumenter; utarbeidelse av kontrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SleepStick TONNING SOLUTION, Selfallet 78 B, 5936 MANGER, Klasse 10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. DRØMMEPLASSEN AS, Skippergata 26, 4611 KRISTIANSAND S, Klasse 29 Grønnsaksalater. Klasse 30 Kaker, brød, smørbrød. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SENSICARE Medline Industries, Inc., One Medline Place, US- IL60060 MUNDELEIN, USA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse 10 Hansker for kirurgisk og medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sangsin Brake Co., Ltd, 10, Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup, KR- DALSEONG-GUN, DAEGU, Sør- Korea Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 12 Passasjerbiler (biler); kollisjonsputer (sikkerhetsinnretning for biler); signalhorn for 13

14 registrerte varemerker nr 35/15 kjøretøyer; kalesjer for kjøretøysmotorer; støtfangere for biler; bunnrammer for biler; bagasjegrinder- og stativer for biler; bilratt; torsjonsstenger for biler; sikkerhetsbelter for biler; bakspeil for biler; vindusviskerarmer for biler med spylevæskeinjiserende funksjoner; vindusviskerblad for biler; bremser for biler; dieselmotorer for biler; drivkjeder for biler; drivmekansimer for biler; bremsebånd for biler; bremsesko for biler; bremsesegmenter for biler; bremseklosser for biler; bremseskiver for biler; koplinger for biler; bilmotorer; skivebremser for biler; bremsetromler for biler; elektriske retardere for biler; hjelpebremser for biler; luftskivebremser for biler; bremseklaver for biler; regenerative bremser for biler; båndbremser for biler; bremserammer for biler; klossbremser for biler; koniske bremser for biler; fjærings-støtputer for biler; laminerte bladfjær for biler; lagre for biler; gummibelter for biler; hastighetsforandrende gear for kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 86/003,374 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BEATS ACOUSTIC ENGINE Beats Electronics, LLC, 1601 Cloverfield Blvd Suite 5000N, US-CA90404 SANTA MONICA, USA Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 9 Hodetelefoner og øretelefoner; futteraler til å bære hodetelefoner og øretelefoner i; små høyttalere; mikrofoner; lydutstyr, nemlig mediaspillere, bærbare mediaspillere, mediaspillere for biler; mobile telefoner, smarttelefoner, personlige digitale assistenter, håndholdte elektroniske innretninger, elektroniske tavler, og hodesett derfor; computere; computer software for behandling av spillende digitale musikkfiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CHARMS OF NORWAY AS, Drivgarnsveien 23, 4085 HUNDVÅG, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Armbånd [smykker]; halskjeder [smykker]; kjedepynt (smykker); ringer [smykker]; smykker; wraps; øredobber. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen The Kind Group LLC, 19 West 44th Street, Suite 811, US-NY10036 NEW YORK, USA Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, Klasse 3 Såper; parfymevarer; eteriske oljer og kosmetikk, unntatt for bruk til vask, behandling eller forskjønning av hår; barberingskrem, -balsam, -skum, - lotion og - mousse, barberingspreparater, barberingssåper, kremer og geler til bruk før og etter barbering; hårfjerningsmidler; kosmetikk, nemlig, leppeprimer, leppereparerer, leppepomade, leppekrem, lipgloss, lipglosspaletter, leppeblyant, leppepolish, leppestift; ikke-medisinske preparater for leppebeskyttelse; ikkemedisinske leppebeskyttere; pomader for lepper; fuktighetskrem; ansiktsrens; ansiktspleieprodukter, nemlig, kremer, lotion, masker, fuktighetskremer, såper, ansiktstoner, ansiktsvask, og ansiktswipes innsatt med kosmetikk; kroppspleieprodukter, herunder, bodylotion, kroppsvask, kroppskrem, håndkrem og deodoranter; ikke- medisinske preparater for behandling av akne. Klasse 5 Hygieniske preparater for medisinske formål; medisinsk kosmetikk, herunder, leppeprimer, leppereparerer, leppepomade, leppekrem, lipgloss, lipglosspaletter, leppeblyant, leppepolish, leppestift, 14

15 registrerte varemerker nr 35/15 aknebehandling; medisinske ansiktspleieprodukter; medisinske preparater og behandlinger [kur]. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VANN s Svømmeforbund, Ullevål stadion, 0840 OSLO, Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse 14 Edle metaller og deres legeringer, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter; pins. Klasse 16 Papir og papp, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse 41 Underholdningsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen sgruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk fjærkre og vilt med eller uten grønsaker og/eller saus, eller av tapas hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk fjærkre og vilt, med eller uten grønnsaker og med eller uten saus, eller av hamburgere hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, med eller uten grønnsaker og hamburgerbrød og med eller uten saus, eller av grillspyd hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, med eller uten grønnsaker, eller av taco, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, med eller grønnsaker og med eller uten saus og med tacoskjell eller tacolefser. Klasse 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is, nudler, sauser, herunder fiskesauser, kryddersauser, soyasaus, kornpreparater herunder frokostkornblandinger. Klasse 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, med eller uten grønnsaker og/eller saus, av serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, av ferdigretter hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk fjærkre og vilt med eller uten grønsaker og/eller saus, eller av tapas hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk fjærkre og vilt, med eller uten grønnsaker og med eller uten saus, eller av hamburgere hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, med eller uten grønnsaker og hamburgerbrød og med eller uten saus, eller av grillspyd hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, med eller uten grønnsaker, eller av taco, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, med eller grønnsaker og med eller uten saus og med tacoskjell eller tacolefser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRANSPED AS, Havnegata 60, 8663 MOSJØEN, Klasse 35 Bistand vedrørende transport og logistikk i bedrifter; computerstyrt oppsporing av gods og onlineinformasjon i forbindelse med dette. Klasse 36 Fortolling. Klasse 39 Transportvirksomhet- og oppbevaringsvirksomhet til vanns, til lands og i luften; transport av containere, befraktning; spedisjon; lossing og lasting av skip, landkjøretøy og luftfartøy, transportreservasjon, logistikk; transportmeglervirksomhet; fraktmeglervirksomhet, skipsmeglervirksomhet; pakkedistribusjon; rådgivning og informasjon om godstransport; utleie, transport av transportcontainere; skipsmeglervirksomhet; skipsmeglervirksomhet (agenttjenester) i form av klarering av skip, meldingstjenester til havn, tollere, losvesenet og mottakere/avskipere, lossing og lasting; rådgivning og informasjon om havneforhold; opplagring, pakking og oppbevaring, utleie av pakkhus og lagerrom, rådgivning og informasjon om opplagring og oppbevaring; utleie og transport av oppbevaringscontainere; transport og oppbevaring av stykkgods; stevedorevirksomhet, godsterminalvirksomhet. 15

16 registrerte varemerker nr 35/15 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BALLERS Home Box Office, Inc., 1100 Avenue of the Americas, US-NY10036 NEW YORK, USA Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, opptaksplater; videoopptak inneholdende TV-serier; lydopptak inneholdende TV-serier; nedlastbare videoopptak inneholdende TV-serier; nedlastbare dataspill; nedlastbar dataspillprogramvare for bruk med trådløst utstyr og PC-er; nedlastbare multimedia filer inneholdende kunstverk, tekst, lyd, bilde, spill, og internet web-linker relatert til musikk og TV; videospillkasetter og disker; videospillprogramvare; musematter; magneter; solbriller; hodetelefoner og øretelefoner; nedlastbar programvare i form av en mobiltelefon-applikasjon med underholdningsinnhold relatert til TV-serier; beskyttende etuier spesielt tilpasset for laptop-datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og annet bærbart elektronisk utstyr, mediaspillere, mobiltelefoner og personlige digitale assistenter; beskyttelsesetuier av plast, gummi eller vinyl spesielt tilpasset for laptop-datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og annet bærbart elektronisk utstyr, media spillere, mobiltelefoner og personlige digitale assistenter. Klasse 18 Universal transport bager, myntpunger, konvoluttbager og -vesker, skipssekker, håndvesker, kofferter, bagasjelapper, skulderbager, sportsbager, ryggsekker, bud-bager, overnattingsbager, handlevesker, reisevesker, lommebøker, håndleddvesker, kosmetikkvesker solgt tomme; paraplyer; bagasjekasser; dokumentmapper; bager og sekker for sportsklær. Klasse 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); krus, drikkeglass, glass for drikkevarer, shot-glass; bar-utstyr; bar-utstyr, nemlig flaskeåpnere, cocktail-miksere, vinkarafler, vinbøtter, vinopptrekkere, vinkjølere, ølbrikker ikke av papir og andre enn lintøy; og sportsflasker solgt tomme. Klasse 25 Klær; klær, nemlig, uformelle klær, yttertøy, undertøy, trikotasje, sportstøy, treningsgensere, treningsbukser; skjorter; svømmetøy, badekåper; singletter, t-skjorter, hettegensere, og hette-treningsgensere; nattøy; slåbrokker; sokker; hodeplagg, nemlig, capser; fottøy; Halloween- og karnevalkostymer. Klasse 28 Spill-utstyr, nemlig, spillmaskiner, myntmaskiner; maskiner for spill av flaks-spill; dartpiler, dartbrett og dartskiver, kasser og skap til dartbrett, biljardkøer; biljardkøller; biljardkø-tupper; biljardkø-etuier, biljardkøstativer, biljardkuler, biljardbord, biljardbord-trekanter; håndholdte enheter for spill av elektroniske videospill; bordspill; spillkort og pokersjetonger; kortspill; dukker; action-figurer; «bobble head» dukker; juletrepynt; spill og leketøy; gymnastikk og sportsartikler ikke inkludert i andre klasser; fotball-kroppsbeskyttere; fotballer; bagger spesielt tilpasset for sportsutstyr. Klasse 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; underholdningstjenester i form av TV-serier; tilveiebringelse av underholdningsinformasjon, nyheter og kommentarer via online globale datanettverk; interaktiv online underholdning i form av en web-side inneholdende fotografier, videoer og prosapresentasjoner og relaterte videoklipp og annet multimedia materiell som viser innhold fra eller relatert til TV-serier; tilveiebringelse av online videospill. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Jakob Hatteland Logistics AS, Åmsosen, 5578 NEDRE VATS, Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Klasse 6 Gittere, rammeverk og strukturer av metall eller hovedsakelig laget av metall, herunder skinne- og skinnegangsstrukturer for transportmaskiner samt rullende eller hjulgående transportmidler til bruk for lagring og gjenfinning av varer; bokser, beholdere og konteinere av metall eller hovedsakelig laget av metall for lagring og transport av varer; deler og tilbehør for Klasse 7 alle de forannevnte varer. Transportmaskiner, -apparater og -installasjoner; transportmaskiner, -apparater og -installasjoner, herunder transportører og rullende eller hjulgående varetransportmaskiner og -apparater til bruk for lagring og gjenfinning av varer; elektronisk styrte maskiner og apparater for bruk ved lagring og gjenfinning av varer; bokser og beholdere (deler og/ eller tilbehør) tilpasset bruk med de forannevnte maskiner, apparater og installasjoner; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse 20 Bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast; bokser, beholdere og konteinere laget av plast eller hovedsakelig laget av plast, for lagring og gjenfinning ved hjelp av transportmaskiner og -apparater i lagervirksomhet; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 16

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 24/14-2014.06.10 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 22/15-2015.05.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 86540. nr 35/13-2013.08.26 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 42/14-2014.10.13 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 11/08-2008.03.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 11/08-2008.03.10 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 44/15-2015.10.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 19/15-2015.05.04 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer