nr 45/ NO årgang 98 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 45/ årgang 98 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /08 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Erstatning Varemerkeregistrering opprettholdes Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Ett f l d t k i d t 2

3 registrerte varemerker /08 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke eller et rent figurmerke Life Science Nutrition AS, Industrivegen 42, 6160 HOVDEBYGDA, Advokatfirma Fasting & Comrades AS, Postboks 1646 Vika, 0119 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 3

4 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIRROR ACCOUNTING Mirror Accounting AS, Fyrstikkalléen 1, 0213 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Bistand ved forretningsledelse; fakturering, rådgivning for forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål; utarbeidelse av lønningslister; regnskapsanalyser; regnskapsførsel, regnskapskontroll, rådgivningstjeneste for forretningsledelse, utarbeiding av skatteberegning; utsetting av tjenester (forretningsassistanse), økonomisk planlegging og økonomiske beregninger. 36 Konsulentbistand i skattespørsmål, veiledning i skattespørsmål. 45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/530,533 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke K-Swiss Inc, Oak Crest Drive, CA91361 WESTLAKE VILLAGE, US Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, 25 Sko, støvler, boots, sandaler, tøfler, skjorter, t-skjorter, pologensere, bukser, shorts, oppvarmingsog termojakker, oppvarmings- og termobukser, treningsgensere, treningsbukser, skjørt, kjoler, gensere, vester, jakker, kåper, frakker, vindstoppejakker, sokker, belter, slips, skjerf, tørklær, luer, hetter, capser, solskjermer; klær, fottøy, hodeplagg. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mirror Accounting AS, Fyrstikkalléen 1, 0213 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Bistand ved forretningsledelse, fakturering, rådgivning for forretningsledelse; konsultasjoner i personalspørsmål, utarbeidelse av lønningslister, regnskapsanalyser; regnskapsførsel, regnskapskontroll, rådgivningstjeneste for forretningsledelse; utarbeiding av skatteberegning; utsetting av tjenester (forretningsassistanse), økonomisk planlegging og økonomiske beregninger. 36 Konsulentbistand i skattespørsmål; veiledning i skattespørsmål. 45 Juridiske tjenester. 4

5 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TWIX FI Mars Norge AS, Hovfaret 13, 0275 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; egg; meieriprodukter; geleer, syltetøy, kompotter; melk og melkedrikker; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. 30 Kaffe og kaffeerstatninger; te, kakao, drikkesjokolade; sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; pasta; brød, kjeks, kaker, bakverk og konditorvarer, sjokolade og konfektyrer; iskrem; spiseis; is; honning, sirup; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; krydder; produkter tilberedt til konsum bestående, eller produsert av de ovennevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Concept Oslo Joachim Raa, Maridalsveien 112, 0461 OSLO, 20 Drinkholderhylle; glassholderhylle; flaskeholderhylle; hyller; flaskekasser. 21 Glass; flasker; drikkebeholdere; kopper; mugger; ølkrus. 43 Restauranter; hoteller; bartjenester; catering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUSSIE COLOUR MATE The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 32 Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUSSIE LUSCIOUS LONG The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 5

6 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PURO-COAT Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og metallkonstruksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUMAN ENERGY Chevron Intellectual Property LLC, 6001 Bollinger Canyon Road, CA94583 SAN RAMON, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 40 Fremskaffelse av informasjon innen områdene olje- og naturgassproduksjon og -raffinering. 42 Fremskaffelse av informasjon innen området olje- og naturgassutforskning og innen området forskning innen området alternativ energikilder. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GALIGHER Weir Slurry Group Inc, 2701 South Stoughton Road, WI53716 MADISON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 7 Industrielle pumper og deler til pumper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUSSIE 3 MINUTE MIRACLE RECONSTRUCTOR The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AUSSIE 3 MINUTE MIRACLE The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 CINCINNATI, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Hårvann, preparater for rengjøring, pleie og forskjønnelse av hodebunn og hår, hårstylingsprodukter, preparater for toning, bleking, farging og kolorering av hår. 6

7 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WINDSURE American International Group Inc, 70 Pine Street, NY10270 NEW YORK, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Konsultasjon i forbindelse med risikoforretningsledelse (business risk management). 36 Risiko-finansiell ledelse (financial risk management); finansiell rådgivning og konsultasjon. 42 Ingeniørtjenester, nemlig ingeniørvirksomhet for marine- og energiindustri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XPRER Macarthys Laboratories Ltd, Bampton Road, Harold Hill, RM38UG ROMFORD, ESSEX, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Farmasøytiske preparater; farmasøytiske preparater for bruk i moderate doser mot sterke smerter, peroperativ analgetikum og opoid avhengighet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIREPLY HustvedtGruppen AS, Postboks 70 Årvoll, 0515 OSLO, 19 Halvforarbeidet tre (kryssfiner impregnert med brannhemmende væske). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sunkost ASA, Postboks 73 Kokstad, 5863 BERGEN, Advokatfirmaet Storløkken AS, Postboks 3094 Elisenberg, 0207 OSLO, 5 Helsekost, helsekosttilskudd i form av mineraler og vitaminer, måltiderstatningsprodukter for vektreduksjon, slankeprodukter. 29 Økologisk dyrkede matvarer som ikke inngår i klasse Økologisk dyrkede matvarer som ikke inngår i klasse 29. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THERM TECH EASYSET Unimin Corp, 258 Elm Street, CT06840 NEW CANAAN, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 19 Ildfast materiale for høy temperatur omgivelser og varmekonservering, ildfaste former, ildfaste murstein og teglstein, ildfaste belegningsmidler i påsprøytbar form; stampbar, løst eller tiksotropisk ildfast materiale for liming eller kalkning av metallurgiske beholdere eller fartøyer, ildfast sement eller lim; ildfaste murstein og teglstein, ildfaste plater, ildfaste dyser (ikke av metall), ildfast materiale for støpeutstyr. 7

8 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEVA BIOPHARMACEUTICALS Teva Pharmaceutical Industries Ltd, P O Box 1142, JERUSALEM, IL Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Biofarmasøytiske produkter, herunder peptider og andre biologiske produkter som gjennomgår enzymatiske eller kjemiske forandringer under behandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OAKLEAF The Wine Group LLC, 4596 South Tracy Boulevard, CA95377 TRACY, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 33 Vin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Goodman International LTD, Level Castlereagh Street, NSW2000 SYDNEY, AU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Finansielle tjenester; finansielle forvaltningstjenester; investeringstjenester, inkludert, men ikke begrenset til investeringer i direkte og indirekte kommersielle/industrielle fast eiendoms porteføljer; kapitalinvesteringstjenester; eiendomsinvesteringstjenester; banktjenester i forhold til eiendomsinvestering; investeringsforvaltningstjenester i forhold til en grossalg og detaljhandel; kapitalreisningstjenester; tjenester i forhold til gjelds- og transaksjonsrestrukturering; finansieringstjenester; finansielle rådgivende tjenester; tjenester i forhold til oppfyllelses- og risikoadministrasjon (compliance and risk management services); verdiansettelsestjenester; risikorådgivningstjenester; fondsforvaltningstjenester; tjenester i forhold til fast eiendom; tjenester i forhold til forvaltning av fast eiendom; eiendomsmeglingstjenester; utleie av eiendom; eiendomsmeglere; leieinndrivingstjenester; utvikling og forvaltning av kommersielle/industrielle eiendomsaktiva; forvaltning av registrerte og uregistrerte eiendomslegater/fond eller spesialiserte fond. 8

9 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GOODMAN Goodman International LTD, Level Castlereagh Street, NSW2000 SYDNEY, AU Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 36 Finansielle tjenester; finansielle forvaltningstjenester; investeringstjenester, inkludert, men ikke begrenset til investeringer i direkte og indirekte kommersielle/industrielle fast eiendoms porteføljer; kapitalinvesteringstjenester; eiendomsinvesteringstjenester; banktjenester i forhold til eiendomsinvestering; investeringsforvaltningstjenester i forhold til en grossalg og detaljhandel; kapitalreisningstjenester; tjenester i forhold til gjelds- og transaksjonsrestrukturering; finansieringstjenester; finansielle rådgivende tjenester; tjenester i forhold til oppfyllelses- og risikoadministrasjon (compliance and risk management services); verdiansettelsestjenester; risikorådgivningstjenester; fondsforvaltningstjenester; tjenester i forhold til fast eiendom; tjenester i forhold til forvaltning av fast eiendom; eiendomsmeglingstjenester; utleie av eiendom; eiendomsmeglere; leieinndrivingstjenester; utvikling og forvaltning av kommersielle/industrielle eiendomsaktiva; forvaltning av registrerte og uregistrerte eiendomslegater/fond eller spesialiserte fond. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GLASSFISH Sun Microsystems Inc, 4150 Network Circle, CA95054 SANTA CLARA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 7 Roboter. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; opptaksplater; regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; datahardware; datasoftware; periferiutstyr for datamaskiner; datasoftware og -firmware for administrering, overføring og lagring av data og informasjon; mikroprosessorer; mikrocomputere; minicomputere; håndholdte datamaskiner; tomme smartkort, kodede smartkort inneholdende programmering brukt til å aksessere datanettverk; programmerbare smartkort; lesere for magnetisk kodede smartkort; kalkulatorer; forbrukerelektronikkenheter, nemlig videokassettspillere, videobåndspillere, digitale videospillere, fotografiske projektorer, stereotunere, stereoforsterkere, stereomottakere, mikrofoner, lydmiksere, mikroskoper, teleskoper, kompasser, radardetektorer, radondetektorer, vekter, multimediaspillere, multimediaopptakere, stereoer, høyttalere; personlige digitale assistenter; kabel-, satellitt- og bakkenettfjernsynsbokser (set-top bokser); DVD spillere og -opptakere; digitale VHS-spillere og opptakere; kabelbokser/-skap; fjernsynsapparater; fjernsynsmonitorer; fjernsynsbokser (set-top bokser for fjernsyn); hardware for internettfjernsyn; lydkassettopptakere; lydkassettspillere; CD-spillere; CD-opptakere; digitale kameraer; digitale videoopptakere; faksmaskiner; GPS-sendere og - mottakere; internettapparater; fotografiske kameraer; filmkameraer; optiske skannere; fotokopimaskiner; fotografiske projektorer; diasprojektorer; personsøkere; radioer; skannere; telefonsvarmaskiner; videokameraer; videokassettopptakere; videomonitorer; videobåndopptakere; taleinformasjonssystemer; elektroniske, analoge og digitale personsøkere samt radiosignalpersonsøkere; lyd- og bilde /videoopptakere og -spillere, laserdiskopptakere og -spillere; MP3- opptakere og -spillere; stereoanlegg; tunere; videospillmaskiner; håndholdte elektroniske enheter, nemlig bærbare lyd-, bilde-/video-, multimedia- og digitalenheter; elektroniske inputenheter, nemlig elektroniske kontroller (touch pads); hybridfjernsynsbokser (set-top bokser); fjernsynsbokser for spill (gaming in set-top boxes); spillkonsoller; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av brukermanualer, utredninger og rapporter, brukermanualer og teknisk dokumentasjon innen feltet datahardware, software, digitale og elektroniske teknologier samt tjenester for bruk ved administrering, overføring og lagring av data og informasjon. 9

10 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STONE Bridgestone Corp, 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 12 Deler til kjøretøyer, nemlig, støtdempere; dekk; hjul for kjøretøyer; innerslanger og luftslanger, felger og omslag for kjøretøyhjul; innerslanger og luftslanger for kjøretøydekk; sykler; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. 28 Leketøy, modelleketøy; sports- og idrettsutstyr, artikler og tilbehør; apparater og utstyr for bruk ved golfing; golfkøllehoder; omslag til golfkøllehoder; golfkøllebager; trillebager for golfutstyr; golfkøller; golfjern; golfputtere; golfhansker; sportsbager formet for å inneholde spesielt sportsutstyr og apparater; baller, golfkølle- og tennisracketgrep; grependestykker og -omslag for golfkølle- og tennisracketer; grep til golfkøller og tennisracketer; golfkølleskaft; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. 35 Detaljsalgtjenester vedrørende kjøretøyshjul og dekk samt golfprodukter. 37 Reparasjon av motorkjøretøyer, reparasjon og vedlikehold av dekk og hjul. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Hadeland Glassverk AS, Postboks 85, 3521 JEVNAKER, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper, børster (ikke malerpensle); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjødngsformål; stålull: råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramlkk (ikke opptatt i andre klasser). 29 Geleer, syltetøy og kompotter. 30 Drikker på basis av kaffe, kakao eller sjokolade. 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdlg vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilllng av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjerke Spekemat & Delikatesse AS, Sønsebergveien, 3295 HELGEROA, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 29 Ferskpålegg av kjøtt, spekemat, påleggsalater, potetsalat, sild i forskjellige varianter, posteier, patéer, kabareter. 30 Salatdressinger. 10

11 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GUAVA Guava Ltd, The Stables, Hurst Grove, Sandford Lane, RG100SQ HURST, BERKSHIRE, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonse- og reklametjenester; annonse- og reklametjenester via databaser; annonse- og reklametjenester tilveiebrakt over internett; presseannonsetjenester; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning innen området for netthandel; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning innen området for annonse- og reklamestrategi; søkemotormarkedsføring; søkemotoroptimaliseringstjenester; informasjons-, konsulent- og rådgivningstjenester relatert til alt de forannevnte tjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, utvikling og design relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling for internett, webområdedesign og -utvikling; webområde-/nettsteddesign samt utvikling og rådgivning relatert dertil, spesielt på netthandelsområdet; intranettdesign og -utvikling, internettapplikasjonsutvikling; brukergrensesnittdesign; design og utvikling av computer hardware og software; informasjons-, konsulent- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Guava Ltd, The Stables, Hurst Grove, Sandford Lane, RG100SQ HURST, BERKSHIRE, GB Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; annonse- og reklametjenester; annonse- og reklametjenester via databaser; annonse- og reklametjenester tilveiebrakt over internett; presseannonsetjenester; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning innen området for netthandel; informasjon, konsulentvirksomhet og rådgivning innen området for annonse- og reklamestrategi; søkemotormarkedsføring; søkemotoroptimaliseringstjenester; informasjons-, konsulent- og rådgivningstjenester relatert til alt de forannevnte tjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning, utvikling og design relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; design og utvikling for internett, webområdedesign og -utvikling; webområde-nettsteddesign samt utvikling og rådgivning relatert dertil, spesielt på netthandelsområdet; intranettdesign og -utvikling, internettapplikasjonsutvikling; brukergrensesnittdesign; design og utvikling av computer hardware og software; informasjons-, konsulent- og rådgivningstjenester relatert til de forannevnte tjenester. 11

12 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Nynorsk Johan Ørbeck Aase Industridesign, Postboks 2870 Tøyen, 0608 OSLO, 8 Håndverktøy og redskaper (bestikk) 11 Belysning 18 Lær og Lærimmitasjonsvarer (vesker og kofferter) 20 Møbler 21 Husholdnings og kjøkkenredskaper 24 Tekstiler og tekstilvarer 25 Klær, fottøy og hodeplagg 27 Tepper, ryer, matter og tapeter 28 Leker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP QUICKLOOK Hewlett-Packard Development Company LP, State Hwy. 249, TX HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 PC-er; reisedatamaskiner; software for tilgang eller aksess til e-post, kalender, oppgaver og kontaktinformasjon mens datamaskinen er i standbymodus, i dvalemodus eller avslått. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke J M Food Industry Co Ltd, 2014/7 Phaholyothin 34, Ladyao, Chatuchak, Bangkok, TH Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 29 Suppe, thailandsk sterk og sur suppe (Tom Yum), thailandsk kokosnøtt- og ingefærsuppe (Tom Ka); konservert og tørket frukt, tørket sitrongress, tørket guajava, tørket ananas, tørket papaya, tørket mango; kokte og konserverte grønnsaker, strimlede bambusskudd, halverte bambusskudd, skivede bambusskudd, spisser av bambusskudd, kokosmelk, kokosfløtepulver; spiselige oljer, sesamolje, konservert kjøtt, peanøttsmør, melk, hermetiserte frukter og grønnsaker. 30 Tørket chili med stilk, sauser (krydder) og dressinger, eddik, riseddik, rød chilisaus, hvitløkschilisaus, fiskesaus, soyasaus, chilisaus, søt chilisaus, saus til thailandske braserte nudler (Pad Thai), sauser til alle typer brasering, basilikumkrydderier til steking, sataysaus, thailandsk salatdressing, krydder, krydderier, andre orientalske matsauser, karri (krydder), thailandsk rød karri, thailandsk grønn karri, thailandsk Masaman karri, thailandsk Panang karri, ris og nudler, ris, jasminris, trådnudler av ris, thailandske braserte nudler (Pad Thai), snarkokte nudler, langkokte nudler, hvetebaserte småretter, tapioka, te, ingefærte, urtete med krysantemum, peanøttsøtsaker, hvitløkspepper, hurtigris. 31 Babymais. 12

13 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GS3 IMS Health Inc, 660 West Germantown Pike, PA19462 PLYMOTH MEETING, US Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Programvare, data og medfølgende brukermanualer, alle tilgjengelige på CD-ROM eller online via internett eller via andre databaserte medium vanlig brukt i handelen, brukt fil å frembringe, manipulere og ekstrapolere data og informasjon vedrørende farmasøytisk, medisinsk og helsefremmende industri; markedsundersøkelserapporter i datalesbar form vedrørende farmasøytisk, medisinsk og helsefremmende områder. 35 Gjennomføring av markedsundersøkeiser. 42 Dataprogrammering, utvikling av applikasjoner og andre informasjonsteknologiske tjenester relatert til farmasøytisk, medisinsk og helsefremmende industri. 44 Informasjonstjenester vedrørende farmasøytisk, medisinsk og helsefremmende industri; konsulenttjenester relatert til farmasøytisk, medisinsk og helsefremmende industri. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Farstad Shipping ASA, P.O. Box 1301 Sentrum, 6001 ÅLESUND, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Skip og skipsskrog; ankerhåndteringsfartøyer og - skip; offshore supply-fartøyer og - skip. 39 Skips- og båttransport; befraktning; skipsmegling; sjøtransport; sleping og berging av skip; redningstjenester. 42 Design av skip og båter og utstyr hertil; rådgivning og kvalitetskontroll vedrørende bygging av skip og båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GlassLock Lock & Lock Co Ltd, 386 Gasan-li, Seonjang-myun, Asan-si CHUNGCHEONGNAM-DO, KR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 21 Kammer; tannbørster; koster, feiekoster; skurebørster; søppelbøtter (støvbeholdere); rengjøringskluter; børster for rengjøring av tanker og containere; gryter (ikke elektriske); stekepanner (ikke elektriske); krus; pappkrus; skjærebrett; spisepinner; vakuumflasker; blomstervaser; plastkrus, plastkopper; boller, ikke av edelt metall; brett, serveringsbrett, ikke av edelt metall; flakonger, flasker, ikke av edelt metall; husholdingsbeholdere, -bokser, ikke av edelt metall; flasker for drikke og mat; asjetter; bøtter; ikke-elektriske kjeler og -gryter; vannflasker; matbokser; lunsjbokser; hansker for husholdningsfortnål; kokeutstyr; vaskebaljer; holdere for toalettpapir. 13

14 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket 1881 Opplysningen AS, Postboks 382 Sentrum, 0102 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjons- og nyhetsbyråer, dataassistert overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og data nettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket 1881.no Opplysningen AS, Postboks 382 Sentrum, 0102 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstylte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjons- og nyhetsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og data nettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. 14

15 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: I did it! Alfa Travel AS, Postboks 12, 3301 HOKKSUND, 39 Bil- og kjøretøyutleie, organisering av reiser, utleie av racerbiler. 41 Opplevelsestilbud og konkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket Opplysningen AS, Postboks 382 Sentrum, 0102 OSLO, Advokatfirma DLA Piper Norway DA, Postboks 1364 Vika, 0114 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalisering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databasere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; spredning av reklame og annonser; administrasjon av dataarkiver; innsamling av informasjon for bruk i databaser; oppdatering av reklamedokumentasjon; markedsundersøkelser; publisering av reklametekster; utleie av reklameplass; salgsfremmende tjenester (for tredjemann). 38 Telekommunikasjonsvirksomhet; inforasjonsog nyhetsbyråer; dataassistert overføring av beskjeder, bilder, lyd og data; elektronisk postoverføring; informasjon om telekommunikasjon; kommunikasjon ved dataterminaler; kommunikasjon ved optisk fibernettverk; satellittoverføring. 42 Vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og - nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, internett, world wide web, intranett og data nettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datamaskiner, datasystemer, datanettverk og dataprogramvare; help desk og dataprogram support; utleie av accesstid til computer databaser, individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. 15

16 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 77/455,453 (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Argo Group International Holdings Ltd, 110 Pitts Bay Road, HM08 PEMBROKE, BM Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 36 Gjenforsikringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EdGarasjen Zwart Arbeid AS, Kirkegaten 27, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD, Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 4 Oljer og fett til industrielle forhold; smøremidler; brensel. 8 Barberkniver, -høvler og -maskiner. 28 Gymnastikk- og sportsartikler. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy og kompotter, melkeprodukter; spiselige oljer. 30 Kaffe, te, kakao, næringsmidler av korn, brød, bakerverk, konditorvarer, spiseis. 32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. 43 Bevertning og tilberedning av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Habo Gruppen AB, Box 203, HABO, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 6 Bygningsmateriale av metall; metallvarer i form av spiker, kroker, skruer eller muttere; festeprodukter av metall; feste/monteringsvarer av metall; beslag av metall. 19 Bygningsmateriale (ikke av metall). 35 Sammenstilling av et varesortiment for en annens regning (med unntak av transport derav) for å tilrettelegge en bekvem måte for kundene til å se på og kjøpe byggematerialer, metallvarer i fonn av spiker, kroker, skruer eller muttere, festeprodukter av metall, feste/monteringsvarer av metall; beslag av metall. 16

17 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 2Entertain AB (publ), Skreavägen 7, FALKENBERG, SE 2Entertain AS, Munkedamsveien 68, 0270 OSLO, 9 Elektroniske tidsskrifter; videokassett; dataspill (program); videospill for bruk av televisionsapparat; fornøyelsespill for bruk ved ekstern skjerm eller monitor; vesker eller etui tilpassede for å bære innspilte og innspillingsbare lyd-, audiovisuelleog datamedier, inkl vesker og etui for plater/skiver, bånd og cd/cdrom. 16 Aviser, trykksaker; fargetrykk; grafiske trykkverk, trykte publikasjoner; bannere; tidskrifter; album; tavler; postkort. 41 Ferieanleggtjenester (underholdning); fornøyelse- og underholdningstjenester; fremførelse av liveforestillinger; utleie av utendørsarenaer; oppførelse av teater og andre fornøyelseforestillinger, utleie av belysning for teaterscener eller tv-studio; kulturarrangement; lydproduksjonstjenester, lydteknikertjenester, lyssetningstjenester; musikkunderholdningstjenester, organisere av konkurranser (underholdning), produksjon av musikkshower; produksjon av kabaret; produksjon av musikaler; booking av billetter til teater- og andre fornøyelseforestillinger; tekstforfattende tjenestemannet enn reklame); arrangerende og ledning av konserter; produksjon av humoristiske dikter; produksjon av underholdning; underholdning i form av musikkgruppe; underholdning; fornøyelse; artisttjenester; utleie av scenedekorasjoner; publisering av tekster (ikke reklame); varietet; orkestertjenester; teaterproduksjon; produksjon av teater- og fornøyelseforestillinger; televisionsunderholdning; utleie av teaterkulisser; klubbvirksomhet; kulturvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke G O Entreprenør AS, Nedre Rommen 5E, OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ACUVUE 2 COLOURS Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 9 Synskorrigerende linser i form av kontaktlinser. 17

18 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRUSCIENT Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, CT06340 GROTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 5 Veterinære preparater og stoffer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Scanditoy AS, Postboks 13, 3107 SEM, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, 9 Innspilt film og musikk på magnetiske og optiske datamedia (inklusiv DVD-er og CD-er); dataspillprogrammer; spillkonsoller; apparater for spill til bruk med eksterne monitorer. 16 Papir, kartong samt varer laget av disse materialer; bøker; skrive- og tegnesaker; klebemidler for husholdningsbruk; penner; fargestifter; malerbøker, malerpensler og malerfarger; tegneblokker; aktivitetsbøker; klistremerker; samlekort; instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater). 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. 35 Oppstilling av et utvalg av varer, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe de nevnte varer, herunder spill og leketøy, og produkter for babyer, barn og unge mennesker, inklusiv barnevogner og tilbehør til barnevogner, i butikker eller via internett; tilveiebringelse av informasjon til publikum og forhandlere relatert til de nevnte varer, herunder spill og leketøy, og produkter for babyer, barn og unge mennesker, inklusiv barnevogner og tilbehør til barnevogner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KINGSTAR Hankook Tire Co Ltd, , Yoksam-dong KANGNAM-GU, SEOUL, KR Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 12 Strukturelle deler for automobiler, varebiler, busser og lastebiler: dekk for landkjøretøy; dekk for automobiler: innerslange for dekk for kjøretøy; skvettlapper for kjøretøy; hjul for kjøretøy; hjulfelger for kjøretøy; klemmer/klips til hjuleiker; bremsebelegg for kjøretøy; deler til bremser for kjøretøy; setetrekk for kjøretøy; setetrekk for automobiler; ratt for kjøretøy; ratt for automobiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALESDRIVER Perfectstore 2007 AS, Postboks 14 Bekkelangshøgda, 1109 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 9 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. 42 Teknologiske tjenester; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer. 18

19 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PURE NATURE One Earth Products AS, Pustutveien 18, 1396 BILLINGSTAD, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Plastemballasje. 20 Varer av plast. 21 Keramikk, plast beholdere. 29 Konserverte frukter og grønnsaker. 30 Kaffe, te, krydderier, vegetabilske næringsmidler bearbeidet for konsumering (snacks av forskjellig slag). 32 Fruktdrikker, fruktjuice og grønnsaksdrikker i form av miljøvennlige produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM IRONCLAD ASSURANCE IronPlanet Ltd, 70 Sir John Rogerson's Quay DUBLIN 2, IE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 35 Auksjonstjenester tilveiebrakt på Internett; arrangere og utføre auksjoner innen området for byggog anleggsutstyr, utstyr for gårdsdrift, maskiner for gruvedrift; tilveiebringe online markedsplasser for selgere og kjøpere av bygg- og anleggsutstyr, utstyr til gårdsdrift, maskiner for gruvedrift; detaljhandelstjenester relatert til salg av bygg- og anleggsutstyr, utstyr til gårdsdrift, maskiner for gruvedrift; markedsføring, annonse- og reklamevirksomhet relatert til det foregående. 39 Fraktmegling; transportmegling; befraktningstjenester; lagring av varer; innpakning av varer; tilveiebringe informasjon om lagring og transport; lagrings- og oppbevaringstjenester. 42 Testing og kvalitetskontroll av bygg- og anleggsutstyr; testing av kjøretøy og kjøretøyskomponenter; testing og utprøving av kjøretøy og kjøretøyskomponenter; informasjons- og rådgivningstjenester relatert til de foregående tjenestene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Brødrene Hukkelberg AS, 6480 AUKRA, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; skipsverft; bygging av skip og oljeinstallasjoner. RipSeq isentio AS, Thormølens gate 51, 5006 BERGEN, Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computersystemer og dataprogramvare for detektering, analyse og identifisering av bakterier. 10 Medisinske apparater og innretninger for detektering, analyse og identifisering av bakterier i forbindelse med sykdom. 42 Vitenskapelige tjenester; bakteriologisk detektering, analyse og identifisering. 19

20 registrerte varemerker /08 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Apelthun House Ltd, Bildøybakken 105, 5353 STRAUME, 35 Annonse- og reklamevirksomhet. 39 Organisering av reiser (tjenester som består av informasjon om reiser). 41 Utdannelses-/ opplæringsvirksomhet, kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Sensormatic Electronics Corp, 6600 Congress Avenue, FL33487 BOCA RATON, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Elektroniske etiketter for vareopptelling. (554) Merket er et tre-dimensjonalt Boyner Holding Anonim Sirketi, Eski Büyükdere Caddesi No: 22 MASLAK, ISTANBUL, TR Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, 25 Klær, yttertøy, sportstøy, fottøy og hodeplagg, nemlig T-skjorter, gensere, dongeribukser, badetøy og strandklær, undertøy, hansker, sokker, sko, støvler, tøfler, sandaler, småbarnssko, sportssko, løpesko, skosåler, hodeplagg, hatter, bereter, barnebleier av tekstiler, pyjamaser, smekker ikke av papir, slips, sløyfer, hode- og halstørkler, sjal, hodetørkler, saronger, kraver, bandanas (halstørkler), håndleddsbånd, armbind, hodebånd, belter, bukseseler, og hofteholdere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JOSE CUERVO MARGARITA MIX Tequila Cuervo SA de CV, Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, JALISCO, MX JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 32 Ikke-alkoholholdige drikker; ikkealkoholholdige cocktails; margarita-blandinger; preparater til fremstilling av drikker. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer