nr 13/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 13/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Delvis overdragelse Ansvarsmerker Innsigelser Merkeendringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Varemerkeregistreringer som ikke er fornyet Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COFFEEBERRY (541) ordmerke i standard font COFFEEBERRY NORGE AS, Lundeleitet 1, 4323 SANDNES Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; drift av kafeer og kaffebarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAX STEEL (541) ordmerke i standard font Mattel Inc, 333 Continental Boulevard, CA EL SEGUNDO, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; opptaksplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kjell Olav Walstad, Mellomlia 92, 7018 TRONDHEIM Klasse:41 Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: levende bløtdyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, fisk og skalldyr; malt; blåskjell (bløtdyr) (levende); fiskeagn (levende), fiskemel som dyreføde, fiskerogn, kråkeboller (levende), muslinger (levende), oppdrettsprodukter, ris (ubehandlet), sjøpølser (levende), tang (fersk), østers (levende). Klasse:40 Bearbeiding av fisk og skalldyr; foredling av fisk og skalldyr; fiskematproduksjon; røking av fisk og andre næringsmidler; slakterivirksomhet. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ICA Norge AS, Sinsenveien 45, 0585 OSLO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; skalldyr (ikke levende); alginater til bruk i næringsmidler, ansjos, blåskjell (bløtdyr) (ikke levende); saltet fisk, fiskeekstrakter, fiskeagn (ikke levende), konservert fisk, fiskefileter, fiskehermetikk, fiskekraft, fiskelim for næringsmidler, fiskemat, fiskemel som menneskeføde, fiskeprodukter, hummer (ikke levende), kaviar, fiskekaviar, kreps (ikke levende), laks (fersk og preparert), languster (ikke levende), fiskelever, fiskerogn, muslinger (spiselige) (ikke levende); reker (ikke levende), ristet tang, sardiner, sjøpølser (ikke levende), tunfisk, østers (ikke levende). Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; essenser for næringsmidler, unntatt eteriske oljer; griljermel, is for avkjøling, kapers, kokesalt, nudler, pizzaer, sjøvann (til matlagning), soyasaus, stivelse for næringsmidler, sushi (risrett med fisk), tomatsaus, vårruller. Klasse:31 Jordbruks- hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr, levende fisk, levende skalldyr, (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SPREDD (541) ordmerke i standard font AS Forma, Postboks 4644 Sofienberg, 0506 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:5 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Farmasøytiske og veterinære preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; dietetiske preparater, dietetisk margarin; ernæringssupplement; kosttilskudd. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; oster; kaviar; spiselige oljer og fett; margarin; smør. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, kakedeiger, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt,sennep; eddik, sauser, krydderier, is; kjøttkraft; søtsaker; majoneser; nudler; pasta; posteier; pateer; puddinger; salatdressinger; sjokolade; smørbrød; sushi. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler fil dyr, malt. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til framstilling av drikker. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STAR QUALITY (541) ordmerke i standard font Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STAR SNUS (541) ordmerke i standard font Swedish Match North Europe AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:34 Tobakk; artikler for røkere; fyrstikker; tobakksubstitutt (ikke til medisinsk bruk); snusog tobakksalternativer i form av vekstfiberbaserte produkter for annet oralt bruk enn fortæring; snus; tobakksfri snus; urtesnus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUBII (541) ordmerke i standard font Hubii AS, Olinestien 5, 5039 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Telekommunikasjonsvirksomhet, kommunikasjon ved datamaskiner; kommunikasjon mellom datamaskiner; elektronisk sending av data og dokumentasjon via internett eller andre databaser; tilbydelse av data og nyheter ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til nettsider og elektroniske nyhetstjenester online som gir adgang til nedlasting av informasjon og data; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til nettsider på internett. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner, alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, design av datasystemer; vedlikehold og opprettelse av websider; webhotell. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Hubii AS, Olinestien 5, 5039 BERGEN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsstudier; markedsundersøkelser; alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, kommunikasjon ved datamaskiner; kommunikasjon mellom datamaskiner; elektronisk sending av data og dokumentasjon via internett eller andre databaser; tilbydelse av data og nyheter ved elektronisk overføring; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til nettsider og elektroniske nyhetstjenester online som gir adgang til nedlasting av informasjon og data; tilveiebringelse av telekommunikasjonstilgang til nettsider på internett. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; organisering av konkurranser og kulturelle arrangement; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; utgivelse av elektroniske publikasjoner, alle forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, design av datasystemer; vedlikehold og opprettelse av websider; webhotell. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Berlingske Media A/S, Pilestræde 34, 1112 KØBENHAVN K, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og/eller gjengivelse av lyd, bilder og/eller data; computerhardware, -firmware og -software; telefoner og mobiltelefoner; tilbehør til mobiltelefoner, telefoner og computere; computerstyrte eller elektroniske spill eller underholdningsapparater; esker, beholdere samt deler og tilbehør til alle forannevnte varer. Klasse:35 Auksjonsvirksomhet levert via internett; markedsføring av varer og tjenesteytelser for andre; utleie av reklameplass; tilby onlinemarkedsplasser for selgere og kjøpere av varer og tjenesteytelser; bistand ved vurdering, vurderende tilbakemelding og taksering av selgers varer og tjenesteytelser, herunder vurdering av verdien av- og prisen på selgers varer; tilveiebringelse av en online søkeguide inneholdende selgeres varer og tjenesteytelser; tjenesteytelser i forbindelse med kundelojalitet og kundeklubbvirksomhet i kommersiell, salgsfremmende og/eller reklamemessig øyemed; administrasjon av elektroniske betalingskort, finansieringskort, kjøpekort og gavekort; administrasjon av brukerrelaterte ordninger i forbindelse med gavekort; annonse og reklamevirksomhet; bistand ved forretningsledelse og forretningsadministrasjon; forretningsadministrasjon; informasjon i forbindelse med alle ovennevnte tjenesteytelser. Klasse:36 Finansiell virksomhet; elektroniske kreditt- og debettransaksjoner, elektroniske pengeoverføringer, fakturabetalingsvirksomhet; utstedelse av verdikuponger; verdifastsettelse av varer; veldedighetsinnsamlinger. Klasse:38 Tilveiebringelse av interaktive online oppslagstavler til overføring av meddelelser blant computerbrukere vedrørende handel med og salg av varer og tjenesteytelser via et globalt kommunikasjonsnettverk. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke STUDENTLEKENE NHHS BERGEN CHALLENGE, Helleveien 30, 5042 BERGEN Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Springhill Textile AB, Box 22300, HELSINGBORG, Sverige (SE) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:25 Strømper og undertøy, T-skjorter. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke CESSA Cecilie Lanes, Gulengvegen 51, 9010 TROMSØ Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARASIL PERFECTAWASH THE PERFECT DOSE (541) ordmerke i standard font Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, HU87DS HULL, YORKSHIRE, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:21 Ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleiepreparater; kosmetiske preparater; ansiktskluter og pads; vatt i form av kluter og pads for kosmetisk bruk, ikke-medisinske salver, kremer, gels, lotions, oljebalsam, pudder og spray til bruk for ansiktet, kroppen og huden; preparater for håret; såper, parfymevarer og eteriske oljer; tannpussemidler. Farmasøytiske preparater og stoffer, medisinerte hudpleiepreparater; preparater for behandling av kviser. Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere for husholdningsbruk (ikke av edelt metall eller belagt dermed); dispensere for ikke-medisinske toalettpreparater; dispensere for medisinske eller ikke-medisinske hudepleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLEARASIL PERFECTAWASH (541) ordmerke i standard font Reckitt & Colman (Overseas) Ltd, Dansom Lane, HU87DS HULL, YORKSHIRE, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Klasse:5 Klasse:21 Ikke-medisinske toalettpreparater; hudpleiepreparater; kosmetiske preparater; ansiktskluter og pads; vatt i form av kluter og pads for kosmetisk bruk, ikke-medisinske salver, kremer, gels, lotions, oljebalsam, pudder og spray til bruk for ansiktet, kroppen og huden; preparater for håret; såper, parfymevarer og eteriske oljer; tannpussemidler. Farmasøytiske preparater og stoffer, medisinerte hudpleiepreparater; preparater for behandling av kviser. Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere for husholdningsbruk (ikke av edelt metall eller belagt dermed); dispensere for ikke-medisinske toalettpreparater; dispensere for medisinske eller ikke-medisinske hudepleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke North Atlantic Management AS, Løkkeveien 111, 4007 STAVANGER Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); blåsemaskiner; boremaskiner; borerigger, halvt nedsenkbare rigger, boreskip, oppjekkplattformer, halvt nedsenkbare hjelperigger, hjelpe- og støtterigger; boretårn; borkroner; drivanordninger; industriroboter; kraner; apparater for lasting og lossing; oljeraffineringsmaskiner; hydrauliske og pneumatiske styringsanordninger for maskiner og motorer. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring for utvinning av olje og gass. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; analysetjenester for utnyttelse av oljeforekomster; kontroll av oljebrønner; geologiske grunnundersøkelser; ingeniørvirksomhet; konsulentbistand ved oljeleting; oljeleting. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WE NEED TO TALK (541) ordmerke i standard font Phonero AS, Postboks 1014, 4687 KRISTIANSAND S Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:42 Databehandlingsutstyr til alle former for telekommunikasjon og dertil knyttet utstyr og tilbehør som er dekket av denne klasse, inkludert elektroniske apparat til bruk i forbindelse med telekommunikasjon; software; compact discs; video compact discs, CD-I, CD-Rom, DVD; kort med magnetisk stripe eller innebygde muligheter for lagring eller bearbeiding av data, inkludert telefonkort. Telefonsvarertjenester, annonse- og reklamevirksomhet. Installasjon, vedlikehold og reparasjon av hardware knyttet til alle former for telekommunikasjon. Telekommunikasjonsvirksomhet, herunder også mobil telekommunikasjon; telex-, telefax-, telefoni- og radiotelefonivirksomhet; elektronisk og digital formidling av lyd, tekst og/eller bilder; dataportal for globale datanettverk, inkludert mobile nettverk; interaktiv kommunikasjon via nettverk, herunder også Internett og Intranett; levering av tilgang til telekommunikasjons nettverk, inkludert tjenester vedrørende adgang til internasjonale datanettverk; utleie av telekommunikasjonsutstyr; konsulentvirksomhet innen telekommunikasjon. Teknisk konsultasjon og rådgivning om telekommunikasjon; software (programvare) utvikling; dataprogrammering, -utvikling, - ingeniørarbeid; utleie av tilgang til databaser; utleie av dataprogramvare; installasjon, vedlikehold og reparasjon av software knyttet til alle former for telekommunikasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Delta, Postboks 9202 Grønland, 0134 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:35 Konsultasjoner i personalspørsmål. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Europris AS, Postboks 1421, 1602 FREDRIKSTAD Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:11 Lamper for belysning; lysarmaturer; lampepærer; lyspærer; lysrør. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RA (541) ordmerke i standard font E-plant Norge BA, Schweigaardsgate 34 F, 0191 OSLO Klasse:31 Planter Klasse:44 Hagebruk (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Oogababy (541) ordmerke i standard font OOGABABY AS, c/o WoldGange-Rolvs gate 6 B, 0273 OSLO Klasse:25 Klasse:35 Klasse:38 Klær, fottøy, hodeplagg; barnebleier av tekstiler; barnetøy; bleiebukser [for spebarn]. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; databaser (systematisering av informasjon for bruk i rettet markedsføring); On-line annonsering på datanettverk; prissammenligningstjenester. Telekommunikasjonsvirksomhet; data-assistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; fremskaffelse av pratesteder på internett; fremskaffelse av tilgang til databaser; mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke One Nordic AB, Box 50529, MALMÖ, Sverige (SE) Hynell AS, Parkveien 53B, 0256 OSLO Klasse:9 Elektriske apparater og instrumenter for måling, signalering, kontroll og overvåkning av energidistribusjon, -produksjon og energianlegg; datamaskiner og periferiutstyr til datamaskiner. Klasse:11 Klasse:16 Klasse:35 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:41 Klasse:42 Varmeelement; varmekjeler. Trykte informasjonsskriv vedrørende energispørsmål; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Markedsføring og informasjon innen energiområdet; konsulenttjenester i forbindelse med kjøp via telefon i form av informasjon til kunder innenfor områdene energi, elektrisitetsinstallasjoner, miljø samt også om de ulike varene og tjenestene som foretaket tilbyr. Installasjon, reparasjon og vedlikehold av energianlegg; byggevirksomhet; reparasjons- /vedlikeholdsvirksomhet; installasjonstjenester; bygging, vedlikehold, oppkobling, service og reparasjon av anlegg for energiproduksjon, energidistribusjon, elektrisk utstyr og radiokommunikasjonssystem, fibernett og master; informasjon vedrørende konstruksjons-, vedlikeholds-, anleggs- og byggevirksomhet; bygging, vedlikehold, service og reparasjon av anlegg for belysning, trafikkinformasjon og betalingssystemer; konsulenttjenester i form av profesjonell ekspertise innenfor området elektrisitetsinstallasjoner. Telekommunikasjon; datastøttet overføring av meldinger og bilder. Utdanning og informasjon om utdanning innen energiområdet. Energirådgivning; ekspertrådgivning i forbindelse med energidistribusjon, produksjon og installasjon av energianlegg og datamaskiner; ingeniørtjenester innen energiområdet; utforming og oppdatering av dataprogram innen energiområdet; konsultasjoner vedrørende sikkerhetsspørsmål innen energiområdet; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industrielle analyse- og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskinvare og datamaskinprogramvare; tekniske tjenester vedrørende måling og 10

11 registrerte varemerker /12 avlesning av energitilgang og forbruk for andre; utvikling og design av systemløsninger og produkter innenfor energimåling; vibrasjonsmålinger; konsulenttjenester i form av profesjonell ekspertise innenfor områdene energi, utendørsbelysning og miljø samt innen området energisparing. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:2 Klasse:7 Maling. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); håndverktøy, ikke håndopererte, herunder sprøytepistoler; sprøytemalingsutstyr, nemlig sett, adaptere, kopper og flenser, minikopper, lokk og pensler; lokk med filtere, blandingsforholdinnsatser, dispensere og tilbehør for preparering av maling. Klasse:19 Kabinetter for maling med sprøytepistol. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Trigcom AS, Postboks 1391 Vika, 0114 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere: dataprogrammer (innregistrerte på databærere), dataprogrammer (nedlastbar programvare), skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; software applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 9, herunder tilbudt via internett og digitale medier. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; forvaltning av mobile plattformer i form av softwareinnhold og applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PPS (541) ordmerke i standard font 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson Road, MN55144 SAINT PAUL, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:2 Klasse:7 Maling. Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); håndverktøy, ikke håndopererte, herunder sprøytepistoler; sprøytemalingsutstyr, nemlig sett, adaptere, kopper og flenser, minikopper, lokk og pensler; lokk med filtere, blandingsforholdinnsatser, dispensere og tilbehør for preparering av maling. Klasse:19 Kabinetter for sprøytemaling, ikke av metall. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POM Pieces of me (541) ordmerke i standard font CATHRINA ERIKSTAD, Sigurd Lies gate 24, 0479 OSLO Klasse:14 Klasse:18 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, 58397/11 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WHAT'S NEXT (541) ordmerke i standard font The Wella Corp, 6109 DeSoto Avenue, CA91367 WOODLAND HILLS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårlotions, preparater til rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hud, hodebunn og hår. Klasse:44 Frisørsalonger, frisørtjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Red Ant (541) ordmerke i standard font BØLLING FILMKOMPANI Anders Bølling, Arne Garbogs vei 29 A, 1395 HVALSTAD Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Import- og eksportagenturer, nyhetsklipping, presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg, fjernsynsreklame, publisering av reklametekster, radioreklame og -annonsering, reklamebyråer, reklameoppslag, PRvirksomhet (Public Relation), skriving av reklamtekster, utarbeidelse av reklametekster. Digital bildebearbeidelse, distribusjon av film, filmproduksjon, filmproduksjon på videobånd, filmstudioer, fjernsynsunderholdning, fotografering, fremvisning (in live), innspillingsstudioer, nyhetreportasjetjenester, organisering og ledelse av kollokvium, organisering og ledelse av konferanser, organisering og ledelse av kongresser, organisering og ledelse av seminarer, videobåndredigering, organisering og ledelse av symposium, produksjon av radio- og fjernsynsprogram, redigering av videobånd, skriving av tekster (andre enn for reklameformål), tekstforfattervirksomhet, teksting (for film og fjernsyn), underholdningsvirksomhet, utleie av videokameraer, videofilming, videoopptakstjenester. Grafisk formgiving, opprettelse og vedlikehold av websider for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AJ SOFTWARE DESIGN (541) ordmerke i standard font AJ SOFTWARE DESIGNARILD RANDULF JAKOBSEN, Postboks 79, 8455 STOKMARKNES Klasse:42 Vitenskapelige tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PONTEVIA (541) ordmerke i standard font Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater, nemlig farmasøytiske preparater for diagnose og behandling av sykdommer og forstyrrelser relatert til alkoholbruk, Alzheimers, angstforstyrrelser, aterosklerose, autoimmunsykdommer og -lidelser, blodsykdommer, ben- og skjelettsykdommer og -forstyrrelser, kreft, kardiovaskulære sykdommer, sykdommer og forstyrrelser på sentralnervesystemet, kolesterollidelser og - forstyrrelser, cystisk fibrose, demens, dermatologiske sykdommer og lidelser, diabetes, dyslipidemi, endokrine sykdommer og forstyrrelser, gastrointestinale sykdommer og forstyrrelser, hormonelle sykdommer og forstyrrelser, betennelser og betennelsessykdommer og -forstyrrelser, nyresykdommer og -forstyrrelser, leversykdommer og -forstyrrelser, stoffskiftesykdommer og -forstyrrelser, migrene, muskelsykdommer og forstyrrelser, nevrodegenerative sykdommer og forstyrrelser, nevrologiske forstyrrelser, fedme, smerte, bukspyttkjertelsykdommer og forstyrrelser, psykiatriske sykdommer og forstyrrelser, forplantningssystemsykdommer og forstyrrelser, søvnforstyrrelser, urologiske sykdommer og forstyrrelser; antipsykotiske farmasøytiske preparater; antidepressiva. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Trigcom AS, Postboks 1391 Vika, 0114 OSLO Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere: dataprogrammer (innregistrerte på databærere), dataprogrammer (nedlastbar programvare), skjermbildedata innregistrert på dataprogrammer; software applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett. Klasse:35 Fremvisning og salg av de foran nevnte varer i klasse 9, herunder tilbudt via internett og digitale medier. Klasse:38 Klasse:42 Telekommunikasjonsvirksomhet Teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer; utleie av dataprogrammer; vedlikehold av dataprogrammer og software; forvaltning av mobile plattformer i form av softwareinnhold og applikasjoner for smarttelefoner og nettbrett. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DGC (541) ordmerke i standard font AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; brønnboringsmaskiner; sementeringsverktøy for olje- og gassindustrien; pumper; nedsenkbare pumper; sementeringspumper; trykkregulatorer; trykkventiler. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; tjenester vedrørende sementering av brønner; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av maskiner for trykkavlastning for borevæske, sementeringsverktøy, pumper og trykkmålere. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; brønnboringsmaskiner; sementeringsverktøy for olje- og gassindustrien; pumper; nedsenkbare pumper; sementeringspumper; trykkregulatorer; trykkventiler. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; tjenester vedrørende sementering av brønner; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av maskiner for trykkavlastning for borevæske, sementeringsverktøy, pumper og trykkmålere. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/463,985 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE Inc, 622 BROADWAY, NY10012 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Data- og videospill-programmer og - programvare; nedlastbare data- og videospillprogrammer og -programvare; nedlastbare digitale materialer, nemlig, ringetoner, bakgrunnsbilder, skjermsparere, digitale musikkfiler, og grafikk, videoer, filmer, multimediafiler, direktesendte programmer, spillefilmer, og animasjon i området videospill og dataspill, alt levert via globale datanettverk og trådløsenettverk; forhåndsinnspilte digitale media med dataspill og videospill, ringetoner, bakgrunnsbilder, skjermsparere, digitale musikkfiler, og grafikk, videoer, filmer, multimediafiler,direktesendte programmer, spillefilmer, og animasjon i området videospill og dataspill. Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig, tilveiebringelse av online spill, tilveiebringe en webside med dataspill og videospill, og nyheter, informasjon, tips, hints, konkurranser, datagrensesnitt-temaer, forbedringer, audiovisuelle innhold, musikk, filmer, videoer, TV-programmer, animerte serier, og andre multimedia materialer i områet dataspill og videospill; tilveiebringelse av informasjon, nyheter og kommentarer i området dataspill og videospill. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Samsung Electronics Co Ltd, 416, Maetan-dong, Yeongtong-gu SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-Korea (KR) Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL Klasse:9 Fjernsynsmottakere; dataskjermer; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere, lyd forsterkere og høyttalere; DVDspillere; optiske disk spillere; briller; 3D-briller; halvledere; USB kort; datanettverk huber, svitsjer og rutere; modemer; smarttelefoner; mobil telefoner; trådløse hodetelefoner for mobiltelefoner; MP3 spillere og/eller telefoner; elektrisk mobiltelefon batteriladere; datamaskin servere; digitale set-top bokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabel-tvomformere, Ethernet streaming media omformere; harddisker; optiske diskstasjoner; bærbare datamaskiner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; personlig digitale assistenter; telefaksmaskiner; kassaapparater; batterier for bruk med mobiltelefoner; fiberoptiske kabler; elektriske strykejern; underholdningsapparater tilpasset for bruk med fjernsynsmottakere; video telefoner ; telefoner; videobånd opptakere; MP3-spillere; bærbare multimedia spillere; høyttalere for datamaskiner; CD-spillere; film projektorer; spill programvare; datamaskin mus; datamaskin musematter; video-opptakere; videodiskspillere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Itrain (541) ordmerke i standard font ITRAIN AS, Olav Kyrres gate 22, 5014 BERGEN Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Helseklubber for fysisk trening. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Industriforum Gruppen AS, Refsnesstranda 5 A, 1518 MOSS Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske, medisinske og dietiske preparater for vektreduksjon og vektkontroll; kosttilskudd; kosterstatninger for bruk til vektreduksjon og vektkontroll; diettdrikker; drikker til bruk som måltidserstattere; måltidserstattere i pulverform. Klasse:29 Pulver og blandinger til produksjon av shaker; supper, pulver og blandinger til produksjon av supper. Klasse:35 Salg av forannevnte varer i klassene 5 og 29 Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kurs og seminarer relatert til vektreduksjon, vektkontroll og ernæring; publisering av informasjon innefor områdene vektreduksjon, vektkontroll og ernæring via onlinebasert klubbvirksomhet og diskusjonsforum. Klasse:44 Rådgivningstjenester relatert til vektreduksjon, vektkontroll og ernæring. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Industriforum Gruppen AS, Refsnesstranda 5 A, 1518 MOSS Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske, medisinske og dietiske preparater for vektreduksjon og vektkontroll; kosttilskudd; kosterstatninger for bruk til vektreduksjon og vektkontroll; diettdrikker; drikker til bruk som måltidserstattere; måltidserstattere i pulverform. Klasse:29 Pulver og blandinger til produksjon av shaker; supper, pulver og blandinger til produksjon av supper. Klasse:35 Salg av forannevnte varer i klassene 5 og 29 Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kurs og seminarer relatert til vektreduksjon, vektkontroll og ernæring; publisering av informasjon innenfor områdene vektreduksjon, vektkontroll og ernæring via onlinebasert klubbvirksomhet og diskusjonsforum. Klasse:44 Rådgivningstjenester relatert til vektreduksjon, vektkontroll og ernæring 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CAMPKILO (541) ordmerke i standard font Industriforum Gruppen AS, Refsnesstranda 5 A, 1518 MOSS Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske, medisinske og dietiske preparater for vektreduksjon og vektkontroll; kosttilskudd; kosterstatninger for bruk til vektreduksjon og vektkontroll; diettdrikker; drikker til bruk som måltidserstattere; måltidserstattere i pulverform. Klasse:29 Pulver og blandinger til produksjon av shaker; supper, pulver og blandinger til produksjon av supper. Klasse:35 Salg av forannevnte varer i klassene 5 og 29 Klasse:41 Klasse:44 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kurs og seminarer relatert til vektreduksjon, vektkontroll og ernæring; publisering av informasjon innenfor områdene vektreduksjon, vektkontroll og ernæring via onlinebasert klubbvirksomhet og diskusjonsforum. Rådgivningstjenester relatert til vektreduksjon, vektkontroll og ernæring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VANGIAN (541) ordmerke i standard font ImClone LLC, 450 East 29th Street, NY10016 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av kreft; farmasøytiske preparater, nemlig monoklonale antistoffer som regulerer angiogenese. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEAMMATE (541) ordmerke i standard font Eli Lilly and Company, Lilly Corporate Center, IN46285 INDIANAPOLIS, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Medisinsk utstyr/innretninger for subkutan dispensering av et medikament, nemlig en innretning for dosering og dispensering av medikamenter, en engangsbeholder for nåler og sprøytespisser og en engangsampulle/innsats inneholdende medikamenter; elektroniske medisinske innretninger for dosering og subkutan dispensering av et medikament; beholdere for nåler og sprøytespisser for bruk med medikamentleveringsinnretninger; medisinske leveringsinnretninger i form av en sprøyte, injektor (injeksjonsinnretning), eller penn for injisering av et farmasøytisk preparat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SNORRE (541) ordmerke i standard font Viking of Norway AS, Bygdaveien 63, 4333 OLTEDAL Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:25 Klær; fottøy; gensere; luer; pannebånd; skjerf; t-skjorter; fleecejakker; fleecevester; raggsokker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Westland Catering (541) ordmerke i standard font Westland Hotel AS, Kvalen 30, 5955 LINDÅS Klasse:43 Catering, utlevering av mat og drikke. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORMSTAHL (541) ordmerke i standard font Cardo Entrance Solutions AB, Box 171, MALMÖ, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:6 Klasse:7 Klasse:9 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:35 Klasse:37 Dører til utendørs bruk, inklusive bostedsdører; sikkerhetsdører; industridører, dører for bygninger, garasjedører; isoleringsdører; hagedører; porter og grinder; deler og tilbehør for foran nevnte varer inklusive kontrollapparater (ikke elektriske) for stenging av dører, dørseksjoner, dørstengere og døråpnere (ikke elektriske), låseanordninger (ikke elektriske), ledninger (kabler) og tråd (vaier) og skinner, gangjern, beslag og fjæringer (ikke elektriske), tetningsrammer og beskyttelsesrammer (alle foran nevnte varer bestående av eller bestående hovedsaklig av metall). Styreapparater (ikke elektriske) for å åpne dører; døråpnere og dørstengere (hydrauliske og pneumatiske) (deler av maskiner); elektriske motorer for dører, porter og grinder. Dørlåser (elektriske); elektronisk dør-, port- og grind-regulering, -kontroll og -driftssystem; sensorapparater og lyssignalinstallasjoner. Paknings- tetrnings- og isoleringsmateriall av gummi; paknings-, tetnings- og isoleringsmateriell for dører. Dører til utendørs bruk, inklusive bostedsdører; sikkerhetsdører; industridører, dører for bygninger, garasjedører, isoleringsdører; hagedører; porter og grinder, deler og tilbehør for foran nevnte varer; tetningsrammer og beskyttelsesrammer (alle foran nevnte varer ikke av metall). Forretningsrådgivning og konsultasjonstjenester relatert til etablering og drift av franchisevirksomhet; assistanse ved forretningsledelse og produktkommersialisering innenfor rammen av en franchisekontrakt; forretningsreklame og annonsetjenester relatert til franchisevirksomhet; videresalg, grossist- og detaljhandelstjenester relatert til dører, porter og grinder samt komponenter og tilbehør dertil. Installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonstjenester av dører, porter og grinder og av systemer til regulering, kontroll og drift av dører, porter og grinder; konstruksjonskonsultering. Klasse:42 Arkitekt- og ingeniørtjenester og - konsultasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Bøndenes Hus AS, Rosenkrantz gate 8, 0159 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:35 Detaljhandel med de foran nevnte varer i klasse 29, herunder også detaljhandel via Internet eller postordre; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; bokføringstjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av fritidsanlegg, arrangering av konserter og praktiske seminarer; artistopptredener, organisering og ledelse av konferanser og seminarer; organisering av sportskonkurranser; showoppsetninger, teateroppsetninger; klubbvirksomhet (underholdning eller utdanning); utgivelse av bøker. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, utleie av møterom, bartjenester; hotellreservering; selvbetjeningsrestauranter; hoteller, snackbarer; kafeer; utleie av værelser. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Bøndenes Hus AS, Rosenkrantz gate 8, 0159 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler, ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding, kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:4 Oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for lys. Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall, transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt), låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer, kunstgjenstander av uedle metaller, bjeller av metall ikke opptatt i andre klasser, spenner av uedelt metall (jernvare). Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer), koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer), landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne), rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:13 Skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, bunadssølv; edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:15 Musikkinstrumenter. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, mønstre for konfeksjon av klær og bunader; kalkerpapir; kalkertegninger; mønstre for broderi, skredderkritt, pappsjablonger. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata, tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings-og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen, transportable hus (ikke av metall), monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - 19

20 registrerte varemerker /12 Klasse:22 Klasse:23 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:26 Klasse:27 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:33 Klasse:34 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:38 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:41 beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser), materiale til polstring (ikke av gummi eller plast), ubearbeidet tekstilfibermateriale. Garn og tråd for tekstile formål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klær, fottøy, hodeplagg; bunader, folkedrakter. Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Tobakk; artikler for røkere, fyrstikker. Detaljhandel med de foran nevnte varer i klasse 1 til 34, herunder også detaljhandel via Internet eller postordre; annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, bokføringstjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom, utleie av kontorer (fast eiendom); utleie av leiligheter; utleie av landbrukseiendom; bestyrelse av fast eiendom og bestyrelse av leiegårder; deponering av verdisaker; smykketaksering. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; fornyelse av klær, rensing av klær; stryking av tøy; skotøyreparasjon. Telekommunikasjonsvirksomhet, tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt datanettverk; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner, telefonsvartjenester, sending av fjernsynsprogram, utleie av faksimileapparater og modemer. Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, organisering av reiser; bilutleie; oppbevaring; reisereservering; organisering av cruisefart; sightseeing (turistbesøk); turoperatører. Bearbeiding av materialer; skreddervirksomhet; tekstbehandling, salmakerarbeid, metallbelegging; forgylling; forandring av klær; omsying av klær, tilskjæring av stoff, kanting, valking og krymping av stoff, forsølving. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; drift av fritidsanlegg; arrangering av konserter og praktiske seminarer, artistopptredener; organisering og ledelse av konferanser og seminarer; organisering av sportskonkurranser; showoppsetninger; teateroppsetninger; klubbvirksomhet (underholdning eller utdanning), utgivelse av bøker. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning, design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, motedesigntjenester; interiørkonsulentvirksomhet; ekthetspåvisning av kunstgjenstander. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, utleie av møterom, bartjenester, hotellreservering; selvbetjeningsrestauranter; hoteller, snackbarer, kafeer, utleie av værelser. Klasse:44 Medisinske tjenester, veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester; kurbadtjenester; frisørsalonger, gartnertjenster; badstuetjenester, bad (tyrkiske). Klasse:45 Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; hustilsyn; åpning av lås, lisensiering av immaterielle rettigheter. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 11/11-2011.03.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 22/12-2012.05.29 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 17/05-2005.04.25 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 41/14-2014.10.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 35/15-2015.08.24 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 25/13-2013.06.17 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 45/14-2014.11.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer