nr 07/ NO årgang 99 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 07/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Opphevet varemerkeregistrering Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DNV Det Norske Veritas AS, Veritasveien 1, 1363 HØVIK, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer og software; nedlastbar software; innregistrert dataprogramvare; computer databaser. Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); sertifikater, klassifiserings- og sertifiseringsdokumenter; manualer for dataprogramvare, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer; kontorrekvisita (ikke møbler). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; revisjonstjenester; håndtering av forretningsrisiko; konsultasjoner om forretninger; rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; rådgivning om risikohåndtering; kontortjenester, utstedelse av sertifikater; utstedelse av klassifikasjons- og sertifiseringsdokumenter; innsamling, utbud og kompilasjon av informasjon i databaser; konsultasjoner om forretninger relatert til kunnskaps og informasjonshåndtering og til databaser, konsulenttjenester innen yrkesrelatert helse- og sikkerhetshåndtering. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, arrangering og ledelse av arbeidsgrupper og seminarer; utgivelse av bøker, journaler, brosjyrer; utgivelse av tekster, andre enn reklametekster; utgivelse av regler, bestemmelser, standarder og protokoller. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; konsultasjonsvirksomhet; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; vedlikehold og implementering av dataprogramvare, tjenester vedrørende forbedring og utvikling av dataprogramvare; administrasjon av IT-tjenester; tjenester vedrørende risikohåndtering; tjenester relatert til risikovurdering, tjenester vedrørende sikkerhetshåndtering; klassifiseringstjenester; sertifiseringstjenester; verifiseringsstjenester; valideringstjenester, kvalitetskontroll; konsulentvirksomhet relatert til administrasjon av kunnskap og informasjon; sporbarhetstjenester relatert til næringsmidler og drikkevarer; produktsporbarhetstjenester; konsulentvirksomhet innen områdene luftfart, romfart, romindustri, olje og gass, IT og telekommunikasjon, kjerneteknologi, næringsmidler og drikkevarer, konsumvarer, miljø, offentlig sektor, helsesektoren, jernbaner og landkjøretøyer, transport, forsvar, energi, bygge- og anleggsvirksomhet, og shipping; tjenester vedrørende informasjonssikkerhet. 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HYLADUR Allergan Sales Inc, 2525 Dupont Drive, CA92612 IRVINE, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling av øyesykdommer. Klasse:10 Leveringssystemer for medisiner, nemlig forhåndsfylte engangssprøyter til bruk for behandling av øyesykdommer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MVP Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:42 Kjemiske og biokjemiske analyser, nemlig analyse, sekvensering og identifisering av DNA fra buskap og husdyr; profesjonelle rådgivingstjenester innen området for kjemiske og biokjemiske analyser av DNA fra buskap og husdyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORVARI Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:5 Veterinære preparater; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, insekticider, akaricider inkludert for bier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA VIVIMIND OVOS Natural Health Inc, 275, Boulevard Armand- Frappier, QCH7V4A7 LAVAL, CA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Dietetiske næringsmidler og kosttilskudd, herunder vitamin-, urte- og mineralkosttilskudd i pulver, kapsler, tabletter og flytende form, dietetiske næringsmidler og kosttilskudd, herunder aminosyre-, fiber-, probiotiske, enzymkosttilskudd i pulver, kapsler, tabletter og flytende form. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet CA OVOS NATURAL HEALTH OVOS Natural Health Inc, 275, Boulevard Armand- Frappier, QCH7V4A7 LAVAL, CA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Dietetiske næringsmidler og kosttilskudd, herunder vitamin-, urte- og mineralkosttilskudd i pulver, kapsler, tabletter og flytende form, dietetiske næringsmidler og kosttilskudd, herunder aminosyre-, fiber-, probiotiske, enzymkosttilskudd i pulver, kapsler, tabletter og flytende form. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KAPTEIN BULLS Christiania Vin & Brennevin AS, Hovfaret 8, 0275 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FIT STOP Huygens AS, Bjørnsons gate 6, 7015 TRONDHEIM, Klasse:5 Klasse:29 Klasse:43 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gunnar Staalesen, Fløenbakken 74, 5009 BERGEN, Klasse:9 Film, dataspill, lydbøker. Klasse:16 Bøker, tegneserier. Klasse:28 Spill, spill på internett. Klasse:35 Reklamevirksomhet. Klasse:41 Teateroppsetninger, interaktive forestillinger. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorivarer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is, fruktsauser. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke The British Allergy Foundation, 3 White Oke Square, London Road, BR87AG SWANLEY, KENT, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; vaskepulver, flytende vaskemidler; tøymykner; flytende oppvaskmidler; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; kosmetikk; kosmetiske preparater, kosmetikk for huden, håret og øynene; kremer for kroppen; hudpleieprodukter; produkter for pleie av neglene; oljer; solbeskyttende midler (kosmetikk); såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:5 Anti-allergispray; næringsmidler for spedbarn; plaster, forbindingsstoffer, farmasøytiske og hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:7 Støvsugere, tepperensemaskiner. Klasse:11 Luftrensere (elektriske), luftrensere (ikke-elektriske). Klasse:20 Møbler, sengeutstyr (unntatt lintøy og sengetepper). Klasse:21 Klasse:24 Klasse:27 Klasse:29 Gjenstander til rengjøringsformål. Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; tekstilvarer for bruk som sengetøy og sengetepper, engangssengetøy; sengetepper, antiallergisengetøyovertrekk, vatterte pledd. Gulvtepper; teppeunderlegg; matter, linoleum og andre materialer tili å dekke eksisterende gulv. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Croda International Plc, Cowick Hall, Snaith, DN149AA GOOLE, EAST YORKSHIRE, GB Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:1 Kjemikalier til bruk i industrien; kjemikalier for bruk som ingredienser i matvarer; kjemiske stoffer for konservering av matvarer; gelatin for industrielle formål; kjemiske og organiske preparater og stoffer til bruk i fremstilling av diett- og kosttilskudd, matvarer og farmasøytika; fettsyrer til bruk i industrien. Klasse:5 Diettkosttilskudd for medisinsk bruk, helsekosttilskudd, kosttilskudd, vitamintilskudd, spiselige oljer og fett og derivater av dette for medisinsk bruk, castorolje for medisinsk bruk, alle for human konsumpsjon; planteekstrakter til bruk i industrien. Klasse:29 Spiselige oljer og fett; fiskeoljer; matvarer inkludert i klasse 29 inneholdende oljer og fett; spiselig gelatin; gelatinmat; kjøttgelatin; benmel for mat. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CLINIQUE SUPER RESCUE Clinique Laboratories LLC, 767 Fifth Avenue, NY10153 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:3 Kosmetikk og hudpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (521) Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket Deutsche Telekom Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, BONN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, inspeksjon, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring, bearbeiding og gjengivelse av lyd, bilder eller data; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; innspilte og uinnspilte databærere; dataprogrammer (lagrede); elektronisk innspilt data (nedlastbar); elektroniske publikasjoner (nedlastbare). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; innsamling, systematisering og økonomiske analyser av data og informasjon i databaser; detaljhandelstjenester (også via internett og andre kommunikasjonsnettverk) relatert til varer i kl. 9. Telekommunikasjonsvirksomhet; nyhetsbyråvirksomhet; utleie av telekommunikasjonsutstyr; informasjon vedrørende telekommunikasjon. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskinvare, dataprogramvare og databaser; vedlikehold av programvare; teknisk konsultasjon; tjenester i forbindelse med elektronisk datalagring; utleie av databehandlingsutstyr; design av websider for andre. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ID Skandi Bo A/S, Industrivej 1, Jerslev, 4490 SJÆLLAND, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Skillevegger av metall og veggbekledning av metall hertil, herunder med profilrammer omfattende glass. Klasse:19 Skillevegger og bekledning hertil, ikke av metall, glass, også armert, til bygningsbruk. Klasse:37 Rådgivning i forbindelse med byggevirksomhet og installasjonsvirksomhet, primært ved oppførelse av vegger med eller uten glass, til lands eller til vanns. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Biowater Technology AS, Postboks 236, 3101 TØNSBERG, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:40 Bearbeiding av materialer. Vannbehandling, herunder rensing av avløpsvann. Klasse:42 Vitenskapelig og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Ingeniørvirksomhet; teksnisk ekspertise, utvikling, forskning og design av prosessen av biologisk rensing av vann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Anorakk as, Storgata 2, 6300 ÅNDALSNES, Klasse:35 Annonser (spredning av reklame-), Public Relation [PR-virksomhet], radioreklame og -annonsering, reklame (fjernsyns-), reklame (radio-), reklameannonser (utsendelse av-) reklamebyråer, reklamemateriale (oppdatering av -), reklamemateriell (utsendelse av-) [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver], reklametekster (utarbeidelse av-), reklamevirksomhet, salgsfremmende tjenester [for tredjemann], utarbeidelse av reklametekster, utsendelse av reklamemateriell (flyveblader, hefter, Klasse:41 trykksaker, vareprøver). Filmproduksjon, fotografering, fotografireportasjer, fremvisning [in live], lydopptak (utleie av-), redigering av videobånd, tekstforfattervirksomhet, undervisning, videofilming, videokameraer (utleie av-). Klasse:42 Datamaskiner (programmering for -), design (emballasje -), design (industrielt-), emballasjedesign, formgivning (industriell -), industridesign, industriell formgiving, vedlikehold av dataprogrammer og software, vedlikehold og opprettelse av websider for andre, webhotell [tilby vertsserver for andres hjemmesider]. 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM DUO Dorma GmbH + Co KG, Breckerfelder Str , ENNEPETAL, DE Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, Klasse:6 Bygningsmaterialer av metall; isenkramvarer, små gjenstander av metall; dører og vinduer; mekaniske sikkerhetsanordninger for dører og vinduer; mekaniske låser og nøkler for disse; låsannatur og beslag, herunder hylser, sylindere og sluttstykker; dørbolter; låsebolter; dørlukkere (ikke elektriske); beslag og armaturer for vinduer og dører, dørhåndtak, dørklinker, gripespaker, dørskilter, vindushasper og låsstenger, vindushåndtak, beskyttende beslag, dørhengsler, hengsler og beslag for smekklåser; ikke-elektriske døråpnereog lukkere; dørstoppere; alle forannevnte varer hovedsakelig av metall. Klasse:9 Vitenskapelige-, fotografiske-, optiske-, måle-, signal-, kontroll- og livreddende apparater og instrumenter; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilde; elektriske, elektroniske og elektromekaniske låser og isenkramvarer, inkludert i klasse 9; beslag for de forannevnte låser og isenkramvarer, herunder elektroniske låssylindere, elektriske sluttstykker og dørmagneter; elektroniske nøkler; kodede, elektroniske og magnetiske IDkort; lesere (databehandlingsutstyr); programmeringsenhet for låser, låssylindere, nøkler, ID-kort og kortlesere; dataprogramvare; sendere for elektroniske signaler; elektroniske omkoblings-, kontrollerings- og overvåkningsapparater for dører, vinduer, låser og låsesystemer; elektromekaniske og elektrohydrauliske døråpnere, dørlukkere og dørbrytere; brannalarmsystemer, herunder røykvarslere, brannvarslere, kontrollapparater, lydalarmer og/eller elektrisk kontrollerte åpne/lukke elementer; databehandlingsapparater- og innretninger, heirunder apparater og innretninger for bruk i bygningsovervåkning og sikkerhetssystemer; brannslukningsapparater. Klasse:45 Sikkerhetstjenester for beskyffelse av eiendom og personer; sikkerhetskonsultasjoner, herunder for bygninger; sikkerhetsinspeksjoner av fabrikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Mixsnax Sverige AB, Ekholmsvägen 34-36, SKÄRHOLMEN, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Snacks; godteri i form av tørkete frukter, nøtter eller frø, med eller uten sjokolade- eller yoghurtovertrekk; tørkete frukter; nøtter. Klasse:30 Energistenger. Klasse:32 Ikke-alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Joh. Johannson AS, Postboks 130 Sentrum, 0102 OSLO, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, tørkede planter og blomster; avskårne planter og blomster; blomsterløker; kranser av planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bankenes Betalingssentral AS, Haavard Martinsens vei 54, 0978 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; betalingsterminaler, strekkodelesere, mynttelleautomater, innskuddsautomater, automater for resirkulering av kontanter, smartkort, dataprogrammer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, administrasjon av dataarkiver, mottak og distribusjon av post og fakturaer. Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; betalingsformidling. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon med dataterminaler. Klasse:42 Teknologiske tjenester; utvikling, ajourføring, vedlikehold og drift av dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bankenes Betalingssentral AS, Haavard Martinsens vei 54, 0978 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; betalingsterminaler, strekkodelesere, mynttelleautomater, innskuddsautomater, automater for resirkulering av kontanter, smartkort, dataprogrammer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, administrasjon av dataarkiver, mottak og distribusjon av post og fakturaer. Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; betalingsformidling. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon med dataterminaler. Klasse:42 Teknologiske tjenester; utvikling, ajourføring, vedlikehold og drift av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HILL'S SCIENCE PLAN ADVANCED FITNESS Hill's Pet Nutrition Inc, 400 Southwest 8th Street, KS66603 TOPEKA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:31 Dyrefôr. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bankenes Betalingssentral AS, Haavard Martinsens vei 54, 0978 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; betalingsterminaler, strekkodelesere, mynttelleautomater, innskuddsautomater, automater for resirkulering av kontanter, smartkort, dataprogrammer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, administrasjon av dataarkiver, mottak og distribusjon av post og fakturaer. Klasse:36 Finansiell virksomhet; monetær virksomhet; betalingsformidling. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon med dataterminaler. Klasse:42 Teknologiske tjenester; utvikling, ajourføring, vedlikehold og drift av dataprogrammer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Norges Bedriftsidrettsforbund, Ullevål Stadion, Songsveien 75L, 0840 OSLO, Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HILL'S SCIENCE PLAN HEALTHY DEVELOPMENT Hill's Pet Nutrition Inc, 400 Southwest 8th Street, KS66603 TOPEKA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:31 Dyrefôr. 11

12 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KORBEL F Korbel & Bros, River Road, CA95446 GUERNEVILLE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker; viner; brennevin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Vest Byggsikring, Postboks 144, 4297 SKUDENESHAVN, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:41 Opplæringsvirksomhet; organisering og ledelse av konferanser og seminarer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Procter & Gamble Business Services Canada Company, c/o Stewart McKelvey Stirling Scales, P.O. Box 997, NSB3J2X2 HALIFAX, CA Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:21 Tannbørster; elektriske tannbørster; materialer for børstebinding; ikkeelektriske instrumenter og materialer inkludert i klasse 21, alle for rengjøringsformål; deler og komponenter inkludert i klasse 21 til alle de forannevnte varer; børster; holdere og dispensere, alle inkludert i klasse 21; orale og dentale hygieniske produkter i klasse

13 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, CD og DVDplater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; anlegg og apparater for luftkondisjonering; sengevarmere; varmeflasker, varmebekken, elektriske eller ikkeelektriske; elektriske oppvarmede puter og tepper, ikke for medisinsk formål; elektriske vannkokere (-kjeler); elektrisk koke- og stekeutstyr. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, anlegg og apparater for luftkondisjonering; sengevarmere, varmeflasker, varmebekken, elektriske eller ikkeelektriske; elektriske oppvarmede puter og tepper, ikke for medisinsk formål; elektriske vannkokere (-kjeler); elektrisk koke- og stekeutstyr. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rørlegen Skjelseth, Tuterudsvingen 4, 2007 KJELLER, Klasse:37 Rørlegger - VVS arbeid, service. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Rema 1000 AS, Grenseveien 88, 0663 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); motordeler (av alle slag); elektriske rengjøringsmaskiner og - apparater. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). 14

15 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: STYLE FEET Euro Sko Norge AS, Solgaard Skog 86, 1599 Moss, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Yaazz AS, Hegdehaugsveien 24, 0352 OSLO, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Postboks 1829 Vika, 0123 OSLO, Klasse:9 Apparater og instrumenter for tele- og datakommunikasjon; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, digitale og optiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; innregistrerte programmer for datamaskiner; programvarer; elektroniske publikasjoner. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Klasse:38 Klasse:42 Finansiell virksomhet Telekommunikasjonsvirksomhet; herunder tilby tilgang til Internet, kabelnett eller andre former for dataoverføring; tilby interaktiv kommunikasjon over Internet, kabelnett eller andre former for dataoverføring; tjenester knyttet til en Internett tilbyder; tilby tilgang til databaser; digital og elektronisk kringkasting av lyd, tekst og/eller bilde; (mobil) telefontjenester; SMS og andre interaktive tjenester; tilby tilgang til Voice over Internet Protocol (VOIP) tjenester. Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; herunder nettverk; installering, oppdatering og vedlikehold av dataprogrammer og nettverk; utvikle og vedlikeholde web-områder; design virksomhet; pakketeringstjenester (design virksomhet). (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Daikin Industries Ltd, Umeda-Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:11 Apparater for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; luftkondisjoneringsapparater og - installasjoner; luftrenseapparater og - installasjoner; ventilasjonsapparater og -installasjoner; luftkjøleapparater og - installasjoner; luftvarmeapparater og - installasjoner; fuktapparater og - installasjoner; avfuktingsapparater og - installasjoner; varmtvannsberedere; deler og utstyr til alle forannevnte varer. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SORBAFIX C R Bard Inc, 730 Central Avenue, NJ07974 MURRAY HILL, US Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:10 Medisinske apparater og instrumenter, nemlig festeanordninger til bruk med hernia-nett produkter, samt deler og tilbehør til de nevnte varer. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Altia Plc, Salmisaarenranta 7, HELSINGFORS, FI Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Klasse:35 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; detalj- og engrossalgstjenester relatert til alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Norwegian Match Vimentor M Solberg, Vardeveien 8, 1363 HØVIK, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsulentvirksomhet vedrørende personalspørsmål; personellutvelgelse og rådgivning av dette; personellrekruttering; rådgivning for rasjonalisering av forretninger; rådgivning for rasjonalisering av forretningsledelse; rådgivning for forretningsledelse. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HUBRANTA Takeda Pharmaceutical Co Ltd, 1-1, Doshomachi 4- chome, Chuo-ku OSAKA, JP Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:5 Farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetiske sykdommer. 16

17 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Inflight Service Europe AB, Boks 102, STOCKHOLM, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:33 Gin. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke West Contractors AS, 5582 ØLENSVÅG, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:37 Skipsbygging. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Aker Oilfield Services Operation AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Klasse:37 Vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet knyttet til lett boring, og intervensjon av havbunns olje og gass brønner; installasjonsvirksomhet; herunder installasjon av brønnutstyr, brønnintervensjonsutstyr, installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner, ledninger, oppvarmingsutstyr og pumper; rørleggervirksomhet; undervannsreparasjon. Klasse:39 Transportvirksomhet; sjøtransport og båttransport; undervannsberging og - redning, frakt av utstyr og mannskap til arbeidsfelt/destinasjon; utleie av lagerplass. Klasse:41 Undervisning av operatører/mannskap knyttet til optimering av brønnintervensjon. Klasse:42 Vitenskapelig og industriell forskning; analysetjenester for utnyttelse av olje og gass forekomster; kontroll av olje og gass brønner; konsulentbistand ved olje og gass leting og kontroll av olje og gass brønner; erfaringsutveksling, integrering knyttet til optimering av brønnintervensjon, analysetjenester for økt utnyttelse av olje og gass brønner; tekniske prosjektstudier; geologiske undersøkelser; undervannsforskning og -undersøkelser. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BeWi Produkter AS, 7263 HAMARVIK, Terje Skjønhals, Nordre gt. 12, 7011 TRONDHEIM, Klasse:6 Paller, pallbeholder pallkarmer av metall. Klasse:16 Emballasjesekker av papir og/eller plastmateriale, herunder emballasjesekker for pakking av fisk og frosne fiskeprodukter, emballasjepapir; papirvarer (ikke opptatt i andre klasser) for tørkeformal, plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), folie, sekker og poser, alle disse varer av plast til innpakning og emballering, avfallsposer av papir eller plast, laminatposer og laminatfilm for pakking og emballering av matvarer. Klasse:17 Plastfilm, nye isoleringsmaterialer, tetningsmaterialer, varmeisolerende materialer, materialer som hindrer varmestråling ikke for emballasje; emballasjesekker av gummi, herunder emballasjesekker for pakking av frossen fisk og frosne fiskeblokker; støpdempende materialer av polystyren og isopor; lydisoleringsmaterialer, tetningslister, varmeisolerende materiale, materialer som hindrer varmestråling. Klasse:19 Byggelementer av betong, forskaling for bygging under vann, beleggmaterialer for vegger, puss, veggpuss, geotekstiler, mellomvegger, ikke av metall, bygninger, ikke av metall, rør, ikke av metall, støpeformer, ikke av metall, veggbekledning, ikke av metall, gulv, ikke av metall, bygningskonstruksjoner, ikke av metall, flytedokker for betøyning av båter, ikke av metall, paneler, ikke av metall. Klasse:20 Fiskekasser av polystyren, isopor og plast; paller, pallbeholder pallkarmer av isopor, plast, polystyren nettingbeholdere. Klasse:37 Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Carey International Inc, 4530 Wisconsin Avenue NW, DC20016 WASHINGTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:39 Reservasjonstjenester for transport og online reservasjonstjenester for transport; arrangering og koordinering av reiser; informasjonstjenester i forbindelse med reiser og rundturer; reisebyråvirksomhet og reisemedlemsklubbtjenester som tilbyr bonusprogrammer for hyppige kunder; transport av passasjerer i biler, busser, minibusser og andre kjøretøyer med sjåfører. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ballingslöv AB, Ballingslöv, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av jern og metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygningsog anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MANIA NetCom AS, Postboks 4444 Nydalen, 0403 OSLO, Simonsen Advokatfirma DA, Postboks 6641 St Olavs plass, 0129 OSLO, Klasse:9 Globale data- og telekommunikasjonsnettverk. Klasse:35 Salg av telefonabonnementer; annonse- og reklamevirksomhet; markedsanalyser, markedsundersøkelser, markedsstudier, kundeveiledning ved kjøp av telefonabonnementer; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; økonomiske beregninger, informasjonsvirksomhet om priser, abonnementstyper og vilkår; informasjon om fakturaer. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring, sending og mottagelse av tekst, bilder, data og tale, informasjon om telekommunikasjon; mobiltelefontjenester. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet, opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Tilveiebringelse av informasjon ved hjelp av et globalt computer nettverk; utvikling og drift av lokale og globale nettverk og videre oppkobling mot globale nettverk og andre data- og telekommunikasjonsnettverk; konsultasjonsvirksomhet innen data, telekommunikasjon og mobile internettjenester; informasjonsvirksomhet; utarbeidelse av dataprogrammer; vedlikehold og ajourføring av dataprogrammer. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REVOLTA DO BACALHAU Eksportutvalget for fisk AS, Postboks 6176, 9291 TROMSØ, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:16 Trykksaker; informasjonsmateriell og brosjyrer. Klasse:41 Underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; organisering av konkurranser; kokkekonkurranser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DAILY DEAL Gjelsten Holding AS, Stranden 57, 0250 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Detaljhandel, import og eksport av/med: blekemidler og andre midler for klesvask, rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping, såper, sjampo, parfymevarer, kosmetikk, hårpleieprodukter, eteriske oljer, tannpussemidler, smøremidler, brensel og belysningsstoffer, lys, farmasøytiske og hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider og herbicider, varer av metall, maskiner, kjøkkenmaskiner, håndverktøy og manuelt drevne redskaper, knivsmedvarer, gafler og skjeer, barberhøvler og -maskiner, apparater for styring, fordeling, transformering akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater, batterier, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lyspærer, bijouterivarer, smykker, kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir og papp, trykksaker, aviser, ukeblader, materialer til bokbinding, fotografier, bilder, plakater, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler for bruk for kunstnere, kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, papir-, papp- og plastemballasje, servietter, festartikler av papir, varer laget av gummi, kofferter, vesker, bager, paraplyer, møbler og varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for disse materialer eller av plast, speil, billedrammer, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer, svamper, børster, gjenstander for rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og keramikk, tau, hyssing, nett, sekker, materiale til polstring, garn og tråd, tekstiler og tekstilvarer, sengeog bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, bånd, lisser, knapper, hekter, maljer, strikkepinner, nåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter, tapeter, spill og 20

21 registrerte varemerker /09 leketøy, sportsartikler, juletrepynt, søtsaker, kjeks, kaker, hermetisk frukt, kjøtt og grønnsaker, ris, matoljer, matog drikkevarer, juice, vann, saft, kaffe, frø og såvarer, planter og blomster, tørkede blomster, næringsmidler til dyr, øl og mineralvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Cryovac Inc, 200 Riverfront Boulevard, NJ07407 ELMWOOD PARK, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:16 Plastfilm og brett for innpakking av næringsmilder. 21

22 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt kom, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NEXT HOUSE Next House AB, Strandvägen 7, STOCKHOLM, SE Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 OSLO, Klasse:6 Klasse:19 Klasse:37 Klasse:42 Bygninger, helt eller hovedsaklig produsert av metall; bygningsmaterialer, helt eller delvis produsert av metall; rammer av metall for byggverk, transportable hus av metall. Bygningsmaterialer (ikke av metall); bygninger (ikke av metall); bjelker, planker, panel, bygningstømmer, bygningsdekke (ikke av metall), halvfabrikerte treprodukter; bygningsdeler av tre, bygningsdeler av betong; transportable hus (ikke av metall). Bygningskonstruksjon og bygningsoppførelse; reparasjon/vedlikehold av bygninger; installasjonstjenester for bygninger; informasjon angående konstruksjon og oppførelse; konstruksjon, oppførelse og bygningstjenester; oppsyn av bygninger under konstruksjon. Arkitektur; arkitektoniske konsulenttjenester, interiør design og utsmykning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUCA Laura Ines Catena, 183 Carl Street, CA94117 SAN FRANCISCO, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Viner. 22

23 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Caterpillar Inc, 100 North East Adams Street, IL PEORIA, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:4 Oljer og fett til industrielle fonnål; smøremidler; støvbindende midler; brensel (motordrivstoff) og belysningsstoffer; lys og veker for lys; fett, smøremidler og oljer for landkjøretøyer; fett, smøremidler og oljer for motorer; fett, smøremidler og oljer for industrielle formål; hydrauliske oljer; fett, smøremidler og oljer for industrielle maskiner. Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, optiske, apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning, og undervisning; apparater og instrumenter for leding, bryting, fordeling, transformering, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet; regnemaskiner, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; måle- og testeapparater og -instrumenter; overvåkingsapparater og display; diagnostiske apparater og instrumenter: veieapparater og -instrumenter: trykk- og temperaturindikatorer, justerings- og måleinstrumenter; computer software for testing, kontroll, diagnostisering, kalibrering, overvåkning, fjemstyring og drift av for kjøretøy, utstyr, maskiner til jord- og masseforflytning, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, byggeog anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, j ord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende utstyr, anleggsplasser, maskinparker, lastebiler og lastebilparker; kontrollenheter; operatørgrensesnitt; sikkerhetsutstyr; utstyr for fjemstyrt drift/styring, kontroll og overvåking av kjøretøy, utstyr, og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende ustyr, og multiterrenglastebiler; batterier og batteriladere; kabler, ledere, brytere; briller; solbriller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester; konsultasjoner om foitetninger; forretningsevaluering; tilveiebringelse/forsyning av forretningsinfoniiasjon; produktdistribusjonsoperasjonsledelsestjene ster; logistikkrådgivningstjenester, inkludert design og ledelse av distribusjonsnettverk; markedsføringstjenester; kompilering og systematisering av informasjon til databaser; ledelse og kompilering av datastyrte databaser; tjenester for detaljutleieforretningsvirksomhet; detaljhandelstjenester og onlinedetaljhandelstjenester relatert til tekstiler og sengetøy, klær, fottøy, poser, bager og vesker, personlige effekter, manuelt drevne knivsmedvarer, eggede håndinstrumenter, håndredskaper, metallfittings, -armaturer og -beslag, kjøkkenutstyr, rengjøringsutstyr, vaskeutstyr, jordbruksredskaper og -utstyr, trykksaker, papir og skrivesaker, leker, dukker, fritidsutstyr, ur, klokker og tidsregistreringsapparater, glass og briller, gruvedriftsmaskiner, -utstyr og -instrumenter, bygge- og anleggsmaskiner, -utstyr og - instrumenter, lastbehandlings- og - håndteringsmaskiner, -utstyr og - instrumenter, jord- og masseforflytningsmaskiner, -utstyr og - instrumenter, forhåndsinnspilte videobånd og DVDer, nøkkelringer og -holdere; tilveiebringelse/forsyning av søkbare computer databaser, webområder, og onlineinfonnasjonstjenester relatert til kjøp, leie, finansiering, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy, utstyr og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, byggeog anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer og kraftgenererende ustyr. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av computer hardware og software for testing, kontroll, diagnostisering, kalibrering, overvåkning, fjemstyring og drift av for kjøretøy, utstyr, maskiner til jord- og masseforflytning, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, byggeog anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende utstyr, arbeids- og anleggsområder, maskinparker, lastebiler og lastebilparker; testing og inspeksjon av motorer og maskiner; testing, kontroll, diagnostisering, kalibrering og overvåking av kjøretøy, utstyr, og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, byggeog anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, j ord- og skogbruksvirksornhet, samt motorer, og kraftgenererende ustyr, arbeids- og anleggsområder, maskinparker, lastebiler og lastebilparker, samt operasjon/styring av maskiner via datanett og internett; fjemstyrt kontroll og drift/styring av kjøretøy, utstyr og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og - håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jordog skogbruksvirksomhet, samt motorer og kraftgenererende ustyr via datanett og intemett; dataervervelse og -analyse via datanett og intemett. 23

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :34:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.06.29 18:34:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Merket er en figur Ikke i kraft 2014.02.10

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge.

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Databasen er sist oppdatert :29:00. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.29 12:29:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus Æ I kraft 2017.01.24 Registrert 2017.01.24

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus

Søk. Nøkkelinformasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert :09:00. Status Hovedstatus Detaljstatus Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2019.09.14 16:09:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TukTuk I kraft 2016.05.10 Registrert 2017.08.28

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 49/05-2005.12.05 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 49/05-2005.12.05 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00

Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Liste over produkter. Databasen er sist oppdatert :52:00 Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2018.12.15 12:52:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus TILE I kraft 2017.11.01 Registrert 2017.11.01

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/09-2009.01.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 05/09-2009.01.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 05/09-2009.01.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 36/12-2012.09.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer