tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Ansvarsmerker...» 35 Internasjonale registreringer...» 36 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 68 Fornyelser...» 71 Slettelser...» 72 Innsigelser...» 73 INID-koder...» 74

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SHINKANSEN (730) Innehaver: Master Cutlery Corp, Sharp House 23-14, Natsumi 4 Chome, Funabashi , JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. KL. 8: Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og -maskiner. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Sykehuset Telemark, HMS-tjenesten v/ HMS-sjefen, Ulefossveien, 3710 Skien, NO KL. 41: Organisering og ledelse av kurs og seminarer. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INNOVATION CAMP (730) Innehaver: Østfold Innovasjon AS, Postboks 50, 1701 Sarpsborg, NO (730) Innehaver: Movera Norge AS, Skuteviksboder 23, 5035 Bergen, NO KL. 35: Agenturer (import- og eksport-); auksjonssalg; bedrifter (bistand for ledelse av handels- eller industri-); bedrifts- og forretningsledelse (konsultasjon for -); bedriftsledelse (bistand til -); bedriftsledelse (konsultasjoner om -); bistand ved forretningsledelse; demonstrasjoner av varer; eksport- og importagentur; import- og eksportagenturer; konsulentbistand i forretningssaker; konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; ledelse av handels- eller industribedrifter (bistand for -); messer (organisering av -) for salg og markedsføring; organisasjons- og forretningsledelse (rådgivning om -); salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utstillinger for handels- og reklameformål (organisering av -). KL. 37: Assistanse ved kjøreuhell [reparasjon]; behandling (rust-); behandling (rust-) av kjøretøyer; behandling (understells-) av kjøretøyer; biler (rengjøring av -); biler (vedlikehold og reparasjon av -); bilvask; kjøretøyer (polering av -); kjøretøyer (rengjøring av -); kjøretøyer (rustbehandling av -); kjøretøyer (smøring av - ); kjøretøyer (understellsbehandling av -); kjøretøyer (vask av -); kjøretøyer (vedlikehold av -); kjøretøyuhell (assistanse ved -) [reparasjon]; polering av kjøretøyer; rengjøring av kjøretøyer; rustbehandling av kjøretøyer; rustbehandling; service (stasjon-) for kjøretøyer; smøring av kjøretøyer; stasjonservice for kjøretøyer; understellsbehandling av kjøretøyer; vask av kjøretøyer; vedlikehold (kjøretøy-). KL. 41: Tjenester og opplæringsvirksomhet for utdanning av skoleelever i utvikling av forretningsidéer. KL. 42: Forskning og utvikling av nye produkter for undervisningsinstitusjoner og andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til HOME (730) Innehaver: home A/S, Søren Frichsvej 36 F, DK Åbyhøj, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; forsikringsvirksomhet; taksering av fast eiendom og eiendomsomsetning, bestyrelse av fast eiendom og eiendomsmeglervirksomhet, finansanalyser og finansieringsevaluering vedrørende fast eiendom, informasjon vedrørende fast eiendom, leasing av fast eiendom, herunder utleie av leiligheter. KL. 37: Byggeledelse, bygningsinformasjon; isolering (bygging). KL. 42: Interiørarkitekter, interiørdekorering, interiørkonsulentvirksomhet, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); juridiske tjenester. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TUROX (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Pizzaplaneten AS v/petter Syversen, Haakon Tvetersvei 67, 0686 Oslo, NO KL. 30: Pizzaer. KL. 35: Salg av italiensk pizza. KL. 43: Bevertning og tilberedning av pizzaer, restauranter. (730) Innehaver: Merck & Co Inc, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Anti-inflammatoriske analgetika og farmasøytiske preparater for bruk i behandlingen av diabetes, artritt, Alzheimer s sykdom, kreft, migrene, kardiovaskulære sykdommer og Barrett s esophagus. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PIZZA PLUTSELIG (730) Innehaver: Pizza Plutselig DA, Ullevålsveien 14, 0171 Oslo, NO KL. 30: Pizza. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CREMINI (730) Innehaver: Kavli Holding AS, Postboks 7360, 5020 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen (730) Innehaver: Rainbow Hotel Frogner, Frederik Stangs gate 33, 0264 Oslo, NO KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. KL. 29: Ost; kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk, meieri- og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NEXTV (730) Innehaver: ViewSonic Corp, 381 Brea Canyon Road, Walnut, CA 91789, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Vift AS, Postboks 180, 5480 Husnes, NO (740,750) Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. KL. 9: Datamaskiner; datamaskinmonitorer; computerperiferiutstyr; displayskjermer for bruk med datamaskiner; flate displayskjermer for bruk med datamaskiner; projeksjonsapparater og -skjermer; fjernsyn og fjernsynsapparater; høyoppløsnings- og digitale fjernsynsmottakere; LCD- og LCOSskjermvisningsprosjektører. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til KVADRATISK. PRAKTISK. GOD. (730) Innehaver: Ritter Schönbuch Vermögensverwaltungs GmbH & Co KG, Alfred-Ritter- Strasse 25, D Waldenbuch, DE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Technor ASA, Postboks 6581, 4003 Stavanger, NO KL. 30: Sjokolade, sjokoladevarer, baker- og konditorvarer; snacksprodukter, hovedsakelig bestående av nøtter, nemlig hasselnøtter, jordnøtter, valnøtter og/ eller macadamianøtter, karamell og helmelksjokolade. KL. 1: Beskyttelsesmidler mot brann; brannslukningsmidler. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Symantec Corp, Stevens Creek Boulevard, Cupertino, CA 95014, US (730) Innehaver: Sparebankutvikling AS, v/ konsernjuridisk avdeling - Trond Kiplesund, Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo, NO KL. 36: Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, forretninger med fast eiendom. KL. 42: EDB-programmering. (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Dataprogrammer, datamaskinvare, ytre enheter og fastvare; dataprogrammer og datamaskinvare, maskinvare for nettverk og sikkerhet på globale datanettverk; nedlastbare dataprogrammer; datamaskinvareinnretninger som formidler brannmur, innholdsfiltrering, inntrengingsalarm, virusbeskyttelse, virtual privatnettverking og andre sikkerhetsfunksjoner; brukerhåndbøker solgt sammen med alle forannevnte varer. KL. 42: Datavirksomhet; nettverk og sikkerhetsvirksomhet vedrørende globale datanettverk; formidling av tilgang til ikke-nedlastbare dataprogrammer for bruk i databasedrift, i elektroniske regneark og til tekstbehandling; data konsulentvirksomhet; kunngjøring og levering av dataprogramoppdatering via globale datanettverk og elektroniske lagringsmedia; spredning av informasjon i området nettverk og sikkerhet på globale datanettverk; dataprogrammeringsvirksomhet; dataprogramutviklingstjenester for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PROMETRA (730) Innehaver: CR Bard Inc, 730 Central Avenue, Murray Hill, NJ 07974, US (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinsk utstyr og apparater, innplanterbare og programmerbare pumper for tilførsel av medisiner. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIDNIGHT SUN QUILT FESTIVAL (730) Innehaver: Artic Quilter AS, Postboks 24, 9305 Finnsnes, NO (730) Innehaver: AS Magne Løvaas, Anleggsgartnermester, Barliveien 21, 5142 Fyllingsdalen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 44: Gartnerivirksomhet, anleggsgartnervirksomhet, hagearkitekter, hagedyrking, utleie av materiell for landbruk, landskapsarkitekter, plenvedlikehold, skadedyrbekjempelse i jord og hagebruk, trebeskjæring, ugressbekjempelse. KL. 24: Tekstiler til bruk i husholdning, sydde lappetepper og bordduker, tekstiler av bomull. KL. 41: Kursvirksomhet, undervisning for å lære/få instruksjon om en syteknikk der hovedformål er adspredelse, forlystelse og individuell rekreasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Infovention AB, Box 15068, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Registrerte computerprogrammer. KL. 42: Computerprogrammering. (730) Innehaver: West Fish Norwegian Salmon AS, Postboks 876 Sentrum, 6001 Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 29: Fisk (ikke levende), saltet fisk, konservert fisk, fiskefileter, fiskehermetikk, fiskemat, fiskeprodukter. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ((111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TUBOS (730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 5: Veterinære preparater og stoffer; tilsetninger til næringsmidler for dyr, fugler og fisker; desinfeksjonsmidler, pesticider; fungicider; pulvere, spray, dråper, drops, midler for behandling av skinn og pels, krager og halsbånd, alle til utryddelse av lopper, midd og flått, og for bruk på dyr; midler for behandling av skinn med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr; munnvann og tannpasta med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr; pustoppfriskende midler med tilsetning av medikamenter for bruk på dyr. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker samt preparater og tilberedninger for tilsetning til slike næringsmidler; malt; blekksprutben; spiselige ben og pinner for kjæledyr; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter samt preparater og tilberedninger av disse for bruk som tilsetning til næringsmidler. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Ingar Bjørhusdal, Industriveien 8, 7650 Verdal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; taktekking. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUCTSAVER (730) Innehaver: Fitel USA Corp, 2000 Northeast Expressway, Suite F020, Norcross, GA 30071, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Optiske fibere, optiske fiberprodukter og utstyr til bruk med optiske fibere. US, , 76/380,660 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Nærkjøpmenn AS, Fjøsangerveien 69, 5073 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: IFPI Norge, Sandakerveien 52, 0477 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; CD er; kassetter. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPELLEMANNPRISEN (730) Innehaver: IFPI Norge, Sandakerveien 52, 0477 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA, Postboks 1397 Vika, 0114 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; CD er; kassetter. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CARDIA lagring eller gjengivelse av lyd, data eller bilder ved mobiltelefoner, datamaskiner og personlige digitale assistenter; datamaskin software for bruk i databasebehandling; dedikerte nettverk datamaskinterminaler for telekommunikasjon, telefaks og kommunikatorer; elektroniske systemer og apparater, overføringsutstyr for bruk ved kommunikasjon, servere, rutere og modem. KL. 36: Finansiell virksomhet, herunder virksomhet i tilknytning til betalingsløsninger og relaterte finansielle data og nyheter formidlet via telekommunikasjon; betalingstransaksjoner over internett. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, trådløs overføring av data, elektriske og digitale leveranser av data via globalt og lokalt informasjons- og kommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av tilgang til et globalt og lokalt informasjons- og kommunikasjonsnettverk; mobiltelefonkommunikasjoner; fremskaffelse av online elektroniske oppslagstavler for overføring av beskjeder mellom datamaskiner og mobiltelefonbrukere vedrørende telekommunikasjoner; fremskaffelse av informasjon i området av telekommunikasjon og trådløs teknologi. KL. 42: Faglige konsultasjoner innen dataprogram, datamaskinvare og telekommunikasjon, spesialutvikling og design av dataprogramvare, middelware og programvare og systemer for trådløs overføring av data; spesialtilpassing, utvikling og integrasjon av trådløse datanettverkssystemer, virksomhet innen konsulent- og støttetjenester i relasjon til maskinvare og dataprogramvare for trådløs overføring og kommunikasjon; virksomhet i relasjon til intelligente meldingsforsendelser herunder trådløse meldingstjenester, klient- og servermeldingsapplikasjoner; oppdatering og vedlikehold av software for computere; utleie av tilgangstid til databaseservere for computere, computertjenester nemlig fremskaffelse av et globalt computernettverk vedrørende portale web-områder, som fremskaffer tilgang til forskjellige områder relatert til online finansielle transaksjoner; produksjon og utnyttelse av databaser. (730) Innehaver: Cardia AS, Postboks 1669 Vika, 0120 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Lill Grimstad, c/o NameAbrand, Postboks 1769 Vika, 0122 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; betalingsterminaler; virtuell betalingsterminal ved tilgang gjennom hardware og internett; software for betalingsløsning via nettsted; software for integrert betalingsløsning i nettbutikk; databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskin hardware og software for bruk i apparater for opptak, behandling, sending, overføring, 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DEBEDIC (730) Innehaver: Aventis Pharma SA, 20, Avenue Raymond Aron, F Antony, FR (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLOREVER (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 3: Rengjøringsmidler til husholdningsbruk; blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper til husholdningsbruk. KL. 5: Desinfiserende vaske- og rengjøringsmidler; luftfriskere, bakteriedrepende midler, preparater til utryddelse av insekter og duftpreparater (alle for husholdningsbruk og ikke til personlig bruk). (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bio Cosmetics SL, Arcos de la Frontera, 15, Madrid, ES (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Tyggegummi som motvirker hull i tennene, munnvann, medisinsk-farmasøytiske tannpussemidler, farmasøytiske preparater, sprayer som motvirker tørrhet i munnen, stimulerer spyttproduksjon og motvirker hull i tennene og til munnpleie generelt. ES, , BX, ,

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TOP SPIN (730) Innehaver: Microsoft Corp, One Microsoft Way, Redmond, WA , US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Dataprogrammer, nemlig spillsoftware for bruk på datamaskiner og videospillmaskiner; dataspillkassetter og -innsatser (cartridge); dataspillbånd; videospillkassetter og -innsatser (cartridge). KL. 41: Tilby informasjon online relatert til dataspill og datamaskinforbedringer for spill; underholdningstjenester, nemlig tilby online dataspill. (730) Innehaver: Bodegas Montecillo SA, Cterra Navarrete, Fuenmayor, La Rioja, ES (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 32: Øl, mineralvann, preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Vin, sprit, konjakk, sherry, likør. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; restaurantvirksomhet; levering av matvarer, barvirksomhet. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 Skytta, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Spiseis, fløteis, iskrem og spiseisprodukter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Diplom-Is AS, Brennaveien 10, 1483 Skytta, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 30: Spiseis, fløteis, iskrem og spiseisprodukter. (730) Innehaver: Arcus AS, Postboks 6764 Rodeløkka, 0503 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 4: Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning; brennvæske for spritkjøkken. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050 Humlebæk, DK (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Medisinske klebemidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SCANKRAFT (730) Innehaver: Global Automotive Ltd AS, Spireaveien 6, 0580 Oslo, NO KL. 9: Batterier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORPOWER (730) Innehaver: Global Automotive Ltd AS, Spireaveien 6, 0580 Oslo, NO KL. 9: Batterier. (730) Innehaver: Strekmenn AS, Postboks 2464, 3003 Drammen, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; elektriske kontrollapparater, håndholdte dataterminaler, elektroniske penner, strekkodelesere, etikettskrivere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PACTUM (730) Innehaver: Pactum AS, Postboks 1357 Vika, 0113 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; kapitalinvesteringer. 15

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BJØRGVIN (730) Innehaver: Bjørgvin AS, Postboks 1357 Vika, 0113 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom; kapitalinvesteringer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: 3M Co, 3M center, 2501 Hudson Road, St. Paul, MN 55144, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Daymen Photo Marketing Ltd, 100 Spy Court, Markham, ON L3R 5H6, CA (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; bager, harde og bløte etuier, ryggsekker, kofferter, ryggsekker (med og uten hjul), belter, vesker, lommer, handlevesker og poser, samtlige designet for å bære fotografisk-, kinematografisk -, videografisk -, optisk -, audio-, elektronisk - og datautstyr; filmordnere; mobiltelefonvesker; midjeselesystemer og skulderselesystemer designet til bruk i forbindelse med de foregående varer. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; stetoskoper. US, , 78/118,218 16

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: WayToGo AS, Kammergaten 1, 3110 Tønsberg, NO KL. 41: Kursvirksomhet. KL. 44: Helsetjeneste, rådgivning og informasjonsvirksomhet innen helsetjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: INFRA (730) Innehaver: Pipelife Norge AS, 6650 Surnadal, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 19: Kum- og rørledningssystem, nemlig overvannsrør, veidrenering, stikkrenner, overvannskummer og rør, ikke av metall. (730) Innehaver: Bentley Motors Ltd, Crewe, Chesire CW1 3 PL, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Vaske- og rensemidler, pusse- og poleringsmidler for pleie av kjøretøyer; kremer, poleringsmidler og voks for kjøretøyer; kremer, poleringsmidler og voks for lær. KL. 9: Radioer for motorkjøretøyer; kassettspillere for motorkjøretøyer; CD-spillere for motorkjøretøyer; minidiskspillere for motorkjøretøyer; MP3-spillere for motorkjøretøyer; DVD-spillere for motorkjøretøyer; vesker for kassetter, CD er, minidisks; brannslukkere for bruk i motorkjøretøyer; batteriladere; batteriladerutstyr; batteriladermonitorer; tyverialarmer og -apparater for motorkjøretøyer. KL. 11: Apparater for belysning, oppvarming og ventilering for motorkjøretøyer; bærbare luftkammere for lagring og beskyttelse av motorkjøretøyer med vifter og luftfilterapparatur. KL. 12: Motorkjøretøyer samt deler og tilbehør til kjøretøyer; snøkjettinger for motorkjøretøyhjul; dekk for motorkjøretøyer; gummidekk for motorkjøretøyer; pneumatiske dekk; lettmetallfelger; skvettlapper for motorkjøretøyer; tepper og matter for motorkjøretøyer; ratt for motorkjøretøyer; bilsikkerhetsseter for barn; piknikbord for motorkjøretøyer; sminkespeil for motorkjøretøyer; stigtrinn for motorkjøretøyer, bagasjenett for motorkjøretøyer; signalhorn for motorkjøretøyer; innfatninger for frontlys, ryggealarm for motorkjøretøyer; skistativ til motorkjøretøyer; komponenter til bremser for motorkjøretøyer; girkuler for motorkjøretøyer; ventilasjonsgitter; trepaneler for motorkjøretøyer; deler og tilbehør for alle forannevnte varer. KL. 22: Dekker for motorkjøretøyer. 17

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BASSO (730) Innehaver: Makhteshim Chemical Works Ltd, P.O. Box 60, Beer-Sheva, IL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Pesticider, fungicider. FI, , T (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KAHI (730) Innehaver: Varners AS, Bergerveien 5, 1396 Billingstad, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Axel Johnson International AS, Postboks 144 Lilleaker, 0216 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Lysfølsomme, ikke eksponerte filmer. KL. 9: Fotografiapparater, fotokopieringsapparater og - maskiner, telefoner og kikkerter samt dertilhørende deler og utstyr; diapositiver; apparater for innramming av diapositiver; apparater for visning av diapositiver; rammer for diapositiver; minnekort for digitale kameraer. KL. 16: Albumer; papir, papp og varer laget av disse materialer; fotografier. KL. 20: Rammer. KL. 40: Fremkalling og kopiering av fotografier og filmer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (730) Innehaver: Axel Johnson International AS, Postboks 144 Lilleaker, 0216 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 1: Lysfølsomme, ikke eksponerte filmer. KL. 9: Fotografiapparater, fotokopieringsapparater og - maskiner, telefoner og kikkerter samt dertilhørende deler og utstyr; diapositiver; apparater for innramming av diapositiver; apparater for visning av diapositiver; rammer for diapositiver; minnekort for digitale kameraer. KL. 16: Albumer; papir, papp og varer laget av disse materialer; fotografier. KL. 20: Rammer. KL. 40: Fremkalling og kopiering av fotografier og filmer. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIELDQ DERMAPREOP (730) Innehaver: Fisher Controls International LLC, K- Annex, 8100 West Florissant, St. Louis, MO, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 7: Trykkluftsventilbrytere og ventilautomasjonsutstyr bestående av en posisjonsdetektor for ventiler, en bryter og elektroniske styringsenheter. US, , 76/443,650 (730) Innehaver: Kemetyl AB, Box 533, S Haninge, SE (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Desinfeksjonsmiddel for preoperativ håndvask for helsevesenet, samt innenfor de farmasøytiske og veterinærmedisinske områdene. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: M-YTDES (730) Innehaver: Kemetyl AB, Box 533, S Haninge, SE (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 5: Desinfeksjonsmiddel for hygieniske og rengjørende formål. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kosmo Vikarbyrå AS, Hasleveien 28, 0571 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 35: Vikarbyråer (arbeidsformidling). (730) Innehaver: ATARI Interactive Inc, 50 Dunham Road, Beverly, MA, US (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske, optiske, numeriske og elektroniske databærere; magnetiske, optiske og numeriske disker; lager for datamaskiner; trykte kretser; datamaskiner; computer periferiutstyr herunder skjermer, tastaturer, mus (databehandlingsutstyr), konsoller og kontrollspaker, CD-spillere og magnetiske, optiske og numeriske disker; analog-digital omformer, skrivere, modemer; telefon, telefaks og telekommunikasjonsapparater; innregistrerte dataprogrammer; dataspillprogrammer for datamaskin; konsoller for elektroniske spill; magnetiske, optiske og numeriske spillprogrammer; spilleapparater til bruk med fjernsynsmottaker; forhåndsbetalte automatiske spill for datamaskiner; CD-romer; kompaktdisker; batterier, batteriomformere; kontroller for fjernsynsspillenheter; styrespaker joysticks) til de forannevnte apparater, videospill. KL. 28: Spill, elektroniske spillapparater andre enn for bruk sammen med tv-apparater; automatiske spillapparater andre enn forhåndsbetalte og for bruk sammen med tv-apparater; leker. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SOLBERGDEKK (730) Innehaver: Solbergdekk Steinar Solberg, Tertnesflaten 15, 5114 Tertnes, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (730) Innehaver: Norfolier AS, Postboks 85, 1471 Lørenskog, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i klasser). KL. 17: Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). KL. 19: Plastfolier (bearbeidede) til bruk i bygningskonstruksjoner. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, emballasjebeholdere av plast. KL. 12: Kjøretøyer og dertilhørende deler; dekk og felger til kjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: GG Agenturer AS, Kleivi Næringspark, 3570 Ål, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper; sengetøy. 21

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NORDKLODEN PHARMANEX (730) Innehaver: Henrik Myhr Nielsen, Bråtenalléen 4 B, 0487 Oslo, NO KL. 41: Film- og videoproduksjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pharmanex LLC, 75 West Center Street, Provo, UT 84601, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Vitaminer, mineraler i kapsler, tabletter, tabletter med hard overflate og i gelform; ernæringsdiett og urtesupplement i gelform. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PLASMACUTE (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Oggi Interiør og Design v/kathrine Fredriksen, Briskebyvn 38, 0259 Oslo, NO KL. 14: Håndlagde smykker, ekte og uekte. KL. 18: Håndlagde selskapsvesker i skinn og pels, noe litt større vesker i skinn og tekstil. KL. 25: Håndlagde sjal og annet detaljert klesplagg. (730) Innehaver: PlasmAcute AS, Thormøhlensgate 55, 5008 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter; apparater og innretninger til bruk i diagnostisering; diagnostiske sett inneholdende blant annet magneter for separasjon av lymfosytter og buffervæske. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; forskning vedrørende bioteknologi. KL. 44: Medisinske tjenester; tjenester vedrørende diagnostisering. 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GENEFEC (730) Innehaver: NorDiag AS, Thor Møhlensgate 55, 5008 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 10: Medisinske apparater og instrumenter; apparater og innretninger til bruk i diagnostisering; diagnostiseringssett inneholdende blant annet DNA rensingsrør. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; forskning vedrørende bioteknologi. KL. 44: Medisinske tjenester; tjenester vedrørende diagnostisering. (730) Innehaver: FellesJuice AS, Postboks 113, Kalbakken, 0902 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; iste, iskaffe. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HILUX (730) Innehaver: Hoya Corp, 7-5, Naka-Ochiai 2-chome Shinjuku-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Linser til briller; innfatning til briller; briller; solbriller; kontaktlinser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STARBOBS (730) Innehaver: FellesJuice AS, Postboks 113, Kalbakken, 0902 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; iste, iskaffe. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: J & P Coats Ltd, 155 St Vincent Street, Glasgow, Skottland, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 23: Garn og tråd, til tekstiler. 24

25 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALPHA ELECTRICITY FUND (730) Innehaver: Alfa Kraft AB, Sturegatan 29, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Robert Heiberg Kahrs - Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Fondsforvaltning, handel med finansielle elderivat for annens regning i eget navn, formidling av kontakt mellom kjøpere og selgere av finansielle elderivat eller på annen måte medvirkning til transaksjoner med hensyn til slik finansielle elderivat, handel med finansielle elderivat for egen regning, forvaltning av andres elderivat og fysisk elhandel for å lette verdipapirhandelen samt alt hermed forbundet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALPHA POWER FUND (730) Innehaver: Alfa Kraft AB, Sturegatan 29, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Robert Heiberg Kahrs - Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Fondsforvaltning, handel med finansielle elderivat for annens regning i eget navn, formidling av kontakt mellom kjøpere og selgere av finansielle elderivat eller på annen måte medvirkning til transaksjoner med hensyn til slik finansielle elderivat, handel med finansielle elderivat for egen regning, forvaltning av andres elderivat og fysisk elhandel for å lette verdipapirhandelen samt alt hermed forbundet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ALPHA FUND (730) Innehaver: Alfa Kraft AB, Sturegatan 29, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Robert Heiberg Kahrs - Advokatfirmaet Nordia DA, Postboks 2783 Solli, 0204 Oslo KL. 36: Fondsforvaltning, handel med finansielle elderivat for annens regning i eget navn, formidling av kontakt mellom kjøpere og selgere av finansielle elderivat eller på annen måte medvirkning til transaksjoner med hensyn til slik finansielle elderivat, handel med finansielle elderivat for egen regning, forvaltning av andres elderivat og fysisk elhandel for å lette verdipapirhandelen samt alt hermed forbundet. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Øverbygg AS, 7760 Snåsa, NO (740,750) Fullmektig: Lindseth Reklame AS, Skippergt 11 D, 7725 Steinkjer KL. 37: Byggevirksomhet. 25

26 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REISS LONDON (730) Innehaver: Reiss Ltd, 235 Old Marylebone Road, London NW1 5QT, England, GB (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (730) Innehaver: Foreningen Musikk fra livets begynnelse v/bodvild Solheim, Sandvigå 27, 4007 Stavanger, NO KL. 41: Musikk- og sangundervisning og -opplæring hvis hensikt er å virke til at barn skal få et aktivt og positivt forhold til levende musikk, samt dertil tilhørende informasjon om musikkens betydning for barns helhetlige utvikling og som kommunikasjonsmiddel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CELLUMED (730) Innehaver: Allergan Inc, P.O. Box 19534, Irvine, CA , US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Oftalmiske preparater, nemlig smørende og fuktende oppløsninger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GO-GO (730) Innehaver: Lerum Brands AS, Postboks 159, 6851 Sogndal, NO (740,750) Fullmektig: Actio-Lassen AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geléer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 26

27 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SPEECHMAX ICE GRIP (730) Innehaver: Max Manus AS, Postboks 37, 1068 Oslo, NO KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogrammer for behandling av lyd. KL. 42: Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STIVANT (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CAPSURE (730) Innehaver: Pharmacia & Upjohn Co, 100 Route 206 North, Peapack, NJ 07977, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater. (730) Innehaver: Berol Corp, 29 East Stephenson Street, Freeport, IL 61032, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Skriveinstrumenter, penner og blyanter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: REFLOW SYSTEM (730) Innehaver: Berol Corp, 29 East Stephenson Street, Freeport, IL 61032, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Skriveinstrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WINGS ALLIANCE (730) Innehaver: Northwest Airlines Inc, St. Paul, MN, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Trykksaker vedrørende reisevirksomhet. KL. 39: Lufttransportvirksomhet; lufttransportvirksomhet med gods og/eller passasjerer; reiserelaterte tjenester. 27

28 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMPASS NEUTRALIZE (730) Innehaver: Compass Publishing BV, Max Euwelaan 61, NL-3062 MA Rotterdam, NL (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 35: Forretningskonsultasjoner i form av analyser av virksomheters operasjoner og prestasjoner i relasjon til andre virksomheters operasjoner og prestasjoner; forretningskonsultasjoner med bruk av sammenlignende analyser av en klients eller tredjemanns virksomheter og prestasjoner; forretningskonsultasjoner med bruk av sammenlignende analyser av en klients eller tredjemanns IT operasjoner; forretningskonsultasjoner med bruk av rammeverk av matematiske modeller til analyse av klienters eller tredjemenns IT og forretningsmetoder; konsultasjoner relatert til kildesøk for å analysere en forretningsenhets operasjoner og prestasjoner sammenlignet med andre virksomheters operasjoner og prestasjoner. KL. 42: Profesjonelle og faglige konsultasjoner med bruk av analyser av en klients eller tredjemanns operasjoner og prestasjoner i relasjon til andre virksomheters operasjoner og prestasjoner; profesjonelle konsultasjoner med bruk av sammenlignende analyser av en klients eller tredjemanns virksomhet; profesjonelle og faglige konsultasjoner med bruk av sammenlignende analyser av en klients eller tredjemanns IT operasjoner; profesjonelle og faglige konsultasjoner med bruk av rammeverk av matematiske modeller til analyse av en klients eller tredjemanns IT- og forretningsprosesser; profesjonelle og faglige konsultasjoner relatert til kildesøk; ingen av de forannevnte tjenester med tilknytning til personellsaker. (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 21: Tannbørster, tanntråd og tungeredskaper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUN BLADE (730) Innehaver: Sun Microsystems Inc, 901 San Antonio Road, Palo Alto, CA 94303, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskiner, datamaskinvare og dataprogramvare, periferiutstyr og tilbehør for forannevnte varer. DE, , /09 28

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.25-44/04 nr 44/04-2004.10.25 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no

nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no nr 48 2002.11.25 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende Lydmerke (se side 33) www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 32-2003.08.04 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 4 2003.01.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 02/05-2005.01.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.10-02/05 nr 02/05-2005.01.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer