nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXPERIENCE MUSIC PROJECT (730) Innehaver: Experience Music Project, Bellevue, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tilretteleggelse for audiovisjonsfremvisning og - utstillinger; samle et utvalg varer til fordel for forbrukerne, for at forbrukerne mer bekvemmelig kan se og handle disse varer; demonstrasjon av varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: BRIGHT SHINE (730) Innehaver: Warnaco Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MICRO-CONTROL (730) Innehaver: Micro-Control AS, Postboks 284, 7501 Stjørdal, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Elektriske installasjoner for fjernstyring av industrioperasjoner, fjernstyringsapparater. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: IMPULSE (730) Innehaver: Illinois Tool Works Inc, 3600 West Lake Avenue, Glenview, IL , US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 4: Drivstoff for maskindrevet festeverktøy. KL. 7: Maskindrevet festeinstallasjonsverktøy. KL. 9: Batterier for håndverktøy. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COLIBRI (730) Innehaver: Lofotprodukt AS, Tangstad, 8360 Bøstad, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROYAL ENFIELD (730) Innehaver: Eicher Ltd, Thiruvottiyur, Madras , IN (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Motorsykler, scootere, mopeder, to eller trehjulskjøretøyer, motorlandkjøretøyer, motorer, forgassere, kabler, seter, støtdempere, clutcher, clutchplater, bremser, bremseforinger, hjul og felger for motorsykler, deler, tilbehør og komponenter dertil. (730) Innehaver: Eurocopter SA, Aerport International Marseille Provence, F Marignane Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Helikoptere og deler dertil. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FIRST LIBRO (730) Innehaver: Telenor AS, Postboks 6701 St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokat Inger Kjersti Dørstad, advokatene Haavind & Haga, Postboks 2338 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; gjenoppretting av data; forskning og utvikling av nye produkter; konsultasjonsvirksomhet; rådgivning og lisensiering av immateriell eiendomsrett; utleie av datamaskiner og dataprogrammer. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FIRST INFOMEDIX (730) Innehaver: Telenor AS, Postboks 6701 St. Olavs plass, 0130 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokat Inger Kjersti Dørstad, advokatene Haavind & Haga, Postboks 2338 Solli, 0201 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, elektriske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjons- og undervisningsmateriell. KL. 36: Finansiell og monetær virksomhet. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. KL. 42: Programmering for datamaskiner; utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; gjenoppretting av data; forskning og utvikling av nye produkter; konsultasjonsvirksomhet; rådgivning og lisensiering av immateriell eiendomsrett; utleie av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Frithjof E. Rasmussen AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 14: Klokkeremmer av lær, lærimitasjoner, plast og kunststoffer; ur, klokker (ur) og kronometriske instrumenter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ISOFIBER ISOLASJON (730) Innehaver: Norsk Celluloseisolasjon AS, Øyane, 6770 Nordfjordeid, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 17: Isolasjonsmaterialer. VERSAGRIP (730) Innehaver: Chicago Pneumatic Tool Co, 2200 Bleecker Street, Utica, NY 13501, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 7: Justerbare håndtak for kraft- og motordrevne verktøy. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TERRAFOR (730) Innehaver: Claytone SA, 134 avenue du 14 juillet, F Sotteville-les-Rouen, FR (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, kosmetikk for bruning av huden; tannpussemidler. KL. 5: Farmasøytiske produkter, hygieniske preparater for medisin og intimhygiene; dietetiske stoffer, mat og drikke for medisinsk bruk, næringstilskudd for medisinsk og dietetisk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler for medisinsk eller hygienisk bruk (annet enn såper); preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Registreringen omfatter ikke bleier for inkontinente. KL. 29: Kjøtt og kjøttekstrakter, fisk, fjærkre, vilt; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg; melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; næringstilskudd basert på ovennevnte produkter, forannevnte varer også til dietetisk ikke-medisinsk bruk. KL. 30: Kaffe, kaffeerstatning, te, kakao, sukker; ris, tapioka, sago; mel, næringsmidler av korn, brød, bakverk, gjær og bakepulver; konfektyrer, spiseis; honning, sirup; salt, sennep; eddik; sauser; krydderier; is; næringstilskudd basert på ovennevnte produkter; forannevnte varer også til dietetisk ikke-medisinsk bruk. KL. 32: Ikke-alkoholholdige drikker og preparater til fremstilling av drikker; øl; mineralvann og kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; saft; forannevnte varer også til dietetisk ikke-medisinsk bruk. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; levering av flygeblad, prøver; avisabonnementstjenester for andre; forretningsrådgivning eller informasjon; regnskapsføring; gjengivelse av dokumenter; vikarbyråer; administrasjon av dataarkiver; organisering av utstillinger for kommersielle eller reklameformål; råd og konsulentvirksomhet angående organisasjon, administrasjon og forretningsledelse; ledelse og administrasjon av parfymerier og helsekostforretninger. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; rekonvalesenthjem, barnehager; ekteskapsbyråer; begravelsesbyråer; ingeniørvirksomhet; faglige konsultasjoner og planleggingsvirksomhet, ikke relatert til utførelse av forretninger; ingeniørarbeid (ikke for bygninger); skjerpingsvirksomhet; materialprøver; laboratorier; utleie av materiell til jordbruksutnyttelse, klær, sengetøy, automater; trykking; utleie av adkomsttid til database serversenter; journalisttjenester; filminnregistrering på videobånd; tilveiebringelse av utstillingslokaler; salonger for estetisk skjønnhetspleie, treningssenter som tilveiebringer dietter og avslapning for menneskekroppen; skjønnhetssalonger; konsultasjon for skjønnhetspleie og dietetisk behandling; undersøkelser i kosmetologi og dietetikk; skjønnhetsinstitutter; treningssenter og helsestudio med avslapningsterapi (medisinsk behandling). (300) Prioritet: FR, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Pollyflame International BV, De Lasso 16, NL-2371 GV Roelofarendsveen, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; bager, vesker, kasser, ryggsekker, stresskofferter, håndkofferter, pengepunger, poser, sekker, lommebøker; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 34: Tobakk; artikler for røkere; lightere; fyrstikker. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: INTEL (730) Innehaver: Buildry Industry AB, St Göransgatan 67, 6 tr, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Buildry AS, Bogstadveien 40, 0366 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner. KL. 11: Apparater for oppvarming, tørking, ventilasjon. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (300) Prioritet: SE, , (730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edle stener; ur, kronometriske instrumenter og klokker; nøkkelringer, mansjettknapper, slipsfesteanordninger, knapphullsnåler, seddelklemmer av edel-metall, serviettringer, anheng, sparegriser, skopynt, slipsnåler, troféer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; binders; bokstøtter; bokmerker; penneskrin; kalendere; tavler; skrivebordsordnere; klistremerker. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker, bager, vesker og poser; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); mugger, krus og sportsflasker; sparegriser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PENTIUM (730) Innehaver: Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, CA , US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Videospill. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av edle metaller eller overtrukne hermed (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edle stener; ur, kronometriske instrumenter og klokker; nøkkelringer, mansjettknapper, slipsfesteanordninger, knapphullsnåler, seddelklemmer av edel-metall, serviettringer, anheng, skopynt, slipsnåler, troféer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita; instruksjonsog undervisningsmateriell; plastemballasje; spillkort; trykktyper; klisjéer; binders; bokstøtter; bokmerker; penneskrin; kalendere; tavler; skrivebordsordnere; klistremerker. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker, bager, vesker og poser; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper for husholdningsbruk; børster (ikke malerpensler; materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); mugger, krus og sportsflasker; sparegriser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; stoppede leker, leker av plysj, dukker, erteposer og bønneposer brettspill, lekekjøretøy; gymnastikk- og sportsartikler; juletrepynt. (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Norway Experience AS, Ares vei 10, 1413 Tårnåsen, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: AC Cleaning Accessories AB, Vilhelmina, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Media Design AS, Gjerdrumsvei 16 A, 0881 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 12: Vaskevogner, rengjørings- og svabervogner. KL. 21: Redskap og materiale til rengjøringsformål. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SMART CROWN (730) Innehaver: Dentsply DeTrey GmbH, De-Trey- Strasse 1, D Konstanz, DE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Dentale preparater til bruk i gjenopprettende prosedyrer. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Starlight International Ltd, Los Angeles, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Parfyme, cologne, eau de parfum, eau de toilette, velluktende toalettvann og eteriske oljer for personlig bruk; toalettpreparater og produkter, nemlig hudlotion og hudkrem, hudsjampo, badeoljer, hårsjampo, hårbalsam, hårpleiepreparater og lotion og gelé for hårfrisering, badegelé, bademelk, badesalter, skumbad, kroppspudder og puddertalkum, bløtgjørende badepreparater, toalettsåper, parfymerte toalettsåper, kroppsdeodoranter og antiperspiranter; kosmetikk, nemlig ansikts- og hudrensende melk, krem, vask, toner og lotion, bløtgjørende ansikts- og hudkrem, bløtgjørende hudoljer og skjønnhetsmasker; sminke, nemlig underlagskrem og - lotion, krem, rouge, leppestift, konturblyant og rouge for lepper, ikke-medisinsk leppebalsam, pasta og krem for øyevipper, blyanter for øyne, øyelokk og øyebryn, krem, pasta, gelé og pudder for øyelokk og neglelakk. (730) Innehaver: Norway Seafoods ASA, LYSAKER, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr og skalldyr; ferdigretter av disse varer; konserverte, tørkede, fryste og kokte frukter, poteter og grønnsaker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: POLENGHI (730) Innehaver: Cirio SpA, Roma, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte grønnsaker, belgfrukter og frukter; tomatekstrakt, tomatsuppe, tomatsaft, geléer, syltetøy; melk, meieriprodukter, biprodukter av melk, smør, fløte, yoghurt, ost og melkeprodukter; spiselige oljer og fett, pikkels. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NI/ OPEN (730) Innehaver: Telefonaktiebolaget L M Ericsson, S Stockholm, SE (730) Innehaver: Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd, Bridgetown, BB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 36: Ledelse og administrasjon, salg og utleie av boliger/leiligheter, ledelse og administrasjon, salg og utleie av timeshare (andel i leilighet som disponeres en viss tid i året) og andre korttidseierskap og av andre eiendommer for overnattingsmuligheter, alle drevet og/ eller administrert av varemerkeeier, og/eller assosiert med eller direkte til varemerkeeiers hoteller og ferieeiendommer. KL. 42: Hotell-, fritids- og kurbadvirksomhet, hotellreservasjonsvirksomhet; restaurant-, catering- og bankettvirksomhet. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder, nemlig telekommunikasjonsutstyr eller datanettverksutstyr; innregistrerte dataprogrammer, nemlig programvare for bruk i telekommunikasjon eller datanettverk; datamaskiner og databehandlingsapparater; instruksjons- og undervisningsmateriell eller -manualer registrert på dataprogramvare tilgjengelig direktekoplet fra en database eller tilgjengelig på databærere; deler, komponenter, tilbehør, reservedeler og utstyr til alle de forannevnte varer. KL. 16: Trykte publikasjoner, nemlig instruksjons- og undervisningsmateriell, manualer. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester; databaserte kommunikasjonstjenester; informasjon vedrørende telekommunikasjon og databasert kommunikasjon. KL. 42: Programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utleie av tilgangstid ved bruk av en database, nemlig tilhåndeholdelse av informasjon direktekoplet fra en database ved hjelp av websider på globalt datanettverk; konsulenttjenester på områdene for telekommunikasjon, databasert kommunikasjon eller dataprogrammer. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ROBOVISION (730) Innehaver: Robert Bosch AS, Trollåsveien 8, 1411 Kolbotn, NO (730) Innehaver: Robert Bosch AS, Trollåsveien 8, 1411 Kolbotn, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utleie av apparater og instrumenter til tidsregistrering samt utleie av informasjons- og lystavler til utdannelses- og undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer samt til opplysnings- og nyhetsformidling. (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelérvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utleie av apparater og instrumenter til tidsregistrering samt utleie av informasjons- og lystavler til utdannelses- og undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportsarrangementer og kulturelle arrangementer samt til opplysnings- og nyhetsformidling. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MINIT SECURITY (730) Innehaver: Merchandising International SA, Genève, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Nøkler; nøkkelringer; låser; låsebolter; fjærlåser; låser for vesker; låser for kjøretøyer; polstrede låser; stenger for metallister; bokser; boksefestere; sikkerhetsskap; sikkerhetsbokser; sikkerhetsbokser for penger; kister; containere; gjerder; beskyttelseslister; alle forannevnte varer laget helt eller hovedsakelig av metall og deres legeringer. KL. 9: Alarmer; brannalarmer; elektriske brannklokker; varselutstyr inkludert bjeller, klokker; brummeapparater eller sirener; sirener; lydalarmer; elektriske brummere; elektriske dørklokker; elektriske låser; røkdetektorer; dørlukkere; døråpnere; kikkehull for dører; tyverialarmer; utstyr for intern-tv; anti-inntrenger utstyr; anti-tyveri varselapparater. KL. 12: Alarmutstyr for kjøretøyer. KL. 20: Bolter, ikke av metall; låser, ikke av metall. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av sikkerhetsutstyr; installasjon, vedlikehold og reparasjon av alarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av tyverialarmer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av safer (sikkerhetsskap); installasjon, vedlikehold og reparasjon av røkdetektorer; installasjon, vedlikehold og reparasjon av intern-tv-utstyr. KL. 40: Nøkkelsmedvirksomhet. (730) Innehaver: Norsk Celluloseisolasjon AS, Øyane, 6770 Nordfjordeid, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 17: Isolasjonsmaterialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FRESH GEAR (730) Innehaver: ZDTV, L.L.C., 650 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon av fjernsynsprogrammer; fjernsynsprogrammer og -serier. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; online-tjenester og databaser. (300) Prioritet: US, , 75433,673 US, , 75433,674 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZEXTRA (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Antibiotiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TYR (730) Innehaver: TYR Sport Inc, Huntington Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. (730) Innehaver: Scientific Learning Corp, 1995 University Avenue, Suite 400, Berkeley, CA 94704, US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Dataprogrammer, dataprogrammer for språkopplæring av barn med lærevansker. KL. 10: Medisinske apparater, instrumenter og utstyr (ikke opptatt i andre klasser). KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; undervisningstjenester i forbindelse med språkopplæring av barn med lærevansker; opplæringstjenester for instruktører for språkopplæring av barn med lærevansker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: COSMOPOLITAN (730) Innehaver: Hearst Communications Inc, 959 Eighth Avenue, New York, NY 10019, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; håndvesker, fritidsbager og -vesker; pengepunger, lommebøker; handlenett, handlebager; ryggsekker, sekker for fjellklatrere; trillebager og skipssekker. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEXIDET (730) Innehaver: Nitro Nobel AB, Gyttorp, S Nora, SE (730) Innehaver: De Longhi SpA, I Treviso, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 7: Bærbare blandere, mixmastere og blandere, matlagingsmaskiner, dampmaskiner, feiemaskiner, teppeog mokettvaskemaskiner, gulvvaskemaskiner, elektriske vindusvaskere, polermaskiner, fruktpresser og saftpresser; gulvvaskemaskiner, teppe- og mokettvaskemaskiner, elektriske vindusvaskere; deler til de forannevnte varer. KL. 9: Strykejern, strykesystemer; deler til de forannevnte varer. KL. 11: Varmepumper, mikrobølgeovner, komfyrer, stekepanner, griller, grillrister, brødristere, kaffemaskiner, ovner, kondisjonerere, luftkondisjoneringsvifter, avfuktningsapparater, faktingsanlegg, radiatorer, elektriske varmeapparater; deler; deler til de forannevnte varer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 13: Sprengstoff, tennmidler og tennsatser; skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler; fyrverkerisaker. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEXITSYSTEMET (730) Innehaver: Nitro Nobel AB, Gyttorp, S Nora, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 13: Sprengstoff, tennmidler og tennsatser; skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler; fyrverkerisaker. (300) Prioritet: SE, , (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: BrandMaker v/jarle Indrøy, Vågsalmenning 2, 5014 Bergen, NO KL. 29: Fiskeprodukter, fiskemat, fiskefileter. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TEXIT (730) Innehaver: Nitro Nobel AB, Gyttorp, S Nora, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 13: Sprengstoff, tennmidler og tennsatser; skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler; fyrverkerisaker. (300) Prioritet: SE, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZEPRO (730) Innehaver: Z-Lyften Produktion AB, Mossvägen 8, S Katrineholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 12: Bakgavlheiser for kjøretøyer og deler dertil. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Nidaros Foods AS, Nordlundv. 31, 7084 Heimdal, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7001 Trondheim KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til ARKITEKTGRUPPE. (730) Innehaver: J. Terje Eriksen, Huvikvn. 26, 3222 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Arkitekter. (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Tele- og datainnretninger og -apparater for å effektuere markeds- og møteplasser samt sending og mottagelse av lyd-, bilde- og datasignaler. KL. 35: Innmating, lagring, bearbeidelse og fremlegging av opplysninger i lokale og globale nettverk; lagring og fremlegging av signaler/data vekselvis i data- og telesystemer; annonse- og reklamevirksomhet vedrørende annonser på internasjonale nettverk; datamaskinbasert lagring og/eller fremlegging av datamaskinbasert informasjon; registerhåndtering og sammenstilling av online datamaskinbasert informasjon. KL. 36: Arrangering av innsamlinger av løsøre og forbruksvarer for ikke-kommersiell bruk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, blant annet datastøttede overføring av informasjon mellom databaser og brukerapparater; elektronisk post; overføringer, og sending av signaler mellom data- og telesystemer, herunder inklusiv apparater for fremskaffelse av møte- og markedsplasser i data- og telesystemer; viderebefordring av on-line datamskinbasert informasjon; tjenester vedrørende adkomst til datanett. KL. 42: Åpning og brukerrett til databaseinformasjon; fremstilling og bearbeidelse av layouter til systematiske arbeids- og vareveiledninger i datamaskinbasert form, utvikling og åpning av brukerrett og adkomst til dataprogrammer; dataprogrammering; utarbeidelse og åpning av brukerrett og adkomst til programmer for å muliggjøre anvendelse av intelligent elektronisk dokumentasjon samt programmering og dataprogrammeringstjenester i tilknytning til kommunikasjonsnett for overføring av data; datamaskinbasert kontaktformidling. (300) Prioritet: SE, ,

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PERFUMEFINDER (730) Innehaver: Eivis AS, Postboks 1, 7201 Kyrksæterøra, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7001 Trondheim (730) Innehaver: Telia AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Tele- og datainnretninger og -apparater for å effektuere markeds- og møteplasser samt sending og mottagelse av lyd-, bilde- og datasignaler. KL. 35: Innmating, lagring, bearbeidelse og fremlegging av opplysninger i lokale og globale nettverk; lagring og fremlegging av signaler/data vekselvis i data- og telesystemer; annonse- og reklamevirksomhet vedrørende annonser på internasjonale nettverk; datamaskinbasert lagring og/eller fremlegging av datamaskinbasert informasjon; registerhåndtering og sammenstilling av online datamaskinbasert informasjon. KL. 36: Arrangering av innsamlinger av løsøre og forbruksvarer for ikke-kommersiell bruk. KL. 38: Telekommunikasjonstjenester, blant annet datastøttede overføring av informasjon mellom databaser og brukerapparater; elektronisk post; overføringer og sending av signaler mellom data- og telesystemer, herunder apparater for fremskaffelse av møte- og markedsplasser i data- og telesystemer; viderebefordring av on-line datamaskinbasert informasjon; tjenester vedrørende adkomst til datanett. KL. 42: Åpning og brukerrett til databaseinformasjon; fremstilling og bearbeidelse av layouter til systematiske arbeids- og vareveiledninger i datamaskinbasert form, utvikling og åpning av brukerrett og adkomst til dataprogrammer; dataprogrammering; utarbeidelse og åpning av brukerrett og adkomst til programmer for å muliggjøre anvendelse av intelligent elektronisk dokumentasjon samt programmering og dataprogrammeringstjenester i tilknytning til kommunikasjonsnett for overføring av data; datamaskinbasert kontaktformidling. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edbprogrammering; tegning (industridesign); teknisk konsulentvirksomhet; teknisk tegning; emballasjedesign; industrielt design; industriell formgivning; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); analyser av datasystemer; design og utvikling av dataprogrammer, - systemer og -nettverk; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende dataprogrammer, globale nettverk, og datanettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av datanettverk og dataprogramvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (300) Prioritet: SE, ,

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Miljø-Kemi, Dansk Miljø Center AS, Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, DK (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: Kjemiske analyser, herunder laboratorieanalyser vedrørende innemiljø, luft- og jordforurensing, grunnvann, oljeinnstallasjoner til havs og materialer; faglige- og tekniske konsultasjoner; miljøvernrådgivning, samt rådgivning vedrørende inneklima, luft- og jordforurensning, grunnvann, oljeinstallasjoner til havs, og materialer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VOL (730) Innehaver: Imex AS, Strandgt. 35, 8400 Sortland, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 42: EDB-programmering; datatjenester i form av utarbeidelse, design, datavirksomhet, nemlig anskaffelse av demografisk informasjon; konsultasjonsvirksomhet, utviklingstjenester innen dataområdet, programmeringstjenester og distribusjonstjenester innen dataområdet, datoriserte databehandlingstjenester, utarbeidelse og design av hjemmesider eller WEB sider for et globalt datanettverk. (730) Innehaver: AC Properties BV, Apollolaan 150, NL-1077 BG Amsterdam, NL (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7001 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort, trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; design av dataprogrammer og EDB-programmering; rådgiving og konsultasjon vedrørende computere og dataprogrammer; utleie av computere og dataprogrammer, ajourføring av dataprogrammer, utleie av tilgangstid til computer databaser; profesjonell rådgiving og konsultasjon, ikke om forretninger; teknisk bistand og rådgiving tjenester; kvalitetskontroll; grafisk design; teknisk forskning; meglings- og forhandlingstjenester; tilveiebringelse av informasjon vedrørende informasjonsteknologi i forbindelse med forretningsrådgiving; tilveiebringelse av informasjon vedrørende informasjonsteknologi; tilveiebringelse av informasjon og rådgivingstjenester med hensyn til kvalitet, bruk og anvendelse av datamaskiner, computer systemer og datanettverksløsninger; design av computer systemer og 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 rådgiving tjenester; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske databaser; utvikling av programvare og programmering, grafisk design, forannevnte vedrørende utvikling av computer landskap og beliggenheter; EDB programmering, utvikling og teknikk; forvaltning av computer prosjekt; computer metodologisk forskning og computer metodologisk utvikling; teknisk forskning; forberedelse av teknisk-faglige rapporter; systemanalyse; bestemmelse av kapasitet av data og telekommunikasjons nettverk; installasjon, iverksettelse, vedlikehold og reparasjon av programvare, også for computer systemer og computer nettverk, programvare og produktutvikling for undervisningsøyemed; databasetjenester som inneholder informasjon vedrørende informasjonsteknologi, også med hensyn til kvalitet, bruk og anvendelse av computer hardware og programvare; informasjon og rådgiving tjenester vedrørende de forannevnte angitte tjenester; profesjonell rådgiving relatert til tjenester innbefattet i klassene 37 og 41. (300) Prioritet: BX, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TWISTHALER (730) Innehaver: Schering-Plough Ltd, Topferstrasse 5, CH-6004 Lucerne, CH (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Medisinske innretninger for farmasøytiske og veterinære produkter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Feather Safety Razor Co Ltd, Kita-ku, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære instrumenter og apparater herunder; mikrotomer, (utskiftbare) blader dertil, obduksjonskniver, (utskiftbare) blader dertil, kniver for operasjoner/inngrep i hjernen, (utskiftbare) blader dertil, trimme-, skjære- og klippekniver, (utskiftbare) blader dertil, disseksjonskniver, (utskiftbare) blader dertil, skalpeller, blodlansetter, kirurgiske sakser, snittbandasjer, bladfjernere, dermatomer, spatler, tenger, pinsetter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MARQUÉS DE LAULA (730) Innehaver: Bodegas Y Bebidas SA, San Sebastian, ES (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SELENTIA (730) Innehaver: Bodegas Y Bebidas SA, San Sebastian, ES (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: YSIOS (730) Innehaver: Bodegas Y Bebidas SA, San Sebastian, ES (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl); viner. (730) Innehaver: Gallaher Ltd, Weybridge, Surrey, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 34: Tobakk (foredlet eller ikke foredlet); substanser for røking solgt separat eller blandet med tobakk, ikke for medisinsk eller helbredende formål; snus; artikler for røkere; sigarettpapir, sigarettmunnstykker, sigarettpapir, sigarettpapirhylser og fyrstikker. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MEGAMARS (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. 21

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 33 2000.08.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 24 2000.06.13 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 52 1999.12.27 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 22.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 30 26.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 31.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende Patentstyret mot nytt årtusen - vi tar i bruk nye saksbehandlingsverktøy til fordel for kunder, brukere og medarbeidere. I den forbindelse

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 50 2001.12.10 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 36/06-2006.09.04 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 36/06-2006.09.04 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 15 06.04.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer