Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr Søknadsnr Overprøvingssak nr.: TMADM Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430 Ås Fullmektig: Kravstiller: Fullmektig: Advokat Helge Heggen Brørby, Storgt. 35, 2750 Gran Ludo Group AS, Hardangerveien 21, 5225 Nesttun (tidl. Ludo AS, Statsminister Michelsens vei 38, 5231 Paradis (tidl. Ludo AS, Postboks 2916 Solli, 0230 Oslo) Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 Oslo (tidl. fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. februar 2011, hvorved innkommet krav etter varemerkelovens 37 om administrativ sletting av det kombinerte merket LUDO café fra varemerkeregisteret ble besluttet tatt til følge. Utskrift av Første avdelings avgjørelsesprotokoll ble oversendt partenes respektive fullmektiger samme dag. Søknaden om registrering av det kombinerte merket LUDO café som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 31. mars Reg. nr ( )

2 Annen avd. sak nr Merket ble besluttet registrert den 24. august 2000, og deretter kunngjort i Norsk Varemerketidene nr. 38/2000, på side 17, med publiseringsdato mandag 18. september 2000, og med følgende varefortegnelse: Klasse 16: Klasse 20: Klasse 21: Klasse 24: Klasse 28: Klasse 30: Klasse 35: Klasse 42: Servietter, postkort, bordduker av papir. Bord, stoler, puter. Kaffekopper. Duker. Leker. Kaffe konditorvarer, kaker. Bistand ved ledelse av bedrifter, annonsevirksomhet, konsulentvirksomhet. Cafévirksomhet, konsulentvirksomhet. Krav om fornyelse av varemerket ble mottatt av Patentstyret den 28. mai 2010, og fornyelsesgebyret ble innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 27. mai Den 20. august 2010 leverte Onsagers AS, Oslo, på vegne av Ludo AS, Oslo, inn krav til Patentstyret om administrativ sletting av varemerket LUDO café fra varemerkeregisteret, begrunnet i registreringshavers manglende oppfyllelse av bruksplikten, jf. varemerkelovens 37. Kravet fra Ludo AS var begrunnet med at undersøkelser i markedet, samt opplysninger gitt av innehaver selv, indikerer at merket ikke har vært i bruk slik loven krever. Bakgrunnen for kravets innlevering var at Patentstyret under behandlingen av Ludo AS' egen søknad om å få registrert det nedenfor gjengitte kombinerte merket LUDO som varemerke, av eget tiltak motholdt det tidligere registrerte kombinerte merket LUDO café, reg. nr , som delvis registreringshindrende. [Søknaden om registrering av det kombinerte merket LUDO ble den 18. oktober 2011 besluttet registrert under nr , for nærmere angitte varer og tjenester i klassene 9, 18, 28, 30, 32, 35, 38, 39, 41, 42 og 43. Den komplette vare- og tjenestefortegnelsen er gjengitt nedenfor.] Reg. nr ( )

3 Annen avd. sak nr Melding om det innkomne kravet om administrativ sletting av merket LUDO café ble kunngjort i Norsk Varemerketidende nr. 35/2010, på side 106, med publiseringsdato mandag den 30. august * * * Med hensyn til partenes anførsler og argumentasjon for Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 23. februar 2011 hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: En registrering av et varemerke skal helt eller delvis slettes ved administrativ overprøving etter 38 til 40 hvis merkehaveren ikke innen fem år fra den dagen da endelig avgjørelse om registrering av merket ble truffet, har tatt merket i reell bruk her i riket for de varer eller tjenester det er registrert for, eller hvis bruken har vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven 37. Kravstillers fullmektig har anført at det registrerte merket ikke er tatt i bruk slik loven krever og at det dermed skal slettes etter varemerkeloven 37. Kravstiller har foretatt undersøkelser vedrørende mulig bruk av merket i markedet, men ikke funnet noe bevis på at merket faktisk er i bruk. Fullmektigen hevder at innehaver, i forbindelse med en samtykkeforespørsel, opplyste per telefon at merket ikke har vært benyttet i en periode på åtte år (i kravstillers brev av 13. august 2010 til innehaver står det over fem år ). Innehavers fullmektig anfører at merket har vært i bruk og at innehaver i perioden siden merket ble registrert hele tiden har videreutviklet sitt LUDO-prosjekt. Fullmektigen tilbakeviser påstanden om at innehaver har innrømmet manglende bruk. Patentstyret har følgende bemerkninger i forhold til krav om slettelse av det registrerte merket. Før vi kan vurdere om det aktuelle merket er tatt i reell bruk, må den relevante perioden for vurderingen fastslås. Relevant periode for vurderingen: Innehavers merke ble kunngjort 18. september 2000 i Norsk varemerketidende. Det ble ikke innlevert noen innsigelse mot denne registreringen og brukspliktperioden begynte dermed å løpe 18. november 2000, jf. Ot. prp. nr. 98 ( ) s. 68. Krav om administrativ overprøving kom inn til Patentstyret 20. august 2010, og eventuell bruk må vurderes frem til dette tidspunkt. Til dette foreligger det en begrensing. Det skal uansett ikke tas hensyn til bruk av merket de siste tre månedene før inngivelse av krav om administrativ overprøving, hvis forberedelser til denne bruken først er innledet etter at innehaver fikk kjennskap til at kravet kunne bli fremsatt, jf.

4 Annen avd. sak nr varemerkeloven 37 tredje ledd annet punktum. Kravstiller har i brev av 13. august 2010 antydet at søksmål eller krav om administrativ overprøving vil kunne bli en aktualitet. Patentstyret kan ikke se av sakens dokumentasjon, at innehaver har igangsatt noe bruk, eller forberedelser til bruk, i perioden 13. august 2010 til 20. august Sakens problemstilling blir om innehaver har startet eller gjenopptatt bruk av merket for varene og tjenestene i varefortegnelsen, i perioden fra innlevering av kravet og fem år tilbake i tid, dvs. 20. august 2010 til 20. august 2005, jf. varemerkeloven 37 tredje ledd første punktum. Hvis slik bruk ikke foreligger, har en eventuell tidligere bruk av merket før 20. august 2005, vært avbrutt i fem år i sammenheng, jf. varemerkeloven 37 første ledd første punktum. Reell bruk: Varemerkeloven 37 krever at innehaver har tatt det kombinerte merket LUDO café i reell bruk her i riket for de varer og tjenester det er registrert for. Det fremgår følgende av Ot. prp. nr. 98 ( ) s. 68: For at bruken skal ha vært reell, må varemerket ha blitt brukt for å skape eller bevare en markedsandel for de produkter eller tjenester det er snakk om, i motsetning til bare for å reservere rettighetene til varemerket, jf. EF-domstolens dommer 11. mars 2003 i sak C 40/01 Minimax og 27. januar 2004 i sak C 259/02 La Mer Technology, jf. også dommen 11. mai 2006 i sak C- 416/04 P Vitafruit. Reell bruk vil normalt være oppfylt i de tilfeller det rent faktisk har foreligget et tilbud om levering av varer og tjenester, som har vært identifisert gjennom bruk av varemerket. Ot. prp. nr. 72 ( ) s. 81 nevner "normal markedsføringsaktivitet innen den aktuelle bransjen", men det er antatt at markedsføringen kan ligge under gjennomsnittlig nivå. Det må uansett foreligge rimelig grunn til å anta at brukeren har hatt alvorlige intensjoner om å skape eller opprettholde et marked for produktene. Innehavers fullmektig har vedlagt ni bilag til støtte for påstanden om at merket er tatt i bruk. De relevante bilagene viser en CV (bilag 3), forespørsel, samt pizza-emballasje presentert for Orkla (bilag 4), kopi av notarialforretning på diverse produkter (bilag 5), kopi av en legeerklæring (bilag 6), bilde av show-room, samt plantegninger, postkort med frimerke (bilag 7), uttalelse av Pål Hansen (vedlegg 8) og e-poster fra personer som bekrefter kjennskap til innehaver og hennes virksomhet (vedlegg 9). De to første vedleggene viser kun at merket er registrert og fornyet, og er derfor ikke relevant for den videre vurderingen. Av den dokumentasjonen som er relevant i den aktuelle perioden er det opplyst at innehaver fra 2005 produserte LUDO Café t-skjorter som førte til en liten prøvekolleksjon. Det ble også laget et eget frimerke og kort, og det er tidligere produsert LUDO- duker og plakater. Det er derimot ikke dokumentert om noen kjøpte t-skjortene, eller hvor mange LUDO-kort med LUDOfrimerker som faktisk ble sendt. Det foreligger kun én bekreftelse på at Marit Vollan fikk med seg én LUDO-duk og noen plakater. Innehaver anfører selv at hun i 2007 tok i bruk én av skjortene og kom av denne grunn i kontakt med et par som ønsket å starte et spisested i Spania. Patentstyret kan ikke se at denne dokumentasjonen viser noe salg av de ovenfor nevnte varene eller omfanget av bruken av postkortene. Innehaver skal i perioden 2007 til 2008 ha utbedret et gammelt bygg på eiendommen sin til et show-room som ble kalt LUDO-huset. Bilag 7 viser bilder av både utsiden og innsiden av dette

5 Annen avd. sak nr rommet. På utsiden henger det et skilt som benevner rommet som Skattekista Gaver og interiør. På innsiden viser bildene bruken av det aktuelle merket på plakater, duker og bord. Denne bruken gir mer uttrykk av varemerkebruk for konseptutvikling for kafévirksomhet, enn som varemerkebruk for salg av varene og utøvelse av tjenestene i varefortegnelsen. Varemerket er ikke registrert for konseptutvikling av kafévirksomhet. Det er heller ikke opplyst, eller dokumentert, hvor mange besøkende som har vært i LUDO-huset. Heller ikke denne dokumentasjonen viser bruk av varemerket for varene og tjenestene som er angitt i varefortegnelsen. Patentstyret kan etter en helhetsvurdering ikke se at den ovenfor nevnte aktiviteten gir grunnlag for å fastslå at det foreligger en reell bruk av merket for varene og tjenestene i varefortegnelsen i perioden 2005 til Det er ikke levert inn noen dokumentasjon på salgstall, markedsføringskostnader, reklame, omtale i medier eller annen aktivitet som kan vise at merkebruken har kommet til uttrykk ovenfor gjennomsnittsforbruker. Selv om kravene til reell bruk skal settes relativt lavt, så er den dokumenterte bruken så minimal at den ikke kan sies å gi uttrykk for en normal markedsføringsaktivitet innen bransjen. Selv om det ble laget en prøvekolleksjon og postkort med frimerker i 2005, har vi ikke mottatt noe dokumentasjon for at disse t-skjortene er blitt solgt eller hvor mange kort som er blitt sendt i de påfølgende fem år. Heller ikke hjemmesiden er tatt i bruk i denne perioden. Aktiviteten knyttet til varemerket i denne perioden bærer preg av fortsatt å være på stadiet for forberedelser eller planlegging, uten særlig, om noen, fremdrift. Vi kan derfor ikke se at merket er tatt i bruk i overensstemmelse med varemerkets grunnleggende funksjon som er å garantere varenes og tjenestene opprinnelse, med henblikk på å skape eller bevare en markedsandel, jf. EU-domstolen sak nr. C-40/01, Ansul AB, premiss 43. Det kan heller ikke legges vekt på uttalelsen fra Pål Hansen, da denne kun bekrefter at produktet hele tiden har vært under utvikling. Det antas at produktet det henvises til er konseptutviklingen. Denne tjenesten inngår som nevnt ikke i varefortegnelsen i denne registreringen. Det samme gjelder uttalelsen fra Margit Sonja Skipperø som selv viser til innehavers LUDO- konsept. Rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen: Et varemerke skal likevel ikke slettes hvis det foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen, jf. varemerkeloven 37 første ledd annet punktum. Det eneste forhold i denne saken som kan falle inn under dette unntaket, er de store helseplagene til innehaver. Som legeattesten viser, var innehaver sykmeldt i hele Da sykdomsperioden ligger utenfor den relevante perioden som fastslått ovenfor, kan vi ikke se at det foreligger rimelig grunn for unnlatelsen eller avbrytelsen. Virkningstidspunkt: En endelig avgjørelse om å slette en registrering har virkning fra tidspunktet da krav om sletting ble innlevert til Patentstyret, jf. varemerkeloven 44 annet ledd. I denne saken vil endelig avgjørelse ha virkning fra 20. august Utfallet vil bli ført inn i registeret og kunngjort i Norsk varemerketidende etter klagefristens utløp, jf. varemerkeloven 47. Konkusjon: Patentstyret har kommet til at registrering nr , det kombinerte merket LUDO Café, skal slettes på grunn av manglende bruk, jf. varemerkeloven 37. Beslutning: Registreringen slettes i sin helhet, jf. varemerkeloven 37."

6 Annen avd. sak nr Registreringshavers begrunnede klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse innkom rettidig den 15. april I klagen uttaler registreringshavers fullmektig: "KLAGE PÅ AVGJØRELSE OM SLETTING AV VAREMERKE PGA MANGLENDE BRUK. Det vises til Patentstyrets avgjørelse av om sletting av det kombinerte varemerket LUDO café med registreringsnummer Det klages herved over Patentstyrets avgjørelse om å slette det kombinerte varemerket LUDO café. Klagefristen er Klagen er sendt innen fristen. Klagen begrunner seg i det vesentlige på følgende: Ved innsending av dokumentasjonen og opplysninger for den administrative overprøvingen kom det ikke tydelig nok frem at Solveig Irene Heggen fikk innvilget 100 % uførpensjon i 2002/2003, jfr. vedlagte brev fra Fylkestrygdekontoret av hvor det fremgår at Heggen fikk innvilget uførepensjon etter en uføregrad på 100 % fra Solveig Heggen mener følgelig hun har hatt rimelig grunn for at det, slik det hevdes, evt. har vært en relativt liten aktivitet i perioden etter at hun fikk innvilget uførepensjon. Det vises til varemerkelovens 37, første ledd, annet pkt. Sykdomsperioden har vært i den relevante perioden og følgelig mener hun at det er grunnen og at det er en god og rimelig grunn for den aktivitet og det arbeidet hun har utført med LUDO café. Uførheten ble innvilget som følge av artrose (slitasjegikt) i hender, tær og nakke. Som følge av dette fikk hun også nerveproblemer med påfølgende sykehusopphold. Denne situasjonen og hennes helsetilstand førte naturlig nok til at hennes initiativ og muligheter til stor aktivitet ble svært begrenset i den perioden som har vært. Sykdom og flere sykehusopphold, samt nedleggelse av hennes firma, er en årsak til beskrevet aktivitetsnivå vedr. LUDO café. Hun har blitt bedre av sine helseplager som følge av alternativ behandling og total omlegging av kostholdet. Hun mener at dette vil gjøre henne bedre i stand til å arbeide mer med LUDO cafe fremover. I forbindelse med at hennes helse er betydelig bedret, så kan i denne forbindelse påpekes at hun arbeider med et LUDO café konsept som er melk og glutenfritt. Ytterligere dokumentasjon på hennes sykdom kan fremskaffes dersom det er ønskelig. Det kan videre påpekes følgende:

7 Annen avd. sak nr T-skjorter: En prøvekolleksjon på 10 stk T-skjorter med forskjellige motiver. Alle T-skjortene ble delt ut til bekjente som markedsføring i perioden Har ikke mer dokumentasjon enn det som ble presentert før. Prospektkort: ca. 100 stk. Har ingen videre dokumentasjon for denne opplysningen. Frimerker: ca. 300 stk. er blitt brukt i denne perioden. Antall besøkende i show-room. Grovt regnet ca. 100 personer har vært innom. Har ingen dokumentasjon på disse opplysningene. Skattekista gave og interiør er en forretning på Hadeland som ikke har noe med Solveig Heggens show-room å gjøre. De har skaffet seg 2 LUDO café-bord i sin kaffekrok. Ordet konsept og konseptutvikling har blitt brukt i brev fra Heggens bekjentskaper. Alle er designere og fagfolk innen design og interiør og har oppfattet arbeidet med LUDO café som et konsept. Det har selvfølgelig vært en utvikling i perioden på design av bord, stoler, T-skjorter osv. Varemerket har ikke endret seg siden innleveringen i 1999, men det har vært en variasjon og utvikling i farger, størrelse osv. Prinsipalt hevder Solveig Heggen at bruken av varemerket LUDO har vært tilstrekkelig til at det tilfredsstiller kravet til bruk. Subsidiært mener Solveig Heggen at dersom man skulle komme til at bruken ikke har vært tilstrekkelig, så har det hatt sin grunn i hennes sykdom og uførhet og dermed er det en rimelig grunn til at bruken evt. kan sies å ha vært relativt liten. Det tas alminnelig forbehold om ytterligere anførsler og bevis." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert rettidig innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 20. mai Ved brev av 10. juni 2011 ble kravstillers fullmektig oversendt gjenpart av registreringshavers klage, med frist til mandag den 12. september 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Patentstyret mottok den 15. september 2011 brev fra kravstillers tidligere fullmektig, Onsagers AS, med informasjon om at denne nedlegger fullmektigvervet i nærværende sak for Patentstyrets Annen avdeling. Ludo AS ble ved brev av 22. september 2011 oversendt gjenpart av registreringshavers klage, med frist til onsdag 5. oktober 2011 med innsendelse av en eventuell imøtegåelse. Det var ikke innkommet noe svar fra kravstiller ved svarfristens utløp den 5. oktober 2011.

8 Annen avd. sak nr Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. varemerkelovens 50 og 51 annet ledd, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klage til Annen avdeling av 15. april Den 12. oktober 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 23. februar Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. * * * Den 4. oktober 2011 innkom melding til Patentstyret om at Bing Hodneland advokatselskap DA, Postboks 775 Sentrum, 0106 Oslo, er oppnevnt som ny fullmektig i kravstillers to varemerkeregistreringer nr og Den nye fullmektigen er innført i varemerkeregisteret den 27. oktober 2011, og melding om overtagelsen er kunngjort i Norsk varemerketidende nr. 45/2011, side 108, med publiseringsdato 7. november Den 11. oktober 2011 innkom melding til Patentstyret om at registreringer nr og er overdratt fra Ludo AS, Statsminister Michelsens vei 38, 5231 Paradis, til Ludo Group AS, Hardangerveien 21, 5225 Nesttun. Overdragelsen er innført i varemerkeregisteret den 27. oktober Samme dag, den 11. oktober 2011, sender kravstillers nye fullmektig inn en ny begrenset / presisert vare- og tjenestefortegnelsen i søknad nr , i samsvar med Patentstyrets forslag i brev av 3. november Kravstillers kombinerte merket LUDO ble besluttet registrert med den nye varefortegnelsen den 18. oktober 2011, under reg. nr Merket ble deretter kunngjort i Norsk Varemerketidene nr. 43/2011, på side 27, med publiseringsdato mandag den 24. oktober 2011, med følgende kombinerte vare- og tjenestefortegnelsen: Klasse 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater;

9 Annen avd. sak nr Klasse 18: Klasse 28: Klasse 30: Klasse 32: Klasse 35: Klasse 38: Klasse 39: Klasse 41: Klasse 42: Klasse 43: kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; mobiltelefoner. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. Sukker, ris, tapioka, sago; mel og næringsmidler av korn; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; slag av abonnementer; salg av gaveartikler; salg av klær; salg av interiørartikler; salg av husholdningsartikler; oppstilling, for andre, av varer nevnt i de foregående klasser slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene, slike tjenester fremskaffet i utsalgssteder, gjennom postordekataloger eller gjennom elektroniske medier. Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefontjenester. Transportvirksomhet; organisering av reiser; frembringelse av informasjon om reiser eller transport av varer utført av meglere eller reisebyrå; frembringelse av opplysninger om priser for reiser eller transport av varer, rutetider og transportområder. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Midlertidig innlosjering. * * * Den 9. november 2012, foranlediget av telefonforespørsel fra Patentstyrets Annen avdelings sekretariat om begjæringen om opphevelse av merket LUDO café ønskes opprettholdt etter at kravstillers eget merke LUDO nå er blitt registrert, innkom følgende e-post fra kravstillers fullmektig: "Viser til telefonsamtale mandag og i dag Vi bekrefter at krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering med dette trekkes i sin helhet." Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er enig med Første avdeling i at vilkårene for sletting av det kombinerte varemerket LUDO café var til stede da avgjørelsen ble truffet.

10 Annen avd. sak nr Slik Annen avdeling ser det, har klageren ikke sannsynliggjort at det har funnet sted en reell bruk av varemerket. De opplysninger som er gitt, er beheftet med betydelig usikkerhet, og kan under enhver omstendighet ikke anses som tilstrekkelige for å underbygge at det knytter seg reelle merkantile interesser til varemerket. Klageren kan heller ikke høres med at det forelå rimelig grunn for unnlatelsen av å bruke varemerket. Når bruken av et varemerke hindres av sykdom som ikke er midlertidig, må det kreves at innehaveren gjør anstrengelser for å ta varemerket i bruk på alternative måter, jf. Oslo tingretts dom i sak nr TVI-OTIR/07. Det er ikke dokumentert eller sannsynliggjort at innehaveren har gjort slike anstrengelser i det foreliggende tilfellet. Etter at Første avdelings avgjørelse ble truffet, har imidlertid klagemotparten, Ludo Group AS, den 9. november 2012 frafalt kravet om sletting. Et krav om sletting som følge av manglende bruk, er dispositivt, jf. Rt s. 1596, og Annen avdeling er derfor bundet av klagemotpartens frafallelse. Ettersom det i den foreliggende sak ikke lenger er grunnlag for å slette registreringen, må Første avdelings avgjørelse bli å oppheve. Avgjørelsen er truffet i medhold av styrelovens 5 første ledd annet punktum. Det avsies slik kjennelse: Første avdelings avgjørelse oppheves. Are Stenvik (sign.)

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 4. august 1998 inn ordmerket, CHRISTIANIA-ØL for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7878 Reg.nr. 230 945 Søknadsnr. 2005 02906 Søker / innehaver: Anne Aamodt AS, Otervegen 11, 2211 Kongsvinger Fullmektig: (Advokatfirmaet Simonsen DA, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 23. juni 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8047 Reg. nr. 245 526 Søknadsnr. 2008 01878 Søker / innehaver: Jack Daniel's Properties Inc, San Rafael, California, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 10. november 1998 inn det kombinerte merket, for registrering, med Onsagers AS,

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 5. oktober 2007, omfattet opprinnelig følgende varer og tjenester i klassene 9, 38 og 42: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8083 Patentstyrets ref. nr. OP 2010/00076 Søknad. nr. 200711935 Søker: Electronic Charts Centre AS, Postboks 60, 4001 Stavanger Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr.: TMADM0000088 Varemerke: ULLUNGEN Registreringsnr.: 224222 Saks nr.: 200308843 Innehaver: Janusfabrikken AS Fullmektig: Kravstiller: Klagefrist:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr.: Reg. nr. Varemerkesøknad nr. Søker: Fullmektig: 7803 217 235 2002 02664 Kaffehuset Friele AS, Bergen Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14.

Detaljer

PROTOKOLL. "51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers"

PROTOKOLL. 51.874 Engrosh. med mask. og utstyr til handel, transp. og tjen.yting ellers Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7773 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2006 070 Begjæringen gjelder: Norsk Gjenvinning AS, Trondheim Foretakets org. nr. 990 149 208 Fullmektig: Advokat Ulrik A.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 4. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8023 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 051 Begjæringen gjelder: Ad Fontes Medier AS, Grubbegata 4 6, 0179 Oslo Foretakets org. nr. 985 306 524 Fullmektig: Advokatfirmaet

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Øystein Solli Advokatfirmaet Eide & Co. WeSubsea AS Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers

17/ desember Øystein Solli Advokatfirmaet Eide & Co. WeSubsea AS Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers WESUBAVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00095 15. desember 2017 Klager: Representert ved: Øystein Solli Advokatfirmaet Eide & Co. Innklagede: Representert ved: WeSubsea AS Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers Klagenemnda

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Carpark AB, Stockholm, Sverige Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7638 Varemerkesøknad nr. 2003 00340 Søker: Carpark AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200302167 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd.sak nr. 7613 Varemerkesøknad nr. 2003 02167 Søker: Kraftinor AS, Narvik Fullmektig: Acapo AS, Bergen (tidl. Actio-Lassen AS, Bergen) Annen avdelings avgjørelse av 12.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7869 Reg. nr. 236 021 Søknadsnr. 2006 04981 Søker: Spar Kjøp AS, Postboks 7303, 5020 Bergen Innsiger: Bosch Textil GmbH, Gronau, Tyskland Fullmektig: Acapo AS,

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse

Patentstyrets avgjørelse av 10. juni 2014 innsigelse Vår ref.: OP2012/00155 Registreringsnr.: 262799 Saksnr.: 201108164 Varemerke: The thief Innehaver: LASSE RØSSLAND Innehavers fullmektig: Advokatfirma Ræder DA Innsiger: Nordic Choice Hotels AS Innsigers

Detaljer

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

16/ september OY Hartwall AB Onsagers AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 16/00007 15. september 2017 Klager: Representert ved: The Citrus Division of the Plant Production and Marketing Board Acapo AS Innklagede: Representert ved: OY Hartwall AB Onsagers

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknad om registrering av merket ble innlevert til Patentstyret den 5. september 2003, med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8033 (tidl. 7720) Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Tenden Advokatfirma ANS, Postboks 423, 3201 Sandefjord (tidl. Bryn

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010

Annen. avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. juni 2010 avdeling Annen PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7744 Reg. nr. 229 118 Varemerkesøknad nr. 2004 12618 Søker / Innehaver: Trontek AS, Trondheim Innsiger: Jotron Electronics AS, Tjodalyng Fullmektig: Norsk Patentbyrå

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7799 Søknadsnr. 2005 06310 Søker: STI-Tool AB, Hyssna, Sverige Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving

Patentstyrets avgjørelse av 2015.03.20 administrativ overprøving AVGJØRELSE Vår ref.: OP2014/00485 Registreringsnr..: 083756 Søknadsnr.: Design: 20120786 Babypose Innehaver: Hilde J Widding Innehavers fullmektig: Kravstiller: Easygrow AS Kravstillers fullmektig: Bull

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7884 Patentsøknad nr. 2007 0393 Publ. nr. WO/05/124793 PCT-søknad nr. PCT/JP05/02412 Søker: Sumitomo Electric Industries Ltd., 5-33, Kitahama 4-chome, Chuo-ku,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7911 Reg. nr. 231503 Søknad nr. 200412131 Innehaver: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, CA94043 Mountain View, California, USA Fullmektig: Føyen Advokatfirma

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 29. august 1969 inn det kombinerte merket, for registrering, med Dr. ing. K.O.

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7720 Varemerkesøknad nr. 2003 08302 Søker: Norsk Tipping AS, Hamar Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2008 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket

PROTOKOLL. Under behandlingen av søknaden i Patentstyrets 1. avdeling ble anført at ordmerket Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7893 Søknad. nr. 2005 04335 Innehaver: Sigurd Li, Postboks 472, 1601 Fredrikstad Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 8.

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Overprøvingsnr: TMADM0000065 Deres ref.: Ole Marthon Granberg Varemerke: (figurmerke) Registreringsnr: 255424 Sønadsnr.: Innehaver: 200905949 Granberg

Detaljer

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer:

PROTOKOLL. Notifikasjonen fra WIPO av 13. desember 2007 om at Norge var utpekt som land merket ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8092 Int. reg. nr. 0851826 Nasj. ref. nr. 200715339 Registreringsdato: 2005.03.24 Etterf. utpekning: 2007.11.20 Notifikasjonsdato: 2007.12.13 Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7708 Reg. nr. 229 668 Varemerkesøknad nr. 2005 01513 Søker: Unicus Data AS, Molde Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Innsiger: Norges Olympiske Komité, Rud Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7668 Patentstyrets ref. nr. OP 2006/00063 Reg. nr. 0820401 Søknad nr. 200403186 Int. reg. dato: 2003.12.23 Prioritet: 2003.10.31 (740522 BX) Registreringshaver:

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket "RMIX" som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden om registrering av ordmerket RMIX som varemerke ble innlevert til Patentstyret den 26. mars 2008, med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8087 Reg. nr. 246551 Søknadsnr. 200803958 Registreringshaver: Noravind Strikkefabrikken på kaia AS, 9595 Sørvær Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum,

Detaljer

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering

Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Administrativ overprøving av varemerkeregistrering Patentstyret har truffet følgende: AVGJØRELSE Ringnes AS, Oslo, leverte 10. februar 1998 inn ordmerket, AS Schous Bryggeri for registrering, med Onsagers

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8007 Reg.nr. 246373 Søknadsnr. 200802899 Søker / innehaver: Ocean Nutrition Canada Ltd, 101 Research Drive, NSB2Y4T6 Dartmouth, Nova Scotia, Canada Fullmektig:

Detaljer

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS

17/ november [Representant] Reckitt & Colman (Overseas) Limited Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00181 15. november 2017 Klager: Representert ved: [Klager] Karo Pharma AS [Representant] Protector Intellectual Property Consultants AS Innklaget: Representert ved: Reckitt & Colman

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7690 Reg. nr. 224 131 Søknad nr. 2002 02909 Innehaver: Firmenich SA, Genève, Sveits Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo Innsiger: Pharma Nord ApS, Vejle, Danmark

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 2. mai 2008; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7970 Reg.nr. 245188 Søknadsnr. 200801111 Registreringshaver: Tunework AS, Inkognitogata 2, 0258 Oslo, Norge Innsiger: Moods of Norway DA, Postboks 344, 6781

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755)

PROTOKOLL. Reg. nr. 247903 (200808755) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8185 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00117 Reg. nr. 247903 Søknads nr. 200808755 Registreringshaver: Pally Holland BV, Galvanibaan 12, 3439MG Nieuwegein, Nederland

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7922 Int. reg. nr. 899 328 Søknad nr. 2006 12097 Innehaver: Unilever N.V., Rotterdam, Nederland Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 24. april 2014 krav om administrativ overprøving

Patentstyrets avgjørelse av 24. april 2014 krav om administrativ overprøving AVGJØRELSE Vår ref.: OP 2014/00541 Registreringsnr.: 082327 Søknadsnr.: 20100044 Design: Pute Innehaver: Bjørn Jarle AS Fullmektig: Onsagers AS Kravstiller: Malba AS Patentstyrets avgjørelse av 24. april

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8130 Int. reg. nr. 0949754 Nasj. ref. nr. 200801510 Int. reg. dato: 2007.12.07 Prioritet: 2007.11.22 (VA 2007 04620 DK) Registreringshaver: Innovation Randers

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2016 administrativ overprøving

Patentstyrets avgjørelse av 7. desember 2016 administrativ overprøving Oslo, 7. desember 2016 Vår ref.: OP2016/00250 Registreringsnr.: 235098 Søknadsnr.: 200602224 Varemerke: SKAGEN Innehaver: SKAGEN AS Innehavers fullmektig: Bryn Aarflot AS Kravstiller: Skagen Eiendomsforvaltning

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7998 Varemerkesøknad nr. 200611258 Søknadsdato: 2007.05.21 Søker: Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode:

PROTOKOLL. Foretaket ble innført i Enhetsregistrert den 17. desember 2007, med følgende bransjeangivelse / næringskode: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7812 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 004 Begjæringen gjelder: Invenia Holding AS, Trondheim Foretakets org. nr. 991 982 612 Fullmektig: Advokatkontoret Nordenfjeldske

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8090 Reg. nr. 249333 Søknadsnr. 200812926 Registreringshaver: Hardangertun Eigedom AS, Hardangertun, 5780 Kinsarvik Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. november 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7868 Patentsøknad nr. 2008 0837 WIPO publ.nr.: WO/07/009441 PCT-nummer: PCT/DE06/01232 Søker: Rena Sondermaschinen GmbH, Gütenbach, Tyskland Fullmektig: Protector

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. oktober 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7902 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 034 Begjæringen gjelder: Aker mur og tre AS, Ivar Knutsons vei 42, 1161 Oslo Foretakets org. nr. 991 718 400 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse:

PROTOKOLL. Reg. nr. 193026 (19978517) Varemerket ble den 24. september 1998 besluttet registrert med følgende tjenestefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7200 Reg. nr. 193 026 Søknad nr. 1997 8517 Søker / Innehaver: Canal Digital Norge AS, Fornebu Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Innsiger: Canal +, SA, Paris,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. april 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7779 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 020 Begjæringen gjelder: Taimi s Adam & Eva Frisør AS, Bodø Foretakets org. nr. 988 768 669 Fullmektig: Øyvind J. Eidnes,

Detaljer

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester

PROTOKOLL. Merket er opprinnelig søkt registrert som kjennetegn for følgende varer og tjenester Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7993 Varemerkesøknad nr. 200603528 Søknadsdato: 2006.04.05 Søker: Bayer Schering Pharma AG, Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, Tyskland Fullmektig: Tandbergs

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7861 Reg. nr. 232 105 Søknadsnr. 2005 07097 Søker/Innehaver: La Baronia de Turis Coop V., Turis (Valencia), Spania Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116)

PROTOKOLL. Reg. nr. 206087 (200000116) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7324 Reg. nr. 206 087 Varemerkesøknad nr. 2000 00116 Innehaver: Sigrid T. Lindkjølen, Kongsberg (tidl. innehaver: Moscus AS, Slependen) Innsiger: BUM Equipment

Detaljer

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887

PROTOKOLL. Søkn. nr. 200307887 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7662 Søkn. nr. 2003 07887 Innehaver: Dynea OY, Helsingfors, Finland Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 26. februar 2008 Foreliggende

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7635 Søkn. nr. 2000 09716 Innehaver: Starbucks Corporation d/b/a Starbucks Coffee Co., Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk.

PROTOKOLL. Farmasøytiske og veterinærmedisinske preparater, kjemiske reagenser og diagnosepreparater til medisinsk eller veterinærmedisinsk bruk. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7724 Varemerkesøknad nr. 2004 11645 Søker: DakoCytomation Denmark A/S, Glostrup, Danmark Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7657 Int. reg. nr. 795 030 Nasj. ref. nr. 2003 01488 Innehaver: Wella AG, Darmstadt, Tyskland Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7877 Int. reg. nr. 0866794 Nasj. ref. nr. 200512812 Registreringshaver (tidl.): Siemssen Electronics GmbH, Harckesheyde 91-93, 22844 Norderstedt, Tyskland WIPO

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009. Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7942 Patentsøknad nr. 2004 5669 Søker: Keyvan Torkzad, Ålesund Fullmektig: Curo AS, Industriveien 5, 7080 Heimdal Annen avdelings avgjørelse av 14. desember

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8135 Varemerkesøknad nr. 200814913 Prioritet: 2008.11.26 - Sveits (64512/08) Søker: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, OH45202 Cincinnati,

Detaljer

Oslo, 2012.06.26. Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457 (20100303).

Oslo, 2012.06.26. Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457 (20100303). Oslo, 2012.06.26 Deres ref.: Reg. nr.: 082457 Søknadsnr: 20100303 Innehaver: Kjersti Prestkvern Krav om administrativ overprøving av designregistrering i henhold til designloven 25. Klagesak nr. 082457

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 10. september 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7647 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006031 Begjæringen gjelder: Arbor Holding AS, Kråkstad Foretakets org. nr. 989 138 944 Begjæring inngitt av: Arbor-Hattfjelldal

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7786 Søknad nr. 2004 08457 Søker: Electronics for Imaging Inc., Foster City, California, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 14. juni

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8167 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr. 0967683 Nasj. ref. nr. 200809089 Int. reg. dato: 2008.05.20 Prioritet 2007.11.23 (SE 2007/10042) Registreringshaver:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Petroleum Technology Company AS, Stavanger Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7730 Søknadsnr. 2005 09478 Innehaver: Petroleum Technology Company AS, Stavanger Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 7. november 2007

Detaljer

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester:

PROTOKOLL. Varemerkesøknad nr. 200613995. Merket er søkt registrert som kjennetegn for følgende tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7956 Varemerkesøknad nr. 2006 13995 Søknadsdato: 2006.12.01 Søker: Fullmektig: Ellos AB, Borås, Sverige ABC Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen a.s, Postboks

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904)

PROTOKOLL. Reg. nr. 243447 (200710904) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8036 Reg. nr. 243447 Søknadsnr. 200710904 Søker / innehaver: Chica AS, Helgerudgården, Rådmannhalmrastsvei 9, 1301 Sandvika Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS,

Detaljer

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

Magnic Innovations GmbH & Co. KG. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: 16/00144 Dato: 7. februar 2017 Klager: Representert ved: Magnic Innovations GmbH & Co. KG Onsagers AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. september 2006

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. september 2006 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7674 Int. reg. nr. 801 932 Nasj. ref. nr. 2003 07856 Innehaver: We Rock AB, Stockholm, Sverige Fullmektig: Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange, Oslo Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 20. april 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7828 Reg. nr. 232 767 Søknadsnr. 2005 09684 Søker/Innehaver: Cubus AS, Billingstad Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: B-Young A/S, Kolding, Danmark Fullmektig:

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

DOK-2015-46 fortumnett.no

DOK-2015-46 fortumnett.no DOK-2015-46 fortumnett.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-11-19 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-46 STIKKORD: Fortumnett.no, Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt

Detaljer

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719

PROTOKOLL. Søknad nr. 19979719 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7729 Varemerkesøknad nr. 1997 9719 Søker: Norengros AS, Oslo Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Foreliggende sak

Detaljer

PROTOKOLL. Utpekningen av Norge under ovennevnte internasjonale registrering omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Utpekningen av Norge under ovennevnte internasjonale registrering omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7606 Int. reg. nr. 735 579 D (tidl. 735 579) Nasj. ref. nr. 2007 02834 (tidl. 2000 08367) Innehaver: Spirits International NV te Rotterdam, Willemstad, Curaçao,

Detaljer

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7,

STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, DOK-2015-49 abus.no INSTANS: Domeneklagenemnda - vedtak DATO: 2015-12-09 DOKNR/PUBLISERT: DOK-2015-49 STIKKORD: abus.no/ Domeneforskriften 4 og 7, Norids regelverk pkt. 17.3 og vedlegg H punkt 1.3. SAMMENDRAG:

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 813560 (200311676) Nevnte varemerke er internasjonalt registrert med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7664 Int. reg. nr. 813 560 Nasj. ref. nr. 2003 11676 Innehaver: Supremo Shoes & Boots Handels GmbH, Pirmasens, Tyskland Innsiger: Wolverine Outdoors Inc., Rockford,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7842 Reg. nr. 230 452 Søknadsnr. 2005 02626 Søker / innehaver: Tequila Cuervo SA de CV, Tlaquepaque, Jalisco, Mexico Fullmektig: Acapo AS, Bergen Innsiger: Martell

Detaljer

PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter.

PROTOKOLL. Nøtter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8125 Reg. nr. 243302 Søknadsnr. 200710268 Registreringshaver: Sunport Company Zamani, Økern Torgvei 1, 0580 Oslo Fullmektig: Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7766 Reg. nr. 227 341 Søknadsnr. 2004 04849 Søker / Innehaver: Nordic Fitness AS, Drammen Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Oslo [Innsiger 1: Icon IP Inc., Logan,

Detaljer

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2014 krav om administrativ overprøving

AVGJØRELSE. Patentstyrets avgjørelse av 3. juli 2014 krav om administrativ overprøving AVGJØRELSE Vår ref.: OP 2014/00007 Registreringsnr.: 083282 Søknadsnr.: 20110720 Design: Snusboks Innehaver: Skruf Snus AB Fullmektig: Oslo Patentkontor AS Kravstiller: Swedish Match North Europe AB Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7849 Søknadsnr. 2006 02994 Søker: RMC of Illinois Inc., Philadelphia, Pennsylvania, USA Fullmektig: Zacco Norway AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 12. mai

Detaljer

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 24. april 2014 Sak VM 13/135 Klager: Regatta AS Representert ved: Gram Hambro & Garmann Advokatfirma AS Innklagede: Reebok International Ltd Representert ved: Acapo AS Klagenemnda for industrielle

Detaljer

17/ oktober K&S Termotransport AS Egen. K+S Entsorgung GmbH Zacco Norway AS

17/ oktober K&S Termotransport AS Egen. K+S Entsorgung GmbH Zacco Norway AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00013 3. oktober 2017 Klager: Representert ved: K&S Termotransport AS Egen Innklaget: Representert ved: K+S Entsorgung GmbH Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling

Sekretariatets vurdering av om klagen skal tas under behandling Saksnummer: DOK 07/08 Klagen gjelder: promotech.no 1.Sakens parter Klager: ProMotech Diesel Performance Engineering AB Kontaktperson for klager: Håmsø Patentbyrå ANS, Gunnar Håmsø Klagemotpart: Panoramiq

Detaljer

Avvisningsbeslutning i klagesak

Avvisningsbeslutning i klagesak Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Alfa Dykk AS Svelvikveien 81 3039 DRAMMEN Norge Deres ref.: Vår ref.: 2014/0088-14 Saksbehandler: Tine Sæbø Dato: 09.02.2015 Avvisningsbeslutning i klagesak

Detaljer

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester:

PROTOKOLL. Ved avgjørelsen i 1. avdeling omfattet varefortegnelsen følgende varer og tjenester: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7712 Søknad nr. 2000 09207 Søker: Miramax Film Corp., New York, New York, USA Fullmektig: Acapo AS, Bergen Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Foreliggende

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7856 Søknadsnr. 2002 00846 Søker: Boston Scientific Ltd, St. Michael, Barbados Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 29. mars 2010

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer