PROTOKOLL. Int. reg. nr ( )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0967683 (200809089)"

Transkript

1 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00107 Int. reg. nr Nasj. ref. nr Int. reg. dato: Prioritet (SE 2007/10042) Registreringshaver: Clipper Group Holding AB, Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda, Sverige WIPO fullmektig: Albihns AB, P.O. Box 142, SE Göteborg, Sverige Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St. Olavs plass, 0130 Oslo Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Foreliggende sak gjelder en klage over Patentstyrets Første avdelings avgjørelse av 17. februar 2011, hvorved det nedenfor gjengitte internasjonalt registrert kombinert merket "Best in Town" ble nektet gitt virkning (vern) i Norge. Gjenpart av avgjørelsesprotokollen ble oversendt registreringshavers norske fullmektig samme dag. Int. reg. nr ( ) I det internasjonale varemerkeregisters database ROMARIN, er følgende oppgitt om merkets utseende og farger: "The mark is white, black and yellow. The mark is white, black and yellow; the word BEST is in white and the words IN TOWN are in yellow; all words are against a black background." Merket ble internasjonalt registrert (innført i det internasjonale register) den 20. mai 2008.

2 Annen avd. sak nr Notifikasjonen fra WIPO av 24. juli 2008, med informasjon om at Norge var utpekt som ett av de land den internasjonale registreringen ønskes vernet i, omfattet følgende varer: Klasse 25: Clothing, footwear, headgear. Under behandlingen i Patentstyrets Første avdeling ble anført at det kombinerte merke "Best in Town" ikke kan gis virkning (tilstås vern) i Norge, da det mangler det for registrering nødvendige varemerkerettslige særpreg for alle de aktuelle varene i klasse 25, jf. varemerkeloven 14 første ledd, jf 70 første ledd og tredje ledd. Første avdeling fant heller ikke at merket var brukt av registreringshaver på en slik måte og i en slik utstrekning at dette kunne begrunne tilståelse av vern i Norge, jf. bestemmelsen i varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum, jf. 70 tredje ledd. * * * Med hensyn til registreringshavers fullmektigs anførsler og argumentasjon under sakens behandling i Patentstyrets Første avdeling, vises til sakens dokumenter. * * * Fra Første avdelings avslag hitsettes: "Patentstyrets vurderinger: "Særpregsvurderingen: Merket i den internasjonale registreringen består av et kombinert merke med teksten BEST i hvit og IN TOWN i gul, plassert i et svart rektangel. Sakens problemstilling er om merket er mangler det nødvendige særpreg for varene i klasse 25, og dermed må nektes vern etter varemerkeloven 14 første ledd. Fullmektigen anfører også at merket har blitt innarbeidet. Et varemerkes særpreg skal vurderes i forhold til hvordan gjennomsnittsforbrukeren av disse varene vil oppfatte merket. Merket må videre vurderes i forhold til hvordan en gjennomsnittsforbruker normalt vil oppfatte det som helhet, uten å undersøke detaljer eller analysere merkets enkelte deler. Gjennomsnittsforbrukeren for klær, sko og hodeplagg, vil være både næringsdrivende innenfor området, men også sluttbrukeren av varene. Gjennomsnittsforbrukeren må således anses å være alminnelig opplyst, rimelig oppmerksom og velinformert, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-210/96, Gut Springenheide.

3 Annen avd. sak nr Det er ikke uenighet om at merket vil det bli oppfattet som best i byen. Patentstyret er av den oppfatning at uttrykket BEST IN TOWN, i betydningen best i byen eller for så vidt byens beste, vil være beskrivende for en egenskap ved varene, nemlig kvaliteten. Vi deler ikke fullmektigens oppfatning om at det er uvanlig å omtale klesplagg som best i byen, i motsetning til personer eller virksomheter. I daglig omtale er det nok likeså ofte at man bruker begrepet best etterfulgt av for eksempel byen når man uttaler seg rosende om noen produkter så vel som tilbydere. Teksten BEST IN TOWN, vil kun oppfattes som et reklameutsagn/kvalitet, og vil således kun oppfattes som informasjon for gjennomsnittsforbrukeren om at disse varene er de beste i byen. Tekstelementet er ikke egnet til å skille en innehavers varer fra andre innehaveres varer. Merket setter ikke forbrukeren i stand til å gjenkjenne varens kommersielle opphav, slik at hun kan velge produkter hun liker, og velge bort produkter hun misliker. Se for eksempel avgjørelsen fra EUdomstolen i sak C-37/03, BioID, premiss 60. Vi har slått fast at teksten i merket kun vil forstås som et reklameuttrykk/kvalitet. Det at ordelementene i merket er delt opp og skrevet i ulike farger på en svart bakgrunn, er ikke tilstrekkelige til å tilføre merket som helhet det nødvendige særpreg. Det er også delt opp slik at elementet BEST står for seg selv i én farge, og så er elementene IN TOWN i en annen farge, nesten for å fremheve uttrykket. Innehavers fullmektig anfører at merket er godkjent og registret i Sverige, Armenia og Georgia, noe som burde vise at merket er et registrerbart varemerke. Dette er vurdert, men ikke tillagt avgjørende vekt. Det skal bemerkes at det går fram fra WIPOs database, ROMARIN, at den aktuelle internasjonale registreringen også nektet i en rekke jurisdiksjoner, blant annet EU, Tyskland, Sveits, Østerrike, Tsjekkia, Kina og Benelux landende. Dette viser at den norske praksisen i dette tilfelle er på linje med en rekke andre land som vi ofte sammenligner oss med. Videre ønsker vi å påpeke andre avgjorte avgjørelser i Patentstyrets første avdeling, som vi anser som analoge med nærværende sak når det gjelder figurutformingen. Disse avgjørelsene er ikke påklaget til Annen avdeling. Int. reg nr: (det var flere i en serie her) Int. reg. nr Søknadsnr

4 Annen avd. sak nr Videre ønsker vi å påpeke den nylige avgjorte avgjørelsen i EU-domstolen, nemlig Best Buy II, med merket [Best Buy], C-92/10 P. Nektelse i nærværende sak er således i linje med så vel Patentstyrets praksis som europeisk praksis. Konklusjon: Merket har ikke det tilstrekkelige særpreg i henhold til varemerkeloven 14 første ledd annet punktum. Bruk av merket i Norge: Fullmektigen anfører at det har blitt oversendt en omfattende dokumentasjon som viser at BEST IN TOWN er benyttet som et varemerke i en rekke land over mange år med forskjellige figurutforminger, og at det ikke har vært krevd registrering på grunnlag av innarbeidelse. Videre viser fullmektigen til merket har vært i kontinuerlig bruk som varemerke i Norge med forskjellig logoer. De ulike logoene er: Det er riktig som fullmektigen anfører at man skal ta hensyn til eventuell bruk av et varemerke, jf. gjeldende varemerkelov 14 tredje ledd annet punktum. Det aktuelle merket er et kombinert merke, og som det kan sees av de ulike merkene ovenfor er det ikke noen særlige likheter, eller designlinje/ide mellom de tidligere brukte merkene og det aktuelle merket (helt til høyre). Teksten i merket er som ovenfor nevnt ikke særpreget, og kun ansett som et reklameutsagn. Videre er figurelementet også svært enkel og banal. Det skal således en relativ utbredt brukt av merket, for at denne bruken skal kunne legges til grunn av være avgjørende for at merket, som helhet, anses særpreget. Bruken av merket slik det fremgår av den internasjonale registreringen fremkommer i to av katalogene vi har mottatt kopier fra, nemlig katalogene fra 2005 og Disse katalogene er imidlertid på henholdsvis fransk og engelsk. Den sistnevnte viser priser på varene i euro. Det er etter Patentstyrets syn ingen ting som tilsier at disse katalogene er rettet mot den norske gjennomsnittsforbrukeren. Vi har imidlertid mottatt en salgsoversikt som viser at innehaver har solgt klær i Norge under kjennetegnet BEST IN TOWN i årene Salget har i følge oversikten sunket fra en omsetning på euro i 2005 til euro i Selv om vi har mottatt en salgsoversikt som viser at det har skjedd en omsetning av diverse klær i Norge i en periode før den internasjonale registreringen, viser ikke oversikten hvor stor markedsandel merket har i Norge, den geografiske spredningen av omsetningen i landet eller hvor stor kjennskap den

5 Annen avd. sak nr norske gjennomsnittsforbrukeren faktisk har til merket slik det er registrert for de aktuelle varene i klasse 25. Salgsoversikten viser for øvrig kun en omsetning for diverse klær, og ikke hodeplagg eller skotøy som innehaver også ønsker vern for i Norge. Etter en gjennomgang av den innsendte dokumentasjonen, kan vi ikke se at det foreliggende merket faktisk er godt kjent i Norge som et særlig kjennetegn for én bestemt aktør for varene i klasse 25, og at vilkårene etter varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum, sett i sammenheng med varemerkeloven 3 tredje ledd, således er oppfylt. Dokumentasjonen må vise at merket er alminnelig kjent blant gjennomsnittsforbrukere i Norge, som et kjennetegn for de aktuelle varene og tjenestene. Når det gjelder fullmektigens anførsel om at det må være et tankekors at ikke andre varemerke inneholder uttrykket BEST IN TOWN, verken for varer i klasse 25 eller andre, er vi ikke enige. Bruk av elementer som ikke anses å være særpreget, enten fordi det er direkte beskrivende eller kanskje i første omgang brukes som en hjelpetekst i markedsføringen, er det ikke så vanlig å registrere som varemerker. Utfører man derimot et søk på søkemotoren GOOGLE, vil man få mange treff på Best in town offers/deals fra alt fra pizza til forsikring. Konklusjon: Patentstyret har etter en helhetsvurdering kommet til at merket [Best in Town], mangler det nødvendige særpreg for de aktuelle varene, jf. varemerkeloven 14 første ledd, jf 70 første ledd. Merket er videre ikke brukt på en slik måte at det er tilstrekkelig til at merket kan gis vern på grunn av det, jf. varemerkeloven 14 tredje ledd annet punktum. Merket kan dermed ikke gis vern i Norge for disse varene og tjenestene i henhold til varemerkeloven 70 tredje ledd. Beslutning: Den internasjonale registreringen nektes vern i Norge." En begrunnet klage over Patentstyrets Første avdelings avslag innkom rettidig fra registreringshavers norske fullmektig mandag den 18. april I klagen anfører fullmektigen følgende: "Det vises til Styrets avgjørelse av i ovennevnte sak, der vår klients norske utpekning av IR BEST IN TOWN nektes vern i Norge grunnet anført manglende særpreg. På vegne av vår klient Clipper Group Holding AB, Hulda Mellgrens gata 5, Västra Frölunda, Sverige, påklages avgjørelsen med dette til Patentstyrets Annen avdeling. Klagefrist er søndag , denne klage er innlevert første påfølgende virkedag og er således rettidig. Vi ber om å få tilsendt faktura for fastsatt klageavgift. Innledningsvis ønsker søker å begrense den omsøkte varefortegnelsen til følgende: Klasse 25

6 Annen avd. sak nr Clothing Det skal det ikke bestrides at ordmerket BEST IN TOWN isolert sett mangler tilstrekkelig særpreg. Basert på merkets grafiske utforming, omsøkte varer og faktisk bruk, samt nasjonal og internasjonal registreringspraksis, mener vi imidlertid at merket som registrert i IR innehar tilstrekkelig særpreg til å kunne besluttes gjeldende i Norge. Merket består av ordet BEST, skrevet med uthevet/fet hvit skrift, samt ordene IN TOWN, skrevet med gul skrift, på en sort rektangulær bakgrunn. Det er i denne grafiske utformingen merket søkes registrert og må vurderes, ikke som et ordmerke. Etter ovennevnte begrensning i varefortegnelsen er de eneste omsøkte varer "clothing" i klasse 25. Uttrykket BEST IN TOWN, eller oversatt til norsk BEST I BYEN, sees ofte brukt av gatekjøkken, kebabsjapper, pizzarestauranter og så videre, og i mindre grad av andre typer utsalg. Det er ikke vanlig å benytte uttrykket ved omtale av klær, og når en gjennomsnittsforbruker kommer over merket BEST IN TOWN i foreliggende grafiske utforming brukt for klær, vil merket etter søkers mening oppfattes nettopp som et varemerke og ikke som en generell kvalitetsangivelse. Det må i denne sammenheng også tas hensyn til at klær er en vare som i det vesentligste produseres i store kvanta og hvor samme produsents klær selges i mange byer. Det er derfor ikke naturlig å omtale klær som "best i byen", i motsetning til for eksempel en enkeltstående kebabsjappe som selger sine produkter kun i det ene utsalget i den ene byen og derfor kun markedsfører sine varer, og sammenligner seg med og konkurrere med andre aktører, i den byen. I Styrets nektelse vises til en rekke land der merket er nektet registrert, og det konkluderes med at "den norske praksisen i dette tilfelle er på linje med en rekke land som vi ofte sammenligner oss med". Siden vår forrige besvarelse er merket akseptert i flere land og er nå registrert i følgende land: Sverige, Armenia, Azerbadjan, BeNeLux-landene, Bulgaria, Kypros, Danmark, Georgia, Storbritannia, Irland, Italia, Kirgistan, Moldova, Polen, Russland, Spania, Turkmenistan, Ukrama, Ungarn, Usbekistan, Hviterussland. Det er i denne rekken flere land vi ofte sammenligner oss med, herunder Sverige og Danmark. Det understreks også at det finnes flere engelskspråklige land på denne listen, herunder Storbritannia og Irland, der merket er registrert uten at det har vært nødvendig å dokumentere innarbeidelse. Vi kan derfor ikke se at internasjonal registreringspraksis skal tilsi at merket skal nektes i Norge, slik Patentstyret synes å legge til grunn, snarere tvert i mot. Patentstyret viser i sitt avlag videre til C-92/10 P, Best Buy II. Dette merket var søkt registrert for varer og tjenester i klassene 1, 2, 3,4, 5, 6,7, 8, 9, 10,11,12, 14,15,16,17,20, 21, 22, 27, 28, 35, 37, 38, 40,41 og 42. Denne vide varefortegnelsen ble ansett å styrke inntrykket av manglende særpreg. I foreliggende sak er vår klients internasjonale registrering utpekt i Norge kun for "clothing" i klasse 5. Sakene er derfor ikke sammenfallende, men om noe burde en slik vurdering tilsi at en smal varefortegnelse gir lavere terskel for registrering av i utgangspunktet svake merker. Vi vil videre vise til følgende i Norge registrerte varemerker, alle figurmerker i relativ enkelt utforming der ordelementene er de dominerende elementene, tilsvarende som i foreliggende sak:

7 Annen avd. sak nr BEST BINGO og BEST TOOLS (for verktøy) BEST KJØTTPRODUKTER (for kjøttprodukter) BEST KILDEVANN (for drikkevann og mineralvann) BEST TRAVEL (for arrangering av reiser) FLORA BEST BEST BODY NUTRITION (for ernærings- og kosstilskudd) Vi kan ikke se at vår klients merke BEST IN TOWN skal være noe mindre særpreget for de omsøkte varer enn hva som er tilfelle for de ovennevnte registreringer, som alle er ansett registrerbare i Norge. Videre skal det i særpregsvurderingen legges vekt på tidligere bruk av merket, jfr. varemerkeloven 14, tredje ledd, annet punktum. Merket BEST IN TOWN har vært kontinuerlig i bruk som varemerke i Norge siden Selv om den visuelle utformingen av merket har endret seg, er merkeelementet BEST IN TOWN uforandret. Slik sett er merket også fonetisk og semantisk uforandret, Det er tidligere innsendt dokumentasjon på hvordan merket har vært brukt i Norge. I Patentstyrets avgjørelse av uttales det at det er "ingen ting som tilsier at disse katalogene er rettet mot den norske gjennomsnittsforbrukeren". Til dette kan informeres om at de samme katalogene benyttes i alle land der BEST IN TOWN-merket er i bruk, herunder i Norge. Vedlagt oversendes (kun per post) en lang rekke utdrag fra kataloger og fakturaer til foretak i Norge fra tidsrommet som viser at katalogene har vært rettet mot også norske aktører. Fakturaene er kun et utvalg for å vise faktisk markedsføring i og salg til Norge, og er systematisert og merket opp mot hvilke produkter og katalogsider bestillingene gjelder. Vi gjør oppmerksom på at alle katalogsider har påtrykket den søkte BEST IN TOWN-logoen, samt at de fleste klesplaggene også er merket med samme logo, selv om dette kan være vanskelig å se på enkelte bilder. For øvrig vises til tidligere innsendt bruksdokumentasjon i saken. Dersom det skulle være behov for at dette innleveres på nytt ber vi om tilbakemelding. Ved vurderingen av om et merke er registrerbart er det som kjent helhetsinntrykket som skal legges til grunn, hvor alle omstendigheter skal hensyntas. Selv om hvert enkelt moment som anført ovenfor i seg selv ikke nødvendigvis vil være tilstrekkelig for at merket skal anses registrerbart, vil vi på vegne av vår klient hevde at summen av disse gjør vår klients merke registrerbart i Norge Patentstyrets annen avedling bes på bakgrunn av det ovennevnte å oppheve første avdelings avgjørelse av , samt sende saken tilbake til første avdeling for innføring av merket varemerkeregisteret og kunngjøring." Klagegebyret (klageavgiften) er registrert innbetalt til Patentstyrets bankkonto den 3. mai 2011; innen fakturafristens utløp.

8 Annen avd. sak nr Etter å ha konstatert at alle vilkårene for å behandle klagen var oppfylt, jf. 51 annet ledd første punktum, tok Patentstyrets Første avdeling saken opp til ny vurdering i lys av den innkomne klagen av 18. april Den 14. september 2011 konkluderte Første avdeling med at klagen ikke klart kunne føre frem, og fant derfor hverken å kunne oppheve eller endre sin tidligere beslutning av 17. februar I sitt notat til Patentstyrets Annen avdeling uttaler Første avdeling: "Notat vedrørende klage til Annen avdeling. Vi viser til klage til Annen avdeling i ovennevnte varemerkesak. Første avdeling har vurdert klagen og finner det ikke klart at den vil føre frem etter varemerkeloven 51 annet ledd første punktum. Klagen oversendes derfor Annen avdeling, jf. varemerkeloven 51 annet ledd andre punktum." Sakens dokumenter er deretter oversendt Patentstyrets Annen avdeling for ordinær behandling av klagesaken. Annen avdeling skal uttale: Annen avdeling er, under en viss tvil, kommet til et annet resultat enn Første avdeling. Registreringshaveren har under behandlingen for Annen avdeling begrenset varefortegnelsen til "clothing" i klasse 25. Registreringshaveren aksepterer at uttrykket BEST IN TOWN ikke er registrerbart i seg selv, men gjør gjeldende at den grafiske utformingen og bruken av merket medfører at det må gis virkning i Norge. Annen avdeling legger til grunn at den grafiske utforming i seg selv ikke gjør merket registrerbart, jf. EU-domstolens avgjørelse i sak C-92/10 P, BEST BUY. Fra norsk praksis kan

9 Annen avd. sak nr nevnes PS Safe og PS Med den grafiske utformingen ligger imidlertid merket nær det registrerbare, og mot den bakgrunn må den inngitte dokumentasjonen for bruk av merket, som er supplert under behandlingen for Annen avdeling, anses som tilstrekkelig til å begrunne registrering, jf. varemerkelovens 14 tredje ledd annet punktum. Første avdelings avgjørelse blir etter dette å oppheve, og merket å gi virkning i Norge. Det avsies slik kjennelse: Første avdeling avgjørelse oppheves, og merket gis virkning i Norge for "clothing" i klasse 25. Are Stenvik (sign.) Tove Aas Helge (sign.) Ida M. Andrén (sign.)

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN

IPHONE TRADE DRESS ICON SCREEN Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8075 Int. reg. nr. 0946310 Nasj. ref. nr. 200716120 Prioritet 2007.10.12, 77303282 US Registreringshaver: Apple Inc., 1 Infinite Loop, CA95014, California, USA

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse:

PROTOKOLL. Søknaden ble innlevert til Patentstyret den 14. april 2008, og med følgende varefortegnelse: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8152 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00098 Søknadsnr. 200804919 Søker: Sonowand AS, Centre of Medicine and technology, 7489 Trondheim Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 16. mai 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8039 Int. reg. nr. 0956893 Nasj. ref. nr. 200804695 Int. reg. dato: 2008.02.04 Registreringshaver: Lidl Stiftung & Co KG, Stiftsbergstrasse 1, 74167 Neckarsulm,

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8169 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00104 Varemerkesøknad nr. 200812943 Søker: Visa Europe Ltd., 1 Sheldon Square, W26TT London, Storbritannia Fullmektig: Acapo

Detaljer

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer:

PROTOKOLL. Søknaden, som ble innlevert til Patentstyret den 23. desember 2008, omfatter følgende varer: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8080 Søknad. nr. 200816327 Søker: The Gillette Company, One Gillette Park, MA02127 Boston, Massachusetts, USA (tidl. The Gillette Company, Prudential Tower Building,

Detaljer

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig.

PROTOKOLL. Innsigelse mot merkets registrering innkom til Patentstyret den 13. februar 2006; rettidig. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8015 Reg. nr. 229 957 Søknad nr. 2004 12613 Registreringshaver: Ex Hacienda Los Camichines SA de CV, Periferico sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala, Tlaquepaque,

Detaljer

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047)

PROTOKOLL. Int. reg. nr. 0829013 (200408047) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7946 Int. reg. nr. 0829013 Nasj. ref. nr. 200408047 Prioritet: 2004.04.20 - DK VA 2004 01599 Registreringshaver: TrygVesta A/S, Ballerup, Danmark (tidl. Tryg

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 8. september 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7811 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring inngitt av: Vital Forsikring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7916 Reg. nr. 236 810 Søknadsnr. 2006 05710 Innehaver: Marine Bioproducts AS, 5397 Storebø Fullmektig: Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 Bergen Innsiger:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. mars 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7816 (jf. tidl. sak nr. 7811) Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 025 Begjæringen gjelder: Vital Care Nordic Ltd., Oslo Foretakets org. nr. 989 953 338 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA

PROTOKOLL. Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7743 Varemerkesøknad nr. 2002 09766 Søker: Apple Computer Inc, Cupertino, California, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 15.

Detaljer

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013

PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 11. februar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8163 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00103 Varemerkesøknad nr. 200904437 Søker: The Pure Water Company AS, Vollsveien 13 D, 1366 Lysaker Fullmektig: Bryn Aarflot

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446)

PROTOKOLL. Reg. nr. 235793 (200603446) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8082 Reg. nr. 235793 Søknad nr. 200603446 Registreringshaver: DVD Holding AS, Lønningsvegen 2, 5258 Blomsterdalen Fullmektig: Advokat Ernst G. Hansen c/o Advokatfirma

Detaljer

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS

ADVOKATFIRMAET BRÆKHUS Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8025 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 044 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Brækhus, Arbins gate 7, 0253 Oslo Foretakets org. nr. 994 414 143 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 30. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7885 Reg.nr. 235 243 Søknadsnr. 2006 02403 Søker / innehaver: Pharmalogica AS, Postboks 77 Smestad, 0377 Oslo Innsiger: Markant Handels- und Service GmbH, Offenburg,

Detaljer

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett.

PROTOKOLL. Oppstilling, for andre, klær som kunden kan se på og kjøpe i butikk eller på internett. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8192 Patentstyrets ref. nr. OP 2011/00119 Reg. nr. 251990 Søknads nr. 200903881 Registreringshaver: Kong Vinter AS, Skogvegen 21, 3560 Hemsedal (tidl. Slakk

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7655 Varemerkesøknad nr. 2003 05031 Søker: Norske Siviløkonomers Forening, Oslo Fullmektig: Onsagers AS, Oslo Annen avdelings avgjørelse av 14. mai 2007 Foreliggende

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. mai 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7684 Varemerkereg. nr. 216 973 Varemerkesøknad nr. 2002 00938 Søker / Innehaver: Hans Jørgen Lysglimt, Fredrikstad Innsiger: Økonomisk Rapport AS, Oslo Fullmektig:

Detaljer

PROTOKOLL. "45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8024 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 050 Begjæringen gjelder: Akers Bil AS, Refstad Allé 1, 0586 Oslo Foretakets org. nr. 982 631 352 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. desember 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8029 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2010 027 Begjæringen gjelder: Bring It, Fjellstien 7, 1618 Fredrikstad Foretakets org. nr. 894 878 452 Begjæring inngitt av:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. desember 2009 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7903 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 053 Begjæringen gjelder: Pareto Revisjon AS, Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes Foretakets org. nr. 989 087 126 Begjæring inngitt

Detaljer

PROTOKOLL. "50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler"

PROTOKOLL. 50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7777 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2007 006 Begjæringen gjelder: Dekk1 AS, Voll, Klepp Foretakets org. nr. 979 579 292 Fullmektig: Advokat Lars Bjarne Salte,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 19. april 2010 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7907 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 041 Begjæringen gjelder: Visit Røros AS, Postboks 123, 7361 Røros Foretakets org. nr. 992 688 505 Fullmektig: NHO Reiseliv

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7905 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 033 Begjæringen gjelder: Aker's Hus Kafédrift AS, Stranden 71, 0250 Oslo Foretakets org. nr. 991 815 597 Fullmektig: Zacco

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. februar 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8021 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 008 Begjæringen gjelder: Paperless Accounting AS, Vestregata 42, 9008 Tromsø Foretakets org. nr. 993 853 364 Fullmektig:

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 29. april 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7904 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 043 Begjæringen gjelder: Advokatfirmaet Lund & Co DA, Postboks 1148 Sentrum, 0104 Oslo Foretakets org. nr. 991 097 171

Detaljer

PROTOKOLL. "55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant"

PROTOKOLL. 55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8020 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2009 022 Begjæringen gjelder: Oslo Apartmenthotel AS, Postboks 412 Sentrum, 0177 Oslo Foretakets org. nr. 893 950 982 Begjæring

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7817 Overprøvingsbegjæring nr. KF 2008 015 Begjæringen gjelder: Enbra AS, c/o Grønmyr, Jens Bjelkes gate 1A, 0562 Oslo Foretakets org. nr. 992 243 031 Begjæring

Detaljer

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550)

PROTOKOLL. Reg. nr. 242609 (200709550) Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7952 Reg. nr. 242609 Søknad nr. 200709550 Registreringshaver: Posten Norge AS, Posthuset, Biskop Gunnerusgate 14, 0001 Oslo Fullmektig: Protector Intellectual

Detaljer

PROTOKOLL. "7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare"

PROTOKOLL. 7220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7646 Overprøvingsbegjæring nr. KF2006028 Begjæringen gjelder: Sarepta Software AS, Oslo Foretakets org. nr. 975 901 491 Begjæring inngitt av: Sarepta ANS, Oslo

Detaljer