nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 16 2000.04.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 90 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Infosenterets åpningstider kl vinter kl sommer. Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BICS (730) Innehaver: Egil Borse Bics int, c/o Bics, Postboks 344, 1371 Asker, NO KL. 1: Hele klassen. KL. 2: Hele klassen. KL. 4: Hele klassen unntatt fett for skotøy. KL. 5: Hele klassen unntatt klebebånd for medisinsk bruk, fluepapir, gikthindrende papir, hygieniske bind og bleier for inkontinente, mølldrepende papir, tamponger for menstruasjon, desinfeksjonsmidler for medisinsk bruk, vaskemidler for husdyr, badesalt for medisinsk bruk, steriliseringsmidler, klebemidler for tannproteser, tannslipemidler. KL. 7: Hele klassen, unntatt blad for halvskjærere, blad for hakkelsmaskiner, knivblad, kniver, sagblader, elektriske skjærekniver, kniver for slåmaskiner, fotosettemaskiner, trykkerimatriser og plater for trykking, trykkeri- og typografipresser, sette-maskiner, stiftemaskiner, mekanisk drevne håndverktøy. KL. 10: Hele klassen unntatt kirurgiske kniver og liktornkniver, kirurgiske knivsmedvarer, operasjonskniver, sakser for kirurgisk bruk, skalpeller. KL. 11: Hele klassen unntatt rør for vanninstallasjoner og rør for varmekjeler. KL. 12: Hele klassen. KL. 13: Hele klassen. KL. 14: Hele klassen. KL. 15: Hele klassen unntatt elektroniske musikkinstrumenter. KL. 18: Hele klassen. KL. 20: Hele klassen. KL. 21: Hele klassen unntatt tallerkener av papir, tjærekoster, kluter for rengjøring, kosmetikkredskaper, munndusjer for rengjøring av tenner og gummer, parfymespredere, pusseskinn, tannbørster og tannstikkere. KL. 22: Hele klassen. KL. 23: Hele klassen. KL. 24: Hele klassen unntatt bokbinderlerret. KL. 25: Hele klassen unntatt klær av papir og bleier av tekstil. KL. 26: Hele klassen. KL. 27: Hele klassen. KL. 28: Hele klassen unntatt papirdraker. KL. 30: Hele klassen. KL. 32: Hele klassen. KL. 33: Hele klassen. KL. 35: Hele klassen unntatt utleie av kontormaskiner og -apparater, maskinskriving. KL. 36: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. KL. 39: Hele klassen. KL. 40: Hele klassen. KL. 41: Hele klassen unntatt utgivelse av bøker og trykksaker, korrespondanseundervisning. KL. 42: Hele klassen unntatt catering, arkitekttjenester, planlegging og rådgivning angående bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Narvesen ASA, Postboks 6125 Etterstad, 0602 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 3: Hele klassen, unntatt preparater for hårbehandling og kosmetiske produkter for hudpleie. KL. 5: Hele klassen. 3

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BOSCH (730) Innehaver: Robert Bosch GmbH, Stuttgart, DE AAAHH!!! REAL MONSTERS (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske (ikke opptatt i andre klasser), elektroniske fotografiske, kinematografiske, optiske, kjemiske og fysikalske apparater og instrumenter for telekommunikasjonsformål; livrednings- og undervisningsapparater og instrumenter; apparater for opptak, bearbeidelse, lagring, overføring, mottaking og gjengivelse av signaler, data, bilder og lyd; databærere; elektriske og elektroniske måle-, signalerings-, kontroll-, styre- og reguleringsapparater; alarmanlegg; posisjons- og navigasjonsapparater for kjøretøyer på land, i luften, i rommet eller i vannet; høyfrekvensgeneratorer, strømforsyningsapparater, ladeapparater, elektriske filtre, halvlederkomponenter, opto-elektroniske komponenter; trykte, etsede og støpte kretser, integrerte kretser; elektriske og optiske kabler og ledninger, elektriske brytere, elektriske motorer, sensorer, detektorer, elektriske koblingsskap; solceller, solcellegeneratorer. KL. 16: Trykksaker, undervisningsmateriell; tekniske trykkskrifter. KL. 35: Planleggings- og utviklingsvirksomhet, tekniske overprøvinger og vitenskaplige forberedelser av romfartsprosjekter i organisatorisk hensikt. KL. 36: Forsikring av de varer som er nevnt i kl. 9 og 16. KL. 37: Installasjon, montering og reparasjon; utleie av elektriske og elektroniske apparater, elektriske og elektroniske måleapparater, elektriske brytere og elektriske koblingsskap. KL. 38: Kringkastingstjenester, overføring av lyd, data og bilder via satellitter. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet for tredjemann på området elektroteknikk og elektronikk. KL. 42: Bygge- og konstruksjonsplanlegging og -rådslagning; utarbeidelse av programmer for databehandling; gjennomføring av beregninger for tredjemann; gjennomføring av utviklings-, test- og forskningsoppdrag; teknisk rådslagning og taksering; overvåking av bygninger og anlegg; telekommunikasjonsbasert overvåkning av bygninger og anlegg; teknisk rådslagning over og planlegging av telekommunikasjons- og telefonanlegg og store navigasjons- og radaranlegg. (730) Innehaver: Viacom International Inc, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, og/eller bilder; spillefilmer og videobånd, videodisker og innspilte magnetiske bånd med lyd og/ eller bilder, lydopptak; grammofonopptak; grammofonplater og -disker, videospill, computerprodukter, nemlig spillkassetter for computervideospill og videooutputspillemaskiner, computerspillkassetter, computerspillprogrammer, computerspillbånd, CD-ROM-spill, audiooutputspill. KL. 16: Trykksaker, tidsskrifter, bøker og aviser; papir og pappvarer; plakater, kalendere, artikler til bruk for kunstnere; skriveredskaper, blyanter, penner, pensler, skrivesaker, skriveunderlag, lykkeønskningskort, overføringsbilder (dekalkomanibilder), fotografier, statuetter av pappmasjé; spillkort; instruksjons- og undervisningsmateriell (unntatt apparater), kontormaskiner og skrivemaskiner, instruksjonsmaterialer og manualer ( instruksjonsbøker). KL. 28: Spill og leketøy; fornøyelsesartikler; leker; dukker; brettspill; datarelaterte fornøyelsesapparater; juletrepynt. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer, produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende film og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforestillinger og show; tjenester i forbindelse med produksjon av bøker, magasiner (tidsskrifter) og tidsskrifter. DE, ,

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til POWER ASSIST SYSTEM (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til BODYSERIES (730) Innehaver: Amway Corp, Ada, MI, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; kosmetikk og toalettpreparater og produkter, hånd- og hudlotion, såper og såpestykker for personlig bruk, kroppssjampo og kroppsgelé, bad- og kroppspudder, rensemidler, tonere og kremer for ansiktspleie, badskum, deodoranter for personlig bruk, cologne, solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden), barberskum, barberkrem og etterbarberingsvann. (730) Innehaver: Yamaha Hatsudoki KK, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 12: Skip og båter samt deres deler og tilbehør; befordringsmidler til bruk i luften; rullende materiell for jernbane samt deres deler; motorkjøretøy samt deres deler og tilbehør; motorsykler samt deres deler og tilbehør; sykler med elektriske motorenheter som ekstra kraftkilde; sykler med forbrenningsmotor som ekstra kraftkilde; sykler samt deres deler og tilbehør; motordrevne kraftenheter til bruk som ekstra kraftkilde for sykler; forbrenningsmotorer som ekstra kraftenhet for sykler; rullestoler med elektriske motorenheter som ekstra kraftkilde; rullestoler; kraftenheter for landkjøretøyer hvor deler dertil, motordrevne enheter for ekstra kraftkilde for sykler og forbrenningsmotorer for ekstra kraftkilde for sykler samt deres deler og tilbehør er unntatt; maskinelementer for landkjøretøy; vekselstrømsmotorer og direktestrømsmotorer for landkjøretøy; tyverisikringsutstyr for kjøretøy. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BANANA REPUBLIC SMARTLEASE (730) Innehaver: Banana Republic (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94105, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker og salgskataloger. KL. 18: Lær og lærimitasjoner, samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skuldervesker, dokumentmapper av lær eller lærimitasjoner, skipssekker, håndvesker, parasoller, damevesker, punger, portemonéer, handlevesker, sportsvesker og -sekker, kofferter, torgvesker, reisevesker, paraplyer, kosmetikkofferter, lommebøker. KL. 25: Klær, skotøy og hodeplagg; hatter, sokker og strømper, sweatere, underskjorter, vester, skjorter, kjoler, drakter, dresser, jakker, shorts og benklær, belter, støvler, frakker, hansker (bekledning), jeans, kakiuniformer; lingeri, nemlig brystholdere, truser og undertøy; slips, regntøy, kåper, skjerf, skjørt, nattøy, treningsgensere, badedrakter, tights, t-skjorter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINICOLLECT (730) Innehaver: C A Greiner & Söhne GmbH, A-4550 Kremsmünster, AT (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Medisinske apparater; medisinske instrumenter; blodanalyseapparater; kanyler for medisinsk og/eller klinisk bruk. (730) Innehaver: General Motors Acceptance Corp, West Grand Boulevard and Cass Avenue, City of Detroit, MI 48202, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, herunder tjenester i forbindelse med utleie av automobiler og motorkjøretøyer, finansieringstjenester, livs- og skade/uførhetsforsikring. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser, herunder tjenester i forbindelse med utleie av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTCOVER (730) Innehaver: General Motors Acceptance Corp, West Grand Boulevard and Cass Avenue, City of Detroit, MI 48202, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, herunder tjenester i forbindelse med utleie av automobiler og motorkjøretøyer, finansieringstjenester, livs- og skade/uførhetsforsikring. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTRENT AIMS (730) Innehaver: General Motors Acceptance Corp, West Grand Boulevard and Cass Avenue, City of Detroit, MI 48202, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, herunder tjenester i forbindelse med utleie av automobiler og motorkjøretøyer, finansieringstjenester, livs- og skade/uførhetsforsikring. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser, tjenester i forbindelse med utleie av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMARTBUY (730) Innehaver: General Motors Acceptance Corp, West Grand Boulevard and Cass Avenue, City of Detroit, MI 48202, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet, herunder tjenester i forbindelse med utleie av automobiler og motorkjøretøyer, finansieringstjenester, livs- og skade/uførhetsforsikring. KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser, tjenester i forbindelse med utleie av motorkjøretøyer. (730) Innehaver: Novus International Inc, 530 Maryville Centre Drive, St. Louis, MO 63141, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Tjenester i forbindelse med databasert inventarlisting; drift, oppsporing og kontroll av dyrefôringredienser; datainformasjonslagring og - gjeninnhenting av informasjon i relasjon til dyrefôr og fôring av dyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ZINCALU (730) Innehaver: NV Bekaert SA, Léo Bekaertstraat 1, B-8550 Zwevegem, BE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 6: Metalltråd og -kabler samt metalltrådprodukter med belegg av sink og/eller aluminium legeringer. BX, ,

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FOREVER LIVING PRODUCTS (730) Innehaver: Aloe Vera of America Inc, 9660 Dilworth, Dallas, TX 75243, US (740,750) Fullmektig: Arntzen, Underland & Co ANS v/ Rui, Karl Johans gate 39, 0162 Oslo KL. 3: Badesåpe, fuktighetskremer, deodoranter, balsamer, shampoo, såper, kosmetiske produkter, lebepomade, solkrem, ansiktskrem, ansiktsmaske, kroppspleieprodukter, hudpleie- produkter, tannpleieprodukter, ansiktsvann, eteriske oljer, varmekrem (til bruk for massasje på stive muskler, og pleie av huden), hårvann, hårspray, midler til klesvask og rengjøring, rensekrem til ansiktet. KL. 5: Vitamin- og mineraltilskudd, kosttilskudd, farmasøytiske og hygieniske preparater, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, slankeprodukter, nemlig pulver for å blande i melk til drikke til delvis erstatning av vanlige måltider. KL. 30: Te, honning. KL. 32: Fruktdrikker, fruktjuice, andre ikkealkoholholdige drikker, saft. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYPERLITE (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer, samt deler og komponenter til slike; kjøretøyhjul og -ratt. Registreringen omfatter ikke bremseforinger for kjøretøy, slanger, dekk og slipebanebånd for dekk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMPUTAS (730) Innehaver: Computas AS, Postboks 444, 1302 Sandvika, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DSC (730) Innehaver: Jaguar Cars Ltd, Allesley, Coventry, GB (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); styringsmekanismer for maskiner eller motorer; ABSbremser; anordninger for styring av maskiners bremsende dreiemoment; bremseforsterkere; aktuatorer. KL. 9: Elektroniske styringer for motorkjøretøyer samt deler for slike elektroniske styringer; anti-spinn-kontroll; kjøretøykontroller; maskinkontroller; anti-spinn-kontroll for maskiner; hastighets-sensorer for maskiner og motorer; hastighetsmålere; elektroniske enheter i form av mikro-prosessor-styringsenheter. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, deler, komponenter og utstyr for forannevnte varer; anordninger for hjuloppheng og/eller - avfjæring samt styringer for slike, anordninger for bremseopphenging samt styringer for slike; ABSbremser; bremseforsterkere. DE, ,

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VALUE GENERATOR DSR (730) Innehaver: Feedback AS Research & Consulting, Rådhusgaten 12, 0151 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kartlegging og rådgivning av medarbeider- og kundetilfredshet med sikte på å øke verdiskapningen i næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VERDIGENERATOR (730) Innehaver: Feedback AS Research & Consulting, Rådhusgaten 12, 0151 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Apparater og instrumenter for oppdaging av understellsdempning og -stabilisering og/eller apparater og instrumenter for nivåregulering og/eller apparater og instrumenter for å forhindre blokkering av kjøretøyhjulene ved bremsing, elektriske og/eller elektroniske koplings-, styrings- og reguleringsapparater hovedsakelig bestående av sensorer for hastighet og/eller akselerasjon og/eller styringsutslag og/eller kjøretøysbelastning (last) såvel som elektriske og/eller elektroniske koplings- og styringsapparater og instrumenter for flytende og/eller gassformige dempnings-, fjærings- og bremsetrykkmidler. KL. 12: Mekaniske og/eller pneumatiske og/eller hydrauliske og/eller hydropneumatiske koplings- og styringsapparater og -instrumenter for flytende og/eller gassformige dempnings-, fjærings- og bremsetrykkmidler. DE, , KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; kartlegging og rådgivning av medarbeider- og kundetilfredshet med sikte på å øke verdiskapningen i næringsvirksomhet og offentlig virksomhet. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Fjellpulken AS, Hageveien 3, 2613 Lillehammer, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 28: Sleder og pulker, kjelker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Logos Design A/S, Gl. Lundtoftevej 1A, DK-2800 Lyngby, DK (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor, ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. PAREXEL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Parexel International Corp, Waltham, MA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 35: Markedsundersøkelser, -studier og -analyser; analyse av kostnadspriser; forretningsmessige og statistiske informasjonstjenester; administrasjon av dataarkiver og databehandlingstjenester; alle forannevnte tjenester relatert til medisinsk og farmasøytisk industri. KL. 42: Kliniske og dokumentasjonsundersøkelser for farmasøytiske og biostatistiske organisasjoner; konsulenttjenester vedrørende farmasøytisk produktutvikling og -registrering; konsulenttjenester vedrørende produksjonslisenssøknader; konsulenttjenester vedrørende kvalitetssikkerhet i forbindelse med ledelse og utføring av kliniske forsøk og tester; dataprogrammering samt ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer vedrørende farmasøytiske produkter/medisiner og helsetjenester; kjemiske analyser; analysering av datasystemer. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Nye Bråten Tekstil AS, Postboks 162 Kjelsås, 0411 Oslo, NO KL. 25: Klær (dameklær). 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: V.I.V. International SpA, Cazzano di Tramigna, IT (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (730) Innehaver: Vestlandske Salslag, Ålesund, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. KL. 36: Finansiell virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 41: Opplæringsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. KL. 2: Maling, fernisser, lakker; bladmetaller og metallpulver for malere; fargepigmenter; rustbeskyttelsesmidler og korrosjonsbeskyttelsesmidler, alle tidligere nevnte varer kun for metalloverflater. KL. 6: Uedle metaller og deres legeringer; uraffinerte og halvferdige metaller og deres legeringer; bygningsmaterialer av metall; vindus- og dørlåseinnretninger; aluminiums- og lettlegeringsprofiler; profil- og støpebygningsmaterialer, alle tidligere nevnte varer unntatt for redskaper og verktøy for husholdning og håndverksformål. KL. 37: Bygging og installasjon av malerapparater og - fabrikker; bygging av elokseringsfabrikker. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MASTERFILE (730) Innehaver: Masterfile Corp, Toronto, ON, M4W 3R8, CA (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 42: Vedlikeholde et bibliotek og lisensiering og distribuering av reproduksjonsrettigheter for billedlagre, inkludert fotografier, illustrasjoner, videolager og filmlengder (en bit av en film), og bilder laget ved hjelp av digital teknologi eller datamaskinprogrammer og lyd innspilt ved hjelp av digital teknologi eller datamaskinprogrammer, offentliggjøre samlinger av billedlagre, inkludert fotografier, illustrasjoner, videolager og filmlengder (en bit av en film), og bilder laget ved hjelp av digital teknologi og datamaskinprogrammer og lyd innspilt ved hjelp av digital teknologi eller datamaskinprogrammer og beslektet informasjon; rådgivning og konsultasjon vedrørende bruk av billedlagre, inkludert fotografier, illustrasjoner, videolager og filmlengder (en bit av en film), og bilder laget ved hjelp av digital teknologi eller datamaskinprogrammer og lyd innspilt ved hjelp av digital teknologi eller datamaskinprogrammer for reklame, publisering og andre media. (730) Innehaver: Guccio Gucci SpA, Firenze, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. IT, , T098C (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FREEMAN (730) Innehaver: The Freeman Cosmetic Corp, Scottsdale, AZ, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler; hårpleieprodukter, fotpleieprodukter, hudpleieprodukter samt bade- og kroppsbehandlingsprodukter. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PANOVEL (730) Innehaver: SHS International Ltd, 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park, Liverpool, GB (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Næringsmidler for spedbarn og syke; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; næringsmidler (inkludert drikker og preparater til fremstilling av samme) for bruk i dietetisk behandling av sykdom, medisinske tilstander og forstyrrelser hos mennesker; ernæringstilsetninger, dietetiske produkter og spesielle ernæringsprodukter til bruk for mennesker med medisinske forstyrrelser; næringsmidler for bruk i dietetisk behandling av autisme; spesialiserte dietetiske produkter; glutenfritt og/eller lavproteinbrød, konditorvarer og bakverk, konfektyrer, kaker, bakte produkter; blandinger for fremstilling av glutenfritt og/eller lavproteinbrød, konditorvarer og bakverk, konfektyrer, kaker og bakte produkter. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til EXECUTIVE SEARCH CONSULTANTS (730) Innehaver: Per Lassen, Humlebæk, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NATURGROS AS (730) Innehaver: Naturgros AS, Postboks 3053, 1506 Moss, NO KL. 35: Omflyttingstjenester; salgsfremmende tjenester; utsendelse av reklamemateriell; utsendelse av vareprøver. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ROBIN HOOD (730) Innehaver: Britt Evensen, Revefaret 41, 1914 Ytre Enebakk, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Naturgros AS, Postboks 3053, 1506 Moss, NO KL. 35: Omflyttingstjenester; salgsfremmende tjenester; utsendelse av reklamemateriell; utsendelse av vareprøver. KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer), andre enn smidde varer og nøkkelringer og nøkkelkjeder av uedle metaller; metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall, (ikke opptatt i andre klasser), med unntak av stiger, master og metallfolier for innpakking og emballasje; malmer. KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). KL. 20: Møbler (ikke arkivskap), speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast (unntatt emballasjebeholdere av plast). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser, med unntak av håndklær, duker, servietter av tekstil samt filtunderlag for trykkeri og florstoffer av endeløse fibre av polypopylen til hagebruk til beskyttelse mot frost og insekter og ugress; senge- og bordtepper. KL. 27: Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CONEXIUM (730) Innehaver: Astra AB, Södertälje, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av gastrointestinale sykdommer. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XENTIVA (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig en selektiv østrogen reseptor modulator. US, , 75/ (730) Innehaver: Norges Franchise Forening, Postboks 2483 Solli, 0202 Oslo, NO KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelvarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, Postboks 8142 Dep, 0033 Oslo, NO KL. 9: Automatiske betalingssystemer ved bomringer i form av elektriske apparater og instrumenter til signalering og kontroll, antenner og myntautomater; magnetiske databærere, databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Drift av bompengestasjoner. KL. 37: Vedlikehold av bompengestasjoner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, trådløs radiokommunikasjonstjeneste som overfører meldinger fra en person til en annen. KL. 39: Transportvirksomhet. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WORLD LINE (730) Innehaver: Debitel AG, Schelmenwasenstrasse 37-39, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 35: Formidling og avslutning av handelsforretninger for andre, formidling og avslutning av handelsforretninger for andre vedrørende anskaffelse og avhendelse av terminaler for benyttelse i forskjelligartede kommunikasjonsnett; annonse- og reklamevirksomhet for andre, annonse- og reklamevirksomhet i form av distribusjon av varer som reklamemateriell. KL. 36: Vurdering og beregning av utnyttelsesdata fra kommunikasjonsnett; utstedelse av kundenotaer for tredjemann; inndrivelse av utestående fordringer (inkasso). KL. 38: Formidling av tilgangsberettigelse for benyttere av forskjelligartede kommunikasjonsnett. KL. 39: Teknisk, driftsøkonomisk og/eller organisatorisk rådgivning innenfor områdene trafikkinformasjon og trafikkavvikling; reisebyråtjenester, nemlig organisering, reservering og/eller formidling av reiser, formidling og reservering av overnatting og forpleining av gjester, alle de forannevnte reisebyråtjenester i forbindelse med kommunikasjonsnett. KL. 41: Gjennomføring av opplæring og teknisk, driftsøkonomisk og/eller organisatorisk rådgivning innenfor området kommunikasjonsteknikk; utgivelse av trykksaker, utgivelse av slike trykksaker i form av tekniske beskrivelser, bruksanvisninger, bruksveiledninger og informasjonsskrifter. (730) Innehaver: Benns Rejser A/S, Nørregade 51, DK Holstebro, DK (740,750) Fullmektig: Einar Nielsen, Kreklingevegen 8, 4365 Nærbø KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer, organisering av reiser spesielt til Australia - New Zealand for vennskapsforeningen Scandinavian Australian New Zealand Friendship Association og til USA - Canada for vennskapsforeningen Scandinavian Canadian American Friendship Association og for unge og studenter under 35 år. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester, vitenskapelige og industriell forskning; EDBprogrammering. DE, , /35 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Benns Rejser A/S, Nørregade 51, DK Holstebro, DK (740,750) Fullmektig: Einar Nielsen, Kreklingevegen 8, 4365 Nærbø (730) Innehaver: Benns Rejser A/S, Nørregade 51, DK Holstebro, DK (740,750) Fullmektig: Einar Nielsen, Kreklingevegen 8, 4365 Nærbø KL. 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser for vennskapsforeningen Skandinavisk Australsk New Zealandsk Venskabsforening (Scandinavian Australian New Zealand Friendship Association) sine medlemmer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, nemlig informasjon for vennskapsforeningen Skandinavisk Australsk New Zealandsk Venskabsforening (Scandinavian Australian New Zealand Friendship Association) sine medlemmer om de to landene Australia-New Zealand, utgivelse av bladet Newsletter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester, vitenskapelig- og industriell forskning; EDBprogrammering, utstedelse av visumsøknader iht avtale med den australske stat. KL. 39: Transportvirksomhet, innpakning og lagring av varer, organisering av reiser for vennskapsforeningen Skandinavisk Canadisk Amerikansk Venskabsforening (Scandinavian Canadian American Friendship Association) sine egne medlemmer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter, nemlig informasjon om de to landene Canada og USA for vennskapsforeningen Skandinavisk Canadisk Amerikansk Venskabsforening) Scandinavian Canadian American Friendship Association) sine medlemmer, utgivelse av medlemsbadet ScanCan News. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke, midlertidig innlosjering, medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie, veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester, juridiske tjenester, vitenskapelig- og industriell forskning, EDBprogrammering. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MCCAFE (730) Innehaver: McDonald s International Property Company Ltd, Wilmington, DE, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Opplæring og undervisning av personer innenfor ledelse og drift av hoteller, restauranter, kafeteriaer, barer, kantiner, snackbarer, gavebutikker og andre etablissementer eller fasiliteter. KL. 42: Drift og franchising av hoteller, restauranter, kafeteriaer, barer, kantiner, snackbarer, gavebutikker og andre etablissementer eller fasiliteter involvert i tilveiebringelse av mat, drikke og midlertidig innlosjering; design av hoteller, restauranter, kafeteriaer og barer, kantiner, snackbarer, gavebutikker og andre etablissementer eller fasiliteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BETAFEM (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Interoute Telecommunication plc, 7 Portland Place, London, WIN 3AA, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Telekommunikasjons- og datakommunikasjonsapparater og installasjoner; computer maskinvare og programvare for bruk i kommunikasjonsnett; kabelsystemer. KL. 38: Telekommunikasjons- og datakommunikasjonsservice; fremskaffelse av tilgang til et globalt computer- og kommunikasjonsnett; leie av telekommunikasjonsapparater, instrumenter og installasjoner; kringkastingsservice; overføring av lyd, beskjeder og bilder. (730) Innehaver: American Home Products Corp, Madison, NJ, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Hormonelle farmasøytiske preparater. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FDI (730) Innehaver: Netpool AB, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet i samtlige media; utleie av annonseplass; tjenester innen IT-området (informasjonsteknologi) vedrørende anvendelse av informasjonslagringsanordninger, nemlig innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremvisning av datamaskinbasert informasjon, innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremvisning av opplysninger i databaser, datamaskinbasert datahåndtering, datamaskinbasert databasehåndtering og datamaskinbasert filhåndtering, datamaskinbasert registerhåndtering, datamaskinbasert lagring, fremvisning og utarbeidelse av handelsinformasjon, bedriftsstatistikk og datafortegnelser; bedriftsadministrasjon; arrangering av utstillinger for kommersielt eller reklameformål, konsultasjon/rådgivning og bistand ved administrasjon av bedrifter; innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring, markedsføring og/eller fremvisning av opplysninger i form av ord og bilder i databaser i data- og telekommunikasjonsnettet; datamaskinbaserte bestillinger og kjøp av varer og tjenester fra datamaskinbaserte kataloger per telefon og via dataterminaler; datamaskinbasert tilbud om salg av varer og tjenester fra datamaskinbaserte kataloger per telefon og via dataterminaler; informasjon til kunder ved kjøp og salg av løsøre; markedsføring av kunnskapsformidling; innsamling, lagring, bearbeidelse og fremvisning av opplysninger i lokale og globale nettverk; assistanse ved bedriftsledelse, bedriftsadministrasjon; kontortjenester. (730) Innehaver: Fuji Photo Film Co, Ltd, Kanagawa, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 1: Ueksponerte fotografiske filmer; ueksponert fotografisk papir. KL. 9: Fotografiske apparater og instrumenter; digitale kameraer. KL. 40: Utskrift av digitale bilder tatt av digitale kameraer og registrert på magnetiske plater eller digitale bilder behandlet av personlige datamaskiner, på fotografisk papir; registrering av fotografiske filmbilder og forannevnte digitale bilder på optiske plater eller optiske magnetiske plater. KL. 42: Registrering og oppbevaring av de forannevnte digitale bilder i vertsdatamaskinen og levering av slike bilder til kunders personlige datamaskiner via et globalt datanettverk til enhver tid, etter anmodning fra kundene via deres passord. SE, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KAPPABEL SILVER BOND (730) Innehaver: Froland Kommune, 4820 Froland, NO (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS v/merethe Gulliksen, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; konkurranser; organisering av konkurranser vedrørende undervisning eller underholdning. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; Edb-programmering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ACTIVESHOPPER (730) Innehaver: Infospace.com Inc, Redmond, WA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av databaser; fremskaffelse av tilgang til informasjon via et globalt datanettverk. US, , 75/625,317 (730) Innehaver: Unimin Corp, 258 Elm Street, New Canaan, CT 06840, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Bergmassesilika for bruk som ekstender og fyllstoff for maling, slipemidler, sammensetninger, gummi og plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SONDEX (730) Innehaver: Sondex Ltd, Ford Lane, Bramshill, Hook, Hampshire RG2 0RH, GB (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og maskinverktøy til bruk ved konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og inspeksjon av olje- og gassbrønner og rørledninger; sentreringsenheter, gaffelledd og svivler til bruk ved konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og inspeksjon av olje- og gassbrønner og rørledninger. KL. 9: Vitenskapelige, geodetiske og elektriske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalisering, og kontroll, til bruk ved konstruksjon, vedlikehold og reparasjon og inspeksjon av olje- og gassbrønner og rørledninger; kameraer, videoapparater, telemetriapparater, dataprogramvare til datainnhenting, databehandlingsutstyr og loggeapparater innbefattet apparater til måling av trykk, temperatur, fluiddensitet, gjennomstrømningshastighet og stråling, alle til bruk ved konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og inspeksjon av olje- og gassbrønner og rørledninger. KL. 37: Tjenester vedrørende konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og inspeksjon av olje- og gassbrenner og rørledninger; utleie av utstyr knyttet til konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og inspeksjon av olje- og gassbrønner og olje- og gassrørledninger. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jack Augustin Kolman, Flaktveitveien 450, 5134 Flaktveit, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 42: Allmenn legepraksis; utøvelse av små kirurgiske inngrep; akupunkturbehandling; hypnosebehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ARENA21 (730) Innehaver: Grip Senter, Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo, NO KL. 9: Database med informasjon som stadig oppdateres. KL. 35: Rådgivning til offentlige og private virksomheter angående ledelse og drift; registreringer, oppsetting og systematisering av informasjon; utnyttelse og sammenstilling av matematiske og statistisk data. KL. 41: Undervisning av mennesker. (730) Innehaver: Bakers AS, Haslevangen 40, 0579 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Stagecast Software Inc, 580 College Avenue, Palo Alto, CA , US (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 KL. 9: Instruksjonsvideoer vedrørende bruk av dataprogramvare; dataprogramvare for websideutforming og programvareutvikling; programvare for dataspill; multimedia programvare vedrørende tegnbasert informasjon; dataprogramvare som simulerer prosesser, systemer og hendelser; dataprogramvare for opplæring innen lesing, skriving, matematikk, naturfag, historie, samfunnsfag, språkopplæring, kunst, musikk, sport, datamaskinvitenskap, tilpassingsopplæring, kritisk tenking, problemløsning, drama, multimediadesign, helsetjenester, byplanlegging, arkitektur, ingeniørvirksomhet, kommunikasjoner, rettssystemet, finansvirksomhet, forretningsledelse, trafikkferdigheter, lærerferdigheter, kontoristferdigheter, produksjonsferdigheter, vedlikehold og representasjonsferdigheter, kundeserviceferdigheter, offentlige funksjonærferdigheter og organisatoriske ferdigheter. KL. 28: Leker, nemlig brettspill, frittstående videospillmaskiner, håndholdte enheter for spilling av elektroniske spill, puslespill, hjernetrimspill, manipulerbare puslespill, kubepuslespill, leketøyskjøretøyer, lekebyggesett, dukker og heltefigurer. KL. 42: Tilgjengeliggjøring av dataprogramvare via et globalt datanettverk for bruk ved websideutforming, dataprogramvareutvikling, dataspill, multimedia applikasjoner, simulering og opplæringsapplikasjoner; tilveiebringelse av elektroniske oppslags- eller nyhetstavler innen områdene for programvare, opplæring, trening, produktdesign, romdesign, modellering, simulering og spill; tjenester vedrørende nettmøtesteder, nemlig tilveiebringelse av on-line fasiliteter for sanntidssamspill med andre datamaskinbrukere vedrørende emner av allmenn interesse. US, , 75/635,647 US, , 75/635,648 US, , 75/637,509 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TWIN PIGS (730) Innehaver: Harsheim s Sportsbar, Tomteg. 5, 2630 Ringebu, NO KL. 32: Øl. KL. 42: Bartjenester; restauranter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOMESCENTS (730) Innehaver: Partylite Trading SA, Route d Englisberg 13, Granges-Paccot, CH (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Velluktende oljer for parfymer og godlukt; potpurri (parfyme); parfymerte lukteposer og -puter; velluktende spray for bruk i værelser, spray for innendørs bruk. KL. 4: Vokslys, stearinlys; parfymerte vokslys og stearinlys; flytende voks- og stearinlys; telys; nattlys av voks eller stearin; voks- eller stearinlys som absorberer røyk; klebende voks- eller stearinlys; voks- eller stearinlys for spesielle anledninger; fruktlys av voks eller stearin; lampeoljer og -veker; voks fylt i krukker og urner; voks i terrakottakrukker; voks fylt på glass; vokseller stearinlys i bokser; voks- eller stearinlys med aromatiske lukter; voks (råvarer); brenselsoljer; garvefett; trepinner for opptenning. KL. 21: Lysestaker av uedelt metall; lysmansjetter og kandelabre av uedelt metall; glassboller, bokser, beholdere og krukker; emaljerte og malte glassvarer; krystall glassvarer; keramikk for husholdningsformål; steintøy; husholdningsredskaper og bordserviser for husholdningsformål (av uedelt metall); parfymebrennere; krukker og urner fylt med voks; terrakottakrukker fylt med voks; glass fylt med voks. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RENSOM (730) Innehaver: Roger Blindheim, 6040 Vigra, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 37: Rengjøring av bygninger (eksteriør), rengjøring av bygninger (interiør); rengjøring av kjøretøyer; rengjøring av klær. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av safer, hvelv, politialarmer, automatiserte kassaapparater, terminaler betjent med kreditt- eller betalingskort, dispenserautomater for medisiner og medisinske produkter, dispenserterminaler for kontanter, tilgangskontrollterminaler, elektriske innretninger for transport og levering av artikler via lufttrykk, overvåkingskameraer, og av elektroniske terminaler. (730) Innehaver: Diebold, Inc, Canton, OH, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Artikler hovedsakelig av metall, nemlig skap, brevkurver, skuffer med eller uten brannsikre vegger for kortindeks, for registre, for forretningsdokumenter, for arkiv og for lagring; safer, inkludert arkivsafer, brannsikre safer og tyverisikre safer; hvelvdører; låser; branndører; pengekister i form av pengeskap eller pengeskrin; metallkonstruksjoner i form av safer; låsbare sikkerhets beskyttelsesinnretninger for bankautomater og for personell som betjener slikt utstyr; låsbare beholdere for bankdeponeringer og automatiserte bankregistre; beskyttede skrankeinnretninger for bankkasserere hvor ekspedisjonen skjer via skuffer; vinduer for bankekspedisjonsinnretninger av drive-up-typen; bankskranker av walk-up og drive-up-typen. KL. 9: Kunde-aktiverte og bankkasserer-aktiverte bankautomater og forhåndsregistrerte computerprogrammer for bruk ved elektronisk bankvirksomhet; computerstyrte tilgangskontrollterminaler; overvåkingskameraer; politialarmeringsinnretninger; elektrisk drevne dispensermaskiner for kontanter, kuponger, billetter, bilag, mynter og for mottak av innskudd/bankinnskudd og innløsningssjekker og computersoftware for betjening av slike maskiner; terminaler betjent med kreditt- eller betalingskort; automatiske dispensermaskiner for medisiner og medisinske produkter, inkludert droger, katetre, sprøyter, forbindinger og bandasjer, og software for betjening av slike maskiner og for oppfølging av lagervolumet av artiklene som blir utdelt fra dispensermaskinene til bruk for helsefaglig personell; elektriske innretninger for transport og levering av artikler via trykkluft; og elektroniske terminaler på institusjonseiendommer slike som college eller universiteter brukt av personer med godkjennelse/ fullmakt fra disse institusjonene for å få kontanter, for kreditt, eller for belastning av institusjonenes kontoer for innkjøp av varer eller tjenester fremskaffet av institusjonene, og for begrenset benyttelse av institusjonenes fasiliteter. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DIEBOLD SENSE.WAVE (730) Innehaver: Diebold, Inc, Canton, OH, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 6: Artikler hovedsakelig av metall, nemlig skap, brevkurver, skuffer med eller uten brannsikre vegger for kortindeks, for registre, for forretningsdokumenter, for arkiv og for lagring; safer, inkludert arkivsafer, brannsikre safer og tyverisikre safer; hvelvdører; låser; branndører; pengekister i form av pengeskap eller pengeskrin; metallkonstruksjoner i form av safer; låsbare sikkerhets beskyttelsesinnretninger for bankautomater og for personell som betjener slikt utstyr; låsbare beholdere for bankdeponeringer og automatiserte bankregistre; beskyttede skrankeinnretninger for bankkasserere hvor ekspedisjonen skjer via skuffer; vinduer for bankekspedisjonsinnretninger av drive-up-typen; bankskranker av walk-up og drive-up-typen. KL. 9: Kunde-aktiverte og bankkasserer-aktiverte bankautomater og forhåndsregistrerte computerprogrammer for bruk ved elektronisk bankvirksomhet; computerstyrte tilgangskontrollterminaler; overvåkingskameraer; politialarmeringsinnretninger; elektrisk drevne dispensermaskiner for kontanter, kuponger, billetter, bilag, mynter og for mottak av innskudd/bankinnskudd og innløsningssjekker og computersoftware for betjening av slike maskiner; terminaler betjent med kreditt- eller betalingskort; automatiske dispensermaskiner for medisiner og medisinske produkter, inkludert droger, katetre, sprøyter, forbindinger og bandasjer, og software for betjening av slike maskiner og for oppfølging av lagervolumet av artiklene som blir utdelt fra dispensermaskinene til bruk for helsefaglig personell; elektriske innretninger for transport og levering av artikler via trykkluft; og elektroniske terminaler på institusjonseiendommer slike som college eller universiteter brukt av personer med godkjennelse/ fullmakt fra disse institusjonene for å få kontanter, for kreditt, eller for belastning av institusjonenes kontoer for innkjøp av varer eller tjenester fremskaffet av institusjonene, og for begrenset benyttelse av institusjonenes fasiliteter. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av safer, hvelv, politialarmer, automatiserte kassaapparater, terminaler betjent med kreditt- eller betalingskort; dispenserautomater for medisiner og medisinske produkter, dispenserterminaler for kontanter, tilgangskontrollterminaler, elektriske innretninger for transport og levering av artikler via lufttrykk, overvåkingskameraer, og av elektroniske terminaler. (730) Innehaver: Sense Communications International AS, Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 9: Elektriske og optiske apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til måling, signalering og kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske og optiske databærere; salgsautomater og mekanismer for mynt- og betalingskortstyrte apparater; databehandlingsutstyr og datamaskiner, programvare. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon, kommunikasjon ved dataterminaler og ved optiske fibernettverk, mobiltelefontjenester, meldetjenester, overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. KL. 42: Edb-programmering, analysering av datasystemer, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, utleie av datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer, faglige konsultasjoner (ikke om forretning), tekniske konsultasjoner, konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: L. CASEI IMUNITASS TIBOZOLE (730) Innehaver: Cie Gervais Danone (SA), , rue Jules Guesde, F Levallois-Perret, Cedex, FR (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 29: Melk, melkepulver, smakstilsatt fortyknet melk og pisket melk; melkeprodukter nemlig melkedesserter, yoghurt, drikkeyoghurt, fromasjer, kremer, kremdesserter, fersk krem, smør, ost, modnet ost, modnet ost med mugg, umodnet fersk ost, ost i lake, cottage cheese, drikker hovedsakelig laget av melk eller meieriprodukter; frosne melkeprodukter, este eller gjærete melkeprodukter. (730) Innehaver: Tibotec Pharmaceuticals Ltd, Dublin, IE (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater og stoffer til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Hugo Salamonsen, Postboks 344, 9751 Honningsvåg, NO KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg av amerikansk opprinnelse. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Steinar Bjørnstad, Kjul Terrasse 46, 1480 Slattum, NO KL. 41: Opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELETROLL (730) Innehaver: Kjell-Olav Nilsen, Postboks 1213, 9262 Tromsø, NO (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til NORDKAPP DYKKESENTER (730) Innehaver: Hugo Salamonsen, Postboks 344, 9751 Honningsvåg, NO KL. 39: Organisering av dykketurer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PASSPORT (730) Innehaver: Kristin Ekeberg, Drammensveien 47, 0271 Oslo, NO KL. 9: CD-Rom (software); dataspill. KL. 28: Spill og leketøy. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; forretningskontroll, -direksjon, -inspeksjon, -tilsyn samt rådgivning om organisasjon og forretningsledelse; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; de forannevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; kommunikasjon ved dataterminaler; dataassistert overføring av beskjeder og bilder; tjenester relatert til spredning av informasjon via datanettverk og/eller over globalt nettverk. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: JOTEX FIBAX (730) Innehaver: Jotex AB, S Värnamo, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 24: Avsminkningsservietter av tekstil, badetøy (unntatt bekledning), biljardtepper, blåtøy (bomullsstoffer), bomullsstoffer, rutete bomullsstoffer, bordbrikker (ikke av papir), bordduker (ikke av papir), bordløpere, bordservietter av tekstiler, stoffer dekket med motiver for broderier, brokade, chenillestoffer, sengedekker, dekketøy av tekstil, droguet (mønstret grovt tøy), duker (ikke av papir), dyner, stoffer som imiterer dyrehuder, elastiske tøystoffer, stoffer av espartogress, glassfiberstoffer for tekstile formål, filt, flanell (stoffer), sunnhetsflanell, fôr (stoffer), fortrekksgardiner, gardiner av tekstil eller plast, gardinholdere av tekstiler, husholdningslintøy, håndklær av tekstiler, jerseystoffer, jutestoffer, kanvas, kattun, krepon (ullstoff, silkestoff), kreppstoffer, lakener, lakenposer, lerret, linstoffer, husholdningslintøy, bordløpere, madrasstrekk, møbelovertrekk av tekstil, møbelstoffer, pledd, portierer, lakenposer, putetrekk, putevar for hodeputer, ramiestoffer, rayonstoffer, reisetepper, rullegardiner av tekstiler, sengedekker, sengelinnet, sengetepper, sengeutstyr (sengetepper og lintøy), bordservietter av tekstil, servietter av tekstil, silkestoffer, stoffer for tekstile formål, taftstoffer, tekstilovertrekk for møbler, tekstilstoffer, tekstilstoffer (ikke vevde), biljardtepper, reisetepper, sengetepper, trekk for madrasser, trekk for puter, trikotasje (stoffer), stoffer for trykkemønstre, tyllstoffer, ullstoffer, varetrekk for beskyttelse av møbler, varetrekk for puter, velurstoffer, vevde stoffer, vevde stoffer av ull, vevde stoffer dekket med motiver for broderier, vevde stoffer, som imitasjon av dyrehud, voksduker; tekstiler. (730) Innehaver: Organo Toveko AB, Mullervägen 14, S Sandviken, SE (740,750) Fullmektig: Kjell Opheimshaug, Gildhus 17, 6893 Vik i Sogn KL. 11: Trykkfiberfilter for høye lineære filtreringshastigheter ved vannrensing. SE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SYMLIN (730) Innehaver: Amylin Pharmaceuticals Inc, 9373 Towne Centre Drive, San Diego, CA 92121, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for bruk ved behandling av stoffskifteproblemer. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: VEDA VISION (730) Innehaver: Vedic Distribution v/ole Petter Høie, Postboks 258, 2071 Råholt, NO (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, New York, NY , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 3: Tannkrem og munnvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 9: Briller; optiske instrumenter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIRST STEP (730) Innehaver: Arjo Ltd, St. Catherine Street, Gloucester GL1 2SL, GB (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 10: Apparater og utstyr til løfting, behandling og transport av pasienter; heiser; heise- og løfteapparater for invalide; hjelpemidler for å stå og gå; fatler, engangsfatler; deler og tilbehør til forannevnte varer. (730) Innehaver: Oscar Werner, Bergsliensgate 11C, 0354 Oslo, NO KL. 41: Underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. GB, ,

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BESSEY (730) Innehaver: Luna AB, Sandbergsvägen 3, S Alingsås, SE (730) Innehaver: Meditron AS, Asker, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Apparater og instrumenter til overvåkning, kontroll og undervisning; sensorer for overvåkning og kontroll av industrimaskiner og industrielle prosesser; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; datamaskiner, databehandlingsutstyr og computerperiferiutstyr; dataprogrammer (innregistrerte EDB-programmer). KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; stetoskoper; elektroniske stetoskoper; frekvensmoduler for stetoskoper samt dokkingstasjoner for slike; deler og tilbehør til stetoskoper og elektroniske stetoskoper. KL. 42: Faglige og/eller tekniske konsultasjoner; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: EMSAFE (730) Innehaver: Emballator Lagan Plast AB, Berghem, S Ljungby, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Maskinverktøy. KL. 8: Håndverktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LANE 4 (730) Innehaver: Global Espirit Inc, 8th Floor No. 506 Yuen Shan Road, Taipei Hsien, Taiwan, CN (740,750) Fullmektig: ABC-Patent, Sivilingeniør Rolf Chr. B. Larsen AS, Brynsveien 5, 0667 Oslo KL. 9: Sportsbriller, svømmebriller, beskyttelsesbriller for sportslig og industriell bruk, beskyttelsesbriller, masker for dykking og svømming, beskyttende ørepropper, neseklyper, flyteapparater for svømming. KL. 25: Klær og hodeplagg, T-trøyer og luer/hetter, svømmehetter, svømmedrakter, armbind. (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 20: Varer av plast, emballasjebeholdere av plast. KL. 21: Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelmetall eller plettert dermed), husholdnings- og kjøkkenredskaper av plast, husholdnings- og kjøkkenbeholdere av plast. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PURETECH OH YEAH! CARTOONS (730) Innehaver: Multiq International AB, Malmö, SE (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Apparater for innspilling, opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; tekstbehandlingsmaskiner; databehandlingsapparater, databehandlingsinnretninger, billedskjermer, billedskjermterminaler, dataprogrammer innregistrert på elektronisk avlesbare bærere som magnetbånd, hullkort, plater og disketter, optiske databærere og CD-skiver; periferiutstyr for datamaskiner, innregistrerte programmer for datamaskiner, monitorer som datamaskinvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SUPERLEK (730) Innehaver: Top-Toy A/S, Roskildevej 16, Tune, DK-4000 Roskilde, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 28: Spill og leketøy. (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplærings- og underholdningsvirksomhet, utdannelsesvirksomhet; opplærings- og underholdningsvirksomhet, nemlig utarbeidelse av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og live underholdningsinnslag; produksjon av levende filmer og fjernsynsinnslag; tjenester i forbindelse med spillefilmsunderholdning, fjernsynsunderholdning og live underholdningsforetillinger og -show; tjenester i forbindelse med utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MMXI EUROPE (730) Innehaver: Media Metrix Inc, 250 Park Avenue South, New York, NY 10003, US (740,750) Fullmektig: Bryns Patentkontor AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Markedsundersøkelser og informasjonstjenester, nemlig overvåking av bruk og sporing av trender i computer hardware-, software- og kommunikasjonsbransjene. 30

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /00 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Lasse Kjus, President Harbitz gate 22 B, 0259 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Mona Søyland, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Hjelpemiddelspesialisten AS, Industriveien 34, 1401 Ski, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 20: Stoler; spesialstoler for handicappede, individuelt tilpassede formstøpte spesialstoler for handicappede; deler, reservedeler, komponenter, utstyr, elementer og tilbehør til alle de forannevnte varer. (730) Innehaver: Lasse Kjus, President Harbitz gate 22 B, 0259 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Mona Søyland, Postboks 727 Sentrum, 0105 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. 31

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.04.22 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 36 06.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 5 2000.01.31 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 1 04.01.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 29 19.07.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 37 2002.09.09 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 48 29.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2002.05.13 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2013.05.14 Deres ref.: 310154-501 Svarfrist: 2013.08.16 1 Saksnr.: 201207491 Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 19-2003.05.05 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 28/09-2009.07.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 28/09-2009.07.06 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 13 2000.03.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer