nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SL (730) Innehaver: DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225, D Stuttgart, DE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 3: Midler for kropps- og skjønnhetspleie, eau de toilette, barbervann og -såpe, after shave, hårvann, parfymevarer, eteriske oljer, luftrensere (romspray) tannpussemidler, neglelakk, neglpleiemidler, leppestifter, øyenbrynsstifter, mascara. KL. 6: Nøkkelskilt og -anheng. KL. 9: Lyd- og bildebærere, nemlig kassetter, lydbånd, kompaktdisker og videokassetter; briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, kompass. KL. 12: Motorkjøretøyer; deler, tilbehør, reservedeler og komponenter til slike motorkjøretøyer. KL. 14: Ur og tilbehør til ur. KL. 16: Aviser, tidsskrifter, brosjyrer, bøker; varer av papir og/eller papp, nemlig papirlommetørklær, papirservietter, emballasjebeholdere og emballasjeposer; fotografier, skrivesaker, emballasjematerialer av kunststoff, nemlig innpakningsark, poser og folier. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer laget av disse materialer, nemlig håndvesker, dokumentmapper, smålærvarer, pengepunger, lommebøker, portemonéer, dokumentvesker og nøkkelpunger; reise- og håndkofferter; paraplyer, parasoller, spasérstokker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 27: Tepper, fotmatter. KL. 36: Leasing av motorkjøretøyer. KL. 37: Pleie, tilsyn, vedlikehold, reparasjon og rengjøring av motorkjøretøyer. KL. 39: Transport av personer og gods; utleie av motorkjøretøyer. KL. 41: Kjøretøyopplæring, trafikksikkerhetstrening; arrangement og gjennomføring av sportsarrangement og -konkurranser. DE, ,

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MANHATTAN SKYLINE ACC (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MANHATTAN (730) Innehaver: Schöller Lebensmittel GmbH & Co KG, Bucher Strasse 137, D-8500 Nürnberg 90, DE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 30: Spiseis etter amerikansk oppskrift. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Rowex Ltd, Bantry, IE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater (andre enn til toalettbruk); næringsmidler for spedbarn og syke personer; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk. IE, , 94/5649 (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dri-Kleen, Inc, Las Vegas, NV, US KL. 2: Preparater til beskyttelse av motorkjøretøyer. KL. 3: Preparater til rengjøring og polering av motorkjøretøyer, metalloverflater og av glass. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COMPUTER TOWER (730) Innehaver: Ingram European Coordination Center in short I.E.C.C., Zaventem, BE KL. 35: Handels-tjenester og -konsultasjoner; import- og -eksportagenturer; annonse- og reklamevirksomhet; administrasjon av dataarkiver; utleie av kontormaskiner og -apparater; regnskapsførsel og bokføring. KL. 37: Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner og computer periferiutstyr. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet, kommunikasjonsvirksomhet via internett. KL. 42: Forskning, utvikling og utarbeidelse av dataprogrammer; programmering for datamaskiner; datamaskin-ekspertise-tjenester; tilveiebringelse av dataprogrammer, datamaskiner og computer periferiutstyr. BE, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELECOUPON (730) Innehaver: Francis Meuley, 52, Avenue Jean Moulin, Argeles sur Mer, FR (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Dura Pharmaceuticals, Inc, 5880 Pacific Center Boulevard, San Diego, CA , US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Inhalatorer. US, , 75/014,593 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SMART CONTACT (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA , US KL. 42: Konsultasjonstjenester, utvikling av kundeserviceløsninger etter bestilling for forretningsvirksomhet og industri, og designing og utvikling av dataprogrammer for andre etter bestilling. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Tong Yang Confectionery Corp, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spise-is; sjokolade, kjeks, karameller, tyggegummi, puddinger, vafler, søtsaker, kaker og paier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Diversified Health Systems Ltd, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer for elektronisk føring av pasienters medisinske registre samt relaterte formål. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; ledelse av helsetjenester. (730) Innehaver: Diversified Health Systems Ltd, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer for elektronisk føring av pasienters medisinske registre samt relaterte formål. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; ledelse av helsetjenester. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Diversified Health Systems Ltd, Brentford, Middlesex TW8 9EP, GB KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogrammer for elektronisk føring av pasienters medisinske registre samt relaterte formål. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; ledelse av helsetjenester. (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Stabenfeldt AS, Aker Base Dusavik, Bygg 19, 4029 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 16: Trykksaker, bøker, plakater, penner, blyanter, tusjer, papirvarer pennaler, viskelær; unntatt skredderkritt. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Kværner Technology & Research Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler til herding og lodding; kjemiske produkter til konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper; parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske hudpleieprodukter, hårvann; tannpussemidler; -deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og andre anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksmaskiner, landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; motordeler av alle slag; elektriske rengjøringsmaskiner og -apparater. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektrisk oppvarmede klær, elektriske sigarettennere for biler. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller til vanns. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av eller overtrukket med edle metaller (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edelstener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; omsetning, utleie, taksering og drift av faste eiendommer; forretningsførsel eller meglervirksomhet for fast eiendom, herunder utleie, taksering eller finansiering; tjenester fra agenter eller meglere i forsikring, tjenester til forsikringstakere, tegning av forsikring; tjenester som utføres av banker og forsikringsinstitusjoner, herunder veksling, clearingtjenester, valutaforretninger, utstedelse av reisesjekker og akkreditiver, tjenester fra kredittinstitusjoner som ikke er banker, fra investeringsselskaper og holdingselskaper og fra meglere av verdipapir og eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet (unntatt rådgivningsvirksomhet og utarbeidelse av planer), vedlikeholdsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet, rengjøring, rensing; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transport- og oppbevaringsvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vann- og elektrisitetsforsyning. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 42: Servering av og forsyning med mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; teknisk rådgivning. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Kværner Technology & Research Ltd, London, England, GB (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og kjemiske produkter (ikke sopp-, insekt- eller ugressdrepende) til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler til herding og lodding; kjemiske produkter til konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. KL. 3: Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper; parfymevarer, toalettpreparater og -produkter, eteriske oljer, kosmetikk, kosmetiske hudpleieprodukter, hårvann; tannpussemidler; -deodoranter for personlig bruk; hygieniske preparater for toalettbruk. KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og andre anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksmaskiner, landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; motordeler av alle slag; elektriske rengjøringsmaskiner og -apparater. KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter, apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (inspeksjon), livredning og undervisning; apparater til opptak, overføring og gjengivelse av lyd eller bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektrisk oppvarmede klær, elektriske sigarettennere for biler. KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller til vanns. KL. 14: Edle metaller og deres legeringer og gullsmedvarer av eller overtrukket med edle metaller (unntatt knivsmedvarer, gafler og skjeer); juvelérvarer, smykker, edelstener; ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker, papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; omsetning, utleie, taksering og drift av faste eiendommer; forretningsførsel eller meglervirksomhet for fast eiendom, herunder utleie, taksering eller finansiering; tjenester fra agenter eller meglere i forsikring, tjenester til forsikringstakere, tegning av forsikring; tjenester som utføres av banker og forsikringsinstitusjoner, herunder veksling, clearingtjenester, valutaforretninger, utstedelse av reisesjekker og akkreditiver, tjenester fra kredittinstitusjoner som ikke er banker, fra investeringsselskaper og holdingselskaper og fra meglere av verdipapir og eiendom. KL. 37: Byggevirksomhet (unntatt rådgivningsvirksomhet og utarbeidelse av planer), vedlikeholdsvirksomhet, reparasjonsvirksomhet, rengjøring, rensing; installasjonsvirksomhet. KL. 39: Transport- og oppbevaringsvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; vann- og elektrisitetsforsyning. KL. 40: Bearbeiding av materialer. KL. 42: Servering av og forsyning med mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; teknisk rådgivning. 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: LANE (730) Innehaver: The Lane Company Inc, 701 Fifth Street, Altavista, VA , US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Kuraas & Sønner AS, Villaveien 72, 8516 Narvik, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen - Actio-Lassen AS, Postboks 36, Minde, 5826 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 20: Tremøbler, nemlig bord av alle slag, kommoder, kister, senger, nattbord, skrivebord, toalettbord (powder tables), benker, bufféer, kabinetter og skap for porselen, stoler; bokhyller, rullebord, klesskap, hyller (etageres), plateskap, skap tilpasset for kassetter og bånd, hjemmebarenheter; speil, spisestuestoler og skrivebordsstoler og deler dertil, nemlig stativ for vinflasker, lagringsskap på sokkel, konsoller og kabinetter for stereoanlegg, polstrede møbler, nemlig sofaer, sovesofaer, s-formete sofaer, svingstoler, stoler for dagligrom, hvilestoler, hvilesofaer og -seksjonsofaer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RODALE S MEN S HEALTH (730) Innehaver: Rodale Press Inc, Emmaus, PA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 41: Produksjon av radio- og TV-programmer; underholdningsvirksomhet, herunder en løpende programserie distribuert over radio, TV, satellitt, kabel, audio- og videomedia samt via globale datanettverk. KL. 42: Elektronisk forlagsvirksomhet og offentliggjøring av informasjon via globale datanettverk. 10

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TASTE HOW GOOD SIMPLE CAN BE (730) Innehaver: Seeds of Change Inc, Santa Fe, NM, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Papir, kartong, papp og varer laget av disse materialer; bagasjemerkelapper, bordkort, menykort, servietter, veiledningskort; brevpapir, trykksaker, bøker, almanakker; skilt, kalendere, fotografier, samlekort, klebemerker, klebemerkealbumer, støtfangerklebemerker, handelskort; adressebøker, tidsplanleggere, skriveblokker og skriveunderlag; veikart; male-, trykke- og tegnesett; instruksjons- og lærebøker; tegninger, diagrammer, plakater, linjaler, penner, skriveredskaper, plastposer, emballasjematerialer, instruksjons- og undervisningsmateriell; kataloger, håndbøker, glassbrikker, tegneseriehefter, billedbøker, artikler til bruk for kunstnere, tegnekritt, markører, fargeblyanter, farger, penner, blyanter, viskelær, blyantetuier, ringpermer, spiralhefter, notisblokker, bokomslag, bokmerker, skrivepapir, konvolutter, notiskort, lykkeønskningskort, postkort, notisbøker, notisblokker, memoblokker, dagbøker, papirbleier, veggtavler (til å skrive på), albumer, kontorrekvisita, bordduker av papir, servietter av papir, brikker av papir, borddekorasjoner av papir eller kartong, papp og pappesker, modeller av papp eller pappmasjé, plastmerkelapper, bilder, aviser, tidsskrifter; vittighetstegninger og -bilder, bilde- og tegneserier i form av tegninger eller andre kunstformer for reproduksjon. KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av oppdrettsdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt fra dyr; melk og meieriprodukter, drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt fra vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; næringsmidler og bestanddeler til næringsmidler bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 31: Friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter, også i vakuumpakket form; levende dyr for bruk som mat. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Sikkerhetsfilm, Nordbyvn. 21, 2013 Skjetten, NO KL. 17: Plastlaminat for beskyttelse av vinduer i biler og bygninger. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Boeing Co, Seattle, WA 98108, US (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Samlerhuset AS, Trollåsveien 6, 1410 Kolbotn, NO KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; frimerke- og mynttaksering. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter, utgivelse og utlån av mynter og frimerker som samlerobjekter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, herunder luftfartøyer, deler til luftfartøyer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; håndbøker, herunder for luftfartøyer. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg, herunder shorts, capser, t-skjorter, jakker, treningsgensere, treningsbukser, pologensere, rugbyskjorter, kjoler, overaller, gensere og babytøy. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler herunder golfkøller, golfbager, softball-baller, softballballtrær, baseball-baller, baseball-balltrær, fotballer, golfballer, tennisballer, golfpegger, bløte tøydyr, leke- og modellfly, dominosett, dartssett, fiskestenger, fiskesneller; luftmadrasser for sport og rekreasjon; juletrepynt. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; teknisk rådgivning; reisebyråtjenester i form av reservering og bestilling av midlertidig innlosjering; teknisk konsultasjon og assistanse i forbindelse med design, produksjon, sertifisering, drift, vedlikehold, reparasjoner, overhaling eller modifisering av luftfartøyer og deler til luftfartøyer; tekniske konsultasjoner og undersøkelser, skriving, design og testing av produkter for andre; datatjenester, globale nettverkstjenester og andre on-linetjenester, herunder tilveiebringelse av bøker, manualer, håndbøker, magasiner, guider, skjemaer, formularer, illustrasjoner og tekniske datapakker innen luftfartøysområdet, deler til luftfartøyer, avionikk og vedlikehold, drift, reparasjoner og opplæring i forbindelse med luftfartøyer, romfartøyer og romprodukter, deler og støtteutstyr; globale nettverkstjenester og andre on-linetjenester for salg og distribusjon av deler og produkter. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: The Boeing Co, Seattle, WA 98108, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, herunder luftfartøyer, deler til luftfartøyer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; håndbøker, herunder luftfartøyer. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg, herunder shorts, capser, T-skjorter, jakker, treningsgensere, treningsbukser, pologensere, rugbyskjorter, kjoler, overaller, gensere og babytøy. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler herunder golfkøller, golfbager, softball-baller, softballballtrær, baseball-baller, baseball-balltrær, fotballer, golfballer, tennisballer, golfpegger, bløte tøydyr, leke- og modellfly, dominosett, dartssett, fiskestenger, fiskesneller; luftmadrasser for sport og rekreasjon; juletrepynt. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; teknisk rådgivning; reisebyråtjenester i form av reservering og bestilling av midlertidig innlosjering; teknisk konsultasjon og assistanse i forbindelse med design, produksjon, sertifisering, drift, vedlikehold, reparasjoner, overhaling eller modifisering av luftfartøyer og deler til luftfartøyer; tekniske konsultasjoner og undersøkelser, skriving, design og testing av produkter for andre; datatjenester, globale nettverkstjenester og andre on-linetjenester, herunder tilveiebringelse av bøker, manualer, håndbøker, magasiner, guider, skjemaer, formularer, illustrasjoner og tekniske datapakker innen luftfartøysområdet, deler til luftfartøyer, avionikk og vedlikehold, drift, reparasjoner og opplæring i forbindelse med luftfartøyer, romfartøyer og romprodukter, deler og støtteutstyr; globale nettverkstjenester og andre on-linetjenester for salg og distribusjon av deler og produkter. (730) Innehaver: The Boeing Co, Seattle, WA 98108, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, herunder luftfartøyer, deler til luftfartøyer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; håndbøker, herunder luftfartøyer. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg, herunder shorts, capser, T-skjorter, jakker, treningsgensere, treningsbukser, pologensere, rugbyskjorter, kjoler, overaller, gensere og babytøy. KL. 28: Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler herunder golfkøller, golfbager, softball-baller, softballballtrær, baseball-baller, baseball-balltrær, fotballer, golfballer, tennisballer, golfpegger, bløte tøydyr, leke- og modellfly, dominosett, dartssett, fiskestenger, fiskesneller; luftmadrasser for sport og rekreasjon; juletrepynt. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; teknisk rådgivning; reisebyråtjenester i form av reservering og bestilling av midlertidig innlosjering; teknisk konsultasjon og assistanse i forbindelse med design, produksjon, sertifisering, drift, vedlikehold, reparasjoner, overhaling eller modifisering av luftfartøyer og deler til luftfartøyer; tekniske konsultasjoner og undersøkelser, skriving, design og testing av produkter for andre; datatjenester, globale nettverkstjenester og andre on-linetjenester, herunder tilveiebringelse av bøker, manualer, håndbøker, magasiner, guider, skjemaer, formularer, illustrasjoner og tekniske datapakker innen luftfartøysområdet, deler til luftfartøyer, avionikk og vedlikehold, drift, reparasjoner og opplæring i forbindelse med luftfartøyer, romfartøyer og romprodukter, deler og støtteutstyr; globale nettverkstjenester og andre on-linetjenester for salg og distribusjon av deler og produkter. 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til CHOCOPIE (730) Innehaver: Tong Yang Confectionery Corp, Seoul, KR (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 30: Mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; sjokolade, kjeks, karameller, tyggegummi, puddinger, vafler, søtsaker, kaker og paier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Godgjørende og sosialt støttearbeid til og veldedighet overfor trengende og vanskeligstilte familier og enkeltpersoner; utdeling og tilveiebringelse av mat, klær og medisiner; prestegjerninger og pastorale tjenester, sjelesørger virksomhet; misjon og misjonærvirksomhet; organisering og avholdelse av religiøse møter; arvelære, genetisk og genealogisk forskning, slektsgranskning; etterforskning av forsvunne personer; profesjonell rådgivning overfor enkeltpersoner og familier relatert til følelsesmessige og familieproblemer eller avhengighet og misbruk av alkohol eller andre stoffer eller nytelsesmidler; rådgivning relatert til kosthold og spisevaner; helsetjenester; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling, skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk, Edb-programmering; profesjonell og teknisk assistanse, rådgivning og konsultasjon vedrørende datamaskiner, dataprogrammer, datasystemer, globale nettverk, world wide web, intranett og data nettverk; lisensiering og utleie av dataprogramvare, vedlikehold og ajourføring av og support for datanettverk og dataprogramvare; utleie av tilgangstid til computer databaser; individuell design og utvikling av dataprogrammer, -systemer og -nettverk for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Corporation of the President of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints, 50 East North Temple Street, Salt Lake City, UT 84150, US (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 9: Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslokningsapparater; innregistrerte dataprogrammer. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; PYXIS (730) Innehaver: Pyxis Corp, San Diego, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Maskinvarer for datamaskiner og datamaskinprogramvarer som automatiserer utlevering, administrering og kontroll av medikamenter og forråd/ forsyninger på sykehus og i andre helsepleiefasiliteter. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PYXISSTATION (730) Innehaver: Pyxis Corp, San Diego, CA, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Maskinvarer for datamaskiner og datamaskinprogramvarer som automatiserer utlevering, administrering og kontroll av medikamenter og forråd/ forsyninger på sykehus og i andre helsefasiliteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Trondhjem Preserving AS, Østmarkveien 4, 7040 Trondheim, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; middags- og påleggshermetikk av fisk og kjøtt; pasteuriserte middagsretter og påleggsprodukter av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt og grønnsaker. (730) Innehaver: Terje Høili AS, Postboks 1421, 1602 Fredrikstad, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper, klisjéer. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THERAGAUZE (730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons Inc, Princeton, NJ, US (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Oase Fritidsartikler ApS, Vejlevej 40, DK-7182 Bredsten, DK (740,750) Fullmektig: Pretor Advokat AS v/alf M. Andersen, Postboks 1734, 7416 Trondheim KL. 18: Ryggsekker, kofferter, sykkelvesker; parasoller. KL. 20: Soveposer til camping, luftmadrasser (ikke til medisinske formål), selv-oppblåsbare madrasser, liggeunderlag, ligge- og sitteunderlag av skumgummi; møbler (av tre eller plast), campingmøbler, teltplugger (ikke av metall); leskjermer. KL. 22: Tau, reip, hyssing, liner, nett, telt, teltplugger (ikke av metall); seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser). KL. 24: Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer; sårfyllematerialer; gasbandasjer; sårpleieprodukter. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; ortopediske, medisinske og kirurgiske bandasjer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: L.M (730) Innehaver: L. M SL, San Elias, 6-8, entlo. 4a, Barcelona, ES (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, samt korn, ikke opptatt i andre klasser; friske frukter og grønnsaker; spesielt poteter, frø og såvarer, spesielt for poteter. 16

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HYDROMESH PHILOSOPHY (730) Innehaver: E.R. Squibb & Sons Inc, Princeton, NJ, US KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materialer til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; medisinske og kirurgiske bandasjer og forbindingsstoffer i form av salver, geléer og pasta; sårfyllematerialer; gasbandasjer; sårpleieprodukter. KL. 10: Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler; suturmaterialer; ortopediske, medisinske og kirurgiske bandasjer. (730) Innehaver: Philosophy Inc, Phoenix, AZ, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; parfymevarer og kosmetikk i sminkeskrin eller sminkeveske; kosmetiske produkter og preparater for hudpleie; solbeskyttende midler (kosmetiske preparater for soling av huden); hårpleieprodukter; kosmetiske preparater og produkter for bad; preparater for behandling av negler; deodoranter for personlig bruk; toalettpreparater og produkter for menn; kosmetiske oljer, kremer og lotion for massasje; kosmetiske fotpleieprodukter og -preparater; såper og andre kosmetiske pleieprodukter og -preparater for spedbarn. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet samt forretningsvirksomhet for grossist-, detalj- og postordresalg av kosmetikk, hudpleieprodukter, hårpleieprodukter, skjønnhetspleieprodukter, såper, parfymevarer, eteriske oljer, parfymer, musikk, bøker, juvelérvarer og av tilbehør for slike varer. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TIMBERSTRAND (730) Innehaver: Trus Joist MacMillan, Boise, ID, US (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås kun enerett til FORELDRE OG BARN (730) Innehaver: Hjemmet Mortensen AS, Postboks 5001 Majorstua, 0301 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 16: Tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av tidsskrifter. (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 19: Laminert treverk for bruk i konstruksjonsrammeelementer i private og kommersielle bygninger; treverk laget av laminert finer; bjelker, søyler, belegg, stillaser, reisverk, støttebjelker, pilarer, lokk, plankekledninger og konstruksjonsstøtteelementer, alle deler til bygging og alle laget av det forannevnte trevirke eller andre materialer, ikke av metall. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: BERING (730) Innehaver: Swisher International Inc, Jacksonville, FL, US (730) Innehaver: Dimas AB, Box 2098, S Jönköping, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 34: Tobakk, tobakksprodukter, sigarer, sigarillos, tyggetobakk, rå (fuktig) snustobakk, tørr snustobakk, fyrstikker. KL. 7: Boremaskiner, kjerneboremaskiner, gulvsager, veggsager og wire-sager. KL. 8: Diamantsager, diamantklinger, diamantsagklinger, lasersveisede klinger og -sager for tørrskjæring og -kapping, diamantkjernebor og -borkroner, kjernebor, slipeskiver, slipesteiner, slipetallerkener, dreneringsfreser, avløpsfresere, sporfresere, slipeplater, slipekopper, slipesegmenter og wirer. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NASAREN BAKKEHAMMER (730) Innehaver: Weifa AS, Postboks 9113 Grønland, 0133 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. (730) Innehaver: Bakke Oil Tools AS, Opstadveien 11, 4330 Ålgård, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer; koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); fallhammere; pneumatiske og hydrauliske hammere; nedihullsverktøy for bruk ved vann-, olje- eller gassbrønner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SERENITY (730) Innehaver: Grid Strategisk Design AS, Postboks 2073 Grünerløkka, 0505 Oslo, NO KL. 20: Møbler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MIGRELIEF (730) Innehaver: Norsk Helse & MiljøUtvikling ANS, Ærfuglvn. 12, 3209 Sandefjord, NO KL. 5: Naturprodukter og naturlegemidler for forebyggelse av migrene og hodepine. 19

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: PMI FEG Holland BV, Woerden, NL (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Potetskrellere, grønnsaksvaskere, grønnsaksoppskjærere, motordrevne enheter, oppskjæringsmaskiner, maskiner for kverning, blanding, pressing, kutting og tilbereding av mat, brøddispensere, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner, vaske- og tørkemaskiner for grønnsaker, sentrifuger, strykejern, overflatebehandlingsmaskiner, etterbehandlingsmaskiner, ferdigbehandlingsmaskiner. KL. 11: Elektriske eller gassdrevne innretninger med eller uten ovn, friteringsinnretninger, tippbare panner, rektangulære kasseroller/kasseroller med direkte eller indirekte oppvarming, lavasteingriller, komfyrtopper, komfyrer, varmluftskomfyrer, dampkomfyrer med varmluft, pastakokere, varmeskap-, plater- og hyller, bord for varmeplater og -hyller, utslagsvaskenheter med 1 eller 2 kummer med eller uten drenasje, utslipps/avtrekkshette, kjøleskapsenheter, kjølerom, kjøleskap, kjølebord, utstillingsskap med kjøling. KL. 20: Bordhyller, kommoder, skuffer, veggskap for tallerkner, vegghyller for tallerkner, reoler, traller for alle formål, modulkombinasjoner for selvbetjening, selvbetjeningsutstyrsenheter, elektriske utstillingsmontere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATG (730) Innehaver: Schoeller Bleckmann Rotashake AS, Teknologivn. 11, 8517 Narvik, NO KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper; rugemaskiner; maskiner for separering av boreslam, maskiner for off-shoreindustrien. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KIDDO (730) Innehaver: Ekornes ASA, 6222 Ikornnes, NO (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 20: Møbler, herunder for barn; lekegrinder for babyer. (730) Innehaver: Art Technology Group Inc, Boston, MA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: EDB-programmer; dataprogrammer for bruk i forbindelse med globale datanettverk og dataprogrammer for forbedring av yteevnen i globale nettverksservere. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FLOORMATE TIMEX (730) Innehaver: Pevatec AS, Støle, 4639 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo KL. 7: Maskiner, verktøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FINCA VALPIEDRA (730) Innehaver: Bodegas Martinez Bujanda SA, Oyon (Alava), ES KL. 33: Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (730) Innehaver: Timex Corp, Middlebury, CT, US KL. 9: Radioer, kassettspillere og båndopptakere, digitale CD-spillere, telefoner; solbriller, briller, brilleinnfatninger, brilleetuier, brillelenker/kjeder og annet tilbehør til briller; baderomsvekter, kjøkkenvekter, pakkevekter, kjøkkentimere og termometre, ikke for medisinsk bruk; computer software, kalkulatorer; elektroniske organisatorer; dataspill; videospill, datatilbehør. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: KAFFEKOS (730) Innehaver: Quatro M.O.H.J. AS, Akersgt. 16, 0158 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CLIGHT (730) Innehaver: Kraft Foods Inc, Northfield, IL, US KL. 32: Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikkealkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FITIT (730) Innehaver: Shiseido Company Ltd, Ginza Chuo-ku, Tokyo , JP KL. 21: Kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); beholdere av glass, porselen og keramikk; gjenstander til rengjøringsformål. (730) Innehaver: Shiseido Company Ltd, Ginza Chuo-ku, Tokyo , JP KL. 21: Kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); beholdere av glass, porselen og keramikk; gjenstander til rengjøringsformål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOSTWARE (730) Innehaver: Infercor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; grammofonplater; databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 42: Edb-programmering. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: XXERISTAR REFLEX (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig sentralnervesystem preparater, angstfordrivende preparater, anti-psykotiske preparater. US, , 75/601,804 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Waterman SA, Immeuble Omega, 9 place Marie-Jeanne Bassot, F Levallois-Perret Cedex, FR KL. 16: Skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; blekk og blekkrefills og patroner for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; refills og patroner for kulepenner, porøse spiss- og rullekulepenner; blyantstifter, blyantstiftrefills; futteraler, holdere og beholdere for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter, for blekk og blekkrefills og patroner, blyantstifter og blyantstiftrefills; skrivesaker og spisser og tupper for skrive-, tegne- og merkeinstrumenter; viskelær; skrivebordssett; korreksjonsvæsker, -film og -bånd for korrigering av trykte, maskinskrevne og skrevne feil; tynnere for bruk sammen med ovennevnte korreksjonsvæsker. ZOVANT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (730) Innehaver: Eli Lilly and Co, Indianapolis, IN 46285, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater, nemlig antitrombose midler, antibetennelse midler, antikoagulerende midler, og pro-fibronolytiske midler. US, , 75/636,763 (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CINECITTÀ (730) Innehaver: Cinecitta Holding SpA, Roma, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Cutter & Buck, Seattle, WA, US (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Fritidsklær for menn, kvinner og barn, nemlig bukser, bluser, skjorter, jakker, gensere, pullovere; kortbukser, sokker og hodeplagg; og strandtøy, nemlig shorts og badedrakter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Bulnava SrL, Milano, IT (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 6: Skruer, bolter og gjengede stenger, alle forannevnte varer av rustfritt stål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MOST (730) Innehaver: Honda Giken Kogyo KK (also trading as Honda Motor Co, Ltd), Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 12: Motorsykler samt deres deler og tilbehør. (730) Innehaver: Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ), Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 36: Forsikringsvirksomhet; forsikringsmegling; forvaltning av kaptive selskaper; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; bankvirksomhet; verdipapirhandel; kapitalforvaltning; eiendomsmegling; meglertjenester vedrørende verdipapirer, herunder aksjer og obligasjoner; eiendomsforvaltning; eiendomsagenturer; kausjonstjenester; pengeinnsamlinger for veldedige formål. KL. 42: Juridiske tjenester. 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FAST ON / FAST OFF (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Merck & Co Inc, One Merck Drive, P.O. Box 100, Whitehouse Station, NJ, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske preparater for behandling av kardiovaskulære sykdommer, lidelser og uregelmessigheter. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Andiamo AS, Lørensveien 38 B, 0585 Oslo, NO KL. 9: Programmer for datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DR-Z (730) Innehaver: Suzuki Motor Corp, 300 Takatsukacho, Hamamatsu-shi, Shizuoka-Pref , JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Holtegata 20, 0259 Oslo KL. 12: Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og komponenter til de forannevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: GINSTRAX (730) Innehaver: Pharma Nord ApS, Tinglykke 4-6, DK-6500 Vojens, DK (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske preparater, dietetiske preparater til medisinsk bruk, vitamin- og mineralpreparater til medisinsk bruk. 25

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAOGANY HUGIN (730) Innehaver: Master Foods AS, Skøyen, 0667 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 29: Konserverte, tørkede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter; kjøtt av husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; næringsmidler fremstilt av kjøtt fra husdyr, vilt, fjærkre, fisk, bløtdyr eller skalldyr; melk og meieriprodukter; drikker som overveiende inneholder melk; supper; kjøttlignende produkter fremstilt av vegetabilske, proteinholdige fibre og anvendt som erstatning for kjøtt eller fisk; matretter og bestanddeler til matretter bestående hovedsakelig av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av melk eller meieriprodukter; snacks i form av rått, tørket, kokt, stekt eller speket kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter eller av ost; smørepålegg bestående hovedsakelig av kjøtt, lever, fisk, rogn, fjærkre eller vilt eller av konserverte, tørrede, kokte eller bearbeidede frukter, nøtter, grønnsaker, rotfrukter eller poteter, eller av kakaosmør eller andre spiselige oljer eller fett eller av melk eller meieriprodukter; syltetøy, geléer. KL. 30: Sjokolade; konfekt; konfektyrer; kjeks; kaker; konditorkaker; ris, risottoer og andre risretter; korn som næringsmiddel for mennesker og næringsmidler laget av korn og beregnet som menneskeføde, müsli; pasta; te, kaffe, kaffe-erstatninger, kakao, kokesjokolade, ferdig fremstilte drikker herav og bestanddeler til fremstilling av slike drikker; snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende smakstilsetninger, snacks i form av ikke-søte produkter fremstilt av mel eller korn og inneholdende fyll fremstilt av kjøtt, fisk, fjærkre, vilt, frukt, grønnsaker, rotfrukter, poteter, egg eller ost; smørepålegg laget av sjokolade, kakao, sukker, honning, mel eller korn; ferdige retter bestående hovedsakelig av korn, kornprodukter, ris eller pasta og tilhørende bestanddeler til slike retter; sauser; spiseis, iskrem og fryste søtsaker. KL. 32: Mineralvann og kullsyreholdig vann og andre alkoholfrie drikker; fruktdrikker og fruktsafter; alkoholfrie fruktdrikker inneholdende høyst 50% melk; sukkerholdige fruktsafter og andre preparater til fremstilling av drikker. (730) Innehaver: Bård With Fosse Banthoengjit, Solslettevn. 7, 4019 Stavanger, NO og Morten Eie Thorkildsen, Kjøreveien 5, 4362 Vigrestad, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Bård With Fosse Banthoengjit, Solslettevn. 7, 4019 Stavanger, NO og Morten Eie Thorkildsen, Kjøreveien 5, 4362 Vigrestad, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø - Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MR. LANDÓ LATIN MUSIC SHOP (730) Innehaver: Delgado Brother s AS, Storgt. 37, 0182 Oslo, NO (730) Innehaver: American Home Products Corp, Five Giralda Farms, Madison, NJ , US KL. 5: Hormonelle farmasøytiske preparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Oslo Energi Enøk AS, Postboks 2481Solli, 0202 Oslo, NO KL. 9: Videokassetter og CD-plater, musikk- og videokassetter og CD-plater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DISCREET (730) Innehaver: Autodesk, Inc, 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA 94903, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0259 Oslo KL. 9: Dataprogrammer (innregistrerte på databærere) og programvare for datamaskiner; spesialdatamaskiner og - datamaskinsystemer; lagermoduler for datamaskiner; forannevnte varer spesielt for multimedia, video, karakterbaserte, dataassistert design, animasjon, grafikk og modelleringsapplikasjoner. (740,750) Fullmektig: Informasjonsbyrået AS, Karoline Kristiansens vei 6, 0661 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, tidsskrifter, magasiner, brosjyrer, foldere, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparat), reklame- og informasjonsmateriell. 27

28 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: WATAN ALTAVISTA (730) Innehaver: Solland Import & Reise AS, Oslogt. 14, 0192 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 30: Ris. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jevi AS, Postboks 1287, 3205 Sandefjord, NO KL. 20: Byster av tre, voks, gips eller plast; kunstgjenstander av tre, voks, gips eller plastmaterialer; pidestaller for blomsterpotter; potter; statuer av tre, voks, gips eller plast; uroer (dekorasjonsgjenstander). KL. 21: Asjetter, ikke av edelmetall; blomsterpotter; bordservise, ikke av edelmetall; byster av porselen, terrakotta eller glass; drikkeglass; fajansevarer; flaskeåpnere; former (kjøkkenredskap); fruktskåler; husholdningsredskaper, ikke av edelmetall; kaffeservise, ikke av edelmetall; kandelabre, ikke av edelmetall; keramikkprodukter for husholdning; kjøkkenredskaper; kokekjeler; kopper; krukker, krus, kunstgjenstander av porselen, terrakotta eller glass; lysestaker av uedelt metall; porselenserviser; potteskjulere for blomsterpotter; serviser, ikke av edelmetall; statuer av porselen, terrakotta eller glass; tallerkener; tekanner; toalettredskaper; vaser. (730) Innehaver: Alta Vista SrL, Vicenza, IT (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: TELIA UNIVERSA (730) Innehaver: Telia AB, Vitsandsgatan 9, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Telekommunikasjonsapparater, telefoner og deler dertil. KL. 38: Telekommunikasjoner. SE, ,

29 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MINI-FIX MARTIN HILL (730) Innehaver: ODU-Steckverbindungssysteme GmbH & Co KG, Pregelstrasse 11, D Mühldorf/ Inn, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Kontakter, kontakter for overflatemonteringsteknikk (SMT) med eller uten styrepinner for kretskort/ledningsforbindelser; deler og tilbehør av kontakter, nemlig kretskortmonteringsdeler, sokkelkontakter, overgangselementer; båndkabler. EM, , CTM (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: IRT (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo (730) Innehaver: Inge Martin Aasen, Steinanvegen 77B, 7049 Trondheim, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: RBO (730) Innehaver: R.B.O. Biesse Engineering SrL, Via Pantanelli, 166, I Montelabate, IT (740,750) Fullmektig: Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 Sandnes KL. 7: Maskiner og verktøymaskiner, maskiner for bearbeidelse av tre og materialer utledet av tre; maskiner for bearbeidelse av jern og jernholdige materialer; bygningsmaskiner; maskiner for bearbeidelse av glass; maskiner for bearbeidelse av metaller; maskiner for bearbeidelse av plastmaterialer. KL. 10: Medisinske innretninger i form av medisinske katetere og styrestrenger for bruk med medisinske katetere, samt tilbehør for forannevnte varer. 29

30 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Pippi Børnetøj A/S, Lillelundvej 4, DK-7400 Herning, DK (740,750) Fullmektig: Notar Advokat AS, Postboks 6091 Sluppen, 7003 Trondheim KL. 3: Parfymevarer samt toalettpreparater og produkter til barn. KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer til barn, ikke opptatt i andre klasser. KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg til barn. (730) Innehaver: EQ-Soft AB, S Malmö, SE KL. 9: Registrerte dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: TELIA UNI (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: OPTISOURCE (730) Innehaver: Manpower Inc, 5301 North Ironwood Road, Milwaukee, WI 53217, US KL. 35: Konsultasjonstjenester vedrørende personellressurser; innsamling av data og analysering av firmaers øyeblikkelige og langsiktige personellbehov, utarbeidelse av rapporter og utvikling av løsninger for slike behov; tilveiebringelse av temporært og kontraktspersonell; tilveiebringelse av permanent personell; konsultasjonstjenester vedrørende personalledelse; alle forannevnte tjenester tilbudt gjennom en rekke forskjellige medier inkludert via det globale datanettverk. (730) Innehaver: Telia AB, Vitsandsgatan 9, S Farsta, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Telekommunikasjonsapparater, telefoner og deler til disse. KL. 38: Telekommunikasjoner. SE, ,

31 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Telia InfoMedia TeleVision AB, Box 27332, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Apparater og utstyr for informasjonsbehandling; dataprogrammer innregistrert på databærere; databehandlingsutstyr; magnetiske databærere; CD- ROM- plater, disketter, kassetter, plater og andre maskinlesbare medier for lagring; apparater for lagring, behandling og overføring av data, lyd og bilder; magnetisk kodede kort; apparater for oppdatering, innspilling, sending og gjengivelse av lyd og bilder; serverer for lagring av informasjon; elektronisk overvåknings- og alarmutstyr; kortlesere, talesvarenheter og modemer samt deler og komponenter dertil, tidsregistreringsapparater; automater og apparater for konto- og betalingskort. KL. 16: Trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); skriftlig følgemateriell til dataprogrammer; håndbøker, manualer, kataloger og bruksanvisninger. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bedrifts-, forretnings- og reklame- informasjonstjenester; annonsering; utleie av annonseplass; direktereklame; fjernsynsreklameinnslag; fjernsyns- og radioreklamevirksomhet; undersøkelser vedrørende bedrifts- eller forretningsvirksomhet; markedsføring av tele- kommunikasjon; innmating, bearbeidelse, kontroll, lagring og/eller fremlegging av opplysninger i databaser; prenumerasjon av bøker, aviser, tidsskrifter, filmer, lydplater, lydkassetter, laserplater og videokassetter; produksjon og publisering av annonsemateriell på digital vis; mottakelse av informasjon vedrørende varebestillinger via on-linesystemer. KL. 38: Kabelfjernsynssending; fjernsynssending; dataog telekommunikasjonstjenester; overføring, presentasjoner og lagring av signaler mellom data- og teleanlegg og apparater som inngår deri for skapelse av møte- og markedsplasser i data- og telesystemer; multimediale meldingstjenester i form av utleie av videoog fjernsynsinformasjon innbefattet programguider, meklertjenester, bestilling av mat, feriereiser, spill, sport, nyheter og lesing av bøker og aviser; kommunikasjon via internett; informasjonstjenester on-line vedrørende telekommunikasjoner; telekommunikasjons- og forbindelsestjenester angående telefoni og databanker; data- og teletjenester for digital overføring av lyd, tale, data og bilder; overføring av data, dokumenter og meldinger via digitale, elektroniske og telefonisk tilknyttede datasystemer samt globale kommunikasjonsnettverkstjenester; elektronisk post; tilslutning til og henting av informasjon i nyhetsgrupper fra serverer; telekommunikasjonstjenester via globale nettverk; elektronisk overføring av dokumenter og data via nettverk, fjernsyn, radio og andre sendings- og overføringsmedia. KL. 41: Undervisning og utdannelse; arrangering av veiledning/instruksjon for fjernsyns- og videoabonnenter; undervisnings-, utdannings-, fornøyelses- og underholdningsinformasjon; utleie av lyd- og billedopptak; utleie av radio- og fjernsynsprogrammer; informasjonstjenester on-line vedrørende underholdning, undervisning og utdannelse. KL. 42: Dataprogrammering; leasing av atkomsttid til databaser; åpning av brukerrett og adkomst til datainformasjonslagrings- og tilbakesøkingssystemer; interaktive databaseinformasjonstjenester tilgjengelig for kommersielle og ikke-kommersielle brukere over hele verden; tjenester innen IT-området (informasjonsteknologi), nemlig konsultasjoner innen datamaskin- og telekommunikasjonsområdene. 31

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 39-2003.09.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 2000.02.28 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 51 1999.12.20 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 46 15.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Praksisendring når det gjelder frister i internasjonale registreringer der Norge er utpekt etter Madridprotokollen. Dersom

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 12.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 16 19.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 3 2000.01.17 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 90 ISSN varemerke norsk tidende nr 48 2000.11.27 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 22 2002.05.27 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 12 22.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 10 2002.03.04 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer