nr 12/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 12/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Sammenslåing av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KFOM (541) ordmerke DIGITUS AS, Jektholtet 116, 9415 HARSTAD, NO (551) Fellesmerkebestemmelser: Fellesmerket skal kunne brukes av ortopediskmedisinske klinikker som driver med diagnostikk og behandling av muskel-/skjelett-relaterte lidelser inkludert bløtvevslidelser gjennom tverrfaglig samarbeid mellom minst 1 fysioterapeut og minst 1 lege iht. OMIteorien «ad modum Cyriax». Videre må minst en av disse ha spesialiteten i klinisk ortopedisk medisin/fysioterapi, det vil si ha bestått både «basic»- og «advanced»-kursrekkene i regi av OMI Norden/OMI Global. Den andre må ha minimum 1 av disse kursene, og en må ha tatt anatomi-/injeksjonskurset. Både fysioterapeuten og legen må også være medlem i Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin. Klinikken må tilby injeksjonsbehandling og bør disponere apparat for trykkbølgebehandling. I tillegg må klinikken ha avtale om å bruke domenet kfom.no til både websider og epost (avtale innvilges når kriteriene er oppfylt). For klinikk med behandler med «international teacher»- eksamen, er det unntak fra kravet om at den andre behandleren må ha minst ett OMI-kurs. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke Sunny Glasses AS, Meltzers gate 3, 0257 OSLO, NO Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO, NO Klasse:3 Parfyme Klasse:9 Briller, brilleinnfatninger, brilleglass, brilleetuier, briller for sport, solbriller. Klasse:14 Klasse:18 Smykker og bijouterivarer. Bager, belter, handlenett, håndvesker, ryggsekker, skolesekker, kofferter, reisevesker, håndkofferter, paraplyer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Dersom fellesmerket brukes uberettiget eller ureglementert må sanksjoner, erstatningskrav og/ eller saksøking påregnes. En sanksjon kan f.eks. være tap av retten til å bruke domenet kfom.no. Merkehaveren eller representant for denne, har rett til å innhente opplysninger og vurdere tjenestene for å sikre at bestemmelsene overholdes og at kvaliteten er iht. disse. Den som bruker fellesmerket iht. disse bestemmelsene har også plikt til å gjøre andre som bruker fellesmerket uberettighet eller ureglementert oppmerksom på dette. Da skal også merkehaver varsles. Det er også en plikt for merkehaver til å stenge tilgangen til domenet kfom.no, dersom ikke forholdet rettes innen en frist på maksimalt 3 måneder. Merkehaveren har ikke plikt til å gå til erstatningssøksmål, men rett. Det har også andre brukere av fellesmerket rett til på vegne av brukerne. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Oslo kommune Utdanningsetaten, Postboks 6127 Etterstad, 0602 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:16 Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (Ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , GB, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SHELTERBOX (541) ordmerke i standard font ShelterBox Trust, 1a Water-Ma Trout, TR130LW HELSTON, CORNWALL, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:11 Klasse:16 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming og koking; lamper for belysning, herunder blinklys, varsellys, lommelykter for belysning; vannfiltreringsapparater; steriliseringsapparater for vann. Papir, papp; varer laget av papir eller av papp; bøker; trykksaker; flyveblader: gratulasjonskort; trykte publikasjoner; fotografier; bilder og plakater; geografiske kart; skrivesaker og papirvarer; redskaper og materialer for kunstnere og skriving; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); alle disse varer for så vidt de inngår i denne klassen. Klasse:20 Møbler for camping; soveposer; senger og vugger, luftmadrasser, luftputer; lufthodeputer og luftmadrasser, rullematter, puter, madrasser; luftputer; lufthodeputer, møbler for luftmadrasser, møbler for camping; teltplugger og teltstenger Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; boller og skåler; fajansevarer; fat; glass; kopper; flasker; spann; mugger, krukker; tallerkener. Klasse:22 Telt; teltunderlag, flyveblad laget av et lett tekstilmateriale; reip, tau og snorer; markiser, soltak, solseil, hengekøyer, taustiger, tauleidere; tau, reip, snorer; baldakiner, teltdekker (tekstil); teltunderlag, vanntette dekker for leiere Klasse:25 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Organisering og avholdelse av frivillighetsprogrammer og fellesskapstjenesteprosjekter. Pengeinnsamling til veldedige formål; fremskaffelse av informasjon vedrørende veldedighetstjenester, pengeinnsamling og veldedig forretningsvirksomhet. Bygging av midlertidig husly og landsbyer av telt. Lgring, innpakning og distribusjon av varer, herunder telt, containere og campingmøbler. Pedagogisk opplæringsvirksomhetstjenester vedrørende støtte til katastrofer og ulykker og lindring av lidelser i en hver del av verden. Klasse:43 Fremskaffelse av midlertidig innlosjering. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/245,369 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HP WEBOS (541) ordmerke i standard font Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:38 Apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av data, tekst, grafikk, lyd eller bilder; blanke magnetiske databærere; forhåndsinnspilte eller innregistrerte magnetiske databærere inneholdende software for bruk i forbindelse med håndholdte kommunikasjonsinnretninger, nemlig mobiltelefoner og smarttelefoner; regnemaskiner, databehandlingsutstyr; datamaskiner; datahardware; datasoftware; mobile datamaskiner; håndholdte datamaskiner; tablet computere (lesebrett); PDA-er; elektroniske dagbøker, elektroniske notepads; dataminner; datahardware, nemlig minnekort; dataperiferiutstyr; dataskjermer; datatastaturer; datahardware for telekommunikasjon; telefoner; mobiltelefoner; personsøkere; mobile og håndholdte kommunikasjonsinnretninger for sending og mottak av data, informasjon og annet digitalt innhold, inkludert audio- og videoinnhold, nemlig håndholdte datamaskiner, mobiltelefoner og smarttelefoner; videotelefoner; foto- og videokameraer; lydspillere; videospillere; multimediaspillere; datakommunikasjonssoftware; datasoftware, nemlig innregistrerte dataprogrammer for administrasjon av personlig informasjon, databaseadministrasjonssoftware, tegngjenkjenningssoftware, telekommunikasjonssoftware, telefoniadministrasjonssoftware, software for elektronisk post og meldingsformidling, personsøkersoftware, databasesynkroniseringssoftware, dataprogrammer for aksessering, skumlesing (browsing) og søking i og av online databaser; dataspillprogrammer; videospillsoftware; nedlastbare data- og videospill; nedlastbart musikk-, audio-, video- og underholdningsrelatert innhold; etuier og bærevesker for datamaskiner; aksessorier, tilbehør, deler og etuier for alt det foregående solgt som en enhet; instruksjonsmanualer i elektronisk form levert med det foregående solgt som en enhet; datapenner; tilveiebringe nedlastbar datasoftware for bruk i overføringen av data, informasjon, og multimediainnhold via håndholdte kommunikasjonsinnretninger, nemlig mobiltelefoner, cellulære telefoner og smarttelefoner. Kommunikasjons- og telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig tilveiebringelse av kommunikasjonstjenester via håndholdte kommunikasjonsinnretninger, nemlig mobiltelefoner og smarttelefoner; mobiltelefontjenester; personsøkertjenester; tilveiebringe nettsteder inneholdende informasjon og lenker til andre nettsteder innen områdene for datamaskiner, datamaskinbruk, og telekommunikasjonsprodukter og -tjenester, nemlig informasjon vedrørende overføringsfunksjonene, funksjonaliteten og egenskapene og bruksområdene av slike dataog telekommunikasjonsinnretninger; digital overføring av tale, data, bilder, lyd, video, signaler og meldinger; streaming av audiomateriell på internett; tilveiebringe flerbrukertilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonstjenester, nemlig tilveiebringe trådløse telekommunikasjonsforbindelser til elektroniske kommunikasjonsnettverk; trådløs, digital meldingsformidling, personsøkertjenester; elektroniske posttjenester; tjenester for elektroniske oppslagstavler for overføring av meldinger mellom datamaskinbrukere vedrørende et bredt spekter av informasjon av allmenn interesse for konsumenter; elektronisk overføring av elektroniske data, elektronisk post, digital og elektronisk kommunikasjon i elektronisk form inneholdende kryptering og dekryptering; elektronisk overføring av andres ikke-nedlastbare datasoftware ved hjelp av elektroniske kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe tilgang til databaser; tilveiebringe nettseder inneholdende informasjon og lenker til andre nettsteder innen områdene for telekommunikasjon og telekommunikasjonstjenester; konsultasjoner innen områdene for telekommunikasjonsnettverk og elektroniske kommunikasjonsnettverk; internettelefonivirksomhet, nemlig tilveiebringe et interaktivt nettsted inneholdende nyheter og informasjon om håndholdte datamaskiner, software for PC-er og håndholdte datamaskiner, mobiltelefoner, digital teknologi og trådløse tjenester for håndholdte datamaskiner via elektroniske kommunikasjonsnettverk. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Aktiebolaget Electrolux, St.Göransgatan 143, STOCKHOLM, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:7 Elektriske støvsugere og deler og komponenter til slike; sugemunnstykker, børster og slanger for støvsugere. (554) tre-dimensjonal Lilleborg AS, Sandakerveien 56, 0477 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Kosmetiske produkter, nemlig lipgloss med eller uten farge med pleiende effekt; kosmetiske produkter for pleie av leppene; leppepomade. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FORTIS (541) ordmerke i standard font Wavin BV, Stationsplein 3, 8011CW ZWOLLE, Nederland (NL) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:11 Klasse:17 Klasse:19 Apparater og innretninger oppvarming, vanntilførsel og sanitære formål; rør, som deler av sanitære apparater og innretninger. Bøyelige rør, (ikke av metall); deler og tilbehør til forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser), (ikke av metall). Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall); deler og tilbehør til de forannevnte varer (ikke opptatt i andre klasser), (ikke av metall). (546) kombinert merke eller et rent figurmerke JAN-KRISTIAN SKOG, SIGURDS VEI 18, 1473 LØRENSKOG Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BARSK (541) ordmerke i standard font BARSK BJØRN HENNING LOG, Postboks 132, 2601 LILLEHAMMER Klasse:1 Alkohol. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke MYJOICE NORGE AS, Postboks 547, 4379 EGERSUND Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:9 Apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; bildetelefoner; videokonferanseutstyr; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner. Klasse:10 Klasse:44 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; måle-, analyse og diagnoseapparater for medisinske formål. Helsetjenester; medisinske tjenester over tele-, mobil-, og datanettverk (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Yanmar Co Ltd, 1-32, Chayamachi, kita-ku OSAKA, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:4 Mineraloljer og fett for industrielle formål (ikke for brensel); ikke-mineralske oljer og fett for industrielle formål (ikke for brensel); brensel, drivstoff; voks (råvarer); faste smøremidler; råolje eller raffinert olje; industrielle oljer; motoroljer; smøremidler; diesel brenselolje; lettolje; olje for forbrenningsmotorer; antennelige oljer. Klasse:7 Elektriske generatorer med systemer for utnytting av spillvarme; landbruksredskaper andre enn hånddrevne, landbruksmaskiner; skurtreskere; risplantemaskiner; selvbindere; mobile treskere og treskemaskiner; risavskillingsmaskiner; motorjordfreser; buskkuttere; plantemaskiner for grønnsaker; gressklippere; motorer unntatt for landkjøretøyer; deler og tilbehør for motorer av alle slag (unntatt for landkjøretøyer); dieselmotorer (ikke for landkjøretøyer); bensinmotorer; motorer for marine kjøretøyer; marine kompressorer; stempelboltfôringer og - hylser; stempler; stempelringer; brenselfilter; pumper; pumpemaskiner; gassvarmepumper; elektriske generatorer; elektriske dieselgeneratorer; elektriske bensingeneratorer; elektriske gassmotorgeneratore; anleggsmaskiner og - apparater samt deler og tilbehør dertil; lasteavlaste maskiner og -apparater samt deler og tilbehør dertil inkludert i klasse 7; ekskavatorer; hjullastere; motorskovler; bulldosere; motoriserte terrengkjøretøy, beltekjøretøy og beltevogner; kjøretøy, beltekjøretøy og beltevogner (maskiner); snøploger; submergile rengjøringsmaskiner for fiskefarmer og fiskefarmnett. Klasse:11 Luftkondisjoneringsapparater; gassdrevne luftkondisjoneringspumper, -anordninger, kompressorer og -systemer; luftkondisjoneringssystemer, herunder luftkondisjoneringssystemer tilveiebrakt ved gassmotordrevne kompressorer og pumper; varmtvannsbeholdere, dampkjeler; kjøleapparater og installasjoner; kjølebeholdere, frysebeholdere; apparater for tørking av dyrefor; varmevekslere; mobile aggregater med lystårn; lystårn. Klasse:12 Motorer for landkjøretøyer; fartøy og deres deler og utstyr; lystbåter; fiskebåter; traktorer; 7

8 registrerte varemerker /12 traktorer for landbruk; motoriserte terrengkjøretøy, beltekjøretøy og beltevogner; kjøretøy, beltekjøretøy og beltevogner. Klasse:16 Bokser av papp eller papir; innpakningspapir; bagger (konvolutter, poser og punger) av papir eller plast, for innpakning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Haptiles (541) ordmerke i standard font Anne-Lise Rabben, Enoks vei 3, 1181 OSLO Klasse:9 Klasse:19 Klasse:27 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg; tapeter (ikke av tekstilmateriale). (546) kombinert merke eller et rent figurmerke NorgesGruppen ASA, Karenslyst Allé 12-14, 0278 OSLO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og eller papir; papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; industripakkede salater, fruktsalater (oppskåret frukt), salater med ost og skinke, salater med kylling, grønnsakssalater, lunsjsalat med skinke, lunsjsalat med kylling; ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; industripakkede ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; industripakkede ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, vilt, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vilt, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; grønnsaksretter; pommes frites, stekte poteter, løkringer, kyllinger, melk, fruktsalater, grønnsakssalater, tomatpure; samt ferdigretter hovedsakelig bestående av egg, nemlig omeletter; ferdigretter i form av vegetabilske gratengretter; ferdigretter, hovedsakelig bestående av kjøtt, fisk, skalldyr, fjærkre, grønnsaker med eller uten saus; serveringstilberedte måltider hovedsakelig bestående av kjøtt eller fisk, eller vil, eller fjærkre, og/eller med tilsetning av grønnsaker, poteter, pasta eller ris; paella; grønnsaksretter; ferdigretter av potet, nemlig supper, gryteretter, gratenger; melkeprodukter, nemlig urtesmør, tykkmelk-produkter (kvark) og ost; 8

9 registrerte varemerker /12 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Klasse:35 potetprodukter, potetsnacks. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigsmurte produkter, hovedsakelig laget av baguetter, baguetter med kjøtt og/eller grønnsaker, med ost og/eller skinke, med egg og/eller grønnsaker, med posteier og/eller grønnsaker; osteflutes med ost og skinke; pakker i form av ferdigsmurte brødskiver med pålegg; ferdigsmurte sandwhich med egg og bacon; club sandwhich; wraps med thaikylling; ferdigretter hovedsakelig laget av mel eller korn, hamburgerbrød, rundstykker, lomper, taco, maislefser, konfektyrer, spiseis; salt, pepper, sennep; eddik, ketchup, sauser, majones, krydderier; sandwicher; mat laget hovedsakelig av pasta, lasagne; tilberedte pastaprodukter, i form av cannelloni, lasagne, ravioli; ravioli; pizzaer; brød; pannekaker; nudler; sauser; ris; mat laget hovedsakelig av ris; pølsebrød; posteier (bakverk); paier; paier, nemlig quiche; pizzaer; ferdigretter bestående hovedsakelig av ris eller nudler og pasta, med kjøtt og/eller fisk og grønnsaker, risretter, ferske ferdigretter hovedsakelig av nudler og pasta, nemlig canneloni, lasagne, tortellini, ravioli, alle med fyll, samt spagettiretter; serveringstilberedte måltider hovedsakelig av ris, eller pasta, eller nudler og med tilsetning av kjøtt, fisk, fjærkre eller vilt eller grønnsaker; ferdigretter bestående av kjøtt eller fisk, eller skalldyr, eller fjærkre, og/eller med grønnsaker, og/eller med saus, nemlig vårruller, lasagne, moussaka. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, Friske kjøkkenurter; næringsmidler til dyr, malt; frukt, grønnsaker, bær, poteter. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; juicer og smoothies. Annonse- og reklamevirksomhet; Ledelse av handelsvirksomhet, import, eksport og salg av dagligvarer; annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, PR-virksomhet, salgsfremmende tjenester, markedsstudier og undersøkelser, spredning av reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, rådgivning om reklame og om organisasjons og forretningsledelse og om forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren, salg av matvarer; administrasjon av dagligvarehandel, annonse og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester, PR-virksomhet, salgsfremmende tjenester, annonse- og reklamevirksomhet, markedsstudier og undersøkelser, spredning av reklameannonser, utarbeidelse av reklametekster og utsendelse av reklamemateriell, flygeblad og vareprøver, rådgivning om reklame og om organisasjonsog forretningsledelse og om forretningsprofilering, rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, av uedle metaller og legeringer av disse, av bygningsmaterialer av metall, ikke-elektroniske kabler og -tråd av metall (uedelt), av låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvaver), metallrør, sikkerhetsskap og -skrin, av varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser), malmer, verktøy og hageredskaper, av maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer), av håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), av knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, av barberkniver, blader, -høvler og -maskiner, av vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning, av apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, av magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, av kassaapparater, regnemaskiner-, databehandlingsutstyr og datamaskiner, av brannslukningsapparater, batterier, blitzlys og - pærer (fotografering), sikringer, vekter, smartkort med integrerte kretser, timeglass, musikkdisketter (innspilte), videofilmer (innspilte), DVD filmer (innspilte), CD (innspilte), lommekalkulatorer, av apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, lyspærer, av kaffetraktere (elektriske), grillapparater, utegriller, grillspidd, hårtørrere, elektriske lys for juletrær, av barnevogner, av papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, kundeaviser, reklamemateriell av papp og/eller papir, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av pensler, av skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), trykktyper, klisjeer, av engangsbleier av papir eller cellulose, av møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast, av husholdnings- og, kjøkkenredskaper samt -beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler), materialer for børstbinding, av gjenstander til rengjøringsformål, av stålull, av råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk), av glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), kasseroller, gryter, øser, flaskeåpnere, korketrekkere, kokekjeler, kokeredskaper, ikke elektriske, leirgryter, servicer, lysestaker og lysmansjetter ikke av edelmetall, håndmikseredskaper, kanner, karafler, keramikkprodukter for husholdning, plastservice, fruktpresser for husholdningsbruk, ikke elektriske, pusseskinn, rengjøringsredskaper, rivjern (kjøkkenredskaper), porselensservice, pepper og saltbøsser, ikke av edelmetall, salatboller, 9

10 registrerte varemerker /12 serveringsfat, kakefat, skjærebrett, skurekluter, skuresvamper, skåler, spisepinner, sprøyteposer for dekorering, knivstativer, tørkestativer, strykebrett, stekeformer og stekepanner, stekeredskaper, ikke elektriske, stekerister, toalettsett, toalettbørster, såpeholdere, tefiltre, ikke av edelmetall, tanntråd, tannbørster, teppebankere, tåteflaskevarmere, ikke elektriske, visper, ølkrus glass, sprøyter for vanning av blomster og planter; kopper, tallerkener, tåteflasker for barn, av klær, fottøy, hodeplagg for voksne og barn, av tepper, ryer, matter, linoleum og annet gulvbelegg, av tapeter (ikke av tekstilmateriale), av spill og leketøy, av gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, av julepynt; kundeveiledning ved salg av dagligvarer og faghandelsvarer i klasse 1-34; salg av mat og drikke; rådgivning om og formidling av avtale om anskaffelse og salg av varer samt sortimentsrådgivning innenfor dagligvaresektoren; salg av barberhøvler og -blader, salg av lyspærer og lysrør; salg av tobakk, snus, sigaretter og sigarer, av artikler for røkere, av fyrstikker; salg av vitaminpreparater, av naturmidler og helsekost, av telekort, av papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding, av fotografier, skrivesaker og papirvarer, av klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, av artikler til bruk for kunstnere, av pensler, av skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), av instruksjonsog undervisningsmateriell (ikke apparater), av plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser), av trykktyper, klisjeer, salg av olje-, bensin-, dieselprodukter, salg av blekemidler og andre midler for klesvask, av midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, av såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, av tannpussemidler, salg av farmasøytiske og veterinære preparater, salg av hygieniske preparater for medisinske formål, salg av matvarer, husholdningsartikler, parfymeriprodukter; salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett; salg av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is; salg av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt; salg av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, smoothies; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; salg av tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salg av husholdnings- og kjøkkenredskaper, kammer og svamper, børster (ikke malepensler), materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, glassvarer, porselen og keramikk; salg av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler. Klasse:43 Cateringvirksomhet, tillaging og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Perna Tanndesign, Tørkoppveien 10, 1570 DILLING Klasse:40 Tannteknikertjenester, bearbeiding av materialer Klasse:44 Tannlegebehandling, medisinske tjenester, skjønnhetspleie for mennesker. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PATCH MAGIC (541) ordmerke i standard font OMS Investments Inc, Constellation Boulevard, Suite 2800, CA LOS ANGELES, USA (US) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:1 Klasse:31 Klasse:44 Kjemiske produkter til bruk i jordbruk, hagebruk eller skogbruk; naturlige og syntetiske gjødningsmidler og gjødsel; næringsstoffsammensetninger for planter, plantevekstregulerende preparater; sammensetninger for bruk i jordbruk, hagebruk eller skogbruk inneholdende hvilke som helst av forannevnte varer; gjødsel, næringsstoffer for planter, plantevekstregulerende preparater og bladnærende sammensetninger i granulat eller flytende form; gjødsel og vekstnæringsstoff- eller vekstregulerende sammensetninger for planter med langsom, vedvarende eller forsinket frigivelse; torv og torverstatningsprodukter; naturlige og syntetiske plantevekstmedia; topp-dressing gjødsler, tonika, alle for gresstorv, beite og gressplener; jordforbedringspreparater, kompost, sandbasert kompost, barkkompost; plante- og dyreavfallsprodukter eller produkter basert på kommunalt avfall, alle til bruk som kompost; torv eller torverstatningsprodukter inneholdende ugress-, skadedyr-, parasitt-, sopp-, eller eggdrepende midler; biologiske og bakterielle preparater og sammensetninger som hjelper eller forbedrer veksten av gresstorv, planter, busker, bærfrukt eller trær; vætemidler og midler til forbedring av jordbunnens gjennomtrengelighet; sammensetninger til bruk i jordbruk, hagebruk eller skogbruk inneholdende slike midler. Produkter for jordbruk, hagebruk og skogbruk; jorddekkingsmaterialer og strø; barkflis og kompostert bark for bruk som jorddekkingsmaterialer; frø og såkorn, frøplanter, og levende planter, gressfrø, gresstorv eller busker. Agronomiske rådgivningstjenester og rådgivingstjenester vedrørende jordbruk og hagebruk; rådgivningstjenester relatert til bruken av hage- og hagebruksprodukter, samt valg, formering og vekst av gressplener, gresstorv, planter, busker, trær, grønnsaker, bærfrukt og frukttrær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAJ INVEST (541) ordmerke i standard font Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Gammeltorv 18, 1457 KØBENHAVN K, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; arrangering av nettverk med forretningsmessige formål for forretningsfolk og -virksomheter. Finansiell virksomhet, herunder fondsmeglervirksomhet, børsmeglervirksomhet, investeringsforvaltning, investeringsforeningsvirksomhet, porteføljepleie, valutavirksomhet, rådgivning, veiledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel av kapital på andres vegne; finansiell informasjon, herunder fremskaffelse av informasjon om kapitalinvestering og finansiering via computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilbydelse av unit link, nemlig en form for sparing i livrente, pensjon eller fondskonto. Ledelse og arrangement av konferanser og kongresser, klubbvirksomhet i form av arrangering av nettverk for forretningsfolk og virksomheter (undervisning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BOMEK (541) ordmerke i standard font RAPP BOMEK AS, Burøya, 8037 BODØ Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:6 Klasse:37 Dører og luker av metall; brannsikrede dører og luker av metall; hydraulisk vanntette dører og luker av metall; deler og tilbehør til de forannevnte varer. Installasjon, reparasjon og vedlikehold av dører og luker av metall, brannsikrede dører og luker av metall, hydraulisk vanntette dører og luker av metall, deler og tilbehør til de forannevnte varer. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEMPELL (541) ordmerke i standard font Sempell AG, Werner-von-Siemens-Strasse, KORSCHENBROICH, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:6 Metallventiler, nemlig styringsventiler, sikringsventiler, isolasjonsventiler, tilbakeslagsventiler, sikkerhetsventiler og nukleære ventiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Tannkrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUNNIVA FLYT (541) ordmerke i standard font Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:5 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:31 Klasse:32 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler; preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; puréer av grønnsaker, frukt og/eller bær; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, fruktjuicer og fruktsmoothie; iste (drikker); saft og andre preparater til fremstilling av drikker; ikke-alkoholholdige drikker og juicer i denne klasse beriket med omega-3. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Colgate-Palmolive Co, 300 Park Avenue, NY10022 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:3 Tannkrem. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FRIG: V/ EDDA ANE M. S. STUBBRUD, Heidalsveien 816, 2677 NEDRE HEIDAL Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; hodebånd, hodeplagg,luer, skjerf, T-skjorter, hatter,hatteformer. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MPC (541) ordmerke i standard font AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; brønnboringsmaskiner; sementeringsverktøy for olje- og gassindustrien; pumper; nedsenkbare pumper; sementeringspumper; trykkregulatorer; trykkventiler. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; tjenester vedrørende sementering av brønner; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av maskiner for trykkavlastning for borevæske, sementeringsverktøy, pumper og trykkmålere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RMR (541) ordmerke i standard font AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; brønnboringsmaskiner; sementeringsverktøy for olje- og gassindustrien; pumper; nedsenkbare pumper; sementeringspumper; trykkregulatorer; trykkventiler. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; tjenester vedrørende sementering av brønner; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av maskiner for trykkavlastning for borevæske, sementeringsverktøy, pumper og trykkmålere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDS (541) ordmerke i standard font AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; brønnboringsmaskiner; pumper; nedsenkbare pumper; trykkregulatorer; trykkventiler. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av maskiner for trykkavlastning for borevæske, pumper og trykkmålere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CMP (541) ordmerke i standard font AGR Subsea AS, Postboks 163, 5342 STRAUME Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; brønnboringsmaskiner; pumper; nedsenkbare pumper; trykkregulatorer; trykkventiler. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; brønnboring; installasjon, reparasjon, vedlikehold og utleie av maskiner for trykkavlastning for borevæske, pumper og trykkmålere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WirlTool (541) ordmerke i standard font Innovar Engineering AS, Flyplassvegen 229, 4050 SOLA Klasse:8 Verktøy for rengjøring i oljebrønner 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sevi Invest AS, Mjølstadnesvegen, 6092 FOSNAVÅG Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet;installasjonsvirksomhet; reparajon og vedlikehold av diesel motorer, skips teknisk utstyr og elektriske installasjoner. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Foderbilen Sverige AB, Box 5182, JOHANNESHOV, Sverige (SE) Klasse:5 Algicider; bakteriepreparater for medisinsk og veterinær bruk; bakteriologiske preparater for medisinsk eller veterinær bruk; biologiske preparater for veterinært bruk; dietetiske næringsmidler for medisinsk bruk; enzymer for veterinært bruk; enzympreparater for veterinært bruk; frastøtningsmidler for hunder, hovkitt; hundelotion; insektfrastøtende midler; insektsdrepende midler; insektsfrastøtende røkelse; kjemiske preparater for veterinært bruk; kjemiske reagenser for medisinsk eller veterinært bruk, kulturer av mikroorganismer for medisinsk og veterinær bruk; lotion for veterinærbruk; oljer mot klegg; parasittdrepende halsbånd for dyr; preparater for vasking av hunder; sporstoffpreparater for mennesker og dyr; vaskemidler for dyr; vaskemidler for husdyr. Klasse:28 Apparater for kroppsoppbygging, baller for spill; fiskeagn, kunstige; jaktfløyter; kuler for spill; lekeballer; leker; leker for husdyr; leketøy; lokkemat for jakt eller fiske; luktagn for jakt og fiske; marionetter, skyteskiver; spill; åte for jakt og fiske. Klasse:31 Alger til ernæring for mennesker eller dyr; aromatisk sand for kjæledyr; drikker for kjæledyr; dyrefor; formel; gjærsopp for dyr; halm for dekking og beriking av jord; hundekjeks; klifor (næringsmidler for dyr), kraftfor for dyr; levende dyr; næringsmidler for dyr; næringsmidler for fugler; næringsmidler for kjæledyr; proteiner (dyrefor); sandpapir for kjæledyr; strø for dyr; tilsetninger (ikkemedisinske) for dyrefor; tyggegjenstander for dyr (spiselige). Klasse:44 Dyrestell (klipping, strigling); konsultasjon i farmasøytiske spørsmål; legebehandling; oppdrett av dyr; stell av kjæledyr; veterinærtjenester. 14

15 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Gammeltorv 18, 1457 KØBENHAVN K, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; arrangering av nettverk med forretningsmessige formål for forretningsfolk og -virksomheter. Klasse:36 Finansiell virksomhet, herunder fondsmeglervirksomhet, børsmeglervirksomhet, investeringsforvaltning, investeringsforeningsvirksomhet, porteføljepleie, valutavirksomhet, rådgivning, veiledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel av kapital på andres vegne; finansiell informasjon, herunder fremskaffelse av informasjon om kapitalinvestering og finansiering via computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilbydelse av unitlink, nemlig en form for sparing i livrente, pensjon eller fondskonto. Klasse:41 Ledelse og arrangement av konferanser og kongresser, klubbvirksomhet i form av arrangering av nettverk for forretningsfolk og virksomheter (undervisning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MAJ (541) ordmerke i standard font Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Gammeltorv 18, 1457 KØBENHAVN K, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; arrangering av nettverk med forretningsmessige formål for forretningsfolk og -virksomheter. Finansiell virksomhet, herunder fondsmeglervirksomhet, børsmeglervirksomhet, investeringsforvaltning, investeringsforeningsvirksomhet, porteføljepleie, valutavirksomhet, rådgivning, veiledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel av kapital på andres vegne; finansiell informasjon, herunder fremskaffelse av informasjon om kapitalinvestering og finansiering via computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilbydelse av unitlink, nemlig en form for sparing i livrente, pensjon eller fondskonto. Ledelse og arrangement av konferanser og kongresser, klubbvirksomhet i form av arrangering av nettverk for forretningsfolk og virksomheter (undervisning). 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Norsk Klimastiftelse, c/o Christian Michelsen Research AS, Postboks 6061, 5892 BERGEN Klasse:16 Brevpapir, brosjyrer, konvolutter, penner, notatblokker. Klasse:35 Klasse:41 Reklamevirksomhet, annonser, forretningsinformasjon. Utdannelsesvirksomhet, herunder utdannelsesvirksomhet knyttet til klimaspørsmål, opplæringsvirksomhet, herunder informasjonsarbeid relatert til miljøvern- og klimaspørsmål, konferanser, herunder konferanser knyttet til miljøvern- og klimaspørsmål. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ugland IT Group AS, Strandveien 13, 1366 LYSAKER Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:16 Geografiske kart, kartprodukter, atlaser, reisehåndbøker. Klasse:35 Salg over internett av elektroniske kartbrikker, elektroniske kart, geografiske kart, kartprodukter, atlaser og reisehåndbøker; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser; administrasjon av data-arkiver; datasøk i datafiler, for andre; rådgivning vedrørende geografiske data. Klasse:38 Telekommunikasjonsvirksomhet, nemlig overføring av informasjon og data, herunder mobilkart, elektronisk og over internett. Klasse:39 Klasse:42 Lagring av informasjon og data. Industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner, dataprogrammer og software herunder design og utvikling av elektroniske kart; oppdatering, tilpassing og videreutvikling av elektroniske kart; programmering for datamaskiner; brukerstøttetjenester relatert til elektroniske kart; utvikling av elektroniske kataloger over geografiske kart; utleie av datamaskiner; utleie av dataprogrammer og software, herunder software as a service (SaaS) tjenester til bruk for andre; geografisk oppmåling. Klasse:42 Klasse:45 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, herunder rådgivning og konsulentvirksomhet knyttet til miljøvern og klimaspørsmål. Juridiske tjenester. 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CISCO ENERGYWISE (541) ordmerke i standard font Cisco Technology Inc, 170 West Tasman Drive, CA95134 SAN JOSE, USA (US) Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:9 Computer hardware; computere; bærbare computere; computer periferiutstyr; computer software; rutere; brytere; hardware og software for energistyring; computer software og nettverksutstyr, nemlig, nettverkshardware og software for sikring, overvåking, og ledelse av energibruk via nettverksutstyr; computer hardware og software for innsamling og lagring av data fra bygninger, byggeindustrien, IT, energiforsyning, og energietterspørselssystemer; nettverksadaptere; telefoner; telefon headset; trådløst kommunikasjonsutstyr, nemlig, trådløs hardware og software for overføring av stemmer, lyd, data, og video; computer hardware og software for sammenkobling, ledelse, sikring og drift av lokalnett, regionnett og telefonisystem; oppringings- og oppkallings software for overføring av data-, video- og stemmetrafikk; nedlastbart elektronisk materiale, nemlig, manualer, håndbøker, testmateriale, og magasiner innenfor nettverkskommunikasjonsområdet, samt ledelse, drift og bruk av lokalt, regionalt og globalt nettverk og kabel-tv systemer; stereoanlegg; stereomottakere; stereotunere; stereoforsterkere; fjernkontroller for stereoer, fjernsyn, computere og elektroniske spill; elektronisk utstyr for opptak, organisering, overføring, og/eller mottak av stemmer, lyd, video og/eller datafiler; CD-spillere; forbrukerelektronikk, nemlig, hardware og software for overføring av stemmer, data, lyd, og/eller video; computerutstyr, herunder utvidere av nettverkstilgangens rekkevidde; internett videokameraer; utskriftservere; kommunikasjonsterminaler herunder computer hardware og/eller software for fremskaffelse av video, audio, data, videospill, og telefonkommunikasjon og/eller overføring av samme; nettverklagringsutstyr, innbefattet computer hardware og/eller software; grensesnitt for sammenkobling av computere, prosjektorer, stereosystemer og spillkonsoller; computernettverk grensesnittkort; nettverkskabler; kommunikasjonsservere; computer hardware inneholdende nettverks sikkerhetsfunksjonaliteter, inkludert brannmurer, datakryptering, og/eller mellomopererbare nettverksikkerhetsprotokoller; computer software og hardware for sending, lagring, drift og ledelse, integrering og gi tilgang til tekst-, stemme-, og lydmeldinger via telefon, elektronisk post, personsøkere, PDAer (personlig digital assistanse), og internt, lokalt og globalt computer nettverk; digitale videoopptakere og videospillere; set-top bokser; kabel-tv omformere; mottakere for mottak av kabel-tv; hardware og software for drift av kabel-tv systemer, inneholdende distribusjonssystemer og kommunikasjonssystemer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Ledelse av og ved energibruk og forbruk; informasjonstjenester vedrørende ledelse av og ved energibruk og forbruk; DSM ["Demand Side Management"], nemlig, ledelse av energiforbruk og forbruk via elektriske apparater og anordninger; konsultasjonstjenester for alle de forannevnte tjenester; informasjonstjenester innenfor feltet energieffektivisering; kundetjenester innenfor feltet telekommunikasjon, computer networking, computer hardware og software samt teknologi; forretningskonsultasjoner og informasjonstjenester; administrasjon av energieffektiviseringsprogram; annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:42 Computer nettverk design for andre, computer konsultasjonstjenester, oppdatering av computer software for andre, computer system analyse, og ingeniørtjenester; fremskaffelse av teknisk konsultasjon i sammenheng med computer hardware, computer software, computer networking utstyr, telefonisystemer, telekommunikasjonsutstyr, IP telefoni, og telekommunikasjonssystemer, computer nettverkdesign, lagringsdesign, sikring av nettverk, stemme og trådløs kommunikasjon; applikasjonsservertjenester (ASP), nemlig vertskap av software applikasjoner for andre; online tjenester, nemlig, fremskaffelse av informasjon via computer nettverk innenfor computer networking, computer nettverk, computer system, computer og nettverkssikkerhet, kabel-tv systemer, tekniske konsultasjoner og forskning innenfor computer nettverk og nettverk systemdesign området; applikasjonsservertjenester (ASP) sammen med software innenfor feltene lydkonferanser, elektroniske meldingstjenester, dokumentsamarbeid, videokonferanser, og tjenester relatert til stemme-og oppkallingsbehandling; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. 17

18 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke CSAM Health AS, Lysaker torg 45, 1366 LYSAKER Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Magnetiske databærere for bruk innen helsesektoren, computer programmer for bruk innen helsesektoren, computer software for bruk innen helsesektoren, nedlastbar software for bruk innen helsesektoren, computeroperativprogrammer for bruk innen helsesektoren, magnetiske datamedia for bruk innen helsesektoren, informasjonssystemer for helsevesenet for bruk innen helsesektoren Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:42 Design og utvikling av computer hardware og software for bruk innen helsesektoren, design og utvikling av informasjonssystemer for helsevesenet for bruk innen helsesektoren. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EVICEL (541) ordmerke i standard font Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Påføringsinnretninger bestående av en dobbeltsprøyte med stempel, sprøytespiss og trykkregulator for bruk ved påføring av fibrintetningsmasse (fibrin sealant). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIMEO (541) ordmerke i standard font Vimeo LLC, 555 West 18th Street, NY10011 NEW YORK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:38 Klasse:41 Tilveiebringe online forum til overføring av beskjeder og meldinger mellom brukere innenfor området for videodeling. Underholdningstjenester og informasjonstjenester i form av å tilveiebringe webside som presenterer og viser brukergenererte videoer som omhandler et mangfold av emner. Klasse:42 Tilveiebringe webside som gir databrukere mulighet til å laste opp, utveksle og dele videoer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Innomag (541) ordmerke i standard font Innovar Engineering AS, Flyplassvegen 229, 4050 SOLA Klasse:8 Magnetverktøy for rengjøring i oljebrønner 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POWERSKIN (541) ordmerke i standard font Arena Distribution SA, Via Maggio, 1, 6900 LUGANO, Sveits (CH) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:24 Klasse:25 Tekstiler og tekstilprodukter ikke opptatt i andre klasser, stoffer, ulltekstiler, bomullstekstiler, silketekstiler, syntetiske fibertekstiler, strikkede tekstiler, filt og vevede tekstiler, ikke-vevede tekstiler; tekstilvarer, nemlig håndklær, badehåndklær, servietter; stoffer for produksjon av klær, stoffer for produksjon av sportsklær og fritidsbadetøy; stoffer for produksjon av forstoff til klær. Fritidsklær, nemlig badetøy, strandtøy, konkurransebadetøy, badetøy for menn, damer og barn, badebukser, badeantrekk, badeutstyr, badeartikler, treningsdrakt, oppvarmingantrekk, gymnastikkdrakt for damer, skjorter, trøye, jumper, tennisskjorter, t- skjorter, sportsgenser, treningsgensere, gensere, shorts, treningsshorts, tennisshorts, skjørt, leggings, sokker, tights, drakt, dresser til menn, fabrikkproduserte klær, vester, knebukser, yttertøy, strikkevarer, trikotasjevarer, frakker, underkjole, underskjørt, ytterfrakk, jakker, vatterte jakker, golfbukser og golfgensere, skiklær, underbukse, regn og beskyttelses, særlig for navigasjon, vanntette klær, barneklær, babyutstyr, sportshansker, særlig skihansker og golfhansker, undertøy, bh, topper, overdeler, slåbrok, morgenkåper, badesjal, pyjamas, nattdress, badekåpe, skotøy for sport og fritid, sportssko, gymsko, strandsko, sandaler, badecaps, caps, hatter hette, lue, solskjerm, belter. Klasse:27 Badematter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , DK, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KONTRA (541) ordmerke i standard font Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S, Gammeltorv 18, 1457 KØBENHAVN K, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; arrangering av nettverk med forretningsmessige formål for forretningsfolk og -virksomheter. Finansiell virksomhet, herunder fondsmeglervirksomhet, børsmeglervirksomhet, investeringsforvaltning, investeringsforeningsvirksomhet, porteføljepleie, valutavirksomhet, rådgivning, veiledning, finansiering, fondsbørsnoteringer, formueforvaltning, kapitalinvestering, lån, elektronisk overførsel av kapital på andres vegne; finansiell informasjon, herunder fremskaffelse av informasjon om kapitalinvestering og finansiering via computernettverk og globale kommunikasjonsnettverk; tilbydelse av unit link, nemlig en form for sparing i livrente, pensjon eller fondskonto. Ledelse og arrangement av konferanser og kongresser, klubbvirksomhet i form av arrangering av nettverk for forretningsfolk og virksomheter (undervisning). 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke SINTEF Byggforsk, Postboks 124 Blindern, 0314 OSLO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjon; installasjonsvirksomhet; byggeledelse; bygningsinformasjon; byggevirksomhet og reparasjonsvirksomhet i forbindelse med klassifikasjonsvirksomhet innen bygging. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; akademier (utdanning), arrangering og ledelse av praktiske seminarer, eksaminasjonsvirksomhet, korrespondansekurs, korrespondanseundervisning, organisering og ledelse av konferanser, seminarer og symposium; praktisk opplæring (ved demonstrasjon); publisering av elektroniske bøker, tidsskrifter, opplæringsmanualer og rettledningsmanualer on-line; undervisning, utgivelse av bøker, utgivelse av tekster (andre enn reklametekster), yrkesveiledning. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industrielle analyser og forskning; faglig konsulenttjenester (ikke om forretning), rådgivning vedrørende bygging, forskning i forbindelse med miljøvern, ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise), konsulentbistand i forbindelse med energisparing; kvalitetskontroll, materialtesting, plantegning i forbindelse med bygging, prosjektstudier (tekniske); kvalitetskontroll, kvalitetssikring, forskning og utvikling (for andre) som ledd i klassifikasjonsvirksomhet innen bygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FUELMAX (541) ordmerke i standard font The Goodyear Tire & Rubber Co, 1144 East Market Street, OH AKRON, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:12 Dekk. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Kuraray Co Ltd, 1621, Sakazu OKAYAMA PREFECTURE, KURASHIKI-CITY, Japan (JP) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:5 Farmasøytiske, veterinære og hygieniske preparater; desinfeksjonsmidler; dentale materialer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; dentalvoks. Klasse:10 Medisinske apparater, instrumenter og artikler; dentale apparater, instrumenter og artikler; kunstige tenner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke RUN&RELAX SCANDINAVIA AS, Tingstuveien 10 A, 0281 OSLO Klasse:3 Kosmetikk. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:28 Gymnastikk og sportsartikler. Klasse:35 Salg av klær og sportartikler, samt rådgivningstjenester. Klasse:40 Produksjon av klær og sportsartikler. Klasse:41 Sportslige aktiviteter og opplæring. Klasse:42 Design av klær og sportsartikler. 20

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 27/10-2010.07.05 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 27/10-2010.07.05 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer