INID-koder. Innholdsfortegnelse:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INID-koder. Innholdsfortegnelse:"

Transkript

1 . nr 19/ årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KYÄNI NITRO FX KYÄNI NITRO FX Kyani Inc, 1070 Riverwalk Drive, Suite 350, id83402 IDAHO FALLS, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:5 Kosttilskudd i drikkeform; kosttilskudd, næringstilskudd og drikker med næringstilskudd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen XTREEMCOAT (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja GALEAS TRADING AS, Bjellandveien 16, 3172 VEAR, Klasse:2 Klar lakk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marilyn Monroe Marilyn Monroe IBSEN INVEST AS, Pilestredet 94C, 0358 OSLO, Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl.). 3

4 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NEXIMA BUSINESS MONITOR NEXIMA BUSINESS MONITOR Nexima AS, Trollåsveien 4, 1414 TROLLÅSEN, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet, magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, regnskapsførsel og -kontroll, regnskapsanalyser, budsjettering, analyse av kostnadspriser, økonomisk planlegging og økonomiske beregninger Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HELT HELT HELT Magne Haugland Hatteland, Taubaneveien 50, 4825 ARENDAL, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:25 Klasse:28 Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser, julepynt. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen IBM JAZZ IBM JAZZ International Business Machines Corp, NY10504 ARMONK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Computere; computer hardware og computer software; computer software for produktdesign og utviklingssamarbeid samt elektroniske manualer solgt som en enhet hermed; computer software, nemlig software for nettverksbygging til bruk i gruppesamarbeid og kommunikasjon, direktemeldinger, webkonferanser, personopplysningstjenester, online nettsamfunn, bokmerker, aktiviteter, blogger, wikis, brukt for å identifisere egenskaper i grupper og til å lede og organisere informasjon for å gjøre det enklere med gruppesamarbeid; computer servere; adaptere for computere; komponenter og periferiutstyr for computere; computer minne; grensesnitt for computere; databehandlingsutstyr; audio apparater, utstyr og materiell; printere; integrerte kretser; trykte kretser; halvledere; maskinlesbare media; magnetiske disker; diskdrev; optiske disker; magnetiske bånd; båndopptakere; regnemaskiner; lommekalkulatorer; kassaapparater; faksimile; videospill; videoskjermer; videoopptakere; videobånd; computerprogrammer; batterier; magnetiske computer disker og bånd uten innhold; computer chips; kretskort; computer hardware, nemlig mikroprosessorer, kommunikasjonsservere; bærekofferter for computere; computer disker og bånd uten innhold; computer grensesnittkort; computer kabler, computer kabeldeler; kalkulatorer; faksmodemkort for computere; computertilbehør, nemlig skjermfilter, strømrettere, nemlig digital til analog, analog til digital, spenningsforsterkere og -regulatorer; musematter, radiopersonsøkere, joysticks; computer monitorer, computer mus; magnetiske computerband uten innhold; elektroniske publikasjoner, nemlig bøker, magasiner og manualer med computerteknologiinformasjon; integrerte kretskort og smartkort, integrerte kretsadaptere og smartkortadaptere; lesere for integrerte kretskort og smartkort; mikrocomputere, modemer; elektriske strømforsyningsenheter; projektorer; fjernkontroller for computere; spenningsbeskyttere og avbruddssikre strømforsyninger; tastaturer; salgsterminaler; computer software, nemlig software til bruk for å skaffe tilgang til globale computer nettverk, software til bruk for dokumentstyring, software til bruk for å lokalisere, gjenfinning og mottak av tekst, elektroniske dokumenter, grafikk og audiovisuell informasjon på virksomhetsomspennende interne computernettverk, lokale og 4

5 registrerte varemerker /10 områdevidtspennende globale computer nettverk og computer software til bruk for softwareutvikling, webredigering og brukermanualer i elektronisk format solgt som enhet hermed; dokumentasjons- og instruksjonsmanualer innregistrert på elektroniske maskinlesbare media relatert til computere eller computerprogrammer. Klasse:38 Telekommunikasjonstjenester; telekommunikasjons- og kommunikasjonstjenester for gruppesamarbeid og kommunikasjon, direktemeldingstjenester, webkonferanser, personopplysningstjenester, online nettsamfunn, bokmerker, aktiviteter, blogger, wikis, brukt for å identifisere egenskaper i grupper og til å lede og organisere informasjon for å gjøre det enklere med gruppesamarbeid; levering av meldinger ved elektronisk overføring; kommunikasjon ved computerterminaler; elektronisk post; nyhets- og informasjonsbyråer; tjenester vedrørende websider på Internet; computerstøttet overføring av data; telekommunikasjonstjenester som tillater kommersiell interaksjon på området for globale computer nettverk. Klasse:42 Computerprogrammering; computer og IT tjenester relatert til tilbud og nedlasting av computer software, nemlig software for nettverksbygging for bruk i gruppesamarbeid og kommunikasjon, direktemeldinger, webkonferanser, personopplysningstjenester, online nettsamfunn, bokmerker, aktiviteter, blogger, wikis, brukt for å identifisere egenskaper i grupper og til å lede og organisere informasjon for å gjøre det enklere med gruppesamarbeid; computer softwaretjenester, nemlig en webside med informasjon om softwareprosesser og applikasjonsrammer for å forenkle teamsamarbeide om produktdesign og utvikling, inkludert utviklingsverktøy, whiteboards, bevisstgjøring, kommunikasjon og koordinering av team; vertstjenester for computersoftwareapplikasjoner for andre; tekniske støttetjenester, nemlig feilsøkingstjenester vedrørende computersoftwareproblemer; computer software design for andre ; konsulenttjenester på området for computer software; drift av en webside for andre; computertjenester; design, installasjon og oppdatering og vedlikehold av computer software; tekniske prosjektstudier på området for computer hardware og software; rådgivning på området for computer hardware; computersystemanalyse; råd og konsultasjon relatert til bruk av Internet; utleie av computere og computer software; vitenskapelig og industriell forskning; design av Internet websider. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CURRENS CURRENS PBS A/S, Lautrupbjerg 10, 2750 BALLERUP, DK Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater, salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater, kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Klasse:38 Klasse:42 Klasse:45 Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. Juridiske tjenester, sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker, personlige og sosiale tjenester utført av andre for ådekke personlige behov. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NATUREST NATUREST Nikken International Inc, 52 Discovery Road, CA92618 IRVINE, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:20 Senger; sengetøy, madrasser; madrassovertrekk, overmadrasser; sengeputer; puter. 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KANUS KANUS Knut Anton Johnson, Kvernhusvegen 6, 6770 RDFJORDEID, Klasse:15 Musikkinstrumenter. Klasse:28 Spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PIRATEN FRISØR PIRATEN FRISØR Piraten Frisør AS, Markaplassen 277, 7054 RANHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:21 Hårpleieredskaper, kammer og svamper, børster; gjenstander for rengjøringsformål. Klasse:35 Demonstrasjon av varer; salg av hud- og hårpleieprodukt. Klasse:44 Frisørsalonger, skjønnhetssalonger; hygienisk behandling og skjønnhetspleie (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/675,545 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MIPCOVI MIPCOVI Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:5 Farmasøytiske preparater til bruk for mennesker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAPPE FORNYEREN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Trappefornyeren Steinar Hansen, Grønbrekka 28, 5306 ERDAL, Klasse:35 Salg av trappedeler, verktøy og utstyr til trapper. Klasse:37 Renovere, fornye, reparasjon av trapper i private hjem, men også borettslag, industri og båter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LUCERNA (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Mesterlys AS, Åsveien 3, 1400 SKI, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av varer i kl

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen H m H m Habitat Norge AS, Postboks 84, 6058 VALDERØY, Klasse:19 Skyvedører. Klasse:20 Garderobeskap med skyvedører. Klasse:37 Monteringstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BRUXITE BRUXITE Olofsfors AB, Olofsfors 11, RDMALING, SE Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:6 Stålplater; plater og skiver av metall; beskyttelsesplater av metall for beskyttelse av vegger i gruvesjakter. Klasse:7 Maskiner og maskinverktøy; beskyttelsesplater (maskindeler); skjær og slitedeler til ploger og skjær, veghøvler, lastemaskinskuffer og graveskuffer; slitedeler til knusemaskiner; gravemaskintenner; veghøvelblad og plogblad og skjær. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SWEET ROBOT SWEET ROBOT SWEET ROBOT AS, Drammensveien 167, 0277 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Dataspill og videospill, herunder online spill og nedlastbare spill til bruk på PC over Internett; spillapparater, kun til bruk med TV-apparater; software applikasjoner til utvikling av dataspill og videospill, herunder online spill og nedlastbare spill til bruk på PC over Internett. Spill og leketøy; håndholdte elektroniske spill til spill; spillautomater, andre enn de med myntinnkast eller som kan brukes sammen med TV-apparater. Underholdningsvirksomhet, herunder ytelse av interaktive spill tilgjengelig via personlige computere over et globalt nettverk. Klasse:42 Utvikling, ajourføring og vedlikehold av computer software, herunder utvikling av dataspill for PC og TV-spill konsoller. 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Marlboro WHITE MENTHOL (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SBARRO SBARRO Sbarro Inc, 401 Broadhollow Road, NY11747 MELVILLE, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; moste tomater; hermetiske tomater; knuste tomater og tomatsaus; fruktsauser; grønnsakssalater og fruktsalater. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; pizza; pasta; pastasaus; pastasalater; brødstenger, kaker, ostekaker; supper. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; restauranttjenester; take-out restauranttjenester. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Philip Morris Products SA, Quai Jeanrenaud 3, 2000 NEUCHÂTEL, CH Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:34 Tobakk, rå eller tilvirket; tobakksprodukter, herunder sigarer, sigaretter, sigarillos, tobakk for rulling av egne sigaretter, pipetobakk, tyggetobakk (skrå), snustobakk, kretek; snus; tobakkserstatninger (ikke for medisinske formål); artikler for røkere, herunder sigarettpapir og -munnstykker, sigarettfiltere, tobakksbokser, sigarettetuier og askebegre, piper, lommeapparater for rulling av sigaretter, lightere; fyrstikker (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VESTERÅLEN BEGRAVELSESBYRÅ (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Reidar Aas, Postboks 109, 8459 MELBU, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli, 0204 OSLO, Klasse:45 Begravelsesbyråer 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILPRIME WILPRIME Wilmar International Ltd, 56 Neil Road, SINGAPORE, SG Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Spiselige oljer, spiselig fett; margarin; matfett; vegetabilsk smør og fett (spiselig fett); vanaspati (spiselig fett); hydrerte vegetabilske oljer; bearbeidede nøtter; bearbeidede cashew kjerner; bearbeidede peanøtter; peanøttsmør; konservert frukt; rosiner; hermetisk frukt; salater; potetchips; tørkede grønnsaker, konserverte grønnsaker; kokte grønnsaker; konserverte hageurter; konservert sopp; tofu; konserverte bønner; albumin (eggehvitestoff) for mat; egg; melk; melkedrikker (med overvekt av melk); melkeprodukter; ost; yoghurt; krepsdyr (ikke levende); skalldyr (ikke levende); matvarer laget av fisk; konservert fisk; kjøtt; fjærkre (ikke levende); kjøttekstrakter; supper; fruktgeleer, syltetøy; tranebærsauser (kompotter); geleer for matprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Callenberg (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Wilhelmsen Maritime Services AS, Strandveien 20, 1366 LYSAKER, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Elektriske og/eller elektroniske apparater, instrumenter og installasjoner; elektriske og/eller elektroniske styre- og/eller automasjonsapparater, -instrumenter og - installasjoner; elektriske og/eller elektroniske bryter- og styreapparater, også programmerbare, elektroniske byggeelementer og apparater til industri- og kraftelektronikk, automatiseringsapparater, apparater til informasjonsoverføring ved prosessautomatisering, apparater til elektronisk dataoverføring, elektriske og elektroniske bryter- og reguleringsapparater, lednings-, motor- og anleggsbeskyttelsesbrytere, overspenningsbeskyttelsesbrytere og sikringer, temperatur-, tids- og beskyttelsesreleer, koplingsskap, fordelingsapparater, strømfordelingshus av blikk eller isolerstoffer; strømskinnefordelere, transformatorer, startapparater, apparater til strøm- og frekvensomforming; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse:11 Belysningsapparater, -utstyr, -innretninger og - installasjoner, herunder styre- og/eller automasjonsapparater, -innretninger og - installasjoner (også datastyrte); deler og tilbehør til alle de forannevnte varer. Klasse:35 Klasse:37 Klasse:42 Detalj- og engroshandel relatert til elektriske og/eller elektroniske apparater, instrumenter og utstyr, belysningsapparater, -innretninger og -utstyr, og styre- og/eller automasjonsapparater, -instrumenter og - utstyr, informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Byggevirksomhet, installasjonsvirksomhet, vedlikeholdsvirksomhet, inspeksjonsvirksomhet og reparasjonsvirksomhet; bygging, installasjon, vedlikehold, inspeksjon og reparasjon av elektriske og elektroniske apparater, instrumenter og anlegg, belysningsapparater, - innretninger og -anlegg, og automasjonsapparater, -instrumenter og - anlegg; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av 9

10 registrerte varemerker /10 datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise); tekniske prosjektstudier, teknisk prosjektledelse; design, planlegging, prosjektering og konstruksjon av elektriske og/eller elektroniske apparater, -instrumenter og -installasjoner, belysningsapparater, - innretninger og -installasjoner, og automasjonsapparater, -innretninger og - installasjoner; skipsdesign- og skipsarkitekturtjenester, skipsingeniørtjenester; utarbeidelse, installasjon, ajourføring og vedlikehold av computer software; utleie av computer software; informasjon og rådgivning vedrørende alle de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VRENGEFESTEN VRENGEFESTEN Armin Keyani, Adolph Tidemands gate 23, 2000 LILLESTRØM, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet. Russearrangement-konsulentbistand; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; selskapsplanlegging [underholdning]; showoppsetninger; underholdningsvirksomhet; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; organisering av mottagelser [underholdning]; underholdningsinformasjon. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PETS VS. MONSTERS PETS VS. MONSTERS Funcom GmbH, Lavaterstrasse 45, 8002 ZÜRICH, CH Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Klasse:28 Klasse:41 Dataspill og videospill, herunder online spill og nedlastbare spill til bruk på PC over Internett; spillapparater, kun til bruk med TV-apparater; software applikasjoner til utvikling av dataspill og videospill, herunder online spill og nedlastbare spill til bruk på PC over Internett. Spill og leketøy; håndholdte elektroniske spill til spill; spillautomater, andre enn de med myntinnkast eller som kan brukes sammen med TV-apparater. Underholdningsvirksomhet, herunder ytelse av interaktive spill tilgjengelig via personlige computere over et globalt nettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Sexus Sexus Conseptor ASA, Postboks 383, 5501 HAUGESUND, Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:23 Garn og tråd for tekstile formål. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 10

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen WILBLEND WILBLEND Wilmar International Ltd, 56 Neil Road, SINGAPORE, SG Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Spiselige oljer, spiselig fett; margarin; matfett; vegetabilsk smør og fett (spiselig fett); vanaspati (spiselig fett); hydrerte vegetabilske oljer; bearbeidede nøtter; bearbeidede cashew kjerner; bearbeidede peanøtter; peanøttsmør; konservert frukt; rosiner; hermetisk frukt; salater; potetchips; tørkede grønnsaker, konserverte grønnsaker; kokte grønnsaker; konserverte hageurter; konservert sopp; tofu; konserverte bønner; albumin (eggehvitestoff) for mat; egg; melk; melkedrikker (med overvekt av melk); melkeprodukter; ost; yoghurt; krepsdyr (ikke levende); skalldyr (ikke levende); matvarer laget av fisk; konservert fisk; kjøtt; fjærkre (ikke levende); kjøttekstrakter; supper; fruktgeleer, syltetøy; tranebærsauser (kompotter); geleer for matprodukter (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen decibel db super-e-spec decibel db super-e-spec The Yokohama Rubber Co Ltd, Shimbashi 5- chome, Minato-ku TOKYO, JP Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Dekk for automobiler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARTOXPRESS CARTOXPRESS Cordis Corp, FL MIAMI LAKES, US JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, Klasse:9 Dataprogramvaremodul for medisinsk avbildning for bruk i forbindelse med medisinsk diagnosekartleggingsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FIBERON FIBERON Boehringer Ingelheim International GmbH, INGELHEIM, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:5 Ernæringstilsetninger for medisinske formål; dietetiske matvarer for medisinske formål. Klasse:30 Ernæringstilsetninger for ikke-medisinske formål basert på kostfiber eller karbohydrat; dietetiske matvarer tilpasset ikke-medisinske formål basert på kostfiber eller karbohydrat. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ORIGIN ORIGIN Celgene Corp, 86 Morris Avenue, NJ07901 SUMMIT, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:42 Utførelse av klinisk utprøving for å fastslå effekt og sikkerhet av medikamenter for leukemi; utførelse av klinisk utprøving for å fastslå effekt og sikkerhet av lenalidomid; tilveiebringelse av medisinsk og vitenskapelig forskningsinformasjon innen medisinske preparater og kliniske forsøk relatert til leukemi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen travel (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/634,230 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PROBE PROBE Paradigm Sciences Ltd, Walker House, 87 Mary Street GEORG TOWN, KY Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Programvarer for bruk i forbindelse med produksjon av olje og gass. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Gartnerens glede (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei 4Travel AS, Stasjonsgata 64, 3300 HOKKSUND, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:39 Organisering av reiser; reisebyråvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Blomsterkroken AS, Postboks 131, 2312 OTTESTAD, Klasse:1 Blomsterjord; gjødsel for jord. Klasse:31 Naturlige blomster; bark (rå). 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SUCSE (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Anders Hansen, Gunnestadveien 15, 3140 NØTTERØY, Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelvarer, smykker, edle stener, ur og kronometiske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og paserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ILJE ILJE TOT AS, c/o Thor-Vidar Ilje Markveien 2, 0554 OSLO, Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FAUNA FAUNA Fauna i Rättvik AB, Riksvägen 18, RÄTTVIK, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:18 Ryggsekker; vesker. Klasse:25 Klasse:28 Klær; fottøy; hodeplagg. Vesker for fiske; fiskeredskap; sportsartikler som ikke inngår i andre klasser. 13

14 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/893,241 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BDXL (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Blu-Ray Disc Association, 10 Universal City Plaza, T- 100, CA91608 UNIVERSAL CITY, US Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:9 Optiske og magneto-optiske diskspillere og opptakere for audio, video og computer data; tomme optiske og magneto-optiske disker; forhåndsinnspilte optiske og magneto-optiske disker inneholdende musikk, tekstdata, stillbilder og kinofilmer; videokameraer; computere; videospillmaskiner for bruk med fjernsyn; optiske diskettstasjoner for computere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen FLAX FLAX Skokanonen AB, Box 133, LINDESBERG, SE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, Klasse:25 Fottøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKER CLEAN CARBON (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Intellectual Property Holdings AS, Fjordalléen 16, 0250 OSLO, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle og vitenskapelige formål; bindemidler til industrielle formål. 14

15 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/812,147 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ColorPRO TECHLOGY (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ALLTID ALLTID Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Yoghurt, drikkeyoghurt, yoghurtbaserte drikker, syltetøy, bearbeidet frukt, bearbeidete nøtter. Klasse:30 Kornblandinger, mysli. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Hewlett-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, nemlig datamaskinpapir, skrivepapir, trykkpapir, kopieringspapir, belagt sammenhengende skrivepapir på rull, kaolinittbelagt sammenhengende skrivepapir på rull, plastbelagt sammenhengende skrivepapir på rull, tekstilbelagt skrivepapir, fiberpapir, vinylbelagt skrivepapir, xerografisk papir, korrekturpapir, reproduksjonspapir, kunstpapir, bannerpapir, fotopapir, papir for flippovere, ugjennomskinnelig papir, kontrastpapir, mattpapir, kanvaspapir, relieffpapir, varmeoverføringspapir, skrivemaskinpapir, karbonpapir, blåpapir, konstruksjonspapir, kopipapir, håndverkspapir, tegnepapir, elektrostatisk papir, telefakspapir, påfyllingspapir, illustrasjonspapir, laminert papir, selvlysende papir, gjennomslagspapir, maskeringspapir, dekkpapir, kartong, plastbelagt kopieringspapir, plasttransparenter, resirkulert papir, syntetisk papir, kalkerpapir, brevpapir, beskyttelseslommer og -omslag for papir; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer eller for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen COVIZ COVIZ Dynamic Graphics Inc, 1015 Atlantic Avenue, CA94501 ALAMEDA, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:9 Interaktiv datamaskinprogramvare som tillater 2D, 3D og 4D utforming og animasjoner av undergrunnen. 15

16 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen G GARANT (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet US 77/871,907 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen onglyza (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Axfood Sverige AB, SOLNA, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårpleieprodukter, hårvann; tannpussemidler. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: ONGLYZA & Sunburst Design (591) Merket er i farger: Nei Bristol-Myers Squibb Co, 345 Park Avenue, NY NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:16 Trykksaker, nemlig brosjyrer og pamfletter i området for farmasøytiske preparater for behandling og forebygging av diabetes. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen EPLESIN EPLESIN Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster; næringsmidler til dyr; malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 16

17 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NPQ NPQ Kristian Ambjørndalen, Utsiktsvn 20B, 1369 STABEKK, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet, faglige konsultasjoner om forretninger. Klasse:42 Teknologiske tjenester. Klasse:45 Juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Ontime Logistics your business on time (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Varde Consulting AS, Postboks 1528 Vika, 0177 OSLO, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:36 Gods-, brann- eller livsforsikring av gods eller personer under transport. Klasse:37 Vedlikehold og reparasjon av befordringsmidler eller av andre gjenstander som har forbindelse med transport av personer eller gods. Klasse:39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; befraktningsvirksomhet, biltransport, bilutleie, båttransport, containerutleie, elvetransport, emballering av varer, flytransport, flyttebyråer, frakt (varetransport), fraktdistribusjon av stykk- og partigods, garasjeutleie, internasjonal transportvirksomhet, jernbanetransport, kjølevogn- og kjøleskipstransport, kjøretøy- og vognutleie, lektertransport, lufttransport, magasinering, møbeltransport, oppbevaring, passasjertransport, redningstjenester (transport), sjøtransport, sjåførtjenester, skipsmeglervirksomhet, spedisjonstjenester, trafikkinformasjon, transitt-tjenester, transportinformasjon, transportmeglingsvirksomhet, transportreservering, utbringelse av pakker og varer, utleie av kjøretøyer, utleie av lagerplass, utsendelse av varer via postordre, verditransport. 17

18 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CUREBERRY CUREBERRY NATURA LAB AS, Schøningsgate 6, 0356 OSLO, Klasse:5 Helsekost; farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Klasse:31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. Klasse:32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen babycottons. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Gossip SA, Dardo Rocha 2044, 1644 MARTINEZ, PROVINCIA DE BUES AIRES, AR Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 18

19 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Norwegian Rat Norwegian Rat Siri Sveen Haaland, Fjon, 5550 SVEIO, Klasse:9 Klasse:14 Klasse:18 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SIXTYFactory (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja 3Sixty, Postboks 101, 1300 SANDVIKA, Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen STRING STRING Saxon Bar og Restaurantbedrift AS, Postboks 51, 0913 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:41 Kulturelle aktiviteter; underholdningsvirksomhet; showoppsetninger. Klasse:43 Bevertning av mat og drikke. 19

20 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen APTINA APTINA Aptina Imaging Corp, Walker House, 87 Mary Street, George Town Grand Cayman, KY Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Elektroniske billedbehandlingsinnretninger og - apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Tradisjonshåndverk Laft & Bygg As Antikvarisk restaurering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen String SHOW BAR (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei LAFT & BYGG AS, HEGGERNES, 5314 KJERRGARDEN, Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Saxon Bar og Restaurantbedrift AS, Postboks 51, 0913 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, Klasse:41 Kulturelle aktiviteter; underholdingsvirksomhet; showoppsetninger. Klasse:43 Bevertning av mat og drikke. 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 10/09-2009.05.04 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 01/07-2007.01.02 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 45/08-2008.11.03 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 45/08-2008.11.03 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 33/10-2010.08.16 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 33/10-2010.08.16 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 16/10-2010.04.19 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 16/10-2010.04.19 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 42/13-2013.10.14 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer