nr 03/ NO årgang 99 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 03/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YX Holding AS, Bertrand Narvesens vei 2, 0602 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 4 Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Tilbords / Peter M. Kolderup AS, Sandbrekketoppen 30, Postboks 119 Midttun, 5828 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Midgard Utvikling AS, c/o Sysit, Storgata 53A, 0182 OSLO, 36 Alle tjenester som utføres av banker og finansinstitusjoner og tjenester utført i forbindelse med forsikringskontrakter av alle slag. Herunder også tjenester fra tilknyttede institusjoner til overstående. Morten Ravik, Dronningsensgt 14, 3262 LARVIK, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 21 Rengjøringsredskaper; koster; vaskekoster, langkoster, mopper, svamper for rengjøring, kluter for rengjøring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TextUrgy AS, Thormøhlensgate 51, 5006 BERGEN, 42 Utvikling av programvare, algoritmer og annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOMMELIER SELECTION Sommelier AS, Skovveien 22, 0257 OSLO, Advokat Galtung, Postboks 6878 St Olavs plass, 0130 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Agenturer (import- og eksport-). 43 Midlertidig innlosjering. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sørlandets Aluminiumprodukter AS, Mjåvannsveien 35, 4628 KRISTIANSAND S, 12 Skipperstoler, båtutstyr, og dørkskinner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EDEL PERSONAL AS Edel Personal AS, Voldenveien 54, 3619 SKOLLENBORG, 16 Bøker. Hot-Line Tele Ltd, 28 Irish Town GIBRALTAR, GI Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; radioreklame og -annonsering; reklamemateriell; reklameoppslag; reklamevirksomhet. 38 Fremskaffelse av pratesteder på internett; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; fremskaffelse av tilgang til databaser; telefonisk meddelelse og kommunikasjon; mobiltelefontjenester; telefonsentraltjenester; telefonsvarertjenester; telefontjenester; telefonkonferansetjenester; tilby tilgangstid i et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. 41 Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet. 35 Rekruttering. 41 Organisasjons- og lederutvikling, kurs, foredrag, utgivelse av bøker. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hot-Line Tele Ltd, 28 Irish Town GIBRALTAR, GI Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; radioreklame og -annonsering; reklamemateriell; reklameoppslag; reklamevirksomhet. 38 Fremskaffelse av pratesteder på internett; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; fremskaffelse av tilgang til databaser; telefonisk meddelelse og kommunikasjon; mobiltelefontjenester; telefonsentraltjenester; telefonsvarertjenester; telefontjenester; telefonkonferansetjenester; tilby tilgangstid i et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ZENAR BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59, OBERDERDINGEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Vasker og kummer; vasker og kummer med avrenningsområde; vasker og kummer uten avrenningsområde; utslagskummer; utslagsvasker; undermonterte oppvaskkummer; vanntilførselsapparater; tappekraner og kontrolldeler for vannrør og vannforsyningsapparater; blandebatterier; deler og tilbehør til forannevnte varer. 20 Kjøkkenmøbler/kjøkkeninventar; kjøkkenskap; underskap; bord; bord med to ben hvis bordplate støttes opp av to vertikale vegger; arbeidsbenker; benkeplater med integrerte utslagskummer; deler og tilbehør til forannevnte varer. 21 Husholdnings-, kjøkken-, restaurant- og industrikjøkken-/ kantine- redskaper og -beholdere; tilberedningsboller, dørslag, skjærefjøler, oppvasktilbehør; deler og tilbehør til forannevnte varer. 41 Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Simtronics ASA, Postboks 314 Økern, 0511 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater; brannslukningsutstyr; detektorer, herunder gassdetektorer og flammedetektorer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; eksport- og importagentur; salg av brannslukningsapparater, brannslukningsutstyr, detektorer (herunder gass- og flammedetektorer), ildslukningsmidler og kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. Simtronics ASA, Postboks 314 Økern, 0511 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; iidslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater; brannslukningsutstyr; detektorer, herunder gassdetektorer og flammedetektorer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; eksport- og importagentur; salg av brannslukningsapparater, brannslukningsutstyr, detektorer (herunder gass- og flammedetektorer), ildslukningsmidler og kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENNEBYEN Vennebyen Carl Christian Hamre, Postboks 225 Ulset, 5873 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Filmer; animasjonsfilmer; filmer for kringkasting på fjernsyn; audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk og animasjon; audiokassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspillplater; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; spilleutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill, programvare for data- og videospill; dekorative magneter. med, lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; baller, lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; karnevalsmasker. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon; utgivelse av bøker, filmer, fjernsynsprogrammer, musikk og dataspill; fornøyelsesparker. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; barnebøker; seriehefter; blader og magasiner; fargebøker; aktivitetsbøker; skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil, viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt som vedlegg til audiokassetter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; ryggsekker, tursekker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser-, senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker, leker til å sitte på eller kjøre 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CITY OF FRIENDS Vennebyen Carl Christian Hamre, Postboks 225 Ulset, 5873 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Filmer; animasjonsfilmer; filmer for kringkasting på fjernsyn; audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk og animasjon; audiokassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspillplater; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; spilleutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill, programvare for data- og videospill; dekorative magneter. med, lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; baller, lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; karnevalsmasker. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon; utgivelse av bøker, filmer, fjernsynsprogrammer, musikk og dataspill; fornøyelsesparker. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; barnebøker; seriehefter; blader og magasiner; fargebøker; aktivitetsbøker; skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil, viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt som vedlegg til audiokassetter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; ryggsekker, tursekker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser-, senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker, leker til å sitte på eller kjøre 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CREACON Vennebyen Carl Christian Hamre, Postboks 225 Ulset, 5873 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Filmer; animasjonsfilmer; filmer for kringkasting på fjernsyn; audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk og animasjon; audiokassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspiliplater; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; spilleutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill, programvare for data- og videospill; dekorative magneter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; barnebøker; seriehefter; blader og magasiner; fargebøker; aktivitetsbøker; skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil, viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt som vedlegg til audiokassetter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Telipol AS, Østensjøveien 34, 0667 OSLO, Telipol AS, Østensjøveien 34, 0667 OSLO, 38 Fastelefoni, ip, telefoni, mobil telefoni, generell telekommunikasjon. IP kommunikasjon, web tjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon; utgivelse av bøker, filmer, fjernsynsprogrammer, musikk og dataspill; fornøyelsesparker. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Caterpillar Inc, 100 North East Adams Street, IL PEORIA, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter- for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; sement til reparasjoner; frostvæsker; kjølevæsker; kondisjoneringsmidler for kjølesystemer; rensemidler for kjølesystemer; tetningsmasser; kjemiske preparater til låsing av skruegjengere; batterivæsker; kjemiske produkter for oppfriskning av farger; filtreringsmaterialer; hydrauliskevæsker; brennstoffstilsetninger; masse/midler til reparasjon av kjøretøydekk; kunstig og syntetiske harpikser. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; appreturfargestoffer og fortynningsmidler; beskyttelsesmidler for metall; belegningsmidler (maling) til bruk på kjøretøyer og på deler for kjøretøyer. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvopptakende, -fuktende og -bindende midler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for opplysing; dieselolje; motoroljer og -brennstoff; brennstoffstilsetninger; midler mot fastbrenning; masser/midler til voksing; preparater til beskyttelse av kulelagre, rullelagre og bøssinger; eter. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; feste-sikrings- og forseglingsanordninger; propper, stropper, klemmer, muttere, bolter, skruer, ringer, splinter, underlagsskiver, sikkerhetsplomber, bånd/strekkstang, nipler, band av metall, spunser, kapsler/deksler, lukkeanordninger, kraveklemmer, klamp/klemmer, koblinger/forbindelsesledd, kroker, ledd, nagler, stiffer, klinkenagler, verne- og beskyttelsesinnretninger, beholdere, dreneringsplugger, splinter, trekkbare splinter, sjakkebolt/gaffelbolt, låsestift, skrubolter, fjæringer; gjengeinnsats; regnfeller og dreneringskapsler; rørforlengelser; reflektorer; gittere; plater; belter, belteutstyr og kjedeutstyr, herunder ledd, plater, sko og bolter; skruestikkere; metallpinner for sveising; kabler og tråd; rør og slanger/rørmaterialer; kjeder, heisetau og remskiver, merker; bjeller; laser og hengelåser; registreringsskilter; knotter av metall; ikke- lysende- og ikke-mekaniske skilt; ikke-lysende- og ikke-mekaniske signalanordninger; armeringsmaterialer av metall; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; deler til landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig bolter, rørklemmer av metall, lukkeanordninger av metall, pakninger av metall, ringer av metall, kraveklemmer til rør av metall, bolter av metall, rørkonnektorer av metall, kapsler/deksler av metall til rørtamp/ende, rørarmatur av metall, sylindere av metall til komprimert gass eller væske solgt tomme, gjenget festeinnretninger av metall, nagler, pakninger, slangeklemmer av metall, og slangetilbehør av metall. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; ventiler; tenningsplugger; luftfiltre (deler til maskiner og motorer); vannregulatorer; oljefiltre; koblinger; monteringspresser/enheter; startanordninger; pumper; gravere og gravemaskiner; bulldosere; lastere; hugst- og skogsmaskiner; skrapemaskiner; broleggings-/steinleggingsmaskiner; jordbruksmaskiner; kuttemaskiner; kompaktorer; slepe-/skyvemaskiner; filtre; remmer; blad; masseforflytningsmaskiner; veianleggsmaskiner; løftemaskiner; jordbruksapparater og instrumenter; dampveivalser; skogsmaskiner; rørleggingsmaskiner; komprimeringsmaskiner; bøtter til masseforflytningsmaskiner; hydrauliske jekker; sveisemaskiner og -apparater; grunnbearbeidelsesmaskiner; brolegnings/steinsetningsprofilerere; kultivatorer og opphakkere; motorskrapere, brennstoff/luft proporsjonskontroll; brennstoffs-strålespiss; vannseparatorer; brennstoffsvarmeapparater; oppdyrknings- og høstemaskiner, treskemaskiner, akskuttemaskiner, skurtreskere, bindemaskiner, slåmaskiner, og harver; ploger og raker; dreneringsmaskiner; gravemaskiner, tromler; luftkondensatorer; vekselstrømdynamoer; antifriksjonsbærelagre for maskiner; antifriksjonsmatter for maskiner; anordninger mot forurensning for maskiner og motorer; maskinaksling; løperinger for kulelagre; konsoller for maskiner; lagere; båndtransportører; motorer for båter; bremsebånd unntatt for kjøretøyer; bremseklosser, unntatt for kjøretøyer; bremsesko unntatt for kjøretøyer; børster (maskindeler); forgassere; kompressorer; trykkluflpumper; luftkompressorer (-maskiner); installasjoner for kondensering; drivstenger for maskiner og motorer; kontrollkabler for maskiner og motorer; styreinnretninger for maskiner og motorer; vekselstrømgeneratorer; skjæremaskiner; kuttemaskiner, sylindertopplokk for motorer; maskinsylindere; sylindere for motorer; borespisser (maskindeler); borekroner (maskindeler); boremaskiner, håndboremaskiner; dynamoremmer; dynamobørster; dynamoer; motorer andre enn for landkjøretøyer; vifteremmer for motorer; vifter for motorer; forgassere for motor med intern forbrenning; drivstoffbesparende innretninger for motorer; girkasser andre enn for landkjøretøyer; gir, andre enn for landkjøretøyer; knusemaskiner; hetter (maskindeler); hammere (maskindeler); pneumatiske hammere; mekaniske håndverktøy; apparater for lasting og lossing; heiseanordninger for lasting; verktøymaskinholdere; traktbeholder (mekanisk utmating); jekker (maskiner); gressklippere (maskiner); heiseremmer; løfteapparater; lasteramper; smørepumper; smørekopper (maskindeler); svinghjul for maskiner; maskinhjul; opprettingsmaskiner; formingsmaskiner for metall; 11

12 registrerte varemerker /09 pistoler for maling; maskiner for maling; stempler; pneumatiske transportapparater; presser; remskiver; pumper (maskiner); stampere (maskiner); reduksjonsgir andre enn for landkjøretøyer; mekaniske skovler; akselkoblinger; bærelager for drivaksler; hastighetsregulatorer for maskiner og motorer; sprøytemaskiner; overladere; tjæremaskiner; vindemaskiner; treskemaskiner; drivkjettinger og drivaksler andre enn for landkjøretøyer; maskintransmisjoner; turbiner andre enn for landkjøretøyer; turbokompressorer; ventiler (maskindeler); vaskeinstallasjoner for kjøretøyer; vulkaniseringsapparater; vaskeapparater; knueemaskiner for avfall; vanningsmaskiner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; mekaniske motordeler for landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig startmotorer, veselstrømdynamoer, motorstempler, sylindertopplokk, deler til kjølesystemer, turboladere, deler til smøresystemer, luftkompressorer og blokker. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; gjengebor og trekkjern; jekk; kabelkuttere; kuttere; vindejern; kniver; verktøy til installasjon av glass; krympeverktøy; skjæreverktøy; verktøy til reversering av vifteblad; slangekuttere; drill og borbitt; smørepistoler; hylser; stillbare momentnøkler; sveiseapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computer software, trådløse sett (komplette), televisjonssett (komplette), testeapparater og -instrumenter; kabler og ledninger; brytere, trykkbrytere, konnektorer, startkabler, sikringer, kretstestere volttestere; sikringsholdere, transformatorer, apparater for batteritesting til salgs som sett, termostater, målere, nivåapparater og - instrumenter; måleband og -stokker; mikroskoper, takometere; diagnostiske apparater og -instrumenter; målere; termometere; alarmer, horn, flash enheter, reflektorer, speil, antenner og batteriladere; computer programmer; computer software; koblinger; bensinpumper; nivåmålere; laser, radioer; batterier, startere; fartsmåleapparater og instrumenter; batterikabler; konnektorer til salgs som sett; elektriske terminaler; elektrisk tape; vanntemperaturregulatorer og -prober; amperemetere; batteritestere, terminaler, gassdetektorer; strømningsmålere; skjærebrennere; ohmmetere; trykkmålerverktøy; sveiseapparater; batterijordingskonnektorer; batterifestekonnektorer; rørog ledningsbeskyttere; nødstartapparater, nødstartaggregater; voltkonvertere; sveiseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; deler og tilbehør for landkjøretøy, landbruksmaskiner og masseforflytningsmaskiner, nemlig: forsterkere for trådløs kommunikasjon, antenner, antenner for trådløse kommunikasjonsapparater; lydutstyr for kjøretøyer, nemlig stereoutstyr, høytalere, forsterker, equalizere, crossovere og høytalerhus, batterier for kjøretøyer, anordninger for trødløs radiooverføring, elektriske kontrollpaneler, elektriske lysende display, eletriske relér; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter, nemlig optiske transmittere; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter, nemlig optiske mottagere; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter, nemlig digitale transmittere, elektroniske kontrollsystemer for maskiner, globale posisjoneringssystemer, laser objektdetektorer for bruk på kjøretøyer, navigasjonsapparater for kjøretøy i form av ombord computere, radioer for kjøretøyer, voltregulatorer, voltstabiliserere og voltmålere. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; installasjoner til belysnings- og oppvarmingsinstrumenter; lyspærer, frontlykt lyspærer, baklykt lyspærer, lyspærer til retningsindikatorer, lyspærer til instrumentbord; lommelykter, lykter, lamper; reflektorer; -luftkondisjoneringsapparater; luftkondisjoneringsfiltre; defrosteranordninger; brennstoffbesparende innretninger; deler og tilbehør til de forannevnte varer; deler og tilbehør for landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig ryggelys for landkjøretøyer, kjølevæskegjenvinningssystemer som omfatter reservoarer, pumper, filtre, og rensemiddel; elektriske lyspærer, LED lyspærer, baklys for kjøretøyer, og ventiler som en del av radiatorer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; traktorer og traktormotorer; transport lastebiler og trailervogn; chassis for kjøretøyer; dekk til hjul for kjøretøyer; hjul; skinner til kjøretøyer; lastebiler; tippvogner; landkjøretøyer som inkluderer lastings-, komprimerings-, rørleggings- og graderingsapparater; ventiler til dekk; lydpotter; eksosdeksler; lyddempere; radiatorer og radiatordeksler; hydrauliske kretser, og hydrauliske adaptere; koblinger; luftpumper; signalhorn; speil; skvettskjermer og -lapper, sprøyteskjermer og -lapper; seter og sikkerhetsbelter; vindusviskere og blader til vindusviskere; sklifri innretninger; kjettinger; bremser for kjøretøyer; bremsebånd for kjøretøyer; brenstoffbesparelsesanordninger; eksoser; hydrauliske apparater til landkjøretøyer; overtrekk til kjøretøyer; deler og tilbehør til de forannevnte varer; deler og tilbehør til landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig startsveiver, kamaksler, motorer, lagre, stenger, for/innlegg, drivmekanismer for landkjøretøyer, og strukturelle-, reparasjons- og erstatningsdeler for disse. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; aviser og tidsskrifter; avtalebøker, kulepenner, telefonkartoteker, blyanter og bordkalendere; bøker, tegnesaker; grafiske trykk; grafiske reproduksjoner; lykkeønskningskort; bokmerker; omslagspapir; dekalkomanibilder;, diagrammer; samlemapper; radergummi; konvolutter; filtreringsmaterialer; trykte formularer; håndbøker; holdere; kartotekkort; brevkurver; magasiner; kart; modellermasse; fotografier; bilder; planer; albumer; skolemateriell (skriveutstyr); emballasjepapir. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); varer laget av kautsjuk og plast; forseglinger; bånd; slanger; strikker; klebebånd; halvfabrikat bremsebelegg; koblingsforinger; sylinderforbindelser; pakninger; isolasjonshansker; koplinger og skjøter ikke av metall; 12

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2002.01.14 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2000.07.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 22/08-2008.05.26 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 22/08-2008.05.26 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 09/08-2008.02.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 09/08-2008.02.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 27 2001.07.02 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 37/09-2009.09.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 37/09-2009.09.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 20/11-2011.05.16 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 20/11-2011.05.16 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 41/05-2005.10.10 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 41/05-2005.10.10 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 11-2003.03.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer