nr 03/ NO årgang 99 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 03/ årgang 99 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /09 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i navn og adresser i alle rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Administrativ overprøving av registrering av foretaksnavn Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /09 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YX Holding AS, Bertrand Narvesens vei 2, 0602 OSLO, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 4 Petroleum (ubearbeidet eller raffinert), petroleumsgeleer for industriell bruk, bensin, benzen, drivstoffer for motorer, diesel, oljer (brensel), gassoljer, oljer til industrielle formål, fukteoljer, brensel, forbrenningsgass, gass i fast form (brennstoffer), generatorgass, magergass, belysningsgass, gass (forbrenning) i form av naturgass, smøremidler, fett for belysning, fett for industrielle formål, smørefett, forbrenningsoljer til oppvarming. Tilbords / Peter M. Kolderup AS, Sandbrekketoppen 30, Postboks 119 Midttun, 5828 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull, råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 3

4 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Midgard Utvikling AS, c/o Sysit, Storgata 53A, 0182 OSLO, 36 Alle tjenester som utføres av banker og finansinstitusjoner og tjenester utført i forbindelse med forsikringskontrakter av alle slag. Herunder også tjenester fra tilknyttede institusjoner til overstående. Morten Ravik, Dronningsensgt 14, 3262 LARVIK, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 21 Rengjøringsredskaper; koster; vaskekoster, langkoster, mopper, svamper for rengjøring, kluter for rengjøring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TextUrgy AS, Thormøhlensgate 51, 5006 BERGEN, 42 Utvikling av programvare, algoritmer og annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOMMELIER SELECTION Sommelier AS, Skovveien 22, 0257 OSLO, Advokat Galtung, Postboks 6878 St Olavs plass, 0130 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Agenturer (import- og eksport-). 43 Midlertidig innlosjering. 4

5 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sørlandets Aluminiumprodukter AS, Mjåvannsveien 35, 4628 KRISTIANSAND S, 12 Skipperstoler, båtutstyr, og dørkskinner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EDEL PERSONAL AS Edel Personal AS, Voldenveien 54, 3619 SKOLLENBORG, 16 Bøker. Hot-Line Tele Ltd, 28 Irish Town GIBRALTAR, GI Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; radioreklame og -annonsering; reklamemateriell; reklameoppslag; reklamevirksomhet. 38 Fremskaffelse av pratesteder på internett; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; fremskaffelse av tilgang til databaser; telefonisk meddelelse og kommunikasjon; mobiltelefontjenester; telefonsentraltjenester; telefonsvarertjenester; telefontjenester; telefonkonferansetjenester; tilby tilgangstid i et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. 41 Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet. 35 Rekruttering. 41 Organisasjons- og lederutvikling, kurs, foredrag, utgivelse av bøker. 5

6 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hot-Line Tele Ltd, 28 Irish Town GIBRALTAR, GI Advokatfirma Ræder DA, Postboks 1600 Vika, 0119 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet via postordre; radioreklame og -annonsering; reklamemateriell; reklameoppslag; reklamevirksomhet. 38 Fremskaffelse av pratesteder på internett; fremskaffelse av telekommunikasjonskanaler for fjernhandel; fremskaffelse av tilgang til databaser; telefonisk meddelelse og kommunikasjon; mobiltelefontjenester; telefonsentraltjenester; telefonsvarertjenester; telefontjenester; telefonkonferansetjenester; tilby tilgangstid i et globalt datanettverk; tilbydelse av telekommunikasjonstilgang til et globalt computernettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM ZENAR BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger Strasse 59, OBERDERDINGEN, DE Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 11 Vasker og kummer; vasker og kummer med avrenningsområde; vasker og kummer uten avrenningsområde; utslagskummer; utslagsvasker; undermonterte oppvaskkummer; vanntilførselsapparater; tappekraner og kontrolldeler for vannrør og vannforsyningsapparater; blandebatterier; deler og tilbehør til forannevnte varer. 20 Kjøkkenmøbler/kjøkkeninventar; kjøkkenskap; underskap; bord; bord med to ben hvis bordplate støttes opp av to vertikale vegger; arbeidsbenker; benkeplater med integrerte utslagskummer; deler og tilbehør til forannevnte varer. 21 Husholdnings-, kjøkken-, restaurant- og industrikjøkken-/ kantine- redskaper og -beholdere; tilberedningsboller, dørslag, skjærefjøler, oppvasktilbehør; deler og tilbehør til forannevnte varer. 41 Tilveiebringelse av on-line elektroniske publikasjoner; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Simtronics ASA, Postboks 314 Økern, 0511 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater; brannslukningsutstyr; detektorer, herunder gassdetektorer og flammedetektorer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; eksport- og importagentur; salg av brannslukningsapparater, brannslukningsutstyr, detektorer (herunder gass- og flammedetektorer), ildslukningsmidler og kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. Simtronics ASA, Postboks 314 Økern, 0511 OSLO, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; iidslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder, magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, brannslukningsapparater; brannslukningsutstyr; detektorer, herunder gassdetektorer og flammedetektorer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; eksport- og importagentur; salg av brannslukningsapparater, brannslukningsutstyr, detektorer (herunder gass- og flammedetektorer), ildslukningsmidler og kjemiske sammensetninger for å stanse ildlflammer i form av gass, pulver og væske. 7

8 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENNEBYEN Vennebyen Carl Christian Hamre, Postboks 225 Ulset, 5873 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Filmer; animasjonsfilmer; filmer for kringkasting på fjernsyn; audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk og animasjon; audiokassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspillplater; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; spilleutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill, programvare for data- og videospill; dekorative magneter. med, lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; baller, lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; karnevalsmasker. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon; utgivelse av bøker, filmer, fjernsynsprogrammer, musikk og dataspill; fornøyelsesparker. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; barnebøker; seriehefter; blader og magasiner; fargebøker; aktivitetsbøker; skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil, viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt som vedlegg til audiokassetter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; ryggsekker, tursekker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser-, senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker, leker til å sitte på eller kjøre 8

9 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CITY OF FRIENDS Vennebyen Carl Christian Hamre, Postboks 225 Ulset, 5873 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 9 Filmer; animasjonsfilmer; filmer for kringkasting på fjernsyn; audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk og animasjon; audiokassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspillplater; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; spilleutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill, programvare for data- og videospill; dekorative magneter. med, lekekjøretøy; dukker; kasteskiver; elektroniske, håndholdte spilleapparater; spilleapparater solgt som en enhet for å spille brettspill, kortspill, manipulative spill, selskapsspill; puslespill og manipulative puslespill; lekeansiktsmasker laget av papir; rullebrett; isskøyter; baller, lekeballer, fotballer, baseballer, basketballer; baseballhansker; flytebrett til hobbybruk; flytende sparkebrett til hobbybruk; svømmebrett til hobbybruk; svømmeføtter; bake- og kokeutstyr (leketøy), lekebanker; karnevalsmasker. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon; utgivelse av bøker, filmer, fjernsynsprogrammer, musikk og dataspill; fornøyelsesparker. 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; barnebøker; seriehefter; blader og magasiner; fargebøker; aktivitetsbøker; skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil, viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt som vedlegg til audiokassetter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; ryggsekker, tursekker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser-, senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; lekefigurer og deler dertil; plysjleker (kosedyr); ballonger, badekarleker, leker til å sitte på eller kjøre 9

10 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CREACON Vennebyen Carl Christian Hamre, Postboks 225 Ulset, 5873 BERGEN, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 9 Filmer; animasjonsfilmer; filmer for kringkasting på fjernsyn; audiotape, audio videotape, audio videokassetter, audio videodisker og DVD inneholdende musikk og animasjon; audiokassett- og CD-spillere; CD-ROM dataspiliplater; musematter; briller, solbriller og etuier dertil; spilleutstyr solgt som en enhet for å spille et databasert selskapsspill, programvare for data- og videospill; dekorative magneter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; bøker; barnebøker; seriehefter; blader og magasiner; fargebøker; aktivitetsbøker; skrivepapir, konvolutter, notisbøker, dagbøker, arkivkort, gratulasjonskort, samle- og byttekort; litografier; penner, blyanter samt pennaler og etuier dertil, viskelær, fargestifter, merkepenner, fargeblyanter, malerskrin, kritt og tavler; dekalkomanibilder, varmeoverføringsbilder; plakater; fotografier, bokbind, bokmerker, kalendere, gavepapir; festartikler av papir, nemlig papirservietter, bordbrikker for glass, bordbrikker av papir, krepp-papir, papirhatter, invitasjonskort, papirduker, kakedekorasjoner av papir; trykte overføringsbilder for broderi eller stoffapplikasjoner; trykte mønstre for kostymer, pyjamaser, gensere og t-skjorter; trykte hefter solgt som vedlegg til audiokassetter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Telipol AS, Østensjøveien 34, 0667 OSLO, Telipol AS, Østensjøveien 34, 0667 OSLO, 38 Fastelefoni, ip, telefoni, mobil telefoni, generell telekommunikasjon. IP kommunikasjon, web tjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; filmproduksjon; utgivelse av bøker, filmer, fjernsynsprogrammer, musikk og dataspill; fornøyelsesparker. 10

11 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Caterpillar Inc, 100 North East Adams Street, IL PEORIA, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter- for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; sement til reparasjoner; frostvæsker; kjølevæsker; kondisjoneringsmidler for kjølesystemer; rensemidler for kjølesystemer; tetningsmasser; kjemiske preparater til låsing av skruegjengere; batterivæsker; kjemiske produkter for oppfriskning av farger; filtreringsmaterialer; hydrauliskevæsker; brennstoffstilsetninger; masse/midler til reparasjon av kjøretøydekk; kunstig og syntetiske harpikser. 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; appreturfargestoffer og fortynningsmidler; beskyttelsesmidler for metall; belegningsmidler (maling) til bruk på kjøretøyer og på deler for kjøretøyer. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvopptakende, -fuktende og -bindende midler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for opplysing; dieselolje; motoroljer og -brennstoff; brennstoffstilsetninger; midler mot fastbrenning; masser/midler til voksing; preparater til beskyttelse av kulelagre, rullelagre og bøssinger; eter. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable bygninger av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og - skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; feste-sikrings- og forseglingsanordninger; propper, stropper, klemmer, muttere, bolter, skruer, ringer, splinter, underlagsskiver, sikkerhetsplomber, bånd/strekkstang, nipler, band av metall, spunser, kapsler/deksler, lukkeanordninger, kraveklemmer, klamp/klemmer, koblinger/forbindelsesledd, kroker, ledd, nagler, stiffer, klinkenagler, verne- og beskyttelsesinnretninger, beholdere, dreneringsplugger, splinter, trekkbare splinter, sjakkebolt/gaffelbolt, låsestift, skrubolter, fjæringer; gjengeinnsats; regnfeller og dreneringskapsler; rørforlengelser; reflektorer; gittere; plater; belter, belteutstyr og kjedeutstyr, herunder ledd, plater, sko og bolter; skruestikkere; metallpinner for sveising; kabler og tråd; rør og slanger/rørmaterialer; kjeder, heisetau og remskiver, merker; bjeller; laser og hengelåser; registreringsskilter; knotter av metall; ikke- lysende- og ikke-mekaniske skilt; ikke-lysende- og ikke-mekaniske signalanordninger; armeringsmaterialer av metall; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; deler til landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig bolter, rørklemmer av metall, lukkeanordninger av metall, pakninger av metall, ringer av metall, kraveklemmer til rør av metall, bolter av metall, rørkonnektorer av metall, kapsler/deksler av metall til rørtamp/ende, rørarmatur av metall, sylindere av metall til komprimert gass eller væske solgt tomme, gjenget festeinnretninger av metall, nagler, pakninger, slangeklemmer av metall, og slangetilbehør av metall. 7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; ventiler; tenningsplugger; luftfiltre (deler til maskiner og motorer); vannregulatorer; oljefiltre; koblinger; monteringspresser/enheter; startanordninger; pumper; gravere og gravemaskiner; bulldosere; lastere; hugst- og skogsmaskiner; skrapemaskiner; broleggings-/steinleggingsmaskiner; jordbruksmaskiner; kuttemaskiner; kompaktorer; slepe-/skyvemaskiner; filtre; remmer; blad; masseforflytningsmaskiner; veianleggsmaskiner; løftemaskiner; jordbruksapparater og instrumenter; dampveivalser; skogsmaskiner; rørleggingsmaskiner; komprimeringsmaskiner; bøtter til masseforflytningsmaskiner; hydrauliske jekker; sveisemaskiner og -apparater; grunnbearbeidelsesmaskiner; brolegnings/steinsetningsprofilerere; kultivatorer og opphakkere; motorskrapere, brennstoff/luft proporsjonskontroll; brennstoffs-strålespiss; vannseparatorer; brennstoffsvarmeapparater; oppdyrknings- og høstemaskiner, treskemaskiner, akskuttemaskiner, skurtreskere, bindemaskiner, slåmaskiner, og harver; ploger og raker; dreneringsmaskiner; gravemaskiner, tromler; luftkondensatorer; vekselstrømdynamoer; antifriksjonsbærelagre for maskiner; antifriksjonsmatter for maskiner; anordninger mot forurensning for maskiner og motorer; maskinaksling; løperinger for kulelagre; konsoller for maskiner; lagere; båndtransportører; motorer for båter; bremsebånd unntatt for kjøretøyer; bremseklosser, unntatt for kjøretøyer; bremsesko unntatt for kjøretøyer; børster (maskindeler); forgassere; kompressorer; trykkluflpumper; luftkompressorer (-maskiner); installasjoner for kondensering; drivstenger for maskiner og motorer; kontrollkabler for maskiner og motorer; styreinnretninger for maskiner og motorer; vekselstrømgeneratorer; skjæremaskiner; kuttemaskiner, sylindertopplokk for motorer; maskinsylindere; sylindere for motorer; borespisser (maskindeler); borekroner (maskindeler); boremaskiner, håndboremaskiner; dynamoremmer; dynamobørster; dynamoer; motorer andre enn for landkjøretøyer; vifteremmer for motorer; vifter for motorer; forgassere for motor med intern forbrenning; drivstoffbesparende innretninger for motorer; girkasser andre enn for landkjøretøyer; gir, andre enn for landkjøretøyer; knusemaskiner; hetter (maskindeler); hammere (maskindeler); pneumatiske hammere; mekaniske håndverktøy; apparater for lasting og lossing; heiseanordninger for lasting; verktøymaskinholdere; traktbeholder (mekanisk utmating); jekker (maskiner); gressklippere (maskiner); heiseremmer; løfteapparater; lasteramper; smørepumper; smørekopper (maskindeler); svinghjul for maskiner; maskinhjul; opprettingsmaskiner; formingsmaskiner for metall; 11

12 registrerte varemerker /09 pistoler for maling; maskiner for maling; stempler; pneumatiske transportapparater; presser; remskiver; pumper (maskiner); stampere (maskiner); reduksjonsgir andre enn for landkjøretøyer; mekaniske skovler; akselkoblinger; bærelager for drivaksler; hastighetsregulatorer for maskiner og motorer; sprøytemaskiner; overladere; tjæremaskiner; vindemaskiner; treskemaskiner; drivkjettinger og drivaksler andre enn for landkjøretøyer; maskintransmisjoner; turbiner andre enn for landkjøretøyer; turbokompressorer; ventiler (maskindeler); vaskeinstallasjoner for kjøretøyer; vulkaniseringsapparater; vaskeapparater; knueemaskiner for avfall; vanningsmaskiner; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; mekaniske motordeler for landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig startmotorer, veselstrømdynamoer, motorstempler, sylindertopplokk, deler til kjølesystemer, turboladere, deler til smøresystemer, luftkompressorer og blokker. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; gjengebor og trekkjern; jekk; kabelkuttere; kuttere; vindejern; kniver; verktøy til installasjon av glass; krympeverktøy; skjæreverktøy; verktøy til reversering av vifteblad; slangekuttere; drill og borbitt; smørepistoler; hylser; stillbare momentnøkler; sveiseapparater; deler og tilbehør til de forannevnte varer. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; computer software, trådløse sett (komplette), televisjonssett (komplette), testeapparater og -instrumenter; kabler og ledninger; brytere, trykkbrytere, konnektorer, startkabler, sikringer, kretstestere volttestere; sikringsholdere, transformatorer, apparater for batteritesting til salgs som sett, termostater, målere, nivåapparater og - instrumenter; måleband og -stokker; mikroskoper, takometere; diagnostiske apparater og -instrumenter; målere; termometere; alarmer, horn, flash enheter, reflektorer, speil, antenner og batteriladere; computer programmer; computer software; koblinger; bensinpumper; nivåmålere; laser, radioer; batterier, startere; fartsmåleapparater og instrumenter; batterikabler; konnektorer til salgs som sett; elektriske terminaler; elektrisk tape; vanntemperaturregulatorer og -prober; amperemetere; batteritestere, terminaler, gassdetektorer; strømningsmålere; skjærebrennere; ohmmetere; trykkmålerverktøy; sveiseapparater; batterijordingskonnektorer; batterifestekonnektorer; rørog ledningsbeskyttere; nødstartapparater, nødstartaggregater; voltkonvertere; sveiseapparater; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer; deler og tilbehør for landkjøretøy, landbruksmaskiner og masseforflytningsmaskiner, nemlig: forsterkere for trådløs kommunikasjon, antenner, antenner for trådløse kommunikasjonsapparater; lydutstyr for kjøretøyer, nemlig stereoutstyr, høytalere, forsterker, equalizere, crossovere og høytalerhus, batterier for kjøretøyer, anordninger for trødløs radiooverføring, elektriske kontrollpaneler, elektriske lysende display, eletriske relér; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter, nemlig optiske transmittere; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter, nemlig optiske mottagere; elektroniske og optiske kommunikasjonsinstrumenter og -komponenter, nemlig digitale transmittere, elektroniske kontrollsystemer for maskiner, globale posisjoneringssystemer, laser objektdetektorer for bruk på kjøretøyer, navigasjonsapparater for kjøretøy i form av ombord computere, radioer for kjøretøyer, voltregulatorer, voltstabiliserere og voltmålere. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; installasjoner til belysnings- og oppvarmingsinstrumenter; lyspærer, frontlykt lyspærer, baklykt lyspærer, lyspærer til retningsindikatorer, lyspærer til instrumentbord; lommelykter, lykter, lamper; reflektorer; -luftkondisjoneringsapparater; luftkondisjoneringsfiltre; defrosteranordninger; brennstoffbesparende innretninger; deler og tilbehør til de forannevnte varer; deler og tilbehør for landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig ryggelys for landkjøretøyer, kjølevæskegjenvinningssystemer som omfatter reservoarer, pumper, filtre, og rensemiddel; elektriske lyspærer, LED lyspærer, baklys for kjøretøyer, og ventiler som en del av radiatorer. 12 Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; traktorer og traktormotorer; transport lastebiler og trailervogn; chassis for kjøretøyer; dekk til hjul for kjøretøyer; hjul; skinner til kjøretøyer; lastebiler; tippvogner; landkjøretøyer som inkluderer lastings-, komprimerings-, rørleggings- og graderingsapparater; ventiler til dekk; lydpotter; eksosdeksler; lyddempere; radiatorer og radiatordeksler; hydrauliske kretser, og hydrauliske adaptere; koblinger; luftpumper; signalhorn; speil; skvettskjermer og -lapper, sprøyteskjermer og -lapper; seter og sikkerhetsbelter; vindusviskere og blader til vindusviskere; sklifri innretninger; kjettinger; bremser for kjøretøyer; bremsebånd for kjøretøyer; brenstoffbesparelsesanordninger; eksoser; hydrauliske apparater til landkjøretøyer; overtrekk til kjøretøyer; deler og tilbehør til de forannevnte varer; deler og tilbehør til landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig startsveiver, kamaksler, motorer, lagre, stenger, for/innlegg, drivmekanismer for landkjøretøyer, og strukturelle-, reparasjons- og erstatningsdeler for disse. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer; aviser og tidsskrifter; avtalebøker, kulepenner, telefonkartoteker, blyanter og bordkalendere; bøker, tegnesaker; grafiske trykk; grafiske reproduksjoner; lykkeønskningskort; bokmerker; omslagspapir; dekalkomanibilder;, diagrammer; samlemapper; radergummi; konvolutter; filtreringsmaterialer; trykte formularer; håndbøker; holdere; kartotekkort; brevkurver; magasiner; kart; modellermasse; fotografier; bilder; planer; albumer; skolemateriell (skriveutstyr); emballasjepapir. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); varer laget av kautsjuk og plast; forseglinger; bånd; slanger; strikker; klebebånd; halvfabrikat bremsebelegg; koblingsforinger; sylinderforbindelser; pakninger; isolasjonshansker; koplinger og skjøter ikke av metall; 12

13 registrerte varemerker /09 gummi- eller plastringer; materialer til reparasjon av dekk; tetningsmaterialer av gummi; deler og tilbehør til alle de forannevnte varer; deler og tilbehør til landkjøretøyer, jordbruksmaskiner, og masseforflytningsmaskiner, nemlig tilkoplingsslanger for kjøretøyradiatorer, elektrisk isoleringsbønd, bøyelige plastslanger til bruk innen ventilasjon, slanger til luftkondisjoneringsapparater laget av gummi, hydrauliske slanger laget av gummi, og oljeslanger ikke av metall. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); kunstige steiner; asfaltheller; bjelker ikke av metall; tjærepapp og asfaltholdige produkter; sement; sementbelegg for brannsikring; sementmaster; sementplater; råkritt; betong; byggematerialer ikke av metall; dekningsmaterialer til bygninger ikke av metall; autovern til veier; plater og folier av syntetisk materiale for veimerking; bindemateriale til veireparasjon; materialer til bygging og overflatebehandling av veier. 20 Møbler, speil, bilderammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; kasser ikke av metall; bokser; kabinetter; bordklemmer ikke av metall; kabel- eller rørklemmer av plast; tetningspropper ikke av metall; nøkkelkort av plast; kasser av tre eller plast; lukkeanordninger for beholdere ikke av metall; beholdere; slanger; stiger av tre eller av plast; lastepaller ikke av metall; spunser ikke av metall; trinser av plast; verktøyskaft ikke av metall; transportpaller ikke av metall; brett ikke av metall; ventiler av plast. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOPP KROPP Ole Hovengen, Postboks 885, 3007 DRAMMEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; kosttilskudd; vitaminer; mineraler; fungicider, herbicider. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; treningsutstyr; treningsapparater; juletrepynt. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; måltidserstatning; kosttilskudd; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; müsli; sjokolade; eddik, sauser, krydderier, is. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; sportsdrikke; smoothies; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; produktpresentasjon; TV-reklame; reklamesendinger; utgivelse av postordrekataloger; netthandel og annen elektronisk fjernhandel med varer i klassene 1 til og med Medisinske tjenester; veterinære tjenester; urinprøver; blodprøver; BMI-og fettprosent-målinger; medisinske undersøkelser; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 13

14 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FASTCHECK Fastcheck AB, Västra Hamngatan 20, GÖTEBORG, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 16 Papir og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker. 41 Informasjon vedrørende reiser, rekreasjon, underholdning og fornøyelser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LSI Corp, 1621 Barber Lane, CA95035 MILPITAS, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Integrerte kretser; halvledere; kommunikasjons- og datamaskinvare, nemlig nettverksog signalprosessorer, elektroniske brytere, databusser, prosessorbusser, overførere; datamaskinvare; datamaskinvare for lagring av informasjon, nemlig disk- /platestasjon-styringsenheter, digitale signalprosessorer, lesekanaler, forforsterkere, motorstyringsenheter; data maskinvare- og programvareutviklingsverktøy; innstikkskort-radioer; datanettverksadaptere; elektroniske kommunikasjonsnettoppbyggingskomponenter, nemlig kartografer, datasvitsjere; nettverks-kommunikasjonsdrivere, nettverksprosessorer; linjedrivere; taktkretser (clock circuits), nemlig integrerte kretser for systemsynkronisering og -tidsberegning/-innstilling/ justering/ -regulering; data programvare for bruk i drift av trådløse kommunikasjonssystemer; multipleksere; kommunikasjonsutstyr, nemlig modemer, signalomformere, kartografer, PCI-adaptere, digitale signalprosessorer; stemmekodere; trådløse tilgangsoverførere/-sendere (access transmitters); forsterkere; mottakere; radiosendere og -mottakere; lokalområdenettverk; data programvare drivere, nemlig nettverks kommunikasjonsdrivere, datautstyrdrivere, protokoll-stabel programvare; data maskinvare drivere; satellitt digitalradiosendere og -mottakere og digitalsatellittradiomottakere/-apparater; mobiltelefon basebånd integrerte kretser; nettverksbasebåndbrikker (-chips) og media tilgangs-styringsanordninger; fysisk sjiktutstyr, nemlig integreirte kretsbrikker (-chips) for overføring og behandling av data i data- og telekommunikasjonsnettverk; lagringstilknyttet nettverksutstyr, nemlig hard-drev og halvlederlagere for bruk i telekommunikasjonsnettverk; effektstyringsutstyr, nemlig integrerte kretser for effektsekvensstyring og feilovervåking i forbrukerelektronikk og datamaskiner; datamaskinvare, nemlig mikroprosessorer og digitale signalprosessorer for koding og dekoding av videoinformasjon; dataprogramvare for koding og dekoding av videoinformasjon; datamaskin og programvare for konfigurering, styring og vedlikehold av datalagringssystemer og redundante oppstillinger av disker; dataprogramvare for integrering av beregningsressurser inn i et felles nettverk; dataprogramvare for analyse av ytelse av datalagringssystemer; datamaskinvare, nemlig datakommunikasjons-protokoll-styringsenheter, databussforgreninger/ekspandere og vertsbussadaptere. 42 Design/utforming for andre av integrerte kretser, datamaskinvare og programvare for 14

15 registrerte varemerker /09 kommunikasjon; design/utforming for andre av integrerte kretser, datamaskinvare og -programvare for informasjonslagring; teknisk konsultasjon innen områdene integrerte kretser, referansedesign for integrerte kretser, forbrukerelektronikk, datasystemer, datalagringssystemer og kommunikasjonssystemer for andre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: XIGIFY Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater til medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Sérénité Bache-Gabrielsen, 32, rue de Boston, COGNAC, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl), vin, cognac. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ESSENZA DI WILLS ITC Ltd, Virginia House, 37 J L Nehru Road, KOLKATA, STATE OF WEST BENGAL, IN Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 3 Personlig hygiene produkter inkludert alle typer shampoer og balsamer, parfymer, parfymerte sprayer og andre duftsprayer, after shaver, deodoranter, talkum pulver, alle typer av såper inkludert inkludert flytende såper og dusjgeleer; alle typer av kosmetikk- og hudpleieprodukter inkludert hudkremer, body lotion, renseprodukter til hud, tonere og kosmetikk med farge; alle typer av munn hygiene produkter inkludert tannkrem, tannpulver; alle typer vaskemidler, inkludert i pulverform, stykker og flytende; alle typer av håroljer. 15

16 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE ICA HOME ICA AB, Svetsarvägen 16, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler, fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere. KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), , Minami- Aoyama, Minato-ku, TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 12 Motorkjøretøyer, nemlig biler og SUV-er samt deres strukturelle deler, deler til motorkjøretøyer, nemlig aerodynamiske strømlinjebekledning for kjøretøyer, luftbremseslanger for lastebiler, antityverialarmer og innbruddstyverialarmer for kjøretøyer; karosserier for biler, støtfangere, setepolstringer, soltak og solskjermer for frontruter; aksler, akselbæringer, hjul, bremseklosser, bremsesko for kjøretøyer, bremser, bremsebånd, bremseklosser, drivbelter, bagasjestativer, kjettinger for dekk, clutcher, koplingsstag andre enn deler for motorer, koplingsstag for forbrenningsmotorer, dreiemomentomformere, motorer, dieselmotorer, retningssignalanordninger, gir, drivhjul, transmisjoner, skjermer, ferdig tilpassede vinduer av glass, skvettlapper, stigbrett for bruk til landkjøretøyer; støtfangere for biler; bilmotorer; enheter for reduksjon av utslipp fra motorer, nemlig katalysatorer og drlvstoffinnsprøytningspumper og - dyser; deksler til pickuper, deksler for regummiering av dekk; lappesaker til dekk; barneseter til biler; horn, hjulkapsler, ski- og bagasjestativer, bakspeil og kosmetikkspeil, seter, setebelter, støtdempere, spoilere, ratt, fjerningssystemer for biler; vinduer for kjøretøyer, frontruter, solskjermer for frontruter; vindusviskere og viskerblader for bruk i kjøretøyer, tilpassede og delvis tilpassede presenninger for kjøretøyer; og tilpassede trekk for lasterommet på kjøretøyer. 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. 7 Maskiner og verktøymaskiner; elektriske husholdningsmaskiner; elektriske kjøkkenmaskiner; elektriske apparater for tilberedelse av mat; elektriske miksere (blandeapparater). 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; hårklippingsapparater. 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; elektriske batterier og batterier for lommelykter, radioapparater, kameraer, videokameraer; tennbatterier, batteriladere, batterier for kjøretøyer og farkoster; oppladbare batterier; kassetbånd, CD-ROM plater; DVD videokassetter; disketter; eksponert film; elektriske kabler. 16

17 registrerte varemerker /09 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; brødristere, hårtørkere. 12 Sykler samt deler til tilbehør til sykler. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); koke- og stekeredskaper; bakeredskaper og -former; skjærefjeler; termosflasker; ikke-elektriske kaffetraktere; plastredskaper for husholdning så som bokser, siler, trakter. 22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 26 Kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; videresalgstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE ICA COOK & EAT ICA AB, Svetsarvägen 16, SOLNA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer; lys og veker for belysning. 7 Maskiner og verktøymaskiner; elektriske husholdningsmaskiner; elektriske kjøkkenmaskiner; elektriske apparater for tilberedelse av mat; elektriske miksere (blandeapparater). 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner; hårklippingsapparater. 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; brødristere, hårtørkere. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); koke- og stekeredskaper; bakeredskaper og -former; skjærefjeler; termosflasker; ikke-elektriske kaffetraktere; plastredskaper for husholdning så som bokser, siler, trakter. 24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; videresalgstjenester. 17

18 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE DE Advokatfirmaet Haavind Vislie AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; konsulentvirksomhet. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet, herunder spesielt børsnoteringer, finansielle tjenester i forbindelse med selskapsavvikling, finansiering (leasing-), finansieringsevaluering og -vurdering [forsikring, bank, fast eiendom], finansieringstjenester, finansieringsvirksomhet, finansinformasjon, finansrådgivning, finanstransaksjoner, konsulentbistand og veiledning i skattespørsmål; monetær virksomhet; herunder spesielt forvaltning av formuer og inkassoforretninger; forretninger med fast eiendom, herunder spesielt tjenester i forbindelse med omsetning av fast eiendom, eiendomsmeglervirksomhet, bestyrelse av fast eiendom. 41 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og tekster, utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet, herunder spesielt organisering og ledelse av undervisning, seminarer, kongresser, konferanser og symposium; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 45 Juridiske tjenester, herunder spesielt advokatvirksomhet og alt som står i naturlig tilknytning til dette (ikke opptatt i andre klasser); juridisk forskning; rådgivning om immateriell eiendomsrett; registrering, forvaltning og overvåking av immaterielle rettigheter; lisensiering av dataprogramvare; lisensiering av immaterielle rettigheter; vergemål. Intel Corp, 2200 Mission College Boulevard, CA SANTA CLARA, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Datasoftware; 3D animasjonssoftware; 3D animasjonsprosessteknologisoftware for fremskapelse, produksjon, opptak, overføring og gjengivelse av lyd, video, spillefilmer, filmer, animasjonsinnhold, softwareprogrammer, grafikk og bilder; datasoftware for bruk i relasjon til digital animasjon og spesialeffekt av bilder; software for bilde-, grafikk- og tekstbehandling; software for kontroll og forbedring av lydkvalitet til dataog lydutstyr; dataspillsoftware; datagrafikksoftware; software for elektroniske spill; spillsoftware; software for videospill; software for virtuell virkelighetsspill; interaktive videospill bestående av datahardware og datasoftware; datamaskiner; servere; arbeidsstasjoner; datahardware, datahovedkretskort, integrerte kretser, halvledere og prosessorer; videospillkassetter (cartridges); datasoftware for videospill og dataspill med andre via et globalt data eller kommunikasjonsnettverk; datasoftware for komprimering og dekomprimering av data og videobilder; reisedatamaskiner og bærbare datamaskiner; transportable datamaskiner; håndholdte datamaskiner; tablet-datamaskiner, ultramobile datamaskiner; datasoftware for bruk ved tilveiebringelse av flerbrukeradgang til at globalt datainformasjonsnettverk; data fastvare (firmware), nemlig dataoperativsystemsoftware, datahjelpeprogram og andre datasoftware; bærbare videospillere; personlig spilleinnretninger; diskspillere med høy oppløsning; DVD spillere. 41 Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon av spillefilmer, videoer og filmer; tilveiebringelse spesialeffekter for TV, videoer og spillefilmer; tjenester for animasjonsproduksjon; produksjonstjenester for multimedia underholdningssoftware. 18

19 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TRIDENT XTRACARE Cadbury Adams USA LLC, 2711 Centerville Road, Suite 400, DE19808 WILMINGTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Ikke-medisinerte søtsaker og konfektyrer; søtsaker og konfektyrer, herunder tyggegummi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Momentor ANS, Østre Aker vei 22, 0581 OSLO, 9 Lyd- og bildekabler; utstyr for visning av kinomatografiske filmer, nemlig filmlerret. 20 Møbler 24 Lerretsduker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TEENIE WAHINE QS Holdings SarL, 1, rue des Glacis, 1628 LUXEMBOURG, LU Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 18 Reisevesker; store lerretsvesker; håndvesker; strandvesker, bade- og toalettvesker for å bære toalettsaker; sportsbager; allbruksvesker og - bager; ryggsekker; pengepunger; lommebøker; ransler; dokumentmapper; stresskofferter; kofferter; nøkkeletuier; paraplyer; sminke- og toalettetuier og - vesker (solgt tomme). 25 Fottøy; hodeplagg; våtdrakter; badetøy; singleter; T-skjorter; skjorter og fritidstopper og - overdeler med lange og korte ermer; ermeløse skjorter og topper og overdeler; ermeløse topper og overdeler; gensere; crop tops (korte topper som viser magen); vester; bluser; bodyer; kardiganer; treningstopper og - overdeler; rugby overdeler; sjal; strikkevester; parkaser med hette i tøy eller fleece; jakker; vindtette jakker; blazere; dresser; slips; halstøy; tversoversløyfer; kåper, frakker, kapper; jumpere; shortser; brettshortser; shortser til å gå med; volley shortser; lange bukser, strandbukser; joggedresser; vindtette bukser; benklær; slacks; jeans; dongeribukser; overaller; drakter; skjørt; kjoler; saronger, forklær; ermeforklær, barneforklær; sportsbehåer; skiklær og snowboardklær, nemlig skidresser, skibukser, skibenklær, skijakker, snowboardbukser, snowboardbenklær og snowboardjakker; skateboardklær, nemlig skjorter, shortser, sokker, benklær, hatter og capser; komfortable plagg til innebruk (loungewear); badekåper, tunikaer; uniformer; slør; pyjamaser; nattøy; sovemasker; klær til å sove i; morgenkåper, slåbroker; undertøy; undertøy som skal gi pen fasong, herunder korsetter, stive underskjørt, behåer, truser, underbukser; rashguards (trøye/underdrakt for beskyttelse av huden til bruk under våtdrakter); dameundertøy; strømper; G-streng underbukser; tights; strømpebukser; strømpeholdere; bukseseler; mamelukker; dametruser; nikkerser; kitler; leggvarmere; gamasjer; trikotvarer; halvstrømper; undertrøyer; behåer; strømpebånd; sokkeholder; hofteholdere; belter; votter; hansker; skjerf; ørevarmere; mansjetter; svettebånd; halstørklær; hetter; finlandshetter; luer; pannebånd; hatter; lueskygger; caper; capser; baskerluer; alpeluer; hetter og hodedekker av tøy med solskjerm; strandklær; soldrakter; surfeklær; surfecapser; surfehetter; knebukser; tøfler, innesko; støvler; sko; strandsko; sandaler med stropper og remmer; sports- og gymnastikksko; hæler; innersåler og innleggssåler; idrettssko; støvler for sport; snøstøvler; snowboardstøvler; golfsko; skistøvler; after-skistøvler; surfebrettstøvler. 19

20 registrerte varemerker /09 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Den Kristelige Menighet Brunstad Stevnested, 3159 MELSOMVIK, Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje, trykktyper klisjeer, bøker og tidsskrifter. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom herunder bestyrelse og utleie av fast eiendom. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet herunder utleie av telekommunikasjonsutstyr og sending av fjernsyns- og radioprogram; pressebyråer. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet herunder bibelskole; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; organisering og ledelse av kongresser, seminarer og konferanser. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; organisering av religiøse møter. KSL Matmerk, Tollbugt. 32, 0157 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. 31 Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser; levende dyr; friske frukter og grønnsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. 33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester, salg av kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, av kjøttekstrakter, av konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, av geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, av spiselige oljer og fett, av kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, av mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, av honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, av jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, av levende dyr, av friske frukter og grønnsaker, av frø og såvarer, naturlige planter og blomster, av næringsmidler til dyr, malt, av øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, av fruktdrikker og fruktjuicer, av saft og andre preparater til fremstilling av drikker, og av alkoholholdige drikker (unntatt øl). 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.10.18-43/04 nr 43/04-2004.10.18 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 27/14-2014.06.30 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 47 2001.11.19 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 19/07-2007.05.07 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 10/09-2009.03.02 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 10/09-2009.03.02 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 6 2003.02.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 36 2002.09.02 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer