nr 48/ NO årgang 96 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 48/ årgang 96 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /06 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker...3 Ansvarsmerker...44 Internasjonale varemerkeregistreringer...45 Delvis overdragelse - Partial change in ownership/partial assignment Innsigelser Avgjørelser etter innsigelser Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Slettelser av internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Rettelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (540) Gjengivelse av varemerketekst (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig 2

3 registrerte varemerker /06 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varmerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Boliger.com AS, Marstranderveien 8, 1369 STABEKK, 36 Boligsøk; boligformidling; omsetning av boliger. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RDVESTTREFFEN Sigmund Fuglevaag, 6694 FOLDFJORDEN, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter; artistopptredener, booking av seter for kulturelle arrangementer; organisering av kulturelle arrangement [impresariotjenester]; orkestervirksomhet; film- og musikkproduksjon på magnetiske eller optiske lagringsmedia. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Epc SA, 61, rue Galilée, PARIS, FR Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, 13 Eksplosiver, lunter for bruk i gruver, krutt, knallperler (ikke leketøy), fenghetter, eksplosiver av ammoniumnitrater. Diplomat Restauranter AS, Postboks 608, 8001 BODØ, 43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 37 Gruvedriftsrelaterte tjenester, boring og sprengning, profesjonell rådgivning og utdanning i boring og sprengning. 3

4 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Albumshop AS, Postboks 1124 Flattum, 3503 HØNEFOSS, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 6 Skilt av metall. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker; fotografier; klebemidler for papirvarer; fotoalbum; fotografiholdere; alle de foran nevnte varer også tilbudt via et globalt datanettverk. 35 Utvelgelse og tilveiebringelse av et bredt spekter av varer, til fordel for andre, for å gjøre kundene i stand til å bese og handle disse varer i en detaljhandel for papir, papp og varer laget av disse materialer samt trykksaker, fotografier, klebemidler for papirvarer, fotoalbum og fotografiholdere samt skilt av metall; alle de foran nevnte tjenester også tilbudt via et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: QUIETPOD Bluepoint AS, Østensjøveien 36, 0667 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus og kabinetter (hus) av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall) (uedelt); låsesmedarbeider; metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; malmer. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus og kabinetter (hus) (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 20 Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM DOT-it OSRAM GmbH, MÜNCHEN, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, spesielt elektriske lamper og lyskilder; deler for forannevnte varer. 4

5 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reklamekontakt AS, Postboks 134 Alnabru, 0614 OSLO, 14 Juvelervarer, smykker, ur. 18 Kortholder, lommebok, reisevesker. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ådne Jareld, Løkkaskogen 1B, 0773 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. 41 Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet 42 Juridiske tjenester Marienlyst Eiendom AS, Postboks 2030, 3003 DRAMMEN, Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; frossen frukt, fruktmos, fruktgelé og yoghurt. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; yoghurtis, frosset yoghurt (spiseis), softis og softis bestående av frosset yoghurt og fruktmos. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; isbarer, snackbarer og kiosker med isservering. 5

6 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHRISTIANIA BANK Christiania Bank og Kreditkasse ASA, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, konsulentbistand i forretningssaker, forretningsevaluering, regnskapsanalyser, regnskapsførsel og regnskapskontroll, kontortjenester. 36 Forsikringsvirksomhet, finansiell virksomhet, monetær virksomhet, bankvirksomhet, forretninger med fast eiendom. 38 Tele-, dataassisterte og elektroniske tjenester. 39 Verditransport og oppbevaring. 42 Faglige konsultasjoner (ikke om forretninger), juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Bilia AB, Box 9003, GÖTEBORG, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, 35 Konsultasjoner, forhandlinger, formidling og avslutning av kontrakter om kjøp og salg av kjøretøyer, inklusive personvogner, lastebiler, buss, anleggsmaskiner, deres deler og tilbehør, samt motorbrensel. 36 Leasing-, finansierings- og forsikringstjenester, vurdering og taksering av kjøretøyer. 37 Reparasjon, service og vedlikehold av kjøretøyer og anleggsmaskiner. 38 Telekommunikasjonstjenester, nemlig overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner, kommunikasjoner via dataterminaler og telefoni, elektronisk post, overføring av betalingsoppdrag via datamaskiner. 6

7 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Burnshield Scandinavia AS, Seljeveien 1, 1661 ROLVSØY, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 5 Antiseptiske midler, antiseptisk bomull, bedøvende midler (anestesi), beroligende medikamenter, desinfeksjonsmidler til hygienisk bruk, forbindingsstoffer, preparater mot forbrenning, plaster, oppløsningsmidler for fjerning av plaster, reiseapotek (herunder reiseapotek) pakket i en tilpasset veske, smertestillende midler; øyelapper (til medisinsk bruk), øyevann. 9 Livredningsutstyr, herunder livredningsutstyr pakket i en tilpasset veske, beskyttelsesanordninger (personlige) mot ulykker, doseringsapparater, beskyttelseshjelmer, lyddempende ørepropper. 10 Ortopediske bandasjer, benskinner til medisinsk bruk, bårer, rullende bårer, sykebårer, gjenopplivingsapparater herunder gjenopplivingsapparater pakket i en tilpasset veske, (herunder pustemasker) for kunstig åndedrett, kuldepakninger for førstehjelp, skalpeller, stetoskoper, termometre til medisinsk bruk, varmepakninger for førstehjelp, apparater for kunstig åndedrett. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: OXIA Geir Marthinsson, c/o Evans, Sagveien 21, 0459 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 9 Pusteapparater; gassflasker inneholdende blandinger av gass som kan innåndes; gassmasker og masker til å puste gjennom andre enn for kunstig ånderett; respiratorer for filtrering av luft; masker for bruk sammen med puste apparater; masker for bruk i forurenset luft; masker for bruk sammen med luftfiltreringsapparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HEMIT Helse Midt-Norge IT, Postboks 2833, 7432 TRONDHEIM, 35 Rådgivning om organisasjons- og forretningsledelse; konsulentbistand i forretningssaker; administrasjon av data-arkiver; innsamling og informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser. 37 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av datamaskiner. 38 Dataassisert overføring av beskjeder og bilder; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner. 42 Utleie av datamaskiner; programmering for datamaskiner; utarbeidelse av dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av datamaskiner; utleie av dataprogrammer; utleie av software (EDB); vedlikehold av dataprogrammer og software; kopiering av dataprogrammer; installasjon av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: JENTOFT Svein M Jentoft, Storvolltunet 10, 9100 KVALØYSLETTA, ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 6 Bygningsmaterialer av metall; tak av metall, takbekledninger av metall, takheller av metall, takmateriale av metall, takrenner av metall, takstolper av metall. 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); tak (ikke av metall), takbekledninger (ikke av metall), takheller (ikke av metall), taklekter, takmateriale (ikke av metall), takpapp, takrenner (ikke av metall), takshingel, takskifer, takspon, takstolper (ikke av metall). 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; taktekking; entreprenør- og underentreprenørtjenester ved taktekking. 42 Rådgivning vedrørende bygging. 7

8 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Ahead Search & Selection AS, Sandvigå 27, 4007 STAVANGER, Codex Advokat Oslo AS, Postboks 5222 Majorstuen, 0303 OSLO, 35 Bedriftsrådgivning og konsulentvirksomhet innenfor rekruttering, ansettelser og headhunting av ledere og styreledere. 41 Opplæring/kursing i tilknytning til aktiviteter nevnt i klasse 35. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VISA Visa International Service Association, 900 Metro Center Boulevard, CA94404 FOSTER CITY, US Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering, flekkfjeming samt til sliping; såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann; tannpussemidler. 6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jembanespor; ikkeelektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetskap og -skrin; malmer. 8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. 14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 38 Telekommunikasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 8

9 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SOURCE Valve Corp, NE 8th Street, Suite 1000, WA98004 BELLEVUE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Computer software brukt til å skape tredimensjonale grafiske miljøer, inkludert muligheter for animasjon, kunstig intelligens, lyd, simulering og nettoppbygging. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FINNCONT Finncont Oy, PL 44, VIRRAT, FI Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, 6 Metallbeholdere eller metallcontainere for transport og lagring, samt reservedeler; forpakningscontainere av metall; tippcontainere av metall; metallcontainere og små containere av metall for transport og lagring av væsker, spesielt råvarer og behandlete produkter innen kolonivareindustri og kjemisk industri, samt reservedeler; metallcontainere for transport og lagring av flytende avfall, samt reservedeler; metallcontainere for transport og lagring av fast avfall, samt reservedeler; metallcontainere for transport og lagring av spillolje, samt reservedeler; metallcontainere med varmeanordning for transport og lagring. 20 Beholdere, ikke av metall, for transport og lagring, samt reservedeler; plastcontainere og små plastcontainere for transport og lagring av væsker, spesielt råvarer og behandlete produkter innenfor kolonivareindustri og kjemisk industri, samt reservedeler; plastcontainere for transport og lagring av fast avfall, samt reservedeler; plastcontainere for transport og lågring av flytende avfall, samt reservedeler. 37 Service, reparasjons- og monteringstjenester; tjenester for service, reparasjon og montering av containere. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CEN COM AS, Spireaveien 18, 0580 Oslo, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, 9 Taksameter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE UP FRONT Björnklader Ab, Importgatan 23-33, HISINGS BACKA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM GODSKE Godske Group A/S, Navervej 6-8, 7451 SUNDS, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper og salmakervarer. 25 Klær, fottøy og hodeplagg. 35 Detalj- og engroshandel med lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper og salmakervarer, klær, fottøy og hodeplagg. 9

10 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TOLVERJ Pfizer Inc, 235 East 42nd Street, NY10017 NEW YORK, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater og substanser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALMI Marine Bioproducts AS, Kontorsenteret DOF, 5393 STOREBØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. 29 Protein og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fet. 31 Dyre- og fiskefôr. Vibeke Omberg, Lavrans vei 17, 0650 OSLO, Vibeke Omberg, Lavrans vei 17, 0650 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumelering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplakater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Elektroniske publikasjoner. 12 Kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet. Biler, sykler, mopeder, motorsykler, elektroniske kjøretøyer. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DE BERNDTSON Ray & Berndtson Unternehmensberatung GmbH, Olof- Palme-Straße 15, FRANKFURT, DE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 35 Ledelse rådgivning, organisasjons rådgivning, forretnings-konsultasjon/rådgivning; overtagelse av ledelse og administrasjon av virksomheter; markedsføringsrådgivning, personlig ledelses rådgivning/konsultasjon. 41 Utdannelse av personale; undervisning av personale; opplæring av personale. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker, blader, magasiner, generelle trykksaker og nyhetsreportasjer. 10

11 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MUC-OFF Marilyn Gratia Trimnell, Apartment 6, The Orchard, 12 Balcomebe Road, GH136DY BRANKSOME PARK, DORSET, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 OSLO, 1 Kjemikalier, tilsetningsstoffer, harpikser og løsningsmidler for rengjøring (inklusive preparater), polering, smøring og brennstoff for internt og eksternt bruk, både for hjemlig, husholdnings og industriell bruk. 3 Preparater og andre substanser for rengjøring, polerings-, rensing- og slipepreparater for alle overflater og materialer, både internt og eksternt bruk, inklusive hjemlig, husholdnings og industriell bruk; ingen av forannevnte varer for parfymevarer, kosmetikk og makeup. 4 Industrielle oljer og fett; smøreoljer; støvabsorberende, fuktighet og bindende sammensetninger; brennstoff (inklusive motorbensin) til bruk på alle overflater og materialer, både internt og eksternt, inklusive hjemlig, husholdnings og industriell bruk. 21 Artikler for rengjøringsformål; skure-/slipepads for rengjøring (abrasive pads for cleaning); husholdningsbeholdere; søppelkasser, boller, potter,gryter,kasseroller og bokser; kammer og børster; svamper; materialer for børstebinding; poleringsmaterialer; pusseskinn for rengjøring; kluter for rengjøring; stålull; støvkluter; poleringshansker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet SE REGULA Regula Systems AB, Box 58, SKARA, SE Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 7 Sveiseapparater, gassdrevet (sveisebrennere), samt deler til slike. 11 Reguleringsanordninger for gassapparater. 40 Utleie av reguleringsanordninger for gassapparater. 41 Utdannelses- og opplæringsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: M3 POWER (546) Merket er et ordmerke The Gillette Co, Prudential Tower Building, MA BOSTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 8 Barbermaskiner, -høvler, -kniver samt barberblader; barberredskaper; dispensere, etuier og patroner, innholdende barberblader, deler og komponenter for alle foran nevnte varer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KILLEPITSCH Andrew John Bevan, Husejordet 81, 1386 ASKER, 33 Alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALMICRO Marine Bioproducts AS, Kontorsenteret DOF, 5393 STOREBØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. 29 Protein og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. 31 Dyre- og fiskefôr. 11

12 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Price Costco International Inc, 999 Lake Drive, WA98027 ISSAQUAH, US ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS, Postboks 6150 Etterstad, 0602 OSLO, 35 Annonse og reklamevirksomhet; bestillingstjenester og spredning av reklamemateriell, og bestillingstjenester og distribusjon av reklamemateriell via on-line elektroniske kommunikasjonskanaler for følgende varer: frukt, grønnsaker, forhåndslaget mat for take-away, spiselige oljer, meieriprodukter, bakervarer, juser, kjøtt, sjømat, godterier, brennevin og alkoholholdige drikker, ikke-alkoholholdige drikker, sigaretter, tobakkprodukter, klær, fottøy, hodeplagg, leker, sportsartikler, gymnastikkutstyr, lintøy, dekketøy, glasstøy, middagsservise, bestikk, kjøkkenredskaper og -utstyr, håndklær, laken, pledd, puter, dyner, dynetrekk, putetrekk, tepper, gulvtepper, vaskemidler, såpe og rengjøringsprodukter, kosmetikk og produkter for personlig pleie, personlig hygieneprodukter, sanitærpreparater, farmasøytiske preparater, vitaminer, kosttilskudd, dietiske ernæringstilskudd, blomster, gressplen- og hageprodukter og -utstyr, mat og pleieprodukter for kjæledyr, elektriske verktøy og håndverktøy, bensin, dekk, batterier til kjøretøyer, olje og smøremidler, møbler, senger og sengetøy, gulvbelegg, kontormøbler, kontorrekvisita, kontorutstyr, kontormaskiner, datamaskiner og programvare, små og store husholdningsapparater, innendørs- og utendørsbelysning, sanitærinnretninger, bøker, CD'er, digitale videodisketter, dvd-plater, uinnspilte og innspilte videobånd og lydbånd, film, kameraer, batterier, telefoner, TV-apparater, DVD og CD-spillere, datamaskiner, computer periferiutstyr, apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd, MP3-spillere, kofferter, reisevesker, smykker, edle stener, klokker, kokeredskaper(elektriske og ikke-elektriske), juletrær, juletrepynt, kranser, vann- og snøglober, underholdningsbilletter; spredning av reklamemateriell via trykte publikasjoner, demonstrasjoner i butikker, og online elektroniske kommunikasjonskanaler, eller andre media; distribusjon av prøver. 36 Kreditkort-tjenester; prosesseringstjenester vedrørende kreditkort-transaksjoner; kommersielt utlån; pantelån; administrasjon og tegning av bil-, hjem-, sykeeller tannforsikring. 44 Apotek-tjenester; optiker-tjenester; høreapparat-tjenester; tjenester vedrørende vurdering av hørselen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BIG KING XXL Burger King Corp, 5505 Blue Lagoon Drive, FL33126 MIAMI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 30 Smørbrød; varme smørbrød; hamburgersmørbrød; kyllingsmørbrød; fiskesmørbrød; brød, brødfylte produkter, fylte brødprodukter; fylte boller, rundstykker og smørbrød; burgere; wraps; kjeks og kjeksvarer; kaffe; te; kakao; kaffeerstatninger; sjokoladebaserte drikker; sauser; krydderier; sennep; ketchup; majones; fruktpaier; iskrem. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALMUSC Marine Bioproducts AS, Kontorsenteret DOF, 5393 STOREBØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. 29 Protein og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. 31 Dyre- og fiskefor. 38 Telekommunikasjonstjenester; tilveiebringelse av Internett-tilgang. 39 Levering av varer via landtransport; reisebyråtjenester, nemlig reservasjon og bestilling av transport; arrangement av reiser, pakkereiser og cruise. 40 Prosessering av fotografisk film; prosessering av digitale fotografiske bilder; tjenester vedrørende trykking. 43 Tjenester vedrørende bevertning og tilbringing av mat og drikke, catering og snack-barer; reisebyråtjenester, nemlig reservasjon og bestilling for midlertidig losji. 12

13 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SALMEAL Marine Bioproducts AS, Kontorsenteret DOF, 5393 STOREBØ, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; proteiner og kostholdstilskudd for medisinske eller dietetiske formål. 29 Protein og kostholdstilskudd for ernæringsformål; spiselige oljer og fett. 31 Dyre- og fiskefôr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARKITEKTSTUA Ragnar Mikkelsen, Hovjordet 1 C, 3055 KROKSTADELVA, 19 Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall). 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TØRST PÅ NYHETER The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM UPRIGHT POSITION Maksman Co APS, John F. Kennedy Plads 1K, 6, 9000 AALBORG, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. 18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. 25 Klær, fottøy, hodeplagg. 28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. 13

14 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: RENHOLDSPATRULJEN Ravida Renhold ANS, Postboks 17, 1390 VOLLEN, 37 Rengjøring av bygninger interiør/eksteriør; vinduspuss. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BTS UNITED WPP Luxembourg Gamma SarL, 6 Rue Heine, 1720 LUXEMBOURG, LU JK Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet, salgsfremmende tjenester og markedsføringstjenester; Public Relation [PR-virksomhet]; bistand ved ledelse av forretningsvirksomhet og bedrifter; publiseringsvirksomhet; produksjon av reklamemateriell og reklameinnslag; markedsundersøkelse og markedsanalyse; undersøkelser relatert til forretningsvirksomhet, annonse- og reklamevirksomhet og markedsføring; markedsstøttetjenester; statistisk analyse og kompilasjon; bistand ved administrasjon av bedrifter; medieundersøkelse og -konsultasjon; planlegging, innkjøp og forhandling av reklameplass; rådgivning, undersøkelser, konsultasjonstjenester og informasjonsvirksomhet relatert til forannevnte tjenester. Reitan Gruppen AS, Postboks 1840, Lade Gaard, 7440 TRONDHEIM, Codex Advokat Trondheim AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 TRONDHEIM, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for a dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 42 Designtjenester; produktdesign og -utvikling; industrielle designtjenester; emballasjedesign; informasjonsvirksomhet, rådgivning, undersøkelser og konsultasjonstjenester relatert til forannevnte tjenester. 14

15 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Reitan Gruppen AS, Postboks 1840, Lade Gaard, 7440 TRONDHEIM, Codex Advokat Trondheim AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 TRONDHEIM, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Reitan Gruppen AS, Postboks 1840, Lade Gaard, 7440 TRONDHEIM, Codex Advokat Trondheim AS, Postboks 6091 Sluppen, 7434 TRONDHEIM, 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 45 Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker. 15

16 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CROSSING ENERGY FRONTIERS Statoil ASA, Forusbeen 50, 4035 STAVANGER, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler, preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; ubearbeidede plastmaterialer, petro-kjemiske produkter, så som polymerer, polypropylen og polyetylen. 4 Oljer og fett til industrielle formål; smøremidler; støvbindemidler; brensel og belysningsstoffer; bensin, petroleumsprodukter, olje, råolje, raffinert olje, brenselolje, brennstoffer og brensel, tørr gass, naturgasskondensater. 17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer, samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); halvbearbeidet plast. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; ledelse og drift av bensinstasjoner; markedsundersøkelser og markedsanalyser, utforming av salgsstrategier, reklamestrategier og salgfremmende strategier, identifikasjon av målmarked og reklame og annonseringsprogrammer. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; byggevirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikeholds- og reparasjonsvirksomhet relatert til oljeplattformer. 39 Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; transport av råolje, tung fyringsolje, tørr gass og lagring av brenselolje. 40 Bearbeiding av materialer og stoffer, raffinering av råolje og bearbeidelse produkter av slik raffinering, så vel som bearbeidelse av tørr gass, naturlig gass og naturgasskondensater, bearbeidelse av petro-kjemiske produkter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: YOUR CUP IS CALLING The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; elektriske apparater for tilberedning av varme og hete drikker, elektriske apparater for vannkoking, kaffemaskiner, herunder kaffefiltre, kaffeperkulatorer og espressomaskiner. 21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); kaffekopper, tekopper og tekrus; kaffekanner, kaffekverner, kaffeperkulatorer, kaffefiltre; tekanner; kopper og kaffekopper av plast. 29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geleer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; melk og melkeprodukter, herunder melkedrikker. 30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is; kaffe, kaffeessenser, kaffeekstrakter, koffeinfri kaffe, kaffeerstatninger, kunstig kaffe, smakstilsetninger for kaffe; te, tepulver, fruktte, urtete, smaksatt te, iste, hurtigoppløselig te, te-erstatninger, infusjoner (ikke-medisinske); kakao, drikkesjokolade; drikkevarer med kaffe, kakao eller sjokoladebasis; sukker, kunstiges søtningsmidler og kaffemelkerstatninger. 43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; tjenester i forbindelse med å skaffe tilveie mat og drikke; restauranter, bartjenester, kaffebarer, kafeer, og kafeteriatjenester. 42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; juridiske tjenester; eksplotering av olje og gass; eksplotering av oljefelt; undersøkelser, prøveboring og feltutviklingstjenester i forbindelse med markedsføring av petroleumsindustriteknologi og - produkter, nemlig produkt- og tjenesteformidling; ingeniørvirksomhet og forskning relatert til dypvannsteknologi; planleggingstjenester relater til bygging av oljeplattformer, testing av oljebrønner. 16

17 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: The Coca-Cola Co, One Coca-Cola Plaza, GA30313 ATLANTA, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 32 Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd TOKYO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Tredata AS, Hegdalsveien 180, 3261 LARVIK, Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 OSLO, 7 Maskiner og verktøymaskiner, motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer; landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne). 9 Vitenskapelige, elektriske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; apparater og utstyr for målingsystemer, registreringssystemer og styringssystemer for trelast. 16 Pakkelapper og etiketter. 37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet, herunder planlegging og konstruksjon av elektro- og elektronikkutstyr for trelastindustrien. 42 Utarbeidelse, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; tekniske konsultasjoner; tekniske prosjektstudier; teknisk tegning; tilpasning av produksjonsdata til administrative systemer for ordre og lagerstyring; utvikling av målesystemer for trelast, registreringsutstyr, merkeutstyr og styresystemer for trelast. 17

18 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet EM MACEXPO Apple Computer Inc, 1 Infinite Loop, CA95014 CUPERTI, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke inkludert i andre klasser; trykksaker; materialer for bokbinding; fotografier; skrivepapir og skrivesaker; klebestoffer for skrivepapir eller husholdningsformål; artikler og materialer til bruk for kunstnere; malerpensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (unntatt møbler); instruksjons- og opplæringsmateriale (unntatt apparater); plastmaterialer for innpaknings- og emballasjeformål (ikke inkludert i andre klasser); trykktyper; klisjeer; trykte publikasjoner; bøker; blader og magasiner; nyhetsbrev; brosjyrer; hefter; hefter og brosjyrer (alle for salg sammen med lydbånd); pamfletter; håndbøker og manualer; tidsskrifter og journaler; flygeblader og brosjyrer; gratulasjons- og prospektkort; annonse- og reklamemateriale; kataloger; kataloger relatert til dataprogramvare; databrosjyrer; datahåndbøker; publikasjoner relatert til datahardware; referansemanualer og håndbøker relatert til datahardware; brukerveiledninger for datahardware; instruksjonshåndbøker og - manualer for datamaskiner; datahåndbøker; publikasjoner relatert til teknologi, digital teknologi og tilbehør/ekstrautstyr; fremvisningsmaterialer; dekalkeringer, avtrekksbilder og overføringsbilder (decalcomanias); plakater; kalendere; etiketter og klistremerker; monterte eller umonterte fotografier; trykte mønstre for T-skjorter, trøyer og gensere. 35 Annonse- og reklamevirksomhet; forretningsledelse; forretningsadministrasjon; kontorfunksjoner; annonse-, reklame- og markedsføringstjenester; promoteringstjenester; markedsundersøkelser; analyse av annonse- og reklamerespons samt markedsundersøkelser og - forskning; tilrettelegging, arrangering og avholdelse av kommersielle utstillinger, handelsutstillinger og forretningsutstillinger, handelsutstillinger og handelsmesser; tilrettelegge, arrangering og avholdelse av handelsmesser, messer, utstillinger, forretningsseminarer og forretningskonferanser innen feltene datamaskiner, dataprogramvare, periferutstyr for datamaskiner, bærbart og/eller håndholdt elektronisk utstyr, onlinetjenester, høyteknologi, kommunikasjon, informasjonsteknologi, informasjonstjenester, musikkunderholdning og publisering; tilrettelegging, arrangering og avholdelse av messer og utstillinger for forretnings- og reklameformål; avholdelse av online handelsmesseutstilling, innen feltene datamaskiner, dataprogramvare, periferutstyr for datamaskiner, bærbare og/eller håndholdt elektronisk utstyr, onlinetjenester, høyteknologi, kommunikasjon, informasjonsteknologi, informasjonstjenester, musikkunderholdning og publisering; detaljhandelstjenester innen feltene datamaskiner, dataprogramvare, periferutstyr for datamaskiner, bærbart og/eller håndholdt elektronisk utstyr, onlinetjenester, høyteknologi, kommunikasjon, informasjonsteknologi, informasjonstjenester, musikkunderholdning og publisering; detalj forretningstjenester innen feltene datamaskiner, dataprogramvare, periferutstyr for datamaskiner, bærbart og/eller håndholdt elektronisk utstyr, onlinetjenester, høyteknologi, kommunikasjon, informasjonsteknologi, informasjonstjenester, musikkunderholdning og publisering; tilveiebrakt via en generell handelskatalog via postordre eller ved hjelp av telekommunikasjon, internett og andre elektroniske kommunikasjonsnettverk; datalagrings- og datagjenfinningstjenester; datastyrte datalagringstjenester; datalagring av elektronisk musikk; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester relatert til alt det forannevnte. 41 Utdannings- og opplæringstjenester; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; tilrettelegging, arrangering og avholdelse av kommersiell konferanser, handels- og forretningskonferanser; tilrettelegging, arrangering, organisering og avholdelse av konferanser, utstillinger og seminarer; tilrettelegging, arrangering, organisering og avholdelse av konferanser, utstillinger og seminarer for utdannings- og opplæringsformål; utdannings- og opplæringstjenester, nemlig avholdelse av online utstillinger og fremvisninger samt interaktive fremvisninger innen feltene datamaskiner, dataprogramvare, periferutstyr for datamaskiner, bærbart og/eller håndholdt elektronisk utstyr, onlinetjenester, høyteknologi, kommunikasjon, informasjonsteknologi, informasjonstjenester, musikkunderholdning og publisering; produksjon av radio-, fjernsyns- og internettsendinger av/fra utstillinger; tilveiebringelse av elektroniske publikasjoner (ikke nedlastbare); tilveiebringe online elektroniske publikasjoner; publisering av elektroniske bøker, tidsskrifter og journaler online; tilveiebringe publikasjoner fra et globalt datanettverk eller internett som er gjennomsøkbart (kan browses); datastøttede utdanningstjenester; datastøttede undervisningstjenester; datastøttede opplæringstjenester; databaserte utdanningstjenester; utdanningstjenester relatert til dataprogramvare; redigering av lydbånd; redigering av film (tine-films); redigering av videobånd; redigering av skrevet tekst; filmredigering (fotografisk); videobåndredigering; digitalbildebehandlingstjenester; digital musikk (ikke nedlastbar) tilveiebrakt fra MP3- nettsteder på internett; digital musikk (ikke nedlastbar) tilveiebrakt fra internett; informasjons-, rådgivnings- og konsultasjonstjenester, alle relatert til det forannevnte. 18

19 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PIMP MY RIDE Viacom International Inc, 1515 Broadway, NY10036 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 9 Lyd, video og dataopptaks- og avspillingsapparater for lagring, opptak, overføring og avspilling av lyd og/eller bilder; underholdningsapparater for spill for bruk med fjernsynsskjerm eller videomonitor; computeriserte eller elektroniske underholdningsapparater; mynt- eller pollettopererte elektriske eller elektroniske underholdningsapparater; computer software; computerspill; elektroniske spill; videospill; CD-ROM spill; audio output spill; spillkassetter for computervideospill og video output spillmaskiner; computerspillkassetter; computerspillprogrammer; computerspillmagnetbånd; lyd- og videoopptak; fonografiske opptak; opptak; kinematografiske og fotografiske filmer; spillefilmer og videotaper; MP3 spillere; digitale kameraer; mobiltelefoner og alle typer av trådløst mobiltelefonutstyr og - tilbehør herunder deksler til mobiltelefoner; nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill og videobilder for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; trådløs overføring og mobilkommunikasjonsinnretninger som tillater stemmegivning og mottak av stemme- og tekstmeldinger med andre trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; solbriller/briller; magnetiske databærere med bilder og/eller lyd; laserdisker; videodisker, CD, CD-ROMs; CDi's; DVD, magnetbånd; videokassetter; kassetter, kort med spillefilm, nyheter, sport og fjernsynsserier, dokumentarer, spillshow, varieteer, virkelighetsbaserte fjernsynsforestillinger, animasjoner, konserter og andre fremføringer; minnebærere; interaktive kompaktdisker og CD-ROMs; bærebokser for kassetter og kompaktdisker; deler og tilbehør til alle de forannevnte varene; interaktive elektroniske spill for bruk med computere, fjernsyn/kringkasting. 38 Kringkastings- og telekommunikasjonstjenester; kabel og satellittoverføringstjenester; tjenester vedrørende trådløse mobiltelefoner; tilveiebringelse av nedlastbare ringetoner, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder og informasjon for trådløse mobilkommunikasjonsinnretninger; tilveiebringelse av trådløs overføring av opplasting og nedlasting av ringetoner, tale, musikk, MP3, grafikk, spill, videobilder, informasjon og nyheter via et globalt computernettverk til en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning, stemmegivning og rundspørring gjennom en trådløs mobilkommunikasjonsinnretning; fremskaffelse av on-line stemmesystem via internett eller en trådløs kommunikasjonsenhet; sending og mottak av tale og tekstmeldinger mellom trådløse mobilkommunikasjoner; fremskaffelse av online stemmesystemer via Internett eller en trådløs kommunikasjonsinnretning; Internetttjenester som inkluderer kommunikasjonstjenester, nemlig overføring av uavbrutt lyd og audiovisuelle opptak via internett. 41 Utdannelsesvirksomhet, undervisningstjenester og opplæringsvirksomhet, underholdnings-, sportslige og kulturelle tjenester, inkludert produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer; produksjon av filmer og levende underholdningsinnslag; produksjon av animasjonsfilmer og fjernsynsinnslag; tjenester relatert til kinoer, film- og fjernsynstudioer; tjenester relatert til levende filmunderholdning, fjernsynsunderholdning og til levende underholdningsopptredener og show, tjenester relatert til publikasjon av bøker, magasiner og tidsskrifter; tilveiebringelse av informasjon vedrørende fjernsynsprogrammeringstjenester til flerbrukere via world-wide-web eller internett eller andre online databaser; produksjon av danseshow, musikkshow og videoprisutdelingsshow; komedieshow, spillshow og sportsbegivenheter med publikum som er kringkastet direkte eller kringkastet etter opptak; levende musikkonserter; fjernsynsnyhetsshow; arrangering av talentkonkurranser og musikk- og fjernsynsprisutdelinger; arrangering og presentasjon av visninger med underholdning relatert til stil og moter; tilveiebringelse av informasjon på området underholdning ved hjelp av et globalt computernettverk. 16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper; klisjeer; blader; tidsskrifter; bøker og aviser; papir- og pappartikler; skrivesaker; blyanter, penner, notatblokker, skriveblokker, hilsningskort, overføringsbilder (delcalcomanias); små figurer (statuetter) av pappmache; instruksjons- og undervisningsmateriell; skrivemaskiner; trykte publikasjoner; hefter, kataloger; håndbøker; flygeblader; brosjyrer; nyhetsblader; trykte programmer; tegnestifter; malerpensler; viskelær; linjaler; blyantspissere, pennaler og etuier; blyantholdere; postere; fotoalbum; ringpermer; mapper; kladdebøker; dagbøker; kalendere; postkort; klistremerker, blanke ark, gaveanvisninger; etiketter; kladdepapir, papiremballasje, silkepapir, trykkpapir, billetter, innpakningspapir, skrivepapir, papp, trykte computerprogrammer. 25 Yttertøy; sportsklær; fritidsklær; fritidsklær; badetøy; nattøy; fottøy og hodeplagg; T-skjorter; belter (bekledning); skjerf; jakke; dresser; bukser; skjørt; strømper; strømpebukser; halstørklær; hansker; gensere; kjoler; bluser; skjorter; hatter; luer; støvler; sko; tøfler. 19

20 registrerte varemerker /06 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet DK De Gule Sider A/S, Postboks , DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, 35 Annonse- og reklamevirksomhet, herunder tilveiebringelse av interaktive brukerflater som reklamemedier og som kommuniksjonsmedier mellom bruker og tilbyder såvel som kjøper og selger, bistand ved forretningsadministrasjon, kontortjenester, markedsanalyse, markedsundersøkelser, salgsfremmende tjenester (for tredjemann), økonomiske prognoser, opinionsundersøkelser, konsulentvirksomhet innen off-line og on-line markedsføring samt Direct Marketing; utleie av reklameplass herunder elektroniske banner reklamer; bistand ved forretningsledelse i form av call-center virksomhet. 36 Finansiell informasjon. 41 Nyhetsformidling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Exonero Ingunn Brattlid, Strandparken 131, 3187 HORTEN, 41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LUX PEARL GLOW Lilleborg AS, Postboks 4236 Nydalen, 0477 OSLO, Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, 3 Såper; vaskemidler; blekemidler; rengjøringsmidler; parfymevarer, velduftene toalettvann; etterbarberingsvann; cologne; eteriske oljer; aromaterapiprodukter (ikke for medisinsk bruk); massasjeprodukter (ikke for medisinsk bruk); deodoranter og antiperspiranter; preparater til behandling av hodebunn og hår; shampoer og balsam; hårfargemidler; hårstylingprodukter; tannpasta; munnskyllemidler (ikke for medisinsk bruk); preparater for munnpleie og tannpleie; ikke-medisinerte toalettpreparater; bade og dusjpreparater; hudpleieprodukter; oljer, kremer og losjoner for huden; produkter til bruk ved barbering; produkter til bruk før og etter barbering; hårfjerningsmidler; solbrunings- og solbeskyttende produkter; kosmetikk; make-up og make-upfjerningsprodukter; vaselin; leppepleiende produkter; talkumpudder; bomull; bomullspinner; kosmetikkputer, - tøy og -kluter; forhåndsfuktede- og forhåndsimpregnerte renseputer, -tøy og -kluter; skjønnhetsmasker og pakker for kosmetisk ansiktsbehandling. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (300) Søknadsprioritet US 78/781,526 O ROKR Motorola Inc, 1303 East Algonquin Road, IL SCHAUMBURG, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, 9 Briller og solbriller inneholdende kommunikasjonsenheter, nemlig øretelefoner, transmittere, mottakere, høyttalere, samt deler til bruk med mobil-, trådløs-, data- og telefontalekommunikasjonssystemer samt med bærbare lydspillere. 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr

Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr Valea AB Box 7086 SE10387 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.04.07 Deres ref.: TS18426NO01 Saksnr.: 201410987 Merke: Statoil Innehaver: Statoil ASA Oversendelse av registreringsbrev for Varemerke nr. 281029

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 52/13-2013.12.23 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer