nr 06/ NO årgang 102 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 06/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Resultat etter krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (541) Merket er et ordmerke (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Proffice AB, Box 70368, STOCKHOLM, Sverige (SE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:35 Personalrekruttering; arbeidsformidling; bemanning i form av formidling og utleie av arbeidskraft; omstillingstjenester; konsulenttjenester innenfor personal og organisasjon; testing av individer for å avgjøre yrkesferdigheter; vurdering og utvalg av arbeidssøkende. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. Klasse:42 Konsulenttjenester innen området for teknologi, inklusive program- og maskinvare; dataprogrammering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: AVEENO POSITIVELY RADIANT Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Preparater for hudpleie, preparater for hårpleie, solpleiepreparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PRACTICO Merivaara OY, Puustellintie 2, LAHTI, Finland (FI) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:10 Klasse:20 Sykehusmøbler tilpasset bruk i forbindelse med medisinsk behandling; (spesial)bord, senger, trillesenger og traller for undersøkelse og behandling av pasienter; operasjonsbord, fødebord, transport- og førstehjelpsbårer, geriatriske stoler, løfteinnretninger for pasienter; innretninger for å hjelpe til med bevegelse, ortopediske støtter, gåstøtter. Senger og bord for pasienter; pleiesenger, låsbare skap. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Shenzhen byd Daimler New Technology Co LTD., Room & , B Area, BYD Development Building (2), No 3001, Hengping Road PINGSHAN, SHENZHEN, GUANG DONG, P R., Kina (CN) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøyer; landkjøretøyer; motorer og maskiner for landkjøretøyer; motorsykler; deler og utstyr for alle foran nevnte varer. Klasse:28 Klasse:37 Spill og leketøy: gymnastikk og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; modellkjøretøyer; spillkort. Vedlikehold, inspeksjon, service, reparasjon og rengjøring av motorsykler 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke FREDRIK LUND, NEUBERGGATA 29 A, 0367 OSLO Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. Klasse:35 Salg av motevarer, klær, fottøy, hodeplagg. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Morild Norway AS, Gartnerveien 1, 4631 KRISTIANSAND S Klasse:25 Luer, hodeplagg, skjerf, hansker (bekledning). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KARHU NSENSE DANMARK A/S, Meldahlsgade 5, 5. sal, 1613 KØBENHAVN V, Danmark (DK) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Klasse:38 Software relatert til scanning, sikkerhet, kontrollering, overvåkning og analysering. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utleie og tilveiebringelse av brukertilgang til et globalt datanettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NIVEA DIN HUDPLEIE HELE LIVET Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, HAMBURG, Tyskland (DE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter, kontortjenester; presentasjon av varer og tjenester i stormarkeder, supermarkeder, detaljutsalg, varehus og on-line butikker; utarbeidelse av kontrakter for tredjeparter for salg av varer og bruk av tjenester via internett og on-line butikker; utarbeidelse av kontrakter for kjøp og salg av varer og bruken av tjenester; utstilling og demonstrasjon av varer; innsamling, kompilasjon, analyse, utvelgelse, allokering og sirkulering av data og informasjon vedrørende kosmetik og kosmetiske tjenester på interett. Klasse:44 Tjenester som ytes av hår- og skjønnhetssalonger; skjønnhetskonsultasjon, ernæringskonsultasjon, fremskaffelse av saunafasiliteter, solstudioer og massasjestudioer; hygienisk pleie og skjønnhetspleie; håndpleie; fremskaffelse av informasjon vedrørende kosmetikk og kosmetiske tjenester på internett. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MINTENSITY Perfetti van Melle Benelux BV, Zoete Inval 20, 4815HK BREDA, Nederland (NL) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:30 Kakedeiger og konfektyrer, sukkertøy, sukkervarer, tyggepastiller, pastiller, geledrops, karameller, sjokolade, kakao, tyggegummi, ballongtyggegummi, peppermyntepastiller, lakris, kjærlighet på pinne, gele og vingummi (konfektyrer), karamellsukkertøy, sukkervarer, sukker. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Happy Endings AS, Voll Terrasse 38, 1358 JAR MB Norway AS, Fossumvn. 2, 3440 RØYKEN Klasse:10 Befruktningshindrende midler, kondomer. Klasse:24 Tekstiler. Klasse:25 Bekledning for vannsport. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PURAMINO Mead Johnson & Company LLC, 2400 West Lloyd Expressway, IN47721 EVANSVILLE, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:5 Morsmelkerstatning og næringsmidler for medisinsk bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SEVENTEEN The Boots Company Plc, NG23AA NOTTINGHAM, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:3 Kosmetikk; brune kremer og stifter; rouge; dekkstifter og -krem; underlagskremer; leppestift; eyeliner; lip liner; mascara; øyeskygge; preparater til pleie av neglene; neglelakk; leppeglans; solbruningspreparater; selvbruningskremer; kosmetikk for bruning av huden; kosmetisk pudder; kosmetiske kremer; øyebrynsblyanter; øyeblyanter; kosmetikkblyanter; hudtonere og ansiktsvann; kunstige negler for kosmetiske formål; materiale til styrking av neglene. Klasse:21 Kosmetiske børster. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NORDICMIND Nordicmind Oy, Bulevardi 2-4 A, HELSINGFORS, Finland (FI) Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PenSurf Nalco Co, 1601 West Diehl Road, IL NAPERVILLE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:1 Kjemiske produkter som brukes i celluloseproduksjon utviklet for å akselerere separasjonen av fiber og organiske/uorganiske bindemidler fra hverandre. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CITIFX PULSE Citigroup Inc, 399 Park Avenue, NY10043 NEW YORK, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:36 Finansielle tjenester, nemlig online valutatrading, verdipapirer, pengemarkedsinnskudd, strukturerte innskudd og abonnementsbaserte produkter; nyhets- og informasjonstjenester relatert til valuta, verdipapirer, pengemarkedsinnskudd, strukturerte innskudd og abonnementsbaserte produkter; finansielle rapporteringstjenester; ingen av forannevnte tjenester relatert til elektronisk fondsoverføringstjenester, automatisk tellertjenester, betalingstjenester eller noen valutakonvertering relatert dertil, unntatt der det er nødvendig for å utføre online tradingtjenester eller å utføre tjenester relatert dertil. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Shenzhen byd Daimler New Technology Co LTD., Room & , B Area, BYD Development Building (2), No 3001, Hengping Road PINGSHAN, SHENZHEN, GUANG DONG, P R., Kina (CN) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøyer; landkjøretøyer; motorer og maskiner for landkjøretøyer; motorsykler; deler og utstyr for alle foran nevnte varer. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; modellkjøretøyer; spillkort. Klasse:37 Vedlikehold, inspeksjon, service, reparasjon og rengjøring av motorsykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: dokimi DIGITAL CREATIONS AS, Mjåtveitflaten 45, 5918 FREKHAUG Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Spissmus TERJE TOLLEFSEN, Postboks 23 Majorstuen, 0330 OSLO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:41 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DIENZA Shenzhen byd Daimler New Technology Co LTD., Room & , B Area, BYD Development Building (2), No 3001, Hengping Road PINGSHAN, SHENZHEN, GUANG DONG, P R., Kina (CN) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Klasse:28 Klasse:37 Motorkjøretøyer; landkjøretøyer; motorer og maskiner for landkjøretøyer; motorsykler; deler og utstyr for alle foran nevnte varer. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; modellkjøretøyer; spillkort. Vedlikehold, inspeksjon, service, reparasjon og rengjøring av motorsykler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Shenzhen byd Daimler New Technology Co LTD., Room & , B Area, BYD Development Building (2), No 3001, Hengping Road PINGSHAN, SHENZHEN, GUANG DONG, P R., Kina (CN) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Motorkjøretøyer; landkjøretøyer; motorer og maskiner for landkjøretøyer; motorsykler; deler og utstyr for alle foran nevnte varer. Klasse:28 Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; modellkjøretøyer; spillkort. Klasse:37 Vedlikehold, inspeksjon, service, reparasjon og rengjøring av motorsykler. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , IT, RM2011C (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIZEN The Linux Foundation, th Street, Suite C, CA94107 SAN FRANCISCO, USA (US) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:9 Dataprogramvare; applikasjoner for dataprogramvare; applikasjoner for mobilprogramvare; applikasjoner for mobilprogramvare til bruk med håndholdte elektroniske innretninger, mobiltelefoner, smarttelefoner, tablet, nettbok, bærbar pc (notebook) og laptop datamaskiner, bærbare mediaspillere, personlige digitale assistenter (PDAer), smart TVer, entreprise digital assistenter (EDAer) -og på datamaskiner i kjøretøy; dataprogramvare for applikasjonsutvikling til personlige og håndholdte datamaskiner; operativsystemer for datamaskiner, nytteprogramvare og annen programvare brukt til vedlikehold og betjening av et datasystem; datamaskinvare; dataprosessorer; programmerbare dataprosessorer; halvledere; microprosessorer; halvlederanordninger; integrerte kretser; databrikksett; datamaskiner; tablet-, nettbok-, notebook- (bærbar pc) og laptop datamaskiner; bærbare datamaskiner; portable datamaskiner; trådløse innretninger brukt for internetforbindelse som inneholder data- og billedoverføring; elektroniske håndholdte innretninger, mobiltelefoner, smarttelefoner, personlige digitale assistenter (PDAer); elektroniske håndholdte innretninger, mobiltelefoner, smarttelefoner, personlige digitale assistenter (PDAer) for trådløs overføring av data- og/eller stemmesignaler og/eller som inkorporerer e-post, personsøker, facsimile, radio, personlige dagplanleggere, mobilforbindelser, trådløse forbindelser, MP3-spillere, satellittnavigasjonssystemer, globalposisjoneringssystem (GPS) mottakere, globalposisjoneringssystemdataloggere til opptak og klassifikasjon av turer, digitalkameraer, digitale videokameraer og/eller dataoperasjonssystemer; elektroniske håndholdte apparater for opptak, organisering, overføring, spilling og gjennomgang av tekst, data, video- og audiofiler; informasjons- og underholdningssystemer til bruk i kjøretøyer; navigasjonsinnretninger til bruk i kjøretøyer; vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:42 Tilveiebringelse av informasjon innen programvaredesign og utvikling og installasjon og vedlikehold av programvare; design og utvikling av programvare; vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskningstjenester; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POINT Seawell Ltd, Pavilion 5, Howemoss Drive, Kirkhill Business Park, AB210GL DYCE, ABERDEEN, Storbritannia (GB) Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO Klasse:9 Klasse:37 Klasse:42 Apparater og instrumenter for inspeksjon og evaluering av integriteten og ytelsen til olje-, gass- og vannbrønner ved hjelp av ultralydmåling, registrerings- og fremvisningsanordninger og andre måleanordninger; herunder ultralydinspeksjon, måle- og avbildningsanordninger for ikkemedisinsk, ikke-destruktiv testing; kartleggings- og måleutstyr for olje-, gass- og vannbrønner og tilhørende prosess- og produksjonssystemer. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; brønnboring for utvinning av olje og gass. Vitenskapelige tjenester og evalueringstjenester knyttet til olje- og gassleting og produksjon; kartlegging av olje-, gass- og vannbrønner for å evaluere integritet og ytelse; ikke-medisinske ultralydmålinger og avbildningstjenester innen olje- og gass industrien; brønnloggingsteknologi og logging med vaierline samt geologiske kartleggingstjenester til olje-, gass- og vannbrønner. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Eltek Valere AS, Postboks 2340 Strømsø, 3003 DRAMMEN Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD, TANGBEI VILLAGE, LEIDIAN TOWN, DEQING COUNTY ZHEJIANG PROVINCE, Kina (CN) Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN Klasse:7 Heiseanordninger; heiser; styringsapparater for lasting og lossing; hoppere (mekanisk lossing); kraner (løfte- og heiseapparater); heisbelter; løfteapparater; heiseapparater; lagre (maskindeler);metallbearbeidingsmaskiner. Klasse:12 Gaffeltrucker; løftebiler; lastebiler; elektriske kjøretøyer; fjernstyrte kjøretøyer, annet enn leketøy; tippvogner (selvlossende vogner); tilhengere (kjøretøy); befordringsmidler til bruk på land, i luften, i vannet eller på skinner; pedalbiler; rengjøringsvogner. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Fritidsresor AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:16 Aviser, tidskrifter, kataloger, trykksaker, trykte publikasjoner. Klasse:39 Transport med bil; transport med buss; bærertjenester, organisering av cruise; sightseeing; transportvirksomhet; arrangering av reiser; billettbooking, plassreservering for reiser; transport av reisende; booking, reservering av transport; booking, reservering av reiser; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser. Klasse:41 Diskotektjenester; fritids- og underholdningsinformasjon; tjenester i forbindelse med ferie (underholdning); nattklubber; helseklubbtjenester (kondisjon); underholdning, fornøyelsestjenester; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), rekreasjonstjenester, sportsog idrettsaktiviteter, -virksomhet. Klasse:43 Feriebosteder; hoteller; restauranter; snackbarer; hotellbooking, -reservering; ferieanlegg (losji); formidling av hotellrom; utleie av konferanselokaler; tilveiebringelse/forsyning av mat og drikke; midlertidig innkvartering. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sega Corp, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku TOKYO, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:9 Videospillprogramvare; videospillprogrammer; computerspillprogrammer; computerspillprogramvare; videospilldisker og -kassetter; computerspilldisker og -kassetter; spillprogrammer for mobiltelefoner; nedlastbare computerspillprogrammer; nedlastbare videospillprogrammer. Klasse:41 Fremskaffelse av on-line spill; fremskaffelse av informasjon angående fremskaffelse av on-line spill; fremskaffelse av on-line grafikk, bevegelige bilder, bilder av computernettverk eller mobiltelefoner. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , NZ, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Fritidsresor AB, STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:16 Aviser, tidskrifter, kataloger, trykksaker, trykte publikasjoner. Klasse:39 Transport med bil; transport med buss; bærertjenester, organisering av cruise; sightseeing; transportvirksomhet; arrangering av reiser; billettbooking, plassreservering for reiser; transport av reisende; booking, reservering av transport; booking, reservering av reiser; organisering av utflukter; formidling av reiseinformasjon; organisering av reiser. Klasse:41 Diskotektjenester; fritids- og underholdningsinformasjon; tjenester i forbindelse med ferie (underholdning); nattklubber; helseklubbtjenester (kondisjon); underholdning, fornøyelsestjenester; organisering av konkurranser (utdanning eller underholdning), rekreasjonstjenester, sportsog idrettsaktiviteter, -virksomhet. Klasse:43 Feriebosteder; hoteller; restauranter; snackbarer; hotellbooking, -reservering; ferieanlegg (losji); formidling av hotellrom; utleie av konferanselokaler; tilveiebringelse/forsyning av mat og drikke; midlertidig innkvartering. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Sealord Group Ltd, 149 Vickerman Street NELSON, New Zealand (NZ) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; hermetisert, tørket, tilberedt, avkjølt, frosset, konservert og hylleholdbare fisk og fiskeprodukter, krepsdyr, skalldyr, bløtdyr, pigghuder; supper; hermetisert, tørket, tilberedt, avkjølt, frosset, og hylleholdbare ferdigmåltider, hovedsakelig av fisk, kjøtt, kylling eller grønnsaker. Klasse:30 Salatdressinger; mel og preparater laget av kornprodukter; brød, bakverk; honning; sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (smakstilsetninger); krydder; urter; is; pasta; nudler; ris; couscous; krutonger; smakstilsettende preparater; karrikrydder/- sauser; sataykrydder-/sauser; tomat- og grønnsaksbaserte krydder/sauser; ferdiglagde matvarer i form av sauser og smakstilsetninger; matdressinger; smakstilsetninger for supper (men ikke eteriske oljer); melrike og stivelsesholdige produkter; ferdiglagde matvarer, nemlig nudelbaserte ferdigmåltider, ferdigmåltider som hovedsakelig inneholder pasta og/eller ris; matvarer med bakverk; ferdiglagde måltider laget hovedsakelig av varer i denne klassen. Klasse:31 Fisk og andre sjødyr; naturlige sjøplanter; matvarer for dyr. 11

12 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: POLKA Fragola AS, Verftsgt. 2E, 7014 TRONDHEIM Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM Klasse:30 Klasse:32 Klasse:43 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; catering, kafeer, kafeteriaer, restauranter, selvbetjeningsrestauranter, snack-barer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/368,727 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NalcoPRO Nalco Co, 1601 West Diehl Road, IL NAPERVILLE, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:35 Computer software for forutberegning, overvåking og optimalisering av ytelse og effekt ved bruk av online data for bruk innenfor industrivannbehandling. Konsulenttjenester knyttet til administrasjon av vannbehandlingsstrategier. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: WASA MINERAL PLUS Barilla Sverige AB, Hälsingegatan, 43, STOCKHOLM, Sverige (SE) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, brøderstatninger og andre brødprodukter; kornsnacks; kjeks, bakverk og konditorvarer; sjokolade og sjokoladebaserte produkter og produkter inneholdende sjokolade; bakeriprodukter; søtsnacks; ingredienser for kaker; pizzaer og ingredienser for pizzaer; spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser; krydderier; is. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ELECTROLUX ERGOBRUSHCLEAN Aktiebolaget Electrolux, St.Göransgatan 143, STOCKHOLM, Sverige (SE) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:7 Klasse:8 Klasse:21 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne). Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne). Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere (ikke av edelt metall eller plettert dermed); kammer og svamper; børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander for rengjøringsformål. 12

13 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Ann-Merete Øines, Iver Walnumsvei 20, 9020 TROMSDALEN Klasse:14 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronometriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , EM, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VENUS The Gillette Co, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:10 Intenst pulserende lys- og laserhårfjerningsprodukter for hjemmebruk. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke The Gillette Co, One Gillette Park, MA02127 BOSTON, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Såper; parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Safe Logistic AS Megahjul dept, Postboks 93, 1650 SELLEBAKK Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning. Klasse:12 Båter, felger og hjulkapsler. 13

14 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: HAPPY STUDIO McDonald's International Property Company Ltd, 2711 Centerville Road, Suite 400, DE19808 WILMINGTON, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:41 Underholdningstjenester, nemlig interaktive online spill for barn tilveiebrakt via et nettsted. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NintendoDSiWare Nintendo Co Ltd, 11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku KYOTO-SHI, KYOTO, Japan (JP) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:28 Videospillapparater for forbrukere; programmer for videospillapparater for forbrukere; elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, ROM-kort, ROMkassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; styringsenheter, styrespaker og minnekort for videospillapparater for forbrukere; andre deler og tilbehør for videospillapparater for forbrukere; programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, ROM-kort; ROM-kassetter, CD-ROM, DVD- ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; videospillmaskiner for spillehaller; programmer for videospillmaskiner for spillehaller; elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-kassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for videospillmaskiner for spillehaller; andre deler og tilbehør for videospillmaskiner for spillehaller; datamaskiner; elektroniske kretser, magnetiske disker, optiske disker, optisk magnetiske disker, magnetiske bånd, ROMkort, ROM-kassetter, CD-ROM, DVD-ROM og andre lagringsmedia som lagrer programmer for datamaskiner; nedlastbare dataprogrammer; andre dataprogrammer; spillprogrammer for mobiltelefoner; elektroniske maskiner, apparater og deres deler; mobiltelefoner; remmer og festeanordninger for mobiltelefoner; andre deler og tilbehør for mobiltelefoner; telekommunikasjonsmaskiner og -apparater; innspilte CD-er; andre fonografiske opptak/innspillinger; metronomer; elektroniske kretser og CD-rom som lagrer programmer for automatiske fremføringer for elektroniske musikkinstrumenter; nedlastbare musikkfiler; eksponerte kinematografiske filmer; eksponerte diasfilmer; diasrammer; nedlastbare bildefiler; innspilte videodisker og videobånd; elektroniske publikasjoner. Skrivebøker; mekaniske blyanter; andre skrivesaker og studiemateriell; handelskort; magasiner (publikasjoner); kataloger; pamfletter; andre trykksaker; fotografier; fotografistativer; papirbannere; papirflagg. Kortspill-leker og deres tilbehør; håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; deler og tilbehør for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; andre leker; dukker; strategiske brettspill (Go games); japanske spillkort (Utagaruta); japansk sjakkspill (Shogi games); kortspill og deres tilbehør; terningspill; japanske terningspill (Sugoroku); terningbegre; diamantspill; sjakkspill; damspill (damspill- 14

15 registrerte varemerker /12 Klasse:35 Klasse:38 Klasse:41 sett); trylleapparater; dominospill; spillkort; japanske spillkort (Hanafuda); mah-jong; spillemaskiner og -apparater; biljardutstyr; underholdningsmaskiner og -apparater til bruk i fornøyelsesparker (andre enn videospillmaskiner for spillehaller); sportsutstyr; fiskeredskaper; insektsamlingsutstyr. Annonsering og reklamevirksomhet; utstedelse av rabattmerker; analyse av bedriftsledelse eller bedriftsrådgivning; markedsundersøkelser; fremskaffelse av informasjon vedrørende salg av råvarer; detaljeller engrostjenester for sportsvarer; detaljeller engrostjenester for leker, dukker, spillmaskiner og -apparater. Kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av informasjon om kommunikasjon via videospillapparater for forbrukere; kommunikasjon via videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av informasjon om kommunikasjon via videospillmaskiner for forbrukere; kommunikasjon via håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av informasjon om kommunikasjon via håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; telekommunikasjon (annen enn kringkasting); fremskaffelse av informasjon om programlister for fjernsynskringkasting; kringkasting; nyhetsbyråer; utleie av telekommunikasjonsutstyr, herunder telefoner og faksimileapparater. Fremskaffelse av bilder via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCDskjermer; fremskaffelse av bilder via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av bilder via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av bilder via annen kommunikasjon; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av bilder/levende bilder (pictures) via annen kommunikasjon; fremskaffelse av filmer via kommunikasjon for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av filmer via kommunikasjon for videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av filmer via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av filmer via annen kommunikasjon; fremskaffelse av musikk og lyd via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av musikk og lyd via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av musikk og lyd via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av musikk og lyd via annen kommunikasjon; organisering, ledelse eller arrangering av videospillbegivenheter; fremskaffelse av spill via kommunikasjon med håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av spill via kommunikasjon med videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av spill via kommunikasjon med videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av spill via annen kommunikasjon; fremskaffelse av spill for Klasse:42 videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av spill for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av spill for videospillmaskiner for spillehaller; utleie av lagringsmedia som lagrer programmer for videospillapparater for forbrukere; utleie av lagringsmedia som lagrer programmer for håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; utleie av lagringsmedia som lagrer programmer for videospillmaskiner for spillehaller; utleie av videospillapparater for forbrukere og av videospillmaskiner for spillehaller; utleie av håndholdte spillapparater med LCD-skjermer; fremskaffelse av spill via telekommunikasjonsnettverk; fremskaffelse av spill via kommunikasjonsnettverk; utdannelses- og instruksjonstjenester relatert til kunst, håndverk, sport eller generell kunnskap; filmvisning, filmproduksjon eller filmdistribusjon; fremskaffelse av fornøyelsesfasiliteter. Design; design av maskinvare for dataspill; design, programmering eller vedlikehold av programmer for videospillapparater for forbrukere; fremskaffelse av rådgivning og informasjon av design, programmering eller vedlikehold for videospillapparater for forbrukere; design, programmering eller vedlikehold av programmer for videospillmaskiner for spillehaller; fremskaffelse av rådgivning og informasjon av design, programmering eller vedlikehold av programmer for videospillmaskiner for spillehaller; opprettelse eller vedlikehold av internettsider; design, programmering eller vedlikehold av annen dataprogramvare; teknisk rådgivning i forbindelse med fremføring og/eller drift av datamaskiner, biler og andre maskiner som krever høyt nivå av personkunnskap, dyktighet eller erfaring av operatørene for å imøtekomme obligatorisk nøyaktighet ved betjening av disse; utleie av datamaskiner; fremskaffelse av dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GEOPLAYGROUND Tonora AS, Røsslyngveien 54, 4070 RANDABERG Klasse:9 Klasse:42 Programvare, til bruk innen undergrunnsevaluering. Tekniske konsulenttjenester; utleie av tekniske konsulenttjenester i forbindelse med undergrunnsevaluering og programvaren som nevnt i klasse 9. 15

16 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/163,632 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: EVER Fisker Automotive Inc, 19 Corporate Park, CA92606 IRVINE, USA (US) Advokatfirmaet Thommessen AS, Postboks 1484 Vika, 0116 OSLO Klasse:12 Elektriske kjøretøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: ARTICNORTH Harald Toth, Rosenkrantzgt. 61, 3018 DRAMMEN Advokat Ida Camilla Hals, Postboks 29 Bragernes, 3001 DRAMMEN Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Bølger AS, Skibåsen 36, 4636 KRISTIANSAND S Bølger AS, co/ Next Sport AS, Skibåsen 36, 4636 KRISTIANSAND S Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke No Fear International Ltd, Unit A, Brook Park East, NG208RY SHIREBROOK, Storbritannia (GB) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer; golfparaplyer, bagasjestropper; bager for antrekk, attachekofferter, dokumentmapper; portefølje for kunst (mapper, beholdere, kofferter); lærportefølje (permer, mapper, beskyttelsesanordninger,); portefølje (dokumentmapper og dokumentkofferter), attachekofferter; verktøy- og redskapsbager (tomme) for sykler; store ryggsekker; idrettsbager; skipssekker og utstyrsbager; gymnastikkbager; sportsbager, andre enn de som er formet for å bære spesielle apparater brukt i forbindelse med sportsutøvelse; strandbager, skobager; bleiebager; kosmetikkbager; toilettbager; skolebager; ransler, ryggsekker, beltebager; visittkortholdere; kredittkortholdere, nøkkeletuier; nøkkelholdere; nøkkelpunger, ryggvesker og ryggsekker; ryggvesker og ryggsekker for skolebarn; oppbygde bæreinnretninger i form av rygg sekker for å bære barn, skulderbager, overnattingsbager; deler og utstyr for foran nevnte varer. Klasse:32 Øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker, fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker, styrkedrikker; preparater i form av pulver for laging av drikker, sportsdrikker, isotoniske drikker (ikke for medisinske formål), energidrikker for sportsutøvere og idrettsfolk; energidrikker inneholdende koffein; soda og mineralvann, shandy, preparater for å lage ikkealkoholholdige drikker; sorbeter (drikkevarer), ikke-alkoholholdige fruktekstrakter, pulver for brusende drikkevarer; springvann (drikkevarer), andre enn for medisinske formål; selters (drikkevarer); drikkevarer av myse; maltøl, porter; øl (ale), stoutøl; lagerøl; bryggede maltdrikker, cocktails, ikkealkoholholdige, urtedrikker (ikke-medisinske drikkevarer og andre enn tebaserte). 16

17 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: DENZAR Shenzhen byd Daimler New Technology Co LTD., Room & , B Area, BYD Development Building (2), No 3001, Hengping Road PINGSHAN, SHENZHEN, GUANG DONG, P. R., Kina (CN) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:12 Klasse:28 Klasse:37 Motorkjøretøyer; landkjøretøyer; motorer og maskiner for landkjøretøyer; motorsykler; deler og utstyr for alle de forannevnte varer. Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; modellkjøretøyer; spillkort. Vedlikehold, inspeksjon, service, reparasjon og rengjøring av motorkjøretøyer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke WOOLLAND AS, Katy Dues vei nr 5, 0375 OSLO Klasse:25 Klær; ullundertøy til barn og voksne. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke WOOLLAND AS, Katy Dues vei nr 5, 0375 OSLO Klasse:25 Klær; ullundertøy til barn og voksne. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , US, 85/272,359 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GENIE WEAR Tristar Products Inc, 492 Route 46 East, NJ07004 FAIRFIELD, USA (US) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:25 Undertøy; dameundertøy; undertøy for kvinner. 17

18 registrerte varemerker /12 Nedenfor nevnte nasjonale registrering er en omdanning av internasjonal registrering nr , i henhold til Madridprotokollen art. 9quinquies og varemerkeloven 75 første ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , WO, (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SomnoGuard Winfried Toussaint, Finkenweg 17, BENSHEIM, Tyskland (DE) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:10 Ortopediske varer, nemlig kirurgiske, medisinske og dentale apparater for å forhindre snorking. Den internasjonale registreringen er tidligere kunngjort med innsigelsesperiode fra denne kunngjøringen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: KB KONJUNKTURBAROMETER FOR NORD-NORGE SpareBank 1 Nord-Norge, Storgata 65, 9008 TROMSØ Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:9 Elektroniske publikasjoner. Klasse:16 Trykte publikasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , CH, 50252/2010 (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: COLOR IGNITE The Wella Corp, 6109 DeSoto Avenue, CA91367 WOODLAND HILLS, USA (US) Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO Klasse:3 Preparater for rengjøring, pleie, behandling og forskjønnelse av hodebunn og hår, hårstylingprodukter, herunder produkter for toning,bleking, farging og kolorering av hår. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet , FI, T (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIGO Meda OTC AB, Östermalmsgatan 19, SE STOCKHOLM, Sverige (SE) Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO Klasse:5 Tyggegummi, sugetabletter, pastiller og piller for dietetiske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk; plaster og forbindingsstoffer. 18

19 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Heart for Art AS, Elias Smithsvei 7, 1337 SANDVIKA Advokatfirmaet Haavind AS, Postboks 359 Sentrum, 0101 OSLO Klasse:9 Elektroniske media, herunder CD-plater, DVD plater; elektroniske publikasjoner herunder lydbøker. Klasse:14 Klasse:16 Klasse:24 Klasse:25 Klasse:28 Edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker. Papir, papp og varer laget av disse materialer, herunder bøker og publikasjoner; fotografier; skrivesaker og papirvarer. Tekstiler og tekstilvarer. Klær, fottøy, hodeplagg. Spill og leketøy. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke NORDIC SEMICONDUCTOR ASA, Postboks 2336, 7004 TRONDHEIM Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; halvledere, elektroniske kretser, radiomottakere- og sendere Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Klasse:35 Forretningsdrift; salg av elektroniske media, herunder CD-plater, DVD plater, elektroniske publikasjoner herunder lydbøker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser, juvelervarer, smykker, papir, papp og varer laget av disse materialer, herunder bøker og publikasjoner, fotografier, skrivesaker og papirvarer, tekstiler og tekstilvarer, klær, fottøy, hodeplagg, spill og leketøy. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker og dyr; landbruk, hagebruk og skogbruk. (546) kombinert merke eller et rent figurmerke BJØRN GRANUM, Galnåsmyra 88 B, 8022 BODØ Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Klær, fottøy, hodeplagg. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. 19

20 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: LIFEWAVE LifeWave Inc, 1020 Prospect Street, Suite 200, CA92037 LA JOLLA, USA (US) Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO Klasse:10 Ikke-hudgjennomtrengende klebelige lapper til stimulering av akupunkturpunkter for forbedring av helsen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) kombinert merke eller et rent figurmerke Flugger A/S, Islevdalvej 151, 2610 RØDOVRE, Danmark (DK) Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle formål, cyklohexanon, tresprit, klebemidler, lim, etsemidler, kunstig harpiks, syntetisk harpiks, fluateringsmidler, herdemidler og impregneringsmidler. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker, beisemidler, fargestoffer, farger, grunningsmidler, hvitt [fargemidler eller maling], beskyttelsesmidler mot rust, trebeskyttelsesmidler, bronse til bronsering og bladmetaller, fernisser, erstatningsstoffer for ferniss, emaljelakk og emaljemaling, beisemidler, naturlig harpiks, sparkelmasse og spatelpulver, oljer til konservering og beskyttelse av tre, rustbeskyttelsesmidler, sikkativer, primer (grunningsfarger), bladmetaller og metallpulver, flytende preparater til fjernelse av tapet, fortyndere til maling, farger og lakk, oljekitt, islandsk mos for fremstilling av limfarge. Klasse:3 Klasse:7 Blekemidler og andre midler for klesvask, vaskemidler, preparater til rengjøring, såpe, flekkfjerning og sliping, slipemidler, bonemasse, pusse- og polermidler (unntatt til leder), preparater og krem til hudens pleie og beskyttelse, alt til bruk for malere. Verktøymaskiner, herunder elektriske slipemaskiner, rengjøringsmaskiner og - 20

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 37/08-2008.09.08 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 51/12-2012.12.17 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 46/12-2012.11.12 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 40/08-2008.09.29 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 40/08-2008.09.29 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 02/14-2014.01.06 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 37/10-2010.09.13 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 37/10-2010.09.13 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 36/11-2011.09.05 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 36/11-2011.09.05 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 08/12-2012.02.20 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 14/07-2007.04.02 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 14/07-2007.04.02 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 44/05-2005.10.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 46/10-2010.11.15 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 46/10-2010.11.15 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 27/11-2011.07.04 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 27/11-2011.07.04 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 39/12-2012.09.24 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 03/ NO årgang 7 ISSN

nr 03/ NO årgang 7 ISSN . nr 03/09-2009.01.26 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/ NO årgang 101 ISSN

nr 41/ NO årgang 101 ISSN . nr 41/11-2011.10.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 13/09-2009.03.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 14. januar 2013 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8165 OP sak nr. 2011/00108 Reg. nr. 204263 Søknadsnr. 199903343 Overprøvingssak nr.: TMADM0000006 Registreringshaver: Solveig Irene Heggen, Solveien 22, 1430

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 09/09-2009.02.23 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 09/09-2009.02.23 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer