nr 18/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 18/11-2011.05.02 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 18/ årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Avgjørelser etter innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Trukket krav om administrativ overprøving Kunngjøring vedrørende foretaksnavnene ENDRA EIENDOMSSERVICE INVEST LIMITED og ENDRA EIENDOMSSERVICE LIMITED Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer Rettelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke mysafety Group AB, Tegeluddsvägen 76, STOCKHOLM, SE Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:6 Jernvarer, små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og - skrin; artikler av uedle metaller, ikke opptatt i andre klasser; låsemekanismer; sikkerhetskjeder. Klasse:9 Geodetiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering og kontroll; brannslukningsapparater; sikkerhetsannordninger; tyveriforebyggende installasjoner; antityveri advarsel apparater; innretninger for beskyttelse mot ulykker. Klasse:12 Mekaniske antityverienheter for kjøretøyer; tyverialarmer. Klasse:36 Forsikringsvirksomhet; forsikringsgarantitjenester; bankbokstjenester. Klasse:37 Installasjon og reparasjon av tyverialarmer og sikkerhetslåser. Klasse:42 Klasse:45 Rådgivning innen datasikkerhet. Sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; konsultasjonstjenester innen sikkerhet, utleie av sikkerhetsprodukter; overvåking av tyveri- og sikkerhetsalarmer; vakttjenester; datastyrte sikkerhetstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: FLYBE Flybe Ltd, Jack Walker House, Exeter International Airport, EX52HL EXETER, DEVON, GB Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:12 Klasse:16 Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:37 Klasse:39 Deler og tilbehør til fly og luftfartøy. Trykksaker; trykte publikasjoner; billetter; ruteplaner, timeplaner, tidtabeller; skrivesaker og papirvarer; skriveinstrumenter; passholdere. Varer laget av, eller hovedsakelig av lær og lærimitasjoner; bagger, sekker, vesker; reisevesker; lommebøker; punger; håndvesker; kofferter. Klær; fottøy; hodeplagg. Leker, spill og leketøy; spillkort. Reparasjonsvirksomhet og vedlikeholdsvirksomhet for fly og luftfartøy. Flyselskaps- og luftfartsselskpsvirksomhet; luft- og flyreisevirksomhet; persontransportvirksomhet; godstransportvirksomhet; reisebyråvirksomhet; fly- og luftfartøyschartringsvirksomhet. 3

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Confecta AS, Ole Deviks vei 32, 0668 OSLO, Klasse:29 Konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; is. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Scanhold AS, Holtveien 48, 1177 OSLO, Advokatfirmaet Komnæs Braaten Skard DA, Postboks 1661 Vika, 0120 OSLO, Klasse:7 Maskiner, verktøymaskiner og motorer. Klasse:35 Salg av maskiner og skipsutstyr. 4

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: REGENESSE Weifa AS, Hausmannsgt 6, 0133 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:3 Klasse:5 Klasse:35 Klasse:44 Parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hudpleieprodukter; kosmetiske kremer for hudpleie; ikke-medisinske preparater for pleie av hud, hår og hodebunn; ikke-medisinske hudpleiepreparater; ikke-medisinske hudpleiepreparater, nemlig kremer, øyekremer, dagkremer, nattkremer, lotion, gel, tonere, rensemidler, hudmasker, eksfoliasjonspreparater og peelingpreparater; ikke-medisinske hudpleiekremer og -lotion; hudpleiepreparater, nemlig fruktsyrebaserte peelingpreparater for huden; hudpleieprodukter, nemlig ikke-medisinsk hudserum; rynkefjernede hudpleiepreparater; kosmetiske preparater, nemlig oppstrammende kremer og lotion, kosmetiske produkter for solbading og solbeskyttende preparater; kosmetiske after-sun-preparater; dagkremer med solfaktor. Farmasøytiske preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; medisinske hudpleiepreparater; farmasøytiske preparater for hudpleie; medisinske kremer for behandling av acne; solbeskyttende midler, nemlig salver mot solforbrenning; produkter mot solforbrenning for farmasøytisk bruk. Detalj- og engroshandelstjenester relatert til de ovennevnte varer i klasse 3 og 5. Medisinske tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker; informasjon og rådgivning relatert til de forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Scanhold AS, Holtveien 48, 1177 OSLO, Advokatfirmaet Komnæs Braaten Skard DA, Postboks 1661 Vika, 0120 OSLO, Klasse:7 Maskiner, verktøymaskiner og motorer. Klasse:35 Salg av maskiner og skipsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Scanhold AS, Holtveien 48, 1177 OSLO, Advokatfirmaet Komnæs Braaten Skard DA, Postboks 1661 Vika, 0120 OSLO, Klasse:7 Maskiner, verktøymaskiner og motorer. Klasse:35 Salg av maskiner og skipsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Scanhold AS, Holtveien 48, 1177 OSLO, Advokatfirmaet Komnæs Braaten Skard DA, Postboks 1661 Vika, 0120 OSLO, Klasse:7 Maskiner, verktøymaskiner og motorer. Klasse:35 Salg av maskiner og skipsutstyr. 5

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke BLAFRE AS, Stamhusveien 20 A, 1181 OSLO, Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer. Klasse:24 Tekstiler og tekstilvarer, ikke opptatt i andre klasser; senge- og bordtepper. Klasse:42 Grafisk formgiving, herunder egen grafisk formgiving på alle produkter i varemerkeinnehavers sitt sortiment, inkludert eget mønster/egen grafikk på bokser, drikkeflasker, termoser, tekstilvarer, papirprodukter, veggpynt (som lerretstrykk), porselen og øvrige produkter. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke I K Lykke AS, Munkegata 48, 7011 TRONDHEIM, Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; omsetning og tilveiebringelse av dagligvarer og husholdningsartikler; kundeinformasjon og rådgivning i forbindelse med salg av varer i dagligvarehandel. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter. Veiledning og opplæring innen mat og drikke. Alle de forannevnte tjenester er relatert til dagligvarehandel. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. Konditorivirksomhet. 6

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke VILTEKSPERTEN MIDT EIENDOM AS, Stod, 7717 STEINKJER, Klasse:29 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. Klasse:31 Sopp, bær og andre skogbruksprodukter; friske frukter og grønsaker; frø og såvarer, naturlige planter og blomster. Klasse:32 Frukt- og bærdrikker, fruktjuicer, saft og andre preparater for fremstilling av drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hubs Norway Villakulla Holding AS, Herregårdsveien 10C, 1168 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Hubs Villakulla Holding AS, Herregårdsveien 10C, 1168 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. 7

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Knutsen Heis AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og vedlikehold av heiser. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ing Stein Knutsen AS, Fagernes 4, 5043 BERGEN, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:37 Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; installasjon og vedlikehold av heiser. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Garth Living Pty Ltd, 45 Yale Drive, Vic3076 EPPING, AU Plougmann & Vingtoft, Postboks 1003 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:11 Innretninger for oppvarming og tilberedning av mat, herunder griller, gasovner, vedovner; tilbehør til innretninger for oppvarming og tilberedning av mat, herunder griller, stekebrett, grillrister, metallrister, lokk og dekker til griller, wokbrennere, varmeplater, frityrkokere, roterende stekespidd; deler til de forannevte varer; formede beskyttelsesovertrekk for møbler, utstyr til matlaging og oppvarming, herunder formede beskyttelsesovertrekk for griller; griller Klasse:20 Klasse:21 Møbler, herunder utendørsmøbler Redskapsett for matlaging og grilling, herunder stekespidd og kuttere; husholdningsredskaper og børster; dekke for bord og fat; glass, porselen og keramikk. 8

9 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Gloppe Holding AS, Postboks 1235, 3105 TØNSBERG, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); små gjenstander av metall (isenkramvarer); varer av uedelt metall; festemateriell av metall. Klasse:35 Markedsføringsvirksomhet; salg av festemateriell, verktøy, verneutstyr, verneklær og arbeidstøy. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SUKRITOL Ketolyse AS, Hollender Jonas vei 13, 4814 FÆRVIK, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:30 Sukker; fruktsukker; søtningsstoffer (naturlige) laget av frukt og fruktsukker; sukkererstatninger; søtningsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TAME WAYV Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:10 Medisinske nevrostimuleringsinnretninger for inkontinens og smerte (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Tjuvholmen Executive Suites, Postboks Økern, 0512 OSLO, Selvaag Eiendom AS, v/henning Michaelsen, Postboks 544 Økern, 0512 OSLO, Klasse:35 Bemannet, aktiv resepsjonstjeneste for leietakernes disposisjon. Klasse:36 Utleie av fullt møblerte leiligheter mot det åpne marked Klasse:37 Renhold og vask av utleieleilighetene, rengjøring og rensetjenester, sengetøy og håndkleskift. Klasse:39 Organisering av flytting, lagringstjenester. Klasse:41 Privat treningsinstruktør i eget treningssenter. Klasse:43 Frokosttilbud alle ukedager. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VERV Johnson & Johnson, One Johnson & Johnson Plaza, NJ08933 NEW BRUNSWICK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:10 Medisinske nevrostimuleringsinnretninger for inkontinens og smerte 9

10 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TAKUMI Iittala Group Oy AB, Hämeentie 135, HELSINGFORS, FI Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:8 Klasse:20 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Victaulic Co, 4901 Kesslersville Road, PA18040 EASTON, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:6 Koplinger til metallrør, rørkoplinger av metall, rørarmatur, forbindelsesledd og koplinger for rør, manuelt drevne ventiler, flensadaptere; rørholdere, røroppheng, reimer, støttebeslag, støtteanordninger; vannsprinkelhoder. Klasse:9 Automatisk drevne kontroll- og styringsventiler, måleutstyr, måleapparater, kontroll- og styrebrytere, alarmer, alle brukt med brannsikringssystemer. Klasse:11 Vannsprinkeldyser, brukt med brannsikringssystemer. Klasse:17 Pakninger, tetningsringer, tetningslister, fugemasse, tetningsmasse, koplinger til plastrør, rørkoplinger av plast, armatur, beslag, forbindelsesledd og koplinger for rør og rørkoplinger, armatur, rør, forbindelsesledd, koplinger og beslag brukt med brannsikringssystemer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CHIQUITWIST Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:29 Fruktcocktailsnacks med müsliblanding. 10

11 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: THREE OLIVES BUBBLE Proximo Spirits Inc, 333 Washington Street, NJ07302 JERSEY CITY, US Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:33 Vodka, alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: CSR Consulting CSR Consulting AS, Frognerstranda 4, 0250 OSLO, Klasse:35 Klasse:36 Forretningsledelse; rådgivning; organisasjonsog forretningsledelse; rådgivningstjeneste for forretningsledelse; rådgivning for rasjonalisering av forretninger. Rådgivning i finansielle spørsmål; rådgivning i forsikringsspørsmål; forsikringsrådgivning; finansrådgivning. Klasse:42 Miljøvernrådgivning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SGG XXL GLASS Saint-Gobain Glass France, "Les Miroirs" - 18, avenue d'alsace, COURBEVOIE, FR Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:19 Klasse:21 Klasse:37 Klasse:39 Klasse:40 Klasse:42 Ikke-metalliske bygningsmaterialer; herdet og halv-herdet vindusglass og tolagsglass, laminerte vindusglass og tolagsglass, vindusglass og tolagsglass for varmeisolasjon og forsterket varmeisolasjon, vindusglass og tolagsglass for lydisolasjon, vindusglass og tolagsglass for beskyttelse, vindusglass og tolagsglass for renovering, vindusglass og tolagsglass for solskjerming, dobbeltvinduer med innebygde persienner, konvekse vindusglass, klare og fargede glass, superklare glass, klare og fargede glass, armert glass, seksjonsglass, veggkledningsglass, glassvegger, akvaria (byggverk), strukket glass, blåst glass, dører med innebygget glass, brannsikkert vindusglass, flammesikkert vindusglass, utendørs glassverk for påfesting, utendørs glassverk for påliming, skyvbare, krummede vinduer, vindusglass med styrt opasitet, beskyttende vindusglass mot stråling, badekabinetter av glass, dusjskjermer og kabinetter av glass. Ubearbeidet og halv-bearbeidet glass; lakkert glass for dekorative formål, opak eller matt eller gjennomskinnelig emaljeglass for dekorative formål, glass produsert av silketrykk for dekorative formål, farget glass for dekorative formål, mønstret glass. Installasjon, tilpassing, vedlikehold, reparasjon og restaurering av treverk, glassverk og speil. Lagring, transport og levering av glassprodukter. Transformering av glassprodukter. Tekniske konsultasjoner for utvelgelse, bruk og implementering av glassprodukter; tekniske utregninger for optimering av valg av glassmaterialer på basis av hvert arkitektoniske prosjekt; ytelsesutregninger for glassprodukter (materialtesting). 11

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: NAGIOS Nagios Enterprises LLC, 4030 Mackubin Street, MN55126 SHOREVIEW, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Klasse:41 Klasse:42 Computer software for bruk til overvåking, kontroll og rapportering av tilgjengelighet og driftsstatus til computersystemer, computer software, nettverkoperativsystemer, samt nettverkstjenester. Opplæring på området telekommunikasjonsvirksomhet og computer teknologi. Støtte og rådgivning på området telekommunikasjonsvirksomhet og computer teknologi; implementering av computerprogrammer i nettverk; vedlikehold av telekommunikasjonssoftware og computer software; ytelsesovervåkning og kontroll for telekommunikasjons- og computer teknologi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: X2X Samhandlingsteknologi X2X Maritime AS, Britvegen 4, 6411 MOLDE, Øyvind Hasselø Meisingset, c/o Advokatfirmaet Øverbø Standal & Co, Julsundvegen 4, 6412 MOLDE, Klasse:42 Programmering for datamaskiner; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer; utarbeidelse av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; konsultasjonsvirksomhet vedrørende datamaskiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IZI HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:12 Klasse:20 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; beskyttelseshjelmer; sykkelhjelmer; alpinhjelmer. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sikkerhetsseter og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; sikkerhetsseler for gravide for kjøretøyer; barnevogner; regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; babyspeil for bakseter i kjøretøyer. Møbler, speil; barnestoler; soveposer; vinterposer for barn. 12

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: IZI GO HTS Hans Torgersen & Sønn AS, 3535 KRØDEREN, Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, Klasse:9 Klasse:12 Klasse:20 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; beskyttelseshjelmer; sykkelhjelmer; alpinhjelmer. Kjøretøyer; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; sikkerhetsseter og sikkerhetsseler for barn for kjøretøyer; sikkerhetsseler for gravide for kjøretøyer; barnevogner; regntrekk til barnevogner; beskyttelsestrekk og utskiftbare trekk til bilseter; solskjermer for kjøretøyer; babyspeil for bakseter i kjøretøyer. Møbler, speil; barnestoler; soveposer; vinterposer for barn. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Byggmester Christensens Eftf AS, Johan Scharffenbergsvei 91A, 0694 OSLO, Klasse:37 Byggetjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet CA (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: BLACKBERRY PROTECT Research In Motion Limited, 295 Phillip Street, ONN2L3W8 WATERLOO, CA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:38 Apparater til opptak, overføring og reproduksjon av data, lyd og bilder; trådløse håndholdte innretninger, personlige digitale assistenter, trådløse telefoner, mobiltelefoner, smarttelefoner og videotelefoner; dataprogramvare, elektroniske håndholdte innretninger til trådløs overføring av data og/eller stemmesignaler, tilbehør til elektroniske håndholdte innretninger til trådløs overføring av data og/eller stemmesignaler, nemlig batterier, batteriporter, tilbehør til bruk i bil, ladere og ladestasjoner, hodetelefoner, adaptere, bordstativer, dockingstasjoner, datakabler, etuier, futteraler og hylstre; programvare for synkronisering, overføring og deling av stemme, data, kalender og annet innhold mellom én eller flere håndholdte innretninger og data lagret på eller tilknyttet en datamaskin; dataprogramvare for overføring av informasjon om kart, navigering, trafikk, vær og severdigheter til telekommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner, smarttelefoner, elektroniske, håndholdte innretninger og navigasjonsutstyr; dataprogramvare til visning og nedlasting av elektroniske kart; dataprogramvare til operasjon av ruteplanleggere. Telekommunikasjon; tilveiebringelse av tilgang til Internett; tilveiebringelse av tilgang til elektroniske databaser, tilveiebringelse av tilgang til GPS-navigeringstjenester; tilveiebringelse av oppkoblingstid og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk, for overføring og mottak av lyd, video eller multimediainnhold; tilveiebringelse av oppkoblingstid og tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk for overføring og mottak av dataprogramvare og applikasjoner; web-kringkastingstjenester; e-posttjenester; leveranse av meldinger ved elektronisk overføring; trådløse datameldingstjenester, spesielt tjenester som setter brukeren i stand til å sende og/eller motta meldinger via et trådløst datanettverk; énveis og toveis oppkallingstjenester; overføring og mottak av stemmekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av dataprogramvare og applikasjoner via Internet og andre data- og elektroniske kommunikasjonsnettverk og trådløse innretninger; kringkastingstjenester; kringkasting eller overføring av radioprogrammer; kringkasting eller overføring av streamet og nedlastbart digitalt lyd- og videoinnhold via data- og andre kommunikasjonsnettverk; telekommunikasjonskonsulenttjenester, nemlig tilveiebringelse av informasjon til tredjeparter for å bistå med utvikling og integrering av énveis eller toveis trådløs oppkobling til data, herunder arbeidsmessige og private data, og/eller stemmekommunikasjon. 13

14 registrerte varemerker /11 Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester samt relaterte forsknings- og designtjenester; tjenester knyttet til industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskinvare og dataprogramvare; dataprogramvare som en tjeneste (SAAStjenester); tilveiebringelse av søkemotorer for innhenting av data via kommunikasjonsnettverk; Internettjenester; søk, gjennomlesing og innhenting av informasjon, nettsteder og andre ressurser tilgjengelige på globale datanettverk og andre kommunikasjonsnettverk for andre; konsulenttjenester og teknisk støtte knyttet til datamaskinvare og dataprogramvare, til telekomunikasjon og GPS-tjenester; tilveiebringelse av onlinefasciliteter via et globalt datanettverk og andre data- og kommunikasjonsnettverk for å sette brukeren i stand til å programmere lyd, video, filmer, tekst og annet multimediainnhold; teknisk støtte, nemlig oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare og feilsøkingsprogrammer for diagnostisering og problemløsning for trådløse oppkoblingsenheter og relatert datamaskinvare og dataprogramvare; tilveiebringelse av værinformasjon via telekommunikasjonsnettverk, mobiltelefoner, telefoner, smarttelefoner, elektroniske håndholdte innretninger og navigasjonsutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Statens Jernbanetilsyn, Karl Johans gate 41 B, 0162 OSLO, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:35 Markedsundersøkelse for sikring av like konkurransevilkår og for ivaretakelse av passasjerers rettigheter innen området for jernbane og togtransport. Klasse:39 Jernbanevirksomhet, nemlig tjenester relatert til drift av jernbaner; jernbanetransport. Klasse:42 Tekniske tjenester, nemlig inspeksjoner for kvalitetskontroll for å påse at drift av jernbanevirksomhet oppfyller bestemte krav og forøvrig tilfredsstiller de oppgaver som blir pålagt av offentlige myndigheter, inkludert godkjenning av rullende materiell og infrastruktur. Klasse:45 Sikkerhetstjenester for beskyttelse av for eiendom og personer, nemlig sikkerhetsmessig overvåling av jernbaner; juridiske tjenester for å påse at drift av jernbanevirksomhet oppfyller bestemte krav og forøvrig tilfredsstiller de oppgaver som blir pålagt av offentlige myndigheter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: VIVIX The Diller Corp, Reading Road, OH45241 CINCINNATI, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:19 Ikke-metallisk bekledning for bygg og anlegg. 14

15 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: SWEMAC Scanflex Healthcare AB, Box 1727, STOCKHOLM, SE Protector Intellectual Property Consultants AS, Oscarsgate 20, 0352 OSLO, Klasse:9 Klasse:10 Klasse:35 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll (overvåkning), livredning og undervisning; apparater og instrumenter for undersøkelse, inspeksjon og landmåling; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring eller gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, innspillingsbare plater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; beskyttelsesklær mot skader, stråling og ild; apparater og instrumenter for røntgen og bildevitenskap; dosimetre; måleutstyr til bruk ved ultralyd og røntgenapplikasjoner; posisjoneringslasere. Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; kunstige lemmer, øyne og tenner; ortopediske artikler, suturmaterialer; medisintekninsk utstyr for røntgen og medisinsk billedvitenskap; operasjonsromsrelaterte produkter i form av spesialmøbler for medisinsk bruk, hygieniske gummiartikler, medisinske apparater, instrumenter og artikler; strålingsbehandlingsapparater; strålebehandlingsutstyr; beskyttelsesanordninger mot røntgenstråler for medisinske formål; måleutstyr for bruk ved mammografi, computertomografi, spesiallagede senger for medisinske formål; etuier for medisinske instrumenter; spesialmøbler for medisinske formål; posisjonerings- og fikseringsutstyr til bruk ved røntgenbehandling; alle ovenfor nevnte varer til medisinsk bruk. Videreforhandling av kirurgisk, medisinsk, odontologisk og medisinteknisk utstyr; videreforhandling av røntgenutstyr. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og design relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; forskning innen røntgen, nukleærmedisin, stråleterapi og strålebeskyttelse (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: GRIFFLET The Grifflet Co AS, Solhøyveien 18, 3080 HOLMESTRAND, Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Klasse:9 Klasse:35 Klasse:42 Databehandlingsutstyr og dataprogrammer. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling av informasjon for bruk i databaser; systematisering av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler for andre. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, kopiering av dataprogrammer, utarbeidelse av dataprogrammer.. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Essens Catering AS, Langviksveien 15, 0286 OSLO, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke; catering. 15

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TINKAFU Christine Vistung, Lettvintveien 39, 0487 OSLO, Klasse:10 Tåteflasker; flaskesmokker; narresmokker og biteringer; samtlige foregående varer til bruk for spedbarn; deler og tilbehør for forannevnte varer. Klasse:16 Bleieposer av nedbrytbart materiale. Klasse:20 Festekroker av plast. Klasse:21 Kopper for mating av barn og spedbarn, koppholdere. Klasse:24 Myggnetting. Klasse:25 Klær, skotøy og hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: Chinyere Sefam (Pvt) Ltd, 21 - Waris Road LAHORE, PK Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Klasse:25 Ferdigsydde klær, sydde tekstiler, klær, fottøy og hodeplagg som inngår i klasse 25. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Jobb og Miljø AS, Vinjesvei 18, 3269 LARVIK, Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg herunder sports- og sykkelbekledning. Klasse:28 Sportsartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: A-hus A-hus AB, Box 10418, KUNGSBACKA, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:19 Klasse:37 Transportable bygninger, vegg-, tak- og bjelkekonstruksjoner; vinduer, dører og andre snekkerarbeider; bygninger, ikke av metall, kledning (bygningsmateriale); veggkledninger [indre] for bygging, ikke av metall; planker [bygningstre]; bygningsbekledninger, ikke av metall, for bygging; bygningsmateriell, ikke av metall, reisverk for bygninger, ikke av metall; monteringsklare trehus, betong. Bygningsinformasjon; oppføring og anlegg av bygg; malevirksomhet. 16

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet DK (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Pernod Ricard Finland Oy, Panunite 4, HELSINGFORS, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:33 Alkoholholdige drikker (unntatt øl). (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MIXTEC Mixtec Group OY, Koskelonite 25, ESBO, FI Advokatfirmaet Hjort DA, Postboks 471 Sentrum, 0105 OSLO, Klasse:6 Klasse:11 Klasse:20 Klasse:21 Emballasje og beholdere i metall. Kjølebeholdere; apparater for kjøling av drikker; kaffemaskiner, nøttevarmere. Sugerør til drikker; emballasje og beholdere av plast. Kjøkkenredskaper samt beholdere og glassvarer; coctailpinner; kjeler; flasker; korker; glass; visper; fruktpresser. Klasse:29 Nøtter. Klasse:30 Sukker; fruktsirup; kaffe. Klasse:32 Fruktdrikker og fruktjuicer. Klasse:35 Salg av de ovennevnte varer i klassene 6, 11, 20, 21, 29, 30 og 32. Klasse:40 Bearbeiding av materialer, herunder preservering og konservering av mat og drikke. Klasse:43 Bevertning og tilbringing av mat og drikke. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Ditas AmbA, Holmstrupgårdvej 20, 8220 BRABRAND, DK Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelig og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsemedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen; barberkniver, -høvler og - maskiner. Klasse:17 Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall). 17

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke NBA Properties Inc, 645 Fifth Avenue, NY10022 NEW YORK, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Klasse:9 Audioopptak og videoopptak som presenterer underholdning og informasjon på området for basketball; audiodisker, videodisker, computer laserdisker, forhåndsinnspilte audio- og videokassetter, forhåndsinnspilte audio- og videobånd, forhåndsinnspilte kompaktplater, forhåndsinnspilte computer laserdisker, alle med presentasjon av underholdning og informasjon relatert til basketball; computertilbehør, nemlig musematter, mus, disk- og diskettbeholdere, bærbare vesker tilpasset computere, håndleddsstøtter til tastaturer, papprammer for computermonitorer, alle relatert til basketball; computer programmer for visning av informasjon, statistikk eller fakta om basketball; computer software, nemlig skjermsparere som viser basketballtemaer, computer software for tilgang til og for visning av computerbakgrunn, computer nettlesere, utseende for computer brukersnitt, computer markører; computerspill software; videospill software; videospillkassetter og videospillmaskiner og videospill håndholdte styreinnretninger brukt sammen med fjernsynsapparater; trådløse telefoner; radioer, telefoner og mobiltelefontilbehør, nemlig frontplater og mobiltelefondeksler; videomonitorer, computermonitorer, kikkerter; solbriller; brilleinnfatninger; brillestropper og - kjeder; brille- og solbrilleetuier; magneter; engangskameraer; magnetisk kodede kredittkort og forhåndsbetalte telefonkort, nedlastbare videoopptak, sanntidsvideoopptak og lydopptak på basketballområdet fremskaffet via Internett; nedlastbar computer software for vising av databaser med informasjon, statistisk informasjon, fakta, meningsmålingsinformasjon og interaktiv meningsmåling på basketballområdet Klasse:16 Klasse:25 fremskaffet via internett; nedlastbar computerspill software; nedlastbare videospillprogrammer, interaktive videospill- og faktaspillsoftware fremskaffet over internett; nedlastbare computer software til bruk som skjermsparer, skjermbakgrunn, nettleser, utseende av brukersnitt, avatars og markører fremskaffet via internett; nedlastbare elektroniske publikasjoner i form av magasiner, nyhetsbrev, fargebøker, spilleoversikter, alle på basketballområdet fremskaffet over internett; nedlastbare kataloger fremskaffet over internett og som viser en oppstilling over basketballtemaprodukter; nedlastbare hilsningskort fremskaffet over internett. Publikasjoner og trykksaker, nemlig basketball- byttekort, byttekort, klistremerker, merker, dekaler, overføringsbilder, basketball minnefrimerker, samleplater av papp for bytteformål, minnetavler, utklippstavler, papirbrikker, postkort, kuvertbrikker av papir, ansiktstørk, notatkort, notatblokker, kulepenner, tegnekritt, fettstifter, filttuppmarkører, gummistrikker og -bånd, blyanter, penner og papirholdere, stativer for dokumenter for plassering på skrivebordsplater, minnebøker, gummistempler, skisselinjaler, papirbannere og flagg, 3-rings ringpermer, skrivesakspermer, notatbøker med stålvaierlås, notatbokmapper, uinnrammede og innrammede fotografier, plakater, kalendere, plakater for å klistre på støtfangere, bokomslag, bokmerker, innpakningspapir, aktivitetsbøker for barn, fargebøker for barn; statistikkbøker, reise- og veiledningshåndbøker, og referansebøker, alle på området for basketball; magasiner på området for basketball, kataloger på området for basketball, minnespill og suvenirprogrammer relatert til basketball, papirvimpler, skrivesaker, mapper for skrivesaker, postkort, invitasjonskort, trykte sertifikater og bevis, hilsningskort, julekort, feriekort, statistikkskjemaer for informasjon vedrørende basketballemner; flyveblad, nyhetsbrev, brosjyrer, pamfletter, hefter, og spillplaner på området for basketball; banksjekker, sjekkhefteomslag, sjekkhefteholdere, komikkbøker; ikkemagnetiske kredittkort og telefonkort som ikke er magnetisk kodet. Klær, nemlig trikotasjevarer, fottøy, basketballsko, basketballsportsko, t-skjorter, skjorter, trøyer, poloskjorter, treningsgensere, treningsbukser, bukser, ermeløse topper, strikkegensere, shorts, pyjamaser, sportsskjorter, rugbyskjorter, gensere, belter, slips, nattskjorter, hatter, luer, skyggeluer, lueskygger, oppvarmingsdresser, oppvarmingsbukser, oppvarmingstopper og - skjorter, jakker, vindresistente jakker, parkaser, frakker, kåper, babysmekker, ikke av papir, hodebånd, ankelbånd, forklær, undertøy, boksershorts, lange bukser, ørebeskyttere (klær), hansker, votter, skjerf, sjal, vevde og strikkede skjorter, jerseydrakter og -dresser, drakter og dresser, heiagjeng lederdrakter, -dresser og uniformer, svømmeantrekk, badeantrekk, svømmedrakter, bikinier, hele badedrakter, svømmebukser, badebukser, brettshorts, våtdrakter, strandklær, tildekningsklær for badeantrekk, omslagssjal for badeantrekk, sandaler, strandsandaler, strandhatter og - luer, lueskjermer mot solbeskyttelse, svømmehetter, badehetter, hodeplagg med 18

19 registrerte varemerker /11 Klasse:28 Klasse:41 påført parykk. Leker, spill og sportsartikler, nemlig basketballer, golfballer, lekeballer, sportsballer, baller av gummi, baller av skum, plysjballer for spill, plastikkballer for spill, basketballnett, basketballmålplater, miniatyrbasketballmålplater, pumper for oppblåsing av basketballer og nåler dertil; golfkøller, golfbager, golfputtere, golftilbehør, nemlig greengafler, pegger, ballmarkører, golfbagtrekk, køllehodetrekk, golfhansker, golfballhylser, elektroniske basketball bordspill, basketball bordspill, basketball brettspill, aksjonsferdighetsspill, selskapspill for voksne og barn, faktainformasjonsspill, og elektroniske video spillehallmaskiner, basketballsett bestående av nett og fløyte; dukker, dekorative dukker, samledukker, lekefunksjonsfigurer, aksjonsfigurer med boblehode, stoppede leker, plysjleker med parykk, puslespill, lekebyggeklosser, juletrepynt og juletrestrømper; leketøyskjøretøyer i form av biler, lastebiler, tog og vans, alle inneholdende basketballtemaer, skumleker i form av fingre og trofeer, leketrofeer, spillkort, kortspill, støyinstrumenter, kjæledyrsleker; strandleker, nemlig strandballer, oppblåsbare baller, lekebøtter, lekemåkeredskaper og -spader, leker til bruk i sand, boksleker til bruk i sand, vannsprøyteleker; bassengtilbehør, nemlig flyteelementer og flottører for svømming, flyteelementer og flottører for basseng, lekeflåter for vann, skumflyteinnretninger og - flottører, svømmeringer, bassengringer, skumringer, brett for surfere, surfebrett, svømmeføtter, svømmeføtter for surfing, ermeflottører og svømmevinger for rekreasjonsbruk; volleyball spillsett bestående av ball, nett, sidelinjeinnretninger og fløyter, og vannpolospillsett bestående av ball, nett og fløyter; dekorative vindpølser. Underholdning og undervisningsvirksomhet i form av pågående televisjons- og radioprogrammer på området for basketball og gjengivelse av direktesendte basketballkamper og oppvisninger og -utstillinger; produksjon og distribusjon av radio- og televisjonsshow som presenterer basketballspill, basketballforestillinger og programmer på området for basketball; avholdelse og arrangement av basketballklinikker og -leire, veiledningsklinikker og -leire, dansegruppeklinikker og -leire og basketballkonkurranser; underholdningsvirksomhet i form av personlige opptredener av kostymeutkledde maskotter og dansegrupper på basketballkonkurranser og - utstillinger, klinikker, leire og reklamearrangementer, og andre basketballrelaterte begivenheter, spesialbegivenheter og -fester, fan klubb virksomhet; underholdningsvirksomhet, nemlig fremskaffelse av en webside som presenterer multimedia materiale i form av televisjonshøydepunkter, interaktive televisjonshøydepunkter, videoopptak, sanntidsvideoopptak, utvalgte interaktive videohøydepunkter, radioprogrammer, radiohøydepunkter og lydopptak på området for basketball; fremskaffelse av nyheter og informasjon i form av statistikk og fakta på området for basketball; on-line ikkenedlastbare spill, nemlig, computerspill, videospill, interaktive videospill, aksjonsferdighetsspill; spillehallspill, selskapsspill for voksne og barn, brettspill, puslespill og faktaspill, elektronisk publiseringsvirksomhet, nemlig publisering av magasiner, reise- og veiledningshåndbøker, flyveblader, fargebøker, og andres spilleplaner online over lnternet, alle på området for basketball; fremskaffelse av en online computer database på området for basketball. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Lill-Ann Megaard, Elgtråkket 21, 2016 FROGNER, Karen Rogers, Elgtråkket 21, 2016 FROGNER, Klasse:9 Magneter. Klasse:16 Klistremerker. Klasse:25 Klær og hodeplagg. 19

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chaozhou Gat Bathroom Equipment and Supplies Manufacturing Co Ltd, Fengtang Industrial Zone Fengtang, Chaoan CHAOZHOU, GUANGDONG, CN Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, badekar, dusjkar, dusj, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer. Klasse:20 Møbler, herunder til baderom, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av baderomsmøbler, apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål, dusjkar, vaskeservanter, klossetter, bideer, urinaler, deler og komponenter til forannevnte varer; salg av glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser), såpekopper for veggmontasje, toalettpapirholdere. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Kongsberg Seatex AS, Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM, Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Klasse:9 Programvare for navigerings- og kommunikasjonsutstyr, vitenskapelige, nautiske, geodetiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til måling, signalering, kontroll og undervisning; magnetiske databærere; deler, komponenter, tilbehør og utstyr til de forannevnte varer. Klasse:12 Klasse:42 Styreanordning for båter Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet (teknisk ekspertise). 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 03/07-2007.01.15 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 03/07-2007.01.15 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 48/10-2010.11.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 48/10-2010.11.29 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 13/11-2011.03.28 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 13/11-2011.03.28 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 48/05-2005.11.28 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 48/05-2005.11.28 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 16/11-2011.04.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 16/11-2011.04.18 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 24/12-2012.06.11 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 48/08-2008.11.24 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 48/08-2008.11.24 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 09/15-2015.02.23 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien

20U Coop Norge Handel AS Østre Aker Vei OSLO. Jd'HfU. Oslo, Hv adroscp ukien Østre Aker Vei 264 0977 OSLO 20U- 10-2 0 potent varemerke design Patentstyret 3! Sandakeii/eien 64 Pb 8160 Dep 0033 Os o Tnlcfan +47 7? 38 73 00 info'prt-?' 447 27 38 73 3 3 pdlantsty.tl no maiij palenti.'.ysfcl

Detaljer

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 15/11-2011.04.11 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 15/11-2011.04.11 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 49/12-2012.12.03 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 05/10-2010.02.01 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 05/10-2010.02.01 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 21/10-2010.05.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 21/10-2010.05.25 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 07/11-2011.02.14 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 35/07-2007.08.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 35/07-2007.08.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 52/14-2014.12.22 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer